Selçuk Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Reklamcılık
İŞ KAZALARININ ÖNLENMESINDE İŞÇI VE
İŞVERENIN
BILINÇLENDIRILMESINE YÖNELİK
FARKINDALIK KAMPANYASI
YAKUP ÖZ
PROJENİN KÜNYESİ
Uygulayıcı Örgüt
T.C. İş Kazalarını Önleme Derneği
Projenin Adı
“İş Kazalarını Önlemek, Bedelini
Ödemekten Ucuz ve Kolaydır.”
Projenin Amacı
İş Kazalarının Önlenmesinde İşçi ve
İşverenin Bilinçlendirilmesine Yönelik
Farkındalık Yaratma
Projenin Süresi
6 ay
Hedef Kitle
İşçi ve işçi aileleri, işverenler, iş kazası
sonrası sağlık sorunu yaşayanlar,
sosyal güvenlik kurumları, sivil toplum
örgütleri, işçi sendikaları.
Paydaşlar
Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu
Türkiye İşçi Sendikaları
Konfedarasyonu
Sponsor; Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Bütçe
4.456.080 TL
T.C İŞ KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ
İŞ KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ
VİZYON
MİSYON
Kurumumuzun vizyonu iş kazalarını
önleme amacı çerçevesinde
işverenleri çeşitli iletişim kampanyaları
ile bilinçlendirerek, işçilerin güvenli
mekanlarda çalışmasını sağlamak ve
iş kazalarının doğuracağı
olumsuzlukları en aza indirmeyi
amaçlar.
Kurumumuz işçilerimizin sağlığı ve
güvenliği için oluşturulacak heyetler ile
çalışma mekanlarını denetleyecek ve
uygun koşulları sağlamayan mekanlar
için işletme sahibi veya işveren
hakkında yaptırım uygulayacaktır.
Oluşan iş kazaları sonrası takibi
bırakmayacak, hazırladığı kampanya
ve faaliyetlerle işçi ve çalışan
güvenliği ön planda olacaktır.
TEMEL KAVRAMLAR
İŞ KAZASI
İş kazası kavramının pek çok tanımı olmakla beraber; emniyetsiz
hareket ve şartlardan doğan, çalışanların can güvenliğini tehlikeye
sokan, çoğu zaman yaralanmalara, makine ve teçhizatın zarara
uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan, önceden
planlanmamış olaylar şeklinde tanımlanabilir. Kazanın tanımındaki en
önemli unsur, ani ve beklenmeyen bir olay olmasıdır. Kaza geliyorum
demez. İş kazalarının oluş nedenleri kabaca, dikkatsizlik, tedbirsizlik,
kurallara uymama, kullanılan araç gerecin kullanımına ilişkin bilgisizlik ve
kullanılan araç gerecin bakımsız ve elverişsiz oluşu olarak sıralanabilir.
Kaynak: Hüseyin Ceylan, Türkiye’deki İş Kazalarının Genel Görünümü Ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslanması, International Journal of
Engineering Research and Development, Vol.3, No.2, June 2011
Diğer Tanımlar

Uluslar Arası Çalışma Örgütü
Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış olan
etrafa zarar verebilecek nitelikteki olaydır.

Dünya Sağlık Örgütü
Önceden planlanmamış kişisel yaralanmalara, maddi zarara ve
üretimin durmasına sebep olan olaydır.
İş Güvenliği
İş güvenliği, iş ortamında sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını
oluşturarak; iş kazaları ve meslek hastalıklarını en alt düzeye indirmek
böylece maddi ve manevi kayıpları önleyerek verimliliği artırmak
şeklinde ifade edilebilir. İş güvenliğinde amaç, kişi sağlığını tehdit eden,
tehlikeye sokan, milli ekonomiye zarar veren, ‘kaza’ ve ‘meslek
hastalığı’ dediğimiz olayları önlemek ve çalışanın sağlığını korumaktır. İş
güvenliği ile,
İş güvenliği ile;

