ANKARA. ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiöi
ANKARA
UNION
OF TRADESMEN
AND
CRAFTSMEN
SAYı : EG.AR-GE. 242/353
KONU: Erasmus+ Programı Bilgilendirme Toplantısı.
ODALARIMIZA
(14)
CHAMBERS
31/01
/2014
SAYILI GENELGE
İLGİ; TESK'in 29/01/2014 tarih DIŞİLİş;Dİ9-05.l4/25-02l
1 Sayı ve 2014113 nolu genelgesi,
İlgi yazıda, "Ülkemizde AB Eğitim ve Gençlik Programlarının yürütülmesinden sorumlu Avrupa
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, 2014-2020 yıllarında hareketlilik ve
işbirliği olmak üzere iki temel faaliyet alanında gerçekleştirilecek Erasmus+ Programı ile ilgili
bilgilendirme
toplantısının
12 'Şubat 2014 tarihinde
İstanbul'da
gerçekleştirileceği
belirtilmektedir.
AB eğitim ve gençlik programları altında yer alan Hayatboyu Öğrenme Programı ile Gençlik
Programı 2013 yılı itibariyle sona ermiştir. Bu programlar altındakiçeşitli faaliyetlerin yanı sıra
faaliyetlerin de kapsama alındığı Erasmus + programına ilişkin detaylı bilgilere Avrupa
Komisyonunun web adresinden (http://ec.europa.eu/progra1llıl1es/erasmus-plus/index
en.htm) ve
Ulusal Ajansın web sitesinden (www.ua.gov.tr) ulaşılması mümkün olup, Ulusal Ajans tarafından
hazırlanan bilgi notu da Genelgemiz ekinde yer almaktadır.
Öte yandan, hareketlilik ve işbirliği fırsatlarının güçlendirilmesi ve eğitim -- öğretim kurumları
veya gençlik organizasyonlarının
iyi uyg,ulamalan paylaşmaları ile iş dünyasının yenilik,
girişimcilik ve istihdam edilebilirliği teşvik etmesi için daha fazla olanak sağlaması hedeflenen
Erasmus + Programının tanıtımı amacıyla ekte sunulan program kapsamında iş dünyası ve diğer
sosyal paydaşlara sunulan proje fırsatlarım tanıtarak, ülkemizin bu projelerden azami ölçüde
faydalanmasını sağlamak üzere gerçekleştirilecek olan üstte belirtilen toplantıya katılım
sağlayabilecek temsilcilerinizin en geç 3 Şubat 2014 tarihine kadar www.ua.gov.tr/ldvibaşvuru
adresine kayıt yaptırılması gerekmektedir. "denmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.
Saygılarınıızla ...
~--
Abdurrahman VAROL
Genel Sekreter'
Mehmet YİCİNER
Başkan
.
EKLER;
EK-1 Erasmus+ Programı Bilgilendirme Toplantısı(l Adet, 5 Sayfa)
Anafarealar Caddesi Konya Sokak No. 18 Kat 3 - 06250
ULUS - ANKARA Tel: (0312) 310 2244
(Pbx) • Fax: (0312) 31091 61
T,C,
AVRUPA BIRLiG,ı BAKANLlGI
Avrupa Birliği Eğilim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKiYE ULUSAL AJANSı
Sayı:
Konu:
15/01/2014
18423-100.08/417
Programı Bilgilendirme
Eı;ilBlllüS+
TÜRKİYE ESNAF 'VE SANATKARLARI KOl'.TFEDERi\SYONlJ"NA
Bilindiği
Avrupa Birliği eğitim ve gençlik progrerelan '>tilkc>n1jz(J;e
Başkanlığırmz (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından
J,Husal Ajansı
kumlduğu 2004 yılından itibaren son on yıl içedsınde söz konusu programlar~ kapsamında
vaıandaşlarunıza kendimeslek
ve ilgi alanları ile ilgili Avmpa'daçah~111ateğitim
alma, staj
yapma, tecrübe edinme,
uygulamaları yerinde görme ve eğitiın-öğretinıde
yenilikleri
ülkemize transfer etme imkanı sağlamıştır.
Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlan altında yer alan Hayatboyu Öğrenme
Programı ile Gençlik Programı 2013 yılıitibariyle
sona ermiş olup, bu programlar yerine
adı ile 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni bir program başlamıştır. Erasrnus+
Programı ile birlikte
uygulanan programlar altındaki çeşitli
hareketlilik
've işbirliği olmak üzere iki temel faaliyet alanına indirgenerek, bir takım yeni faaliyetler de
Bu
Erasmus+
hareketlilik ve işbirh:ği
üm 'veya
organizasyonlarının ıyı
d.i1t1y~tSltıın.yenilik, girişimcilik ve istihdam eç!jllet)iHrIj~~i
etmesi için daha fazla olanak saj~laıi~iı:::a1~tır
Programa
ilişkin
\.llY:,.~:::"2ı5!.,.1!S.\L!,,L'j
detaylı
bilgilere
ulaşılabilmekte
ı
Avrupa
Komisyonu'nun
olup, yeni programın
web
adresinden
internet
içeriğini anlatan bilgi notu
Erasmus+ Programı kapsamında iş dünyası ve diğer sösyal paydaşıara sunulan proje
firsarlarını tamtarak ülkemizin bu projelerden azami ölçüde faydalanmasını
sağlamak
AB Bak am ve Başmüzakereci
Mevliıt ÇA V1JŞOÜLU'nun katılımları ile 12
Şubat 2014
Ek-Z'deki taslak gündem
İstanbul'da geniş
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.
Bu çerçevede, anılan toplantıyakatılım
sağlayabilecek temsilcilerinizin en
3 Şubat
tarihine kadar
adresine kayıt yaptımıasını
ve çatı
kuruluşlarınazın bünyesindeki kurum ve kuruluşlara toplantının duyumlması hususunda
geıreÜ,mı arz ve rica ederim.
2014
Bülent ÖZCAN
Başkan V.
li:lder:
1) Bilgi
( 3 sayfa)
Taslak Gündem (1 sayfa)
"~
Eğitimde İş Dünyası için Güçlendirilmiş Yeni bir Rol 've Yeni Fırsatlar: Erasmus+
Programı
2007-20 J J döneminde ülkemizde Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda
yürütülen AB eğitim ve gençlik progranılan
önümüzdeki yedi yıllık dönem için yeniden
yapılandrnhyor. Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu'nun
eğitim, öğretim, gençlik ve spor için önerdiği
yeni program Erasrnus+ olarak adlandmlacak.
Erasmus+, egıtun ve öğretirne yapılan yatırımın, yaş ve geçmiş bilgilerine bakılmaksızın kişilerin
potansiyellerini açığa çıkarmada anahtar roloynadığı
gerçeğine dayanmaktadır. Bu çerçevede yeni
Program, bireylerin kişisel gelişimlerini güçlendirmeye, yeni beceriler kazanmasına ve istihdam
olanaklanın artırmalanna yardım edecektir.
Yeni program kapsamında önümüzdeki
dönemde;
);- Avrupa genelinde 2 milyon yükseköğrenim öğrencisinin,
);- 650 bin mesleki eğitim öğrencisinin>:
> 200 bin yüksek lisans öğrencisinin,
;;.- 500 bin gencin,
;;.- 800 bin genç çalışarıın, öğretim üyesinin, öğretmenin veeğitimeinin.
Yurt dışında eğitim almasmıhedeflemektedir.
Erasmus+ Programmill
Jlfevcu! Programdan
Farkı Ne Olacak?
Erasmus+ Programı. etkiyi artıracak şekilde bütünleşik bir yapıya sahip olacaktır. Bununla birlikte,
temel amaç -yani kişilerin becerilerinin ve nihai olarak istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi, aynı
zamanda eğitim-öğretim
sistemlerinin
modernizasyonunun
desteklenmesiaynı kalmaktadır.
