T. C.
ÇĠFTLĠKKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
ĠLAN METNĠ
Belediyemizde istihdam edilmek üzere geçici statüde ilköğretim mezunu ve üstü 3 kiĢi Bahçıvan, 1 kiĢi
Ağır Vasıta Ģoförü, 2 Sıhhi tesisatçı, 1 kiĢi beden iĢçisi ve 1 kiĢi Kaynakçı olarak Geçici statüde
çalıĢtırılacak geçici iĢçi alımı.
GENEL ġARTLAR:
1- Adayın Adrese Dayalı Kayıt sisteminde ki bilgileri dikkate alınır.
2- Talep Ģartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebe Ġl
Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden baĢvuru yapılabilir.
3- Gerçeğe aykırı belge verenlerin yada beyanda bulunanların baĢvurusu geçersiz hale getirilmesi, iĢe alınması
iĢleminin iptaline iliĢkin kurumun ve talep sahibi Kamu Kurum ve KuruluĢunun yasal iĢlem yapma hakkı
saklıdır.
4- Talebe müracaat edenlerin talep sayısının üç katından fazla olması durumunda 15.09.2014 tarih, 10:30 saatte
Belediye binamızda noter huzurunda kura çekiliĢi yapılacaktır.
5- Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iĢ günü baĢvurular kabul edilecektir.
6- Öncelik hakkına sahip olanlardan, baĢvuruda bulundukları sürekli veya geçi iĢgücü talebinde iĢverence davet
edildikleri halde mücbir sebepler dıĢında icabet etmeyen, sınava katılmayan, iĢi reddeden veya kamuda sürekli
iĢçi statüsünde iĢe yerleĢenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
7- Talebe baĢvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu yabancı dil
Ģartı vb. koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve
kuruluĢuna ibraz etmek zorundadır bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlıĢ beyanda bulunanlar nihai
listeden çıkartılarak sıralamada yer alan diğer kiĢiler listelere dahil edilecektir.
BAHÇIVAN ĠÇĠN ÖZEL ġARTLAR:
1-Ġlköğretim ve üstü öğretime sahip olanlar katılabilir.
2- Yalova ili, Çiftlikköy Ġlçesinde ikamet edenler katılabilir. Adayın Adrese Dayalı Kayıt sisteminde ki bilgileri
dikkate alınır.
3- Park ve bahçe malzemelerini kullanmasında herhangi bir fiziksel ve zihinsel bir engeli olmayanlar katılabilir
4-En az 2 yıl tecrübeli ve bunu belgelemek.
AĞIR VASITA SOFÖRÜ ĠÇĠN ÖZEL ġARTLAR:
1- Ġlköğretim ve üstü öğretime sahip olanlar katılabilir.
2- Yalova Ġli, Çiftlikköy Ġlçesinde ikamet edenler katılabilir. Adayın Adrese Dayalı Kayıt sisteminde ki bilgileri
dikkate alınır.
3- SRC Belgelerine sahip.
4- E sınıfı Ehliyet Belgesine sahip.
5- Fiziksel ve zihinsel bir engeli olmayanlar katılabilir.
SIHHĠ TESĠSATÇI ĠÇĠN ÖZEL ġARTLAR:
1- Ġlköğretim ve üstü öğretime sahip olanlar katılabilir.
2- Yalova Ġli, Çiftlikköy Ġlçesinde ikamet edenler katılabilir. Adayın Adrese Dayalı Kayıt sisteminde ki bilgileri
dikkate alınır.
3- Su tesisat konusunda en az 2 yıl tecrübeli
4- Fiziksel ve zihinsel bir engeli olmayanlar katılabilir.
Belediye Hiz. Bin. Çiftlik Mah
ÇĠFTLĠKKÖY
Telefon : 0 226 352 6204
Fax
: 0 226 352 7940
Ayrıntılı Bilgi Ġçin Ġrtibat N.Handan MEYDAN KIRIġ
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü V.
T. C.
ÇĠFTLĠKKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
BEDEN ĠġÇĠSĠ ĠÇĠN ÖZEL ġARTLAR:
1- Ġlköğretim ve üstü öğretime sahip olanlar katılabilir.
2- Yalova Ġli, Çiftlikköy Ġlçesinde ikamet edenler katılabilir. Adayın Adrese Dayalı Kayıt sisteminde ki
bilgileri dikkate alınır.
3- Fiziksel ve zihinsel bir engeli olmayanlar katılabilir.
KAYNAKÇI ĠÇĠN ÖZEL ġARTLAR:
1- Ġlköğretim ve üstü öğretime sahip olanlar katılabilir.
2- Yalova Ġli, Çiftlikköy Ġlçesinde ikamet edenler katılabilir. Adayın Adrese Dayalı Kayıt sisteminde ki
bilgileri dikkate alınır.
3- Fiziksel ve zihinsel bir engeli olmayanlar katılabilir.
4- Oksijen Kaynak aletlerini kullanabilen kiĢiler ve bu konuda yeterlilik sertifikalarına sahip kiĢiler
katılabilir.
5- Kaynak iĢinde 2 yıl deneyimli.
Belediye Hiz. Bin. Çiftlik Mah
ÇĠFTLĠKKÖY
Telefon : 0 226 352 6204
Fax
: 0 226 352 7940
Ayrıntılı Bilgi Ġçin Ġrtibat N.Handan MEYDAN KIRIġ
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü V.
Download

T. C. ÇĠFTLĠKKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI Ġnsan Kaynakları ve