Çalışanları korumak,

Üretimin güvenliğini korumak,

İşletmenin güvenliğini sağlamak,

Ekolojik çevreye verilen zararı en alt düzeye indirmek,
mümkün olabilir.
Kaynak: M. Boztepe, “Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş Dersi”, Ders Notları, 2003.
Meslek Hastalığı
Sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin
yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık
veya ruhi arıza halleridir.
Kaynak: M. Boztepe, “Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş Dersi”, Ders Notları, 2003
Sürekli İş Göremezlik
Bir iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle yapılan tedavi sonunda
sigortalının meslekte kazanma gücünün tamamının veya bir kısmının
kaybedilmiş olması halidir. Bir başka deyişle, sürekli iş göremezlik,
çalışanın ömür boyu sakat kalmasıdır. İş kazası veya meslek hastalığı
sonucu meslekte kazanma gücünün en az %10' unu kaybedenlere
sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.
Kaynak: M. Boztepe, “Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş Dersi”, Ders Notları, 2003.
Geçici İş Göremezlik
İş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla çalışanın geçici bir süre iş
göremez olması halidir.
Kaynak: M. Boztepe, “Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş Dersi”, Ders Notları, 2003.
İş Kazası veya Meslek Hastalığı
Sonucu Ölüm Olayları
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümler ile tedavilerinin devamı
esnasında veya meslekte kazanma gücünün % 50 veya daha fazlasını
kaybederek sürekli iş göremezlik geliri alırken ölenleri kapsamaktadır.
Kaynak: M. Boztepe, “Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş Dersi”, Ders Notları, 2003.
İŞ KAZALARININ SINIFLANDIRILMASI
Yaralanmanın ağırlığına göre kazalar

Yaralanma ile sonuçlananlar,

Sürekli iş göremezliğe neden olanlar,

Ölümle sonuçlananlar,

Tedavi gerektirmeyenler.
Yaralanmanın cinsine göre kazalar

Kafa yaralanmaları,

İç organ yaralanmaları,

Ruhsal ve sinirsel tahribat yapanlar.
Cinsine göre kazalar

Düşme ve incinme,

Yanma,

Ezilme ve sıkışma,

Elektrik kazaları.
Kaynak: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü.
İŞ KAZALARININ SOSYO-EKONOMİK
DURUMU
Çalışan Açısından Maliyeti
İş kazası ve meslek hastalığı hem çalışanı ve hem de ailesini ve çevresini
etkiler.
Evde
bakım ve bakıcı masrafları
Çalışamadığı
Maliyet
Fiziksel
Yeni
Aile
sürede gelir kaybı
olursa ömür boyu ücret kaybı
aktiviteyi kaybetmesi sonucu hayatındaki değişiklik
ilgi alanları bulmak amacıyla maddi manevi kayıplar
üyelerindeki moral kaybı, sosyal ilişkilerin bozulması
İş Veren Açısından Kayıplar

Zamanında yeteri kadar mal üretip piyasaya sürememekten
kaynaklanan pazar kaybı

İş kazalarının fazla olması durumunda işyeri kötü etkilenir. Bu durum
sosyal kayıplara neden olur.

İş Günü ve İş Gücü Kayıpları

İşletmenin, Makine ve Tezgahların veya malzemenin zarar görmesi

İşveren hakkın da açılan davalar sonrası tazminat ödemek
durumunda kalması
İSTATİSTİKLER
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
Sektör Bazlı
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
Eğitim Durumlarına Göre
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
İşteki Duruma Göre
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
1.SORUN SAPTAMA

1.1 Sorun
İş kazalarının işçi ve iş veren tarafından yeterince bilinirliliğinin olmaması.

1.2 Sorun Cümlesi
2013 verilerine göre iş kazalarında hayatını kaybeden işçi sayısı 1235
kişidir ve verilere göre iş kazalarının oranı her geçen yıl artmaktadır.
Alınan tedbirler ve yaptırımlar bu kazaları önlemek için yeterli
olmamaktadır. Bu amaçla 6 aylık kampanya sürecinde iş kazaları ile
ilgili farkındalık yaratmayı ve hedef kitleyi bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz.
2.DURUM ANALİZİ

2.1. İçsel Faktörler
İş kazalarını önleme derneği Türkiye çapında faaliyet gösteren bir
kuruluştur. Bünyesindeki uzman akademisyenler ve çeşitli iş kollarına
bağlı güvenlik işçi ve iş veren hakları , iş kazaları üzerine çalışmalar
yapan ve bireyleri çeşitli etkinlikler ile bilinçlendiren bir örgüttür.

