İ
T
Ğ
İ
E
M
4
ÖĞRETİM
1
0
2
3
1
YILI
20
MART AYI
BRANŞ DERSLERİ BÜLTENİ
İn
iz
gil
ce
Mü
zik
B eden
eğitim
i
K
h
üp
üt
e
an
Re
hb
er
l
ik
l
rse
Gö tlar
na
sa
Te B
kn iliş
ol i m
oj
ile
ri
Sayın Velilerimiz,
Sorgulama ünitelerimiz kapsamında Mart ayında sınıflarımızda yaptığımız çalışmalarla ilgili sizlere
bilgi vermek istiyorum.
1. sınıf öğrencilerimiz teknolojinin günlük hayatımızdaki yerini, zaman içindeki gelişimini ve teknoloji
kullanımıyla ilgili farklı bakış açılarını sorguladıkları “Teknoloji” üniteleriyle ilgili çalışmalarına devam
ediyorlar. Öğrencilerimiz teknolojik ve teknolojik olamayan ürünleri grupladıktan sonra teknolojinin
aslında hayatımızın her alanında var olduğunu fark ettiler. Teknolojiden uzak bir gün geçirmelerini
istediğimiz öğrencilerimiz bunun ne kadar zor olduğunu sebepleriyle açıkladılar. Teknolojinin zaman
içindeki gelişimini ve bu gelişimin her adımının hayatımızı nasıl etkilediğini hazırladıkları grup
projeleriyle sundular. “Merak” tutumunun icat etme sürecindeki yerini düşünen öğrencilerimiz
kendilerini bir mucidin yerine koyarak bir icadın nasıl ortaya çıkmış olabileceğini düşündüler.
Kendilerinin neleri merak ettiklerini ve merak ettikleri konularla ilgili nasıl bilgi sahibi olduklarını
tartıştılar. Öğrenen profili özelliklerinden “bilgili” üzerinde duran öğrencilerimiz bilgili olmanın pek
çok yolu olduğunu oluşturdukları kavram haritasıyla somut olarak gördüler. Öğrencilerimiz aynı
zamanda Hayat Bilgisi performans görevi olan ünitemizin sonuç değerlendirme çalışması öncesinde
bir anket uygulayarak hangi alanda yeni bir teknolojik ürün ihtiyacı olduğunu belirleyecekler. Anket
sonuçlarındaki ihtiyaç alanlarından birini seçerek bir teknolojik ürünü 2 boyutlu veya 3 boyutlu olarak
tasarlayacaklar. Öğrencilerimiz tasarımlarını sunarken
“Bu teknolojik ürün nasıl çalışıyor?, Bu
teknolojik ürün hangi ihtiyacı karşılıyor?, Bu teknolojik ürün hayatımızı nasıl etkileyecek?” sorularını
da yanıtlayacaklar. Öğrencilerimiz “Ne öğrendim?” çalışmasında ünite boyunca neler öğrendiklerini
düşünerek yazılı ifade edecekler ve sınıflarındaki ilgili köşeye ekleyecekler.
Bu çalışmayla ünitelerini tamamlayacak olan öğrencilerimiz “ Koru ya da Kaybet” adlı 5. sorgulama
ünitelerine başlayarak doğal kaynakların kullanımını, doğal kaynakların yenilenmesini ve doğal
kaynakların bilinçli kullanılmasıyla ilgili sorumluluklarımızı sorgulayacaklar.
2. sınıf öğrencilerimiz “Bütçemize Uygun Yaşamak” üniteleriyle ilgili çalışmaları kapsamında
bütçelerin öğelerini, ihtiyaçlar ve istekler arasındaki farkı, gereksinimlerin önceliklere göre
sıralanmasını ve bütçelerimizin hayatımıza olan etkilerini sorguladılar. Aile bütçelerini düşünerek bir
gelir – gider tablosu oluşturdular. İhtiyaç ve isteklerimizi ayırt etme bütçe oluşturmak için ve bu
bütçeye uygun yaşamamız için sahip olmamız gereken bir beceri olduğundan ünitemiz süresince bu
konuyu vurgulayan pek çok etkinlik planladık. Öğrencilerimiz, kendi hayatlarını düşünerek ihtiyaçlarını
sıraladılar; sonrasında listelerini gözden geçirerek bunların gerçekten ihtiyaçları mı yoksa istekleri mi
olduğunu ayırt etmeye çalıştılar. Etkinliklerimizden biri 4-5 kişilik gruplarda bir parti planlaması için
belirlenen bütçeye uygun bir alışveriş listesi hazırlamaktı. Öğrenciler önce bireysel olarak çalıştılar;
sonra uzlaşım tablosunu kullanarak ortak bir listede karar kıldılar. Öğrencilerimizin grup içi çatışmaları
çözmeleri için bu tarz grup çalışmalarının sıklıkla yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Market
gezisinde paralarını ihtiyaçlarını almak için harcamaya özen gösteren öğrencilerimiz, arttırdıkları para
ile neler yapabileceklerini konuştular. Öğrenciler harçlıklarını bilinçli harcayarak uzun vadede almayı
hedefledikleri maliyeti yüksek bir oyuncak, kitap, v.b alabileceklerini fark ettiler. Öğrencilerimiz sonuç
değerlendirme çalışmalarında “Bütçeler bireylerin hayatlarına ve kararlarına rehberlik eder” ana
fikrine dair anlayışlarını sergileyecekleri bir masal veya hikaye yazdılar. Öğretmenlerimiz;
öğrencilerimizin çoğunun ihtiyaçlar ve istekler arasında denge kurmanın önemini fark ettiklerini ve
arkadaşlarını
gereksiz
harcamaları
konusunda
uyardıklarını
gözlemlediklerini
belirttiler.
