Hisar Eğitim Vakfı
Özel Hisar Ortaokulu
6. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE KONULARI
I.
İSTATİSTİK
1) Bir anket konusu ve amacının belirlenmesi.
2) Karşılaştırma yapılabilmesi için; ödev konusu seçilirken mümkünse daha önce yapılmış bir araştırma
konusu seçilerek, olumlu ya da olumsuz gelişmelerin gözlenmesi.
3) Anket sorularının oluşturulması. (En az 15 soru)
4) Soruların çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, açıklamalı ve diğer tekniklerin de kullanıldığı zengin bir
içerikle oluşturulması.
5) Anketin en az 30 kişiye uygulanması.
6) Anket sonuçlarının güvenilir olmasına özen gösterilmesi.
7) Anket sonuçlarının istatistiksel olarak incelenmesi (Ortalama, açıklık (aralık) gibi bulguların
belirlenmesi)
8) Anket sonuçlarının; anketin amacı, uygulanılan kişi sayısı ve sonuçlarının istatistiksel olarak grafiklerle
desteklendiği bir biçimde MS Excel ve MS Power Point programları kullanılarak sunulması.
II.
Pİ GÜNÜ İÇİN MATEMATİK DERGİSİ
1) Bilim ve Teknik, Matematik Dünyası, Bütün Dünya vb. bilimsel derginin içerikleri araştırılır.
2) Hazırlanacak olan matematik dergisinde yer alacak konuların ve bölümlerin belirlenmesi.
3) İçeriğin (Matematikçilerin hayatlarından özetler, karikatürler, ilginç sorular, röportaj, … belirtilen
konuları çoğaltıp, içeriği detaylı bir şekilde oluşturabilirsiniz) hazırlanması.
4) Derginin kapağının hazırlanması.
5) Hazırlanan konuların dergi formatında düzenlenerek, dilbilgisi açısından kontrol edilmesi.
6) Yazılan her alınan yazı ve alınan resim için, kaynak ve yazar belirtilmesi.
7) Basılarak öğretmenine teslim edilmesi.
III.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
İngilizce matematik dersinde öğrendiğiniz kavramların bir listesinin oluşturulması.
Her bir kavramı anlatmak için en az 3 tane kelime belirlenmesi.
Kavramları anlatabilmek için gerekli olan kelimeleri içeren küçük kartlar hazırlanması.
Bu kartlarla oynanabilecek bir kutu oyunu tasarlanması.
Oyunun kurallarını içeren bir kitapçık hazırlanması.
Kavramları anlatmak için seçtiğiniz kelimeleri kullanarak her kavram için gerekli tanımların yazılması.
Mayıs ayı içinde yapılacak olan etkinlikte oyunun sergilenip, öğrencilere öğretilip, oynatılması.
IV.
1)
2)
3)
4)
“GOOD DEFINITION” OYUNU
MATEMATİK TARİH ŞERİDİ
Tarihte matematikle ilgili önemli buluşların araştırılması
Araştırmaların görsellerle desteklenmesi
Bilgilerin kronolojik sıraya konulması
Hazırlanan proje Bilim Şenliğinde sergilenir.
V.
KRALİÇEYİ KURTARMAK KİTABININ OKUNMASI VE BENZER BİR ÇALIŞMANIN HAZIRLANMASI
1) Kraliçeyi kurtarmak adlı kitabın okunması.
2) Bu kitaba benzer uygun bir çalışmanın planlanması ve hazırlanması.
1
3) Bu çalışmanın uygun görsellerle desteklenmesi.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
VI. MASA TAKVİMİ
Yılın her haftası için bir soru ve bir matematiksel resim hazırlanması.
52 tane matematik veya zekâ sorusu belirlenmesi.
Soruların çözümlerinin bir sonraki sayfaya eklenmesi için çözümlerin detaylı olarak hazırlanması.
Haftalık sorular ile ilgili resimler bulunması veya hazırlanması.
Resimlerin haftalık sayfaların arka fonuna eklenmesi.
Masa takvimi için uygun kartonlar yardımıyla takvimin oluşturulması.