2.2. Dışsal Faktörler
Türkiye’de iş kazalarını önlemeye yönelik birçok kurum ve kuruluş
olmakla birlikte ÇSGB bünyesinde yer alan çalışmalar iş kazalarını
önlemekte ve tedbir almakta yeterli faydayı sağlamamaktadır. Bu
sebeple İş kazalarını önleme derneği alanında öncü bir örgüt olma
yolunda ilerliyor.
3.SWOT ANALİZİ
Güçlü Yönler
Zayıf yönler
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
Hastalıklar ve sakatlıkları azaltarak ,
çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini
sağlar,
İş sağlığı ve güvenliği yasaları ile uyumun
sağlanması,
İş sağlığı ve güvenliği bilinci
Doğa koşulları (doğal yapı)
Kişisel eksiklikler
Güvensiz durum ve davranışlar
Kazalar
Meydana gelen zarar (ölüm, yaralanma,
maddi)
Makina muhafazalarındaki eksiklikler.
Fırsatlar
Tehditler
Kaynakların etkin kullanımı ile katma
değer ve para birikimi sağlanması,
Firmanın imajını ve ürününü geliştirmesi,
İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamın
sağlanması,
Çalışanların mesleki risklere karşı alınması
gereken tedbirleri öğrenmesi.
İşyerinin taşınması veya binalarda
değişiklik yapılması,
İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan
madde ve ekipmanlarda değişiklikler
yapılması,
Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin
bir mevzuat değişikliği olması,
Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim
sonuçlarına göre gerekli görülmesi,
İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini
etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya
çıkması.
PLANLAMA
Türkiye’de iş kazalarına bağlı yaralanma ve ölüm oranları oldukça
yüksek durumda olmasına rağmen yeterli düzeyde bilinçlendirme
olmadığı görülmektedir. bu aşamada elde olan bilgiler ışığında
kampanya aşamaları planlanmıştır.
AMAÇLARIMIZ
BİRİNCİL AMAÇLAR

İş kazalarının önlenmesi hususunda asıl hedef kitlenin yanı sıra
potansiyel hedef kitleyi de belirleyerek farkındalık yaratmak.

İşçi ve işverenleri kazalara yönelik tedbir almaya yönelik çalışmalara
ve prosedürlerin uygulanmasına teşvik etmek

İş kazalarının bir kader ya da aksilik değil bir suç ve cinayet
olduğunun farkına varılmasını sağlamak ve işyerlerindeki problem
yaratabilecek eksikliklerin farkına varılmasını ve tamamlanmasını
sağlamak.
İKİNCİL AMAÇLAR


Türkiye iş kazalarını önleme Derneği’nin bilinirliğini arttırmak,
Türkiye iş kazalarını önleme Derneği’nin medyada daha sık yer
almasını sağlamak.
HEDEFLERİMİZ
6 ay sürecek olan kampanyamızda;

İş kazalarını önlemeye yönelik bilinci arttırmak,

İşçileri veya çalışanları haklarını bilmeleri konularında eğitmek,

Türkiye İş Kazalarını Önleme Derneği’nin bilinirliğini sağlamak.
HEDEF KİTLE

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren çalışanlar

Madenler, kömür ocakları, ağır işçilik gerektiren alanlarda çalışanlar

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren işverenler

Madenler, kömür ocakları, ağır işçilik gerektiren alanlarda faaliyet
gösteren işverenler

Ailesinde iş kazalarının sık yaşanabilme olasılığı olan bireyler

Devletin ilgili kademelerinde çalışanlar

Siyasiler
İLETİŞİM STRATEJİSİ
Her iş yerinde iş kazalarının olabileceğini ve yaralanma, ölüm gibi üzücü
sonuçlar doğurabileceğini, "benim başıma gelmez" yargısıyla
umursamaz tavrı yok edebilmek.
SLOGAN
‘’İş kazasını önlemek, bedelini ödemekten ucuz ve kolaydır.’’
KAMPANYA STRATEJİSİ VE TEKNİKLER
İnsanları etkileyebilmek amacıyla öncelikli çalışmamız medya etkili bir
biçimde kullanmaktır, geliştirdiğimiz reklam ve tanıtım teknikleri ile
kampanyayı hedeflediğimiz kitleye ulaştırarak farkındalık yaratmaktır.
İZLENECEK AŞAMALAR