Öğrencilerimiz aile bütçelerine katkıda bulunmak için her bireyin işbirliği yaparak harcamalarına
dikkat etmesi gerekliliğini anladılar. Bilinçli tüketici olmak için nelere özen göstermeleri gerektiğini
öğrendiler ve tüketici hakları konusunda bilinçlendiler. Bu ünitede üstünde durduğumuz kavramların
içselleşmesi için sizlerin de öğrencilerimizin günlük hayatlarında ihtiyaç ve istekleri arasında denge
kurmaları için yönlendirmelerde bulunmanızın yararlı olacağını düşünüyoruz.
Öğrencilerimiz yeni üniteleri “Yaşam Alanları” kapsamında farklı yaşam alanlarını, yaşamak için
insanların ihtiyaçlarını, yaşam alanlarının yaşam tarzımıza etkisini ve teknolojik gelişmelerin yaşam
alanları üzerindeki etkilerini sorguluyor olacaklar.
3. sınıf öğrencilerimizin “Su ve Yaşam” ünitelerinde suyun yararlarını, canlılar ve doğa olayları
üzerindeki etkilerini sorguladılar. Dünyadaki kara ve deniz dağılımını harita üzerinde yapılan
çalışmalarla irdelediler. Öğrenciler kurak bir ülkede yaşamın nasıl olabileceğini düşündüler ve suyun
hayatımızın her alanını etkilediğini fark ettiler. Mevsimlere göre yağış türlerini ve yağışların
oluşumunu araştırdılar. Laboratuvarda su döngüsü deneyini yaptılar ve deneyden öğrendiklerini
yazarak ve resimleyerek ifade ettiler. Gruplara ayrılarak “deniz – okyanus – ırmak – göl - baraj –
kanal” hakkında araştırma yaptılar; bunlara ülkemizden ve başka ülkelerden örnekler buldular. Bu su
kaynaklarında ve su sistemlerinden canlıların ne şekilde yararlandıklarını ve bunların işlevlerini
görsellerden de yararlanarak açıkladıkları bir sunum hazırladılar. Çalışmalarında yararlandıkları
kaynakları belirttiler. Su tüketiminde duyarlı olmanın ne anlama geldiğini düşündüler; evde ve
okuldaki su kullanımı ile ilgili gözlemler yaptılar. Öğretmenler ve görevlilerle okuldaki su kullanımıyla
ilgili, sorularını kendileri oluşturdukları bir anket çalışması gerçekleştirdiler ve bu konudaki
sorumluluklarını ve geliştirmeleri gereken alanları fark ettiler. Öğrencilerimiz aynı zamanda
performans görevleri olan sonuç değerlendirme çalışmalarında suyun önemi ve canlıların
yaşamındaki rolüyle ilgili öğrendiklerini karikatür, mektup, hikayeden seçtikleri bir yöntemle
anlatarak kendilerinden küçük arkadaşlarını bilgilendirecekler.
Ünitelerini dönüşümlü düşündükleri “Ne Öğrendim?” çalışmasıyla tamamlayacak olan öğrencilerimiz
yeni üniteleri “Özgün Geleneklerimiz” kapsamında geçmişteki ve günümüzdeki geleneklerimizi ve
dünyadaki farklı gelenek ve görenekleri sorgulayacaklar. Öğrencilerimizin “Gelenek ve görenekler,
insan gruplarını özgünleştirirken aynı zamanda birleştirir.” ana fikrine ulaşmalarını hedefliyoruz.
4. sınıf öğrencilerimiz, “Yardım Evde Başlar” kapsamında kamu yararına çalışan ve gönüllü
kurumların insanlara nasıl yardım ettiğini, resmi ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte nasıl
çalıştıklarını sorguladılar. Sivil toplum kuruluşlarını grup çalışması yaparak araştırdılar, amaçlarını ve
toplumdaki işlevlerini hazırladıkları sunumlarla değerlendirdiler. Empati tutumunu geliştirmeyi
hedefleyen etkinliklerimizden birinde öğrencilerimizden grup çalışması yaparak kendilerine verilen
durumdaki kişilerin (fiziksel engelli bir kişi, işitme engelli bir kişi, görme engelli bir kişi, Afrika’da
yaşayan bir çocuk, kimsesiz bir kişi, v.b) “ne görüyor, ne duyuyor ve ne hissediyor” olabileceğini
düşünerek kendilerine verilen Y tablolarına aktarmalarını istedik. Okulda gerçekleştirdiğimiz empati
ile ilgili yaratıcı drama çalışması da bu tutumu pekiştirir nitelikteydi. Öğrencilerimiz bu üniteleri
kapsamında yardım kampanyalarının nasıl başladığını da sorguladılar; küçük bir toplumda başlayan
kampanyaların nasıl yaygınlaştığını ve bu süreçte nelerin etkili olduğunu bulmaya çalıştılar. Sivil
toplum kuruluşlarının kampanyalarını duyurmak adına kullandıkları iletişim yöntemlerini ve sosyal
medyanın bundaki rolünü fark ettiler. Toplumdaki sorunları görme ve bunlara çareler üretmek adına
da iyi iletişim kurmanın önemli olduğunu anladılar. Zor durumdaki insanların yerlerine kendilerini
koyarak onlara nasıl yardımcı olabileceklerini düşündüler. Farklı olana, zor durumda olana hoşgörü ile
yaklaşarak sorunlarını çözmek adına el uzatmanın gerekliliğini ve bu konuda her bireyin üstüne düşen
görevler olduğunu anladılar. Toplumların ve bireylerin işbirliği ile pek çok soruna çare bulabilecekleri
sonucuna ulaştılar. Öğrencilerimiz, aynı zamanda performans görevleri olan sonuç değerlendirme
çalışmalarında belirledikleri bir soruna yönelik bir kampanya geliştirecekler. Geliştirdikleri bu
kampanyayı hangi sivil toplum örgütünün yürüteceğini ve bu kampanyanın nasıl bir soruna çözüm
olacağını nedenleriyle anlatacaklar.
