Hisar Eğitim Vakfı
Özel Hisar Ortaokulu
7. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE KONULARI
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
I. MATEMATİK TARİH ŞERİDİ
Tarihte matematikle ilgili önemli buluşların araştırılması
Araştırmaların görsellerle desteklenmesi
Bilgilerin kronolojik sıraya konulması
Hazırlanan proje Bilim Şenliğinde sergilenir.
II. KOORDİNAT DÜZLEMİ VE SİMETRİ
50 X 50 lik bir kontraplak alınıp ve her iki yüzünü de boyanması. (İki tarafına renkli karton da
yapıştırabilir.)
Kontrplağın üstüne koordinat eksenlerinin çizilmesi.(Her bir aralığın birbirine eşit uzaklıkta olmasına
dikkat edilir. )
Aşağıda verilen noktalar koordinat ekseni üzerinde iki tarafı da yapışkanlı kâğıtlarla işaretlenmesi.
A(3,6) , B(-4,7) , C(5,-6) , D(0,0) , E(-7,-1) , F(0,-8) , G(9,0)
İşaretlenen bu noktaların orjine göre simetrileri olan noktalar, renkli ve her iki tarafı da yapışkanlı
kâğıtlarla işaretlenir.
Verilen bu noktalara metal bir cihaz ile dokunduğunuzda orjine göre simetrileri olan noktaların
yanmasını sağlayan bir elektrik düzeni oluşturulur.
Oluşturulan ürünlerin Mayıs ayında yapılacak olan Bilim Şenliğinde sergilenmesi.
III. KRALİÇEYİ KURTARMAK KİTABININ OKUNMASI VE BENZER BİR ÇALIŞMANIN HAZIRLANMASI
1) Kraliçeyi kurtarmak adlı kitabın okunması
2) Bu kitabın Türkçe derslerinde olduğu gibi yazar, yer, zaman, kişi, ana düşünce, yardımcı düşünceler
gibi
konularda detaylı bir şekilde incelenmesi.
3) Bu kitabı daha sonra okuyacak kişiler için kitabın kısa bir özetinin ve kitap değerlendirmesinin
oluşturulması.
4) Bu kitaba benzer uygun bir çalışmanın planlanması ve hazırlanması
5) Bu çalışmanın uygun görsellerle desteklenmesi
6) Oluşturulan ürünlerin Mayıs ayında yapılacak olan Bilim Şenliğinde sergilenmesi.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
IV. KUTU OYUNU
Matematik dersinde öğrendiğiniz kavramların bir listesinin oluşturulması.
Her bir kavramı anlatmak için en az 3 tane kelime belirlenmesi.
Kavramları anlatabilmek için gerekli olan kelimeleri içeren küçük kartlar hazırlanması.
Bu kartlarla oynanabilecek bir kutu oyunu tasarlanması.
Oyunun kurallarını içeren bir kitapçık hazırlanması.
Kavramları anlatmak için seçtiğiniz kelimeleri kullanarak her kavram için gerekli tanımların yazılması.
Mayıs ayı içinde yapılacak olan etkinlikte oyunun sergilenip, öğrencilere öğretilip, oynatılması.
V. DÜNYA BAYRAKLARI
1) Dünya bayraklarının belirlenmesi
2) Bu bayrakların çizilmesi için gerekli bilgilerin araştırılıp sunulması
3) Oran orantı konusundan da faydalanılarak bu bayrakların istenilen oranlarda küçültülerek yeniden
oluşturulması
4) Oluşturulan bayrakların Mayıs ayında yapılacak olan Bilim Şenliğinde sergilenmesi
1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
VI. MASA TAKVİMİ
Yılın her haftası için bir soru ve bir matematiksel resim hazırlanması.
52 tane matematik veya zekâ sorusu belirlenmesi.
Soruların çözümlerinin bir sonraki sayfaya eklenmesi için çözümlerin detaylı olarak hazırlanması.
Haftalık sorular ile ilgili resimler bulunması veya hazırlanması.
Resimlerin haftalık sayfaların arka fonuna eklenmesi.
