GOSTİVAR - MACEDONIA
“ŞAR VARDAR” İLİM, KÜLTÜR VE SANAT VAKFININ
KURULUŞ AMACI
Makedonya'da İlim, Kültür ve Sanat alanında, Türk toplumunun beklentilerinin giderilmesi için 10. Şubat
2014 yılında Merkezi Gostivar'da bulunan Şar-Vardar İlim, Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu.
Makedonya'da ilk ve orta öğretimden sonra yükseköğrenimde anadilde-Türkçe eğitim veren müesseselerin
olmayışı, gelecek nesillerin perspektierinde olumsuz etkileri olmaktadır. Bu bağlamda yerelde Makedonya,
genelde ise Balkan ülkelerine hitap edecek, eğitim dili Türkçe olacak bir üniversitenin kurulması Şar Vardar
vakfının esas amacıdır.
İşsizliği bertaraf etmek, asimilasyonu durdurmak, göçü durdurmak, refahı artırmanın en ideal yolu
eğitimdir.
Balkan ve Makedonya Türk gençliğine yeni bir eğitim perspekti ve Makedonya, Türkiye ve dünyanın
muhtelif üniversitelerinde yüksek eğitim tahsili yapan genç kadrolara iş imkanı sağlamak.
Yurt dışında okuyan talebelerin Makedonya'ya geri dönebilmesini sağlamak dolayısıyla, Makedonya'dan
Türk beyin göçünü durdurabilmek amaç edinilmiştir.
“Şar Vardar “ Vakfının Asli Kurucu üyeleri:
Doç. Dr. Mensur NUREDİN - Vakıf Başkanı
Mefail RECEP - Vakıf Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Fadıl HOCA - Vakıf Kurucu Üyesi
Doç. Dr. Abdülmecit NUREDİN - Vakıf Kurucu Üyesi
ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞU
Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Merkezi Makedonya'nın Gostivar şehrinde bulunan “Şar-Vardar İlim
Kültür ve Sanat Vakfı”nın 17 Haziran 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti Hükümetine “Uluslararası
Vizyon Üniversitesi”nin kurulması için yapmış olduğu başvuru, 07 Ekim 2014 tarihinde, Makedonya
Cumhuriyeti Hükümeti Bakanlar Kurulu kararının ve 20 Ekim 2014 tarihli resmi gazetenin 153 sayılı ve 4781
nolu yayımlanması ile, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Bakanalar Kurulu Kararı ile Balkanlarda kurulan ve
Türkçe eğitim yapacak resmi akrediteli olan ilk ve tek Türk Üniversitesi hüvviyetini kazandı.
24 Ekim 2014 tarihi itibarı ile Makedonya Cumhuriyeti Akreditasyon kurulunun 15-98/6 sayılı kararı ile,
Uluslararası Vizyon Üniversitesi akredite edilip, resmi hüvviyetini kazanmış oldu.
ÜNİVERSİTE HAKKINDA
Balkan coğrafyasının yapısını esas alarak, sürdürebilir kalkınma,gelişme ve var olma vasfı eğitimden
geçmektedir. Genelde Balkanlar, yerelde Makedonya'da yaşayan Türklerin de yer aldığı tüm azınlıkların,
azınlık statüsünün getirdiği sıkıntıların en başında, yükseköğrenimde anadilde eğitim sorunu yer almaktadır.
Buna istinaden, kurulan Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile eğitim alanında mevcut olan eksiklerin giderilip,
eğitimli kadroların ve akademisyenlerin ilgili Balkan ülke sistemlerine dahil olmasıyla birlikte, entegrasyon
sağlanacak, toplumsal dinamikler tekrardan körüklenip, Balkanlarda azınlık unsurunun ülke ve bölgede yapıcı
varlığını devam ettirecektir.