Öğrencilerimiz bu ünitelerinin ardından “Mavi Gezegen” adlı 5. ünitelerine başlayarak Dünya’nın
Güneş Sistemi’ndeki yerini, coğrafi özellikler, iklim, konum ve yerçekimini sorgulayacaklar.
Bu çalışmaların yanında 4. Sınıf öğrencilerimizin PYP Sergisi ile ilgili çalışmalarını da sürdürüyorlar.
Öğrencilerimizin PYP Sergisi kapsamında çalışmalarını sürdürecekleri grupları ve onlara bu süreçte
rehberlik edecek mentorları bu ay belirlendi. Öğrencilerimiz; “Küresel problemlerin çözümüne
yakın çevremizde eyleme geçerek katkıda bulunabiliriz.” ana fikri kapsamında seçtikleri küresel
problemle ilgili çalışmalar yürütüyor olacaklar. Bu bağlamda; her grupla ayrı ayrı görüşerek onların
merakları doğrultusunda sorgulama hatlarını (seçtikleri küresel probleme dair araştırmak istedikleri
alt başlıklar) belirledik. Öğrencilerimiz mentorlarıyla tanıştılar, rutin toplantı zamanlarını belirlediler
ve kendilerinde de mevcut olan haftalık toplantı gündemleri doğrultusunda çalışmalarına başladılar.
Gruplarına ait bloglarını da açan öğrencilerimiz, çalışmalarıyla ilgili öğrendiklerini bireysel olarak
günlüklerinde grup olarak da bloglarından paylaşıyor olacaklar. Öğrencilerimizin heyecanlarına tanık
olmaktan keyif alıyor Haziran ayına kadar devam edecek bu süreçte çok yaratıcı çalışmalar ortaya
çıkaracaklarına inanıyoruz.
Ceni Alpanda
PYP Koordinatörü
1.Sınıf
Geçtiğimiz ay 1. Sınıf öğrencilerimizle İngilizce dersine biraz matematik
katarak küçük toplama çıkarma çalışmaları yaptık. Bu sayede “plus”
(artı), “minus” (eksi) ve “equals” (eşittir) gibi matematiksel kavramlarla
tanımış oldular. Bu çalışmalara ara ara devam edeceğiz. Sayılarla
çalışırken dinlediğimiz “How many trains?” şarkısını çok sevdik ve sık sık
söylüyoruz. Bu ay üzerinde durduğumuz cümle kalıplarının ilki
“Where’s..?” (nerede) sorusu ve cevabı oldu. “Where’s my mum? –
She’s in the kitchen. (Annem nerede? – Mutfakta) kalıpları üzerinde
durduk. Bununla ilgili olarak dinlediğimiz “Where’s my granny?” şarkısı
yine favori şarkılarımız arasında. Bu şarkıları size ulaştırdığımız turuncu
CD’den dinleyebilirsiniz.
Aile bireylerini tekrar etmişken “old” (yaşlı) ve “young” (genç)
kavramlarını da çalıştık. Geçtiğimiz ay üzerinde durduğumuz sesler /u/
(mum kelimesindeki gibi), /a/ (dad kelimesindeki gibi), /i/ (big
kelimesindeki gibi), /ee/ (gren kelimesindeki gibi), /k/ (sock
kelimesindeki gibi). Ayrıca kıyafetlere de değindik ve “I’m wearing…” (… giyiyorum) kalıbını çalıştık.
Kıyafetlerle birlikte hava durumunu da çalışmaya başlıyoruz. Böylelikle hangi hava durumunda hangi
kıyafeti giyeceğimizi söyleyeceğiz. Mart ayı boyunca yaptığımız tüm çalışmalarda PYP temamız olan
“Teknoloji” kavramına değinmeye çalıştık. Kıyafetlerde ya da evimizde, kısacası hayatımızda teknolojinin
etkilerine her fırsatta göndermeler yaptık.
2.Sınıf
Öğrencilerimizle ihtiyaç ve isteklerle ilgili bir grup
çalışması yaptık. Her grup market broşürlerine
bakarak ihtiyaç ve isteklerini belirledi. Daha sonra
ne kadar para harcadıklarını hesapladılar ve gruplar
birbirlerine sundular. Meslekleri ve insanların
çalıştıkları yerlerin isimlerini öğrendik. Bununla ilgili
hazırladıkları posterleri sınıfta birbirlerine anlattılar ve bununla ilgili 'My
Town' isimli bir pano hazırladılar.'People Work' isimli şarkıyı öğrendik.
'At the museum' isimli okuma parçasını okuduk ve bu konuyla ilgili soruları
cevaplandırdık. Brainpop jr.den 'Needs and Wants' isimli videoyu izledik
bununla ilgili oyunu oynadık.Her resimde yaşamak için nelere ihtiyaç duyarız
diye seçip söylediler.
3.Sınıf
Öğrencilerimizle yeni sorgulama ünitemiz ‘Gelenek
ve Görenekler’ konusunu ele aldık. Bu ünitemizde
birçok ülkedeki gelenek ve görenekler hakkında
konuştuk. Mesela İngiltere’de kahvaltıda ne
yediklerini araştırdık. Daha sonra Türkiye genelinde
nasıl kahvaltı yapıldığı hakkında konuştuk. Farklı
kültürdeki resimlere bakarak resimde o an neler
gördüklerini öğrendikleri kalıplarla cümleler kurarak
birbirlerine anlattılar.’Cows, sheep, goats, ducks and
chickens’ isimli hikayeyi okuduk. ’BrainPOP ESL’
programından konumuzla ilgili I’m cleaning
now’,’You are not listening’, ’Who’s making noise’
isimli videoları izledik ve bununla ilgili alıştırmaları
yaptık.Ayrıca
öğrencilerimiz
kendi
odalarını
çizip,odalarında neler olduğu hakkında bir paragraf yazıp sınıf içinde
birbirlerine sundular.