Masa takvimi için uygun kartonlar yardımıyla takvimin oluşturulması.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
VII. MATEMATİK SINAVI HAZIRLANMASI
7. sınıf konularından oluşan ve zorluk derecelerinin de belirtildiği bir sınav hazırlanır.
Sorular yazılırken uygun teknikler kullanılır. ( Equation vb.)
Cevap anahtarı ve puantaj hazırlanır.
Sınav ders öğretmenin seçtiği gruba uygulanır ve değerlendirilmesi yapılır.
Sınav analizinin istatistikleri yapılır ve grafiklerle desteklenir.
Sınav Özdeğerlendirmesi yapılır.
VIII. POSTER ÇALIŞMASI
1) İnternetten veya çevremizden posterlerin özellikleri incelenir. (İçerikleri, düzeni, posterin büyüklüğü
...)
2) Seçilen konularla ilgili anahtar kelimeler ve cümleler belirlenir.
3) Konuyu kısa ve öz bir biçimde anlatacak özetler çıkarılır. Bunlar görsellerle desteklenir. Uygun
bilgisayar programında yazılır.
4) Matematik dersinde ilk dönem işleyeceğimiz aşağıda isimleri bulunan konulardan toplam 10 tane
poster hazırlanır:
Tam Sayılarla İşlemler
Rasyonel Sayılar
Cebirsel İfadeler
Denklemler
Koordinat Sistemi
Oran ve Orantı
Yüzde Hesaplamaları
5) Publisher vb. programlardan yararlanarak posterler oluşturulur.
6) Hazırlanan proje Bilim Şenliğinde sergilenir.
IX. DİĞER
Öğrenciler ders öğretmenlerinin onayını almak koşuluyla; kendi seçecekleri 7. sınıf Matematik
dersiyle ilişkilendirebilecekleri bir konuda da proje hazırlayabilirler.
7. SINIF TEKNOLOJİ TASARIM DERSİ PROJE KONULARI
Hayallerim Çizgide Saklı Konusu Başlığı altında ‘Mobilya Tasarımı’
1. Meraklarını, hayallerini ve düşüncelerini ifade eden çizimler yapar.
2. Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini başkaları ile paylaşmaya istekli olur ve tasarım yöntemleri ile
ilgili araştırma yapar
3. Çizim aşamasında karşılaştığı sorunları Çözüm önerisine yönelik düşüncelerini yazarak çizerek açıklar.
4. Özgün tasarımlar oluşturur.
2
Hayallerim Çizgide Saklı Konusu Başlığı altında ‘Kitap Kapağı Tasarımı’
1. Meraklarını, hayallerini ve düşüncelerini ifade eden çizimler yapar.
2. Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini başkaları ile paylaşmaya istekli olmak ve tasarım yöntemleri ile
ilgili araştırma yapar.
3. Çizim aşamasında karşılaştığı sorunları Çözüm önerisine yönelik düşüncelerini yazarak çizerek açıklar.
4.Özgün tasarımlar oluşturur.
7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROJE KONULARI
1. Geleneksel Türk El Sanatlarımızdan minyatür sanatı üzerine bir araştırma yaparak sunum hazırlar.
2. Tarihin herhangi bir döneminde yaşamış; bir ressam, heykeltraş veya grafik tasarımcı hakkında araştırma
yaparak bir sunum hazırlar.