Hazırlık

Merak uyandırma

Bilgilendirme

Harekete geçirme
HAZIRLIK AŞAMASI

Kampanyada bizimle çalışacak olan uzmanların desteğinin alınması

Belediye, Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşlarından destek alınması

Sponsorluk anlaşması için firma ile görüşülmesi

Twitter ve sosyal paylaşım ağlarında grup sayfalarının oluşturulması


Gazete ve dergi gibi yazılı basın mecralarına reklam vermek için
görüşmeler yapılması
Ücretsiz danışma hattının oluşturulması
MERAK UYANDIRMA AŞAMASI

Televizyon reklamları (Haber bültenleri ardından akşam saatleri)

İnteraktif medya

Billboard

Yazılı basın

İş kazaları geçiren bireyler ile ilgili röportajlar
BİLGİLENDİRME AŞAMASI

Kampanya broşürlerinin dağıtılması

Kampanya tanıtımının İstanbul Ve Ankara gibi büyük şehirlerin
merkezi noktalarına kurulacak stantların yardımı ile hedef kitleyi
bilgilendirmek.

İş yerlerinde iş kazaları ile ilgili afiş ve bilgilendirici broşürler
bulundurmak

Partilerin temsilcilikleriyle bağlantılar kurularak gerekli bilgilendirme ve
yönlendirmelerin yapılması
HAREKETE GEÇİRME AŞAMASI

Ücretsiz danışma hattının ve Twitter uygulamasının aktif hale gelmesi

Konferans için çalışmaların yapılması

Afiş, Billboard, Broşür ve diğer tanıtıcı materyallerin dağıtımı

TV reklamının yayına girmesi

Gazetelerde kampanyanın yer alması.
NEDEN BU SLOGAN?
"İş kazasını önlemek, bedelini ödemekten ucuz ve kolaydır."

2013 verilerine göre, Türkiye genelinde son 12 ay içinde istihdam
edilenlerden %2,3’ü bir iş kazası geçirdi. İş kazaları sonucunda 1235 işçi
yaşamını yitirdi. Bu oran göz önüne alındığında iş kazalarının neden
olduğu yaralanma ve ölüm sayısı oldukça yüksektir.

Son zamanlarda Türkiye'de meydana gelen iş kazaları ve sonuçları
değerlendirildiğinde durum oldukça ciddidir.

Kampanyamız bu iş kazalarını engellemek amacıyla öncelikle tedbir
almayı öngörmektedir. İş kazalarının bedeli ağır yaralanmalar ve
ölümlerle sonuçlandığı için işverenin ilk amacı bu kazaları önlemek
olmalıdır. Slogan ile bu kazaları önlemenin karşılaşılacak tüm kötü
ihtimalleri önlemeye yönelik oluşturulmuştur.
YAPILACAK İŞLER VE MECRALAR
Billboard

İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya’da ilkbahar döneminde 4
haftalık billboard kiralanacak

Billboard kullanım stratejisi genel olarak iş merkezleri ve çalışma
alanları etrafında yoğunlaşacak.

Mart ayında 2 hafta, Nisan ayında 2 hafta yayımda kalacak.
Örnek
Örnek
Billboard Medya Planı,
Bütçeleme
4 hafta x 272.600 TL = 1.090.400 TL
Parapet Reklam Uygulamaları

İnşaat, izolasyon, restorasyon yapılan alanlarda çevrelenmiş olarak
oluşturulacak reklam alanlarında ‘’Bu Alanda Çalışan İşçiler
Kurumumuzca Koruma Altındadır’’ ibareleri yerleştirilecek.
Örnek
Gazete

Tv reklamları yayına girdiği tarihlere paralel, Türkiye’nin en çok
okunan gazetelerine arka sayfa 5 sütun, 5 santim ilan verilecek.