Erasmus+ Programı mevcut 7 program! tek bir program He ikameedecek:
Mevcut Hayatboyu
Öğrenme Programını (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius and Gnındtvig),
in Action
Programını ve 5 uluslararası işbirliği programını (Erasmus MundusvTernpus,
Alfa, Edulink ve
sanayileşmiş ülkeler ile işbirliği programı) bir araya getirmektedir. Tek program, daha basit başvuru
kuralları ve prosedürlerini getirecek ve aynı zamanda parçalı yapının ve mükerrer faaliyetlerin
önlenmesini sağlayacaktır.
Mevcut programın ana faaliyetleri olan öğrenme hareketliliği, işbirliği (ortaklık) projeleri ve politika
reformu için destek devam edecektir. Bununla birlikte, eğitim sistemi üzerinde etkisi fazla ve AB
kalma değeri yüksek olan faaliyetler güçlerıdirilecektir.
Bilhassa eğitim-öğretim
kurumları veya
gençlik organizasyontarının
iyi uygulamaları
paylaşmalan, iş dünyasının yerıilik Ve istihdam
edilebilirliği teşvik etmesi için daha fazlaimkan olacaktır.
Eğitim-öğretiınde
iş dünyasnia
atfedilen güçlendirilmiş
roje paralel olarak iş dünyas
ile
yükseköğrenim sektörünün işbirliğini öngören bilgi ortaklıkları ile iş dünyası ile mesleki egitim
sektörünün işbirl iğiııi öngören sektörel beceri ortakhklan. Erasmus+ Programını eski programdan
ayıran yeni unsurlardır.
Erasmus+ Prôgnmıı İş Dünyasımı Neler Sunuyor?
Erasmus+ Programı, bireylere ve kurumlara. yönelik olmak üzereiki temel destek alaruru içermektedir.
1
Bireyler için Öğrenme Fırsatları
Programın en yüksek bütçesinin aynıdığı "Bireyler için Ôğrerırne Fırsatları"; eğitim, öğrenim, staj,
öğretme, profesyonel gelişim ve yaygın öğrenim kapsamındaki gençlik aktiviteleri (gönüllülük)
amacıyla Avrupa ülkelerine yapılan hareketlilikleri
destekleyecektir.
Bununla birlikre ebaşvurular
bireysel değil kurumsaldır. Bu çerçevede, bilhassa iş dünyasının çatı kurunılan bünyelerindeki
kuruluşlarda çalışan mesleki eğitimden sorumlu kişiler ile mesleki eğitime devam eden veya yeni
mezun olmuş öğrenciler için hareketlilik projesi hazırlayabilirler. Öğrenme Hareketliliği projeleri için
son başvuru tarihi 17 Mart 20 ı4 olup, başvurular türkiye Ulusa! Ajansı 'na yapılacaktır.
iyi ve Yenilikçi Uygulanurlar için işhirlilji
Bu faaliyet ile eğitim kurumları, gençlik örgütleri, iş dünyası, yerel! bölgesel otoriteler ve sivil toplum
kuruluşları arasında eğitim, öğretim ve gençlik aktiviteleri bağlamında
kurumsal işbirlikleri
(ortaklıklar) oluşturulması teşvik edilerek, bu ortaklıklar yoluyla iyi ve yenilikçi uygulamaların
değişimi ve geliştirilmesi
ilc yaratıcılık,
girişimcilik
ve istihdam edilebilirliğin
artırılması
hedeflenmektedir.
[yi ve Yenilikçi Tfygulamalar için [şbirliği fırsatları altında iş dünyasının
yararlanabileceği 3 faaliyet türü bulunmaktadır: Stratejik Ortaklıklar, Sektöre! Beceri Ortaklıkları ve
Bilgi Ortaklıklan.
2014-2020 döneminde İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği altında iş dünyasına yönelik iki
önemli yeni destek türü olarak geliştirilen "Sektörel Beceri Ortakhkları (Sector Skills Alliances)" ve
"Bilgi Ortaklıkları (Knowledge Alliances)" ile iş ve eğitim dünyası arasında işbirliği yapılarak,
müfredann ve yeterliliklerin
geliştirilmesi
yoluyla ilgili sektörde ihtiyaç duyulan becerilerin
geliştirilmesi ve girişimciliğin artırılması hedeflenmektedir.