3. Mozaik tekniği üzerine bir araştırma yapar. Ayasofya ve Kariye müzelerini inceleyerek bir sunum hazırlar.
4. Bir ressam, heykeltraş, grafik tasarım , endüstri tasarım veya seramik sanatçısını atölyesinde ziyaret edip
röportaj yaparak bir sunum hazırlar
7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJE KONULARI
1. Organ naklinin toplum için önemini anlatan bir küçük belgesel/ video/ broşür hazırlama
2. Bir bileşik makine tasarlayarak, tasarımınızı bir model haline getirme ve bu modelin kullanımını
gösteren bir video çekme
3. Durgun elektrikten teknolojide nerelerde yararlanılır? Araştırarak poster/ video hazırlama
4. Mikroskop, teleskop ve dürbün gibi araçların çalışma prensiplerini araştırıp, model üzerinde
gösterme ve çalışma prensibi ile ilgili bir video çekme
5. Sindirim sisteminin üç boyutlu modelin tasarlama
6. Boşaltım sistemi üç boyutlu modelini tasarlama
7. Denetleyici ve düzenleyici sistemimizin çalışmasını açıklayan kısa belgesel hazırlama
8. Periyodik tablodaki ilk 20 elementin özelliklerini ve kullanım alanlarını anlatan poster/video/oyun
hazırlama
9. Atomun yapısını gösteren bir atom modeli hazırlayıp bu modelin tanıtıcı sunumu içeren bir video çekme
10. Uzay araştırmaları, uzaydaki gök cisimleri, uzay kirliliği ve buna karşı alınması gereken önlemleri
anlatan bir poster hazırlayıp bu posterin tanıtıcı sunumu yapan bir video çekme
11. Ülkemiz ve dünyadaki çevre sorunlarının araştırılıp poster hazırlayıp bu posterin tanıtıcı sunumu yapan bir video
çekme
12. Sera etkisi ve küresel ısınma ile ilgili bir poster hazırlayıp bu posterin tanıtıcı sunumu yapan bir video çekme
13. Sindirim sistemimizin sağlığı ile ilgili bir uzmanla röportaj yapıp bunu bir belgesel videosu haline getirme
14. Boşaltım Sistemimizin sağlığı ile ilgili bir uzmanla röportaj yaparak bunu bir belgesel videosu haline getirme
15. Maddenin yapısı ve özellikleri ile ilgili bir deney tasarlayıp bunu bir demo video sunumu haline getirme
16. İlk 20 elementin elektron dizilimlerini gösteren animasyon hazırlama
17. Güneş sistemi ve gök cisimleri ile ilgili bir animasyon hazırlama
18. Farklı bir ödev fikri olan öğrencilerimiz ayrıca öğretmenlerine danışarak bunları da bir proje haline
dönüştürebilirler.
Not: Tüm proje ödevleri ( poster/model/ maket/deney/video vb.) proje raporu ile teslim edilir.
3
7. SINIF MODERN DİLLER BÖLÜMÜ PROJE KONULARI
İSPANYOLCA – FRANSIZCA - ALMANCA
1. İspanyolca konuşulan bir ülkenin başkentlerinden veya büyük şehirlerinden birisinin tanıtım broşürünün
hazırlanması.
2. Vücut Atlası hazırlanması. (vücudumuzu tanıtan bir atlas)
3. Favori karakterimi tanıtıyorum posteri hazırlanması. (Hem fiziksel hem karakter tasvir yapılarak
hazırlanır.) Ipad çalışması
7. SINIF İNGİLİZCE BÖLÜMÜ PROJE KONULARI
Prejudice
__________________________________________________:
The Language of Hate
___________________________________________________
Objectives
By the time you have finished this CAP, you will be able to:
1. Define and correctly use prejudice vocabulary____________ ;
2. Research and indentify power and victim groups__________ ;
3. Know and use 20 new vocabulary words from your research_; and
4. Create a POV work showing an understanding of prejudice and related vocabulary.
Objective One (1): Define and correctly use prejudice vocabulary
4
There are four (4) Activity Alternatives with corresponding Reporting Alternatives. You must do at least one
(1) pair of the alternatives.
Activity Alternatives
Reporting Alternatives
1. Create a video Pecha Kucha using the
1. Have two students watch and quiz them to see which
prejudice vocabulary list.
words they understood. The two students should sign here:
(A/V)
_______________________
2. Create skits for an I-Movie using the
2. Show the movie to a teacher at our school, but they
prejudice vocabulary list.
must not teach in the English department. Have them sign
(V/K)
here:___________________________
3. Create a flip book of posters using the
3. Show your flip book to two other students in your class.
prejudice vocabulary list.
Have them sign here:___________________________
(T/V)
4. Create a shadow puppet show using the 4. Show this video to a member of your family and have
prejudice vocabulary.
(K/V/A)
them sign here: __________________
Objective Two (2): Research and indentify power and victim groups
Find two news articles about two different types of prejudice. Identify the power group(s) and the victim
group(s) in each of the articles.