4.Sınıf
4. sınıf öğrencilerimizle sorgulama ünitemiz kapsamında neler
öğrendiğimizi yaptığımız keyifli bir çalışmayla ortaya çıkarırken kelime ve
kavramları bir kez daha pekiştirmiş olduk. Ünitemizi öğrencilerimizin
birbirlerini daha da iyi anlamak ve karşılaştıkları zor durumlarla başa
çıkabilmeleri adına neler yapabileceklerini hep birlikte keşfetmek adına
çok faydalı çalışmalarla destekledik ve öğrencilerimiz bu ünite sonunda
kendileri adına güzel çıkarımlarda bulundular.
Geçmiş zamanı ve geçmiş zamana ait cümle kalıplarını kendi tatil
anılarımızla keşfetmeye zaten başlamıştık, bu ay da bu keşif daha da
heyecanlı ve zevkli konular eşliğinde devam etti. Fiillerin geçmiş zaman
halleri, düzenli veya düzensiz fiil olma durumları, wh- soru kalıplarıyla
kullanım şekilleri geçmiş zamanla birlikte oyunlar, aktiviteler ve yazma
çalışmalarıyla zevkli bir şekilde incelendi. Öğrencilerimiz geçmiş
zamanda soru kalıplarını içeren ‘Board Game’ çalışması yaptılar ve
çalışmalarının bitiminde arkadaşlarıyla oyunlarını keyifle oynadılar.
Öğrencilerimizle hedef kalıpları ve yeni kelimeleri iyice pekiştirdikten
sonra da grup çalışmalarıyla birbirimizle paylaşımlarda bulunarak iyice
konuları içselleştirmeye başladık. ‘Mr/Mrs’ ile başlayan ve tasarımı
tamamen öğrencilerimizin hayal gücü ve yaratıcılığıyla gerçekleşen
sevimli karakterlerimiz heyecanla boyandı, öğrenilen hedef kelime ve
cümle yapıları da eklenerek duvarlarımıza keyifle asıldı. Farklı gruplar
farklı tasarımlar yaparken hem her zamanki gibi çok eğlendiler hem de
konuları en verimli şekilde öğrendiler. Her zaman olduğu gibi; eğlenerek
öğrendik, öğrenirken İngilizcemizi geliştirdik.
İngilizce Bölümünden Öneriler
Bu ay 1. sınıf öğrencilerimiz ebooks.sesamestreet.org sitesine daha önceden verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreyle
giriş yaparak “Animal Alphabet” adlı kitabı okuyabilirler.
Bu ay 2. sınıflar raz-kids.com sitesini ziyaret ederek “I love Art Class” ve ”It is School Time’ “ adlı kitabları
okuyarak ilgili quizleri yapabilirler.
Bu ay 3.sınıflar raz-kids.com sitesini ziyaret ederek “I like my hair ’ ve ” To the Store’“ adlı kitabları okuyarak ilgili
quizleri yapabilirler.
Bu ay 4.sınıflar tumblebooks.com sitesini ziyaret ederek ‘Helping out is Cool’ ve ‘Who likes the Wind’’ adli
kitapları okuyabilirler.
DVD: Öğrencilerimiz “Yogi Bear “ adlı filmi İngilizce olarak izleyebilirler.
Yasemin ATEŞ
Anastasia BAMICHA
Yudum TARAKÇI
Oliver TIDY
Danilo PALACIOS
Tanem YILDIRIM
İngilizce Öğretmenleri
1.Sınıf
Öğrencilerimiz, “Teknoloji bize seçenekler sunar” ana fikri ile teknolojinin günlük hayatımızdaki
etkileri, tenoloji kullanımı ile ilgili farklı bakış açıları ve günlük hayatımızdaki teknolojinin değişiminin
nedenlerini sorgulayıp resimlediler. Renkli grapon kağıtlarıyla rölyef oluşturdular. Öğrencilerimiz
soyut resim sanatıyla daha detaylı tanıştılar . Denge ve armoniyi nasıl kullanacaklarını öğrendiler.
2.Sınıf
Öğrencilerimiz, “Bütçeler, bireylerin hayatlarına ve kararlarına rehberlik eder” ana fikrinden yola
çıkarak, aile ve bireysel bütçenin öğelerinin belirlenmesi, ihtiyaçlarla istekler arasındaki farkların
belirlenmesi ve bütçenin hayatımızı etkilemesini sorguladılar. El becerilerini kullanarak kilden çeşitli
kumbaralar tasarlayıp boyadılar. Arta kalan boyalarıyla resimler yaptılar. Hayal dünyalarını harekete
geçiren “Denizaltı” resimleri çizdiler.
3.Sınıf
Öğrencilerimiz, “Su, Doğa olaylarını ve canlıları etkiler” ana fikri ile suyun doğa olayları üzerindeki
etkilerini konuşup, yararlarını, kullanım alanlarını sorgulayıp afiş hazırladılar. Kille yoğurma
becerilerini kullanıp, üç boyutlu objeler tasarladılar ve istedikleri gibi boyadılar. Renkli grapon
kağıtlarını küçük toplar haline getirip rölyef oluşturdular.
4.Sınıf
Öğrencilerimiz, “Topluma hizmet veren kuruluşlar empati ve işbirliğinin gelişmesine katkıda
bulunurlar” ana fikri ile kamu yararına çalışan kuruluşları, gönüllü kurumların insanlara nasıl yardım
ettiğini ve resmi ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte nasıl çalıştıklarını sorguladılar. “Asla Engel Yok”
konulu resim yaptılar. Deniz hayvanlarını pul çalışması ile üç boyutlu olarak tasarladılar. Tuvaller
üzerine akrilik boya tekniği ile “Gök mavi, yer yeşil” konulu, okulumuzu temsil edecek grafik
tasarımlar ve resimler yaptılar.