Stratejik Ortaklıklar
kamu idareleri, gençlik örgütleri, iş dünyası, sosyal
oluşturacakları işbirlikleri
vasırası ile iyi ve yenilikçi uygulamaların (yüksek kaliteli eğitim, kurumsal modernizasyon ve sosyal
yenilikçilik) kurumlar arasındaki aktarımı olarak tanımlanabilir. Bo surette kurumlar, kendi aralarında
bilgi ve birikimlerini, iyi ve yenilikçi uygulamalar çerçevesinde paylsşarak stratejik ortaklıklar
oluşturabilirler. Stratejik Ortaklık projeleri için son başvuru tarihi 30 Nisan 2014 olup; başvurular
Türkiye Ulusal Ajansı'na yaprlacaktrr.
Stratejik Ortaklıklar;
eğitim-öğretim
taraflar ve sivil toplum örgütlerirıi;
kurumları,
eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında
Sektörel Beceri Ortaklıklan
tarafından iş dünyasnuneğitim
projelerinde yer almasının önemi her platformda
ve bu sebeple "Sektörel Beceri Ortakhkları" faaliyetine özel önem verilmiştir. Bu alanda
sunulacak projeler temel ve ileri mesleki ,eğitim sistemlerinin; belli bir ekonomik sektörde işgücü
piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına
cevap verebilirliğini
artırmayı hedefleyen
uluslararası projeler olacaktır. Bu çerçevede bu faaliyetin amaçları;
Avrupa Komisyonu
vurgularmuş
•
•
Farklı ekonomik
sektörler tarafından ihtiyaç duyulan mesleki becerilere sahip kali fiye
elemanların eksikliğini gidermek için iş.dünyası, eğitim dünyası, sosyal taraflarilc kamu
ve özel kurum ve kuruluşların ülkeler arası işbirliğini teşvik etmek ve bu alana yönelik
eğitim mekanizmalarım geliştirmek,
iş piyasasındaki beceri ihtiyaçları ve buna ilişkin eğilimlerden hareketle, - işgücü
piyasasının gerektirdiği becerilere ve donanımlam sahip işgücünü yetiştirmek için ortak
, müfredat ve yöntemler tasarlamak ve uygu lamak,
2
\
•
Belirlenen
sektörlerin
rekabet
güçlerini
sağlamak ve bu alandaki dönüşüme
Bu faal iyet kapsamında
oluşturan
sektörler
Inevasyon
uygun
için eğitimde
sistem
düzeyinde
etki
katkı vermektir.
edilen
sektörler:
Avrupa
Sektörel
Beceriler
Konseylerini
Giyim, Deri, Ticaret vb.), ileri imalat, bilgi ve iletişim teknolojileri. Eko-
(Tekstil,
(çevre teknolojilcri)
politikalarıyla
kabul
arttırmak
gibi beceri uyuşmazhkları
müdahaleettiği
sektörler
bulunan ve Avrupa Komisyonu'nun
ve de kültürel ve yaratıcı endüstriler
mevcut
olarak belirtilmiştir.
Bilgi Ortaklikları
Bilgi Orraklıklan,
ve iş dünyası
yükseköğretim
projelerdir.
arasmda
yapılandırılmış
ve sonuç odaklı
teşvik etmek
hedefiernektedir
üzere yükseköğretim
kurumları
ve
Bu çerçevede bu faaliyetin amaçları:
••
Öğretme,
•
Öğrencilerin,
•
girişimciliği
Bilgi ve birikimin değişimini
•
Bilginin yeniden oluşturulmasını
•
Yükseköğretim
Sektörel
akadernisyenlerin
teşvik etmek,
hedefleyen
yaratıcılık,
iş demyası
yenilik
arasında
uluslararası,
ve girişinıCıliğl
işbirliği
yapılmasını
yollar geliştirmek,
ve firma çalışanlarının
girişimci yeterliklerini
ve toplamda
Ve akışını güçlendirmek,
teşvik etmek,
kurumları ve şirketler arasındaki işbirliğini teşvik etmektir.