There are four (4) Activity Alternatives with corresponding Reporting Alternatives. You must do at least one
(1) pair of the alternatives.
Activity Alternatives
Reporting Alternatives
1. Create comics strip showing the power
1. Show the comic strips to your teacher and explain the
and victim groups in each article. (V/T)
real story behind them.
2. Create a fake news report about one of
2. Screen your report to your teacher and classmates.
the articles and discuss the power and
victim groups.
(A/K)
5
3. Create a sociogram showing the power
3. Display your sociogram along with the articles on the
and victim groups. (T/V)
classroom wall.
4. Create two movie posters showing the
4. Show the posters to your teacher.
power and victim groups
(K/ )
Objective Three (3): Know and use 20 new vocabulary words from your research
Find 20 new vocabulary words from the two articles in your research. Demonstrate their correct
meaning and usage.
There are four (4) Activity Alternatives with corresponding Reporting Alternatives. You must do at least one
(1) pair of the alternatives.
Activity Alternatives
Reporting Alternatives
1. Make dictionary entries for each of the vocabulary
1. Show the entries to your teacher.
words. You must include the definition (written or with a
picture). You must also use it in a sentence. (V/T)
2. Create a game using the 20 new vocabulary words. 2. Play the game with another student and
The game must test their meaning and contain correct have them sign here:
uses. (K/T) _______________________________
3. Create a story using all of the vocabulary words. Make
an audio recording of the story.
3. Play the recording for your teacher.
(A)
4. Create a crossword puzzle using the new vocabulary
4. Print out two copies and have two
words.
students complete the puzzle. Show the
(V/T) completed puzzles to your teacher.
6
Objective Four (4): Create a POV work showing an understanding prejudice and
related vocabulary.
There are four (4) Activity Alternatives with corresponding Reporting Alternatives. You must do at least one
(1) pair of the alternatives.
Activity Alternatives
Reporting Alternatives
1. Write two POV letters to a newspaper.
1. Show the letters to your teacher and discuss the
One letter must be from the power
differences.
group’s point of view and one must be
from the victim’s. (V/T)
2. Create a diary/scrapbook from the
2. Show the books to your teacher and discuss the
point of view of the power group and the
differences.
victim group.
(V/T)
3. Film a vlog (video blog) of yourself
3. Show the vlogs to your teacher and classmates. Discuss
pretending to be a person from both the
the differences.
power group and the victim group. (K/A)
4. Create a POV narrative of a specific
4. Show the narratives to your teacher and discuss the
event or a day in the life of a person from
differences.
the power group and the victim group.
(V/T)
Resource Alternatives
Videos:
Examples of video presentation styles
http://www.youtube.com/watch?v=0AtRk4tx13k
https://www.youtube.com/watch?v=Jt0f5WyAoGU
7
Videos to get you thinking and inspire your research
http://www.youtube.com/watch?v=yAkDHuimJRc
http://sports.yahoo.com/blogs/highschool-prep-rally/michigan-softball-team-claims-title-ix-discriminationover-150115357.html
Games:
Quizlet flashcards and games on www.quizlet.com
Other Resources:
Google Scholar
http://scholar.google.com/
Yippy
http://yippy.com/
7. SINIF MÜZİK BÖLÜMÜ PROJE KONULARI
 Müzik dersinde öğrendiği enstrümanını geçmiş zamanlardan bu yana icra eden beş sanatçının
hayatını araştırır.
 Yaylı, vurmalı, nefesli, telli ve tuşlu çalgılara ait fotoğraflardan ve küçük tanıtım yazılarından oluşan
bir ( İçinde çalgı aleti tanıtımı, besteci tanıtımı, müzik festivalleri, konser haberlerinin yer aldığı bir
dergi hazırlanması ve sunulması. )
 Barok , Klasik Dönem veya Romantik dönem bestecilerinin resimlerinin ve kısa yaşam hikâyelerinin
olacağı 10x8 boyutlarında tanıtım kartlarının hazırlanması ve sunulması.)