Görsel Sanatlar Bölümünden Öneriler
Saydam Tasarımlar
15 Şubat- 13 Nisan 2014
Pera Eğitim, 15 Şubat-13 Nisan 2014 tarihleri arasında, Aurora:
Kuzey Ülkelerinden Çağdaş Cam Sanatı sergisi kapsamında, 4-14
yaş grupları için hafta sonu atölyeleri düzenliyor. Saydam
Tasarımlar adlı programda çocuklar önce Kuzey Avrupa
ülkelerinin cam sanatından örnekler görecek, ardından atölyede
çeşitli
malzeme
ve
tekniklerle
farklı
projeler
gerçekleştirecekler.
Kontenjan: 10 kişi
Süre: 2 saat
Atölye başına katılım bedeli: 45 TL PERAkart aile ile %50 indirimli!
Detaylı bilgi ve rezervasyon : 0212 334 99 00 (4) / [email protected]
Seda AYDEMİR
Görsel Sanatlar Öğretmeni
1.Sınıf
Öğrencilerimizle şimdiye kadar öğrendiğimiz konu ve şarkıların genel tekrarını yaptık. Klasik ve Caz
müziğinden sonra bizler için hem değişik hem de yeni bir müzik türü olan New Age’e geçtik. Bu yeni
müzik türünün, insanları çok rahatlatan ve yumuşak bir müzik olduğunu, içerisinde doğada
duyabileceğimiz seslerin de olması bakımından enerji verdiğini öğrendik. New Age sanatçıları olan
Enya ve Yanni’nin en bilinen eserlerine ait videolar izledik.
Enya: Caribbean Blue, Ony Time / Yanni: One Man’s Dream, World Dance (Bu eser new age değil
ancak yine Yanni’ye ait bir eser ve öğrenciler çok beğendiği için yazıyorum, belki evde birlikte
dinlemek istersiniz)
Enstrümanlarla ilgili oyunlar oynadık, ritim çalışmaları yaptık. Bireysel olarak çaldığımız
enstrümanlarımızı sınıf arkadaşlarımızın önünde çalarak keyifli dakikalar geçirdik.
2.Sınıf
Öğrencilerimizle şimdiye kadar öğrendiğimiz konu ve şarkıların genel tekrarını yaptık. Yeni şarkılar
öğrendik. Enstrüman çalışması yaptık. Ritim tekrarı yöntemiyle, müzik hafızamızı güçlendirdik.
Eğlenceli bir aktivite olarak Rossini’nin Cat’s Duet’i eşliğinde birbirimize sırtımızı dönerek, ritmik
hareketler yaptık. Siz de bunu evde birlikte yapabilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=fNMEFbKCxfM
3.Sınıf
Öğrencilerimizle şimdiye kadar öğrendiğimiz konu ve şarkıların genel tekrarını yaptık. Sorgulama
ünitemiz olan “Su” konusuyla ilgili entegre çalışmalar yaptık. İçinde su sesi de olan doğa müzikleri
eşliğinde yaptığımız çalışmalarımızı günlüklerimize yazdık. Enstrüman çalışmaları yaptık. Ritim
oyunları oynadık.
4.Sınıf
Öğrencilerimizle şimdiye kadar öğrendiğimiz konu ve şarkıların genel tekrarını yaptık. Kanon’un ne
olduğunu öğrendik ve bir Çekoslovak ezgisi olan “Hayat Paylaştıkça Güzel” i söyledik. Bireysel olarak
çaldığımız enstrümanlarımızı sınıf arkadaşlarımızın önünde çalarak keyifli dakikalar geçirdik.
Müzik Bölümünden Öneriler
İstanbul Kongre Merkezi :
David Helfgott - 15 Nisan 2014 saat 21:00
Beşiktaş Kültür Merkezi:
MFÖ - 7 Nisan 2014 saat 21:00
Trump Kültür ve Gösteri Merkezi:
Erkan Oğur-Derya Türkan - 07 Nisan saat 20:30
Bostancı Gösteri Merkezi:
Nilüfer - 12 Nisan 2014 saat 21:00
Gün ÇALIŞLAR DEMİR
Müzik Öğretmeni
1.Sınıf
Temel hareketleri yaparken dengemizi sağlamak
için vücut bölümlerimizi kullandık. Oyun ve fiziki
etkinliklerde temizliğe dikkat ettik. Derslerden
sonra temiz ve kuru kıyafetlerimizi giydik.
Oyunlarımızı oynarken birbiriimizle iletişim
kurduk. Sorgulama ünitemizde “Teknoloji bize
seçenekler sunar” ana fikrinden yola çıkarak
denge tahtasını derslerimizde kullandık.
2.Sınıf
Oyun ve fiziki etkinliklerde fiziki uygunluklarımıza göre oyunlar oynamaya dikkat ettik. Bu oyunları teneffüs
saatlerinde oynayabileceğimizi gördük. Kişisel temizliğimize her zamanki gibi dikkat ederek derslerden sonra
kılık kayafetlerimizi düzenledik. Derslerimizde arkadaşlarımızla benzerliklerimizi ve farklılıklarımızı konuştuk.
Sorgulama ünitemizin “Bütçeler bireylerin hayatlarına ve kararlarına rehberlik eder.” ana fikriyle paralel
olarak, sağlıklı beslenme kurallarını da hatırlayarak kantinden sağlıklı ürünler almaya özen gösterdik.
3.Sınıf
Yer değiştirme hareketlerini, vücut alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak artan bir doğrulukla
yapmaya çalıştık. Fiziki olarak uygunluğun arttırılabilmesi için ne kadar sıklıkla spor yapılması gerektiğini
derslerimizde vurguladık. Oyun ve fiziki etkinliklerde arkadaşlarımızı gözlemlerken arkadaşlarımızın
performansları hakkında yorum yapabildik. Sorgulama ünitemizde “Su doğa olaylarını ve canlıları etkiler” ana
fikrinden yola çıkarak su içmenin insan vücuduna etkisini susuz kalan bir kişinin nasıl hissedeceğini konuştuk.