Kurumun bilinirliği ve katılım sağlamak amaçlanacak.

2 Hafta Mart, 2 hafta Nisan ayında yayımda kalacak.
Örnek
Gazete Medya Planı,
Bütçeleme
4 Haftalık Maliyet = 1.624.000 TL
Broşür
Dış
Broşür
İç
Afiş

Afişler işçilerin çalışma ortamında zorunlu bulunması gereken ibareler
ve uyarılar bölgesinde bulunacak.

Afişler fabrikalarda, madenlerde, inşaat alanlarında yerini alacak.
Örnek
Stant

Belirli şehir merkezlerinde ve kent meydanlarında stantlar kurularak
bilgilendirme yapılacak ve kamuoyu oluşturmak hedeflenecek.

O dönemin gündemine göre yapılan faaliyetlere imza toplanacak.

Derneğe üye alımı yapılacak.

Bu stantlarda bilgilendirici broşürler dağıtılacak.

Stantlar merak uyandırma aşamasından hemen sonra Mart ayında
yerlerini alacak.
Örnek
Stant Planı,
Bütçeleme
Bölge
Alan
Gün
Fiyatlandırma
Toplam Maliyet
İstanbul
Kadıköy Rıhtım,
Taksim Meydanı
2 Gün
Günlük m2 = 190
TL
(4m2 : 760)
3040 TL
Ankara
Kızılay Medyanı,
Gençlik Parkı
2 Gün
Günlük m2 = 160
TL
(4m2 : 640 TL)
2560 TL
İzmir
Alsancak Sahil,
Konak
2 Gün
Günlük m2 = 130
TL
(4m2 : 520 TL)
2080 TL
Bursa
Bursa Kent
Meydanı
2 Gün
Günlük m2 = 130
TL
(4m2 : 520 TL)
1040 TL
Antalya
Cumhuriyet
Meydanı
2 Gün
Günlük m2 = 120
TL
(4m2 : 480)
960 TL
TOPLAM 10 GÜNLÜK MALİYET : 9680 TL
Röportaj ve Oturum

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik
birlikte konu hakkında geniş kapsamlı oturum ve röportaj yapılacak
ve sosyal medyada paylaşılacak.
Tv Reklamı
Storyboard
Reklam verenin adı: İş Kazalarını Önleme Derneği
SENARYO
Sahneler için üç farklı iş ortamı seçilmiştir. Kahramanlarımız orta yaş grubunda
bulunan erkek ve kadınlardır. İlk sahne olarak orta yaşlarda bir inşaat işçisi kum
karmaktadır. Bir arkadaşının seslenmesi üzerine kameranın açısından çıkar ve
birkaç adım attıktan sonra inşaatın üst katlarından az evvel işçinin bulunduğu
yere bir beton parçası düşer. İşçi bunu görünce o an şoka uğrar. Birkaç saniye
fark ile kazadan dönmüştür.
İkinci sahnede ise büyük bir mağazada kadın görevli reyonları düzeltmektedir.
Son eşyaları yerleştirirken öğle molası vakti gelmiştir ve arkadaşı öğle yemeği için
onu çağırır. Kadın görevli kameranın açısından çıkar ve az evvel bulunduğu yere
reyon ve içindeki cam eşyalar düşer. Bunu gören kadın görevli şoka uğrar o da
birkaç saniye fark ile kazadan dönmüştür.
Üçüncü sahnede ise bir fabrikanın elektrik işlerini yapan bir erkek görevli elektrik
devresi üzerinde uğraşırken yardımcı olması için arkadaşı tarafından çağrılır. İşini
yarım bırakarak arkadaşına yardıma giden görevlinin ardından elektrik devresi
patlar ve alev alır. Görevli birkaç saniye ile iş kazasından dönmüştür.
Başlık: “İş kazalarını önlemek, bedelini ödemekten ucuz ve kolaydır."
Uzunluk: 30”
KAMERA VE SES
Kamera kum karan işçiyi göstermektedir. Uzaktan bir arkadaşı seslenerek
SFX(Arkadaşı): Ahmet ustabaşı seni çağırıyor.
Ahmet küreği bırakır ve oradan uzaklaşır. Kamera sabittir. Ve Ahmet'in az evvel
bulunduğu yere bir beton parçası düşer. Kamera daha sonra Ahmet'i gösterir ve
Ahmet şok içindedir.
İkinci sahnede cam reyonu düzenleyen kadın görevli görünür. Öğle molası
gelmiştir.
SFX (Arkadaşı) Reyhan öğle molası. hadi geliyor musun benimle?
Reyhan elindeki son bardakları da yerleştirir ve arkadaşıyla mağazadan ayrılmak
için onun yanına yönelir. Kamera sabittir.Ve Reyhan' ın az evvel bulunduğu yere
reyon olduğu gibi iner. Kamera daha sonra Reyhan'ı gösterir. Reyhan ve tüm
mağaza şok içindedir.
Üçüncü sahnede elektrik devresini tamir eden görevli görünür. Arkadaşı yardım
etmesi için onu çağırır.
SFX (Arkadaşı) : Hasan Usta bir baksana yahu hata bu tarafta galiba.
SFX (Hasan): Geldim geldim
Diyerek Hasan arkadaşının yanına gider. Kamera sabittir. Ve birkaç saniye sonra
Hasan'ın ilgilendiği elektrik devresi patlar ve alev alır. Kamera Hasan'a ve
arkadaşına yönelir. İkisi de şok içindedir. Hasan birkaç saniye ile kazadan
dönmüştür.
Ekrana kampanyamızın spotu gelir.
SFX (Dış Ses): "Her zaman bu kadar ucuz kurtulamazsınız. İŞ KAZALARINI
ÖNLEMEK, BEDELİNİ ÖDEMEKTEN UCUZ VE KOLAYDIR"
TV Medya Planı,
Bütçeleme

