YARGITAY KANUNU ĠLE HUKUK MUHAKEMELERĠ KANUNUNDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLĠFĠ
TBMM TARAFINDAN KABUL EDĠLEN METĠN TABLOSU
(2 NĠSAN 2015)
4/2/1983 TARĠHLĠ VE 2797 SAYILI YARGITAY KANUNU
MEVCUT METĠN
TEKLĠF METNĠ
KOMĠSYONUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN
BaĢkanlar Kurullarının görevleri:
Madde 17 – Başkanlar kurullarının görevleri
şunlardır:
1.Başkanlar Kurulunun Görevleri:
a)Hukuk ve ceza daireleri arasında meydana
gelen görev ve iş bölümü uyuşmazlıklarını
kesin karara bağlamak, fiili veya hukuki
imkansızlık sebebiyle bir dairenin görevine
giren işe bakamaması halinde bir başka daireyi
görevlendirmek,
b) (Mülga: 9/2/2011 – 6110/14 md.)
c) İçtihadı birleştirme görüşmelerine ve
kararlarının alınmasına ilişkin olarak ilke
kararları almak,
d) Birinci Başkanlık Kurulu, Yüksek Disiplin
Kurulu ile Yönetim Kurulu kararlarına karşı
yapılan itirazları kesin olarak karara bağlamak.
Bu itirazların incelenmesinde karara katılan
kurul üyesi daire başkanları Kurula katılamaz
ve eksiklikler o dairenin kıdemli üyeleriyle
tamamlanır.
e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine
BaĢkanlar Kurullarının görevleri:
Madde 17 – Başkanlar kurullarının görevleri
şunlardır:
1.Başkanlar Kurulunun Görevleri:
a)Hukuk ve ceza daireleri arasında meydana
gelen görev ve iş bölümü uyuşmazlıklarını
kesin karara bağlamak, fiili veya hukuki
imkansızlık sebebiyle bir dairenin görevine
giren işe bakamaması halinde bir başka daireyi
görevlendirmek,
b) (Mülga: 9/2/2011 – 6110/14 md.)
c) İçtihadı birleştirme görüşmelerine ve
kararlarının alınmasına ilişkin olarak ilke
kararları almak,
d) Birinci Başkanlık Kurulu, Yüksek Disiplin
Kurulu ile Yönetim Kurulu kararlarına karşı
yapılan itirazları kesin olarak karara bağlamak.
Bu itirazların incelenmesinde karara katılan
kurul üyesi daire başkanları Kurula katılamaz
ve eksiklikler o dairenin kıdemli üyeleriyle
tamamlanır.
e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine
BaĢkanlar Kurullarının görevleri:
Madde 17 – Başkanlar kurullarının görevleri
şunlardır:
1.Başkanlar Kurulunun Görevleri:
a)Hukuk ve ceza daireleri arasında meydana
gelen görev ve iş bölümü uyuşmazlıklarını
kesin karara bağlamak, fiili veya hukuki
imkansızlık sebebiyle bir dairenin görevine
giren işe bakamaması halinde bir başka daireyi
görevlendirmek,
b) (Mülga: 9/2/2011 – 6110/14 md.)
c) İçtihadı birleştirme görüşmelerine ve
kararlarının alınmasına ilişkin olarak ilke
kararları almak,
d) Birinci Başkanlık Kurulu, Yüksek Disiplin
Kurulu ile Yönetim Kurulu kararlarına karşı
yapılan itirazları kesin olarak karara bağlamak.
Bu itirazların incelenmesinde karara katılan
kurul üyesi daire başkanları Kurula katılamaz
ve eksiklikler o dairenin kıdemli üyeleriyle
tamamlanır.
e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine
1
getirmek.
2. Hukuk Daireleri BaĢkanlar Kurulunun
görevi:
Hukuk Daireleri arasında meydana gelen
görev ve iĢbölümü uyuĢmazlıklarını karara
bağlamaktır.