Günde ne kadar su içmemiz gerektiğini bir kez daha vurguladık.
4.Sınıf
Futbol branşına giriş yaparak nesne kontrolü gerektiren hareketleri severek uyguladık. Sorgulama ünitesi
kapsamında “ Topluma hizmet veren kuruluşlar empati ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunurlar.”
Anafikrinden yola çıkarak spor kuruluşlarını ve federasyonları inceledik. Bunun yanında Tema vakfının
yararına 4. Sınıflar arasında futbol maçı düzenledik, bazı arkadaşlarımız futbol maçında sporcu olurken
kimimiz popnpon grubuna katıldık, hakemlik görevinin yanında teknik direktör görevi üstlendik.
Beden Eğitimi Bölümünden Öneriler
Harlem Globetrotters – 20 Nisan 2014, 15.00, Ülker Sports Arena
FB Ülker –Anadolu Efes Euroleague Maçı – 11 Nisan 2014, 20.00, Ülker Sports Arena
Biletler için: biletix.com.tr
Sinem VARDAR
Mine GÖRGÜN
Ediz AKBAL
Beden Eğitimi Öğretmenleri
Bilişim Teknolojileri Bölümünden Öneriler
Sayın Velilerimiz,
Mart ayında 2. CITO uygulamalarımızı gerçekleştirdik. 1. dönemde gerçekleşen oturumlarda hazır
bulunuşluk düzeyleri değerlendirilirken, bu dönemki uygulamalar yıl içerisinde öğrenilen konuları
kapsamaktadır. Sonuç değerlendirmeleri dönem sonunda sizlerle paylaşılacaktır.
Bu bültenimizde sizlerle paylaşmak istediğim konu; günümüzde çocuklarımızın gelişimi için kritik bir önemi
olan “güvenli internet” konusudur. Kuşkusuz internetle ilgili aileleri en çok endişelendiren konuların
başında güvenli internet kullanımı gelmektedir. Çocuklarımızın teknolojinin sunduğu olanaklardan doğru
faydalanması, kaliteli zaman geçirmesi ve zaman yönetimi konusunda doğru yönlendirilmesi gereklidir.
Sonsuz bilgi sunan sitelerden yaralandığımız kadar zararlarından da çocuklarımızı korumamız ve bu konuda
bilinçlendirmemiz önemlidir. Öncelikle internet kullanımında zararlı içeriğe ulaşımı engelleyen ve ailelere bu
anlamda yardımcı olan filtreleme programlarını kullanabilirsiniz. Bu konuda internet servis sağlayıcınızdan
destek alabilirsiniz. Çocuğunuzla bilinçli ve güvenli internet kullanımı kurallarını lütfen konuşun. Sizin
bilginiz dışında adres, telefon bilgileri, doğum tarihi, fotoğraf, v.b. hiçbir kişisel bilgiyi internet ortamında
paylaşmaması, bilmediği kişilerden aldığı e-postaların içinde yer alan bağlantıları tıklamaması gibi
konularda lütfen bilinçlendirin. Siz sayın velilerimizin de desteği ile dijital dünyaya doğan Z Kuşağı
çocuklarımızın iyi birer bilgisayar kullanıcısı olacaklarından eminim
Filtreleme Programları
 İçerik Sınırlaması Yapan İnternet Servis Sağlayıcıları
http://www.guvenlinet.org/tr/
İlgili bağlantıya www.istek.k12.tr web sitemizde yer alan linkten de ulaşabilirsiniz.
 Arama Motoru Filtreleri (Google - YouTube)
www.youtube.com
YouTube ve Google Güvenlik Modu
Güvenlik modu



Güvenlik modu, kullanıcılar tarafından ve diğer göstergeler yoluyla işaretlenmiş uygunsuz içerik
barındırabilen videoları gizler. Hiçbir filtre eksiksiz değildir ancak güvenlik modu, birçok uygunsuz
içeriği önlemenizde size yardımcı olur.
Güvenlik modu aynı zamanda Google Güvenli Arama'yı da etkinleştirir ve kapatıldığında Google
Güvenli Arama'nın devre dışı kalmasına neden olur.
YouTube'u bu hesapla kullandığınız her yerde güvenlik modu etkinleştirilecektir.
 Windows Aile Sitesi Kurma (Aile koruması güvenlik filtresi- Windows 7/8)
http://windows.microsoft.com/tr-tr/windows/set-up-family-safety#set-up-family-safety=windows-7
http://windows.microsoft.com/tr-tr/windows/set-up-family-safety#set-up-family-safety=windows-8
 Google Aile Güvenlik Merkezi
http://www.google.com.tr/intl/tr/safetycenter/families/start/
 Aile Güvenliği ile İlgili Temel Bilgiler
http://www.google.com.tr/intl/tr/safetycenter/families/start/basics/
Şenay Özdemir
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Etkinliklerimiz
Bu sayıda, Mart ayında yaptığımız etkinlikleri, duyuruları ve okuma önerilerini bulabilirsiniz.
Isabelle Millon “Düşünmeyi Öğrenmek Atölyesi”
Nasreddin Hoca ile Düşünmeyi Öğrenmek kitabının yazarlarından Fransız asıllı felsefe öğretmeni
Isabelle Millon, 17 Mart tarihinde 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizle bir araya gelerek “Düşünmeyi
Öğrenmek Atölyesi”ni gerçekleştirdi.
Atölye çalışması için ilk kez Türkiye’ye gelen yazar, öğrencilerimizin ilgisiyle karşılandı. Kitabını
severek okuyan öğrencilerimiz atölyeye dinleyerek, düşünerek ve düşüncelerini paylaşarak katılım
gösterdiler. Yazar, Nasreddin Hoca fıkralarını kullanarak öğrencilerimizi düşünsel bir yolculuğa çıkardı.
