Šemov | Sekovski | Life domain
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ATELJE DADO
Life domain
Igor Sekovski i Boris Šemov su autori koji počinju sa svojim umetničkim aktivnostima
u periodu nakon sticanja nezavisnosti Makedonije, 1991 godine. Jedan od ključnih ciljeva
za oba autora je nova, sveža poletnost u makedonskoj umetnosti, koja je donela otvaranje
Soros centra u Makedoniji, koji je uključio makedonske umetnike u najsuvremenije tokove
umetničke prakse, dajući im da eksperimentišu u novim medijima, kompjuterske obrade
dela i instalacije u prostoru. Ova kategorija kreativnih impulsa je bila toliko jaka da danas
većina ovih umetnika, čiji članovi su Igor Sekovski i Boris Šemov, su i dalje aktivni nosioci
umetničke aktivnosti u R. Makedoniji.
Sekovski u toku petnaest godina svog umetničkog delovanja, kroz početne slikeobjekte, prostorne instalacije, pa sve do njegovih istraživanja potpomognutih razvojem
digitalne tehnologije, temeljno se suočava sa izazovom prenošenja prirode u klasični
galerijski prostor. Pri tome, ostaje dosledan minimalističkom vizuelnom tumačenju i
prostornom redefinisanju sa ciljem da omogući tumačenje određenih urbanih dilema
i ekoloških predilekcija.
Za umetnost Igora Sekovskog, priroda osim što predstavlja polje estetskog istraživanja i društvene odgovornosti, ona u njegovom najnovijem radu “Šitana” ima ulogu
‘katalizatora’ njegovog emocionalnog sveta. Ovde, možete videti jak uticaj japanske
tradicije i znamenitosti, kojima je Igor bio izložen tokom trogodišnjeg boravka na ostrvu.
Likovna umetnost, na drugoj strani je vizuelni nadražaj izazvan kompjuterski
obrađenom fotografijom punog meseca izrađenom u noćnim satima u leto 2009
godine u selu Leunovo, Makedonija. Centralni položaj punog meseca, čiji kružni oblik
je naglašen sa nekarakterističnim prelazom krune stabla ispod meseca, kao i odnos
crno-bele boje na fotografiji, kao da sugeriše moguće paralele i veze sa načinom
gledanja sove, što je za Igora početna inspiracija za ovaj rad. Naime, u kasne sate, kada
se autor budi u sred noći, jedino društvo nalazi u zvuku sove, čije simbolične asocijacije preuzima kao svoje, kao što su usamljenost, osećaj otuđenosti i tako dalje.
Sastavni deo ovog rada je audio podrška sa pratećim zvucima, onomatopeja sove,
od strane autora.
Prostor, koji u radovima Sekovskog uvek ima primarnu ulogu, ovde je određen
njegovim totalnim mrakom, što upućuje na statično projektovanu video sliku punog
meseca. Na ovaj način gledalac dobija osećaj fokusiranosti i priliku za meditaciju i
kontemplaciju što ga povezuje sa njegovim unutrašnjim svetom.
U ovom ostvarenju, autorov smisao za ritam obeležava tranformaciju poznatog,
preciznije razigrani ritam ovde, doprinosi da se naglasi emocionalni uticaj na
posmatrača. Pritom, sugestivnost ovog rada ne leži samo u nepostojanju direktne,
nametljive mentalne konstrukcije, nego omogućava osećaj smirenosti koji obuzima i
vodi posmatrača ka ličnim asocijacijama probuđenih likovnim kvalitetom ostvarenja.
Rad kod trenutne postavke u Ateljeu Dado na Cetinju, biće predstavljen modifikovanom obliku, time što će umesto video projekcije biti izložen digitalni print prerađene
fotografije, uz podršku audio zapisa.
S druge strane, Boris Šemov u opusu “Sharing extension” 2010/11, izazvan je zasićenjem
vizuelnih isečaka preuzetih iz sveta virtuelne stvarnosti.
U njegovim dvodimenzionalno - kompjuterski generiranim slikama prepliću se brojne
lične priče, kako njegove tako i njegovih internet sagovornika, fragmenti predmeta
koji stvaraju osećaj bezvremenosti i detalji iz svakodnevnog života koji u umetničkom
amalgamu dobijaju novi, s vremena na vreme i apstraktni značaj.
Pomoću video opreme,koja predstavlja neku vrstu intermedijalnog dopunjavanja, biće emitovan uživo razgovor umetnika sa svojim sagovornicima preko Skajp-a.
Na ovaj način autor dodaje značenje vremena čime se ističe dinamika internet
komunikacije. Ali, kod Šemova čini se da upravo fluidnost postignuta kroz kolorističke
nijanse sugeriše efemernost interaktivnosti i intermedijalnog kao osnovne karakteristike
umetnosti inspirisane internetom.
