YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014 / 2015 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ TEZLİ, TEZSİZ VE DOKTORA PROGRAMLARA AİT KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI
Tezli
Yüksek
Lisans
Tezsiz
Yüksek
Lisans
ALES
Puan
Türü
Programa Başvuru İçin Ön Koşullar
Kimya, Kimya Eğitimi, Kimya Mühendisliği bölümü veya
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi
mezunu olmak
Eğitim Fakültelerinin Biyoloji Eğitimi ve Fen bilgisi Eğitimi
veya Fen Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun olmak
Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Eğitimi, İlköğretim
Matematik Eğitimi veya Fen Fakültesi Formasyon Eğitimi
almış Matematik bölümü mezunu olmak
Fizik, Fizik Eğitimi Mezunu olmak
Yabancı
Uyruklu
T.C. Uyruklu
Yabancı
Uyruklu
T.C. Uyruklu
Yabancı
Uyruklu
Bilim / Sanat Dalı
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Doktora
ORTAÖĞRETİM FEN VE MAT
Kimya Eğitimi
7
Sayısal
ORTAÖĞRETİM FEN VE MAT
Biyoloji Eğitimi
5
Sayısal
ORTAÖĞRETİM FEN VE MAT
Matematik Eğitimi
7
Sayısal
ORTAÖĞRETİM FEN VE MAT
İLKÖĞRETİM
Fizik Eğitimi
Fen Bilgisi
5
9
Sayısal
Sayısal
EĞİTİM BİLİMLERİ
EĞİTİM BİLİMLERİ
EĞİTİM BİLİMLERİ
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
4
2
5
Türkçe-Mat
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ
Müzik Eğitimi
2
TÜRKÇE EĞİTİMİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ
Türkçe Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
6
4
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
(ÜNİP)
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
2
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü mezunu
olmak
10
Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
bölümü veya Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu mezunu
olmak
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU
Fen Bilgisi Eğitimi, Ortaöğretim Fen veya Matematik veya
Fen Fakültesi, Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümlerinin birinden
mezun olmak
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Lisans mezunu
olmak
Müzik Öğretmenliği, Müzikoloji lisans mezunu veya Güzel
Sanatlar Müzik Bölümlerinden Mezun olmak (İnönü
Üniversitesi ile ortak)
Atatürk Üniversitesi ile ortak
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü mezunu
olmak (Atatürk Üniversitesi ile ortak)
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA AŞAĞIDAKİ ESASLAR UYGULANIR:
Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları
1. Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisansüstü programın öngördüğü bir lisans diplomasına ve ALES’ten, başvurdukları
lisansüstü programın gerekli gördüğü puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın
mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 60 ve daha yukarı olan asıl ve
yedek adaylar, puan sırasına göre yüksek lisans programında ilan edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt
yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.
2. 05.09.2013 tarih ve 2013/27-I sayılı Üniversitemiz Senatosu kararı gereğince ilan edilen kontenjan sayısının 3 katından fazla müracaat olan programlarda
adaylar için önce yazılı sınav yapılıp en yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısının 3 katına düşülecek ve daha sonra bu adaylar için sözlü sınav
yapılacaktır. Giriş sınavı öğrenci başarı puanı hesaplanmasında mülakat puanı kullanılacaktır.
DİĞER HUSUSLAR
1. Enstitümüzün diğer Üniversitelerdeki Enstitülerle Ortak olarak yürütecekleri programlarda, öğrenci kabulünden mezuniyete kadar tüm işlemler
Yürütücü Üniversite olan Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından gerçekleştirilir. Ortak Lisansüstü programda Yürütücü Enstitünün not sistemi
kullanılır. Öğrencinin ortak Enstitülerin her birinden aldığı derslerin kredilerinin toplamı, alınması zorunlu olan asgari toplam ders kredisi miktarının
üçte birinden az olamaz.
2. Ortak Lisansüstü programı başarı ile tamamlayan öğrenciye Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile diğer Üniversitelerin Enstitüleri tarafından hazırlanan ve iki
Üniversitenin ad ve logolarının bulunduğu tek bir diploma verilecektir.
3. Mezun olan öğrencilerin Diplomalarında sadece Anabilim Dalı isimleri yer verilecektir. Bilim Dalı isimleri Diplomalarda yer almayacaktır.
4. Programlara alan dışı öğrenci kabulü halinde Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilecektir.
Ön kayıt Başvuru Yeri ve Tarihi
1. Ön Kayıt için Üniversitemiz Sayfasında açılan Enstitü Ön Kayıt Sistemi veya doğrudan (http://onkayit.yyu.edu.tr) adresine girerek online olarak
başvuruların yapılması gerekmektedir.Daha sonra “Aday Öğrenci Girişi” linkinden başvuru formlarını doldurabilirler.
2. Adayların ön kayıt sistemindeki formu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Eksik dolduran başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Mezun olduğu bölüme ait notlar 100’lük sisteme uygun olarak girilmelidir. 100’lük sistem dışında, 4’lük, 3’lük, harfli sistem vb. bir sisteme göre notların
hesaplandığı programlardan mezun olan adayların, mezun oldukları kurumdan varsa, not ortalamalarının 100’lük sistemde karşılığını gösteren notu
girmeleri gerekmektedir. Anılan karşılık gösterir notu (daha sonra ibrazı istenecektir) getiremeyen adayların transkriptleri YÖK dönüşüm tablosuna görev
çevrilecektir. Başvuru tarihleri geçtikten sonra getirilen belgeler (mezun olunan üniversitelerden belge alınmış olsa bile) işleme konulmayacaktır.
4. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. ÖNEMLİ NOT: Başvuru evraklarına esas teşkil eden tüm belgeleri içeren dosyadan bir fotokopi, mülakat sırasında aday tarafından sınav jürisine teslim
edilecektir.
Belgeler:
 Mezun olduğu program / programların diploması veya çıkış belgesi.
 Mezun olduğu programın transkripti.
 ALES sonuç belgesi (geçerliliği 3 yıldır).
 2 adet fotoğraf
 Kimlik fotokopisi
 NOT: Ön Kayıt Formu (http://onkayit.yyu.edu.tr/ adresinden kayıt yapıldıktan sonra formu alabilirsiniz)
 NOT: ALES puanı belirtilmeyen bölümler için, öğrencinin mezun olduğu lisans programının gerektirdiği ALES puanı aranacaktır.
Son Başvuru Tarihi: 27 Ağustos 2014 tarihi mesai bitimine kadar.
YAZILI / MÜLAKAT SINAV YERİ VE TARİHİ
 Yazılı / Mülakat sınavları programların bağlı bulunduğu Anabilim Dallarında yapılacaktır.
 Sınav Tarihi: 03 Eylül 2014, Çarşamba Saat 10.00 Eğitim Fakültesi
Download

yüzüncü yıl üniversitesi