3. Ceza Daireleri Başkanlar Kurulunun
Görevi:
Ceza daireleri arasında meydana gelen görev
ve
işbölümü
uyuşmazlıklarını
karara
bağlamaktır.
Oylamanın şekli, ilgili kurullarca belirlenir.
Ancak bu maddenin (1/b) ve (1/d) bentlerinde
öngörülen hususlara ilişkin oylama gizli
yapılır.
Başkanlar kurullarının itiraz üzerine veya
doğrudan doğruya verdikleri bütün kararlar
kesin olup, bu kararlar aleyhine başka bir yargı
merciine başvurulamaz.
getirmek.
getirmek.
3. Ceza Daireleri Başkanlar Kurulunun
Görevi:
Ceza daireleri arasında meydana gelen görev
ve
işbölümü
uyuşmazlıklarını
karara
bağlamaktır.
Oylamanın şekli, ilgili kurullarca belirlenir.
Ancak bu maddenin (1/b) ve (1/d) bentlerinde
öngörülen hususlara ilişkin oylama gizli
yapılır.
Başkanlar kurullarının itiraz üzerine veya
doğrudan doğruya verdikleri bütün kararlar
kesin olup, bu kararlar aleyhine başka bir yargı
merciine başvurulamaz.
3. Ceza Daireleri Başkanlar Kurulunun
Görevi:
Ceza daireleri arasında meydana gelen görev
ve
işbölümü
uyuşmazlıklarını
karara
bağlamaktır.
Oylamanın şekli, ilgili kurullarca belirlenir.
Ancak bu maddenin (1/b) ve (1/d) bentlerinde
öngörülen hususlara ilişkin oylama gizli
yapılır.
Başkanlar kurullarının itiraz üzerine veya
doğrudan doğruya verdikleri bütün kararlar
kesin olup, bu kararlar aleyhine başka bir yargı
merciine başvurulamaz.
Hukuk dava dosyalarının Yargıtaya
gönderilmesi:
MADDE 60 – Adliye mahkemelerinden
Yargıtay hukuk dairelerine temyiz incelemesi
yapılmak
üzere
gönderilecek
dava
dosyalarının temyiz dilekçesinde gösterilen
daire ismiyle bağlı kalınmaksızın mahkeme
hakimi tarafından BaĢkanlar Kurulunun bu
konuda yayımlanan kararları da gözetilmek
suretiyle, bu Kanunun 14 üncü maddesinde
belirtilen görevli daireye gönderilmesi
sağlanır.
Hukuk dava dosyalarının Yargıtaya
gönderilmesi ve Ön Ġnceleme Kurulu
MADDE 60 – Adliye mahkemelerinden
Yargıtay hukuk dairelerine temyiz incelemesi
yapılmak
üzere
gönderilecek
dava
dosyalarının temyiz dilekçesinde gösterilen
daire ismiyle bağlı kalınmaksızın mahkeme
hâkimi tarafından Kanunun 14 üncü maddesi
uyarınca yapılan iĢbölümüne göre görevli
dairesi de belirtilerek ilgili daireye
gönderilmesi sağlanır.
Dava dosyalarının Yargıtaya gönderilmesi
ve Hukuk ĠĢbölümü Ġnceleme Kurulu
MADDE 60 – Adliye mahkemelerinden
Yargıtay hukuk dairelerine temyiz incelemesi
yapılmak
üzere
gönderilecek
dava
dosyalarının temyiz dilekçesinde gösterilen
daire ismiyle bağlı kalınmaksızın mahkeme
hâkimi tarafından Kanunun 14 üncü maddesi
uyarınca yapılan iĢbölümüne göre görevli
dairesi de belirtilerek ilgili daireye
gönderilmesi sağlanır.