Bu projeler,
Ortaklıkları
ve Bilgi
Komisyon
İşitsel ve Görsel KültürYürütme
sunulacaktır
Bilgi birliktelikle-i;
öğrenme ve yönetme hakkında yenilikçi
Ortakhklan
Beceri
belirlenmiştir.
bir köprü kurmayı
merkezli
Ajansı'na
için son başvuru
olduğundan
(Education,
başvurular
Audio-visual
tarihi 3 Nisan
doğrudan
2014 olarak
Eğiıim,
Brüksel'deki
and Culturc Executive
Ageney)
(Jıttp:l!eacc-a.cc.europa.eu).
Erasmus+ ve iş Dünyasiltlll Rolii:
Sonuç olarak,
Erasmus+
Programı;
aleminin diğer unsurlarına,
ortakhklar
oluşturartık
samıyi ve ticaret odalarına,
yükseköğretim
işgücü piyasasınm
ihtiyaç duyduğu nitelikte
ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi
için önemli bir roj atfetmektedir.
Bu öneme binsen Erasmus+
Programı;
meslek
ve mesleki eğitim kurumlan-ile
örgütlerine,
eğitim, öğretim ve gençlik alanında
ile iletişim kanallarının geliştirilerek
vermekte ve bu konuda çok önemli fırsatlar sunmaktadır.
yenilik
edilebilirliğin
sağlanması
iş dünyası, yükseköğrenim
işbirlikleri
oluşturulmasınaöncelik
Türkiye Ulusal Ajansı olarak, eğitim sistemimizin kalitesini artırarak, çağın gerektirdiği
sahip
yenilik
yüksekörenini
ve
girişimcilik
kuruınlanrnrzı
kapasitesi
bu projelere
yüksek
bireyler
yetiştirmek
aktif bir şekilde katılmaya
ve iş
yetiştirilmesi,
ve nihayetinde ekonomik
kurumları ve sosyal paydaşlar
firmalara
birlikte Avrupa seviyesinde
üzere
donanımlara
iş dünyamızı
ve
ılavet ediyoruz.
Daha fazla bilgi için: ~":y"~~Ja.ıı:ov.tr
3
<
ı.C.
:';:··'·'·,;~t":'::"·--'·_·-;i:;~::;~-:T
...• ".'>' ,
t·-·~ , .•. ,~, .,,,~,,
ı,..
AVRUPA SiRLiGi eAKANLlGI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik. Programları Merkezi Başkanlığı
, TÜRKiYE ULUSAL AJANS]
;.-~
"Erasmus+ Programı ve İş Dünyası ile İşbirliği Toplantısı"
12 Şubat 2014
İstanbul
TASLAK GÜNDEM
09:30·10:00
Kayıt ve çay - Kahve İkramı
10:00-11:00
Açılış ve Protokol Konuşmaları
~ Sn. Bülent ÖZCAN-Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı
- Sn. Rifat
rı İSARCIKLIOGLU-TOBB
- Sn. Nihat ZEYBEKÇi-Ekonoıni
Başkanı (teyide muhtaç)
Bakanı (teyide muhtaç)
~ Sn. Fikri ıŞıK-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
- Sn. Mevlüt ÇAVUŞOGLU-AB Bakanı ve Başmüzakereci
11:00-11:15
çay & Kahve Arası
11:15-11 :30
Erasrnus + Programı ve İş Dünyası için Fırsatlara Genel Bakış
11;30-12:15
Sektörel Beceri Ortaklıkları
12:15-12:45
Bilgi Ortaklıklan
12:45-14:00
Öğle Yemeği
14:00-15:00
Erasmus+ Stratejik Ortaklık Projeleri
15:00-15:15
çay & Kahve Arası
15:15-16:00
Erasmus+ Hareketlilik Projeleri
16:00-16:45
Soru-Cevap ve Kapanış
Nol: Topların yeri ayrıca bildirilecektir.
!
Erasmus+
i
i
r
,<,Li)(·
I!L
www.ua.qov.tr
n am luiusalajans
Download

genelge no 014 - Ankara Ve Esnaf Sanatkarları Odaları Birliği