İDV ÖZEL BİLKENT ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÖRSEL SANATLAR/TEKNOLOJİ VE TASARIM BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU
İDV ÖZEL BİLKENT MIDDLE SCHOOL 2014-2015 ACADEMIC SCHOOL YEAR
VISUAL ARTS/TECNOLOGY AND DESIGN DEPARTMENT
STUDENT EVALUATION FORM
DATE:
SINIF- CLASS:
ÖĞRETMEN -TEACHER:
AKADEMİK TUTUM
ACADEMIC ATTITUDES
DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME
(Atölye temel kararları)
BEHAVIOURAL ASSESSMENT
(General Workshop Rules)
ÖLÇÜTLER
CRITERIA
ÖĞRENCİLER
STUDENTS
Duygu, düşünce ve
izlenimlerini çeşitli
görsel sanat
teknikleriyle
yaratıcılığını kullanarak
ifade eder.
“Expresses emtions,
thoughts and
impressions of various
visual art techniques
with creativity.”
İstenilen çalışmayı
verilen sürede özgün bir
şekilde başarıyla
sonuçlandırır.
“Completes the task in a
unique way within a
specific time frame.”
Görsel sanatların
değerini bilir, estetik
sezgilerini yaşantısında
kullanabilir.
“Understands the
value of the visual arts
and is able to apply a
sense of aesthetic
perception to his own
life.”
Sanatçıların eserlerini;
kendisinin ve
arkadaşlarının
çalışmalarını inceler ve ilgi
duyar.
“Analyzes and
appreciates the work of
other artists and
classmates.”
Note: Use the following letters to evaluate student performance level. “H” (Always), “B” (Sometimes) veya “G” (Can be developed).
Öğrenme ortamını bozacak
davranışlardan kaçınır.
“Avoids behaviours that
disrupt the learning
environment.”
Çalışma ortamını
temiz, düzenli
bırakır ve güvenlik
kurallarına dikkat
eder.
“Pays attention to
saftey rules and
keeping a clean
working
environment. “
H(her zaman),B(bazen),G(geliştirilrbilir)
COMMENTS
Download

İDV ÖZEL BİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU 2010