T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları
İLAN METNİ
Fakülte/
Anabilim/ Bilim Dalı
Diş Hekimliği
Endodonti
Protetik Diş Tedavisi
Restoratif Diş Tedavisi
Eczacılık
Eczacılık Meslek Bil.
Temel Eczacılık Bil.
Tıp
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyruklu
Doktora
Tezli
Yüksek
Lisans
Doktora
ALES
Puan
Türü
-
2
2
2
-
-
Sayısal
Sayısal
Sayısal
4
4
-
1
-
-
Sayısal
Sayısal
Histoloji - Embriyoloji
2
1
-
-
Sayısal
Biyoistatistik
1
-
-
-
Sayısal
Parazitoloji
Fizik Tedavi ve Reh.
Mikrobiyoloji
Veteriner
Anatomi
Hay. Bes. ve Bes. Hst.
Dölerme ve Suni Toh.
Cerrahi
Parazitoloji
Biyokimya
Patoloji
İç Hastalıkları
Zootekni
Besin Hij. ve Tek.
Sayısal
1
2*
-
2**
3
-
-
-
Sayısal
Sayısal
1
5
3
4***
4
1
2
5***
4
3
2
5
2***
1
1
2
1
-
1
-
Sayısal
Sayısal
Sayısal
Sayısal
Sayısal
Sayısal
Sayısal
Sayısal
Sayısal
Sayısal
Açıklama
2 Adet yüksek lisans kontenjanından 1 adedi UNİP
için ayrılmıştır.
* = Doktora eğitimi için başvuran öğrencilerin Tıp ve
Veteriner Fakülteleri mezunu olması veya Tıbbi
Parazitolojide yüksek lisans yapmış olmaları
gerekmektedir.
** = Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunu olmak.
*** = Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
*** = Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Son Başvuru Tarihi
27.08.2014 mesai bitimine kadardır.
Mülakat//Portfolyö incelemesi Sınav Tarihi
Sınav Saati
10.00
Sınav Yeri
İlgili Anabilim Dalı
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1- Başvuru Formu ve kısa özgeçmiş (Başvuru formu Enstitümüzden temin edilecektir).
2- 1 Adet Fotoğraf
3- Diploma veya Çıkış Belgesi Fotokopisi
4- Transkript Aslı veya Fotokopisi (Bağlı olduğu Üniversiteden 100 lük not sistemine göre onaylanması aksi takdirde Yükseköğretim Kurulu
4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosuna göre hesaplanacaktır.)
5- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sınav Sonuç Belgesi veya TUS Sonuç Belgesi
6- Yabancı Dil için YDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen (ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS gibi) Sınav Sonuç Belgesi
(Doktora başvuruları için)
7- Var ise yayınlarının listesi
Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru
MADDE 7 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda aşağıdaki esaslar uygulanır:
Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisansüstü programın öngördüğü bir lisans diplomasına ve ALES’ten,
başvurdukları lisansüstü programın gerekli gördüğü puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.
Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru
MADDE 8 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları taşımaları gerekir:
Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; lisans, tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş
hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen
esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart
puana, lisans diplomasıyla başvuranların ise en az 80 standart puana ve YDS’den en az 55 puana veya YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil
sınavından belirlenen asgari yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir.
MADDE 11 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarının giriş sınavlarında uyulacak esaslar şunlardır:
Tezli yüksek lisans giriş sınavında öğrencinin başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat/yetenek
sınavı/portfolyö incelemesi notunun %30’u toplanarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans giriş sınavında ise başarı notu; lisans mezuniyet not
ortalamasının (transkript) %70 ve varsa ALES sınav sonucu notunun %30’u dikkate alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programlarına girişte
bilimsel değerlendirme sınavı yapılmaz.
Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir.
Puanlama sonucunda başarı notu 60 ve daha yukarı olan asıl ve yedek adaylar, puan sırasına göre yüksek lisans programında ilan edilen kontenjan
dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.
MADDE 12 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programlarının giriş sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:
Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların giriş sınavında başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans not
ortalamasının % 15’i ve yüksek lisans not ortalamasının % 15’i ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun %20’si toplanarak hesaplanır.
Lisans derecesiyle doğrudan doktora programına başvuran adayların giriş sınavı başarı notu ise; ALES standart puanının %50’si, lisans not
ortalamasının %20’si ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun %30’u toplanarak hesaplanır.
Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuran tıp fakültesi mezunlarının başarı notu; TUS veya ALES puanının %50’si ve lisans not
ortalamasının % 20’si ile mülakat notunun % 30’u toplanarak hesaplanır.
Download

Anabilim/ Bilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Yabancı