Beş (Hukuk, İktisat, Mimarlık, Bilişim ve Sosal Bilimler) fakülteden oluşan Uluslararası Vizyon
Üniversitesi, ilgili bölümlerinde eğitim dili Türkçe olup, M.C. Yüksek öğrenim kanununa istinaden, derslerin
%10 kısmı resmi dilde-Makedonca ve %10 kısmı İngilizce dilinde gerçekleşmektedir. Ülke ve bölge insanının
geleneksel birikimini, çağdaş bilgiyi ve teknikleri kullanarak belirlemek, değerlendirmek ve yeniden
yorumlamak misyonunu gütmektedir.
Uluslararası Vizyon Üniversitesi başlangıç olarak beş fakülte, beş lisans ve beş yüksek lisans olmak üzere,
toplam 10 proğram dahilinde faaliyet göstermektedir. Hedeer ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması
doğrultusunda, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin açılması için çalışmalar devam etmektedir.
Araştırma ve inceleme yoluyla elde edilen sonuçları bilim dünyasıyla ve toplumla paylaşmak üniversitenin
projeksiyonları bünyesindedir.
Üniversitemizin ilgili bölümlerinde yetişecek genç, donanımlı ve uzman teknik elemanlar ile özel ve
kamunun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü oluşturacaktır.
Bu değerleri koruyup yaşatarak ülkemizin ve insanlığın kültürel mirasına katkıda bulunmak, üniversitenin
esas amacını oluşturmaktadır.
Prof. Dr. Fadıl Hoca
ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ
Prof. Dr. Fadıl Hoca: 1963 Gostivar (Makedonya) doğumludur. Sosyal bilimler
üzerinde doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde tamamlayıp,
öğretim üyesi olarak, Üsküp Kiril ve Metodiy Üniversitesinde ders vermekle birlikte,
ADEKSAM- Eğitim ve kültür merkezinin 2000-2004 başkanı ve MATÜSİTEB'in
2004-2008 genel başkanı olarak görev yapmıştır. 2008-2012 Türk Demokratik Partisi
Danışma Kurul Üyesi olarak görev aldı. Uluslararası İlmi Araştırmalar dergisi
“HİKMET”in 2009'dan bu yana genel editörlüğünü yapmaktadır. Şimdiye kadar, üç
farklı kitabı olmakla beraber, değişik ulusal ve uluslararası dergilerde ve farklı
dillerde 50'nin üzerinde makale yayımlamıştır. 2013 yılında M.C. eğitim bakanlığı
tarafından Makedonya'da yılın akademisyeni seçilmiştir. “Şar Vardar” İlim, Kültür ve
Sanat Vakfının kurucu üyesidir.
Uluslararası Vizyon Üniversitesi Kurucu Üyesi ve Kurucu Rektör görevini ifa
etmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Doç. Dr. Mensur Nuredin: 1972 Gostivar (Makedonya) doğumludur. Lisans
eğitimini, İzmir Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesinde tamalayıp, Yüksek Lisasn ve
doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsünde Felsefe
ve Din Bilimleri alanında tamamladı. “Makedonya'daki Belli Başlı Yerleri” isimli
çalışması kitap olarak yayımlanmıştır. “Makeodonya Müslümanlarının DoğumEvlenme ve Ölüm İle İlgili İnançlar” isimli çalışması basım aşamasındadır. M.C.
İslam Birliği bünyesinde faaliyet gösteren İslam Bilimler Fakültesi'nde ders
vermektedir. “Şar Vardar” İlim, Kültür ve Sanat Vakfının kurucu başkanıdır.
Uluslararası Vizyon Üniversitesi Kurucu Üyesi, Araştırma-Planlama ve
Maliyeden sorumlu rektör yardımcısı görevini ibraz etmektedir.
Evli ve üç çocuk babasıdır.
