2. Hafta
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
2. Bölüm
2
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
 Okul ortamında yürütülen öğretim faaliyetlerinin
temelinde öğrencilerde davranış değişikliği
meydana getirmek vardır.
 Amaçlanan davranış değişikliklerinin meydana
gelebilmesi, zengin öğretim ortamlarının
düzenlenmesi ve değişik öğretim materyallerinin
etkili olarak kullanılması ile mümkündür.
 Dünyada son yüzyılda öğretimi zenginleştirmek
amaçlı çok farklı araç-gereç ve materyaller
kullanılmaktadır.
 Özellikle son 20 yılda teknolojik araç-gereçlerin
öğretim ortamlarına entegrasyonu ön plana
çıkmaktadır.
3
Öğretim Teknolojisinin Tarihsel
1 Gelişimi
Araç-Gereç
Görsel Eğitim
(20. Yüzyılın Başları)
Araç-Gereç
Görsel- İşitsel Eğitim
(1. ve 2. Dünya
Savaşı Arası)
Öğretim + Araç-Gereç
Öğretim Teknolojisi
(2. Dünya Savaşından
Günümüze)
1970’li yıllardan sonra bu araçlara bilgisayar eklenmiştir.
1970-1990 yılları arasında araç-gereçlerin ortak adı, Bilgisayar teknolojileri (BT)
olmuştur.
1990’lı yıllardan sonra Bilgi İletişim Teknolojisi (BİT) kullanılmaya başlanmıştır.
4
 Öğretim Teknolojisinin Tarihsel
Gelişimi
 Kullanılan araç gereçler bahsi geçen dönemler boyunca
 Kitap, fotoğraf, resim, yazı ve gösterim tahtaları, harita,
slaytlar, gerçek eşya ve modeller (Görsel eğitim)
 Televizyon, radyo, mikrofon, video, kamera, film (Görselişitsel eğitim)
 Bilgisayar, projeksiyon cihazı, episkop vs. Ayrıca öncekileri
de kapsar. (Öğretim teknolojisi)
 Öğretim teknolojisinin günümüzdeki yaygın tanımı 2.
Dünya savaşından bu yana olan dönemde gelişmiştir.
 Bu dönemde öğretim teknolojisi öğrenme-öğretme
sürecinde kullanılan araç-gereçlerden çok, öğretimin
etkililiğinin sağlanması için kullanılması gereken öğretim
stratejisi, yöntem ve teknikleri de dikkate alarak etkili
öğretimin sağlanmasına ilişkin her türlü çabayı içine alır.
5
 Öğretim Teknolojisinin Tarihsel
Gelişimi
 1970 li yılların başında Skinner’in davranışçı yaklaşımına uygun
programlı öğretimin birkaç yıllık uygulanmasının ardından sonra,
özellikle kişisel bilgisayarların 1975-1985 yılları arasında okullara
girmesiyle yeni bir kavram “bilgisayar destekli öğretim” uygulamaları
eğitimde yer bulmaya başlamıştır.
 İlk yıllardaki eğitim amaçlı yazılımlar davranışçı öğrenme modeline
göre tasarlanmış alıştırma ve özel ders yazılımlarıdır.
 1990’lı yıllara kadar davranışçı yaklaşımın aksine Piaget’in fikirlerine
uygun geliştirilmiş LOGO programlama dili, bilgisayar destekli
öğretime yeni ve etkili öğretimi destekleyen bir yol çizmiştir.
 Yine o yıllarda öğretim amaçlı kullanılan ses, video, bilgisayar
grafikleri, animasyon (canlandırmalar) ve benzeşimler
(simülasyonlar) öğretimde kullanılmak üzere eğitim ortamlarına
girmiştir.
6
Bilgi İletişim Teknolojileri
 Dolayısıyla bugün öğretim amaçlı kullanılan
araçlar; öncekilerle birlikte ağırlıklı olarak
bilgisayarlar, haberleşme araçları, CD-ROM’lar
ve internettir. Bu son dönem araç-gereçlere
verilen ortak isim Bilgi Teknolojisi ve 1990’lı
yıllardan itibaren Bilgi ve İletişim Teknolojisi
(BİT)’tir.
 Bilgi ve İletişim Teknolojisi ;her türlü bilgisayar
ve yeni teknoloji ürünlerine (yazılım, donanım,
mikro-elektronik araçlar, uydu ve iletişim
araçları) verilen ortak isimdir.
7
BİT’in Eğitime Sağlayacağı
Yenilikler
1. BİT aktif ve bağımsız öğrenme yaşantılarına
2.
3.
imkan verir.
Bireysel öğrenmeye imkan tanır (Seviye, ilgi ve
anlama güçlüğüne bağlı olarak)
Okulda öğrenmeyi desteklediği gibi okul dışı
öğrenmeye de imkan sağlar.
8
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Öğrencilerin Kendi Bilgilerini Kurmada
BİT’den Yararlanma Süreci
1
Sorular sorma,
tahmin yürütme ve
denence kurma
Sonuçların sunumu ve
rapor oluşturmak için
kelime işlemci
Planlamada kelime
işlemci
Benzeşimler
ve
Modeller
3
Sonuçları
yorumlama ve
bilimsel kanıtları
değerlendirme
www.
BİT’i önceki bilgileri
toplamada kullanma.
CD-ROM, WWW.