Šemov, ovog puta kao svoju polaznu tačku ima komunikacijsku semantiku, sa
posebnim osvrtom na internet-komunikaciju omogućenu kroz jednu od društvenih
mreža –Skajp. Pritom, istraživanja autora se ne zadržavaju samo na optičkim principima
omogućenim tehnologijom, nego se u njima naslućuje zaintrigirnanost tehnološkom
mogućnošću “biti viđeno ono što inače nije moguće da se vidi ili čuje”.
Bez sumnje, animirane sekvence rečito odražavaju konstruisanost sopstvenog
identiteta u sajber prostoru, kao i mogućnost njegovog ponovnog stvaranja sa
svakim sledećim uključivanjem terminala. Nesumnjivo, na ovaj način, autor postavlja
pitanje da li komunikacijska sredstva menjaju način na koji gledamo sebe i druge.
Na ovaj jedinstven način, on stvara intimne i pronicljive kolaže figuralnih predstava,
predmete kao i monohromatske bojene površine, čime se radnje njegovih dela odvijaju
vanvremenski i na trenutke čini se naglašavaju beztelesno postojanje na internetu.
Mr Bojana Janeva-Šemova
istoričar umetnosti
Igor Sekovski “Šitana” (2011)
Kompjuterski obrađena fotografija odštampana na papiru, 200 х 500 cm
Onomatopeja sove: Igor Sekovski; Montaža: Aleksandar Spasoski
Life Domain
Igor Sekovski and Boris Šemov commenced their artistic activities in the period
following the achievement of Macedonia’s independence in 1991. One of the main
goals of these two artists was a new, fresh enthusiasm in Macedonian art, resulting in
the foundation of the Soros Centre in Macedonia, which included Macedonian artists in
the latest art trends, giving them an opportunity to experiment with the new mediums,
computer technology and spatial installations. This kind of creative impulses was so
strong that today the majority of these artists, including Igor Sekovski and Boris Šemov,
are still the key actors of art activity in the Republic of Macedonia.
In the fifteen-year period of his artistic activity, through his initial images-objects,
spatial installations, and later his explorations supported by the development of
digital technology, Sekovski has meticulously taken on the challenge of bringing
nature into a classical gallery space. At the same time, he has remained consistent to
the minimalist visual interpretation and spatial redefinition with the aim of enabling
interpretation of certain urban dilemmas and ecologic predilections.
In Igor Sekovski’s art, apart from representing the field of aesthetic exploration and
social responsibility, in his latest work “Shitana” Moon nature has the role of a ‘catalyst’
to his emotional world. Here, one can see a strong influence of Japanese tradition and
sights that Igor was exposed to during his three-year stay on the island.
In fine art, on the other side is a visual stimulus caused by the computer-processed
image of the full moon made at night in summer 2009 in the village of Leunovo,
Macedonia. The central position of the full moon, whose circular shape is emphasized
by an uncharacteristic passage of a crown of a tree under the moon, and the blackwhite relation in the photo, seem to suggest possible parallels and connections with
the looking of an owl, which served as an initial inspiration for this work. Notably,
in the small hours, when the artist wakes up in the middle of the night, he finds
company only in the sound of an owl, whose symbolic associations he uses as his
own, such as loneliness, alienation etc.
A constituent part of this work is audio support with accompanying sounds,
onomatopoeia of the owl by the author.
Space, which in Sekovski’s works always plays a primary role, is defined here by
total darkness, pointing to the static video image of the full moon. In this manner,
the viewer gets the feeling of focus and a chance to meditate and contemplate,
which links him with his inner world. In this work, the artist’s sense of rhythm marks
the transformation of the familiar, or, more precisely, the playful rhythm helps to
accentuate the emotional impact on the viewer. And yet, the suggestiveness of this
work does not only lie in the absence of a direct, intrusive mental construction, but
it also enables the feeling of tranquility to overcome and lead the viewer to personal
associations awakened by the visual quality of the work.
In the temporary display in the Dado Atelier in Cetinje, this work will be presented
in a modified form: the video projection will be replaced by a digital print of the
revised photo, supported by the audio recording.
On the other hand, in his work “Sharing Extension” (2010/11) Boris Šemov is
inspired by overabundance of visual excerpts taken from the world of virtual reality.
In his two-dimensional computer-generated images, a multitude of personal stories
intertwine, both his own and those of his Internet collocutors, fragments of objects
which create the feeling of timelessness and details from everyday life which in the
amalgam of art gain a new, occasionally abstract meaning.
.
With the use of video equipment, as a kind of intermedia support, a live talk will
be broadcast between the artist and his collocutors through Skype. In this way,
the artist adds the meaning of time, thus accentuating the dynamic of the Internet
communication. But it seems that in Šemov’s work it is the fluidity achieved
through colourist nuances that suggest the ephemeral nature of the interactive and
the intermedia as the basic characteristics of art inspired by the Internet.