Doç. Dr. Mensur Nuredin
İletişim: e-mail: [email protected], gsm: +389 70 62 76 23
Doç. Dr. Abdülmecit Nuredin
İletişim: e-mail: [email protected], gsm: +389 70 327 999
Doç. Dr. Abdülmecit Nuredin: 1981 Gostivar (Makedonya) doğumludur. Lisans
eğitimini, Kırgızistan Cumhuriyeti, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi,
uluslararası ilişkiler alanında gerçekleştirip,yüksek lisans eğitimini Sakarya
Üniversitesinde Uluslararası ilişkiler üzerinde tamamlamıştır. Doktora eğitimini,
Üsküp Devlet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, uluslararası hukuk alanında
tamamlamıştır. “Osmanlı Sonrası Makedonya, Balkanlar'dan Türkiye'ye Göç ve
Etkileri çalışmaları kitap olarak yayımlanmıştır. Osmanlı Sonrası Arnavutluk ve
Uluslararası Hukuk Bağlamında Balkan Türklerinin Statüsü” isimli araştırmaları
basım aşamasındadır.” Halen öğretim üyesi olarak, Üsküp'teki özel MİT
Üniversitesinde görev almaktadır. 2007-2009 MATİB danışma kurul üyesi olarak
görev yapmıştır. 2009-2013 Türk Demokratik Partisi Danışma Kurulu Üyesi ve
2013 yılında MATÜSİTEB İcra Müdürü olarak görev yapmıştır. “Şar Vardar” İlim,
Kültür ve Sanat Vakfının kurucu üyesidir.
UluslararasıVizyon Üniversitesi Kurucu Üyesi, Eğitim-Öğretim ve Uluslararası
İlişkilerden sorumlu rektör yardımcısı görevini yürütmektedir.
İletişim: e-mail: [email protected], gsm: +389 70 625 505
“ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ”NİN
AKADEMİK BİRİMLERİ
1. Lisans Proğramları
BİLİŞİM
FAKÜLTESİ
HUKUK
FAKÜLTESİ
Bilişim
Mühendisliği
Hukuk A.B.D
İKTİSAT
FAKÜLTESİ
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
SOSYAL BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İktisat
Mimarlık
ve Dizayn
Psik. Danışmanlık
Rehberlik
İKTİSAT
FAKÜLTESİ
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
SOSYAL BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İktisat
MBA
Psik. Danışmanlık
Rehberlik
2. Yüksek Lisans Proğramları
BİLİŞİM
FAKÜLTESİ
Bilişim
Mühendisliği
HUKUK
FAKÜLTESİ
Uluslararası Hukuk
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk Anabilim Dalı Lisans
Uluslararası Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde, hukuk anabilimdalı bölümü faaliyet göstermektedir.
Hukuk kurallarının varlığı ve hukukun üstünlüğü ilkesi hukuk devleti olmanın vazgeçilmez öğelerindendir.
Demokratik hukuk devleti kimliğinin sürdürebilmesi ise en başta hukuk eğitiminin iyi ve kapsamlı şekilde
sağlanmasına bağlıdır. Hukukun ve adaletin gerçekleştirilmesinde hukuk kurallarını en iyi şekilde tatbik edecek
eğitimli, üstün nitelikli, çağdaş ve uluslararası düzeyde donanımlı hukukçulara ihtiyaç vardır. Bunun bilinciyle,
hukuk fakültesi akademik hayatına başlamıştır.
Fakültemizde lisans eğitimi süresince teorik dersler pratik çalışmalarla desteklenerek öğrencilerin uygulama
alanında da gerekli donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır. Günümüzdeki globalleşme hareketleri hukuk
sistemlerini derinden etkilemiştir. Bunun sonucu olarak, farklı hukuk sistemlerini tanıma ve hukuk eğitiminin
gözden geçirilmesi gereği ortaya çıktığından Üniversitemiz Hukuk Fakültesi ders müfredatına, ulusal hukuka
ilişkin dersleri destekleyecek şekilde, Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri, İnsan Hakları Hukuku, Avrupa Birliği
Hukuku gibi diğer hukuk sistemlerini ve uluslararası hukuku tanımayı amaçlayan dersler eklenmiştir.