VII.
POSTER ÇALIŞMASI
1) İnternetten veya çevremizden posterlerin özellikleri incelenir. (İçerikleri, düzeni, posterin büyüklüğü ...)
2) Seçilen konularla ilgili anahtar kelimeler ve cümleler belirlenir.
3) Konuyu kısa ve öz bir biçimde anlatacak özetler çıkarılır. Bunlar görsellerle desteklenir. Uygun bilgisayar
programında yazılır.
4) Matematik dersinde ilk dönem işleyeceğimiz aşağıda isimleri bulunan konulardan toplam 10 tane
poster hazırlanır:
Doğal Sayılarla İşlemler
Çarpanlar ve Katlar
Açılar
Oran
Kesirlerle İşlemler
Ondalık Gösterim
Veri Analizi ve Veri Toplama
5) Publisher vb. programlardan yararlanarak posterler oluşturulur.
6) Hazırlanan proje Bilim Şenliğinde sergilenir.
VIII. DİĞER
Öğrenciler ders öğretmenlerinin onayını almak koşuluyla; kendi seçecekleri 6. sınıf Matematik dersiyle
ilişkilendirebilecekleri bir konuda da proje hazırlayabilirler.
6. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROJE KONULARI
1. İlgisini çeken bir müzeyi detaylı bir şekilde inceler; araştırmasını dosyalayarak bir sunum hazırlar.
2. Grafik tasarım alanları üzerine bir araştırma yaparak ; ilgisini çeken bir alanı detaylı bir şekilde inceleyerek
bir sunum hazırlar.
3. Mozaik tekniği üzerine bir araştırma yapar. Ayasofya ve Kariye müzelerini inceleyerek bir sunum hazırlar.
4. Çağdaş sanat akımları üzerine bir araştırma yapar; bir sanat akımını detaylı olarak inceler; öncü sanatçılarını
araştırarak bir sunum hazırlar.
5. Bir ressam, heykeltraş, grafik tasarım , endüstri tasarım veya seramik sanatçısını atölyesinde ziyaret edip
röportaj yaparak bir sunum hazırlar
6. SINIF FEN BİLİMLER DERSİ PROJE KONULARI
1.
2.
3.
4.
3 boyutlu bitki hücresi veya hayvan hücresi modeli /maketi hazırlanması
Dolaşım sistemi ile ilgili 3 boyutlu model/ maket hazırlanması
Destek ve hareket sistemi ile ilgili 3 boyutlu model/ maket hazırlanması
Solunum sistemi ile ilgili 3 boyutlu model/ maket hazırlanması
2
5. Bilimsel süreç yöntemlerini kullanarak bitkinin gelişimine etki eden faktörleri belirleme.
6. Bilimsel süreç yöntemlerini kullanarak ampulün parlaklığının nelere bağlı olduğunu belirleme.
7. Bilimsel süreç yöntemlerini kullanarak farklı ısı yalıtım yöntemlerinin modelleyerek belirleme
8. Bilimsel Süreç yöntemlerini kullanarak ses yalıtımını gösteren bir model hazırlama.
9. Enerji Dönüşümü Projesi (araştırma, gezi, bilişsel süreç yöntemlerine göre deney tasarlama)
10. Fizik, Kimya, Biyoloji ve Astronomi alanında her birinden yaptığı çalışma ile insanlık tarihinde büyük
değişimler yaratan bir bilim adamı ile ilgili araştırma yapmak.
11. Kan ve kan nakli ile ilgili araştırma ve röportajlar yaparak kan bağışının önemini anatan broşür/ afiş
hazırlamak.
12. Şeker ve yapay tatlandırıcıların etkileri arasındaki farkların araştırılması
13. “Elementler Hayatımızın Neresinde?” konulu araştırma yaparak farklı elementlere ait örneklerin
toplanarak sunum olarak hazırlanması
14. Elektrik devreleri kullanarak insanda kan dolaşımını anlatan model tasarlanması.
İstediğiniz bir başka konu ile ilgili deney, model, araştırma çalışması da hazırlayabilirsiniz.
