ULUSLARARASI ORTA ANADOLU VE AKDENĠZ BEYLĠKLERĠ
TARĠHĠ, KÜLTÜRÜ VE MEDENĠYETĠ SEMPOZYUMU - II
KARAMANOĞULLARI BEYLĠĞĠ
Türk Tarih Kurumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey
Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortaklığıyla ‘Uluslararası Orta Anadolu ve
Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu – II Karamanoğulları
Beyliği’ başlığı altında bir sempozyum çalışmasının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Orta
Anadolu ve Akdeniz bölgesinde kurulmuş olan Türk Beyliklerinin her birinin, uzmanlarınca
bütün boyutları ile ele alınarak tartışılmasını ve sunulan bildirilerin yayımlanması ile
kamuoyuna her bir beylik hakkında derli toplu güncellenmiş bilgi sunulmasını amaçlayan
sempozyum dizisinin ikincisi Karamanoğulları Beyliği’ne ayrılmıştır. Sempozyumun Türk
Tarih Kurumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ve
İslam Tarihçileri Derneği ortaklığında 15–17 Ekim 2015 tarihlerinde Karaman’da
düzenlenmesi planlanmakta ve gerçekleştirilecek olan bilimsel şölen ile ilgili bilgiler aşağıda
yer almaktadır. Sempozyumla ilgili bütün bilim insanlarının etkinliğimizi onurlandırmasını
temenni ederiz.
Sempozyum Konuları
Karamanoğulları Beyliği’nin kuruluşu ve menşei meselesi ile ilgili sorunlar
Karamanoğulları Beyliği’nin Anadolu Beylikleri arasındaki yeri ve önemi
Karamanoğulları Beyliği’nin diğer beylik ve devletlerle ilişkileri
Karamanoğulları Beyliği dönemi mimari ve sanatsal yapısı
Karamanoğulları Beyliği’ne ait vakıflar ve vakfiyeler
Karamanoğulları Beyliği devrinde dini ve kültürel hayat
Karamanoğulları Beyliği döneminde dil, edebiyat ve folklor
Karamanoğulları Beyliği’nde ekonomik yapı ve ticari hayat
Karamanoğulları Beyliği’nin tarihi coğrafyası
Not: Bunların dışında teklif edilecek konular da Bilim Kurulunca değerlendirmeye
alınacaktır.
Sempozyum Dili: Türkçe ve İngilizce
Sempozyum Takvimi:
İlk Duyuru Tarihi: 6 ġubat 2015
Bildiri başlığını ve özetini göndermek için son tarih: 15 Mayıs 2015
Programa dâhil edilen bildirilerin duyurulması: 1 Haziran 2015
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi: 15 Ağustos 2015
Sempozyum Düzenleme Tarihi: 15-17 Ekim 2015
Sempozyumun Düzenleneceği Yer:
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi / Karaman
Bildiri özetlerinin gönderileceği
e-posta: [email protected]
Sempozyum Sayfası: karamanogullari.konya.edu.tr
Konaklama ve UlaĢım: Sempozyuma bildiri ile katılacakların ulaşım ve konaklama
masrafları karşılanacaktır.
Özet Gönderimi ve Değerlendirme
Sempozyum, konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bunun
için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren 200 kelimelik bildiri
özetlerinin 15 Mayıs 2015 tarihine kadar [email protected] adresine
gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri sempozyum konuları, bilimsel şartlar ve
çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Bilim Kurulu Üyelerince değerlendirilecektir. Kabul
edilen/edilmeyen bildiri önerileri 15 gün içinde ilgililere duyurulacaktır. Sempozyumda
sunulan bildiriler, sempozyum bildiri kitabı olarak Türk Tarih Kurumu tarafından
yayınlanacaktır.
Tam Metin Gönderimi
Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 15 Ağustos 2015 tarihine kadar yazım
kurallarına uygun biçimde ekli word dosyası olarak [email protected] adresine
gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler düzenleme kurulunca özete ve
bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek sempozyum programına dahil edilecektir.
BĠLDĠRĠ TAM METNĠ YAZIM KURALLARI
1. Çalışmada başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa
dayalı olarak yazarın adı ve soyadı yer almalıdır. Sayfa altında verilecek numarasız açıklama
dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
2. Başlık ve yazar adından sonra 300’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer
almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo, dipnot ve
kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.
4. Çalışma M. Word programında ve A4 kağıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt,
üst, sağ ve soldan 2,5 cm; alt bilgi ve üst bilgiden ise 1,25 cm. boşluk bırakılmalıdır.
5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk-sonra 6 nk
ve satır aralığı tek satır olmalıdır.
6. Metin içinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa
numarası sıralı biçimde (Özcan, 2000:312) şeklinde; dipnot olarak gösterilecek ise yazar adı,
soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde, makale ise tırnak içinde ve italik), yayınevi, yayın
yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı
biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.
7. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen
altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
8. Metinle doğrudan alakalı olmayan orijinal belge, resim ve haritalar gerekmedikçe
metin içinde yer almamalı, numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek
çözünürlükteki resimler ayrıca CD olarak gönderilmelidir. Bildiri metinleri 10 ile 25 sayfa
arasında olmalıdır.
SEMPOZYUM KURULLARI
Onur Kurulu
Konya Valisi Muammer Erol
Karaman Valisi Murat Koca
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs
Türk Tarih Kurumu Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Turan Karataş
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen
Düzenleme Kurulu
BaĢkan: Prof. Dr. Mehmet Şeker (Uşak Üniversitesi / İslam Tarihçileri Derneği
Başkanı)
EĢ BaĢkan: Prof. Dr. Abdulkadir Buluş (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
EĢ BaĢkan: Prof. Dr. Münir Oktay (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)
EĢ BaĢkan: Prof. Dr. Kemal Özcan (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
EĢ BaĢkan: Doç. Dr. Mehmet Mercan (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)
Doç. Dr. Nejdet Gök (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet Kurt (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)
Doç. Dr. Ayşe Dudu Kuşçu (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Zahide Ay (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Bekir Biçer (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Dönmez (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Yakup Kaya (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Uğur Kurtaran (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şimşir (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Cemile Tekin (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Alaattin Uca (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. İdris Nebi Uysal (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)
Bilim Kurulu
Prof. Dr. İsmail Aka (Ege Üniversitesi Emekli Öğr. Üyesi)
Prof. Dr. Alaattin Aköz (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan Bahar (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Fehamettin Başar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
Prof. Dr. Tuncer Baykara (Ege Üniversitesi Emekli Öğr. Üyesi)
Prof. Dr. Ahmet Çaycı (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa Daş (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Remzi Duran (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Feridun Emecen (29 Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğru (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Ersan (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Turan Gökçe (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet İnbaşı (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Cüneyt Kanat (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Haşim Karpuz (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Erdoğan Merçil (İstanbul Üniversitesi Emekli Öğr. Üyesi)
Prof. Dr. Hakkı Önkal (Emekli Öğr. Üyesi)
Prof. Dr. Mehmet Öz (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Kemal Özcan (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Şeker (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam (Batman Üniversitesi Rektörü)
Doç. Dr. Mehmet Mercan (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Yahya Başkan (İnönü Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Kürşat Solak (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)
Sekretarya:
Yrd. Doç. Dr. Yakup KAYA ( Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Uğur Kurtaran (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)
Download

Ayrıntılar - Necmettin Erbakan Üniversitesi