Böylelikle, dünyadaki gelişme ve yeniliklerden haberdar, hukuka katkı sağlayacak, başta hakim, savcı, avukat
ve noter olmak üzere, genç hukukçuların yetiştirilmesi hedeenmiştir. Hukuk Bölümü, bolonya sistemine göre
ders müfredatını uygulayıp, dört yıllık lisans eğitimi sonrasında hukuk anabilim dalında 240 ECTS
tamamlanıp, mezun olmaktadırlar.
Uluslararası Hukuk Yüksek Lisans
Uluslararası Hukuk, uluslararası adalete/ itilafa konu olan her türlü hak öznesinin statüsünü tanımlayan ve bu
özneler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk disiplinidir. Bağımsız devletler, yetkileri sınırlı devletler, devlet
niteliği kazanmamış topluluklar, ulusüstü örgütler, uluslararası örgütler ve gerçek kişiler uluslararası hukuka
konu oluşturan unsurlardır. Bu çerçevede Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı, bu alandaki olgu ve olaylar ile
teorik ve yöntemsel tartışmalara odaklanarak alanın bilimsel bilgisini üretmektedir.
Uluslararası Vizyon Üniversitesi, hukuk fakültesi bünyesinde Uluslararası Hukuk bölümü ile, 90 ECTS iki
yıllık tezli yüksek lisans eğitimi sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası akademik öğretim üyeleri ile zengin bir
konu dağılımı sunan, zorunlu ve seçime bağlı derslerle eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır.
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İktisat Bölümü Lisans Proğramı
Uluslararası Vizyon Üniversitesi, İktisat Fakültesi bünyesinde iktisat eğitimi sağlamaktadır. İktisat
Bölümünün lisans programında öğrencilere sınırlı kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak için etkin şekilde
kullanılması, üretim ve bölüşüm ile ilgili konularda uygulamada ortaya çıkacak sorunları anlama ve analiz
yeteneği kazandıracak teorik ve analitik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Lisans düzeyinde verilen eğitim
akademik kariyer için bir temel oluşturma yanında kamu ve özel sektörde uzman araştırmacı ve yönetici
düzeyinde görev alabilecek elemanlar yetiştirmeye yöneliktir. İktisat Bölümü tükenebilir kaynakların
insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin şekilde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal
ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar.
Bu bölümün ülke sathındaki tüm iktisadi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilme imkanına sahip,gerekli
bilgi donanımına ulaşmış,uluslararası ve ulusal anlamda iktisadi problemleri ve çözüm yollarını bilen,ithalat ve
ihracatın geliştirilmesi,işletmelerin iktisadi problemlerini çözebilme yeteneğine sahip,mezunları ülke
sanayiine ve kamu sektörüne kazandırmak gayesine yönelik olarak tasarlanmış ders programı düşünülmüştür.
Mezunlarımızın, ülkemizi yeni bir asırda layık olduğu yere taşıyacak, bilinçli, dürüst,ilkeli,ülke
menfaatlerini düşünen,saygın bir kimliğe sahip,ulusal ve uluslararası işletmeleri yönetebilecek,dünyanın yeni
yapılanması içinde gelişmeye açık,takım ruhunu oluşturabilen iktisatçıları yetiştirme gayesi ile hizmet
vermektedir.
İktisat Bölümü, bolonya sistemine göre ders müfredatını uygulayıp, dört yıllık lisans eğitimi sonrasında
iktisaat anabilim dalında 240 ECTS tamamlanıp, mezun olmaktadırlar.
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İktisat Bölümü Yüksek Lisans Proğramı
MBA Proğramı
MBA (Master of Business Administration) anlamı İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programıdır.