Not: Tüm proje ödevleri ( poster/model/ maket/deney ...vs.) proje raporu ile teslim edilir.
6. SINIF MODERN DİLLER BÖLÜMÜ PROJE KONULARI
İSPANYOLCA – FRANSIZCA - ALMANCA
1) Tanışma ve hal-hatır sorma ile ilgili fotoroman hazırlanması.
2) Öğrenilen kelime bilgisiyle ilgili mini sözlük hazırlanması.
3) Mesleklerle ilgili mini sözlük hazırlanması.
English Plus
Be Creative with Grammar
Objectives
By the time you have finished this CAP, you will be able to:
1. use present simple and explain everyday events and tell time.
2. use past simple and talk and write about things that happened in the past.
3. show these grammar points in your own work.
Objective One (1): talk about a routine using Present Simple and Adverbs of Frequency.
There are four (4) Activity Alternatives with corresponding Reporting Alternatives. You must do at least two
(2) pairs of the alternatives.
3
Activity Alternatives
Reporting Alternatives
1. Photos of things you do everyday. Use present
simple. Near each picture write out the sentences.
1. Screen your work for your classmates and
teacher.
2. Interview someone about their job. What do
they do everyday in their job?
2. Present your findings to the class and teacher.
3. Create a collage with images that represent
details from your daily life.
3. Share your collage with a classmate and your
teacher, explaining why each image was chosen.
4. Dramatize a made-up person’s routine.
4. Act out your routine alone or with a friend,
record it and show it to your teacher.
Objective Two (2): use Past Simple correctly.
There are four (4) Activity Alternatives with corresponding Reporting Alternatives. You must do at least two
(2) pairs of the alternatives.
Activity Alternatives
1. Five diary entries using Past Simple.
What happened each day?
2. Create a poster with drawings of ten
irregular verbs in Past Simple.
Reporting Alternatives
1. Show your teacher.
2. Display your poster in the classroom for your classmates
to see.
3. Make a scrapbook of your summer
holidays. What did you do in the summer?
3. Share the scrapbook with two classmates, explaining
your summer?
4. Record yourself with a friend or two and
act out a fairy tale. Use Past Simple while
telling the story.
4. Show the video to your class and teacher.
4
6. SINIF İNGİLİZCE BÖLÜMÜ PROJE KONULARI
Positively Popping with Power
“Painting is poetry that is seen rather than felt, and poetry is painting that is felt rather than seen.”
― Leonardo da Vinci
Objectives
By the time you have finished this CAP, you will be able to:
1. tell about the lives and works of a famous poet whose work is found in Hate that Cat by Sharon Creech in
detail;
2. explain poetic devices often used in poetry (rhyme, imagery, metaphor, simile, alliteration, repetition,
rhythm, onomatopoeia, symbolism);
3. identify poetic devices used in a poem and explain its meaning;
4. use poetic devices in your own work.
Objective One (1): tell about the life and work of a famous poet whose work is found in Hate that Cat in
detail
There are four (4) Activity Alternatives with corresponding Reporting Alternatives. You must do at least one
(1) pair of the alternatives.
Activity Alternatives
Reporting Alternatives
1. Create a TV documentary about your poet’s life
and work.
(A/K)
1. Screen your work for your classmates and
teacher.
2. Write a one-page letter to the poet and use
details in the biography and from his/her work to
form questions and comments.
(V)
2. Send the letter to the poet you have chosen (if
s/he is living), or share the letter with two friends.
3. Create a collage with images that represent
details about the life and work of the poet you
have chosen.
(T/ V)
3. Share your collage with a classmate and your
teacher, explaining why each image was chosen.
4. Dramatize an interview with your poet, using
information you learned about him/her to ask
relevant and interesting questions. (K/A)
4. Act out your interview with a friend, record it
and show it to your teacher.
5
Objective Two (2): explain the following literary devices often used in poetry: rhyme, imagery, metaphor,
simile, alliteration, repetition, rhythm, onomatopoeia, symbolism
There are four (4) Activity Alternatives with corresponding Reporting Alternatives. You must do at least one
(1) pair of the alternatives.