This time as his point of departure Šemov uses communication semantics, with a
special reference to the Internet communication functioning through one of social
networks – Skype. Moreover, explorations of the artist do not stay only on the optical
principles rendered possible by technology, but in them one can feel the lively
interest in the technological possibility of “seeing what otherwise is impossible to
see or hear”.
Undoubtedly, animation sequences accurately reflect the construction of one’s
own identity in cyberspace, as well as the possibility of its recreation whenever
the computer is switched on. In this way, no doubt, the author poses the question
whether the means of communication change the way we view ourselves and the
others. In this unique manner, he creates intimate and incisive collages of figural
representations, objects and monochromatic surfaces, with the action of his works
taking place out of time, and at times they seem to emphasize incorporeal existence
on the Internet.
Bojana Janeva-Šemova, MA in art history
▲Boris Šemov, “Sharing. Extension 2” (2009/10)
Kompjuterski obrađena fotografija, odštampana na eko-satenu, 70 cm x 200 cm
▼“Sharing. Extension 3” (2009/10)
Kompjuterski obrađena fotografija, odštampana na eko-satenu, 70 cm x 200 cm
IGOR SEKOVSKI
Rođen 1972 u Skoplju, Republika Makedonija.
1997. Diplomirao Slikarstvo sa konzervacijom i restauracijom i ručnu izradu papira na
Fakultetu Likovnih umetnosti u Skoplju.
2000/2001. Specijalizirao slikarstvo na Musashino Art University, Tokyo, Japan.
2003. Magistrirao na Joshibi University of Art and Design, Kanagawa-ken, Japan.
Od 2007 radi kao docent na Fakultetu za umetnost i dizajn, na Evropskom Univerzitetu
Republike Makedonije, u Skoplju.
Samostalne izložbe:
2011. Falling, digitalni printovi, Nacionalna galerija Makedonije, multimedijalni centar Mala
Stanica, Skoplje
2004. Messages, plakati, Kulturni centar “Točka”, Skoplje
2003. Wave, instalacija, Youkobo Art Space, Tokio
2002. S-lines, instalacija, Toki Art Space, Tokio
1998. Cave, instalacija, Omladinski kulturni centar, Skoplje
Učestvovao na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu.
Studijski boravci:
1996. Akademija likovnih umjetnosti Nirnberg, Njemačka
1997. Musashino Art University, Tokio, Japan
Nagrade:
1997. Student generacije na Fakultetu likovnih umetnosti, Skoplje
1999. Univerzitet “St.Kiril and Metodij” nagrada za najbolje rezultate tokom studiranja
na Fakultetu likovnih umetnosti
2002. Yoneyama Rotary Club - član
2002. Počasni student na Joshibi University of Art and Design, Kanagawa-ken, Japan
Artist in residence:
1998. Kavadarci, Republika Makedonija
2010. Umetnička kolonija Galičnik, Republika Makedonija
Adresa:
Ulica Przino 30 A, 1000 Skopje,
e-mail: [email protected]
BORIS ŠEMOV
Rođen 1974. u Skoplju.
1991-1992 Grimsly Senior High School-Greensboro, North Carolina, USA, (gimnazija, SAD).
1992-1996. Studije na Fakultetu Likovnih Umetnosti-Skoplje, Odsjek slikarstvo
2003. Magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Skoplju.
Samostalne izložbe:
2006.
2005.
2004.
2003.
Skoplje, Nacionalna galerija na Makedonija, „Kodot B“
Skopje, Galerija Točka, „Izložba za eden den“
Štip, Umetnička galerija Bezisten, Bitola, Umetnička galerija
Tokio, Galerija Toki Art Space, „Nesonici“
Skoplje, Galerija Točka, „Nesonici“
2002. Skopje, Galerija Aero, „Kompresii“
1998. Ohrid, Dom kulture Grigor Prličev
Skoplje, Muzej grada Skoplja, „Urban proekt“
Učestvovao na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu.
Artist in residence:
2001. Paper Vilage, Mino Siti, Japan
Članstva:
IAPMA - Internacionalno udruženje profesionalaca i likovnih umetnika
koji rade račno izrađeni papir.
DLUM - Društvo likovnih umetnika Makedonije
Adresa:
Partizanski odredi 66 b, 1/17; 1000 Skopje
Tel: + 389 (70) 305 260
e-mail: [email protected]
www. semovboris.com
| Izdavač: Narodni muzej Crne Gore | Za izdavača: Pavle Pejović | Tekst: Bojana Janeva Šemova |
| Prevod: Olivera Kusovac | Dizajn: Branka Vujović | Štampa: DPC- Podgorica | Tiraž: 300
CETINJE, novembar | decembar 2011.
Download

Semov Sekovski katalog PDF