7. SINIF TÜRKÇE BÖLÜMÜ PROJE KONULARI
 Gölge Oyunu ( Karagöz) inceleme, o tarzda bugüne uyarlanan bir oyun yazma ve canlandırma
 Tarih günlüğü hazırlama ( tarihi bir olayı, o olayı gerçekleştiren kişinin anlatımıyla olay öncesi, olay
günü ve bir gün sonrası olarak üç günü kurgulama, anlatma)
-tarihi bir olay seçin (son 100 yıldan önceye ait)
-Olay hakkında bilgi
- olayın nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi
- olayı gerçekleştiren kişi ve biyografisi
- olayı gerçekleştiren kişinin olaydan bir gün önceki duygu düşünce ve yaşadıkları, olayın nedenleri ile
bağlantı kurarak anlatın ( 1. kişi ağzından, günlük şeklinde, en az bir sayfa)
-olayın gerçekleşme günü ve gerçekleştiği an, duygu düşünce ve olayı anlatın ( 1. kişi ağzından, günlük
şeklinde, en az bir sayfa)
8
-olaydan bir gün sonra, duygu düşünce ve yaşananları sonuçlarla bağlantılı olarak anlatın( 1. kişi
ağzından, günlük şeklinde en az bir sayfa)

Resimli masal kitabı hazırlama
Seçilen ödev ile ilgili olarak ders öğretmeni ile görüşülerek ödeve ait ölçütler ve detaylar, izlenecek
adımlar belirlenecektir.
7. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ PROJE KONULARI
Multimedya Projesi
• İnternet Güvenliği
• Sanal Zorbalık
• Farklı Teknolojiler
Scratch ile Programlama
Öğretmen ile birlikte belirlenecek konu çerçevesinde uygulama geliştirme
7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ PROJE KONULARI
1- Oruç ile ilgili kavramlar nelerdir? Orucu bozan durumlar hangileridir? Araştırınız.
2- Hz. Adem’in kıssasını (hayat hikâyesi) araştırarak, bizlere verilen temel mesajların neler olduğunu
yazınız?
3- Ahiret inancı ile ilgili kavramları araştırarak, anlamlarını açıklayınız.
4- Hz. Muhammed’in güzel ahlâkını anlatan olaylardan örnekler veriniz.
5- Ahirete imanın birey ve toplum hayatındaki önemini açıklayınız.
6- İslam Düşüncesindeki tasavvufî yorum biçimleri hangileridir? Bunlardan Alevilik-Bektaşilik hakkında bilgi
veriniz.
7- İslam Düşüncesindeki yorum biçimlerinden “inançla (itikadî) ilgili yorumlar” hakkında bilgi veriniz.
8- İslam Düşüncesindeki yorum biçimlerinden “amelî (fıkhî) yorumlar” hakkında bilgi veriniz.
9- Doğruluk ve dürüstlük konusunda Hz. Muhammed’in sözlerinden örnekler vererek, sosyal yaşam
bakımından önemini açıklayınız.
10- İnfak ne demektir? Kur’an’dan ayetlerle örneklendiriniz.
7. SINIF BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ PROJE KONULARI
1-Okulumuzdaki spor alanları ve tesisleri hakkında bir sunum hazırlayınız.
2-Sporda Eğitsel Oyunlar Hakkında kapsamlı bir dosya hazırlayınız.
7. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLÜMÜ PROJE KONULARI
PROJENİN ADI / KONUSU
PROJE YÖNTEMİ
(YAPILACAK ÇALIŞMALAR)
BEKLENEN PROJE
ÜRÜNÜ
1. Farkında mıyız?
(Güncel toplumsal sorunlar)
Gözlem, Röportaj
Video ...
2. Ailemin Tarihi
Sözlü Tarih
Video veya kitap
9
3. Zaman Tüneli
Geçmişte yaşayan bir
insanın hayatını dönemin
şartlarını dikkate alarak
kurgulama
Kitap
4. Batılı Seyyahları,
Sanatçıların Gözünden
Osmanlı’da Harem
Yazılı ve görsel kaynakların
incelenmesi
Albüm Kitap
5. Medyada Ayrımcılık
Yazılı basın taraması
Rapor
6. Pano hazırlama
Sınıf panosu
Bilgi ve materyal toplama
7. Öğrencinin Önerisi
10
Download

1. Dönem