Düzenleme, sunma ve
sonuçları kaydetme,
yazılım, veri tabanları
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
2
Gözlem, deney,
ölçme ve
değişkenleri
değiştirme
Veri toplama
Word, Excel
9
2
BİT’den Yararlanma Yolları
ÖğretmeÖğrenmeye
Yardımcı
Araçlar
Sunum
Araçları
Eğitim
Hizmetlerinin
Yürütülmesi
Bilgi
Kaynakları
İletişim
Araçları
Öğretim
Yöntemlerini
Değiştiren
Araçlar
10
ÖğretmeÖğrenmeye
Yardımcı
Araçlar
BİT Öğrenmeyi Destekleyen Yardımcı
Araç Olarak Şu Şekilde Kullanılabilir:
Anlaşılmasında güçlük çekilen soyut kavramların
benzeşimler yoluyla somutlaştırılması.
Benzeşim ve modellerden yararlanarak sanal
ortamda her türlü deney yapma olanağını
sunması,
Normal laboratuarlarda yapılması mümkün
olmayan, tehlikeli, zaman alıcı konu ve
kavramları öğretebilecek deneysel ortamlar
sunması,
11
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
ÖğretmeÖğrenmeye
Yardımcı
Araçlar
BİT Öğrenmeyi Destekleyen Yardımcı
Araç Olarak Şu Şekilde Kullanılabilir:
Öğrencilerde motivasyonu artırması,
Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere kendi hız
ve seviyelerine göre etkinlikleri sunma imkanı
vermesi,
Her türlü bilgiye ulaştırıcı ilgili bilgi ve
becerilerin kazandırılmasında yardımcı olması,
Görselliği ve seslendirmeyi de işin içine sokarak
etkileşimi zenginleştirmesi
12
Eğitim
Hizmetlerinin
Yürütülmesi
Hemen hemen her ülkede bilgisayar eğitim
hizmetlerinin yürütülmesinde bir araç gibi
kullanılmasıyla eğitim alanına girmiştir.
Bundan başka;
 Personel ve öğrencilerle ilgili bilgilerin
bilgilerin bilgisayarda saklanması,
 Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde,
 Devam takip işlemlerinde, bilgisayar
kullanılmıştır.
13
İletişim
Araçları
BİT’in en yaygın kullanım biçimidir.
 Öğretmenler BİT’in maliyetinin düşük olma
avantajını kullanarak, iletişim kurmaktadırlar.
 Öğrenciler de BİT’in avantajlarını kullanarak
bilgiye ulaşmakta ve bilgiyi paylaşmaktadırlar.
14
Öğretim
Yöntemlerini
Değiştiren
Araçlar
 BİT’in sınıf içinde kullanımıyla geleneksel öğretmen
merkezli yaklaşımdan yapılandırıcı, öğrenci merkezli
yaklaşıma doğru gidilmektedir.
Tartışma: Uygulamayı teknoloji değil insan
değiştirir.
15
Bilgi
Kaynakları
 Fiziksel veri saklama cihazları (HDD, DVD,
Blu-Ray, Hafıza Kartları), İnternet ve bulut
teknolojileri (Drive, Dropbox) gibi
kaynaklardan her türlü bilgiye
ulaşılabilmektedir.
Tartışma: Sizce; bugünün öğretmeninin en
önemli rolü nedir? BİT’in bilgi kaynağı
oluşturması öğretmenin bilgi aktarma rolünü
yok eder mi?
16
Sunum
Araçları
BİT’in eğitimde en yaygın kullanım alanıdır.
Eğitimde en yaygın kullanılan araçlar
Tepegöz,
slayt makinesi,
televizyon,
yansıtıcılar ve
elektronik sunulardır.
17
BİT’in Eğitime Entegrasyonu
Toplumsal
Değişimler
Eğitimdeki
Değişimler
18
4 BİT’in Eğitime Entegrasyonu
1. Dikey Entegrasyon
BİT’in entegrasyonunda
seçilen ilk yaklaşımdır. Bu
yaklaşımda BİT ders
olarak programa eklenir.
Örneğin; “Bilgisayara
Giriş” dersi
Matematik
TÜRK
DİLİ
Bilgisayara
Giriş
3. SINIF
2. SINIF
1. SINIF
19
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
BİT’in Eğitime Entegrasyonu
2. Yatay Entegrasyon
Bu yaklaşımda BİT diğer derslerin öğretiminde
kullanılır. Öğrenciler BİT ile ilgili bilgi ve becerileri bu
uygulamalar aracılığı ile kazanır.
BİYOLOJİ
+
BİT
TÜRK
DİLİ
+
BİT
Matematik
+
BİT
1. SINIF
20
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
BİT’in Eğitime Entegrasyonu
3. Dikeyden -Yataya Entegrasyon:
Bu yaklaşım dikey ve yatay entegrasyon
modellerinin birleşimidir. BİT’in okullara ve öğretmen
eğitim programlarına entegrasyonunda en yaygın
olarak kullanılan yaklaşımdır.
Bilgisayara
Giriş
+
BİYOLOJİ
+
BİT
TÜRK
DİLİ
+
BİT
Matematik
+
BİT
21
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
BİT’lerin Sınıf İçi Kullanımını Etkileyen
Faktörler
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Öğretmen Tutumları.
Teknolojinin Varlığı ve Kaynaklara Ulaşım.
Öğretmen Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişme.
Okulda Öğretmene Destek.
Sürekli Destek ve Yönetim.
Zaman Faktörü.
22
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır
23
 Teşekkür: Dr. Suat Ünal’a teşekkür ederiz.
24
Download

BİT - Ders Takip