Kanallar ana haber bültenleri izlenme oranlarına göre seçilmiştir.

Ana haber bültenlerinin ardından günlük iki kez yayına girilecek.
ATV(650TL/sn )
300sn x 650 TL = 195.000 TL
Kanal D (500TL/sn) 300sn x 500 TL = 150.000 TL
Star TV (550TL/sn) 300sn x 550 TL = 165.000 TL
Fox TV (450TL/sn) 300sn x 450 TL = 135.000 TL
Show TV (450TL/sn) 300sn x 450 TL = 135.000 TL
Toplam 2 Haftalık Maliyet = 1.560.000 TL
Sosyal Medya
Resmi Twitter ve Facebook sayfaları kurularak interaktif çalışmalara
başlanılacak ve kampanya boyunca sürecek.
Twitter
Facebook
Ücretsiz Danışma Hattı
444 0 653
Alo İKÖD
Çalışanlar ve işçiler bu numaradan:

Sosyal güvenlik durumunu,

İşçi haklarını,
öğrenebilecek.

İş yeri ile ilgili taleplerini,

İş yeri ile ilgili sorunlarını
paylaşabilecekler.
Stratejik Planlama
Adımları
Ocak
1
2
Şubat
3
4
1
2
Mart
3
4
1
2
Nisan
3
4
Uygulama Takvimi
Stratejik Planlama Adımları
Uzman Destekleri
Hazırlık
Aşaması
Üniversite Destekleri
S. Toplum Desteği
Sponsorluk
Anlaşması
Sosyal Medya
Gazete İlanları
Danışma Hattı
Merak
Uyandırma
Aşaması
Tv Reklamları
İnteraktif
Medya
Billboard
Röportaj
Harekete
Geçirme
Aşaması
Standlar
Broşürler
İş Yerleri Afişleri
Partili
Görüşme
1
2
Mayıs
3
4
1
2
Haziran
3
4
1
2
3
4
BÜTÇELEME
Danışma Hattı
30.000 TL
Gazete
1.624.000 TL
TV
1.560.000 TL
Billboard
1.090.400 TL
Afiş
15.000 TL
Stant
9.680 TL
Broşür
12.000 TL
Parapet
45.000 TL
Diğer
70.000 TL
Toplam Bütçe = 4.456.080 TL
Teşekkürler
Download

Sosyal-Sorumluluk-Kampanyası