MBA programının amacı, birbirinden farklı lisans programlarından mezun yetkin öğrencileri ulusal ve
uluslararası ortamlarda başarılı kariyerlere hazırlamaktır. Program, İşletme'nin çeşitli işlevsel alanlarında
deneysel öğrenme ile teorik yaklaşımı birleştirir. Program idari sorumluluğun çeşitli düzeylerindeki en geniş
kapsamlı sorunlarla başa çıkabilmek için gerekli olan analiz yeteneği ve bilgi birikimiyle donatılarak
geliştirilmiş profesyoneller yetiştirmeyi hedeemektedir.
İyi dengelenmiş bir eğitim sunmayı amaçlayan MBA programı, kuram, uygulama, teşhis ve karar verme
kavramlarının yanı sıra iletişim becerilerini de vurgular.
Program, farklı disiplinler ve iş deneyimlerinden gelen adayların, profesyonel kariyerlerine artı değer katmak
üzere tasarlanmıştır. Konusunda uzman, uluslararası düzeyde tanınmış ve deneyimli bir akademik kadro
mükemmel eğitim sunmaya ve öğrencilere koşulsuz destek olmaya hazırdır. Böylesi bir yaklaşım MBA
öğrencilerimize sistemi kısmi değil bütüncül bir şekilde görmeyi ve anlamayı sağlayacak yeni boyutlar kazandırır.
Uluslararası Vizyon Üniversitesi, İktisat fakültesin bünyesinde MBA bölümü ile, 60 ECTS, bir yıllık tezli
yüksek lisans eğitimi sağlamaktadır. Eğitim süresince, öğrencilerin takımlar halinde çalıştıkları ve iş hayatının
önemli yöneticilerinden oluşan bir yönetim kuruluna çalışmalarını raporladıkları bir yönetim simülasyon
uygulaması da eğitim sürecinde sunulmaktadır. Ulusal ve uluslararası akademik öğretim üyeleri ile zengin bir
konu dağılımı sunan, zorunlu ve seçime bağlı derslerle eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır.
SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)
Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde,Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Programı yürütülmektedir. Program özellikle eğitim, iş,kamu ve sağlık kurumlarında öğrencilerin uyum
sorunlarını çözmeyi amaçlayan; öğrenciler, aileleri, öğretmenleri ve akranlar arasındaki ilişkileri düzenleyen;
bireylerin farkındalıklarını ve iletişim becerilerini artırmayı hedeeyen; bireylere psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetleri sunan psikolojik danışmanlar yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Program uyum sorunları ve
gelişimsel güçlükleri bulunan bireylerle çalışma için gerekli olan bilgi ve becerinin kazandırılmasını ve normal
bireylerin psikolojik iyilik hallerinin korunmasını sağlamaya çalışmaktadır. Program ayrıca, mezunlara farklı
kurumlarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi, örgütlenmesi ve uygulanmasına
ilişkin mesleki beceriler de kazandırmaktadır.
Öğretim dersler, konferanslar, Bölüm İçinde bulunan ve öğrencilerin bireysel ve grupla psikolojik danışma
uygulaması, psikolojik test verme ve bireysel psikolojik danışma yapma gibi uygulamalar aracılığı ile
gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak, eğitimlerinin bir parçası olarak öğrencilerin farklı kamu ve özel
sektörde alan çalışması yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin değerlendirilmesi yazılı ve sözlü sınavlar,
psikolojik danışma uygulamaları, dönem projeleri, proje sunumları ve grup çalışmaları ile gerçekleşmektedir.
Programdan mezun olanlar psikolojik danışman olarak, devlet ve özel okullarda, rehberlik ve araştırma
merkezlerinde, üniversite psikolojik danışma merkezlerinde, askeri birliklerde bulunan psikolojik danışma ve
rehabilitasyon merkezlerinde, serbest olarak çalışabilmektedirler.
Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Bölümü, bolonya sistemine göre ders müfredatını uygulayıp, dört yıllık lisans eğitimi sonrasında
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik dalında 240 ECTS tamamlanıp, mezun olunmaktadırlar.
SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Yüksek Lisans
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü
Eğitim programı rehberlik ve psikolojik danışmanlık konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda
bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir. Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Fakültesi bünyesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü ile, bir yıllık tezli yüksek lisans eğitimi
sağlamaktadır.
Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik
bölümü 60 ECTS, bir yıllık tezli yüksek lisans eğitimi sağlamaktadır. Eğitim süresince, öğrencilerin takımlar
halinde çalıştıkları ve iş hayatının önemli yöneticilerinden oluşan bir yönetim kuruluna çalışmalarını
raporladıkları bir yönetim simülasyon uygulaması da eğitim sürecinde sunulmaktadır. Ulusal ve uluslararası
akademik öğretim üyeleri ile zengin bir konu dağılımı sunan, zorunlu ve seçime bağlı derslerle eğitim ve
öğretime katkıda bulunmaktadır.
IVU
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık ve Dizayn Bölümü /Lisans
Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi bünyesinde Mimarlık ve Dizayn eğitimi sağlamaktadır.
Mimarlık ve Dizayn Bölümü, günümüz mimarlık mesleğinin olanakları bağlamında çağdaş eğitim ortamına
taşıyan, toplumsal farkındalık, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk sahibi mimarların yetiştirildiği bir
kurumdur. Mimarlık ve Dizayn Bölümü'nden mezun olan mimarın formasyonu, mimarlık ve tasarıma dair
bilimsel gerçekleri sanatsal duyarlılık ve toplumsal farkındalık süzgecinden geçirebilen çok yönlü bir kişilik
tanımı ile örtüşür. Uluslararası düzeyde bir eğitim stratejisini benimseyen Mimarlık ve Dizayn bölümü'nde
hedef, her ortamda bilgiye ulaşma yollarını keşfedebilen, esnek düşünebilen, sorgulayan, ilişki kurabilen,
bilgiyi dönüştürebilen, öğrenmeyi öğrenen yetkin mimarlar yetiştirmektir.
Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Mimarlık fakültesi bünyesinde Mimarlık ve Dizayn Bölümü, bolonya
sistemine göre ders müfredatını uygulayıp, üç yıllık lisans eğitimi sonrasında Mimarlık ve Dizayn bölümünde
180 ECTS tamamlanıp, mezun olmaktadırlar. Mimarlık Yüksek Lisans Programı, mimarlık alanında
uluslararası ve ulusal arayışlara yön verecek, bilgi üretimine katılacak, hem mimarlık disiplini dahilinde hem de
disiplinerarası mesleki tartışmalarda yer alacak mimarlar yetiştirmeyi hedeemektedir.
Mimarlık ve Dizayn Bölümü /Yüksek Lisans
Uluslararası Vizyon Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde, Mimarlık ve Dizayn Bölümü eğitimi
sağlamkatadır. Mimarlık ve Dizayn bölümünün amacı, mimari kültürümüz, geleneklerimiz ile güncel
yenilikleri; araştırmacı kişilikler yetiştirirken yaratıcı söylemlerin birarada üretilmesi gerekliliğini; teorik
çalışmaların eşliğinde mimari tasarım ve pratiğin birlikteliğini sorgulamaktır.
Mimarlık ve Dizayn yüksek lisans prğramı,120 ECTS iki yıllık tezli yüksek lisans eğitimi sağlamaktadır.
Ulusal ve uluslararası akademik öğretim üyeleri ile zengin bir konu dağılımı sunan, zorunlu ve seçime bağlı
derslerle eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır. Mimari tasarım stüdyoları yanında, yapı elemanları, yapı
malzemeleri, yapım sistemleri, mimarlık tarihi ve restorasyon dersleri çağdaş bir çalışma ortamında,
öğrencilerin gelişimine önemli katkı sağlar.