2
Temyiz
üzerine
gelen
dosyalarda
çıkabilecek
görev
ve
iĢbölümü
uyuĢmazlıklarını çözmekle görevli, Hukuk
Genel
Kurulu
BaĢkanı
olarak
görevlendirilen
Yargıtay
Birinci
BaĢkanvekilinin baĢkanlığında, Yargıtay
Birinci BaĢkanlık Kurulunca aynı daireden
birden fazla olmamak kaydıyla Yargıtay
üyeleri arasından bir yıllık süre için
görevlendirilen dört asıl ve dört yedek
üyeden oluĢan Hukuk Ön Ġnceleme Kurulu
oluĢturulur. Bu kurul bünyesinde bir büro
kurulur; burada çalıĢmak üzere yeteri
kadar
tetkik
hakimi
ve
personel
görevlendirilir.
Temyiz
üzerine
gelen
dosyalarda
çıkabilecek
görev
ve
iĢbölümü
uyuĢmazlıklarını çözmekle görevli, Hukuk
Genel
Kurulu
BaĢkanı
olarak
görevlendirilen
Yargıtay
Birinci
BaĢkanvekilinin baĢkanlığında, Yargıtay
Birinci BaĢkanlık Kurulunca aynı daireden
birden fazla olmamak kaydıyla Yargıtay
üyeleri arasından bir yıllık süre için
görevlendirilen dört asıl ve dört yedek
üyeden oluĢan Hukuk ĠĢbölümü Ġnceleme
Kurulu oluĢturulur. Bu kurul bünyesinde
bir büro kurulur; burada çalıĢmak üzere
yeteri kadar tetkik hakimi ve personel
görevlendirilir.
Birinci fıkra uyarınca dosya kendisine
gönderilen ilgili hukuk dairesi, bir ay içinde
yapacağı ön inceleme sonucunda iĢ bölümü
bakımından kendisini görevli görmez ise,
gerekçesiyle birlikte dosyayı Hukuk Ön
Ġnceleme Kuruluna gönderir. Bir aylık
sürenin bitiminden sonra gönderme kararı
verilemez. Kurul tarafından yapılan ön
inceleme sonucunda verilen iĢbölümüne
iliĢkin karar kesindir.
Birinci fıkra uyarınca dosya kendisine
gönderilen ilgili hukuk dairesi, bir ay içinde
yapacağı ön inceleme sonucunda iĢ bölümü
bakımından kendisini görevli görmez ise,
gerekçesiyle birlikte dosyayı Hukuk
ĠĢbölümü Ġnceleme Kuruluna gönderir. Bir
aylık sürenin bitiminden sonra gönderme
kararı verilemez. Kurul tarafından yapılan
ön inceleme sonucunda verilen iĢbölümüne
iliĢkin karar kesindir.
Kurul, BaĢkanvekili ve dört asıl üyenin Kurul, BaĢkanvekili ve dört asıl üyenin
katılımıyla toplanır ve oyçokluğuyla karar katılımıyla toplanır ve oyçokluğuyla karar
verir.
BaĢkanvekilinin
bulunmadığı verir.
BaĢkanvekilinin
bulunmadığı
3
durumlarda asıl üyelerden en kıdemlisi durumlarda asıl üyelerden en kıdemlisi
toplantıya baĢkanlık eder; asıl üyelerin toplantıya baĢkanlık eder; asıl üyelerin
eksikliği
yedek
üyelerin
katılımıyla eksikliği
yedek
üyelerin
katılımıyla
tamamlanır.
tamamlanır.
Kurul, ayda en az iki hafta çalıĢır. Bu süre Kurul, ayda en az iki hafta çalıĢır. Bu süre
zarfında Kurul üyeleri dairelerindeki zarfında Kurul üyeleri dairelerindeki
çalıĢmalara katılmaz.
çalıĢmalara katılmaz.