Nasreddin Hoca ile Düşünmeyi Öğrenmek adlı kitaptan yola çıkılarak, öğrencilerimizin Nasreddin
Hoca fıkralarının ardında yatan felsefi düşünceleri ve mesajları düşünme ve sorgulama yoluyla
keşfetmelerini sağladı.
“Düşünmeyi Öğrenmek Atölyesi” öğrencilerimize, farklı açılardan bakarak düşünmelerinin önemi,
Nasreddin Hoca ile felsefe ilişkisi, eleştirel düşünme, dinleme ve düşüncelerini özgürce paylaşma
konularında farkındalık kazandırdı.
“Isabelle Millon” ile yaptığımız etkinlikten görüntülerimiz...
Aşkın Güngör’ün “Dedektiflik Atölyesi”
Gizemli Şeyler Dedektifi Bol Bel’in İnanılmaz Serüvenleri adlı kitabın yazarı "Aşkın Güngör" 24 Mart
tarihinde 4. sınıf öğrencilerimiz buluştu. Yazar, öğrencilerin sorgulayarak düşünme, derinlemesine
gözlem yapma ve soruşturma yetilerini geliştirmeye yönelik hazırladığı “Dedektiflik Atölyesi” ni
öğrencilerimizle gerçekleştirdi.
Atölye çalışmasında, öğrencilerimiz Dedektif Bol Bel'in bilmedikleri yönlerini ve nasıl dedektif
olduğunu keşfederek, tehlikede olan dünyamızı kurtarmak için gözlem ve analiz yaptılar. Gizli bir sırrı
ortaya çıkarmanın heyecanını yaşadılar. Yazar atölye sonrası öğrencilerimizin merak ettiği soruları
cevapladı ve öğrencilerimiz için kitaplarını imzaladı.
DUYURU;
1-11 Nisan 2014 tarihleri arasında okulumuzda “Kütüphane Haftası”nı etkinliklerle kutlayacağız. Her
yaş seviyesinde yazarlar (Özlem Aytek, Ayla Çınaroğlu, Cihan Demirci, Rıfat Batur) okulumuza konuk
olacak ve öğrencilerimizle çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirecekler. 1-4 Nisan tarihlerinde ise,
okulumuzda fuaye alanında kitap fuarı açılacak, fuarda her yaş grubuna yönelik, birbirinden eğlenceli
ve eğitici içerikli yayınlar %20 indirimli olarak satışa sunulacaktır. Kütüphane Haftası etkinliklerimizin
yer aldığı posteri önümüzdeki günlerde okulumuz Facebook sayfası ve bloglarından sizlerle paylaşıyor
olacağız.
29 Nisan tarihinde ise, 2,3 ve 4. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla bu yılın II. “Kitap Tanıtım Defilesi”ni
gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimiz defile başvurularına yoğun ilgi göstererek, katılım kontenjanını
başvuru süresi dolmadan doldurdular. Şimdiden hazırlıklara başlayan öğrencilerimiz, heyecanla defile
gününün gelmesini bekliyorlar.
Okuma Önerileri
1. Sınıf Öğrencilerine Öneriler;
1) “Yürüyen Çınar”, Simla Sunay, Remzi Yayınevi, 32 sayfa
2) “Böcek Orkestrasının Muhteşem Sınıfı”, Göknil Genç, Can Yayınları, 48 sayfa
3) “Kabadayı Kedi Cako ve Çevreci Fareler”, Giuliana Fanti, Hayy Kitap, 40 sayfa
2. Sınıf Öğrencilerine Öneriler;
1) “Küçük Cadı Jessica Merkez Sihir Adası”, Meave Friel, Büyülü Fener Yayınları, 96 sayfa
2) “Patpat Jack 1 Uçan Böcük”, Lou Kuenzler, Nemesis Kitap, 93 sayfa
3) “Jip ile Janneke Gül Bebek Gemiye Biniyor”, Annie M.G.Schmidt, Çınar Yayınları, 152 sayfa
3. Sınıf Öğrencilerine Öneriler;
1) “İgi ve Ben”, Jenny Valentine, Tudem, 144 sayfa
2) “Ne Nasıl Yapılıyor”, Christiane Dorion, Redhouse Yayınları, 18 sayfa
3) “Dondurma Savaşı”, Edwina Howard, Epsilon Yayınları, 216 sayfa
4. Sınıf Öğrencilerine Öneriler;
1) “Dikkat Eriyorum”, Laurie David, Camria Gordon, Optimist Yayınları, 99 sayfa
2) “Bugün Hayal Kuracaktım”, Gökçe Ateş Aytuğ, Hayy Kitap, 120 sayfa
3) “Clarice Bean Başı Dertte”, Lauren Child, Hayy Kitap , 192 sayfa
Yetişkinlere Öneriler;
1) “Piruze”, Sinan Akyüz , Alfa Yayınları, 464 sayfa
2) “Hırsız ve Burjuva”, Hüsnü Arkan,Kırmızı Kedi Yayınları, 224 sayfa
3) “İstanbul Kırmızısı”, Ferzan Özpetek, Can Yayınları, 114 sayfa
Dergi Önerisi;
Mart ayında yayın hayatına merhaba diyen “Dünyalı” isimli dergiyi sizlerle
tanıştırmak istiyoruz. Biz “Dünyalı”yı inceledik çok sevdik. Öğrencilerimizin de
ilgisini çekeceğini düşünüyoruz çünkü Dünyalı dergisi merak eden, öğrenmek
isteyen, düşünmeyi ve gezegenimizi seven, ufkunu genişletmek isteyen 8 yaş ve
üzerindeki çocuklara yönelik harika bir dergi. http://www.dunyalidergi.com/
Nilüfer TURAN
Kütüphane Öğretmeni
Oyunlarla Ebeveyn Olmak
Genellikle yetişkinler çocuk oyunlarını, çocuklarının hoşça vakit geçirmelerine yardımcı olan,
eğlenceli, ancak amacı olmayan etkinlikler olarak düşünürler. Oysa oyun, çocuğun yaşamında önemli
işlevi olan bir olgu ve çocuğun önemli bir görevidir. Oyun, kendiliğinden ortaya çıkan, hedefi olmayan
ve mutluluk getiren serbest bir etkinliktir. Oyun, çocuğun iç dünyasını dıştaki sosyal dünya ile
birleştirmesine yardım eder.