BİLİŞİM FAKÜLTESİ
Bilişim Mühendisliği / Lisans
Uluslararası Vizyon Üniversitesi Bilişim Fakültesi bünyesinde, Bilişim Mühendisliği bölümü eğitimi
sağlamkatadır. Bilişim Mühendisliği Bölümü, disiplinler arası bir yaklaşım olarak yönetim bilimleri, bilgisayar
ve Telekomünikasyon mühendisliği alanındaki derslerin dengeli bir biçimde bütünleştirerek tasarlanmış ve
sektörlerin bilgisayar ve bilişim bilimleri alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur.
Bu programın temel akademik unsurları Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri ve
Telekomünikasyon Mühendisliği'dir, böylece program mezunu öğrenciler bilgisayar tabanlı sistemler, yazılım
metodolojileri, telekomünikasyon kavram ve altyapısı hakkında tecrübeli olarak mezun olurlar. Bilişim
Mühendisliği eğitimi ile bir kurumda tüm bilgisayarla yapılan işlerinin koordine edilmesini, planlanmasını,
gerekli donanım ve yazılımların satın alınıp, kurulmasını, bakımının yapılmasını, iletişim şebekesinin
kurulmasını, sistem mimarisini geliştirebilecek, sistem standartlarını belirleyecek ve farklı bilişim
sistemlerinin entegrasyonunu yapabilecek yetenekte mezunlar yetiştirmek amaçlanır. Ek olarak, sosyal bilimler
dersleri ile teknoloji ve toplum konusunda da kir sahibi olurlar.
Bilişim Bölümü, bolonya sistemine göre ders müfredatını uygulayıp, dört yıllık lisans eğitimi sonrasında
Bilişim anabilim dalında 240 ECTS tamamlanıp, Bilişim Mühendisi olarak mezun olmaktadırlar.
Bilişim Mühendisliği / Yüksek Lisans
Bilgi çağının temelini oluşturan bilişim mühendisliği dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe daha kapsamlı ve
derinlemesine ele alınmaktadır. Çok farklı uygulama alanları bulmakta olan bu alan, hızla önem kazanmakta ve
birçok bilim dalını etkilemektedir.
Bilişim sistemlerinin etkin ve amaca uygun kullanımı ancak ve ancak organizasyon yapısını ve kültürünü
anlamakla mümkün olabilir. Bütün bilişim sistemleri çevre koşulları tarafından oluşturulan sorunlara yapısal ve
yönetimsel çözümler sağlamaktadır. Bu bakış açısıyla bilişim sistemlerinin tasarımının yanında yönetimi de
çok büyük önem arz etmektedir. Bu boyutuyla bilişim sistemlerinin sorumluluğu teknik karar merkezlerine
devredilemez. Teknik boyutunda yönetim bilişim sistemleri; yönetim bilimi; bilgisayar bilimi; yöneylem
araştırmasını disiplinleri içermektedir.
Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Bilişim fakültesi bünyesinde Bilişim Mühendisliği bölümü ile, 60 ECTS,
bir yıllık tezli yüksek lisans eğitimi sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası akademik öğretim üyeleri ile zengin
bir konu dağılımı sunan, zorunlu ve seçime bağlı derslerle eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır.