Activity Alternatives
1. Create a song that explains the 9 poetic devices
listed above. (A)
2. Create a poster explaining the 9 poetic devices
listed above. (V/T)
Reporting Alternatives
1. Sing your song for your classmates and teacher.
2. Display your poster in the classroom for your
classmates to see.
3. Make a scrapbook with a separate page for each
of the 9 poetic devices listed above. (T/V)
3. Share the scrapbook with two classmates,
explaining which poetic device is represented on
each page.
4. Act out a TV commercial for a product you love,
using all 9 of the different poetic devices listed
above in your advertisement. (K)
4. Act out your commercial for three friends and
your teacher.
Objective Three (3): identify poetic devices used in a poem and explain the poem’s meaning
There are four (4) Activity Alternatives with corresponding Reporting Alternatives. You must do at least one
(1) pair of the alternatives.
You may use the poem by your poet that is featured in Hate that Cat OR another poem of your choice by the
same poet.
Activity Alternatives
1. Create a skit where one character is explaining the
poem and the poetic devices used in it to another.
(A/K)
2. Create a PowerPoint Presentation that identifies
the poetic devices in the poem you chose and has 5
pictures that represent its meaning in some way. (V)
Reporting Alternatives
1. Act out your skit with a friend for your teacher and
two classmates.
2. Upload your PowerPoint to your class’ Edmodo
group. You may also choose to share it in front of the
class.
3. Write a letter to a friend that explains the poetic
devices found in and the meaning of your poem.
(T/V)
3. Send your letter to your friend in the mail.
Remember to save a copy to show your teacher.
4. Perform your poem, emphasizing the poetic
devices in some way and showing the meaning of the
poem with your movement, tone and body. (K)
4. Videotape yourself performing your poem and
share it with your classmates and teacher.
6
Objective Four (4): use poetic devices in your own work .
There are four (4) Activity Alternatives with Corresponding Reporting Alternatives. You must do at least one
(1) pair of the alternatives
Activity Alternatives
Reporting Alternatives
1. Record yourself reciting an original poem that uses
at least 5 of the poetic devices. (A)
1. Upload your recording to your class’ Edmodo site.
2. Write an original poem that uses at least 5 of the
poetic devices. Type and decorate your poem on
Pages. (V)
2. Send your poem to three friends and your teacher.
3. Create a poetry magnet poem that uses at least 5
of the different poetic devices. (T/ V)
3. Take a picture of your poem and email it to two
family members and your teacher.
4. Design a TV commercial for a product you love,
using at least 5 of the different poetic devices in your
advertisement. (K)
4. Perform your commercial for your classmates and
teacher.
Resource Alternatives
Books:
Creech, Sharon. Hate That Cat. New York: Joanna Cotler, 2008. Print.
Myers, Walter Dean. Here in Harlem: Poems in Many Voices. New York: Holiday House, 2004. Print.
Frost, Robert, and Edward Connery Lathem. The Poetry of Robert Frost. New York: Holt, Rinehart and Winston,
1969. Print.
Videos:
http://www.youtube.com/watch?v=58UX1xPrK_A
http://www.brainpop.com/english/writing/poetry/preview.weml
Manipulatives:
Kids’ Kit – Magnetic Poetry Kids
Games:
http://www.poetry4kids.com/games
Bluster! – play on your iPad to practice rhyming and alliteration!
Poetry Creator – iPad app
Other Resources:
 figure of speech. (2014). In Encyclopædia Britannica. Retrieved from
http://school.eb.co.uk/levels/intermediate/article/274308#200666.toc
7
6. SINIF MÜZİK BÖLÜMÜ PROJE KONULARI




Müzik dersinde öğrendiği bireysel enstrümanının tarihsel gelişimini araştırır veya
Yaylı, vurmalı, nefesli, telli ve tuşlu çalgılara ait fotoğraflardan ve küçük tanıtım yazılarından oluşan bir
fotoğraf albümünün hazırlanması ve sunulması.