12/1/2011 TARĠHLĠ VE 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERĠ KANUNU
MEVCUT METĠN
TEKLĠF METNĠ
KOMĠSYONUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN
Davaların açılacağı mahkeme
MADDE 47- (1) Devlet aleyhine açılan
tazminat davası, ilk derece ve bölge adliye
mahkemesi hâkimlerinin fiil ve kararlarından
dolayı, Yargıtay ilgili hukuk dairesinde;
Yargıtay Başkan ve üyeleri ile kanunen onlarla
aynı konumda olanların fiil ve kararlarından
dolayı Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda
açılır ve ilk derece mahkemesi sıfatıyla
görülür. Yargıtay ilgili hukuk dairesinin
tazminat davası sonucunda vermiĢ olduğu
kararlara iliĢkin temyiz incelemesi Yargıtay
Hukuk Genel Kurulunca; bu Kurulun ilk
derece mahkemesi sıfatıyla tazminat davası
sonucunda vermiĢ olduğu kararlara iliĢkin
temyiz incelemesi ise Yargıtay Büyük Genel
Kurulunca yapılır.
Davaların açılacağı mahkeme
MADDE 47- (1) Devlet aleyhine açılan
tazminat davası, ilk derece ve bölge adliye
mahkemesi hâkimlerinin fiil ve kararlarından
dolayı, Yargıtay ilgili hukuk dairesinde;
Yargıtay Başkan ve üyeleri ile kanunen onlarla
aynı konumda olanların fiil ve kararlarından
dolayı
Yargıtay
Dördüncü
Hukuk
Dairesinde ilk derece mahkemesi sıfatıyla
görülür. Dava, bu dairenin BaĢkan ve
üyelerinin fiil ve kararlarından dolayı ise,
yargılama Yargıtay Üçüncü Hukuk
Dairesinde yapılır. Verilen kararların
temyiz incelemesi Hukuk Genel Kurulunca
yapılır. Temyiz incelemesine, karara katılan
baĢkan ile üyeler katılamaz.
Davaların açılacağı mahkeme
MADDE 47- (1) Devlet aleyhine açılan
tazminat davası, ilk derece ve bölge adliye
mahkemesi hâkimlerinin fiil ve kararlarından
dolayı, Yargıtay ilgili hukuk dairesinde;
Yargıtay Başkan ve üyeleri ile kanunen onlarla
aynı konumda olanların fiil ve kararlarından
dolayı
Yargıtay
Dördüncü
Hukuk
Dairesinde ilk derece mahkemesi sıfatıyla
görülür. Dava, bu dairenin BaĢkan ve
üyelerinin fiil ve kararlarından dolayı ise,
yargılama Yargıtay Üçüncü Hukuk
Dairesinde yapılır. Verilen kararların
temyiz incelemesi Hukuk Genel Kurulunca
yapılır. Temyiz incelemesine, kararı veren
baĢkan ile üyeler katılamaz.
4
(2) Devletin sorumlu hâkime karşı açacağı (2) Devletin sorumlu hakime karşı açacağı (2) Devletin sorumlu hakime karşı açacağı
rücu davası, tazminat davasını karara bağlamış rücu davası, tazminat davasını karara bağlamış rücu davası, tazminat davasını karara bağlamış
olan mahkemede görülür.
olan mahkemede görülür.
olan mahkemede görülür.
Kısmi dava
MADDE 109- (1) Talep konusunun niteliği
itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda,
sadece bir kısmı da dava yoluyla ileri
sürülebilir.
Kısmi dava
MADDE 109- (1) Talep konusunun niteliği
itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda,
sadece bir kısmı da dava yoluyla ileri
sürülebilir.
(2) Talep konusunun miktarı, taraflar
arasında tartıĢmasız veya açıkça belirli ise
kısmi dava açılamaz.
(3) Dava açılırken, talep konusunun kalan
kısmından açıkça feragat edilmiş olması hâli
dışında, kısmi dava açılması, talep konusunun
geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına
gelmez.
(3) Dava açılırken, talep konusunun kalan
kısmından açıkça feragat edilmiş olması hâli
dışında, kısmi dava açılması, talep konusunun
geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına
gelmez.
5
Download

Kanunlar Genel Müdürlüğü Yargıtay Kanunu, Hukuk Muhakemeleri