Arka Onarım Nasıl Olmalı
Doç. Dr. Ali KOLUSARI
SEV AMERIKAN HASTANESI
GAZIANTEPAD
Terminoloji

Vajen arka duvar prolapsusu



Vajen arka duvarda desensusun izlenmesi
Sıklıkla rektumun vajene protrüze olması
Yüksek derece vajen arka duvar prolapsusu


Vajen kaf prolapsusu ve enterosel formasyonu
Nadiren intak uterusta




%50’denfazla ön ve apikal defektlerle
birlikte
Yaşam boyu risk %30-40
Yaşam boyu cerrahi riski%11,1
Izole rektosel nadirdir

Cerrahi onarım yapılan kadınların %7 sinde
gözlenir
Hendrix SL Am J Obstet Gynecol 2002
POSTERIOR KOMPARTMAN
Vagina
Recto vaginal fasya
Sakrospinos ligament
Arcus tendineus fascia pelvis
Rectum
Arcus tendineus rectovaginalis
Perineal yapı
DeLancey, Am J Obstet Gynecol, 816, April 1999
Rekto vaginal (Denonvillier) fasiada
defekt
Proksimal:
Lateral:
Distal:
Vaginal apeks
Levator ani
Perineal yapı
Rektovajinal fasya defekti





Rectosel
Enterosel
Sigmoidosel
Perineosel
Kombine
Etyoloji







Gebelik, vajinal doğum
İntraabdominal basıncı arttıran kronik
hastalıklar
Obesite
Sigara
İleri yaş
Hormonal yetersizlik
Pelvik travma, cerrahi
Rektosel patofizyoloji
13.12.2015
10
Semptomlar








Asemptomatik
Şişkinlik,
Basınç hissi
Arka ağrısı
Kabızlık
Fekal inkontinans
Seksüel disfonksiyon
Vajinal kanama
Tanı

Fizik muayene


%91-94 oranında
proktografiye göre daha
hassas
Proktografi-Dinamik MR

Defakasyon problemleri
Tanı

Endoanal USG



Internal sfinkter
Eksternal sfinkter
Puborektal kas
Tanı

Fekal inkontinansta




Anorektalmanometre
Elektromyografi
Pudendal sinir motor değerlendirmesi
kolonik geçiş zamanı
Tedavi-Amaç




Semptomatik rahatlama
Üriner rektal ve seksüel fonksiyonların
korunması
Minival invaziv cerrahi ve komplikasyon
Hayat kalitesini geliştirmek
Tedavi

Medikal

Cerrahi
Medikal Tedavi





Kilo kontrolü
Diet
Sigara yasağı
Pelvik egzersizler
Pesser
Cerrahi tedavi
Geleneksel
Arka Onarım
Transanal
Arka Onarım
Yere Özgü
Arka Onarım
Mesh ile Arka Onarım
-Transabdominal
-Transvajinal
-Laparoskopik
-Robotik
Geleneksel Arka Onarım
(kolporafi posterior)

Orta hat fibromusküler plikasyonu


Anatomik iyileşme %79 -96
Levatorani plikasyonu

%30 hastada siddetli disparuni
Maher et al. 2010 Concrane Colboration
Geleneksel Arka Onarım
Levator pilikasyonu

Rektosel %79 hastada düzelme




Defekografiye göre
Konstipasyon %52 düzelme
Subjektif ve objektif gelişme
Disparuni %19
Mellgren A, DisColonRectum. 1995
Yere Özgü Arka Onarım



Richardson tarafından tanımlandı (1993)
Rv septum yırtıklarının yerlerinin
saptanması ve onarılmasıdır
Anatomik kür oranları %56-100
arasındadır
Maher Kaven Baessler Int Urogynecol J 2005
Transanal arka onarım

Genel cerrahlar tarafından

Yüksek anal inkontinans oranları

%38 hastada fekal inkontinans
Günümüzde transanal onarım
önerilmemektedir

Maher Kaven Baessler Int Urogynecol J 2005
Mesh erozyon sıklık

Mesh erozyon sıklık %6-12
Geleneksel
Arka Onarım

Subjektif ve objectif başarı oranları


Vajinal tamir daha başarılı
Hospitalizasyon süresi ve kan kaybı


VS
Trans Anal
Tamir
Vajinal tamirde
Defekasyon problemleri

Transanal tamirde
Maher et al. 2010 Concrane Colboration
Geleneksel
Arka Onarım

Poliglaktin mesh kullanımı ile


VS
Mesh ile
kolporafi
posterior
Rektosel rekürrensi benzer
Domuz ince barsak submukozası

Rektosel rekürrensi benzer
Maher et al. 2010 Concrane Colboration CD004014
Enterosel


Peritonla çevrili barsak veya omentum
kesesinin vagene fıtıklaşmasi
Sıklıkla uterin prolapsus veya vault
prolapsusu ile birlikte
Enterosel Onarımı



Halban
Moschcowitz
McCall küldoplasti
Perineorafi

Genişlemiş genital hiatus varsa yapılır

Perineal body uzunluğunu arttırır

Posterior vajinal duvarın fonksiyonel
uzunluğunu arttırır
Sonuç




İzole posterior duvar defekti nadirdir
Semptomatik hastalar konservatif tedavi
önerilmelidir
En sık kullanılan rektosel oparasyonu
posterior kolporafidir
%95’e varan başarı oranı
bildirilmektedir
Sonuç


Levator ani plikasyonu başariyi
artirmakta
Tedavide mesh kullanımının posterior
kolporafiye üstünlüğü gösterilememiştir
Şuan itibariyle
Reyhanlıda saygı duruşu
yapmak isteyen halka
gaz bombaları
yağdırılıyor
Eve Götürelecek Mesajlar
• Cerrahlar hastaları için en uygun bakımı
a
s ğlamak için kendi
l
kini k ı pr ti kle rini, prosedürlerini,tekniklerini ve cerrahi sonuçlarını sk sık gözden geçirmelidir.
• Kadına seçim yapma açısından ameliyatın anatomik ve fonksiyonel yönden, riskleri , konmplikasyonları ayrıntılı al at ılm alı ve bilgilendirilmiş onam alınmalıdır TEŞEKKÜRLER!
[email protected]
Download

Ali Kolusarı