AKADEMİK KADRO
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
AdıSoyadı
Prof. Dr. Yusuf Hamzaoğlu
Prof. Dr. Hamdi Hasan
Prof. Dr. Fadil Hoca
Prof. Dr. Esat Arslan
Prof. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil
Prof. Dr. Arif Ago
Prof. Dr. Nazim İbrahim
Prof. Dr. Orce Simov
Prof. Dr. Ognen Spasoski
Doç. Dr. Mensur Nuredini
Doç. Dr. Abdülmecit Nuredin
Doç. Dr. Mahmut Çelik
Doç. Dr. Flora Kadriu
Doç. Dr. Osman Emin
Doç. Dr. Şermin Şenturan
Doç. Dr. Jana İlieva
Doç. Dr. Ana Frichand
Doç. Dr. Fiorentina Halimi
Doç. Dr. Kalina Sotiroska
Doç. Dr. Frosina İlieska
Doç.Dr. Garip Kartal
Doç. Dr. Zoran Filiposki
Doç. Dr. Halil Snopçe
Dr. Elvin Hasan
Dr. Amir İmeri
Dr. Merita Bajnica
Dr. Petrit Dalipi
PhD. Candidate Şehida Rizvançe
PhD. Candidate Ersin Süleymani
PhD. Candidate Yasemin Hoca
PhD. Candidate Yasemin Şaban
PhD. Candidate Kadir Arif
PhD. Candidate Yusuf Hayrullah
PhD. Candidate Erkan Yusuf
Kurum
M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi
M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi
M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi
T.C. Çağ Üniversitesi
T.C. Gazi Üniversitesi
M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi
M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi
M.C. MİT Üniversitesi
M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi
M.C. İslami Bilimler Fakültesi
M.C. MİT Üniversitesi
M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi
M.C. FON Üniversitesi
M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi
T.C.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
M.C. Turizm Üniversitesi
M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi
M.C. FON Üniversitesi
M.C. MİT Üniversitesi
M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi
M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi
M.C. MİT Üniversitesi
M.C. SEE Üniversitesi
M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi / Arş.Gör
M.C. Kalkandelen Üniversitesi
.M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi / Arş.Gör
M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi / Arş.Gör.
M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi / Arş.Gör.
M.C. SEE Üniversitesi/ Arş.Gör.
M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi / Arş.Gör.
M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi / Arş.Gör.
M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi / Arş.Gör.
M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi / Arş.Gör.
M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi / Arş.Gör.
NEDEN ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ
Çünkü….
Eğitim dili Türkçe olarak akredite olan, Balkanlar'da ilk ve tek Türk Üniversitesi,
Kaliteli eğitim veren,
Alanlarında uzman, deneyimli kadrosuyla,
Uluslararası müfredat programlarıyla,
Modern teknolojik donanımıyla,
Disiplinli ve planlı çalışmasıyla,
Akademik araştırmaları destekleyen,
Sosyal ve kültürel etkinlikleriyle,
Lisansüstü eğitim olanaklarıyla,
Yurt ve spor tesisleri ile,
sizlere üniversite eğitiminiz için yeni bir seçenek, yeni bir VİZYON sunuyor.
FOTOĞRAFLARDA
GOSTİVAR - MAKEDONYA
O
smanlı Dönemi'nde Kosova Vilayeti'nin Prizren
Sancağına bağlı olan bu kent, Osmanlı ”Tahrir
Defterleri” nde Yukarı Nahiye ismiyle yazılmıştır.
Anadolu'dan getirilen Türkler, Gostivar yanısıra,
Raptiştah, Aşağı ve Yukarı Banisa, Zdunye, Debreşe,Turçan ve Çayle köylerine yerleştirilmişlerdir.
Gostivar, 1467-68 yılları Tahrir Defteri'nde ”KOZİVAR”
yani ( Ceviz'i var ) olarak yazılmıştır. Yıldırım Beyazıd'tan
sonra kültürel açıdan çok gelişen Gostivar'da, 2
Kütüphane, 5 Cami, 2 Tekke, 7 Han, 1 Hamam ve 1 Saat
Kulesi inşa edilmiştir. Kentte bu eserlerin bir kısmını
günümüzde bile görmek mümkündür.
Makedonya'nın Batısında yer alan Gostivar şehri, Türk,
Arnavut, ve Makedon milletinin yüzyıllarca beraber
yaşadıkları, çok külltürlü, çok dilli bir kültür diyarı olarak
dkkat çekmektektedir. Gostivar Belediyesinde Makedonca ve Arnavutça'nın yanında Türkçe'de resmi dil olarak etkinliğini devam ettirmektedir.
Download

Mimarlık ve Dizayn Bölümü /Yüksek Lisans