HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSAT BÖLÜMÜ
Öğrenci Ġktisat Sempozyumu
15-16-17 Nisan 2015
BĠLDĠRĠ ÖZETLERĠ ĠÇĠN KURALLAR
FORMAT:
Her bildiri özeti, giriş, yöntem ve sonuçtan oluşmalıdır. Bildiri özetleri 500 kelimeyi
geçmeyecek şekilde, Times New Roman 12 pt. yazı karakteri ile, çift aralık bırakılarak, Word
belgesi olarak hazırlanmalı, ayrıca en az 2 anahtar kelime/kavram içermelidir. Bildiri özetinin
dili Türkçe olmalıdır. Sayfanın kenar boşlukları, sağdan, soldan, üstten ve alttan 2.5 cm.
olarak ayarlanmalıdır.
Başlık ortalanmalı, tüm harfleri büyük ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır. Başlıktan
sonra bir satır boş bırakılarak yazarlar sıralanmalıdır. Bir bildiride üçten fazla yazar
sıralanmamalıdır. Yazarların önce soyadları, sonra adları yazılmalı, bunlardan sonra
üniversite ve bölüm bilgileri eklenmelidir. Bildiriyi sunacak kişinin adı kalın (bold) ve italik
(italic) olarak belirgin hale getirilmelidir. Yazarlardan sonra bir satır boşluk bırakılarak özet
metni, çift satır aralığı ile metin sıkıştırılmadan yazılmalıdır.
Bildiri özeti ile birlikte, slayt, herhangi bir referans veya ek gönderilmemelidir.
Ünvan, adres ve kod eklenmemelidir. Cümle başında kelime ile yazılması gereken numaralar
dışındaki tüm numaralar standart rakamlarla yazılmalıdır. Standart kısaltmalar ve semboller
kullanılmalıdır. Kısaltmalar ilk kez kullanıldığında tanımlanmalıdır. Basit tablolar ve
bilgisayarla hazırlanmış veya siyah mürekkeple çizilmiş grafikler, ayrılan alana sığdığı
takdirde eklenebilir. Bildiri özeti gönderilmeden önce dikkatlice kontrol edilmelidir. Daha
sonra herhangi bir değiştirme kabul edilmeyecektir. Tam metinler için yazım kuralları,
özetleri kabul edilen katılımcılara e-posta aracılığı ile iletilecektir.
ÖZET GÖNDERĠM VE TEYĠDĠ:
Bildiri özeti yukarıda tarif edildiği şekilde hazırlanmalıdır. Gönderilen her dosya
birinci sayfasında bildiri özetini, sonraki sayfada ise katılımcı bilgilerini içermelidir (tam isim,
üniversite, telefon numarası, e-posta adresi). Bildiri özetleri 23 Ocak 2015 tarihi mesai
bitimine kadar [email protected] e-posta adresine gönderilmelidir. Her bildiri yalnızca bir
kez, elektronik ortamda gönderilmelidir. Faks veya posta yoluyla gönderilen özetler kabul
edilmeyecektir. Eğer bildiriniz gönderildikten sonra 10 gün içinde sempozyum ofisinden
herhangi bir yanıt alamazsanız lütfen sempozyum ofisi ile iletişime geçiniz
BĠLDĠRĠ ÖZETLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ:
Son gönderim tarihinden önce gönderilen tüm bildiriler bilimsel açıdan ve
sempozyuma uygunluğu bakımından Bilim Kurulumuz tarafından değerlendirilecektir.
Düzenleme Kurulunun da tercihine göre seçilen bildiriler sempozyum programına dahil
edilecektir.
Download

Bildiri Özeti Yazım Kuralları