Çocuklar kendi başlarına da oynayabilir ve bundan zevk de alabilirler. Ama anne ve babası ile oyun
oynamak, çocuğa güven verdiği ve çocuğun ihtiyacı olduğunda anne-babasının orada olması söz
konusu olduğu için kimseyle oynamaya benzemez. Bazen oyun öylesine kendiliğinden başlar ve öyle
güzel devam eder ki anne ve babayla oyun oynamak çocuk için benzersiz bir tecrübeye dönüşebilir.
Bazı durumlarda anne ve babayla oyun oynamak daha da önem kazanır: Çocuğun akranları ile
bağlantı kurabilmesinde zorluk olduğunda, özgürce ve kendiliğinden oyun kurmakta zorlandığında,
hayatında değişimler meydana geldiğinde (okula başlamak, kardeş doğumu, kayıp veya boşanma)
veya kendini tehlikede hissettiğinde anne ve baba ile oyun oynamak çocuk için oldukça önem kazanır.
Çoğu yetişkin için oyun oynamak kolay değildir. Hatta “artık” (büyüdükleri için) oyun
oynayamayacaklarını belirtirler. Geçişler yetişkinler için de zordur. Biz de hayatımızda zihnimizi
meşgul eden olaylar yaşarken, çocuklarımızla kendimizi vererek oyun oynamakta zorlanabiliriz.
Çocuğun oynadığı oyun tekrarlayıcı, saldırgan veya engelleyici biçimde ise onları görmezden gelmek,
ceza vermek veya uzaklaşmak isteriz.
Oyun yetişkinlerin dünyasında öyle az yer kaplar ki, bir anne veya babanın çocuğu ile yerde oyun
oynayabilmesi neredeyse üstün bir yetenek gibi yorumlanır. Bu konu ile ilgili bazı ipuçlarını bilmek,
yetişkinlerin çocukları ile oyun oynarken neden zorlandıklarını anlamak ve onları uygun şekilde
yönlendirmek açısından oldukça önemlidir. Eğer çocuklarımız bizimle veya akranlarıyla iletişimde
kurmakta zorlanırlarsa biz de onlarla aynı şekilde paralel duygular hissederiz. Üzgün, kızgın, sıkkın,
rahatsız hissederiz oyun oynarken. İçimizden oyun oynamak gelmeyebilir. Çocuğun oynadığı oyun
tekrarlayıcı, saldırgan veya engelleyici biçimde ise onları görmezden gelmek, ceza vermek veya
uzaklaşmak isteriz. Geçişler yetişkinler için de zordur. Biz de hayatımızda zihnimizi meşgul eden
olaylar yaşarken, çocuklarımızla kendimizi vererek oyun oynamakta zorlanabiliriz. Çocuklarımızın
sağlığı veya hayatlarıyla ilgili bir tehlike söz konusu olduğunda da anne baba olarak oyun oynamak
ikinci planda kalabilir.
Aslında oyun oynamak öğrenilen/öğretilen bir durum değildir. Bu nedenle çocuğu ile belirli
sürelerde oyun oynamaya başlayan ebeveynler, çocukluklarından tanıdıkları bu dünyaya adapte
olabilirler. Başlangıçta bu oldukça zor olabilir. Yere oturmak, bazen yorulmak, bazen kirlenmek
yetişkin dünyasından oldukça uzak görünebilir. Ama çocuklar oyun kurmaya o denli hazır ve
heveslilerdir ki, ilk oyundan sonra her şey kendiliğinden gelişir.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden Öneriler
İlkokul döneminde çocuklar hobi setleri, spor oyunları, yaşına uygun bilgisayar oyunları, matematik ile
ilgili oyunlarla oynamaktan keyif alırlar. Ayrıca, neden sonuç ilişkisi ve problem çözme becerileri ile
ilgili oyuncaklarda bu yaş dönemindeki çocuklar için alınması gereken oyuncaklardandır. Çocuğunuza
sonunda bir hayat dersi veren hikaye kitapları almanız ve bu kitapları beraber okumanız da faydalı
olacaktır. Tüm aile beraber oynayacağınız ya da çocuğunuzun arkadaşları ile oynayabileceği kutu
oyunları ise çocuğunuzun sosyal gelişimine katkıda bulunur. Kutu oyunlarıyla çocuğunuzun kurallara
uyma ve uygulama, sıra bekleme gibi önemli sosyal alışkanlıkları kazanmasını destekleyebilirsiniz.
Kitap: Geçmişten Günümüze Türkiye’de Geleneksel Çocuk Oyunları
Yazar: Doç. Dr. Handan Asude Basal
Yayınevi: Morpa Kültür Yayınları
Veli Eğitim Semineri: *Çocuklarda Davranış Değiştirme Eğitimi - 13 Nisan 2014 DavranışBilimleri
Enstitüsü – www.dbe.com.tr
*Ebeveyn - Çocuk İlişkisini Geliştirme Eğitimi (10 Seans Ebeveyn Eğitim Grubu) Nisan- Haziran 2014
Ekipnormarazon – www.ekipnormarazon.com
Çocuklarınızla beraber keyifli, eğlenceli, verimli ve eğitici oyunlar oynamanız dileğiyle…
Psk.Dan.Gamze ÖZEREN
Download

MART AYI - istek k12