( İçinde çalgı aleti tanıtımı, besteci tanıtımı, müzik festivalleri, konser haberlerinin yer aldığı bir dergi
hazırlanması ve sunulması. )
Barok , Klasik Dönem veya Romantik dönem bestecilerinin resimlerinin ve kısa yaşam hikâyelerinin
olacağı 10x8 boyutlarında tanıtım kartlarının hazırlanması ve sunulması.)
6. SINIF TÜRKÇE BÖLÜMÜ PROJE KONULARI
 Günlük tutma ( bir ay boyunca ,haftada üç gün, birer sayfa)
 İstanbul’u Tanıyorum ( Gezi, araştırma, inceleme dosyası)
 Günlük gazeteleri takip ederek “Çevre” konulu haber derleme, yorum yazıları yazma.
 Resimli masal kitabı hazırlama.
Seçilen ödev ile ilgili olarak ders öğretmeni ile görüşülerek ödeve ait ölçütler ve detaylar, izlenecek adımlar
belirlenecektir.
6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ PROJE KONULARI
Multimedya Projesi
• İnternet Güvenliği
• Sanal Zorbalık
• Farklı Teknolojiler
Scratch ile Programlama
Öğretmen ile birlikte belirlenecek konu çerçevesinde uygulama geliştirme
6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ PROJE KONULARI
1- Ayet ve hadislerle namazın insana kazandırdıklarını açıklayınız.
2- İslam Dininin ibadetlerde hasta, yolcu ve engellilere sağladığı kolaylıklar nelerdir? Araştırınız.
3- Zararlı alışkanlıklar nelerdir? İslam Dini neden bunları yasaklar? Araştırınız.
4- Nafile Namazlar hangileridir? Nasıl kılınırlar? Araştırınız.
5- Kur’an-ı Kerim’de ahlâk ile ilgili geçen ayetlerden 10 tanesini araştırınız.
6- Eyüp Peygamber’in kıssasını (hayat hikâyesi) araştırarak, bu kıssanın bizlere verdiği temel mesajın ne olduğu
konusunda görüşlerinizi belirtiniz.
7- Hz. Muhammed’in Ehl-i Beyti ( Ailesi) hakkında bilgi veriniz.
8- Ayet ve hadislerle ana-baba hakkını araştırınız.
9- Gıybet ve iftira kavramlarını açıklayarak, bu kavramlarla ilgili ayet ve hadisleri bulunuz.
10- Türklerin Müslüman oluşunda etkili olan Ebu Hanife’nin hayatını araştırınız.
6. SINIF BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ PROJE KONULARI
1-Okulumuzdaki spor alanları ve tesisleri hakkında bir sunum hazırlayınız.
2-Sporda Eğitsel Oyunlar Hakkında kapsamlı bir dosya hazırlayınız.
8
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLÜMÜ PROJE KONULARI
PROJENİN ADI / KONUSU
PROJE YÖNTEMİ
(YAPILACAK ÇALIŞMALAR)
BEKLENEN PROJE ÜRÜNÜ
Video
1. Farklı Hayatlar
(Farklı iki semtteki sosyal
yaşamın karşılaştırılması)
Saha Araştırması: RöportajGözlem- İnceleme
2. Farkında mıyız? ( Güncel
toplumsal sorunlar)
Saha Araştırması: GözlemRöportaj
Video
Yazılı ve görsel kaynakları
İnceleme
Poster veya kitapçık
4. Kuşaklar-Deneyimler
Sözlü Tarih
Video veya kitap
5. Bir Göç Hikâyesi
Sözlü Tarih
Video veya kitap
6. Zaman Tüneli
Geçmişte yaşayan bir insanın
hayatını, dönemin şartlarını
dikkate alarak kurgulama
Kitap
Yazılı ve görsel kaynakları
İnceleme
Animasyon/Çizgi film veya
ibook
3. İlkçağda Anadolu’da
Tanrıçalar
7. Ders Materyali
Hazırlıyorum
8. Pano hazırlama
Sınıf panosu
Bilgi ve materyal toplama
9. Öğrencinin Önerisi
9
Download

1. Dönem