4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ 219 ADET DAİMİ İŞÇİ PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR
Şirketimizin Kahramanmaraş ilinde kurulu işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi olarak çalıştırılmak üzere toplam 219 kişilik açıktan eleman alımı yapılacak olup, eleman alımına
ait ilanlar aşağıda belirtilen işyerlerimizin kurulu bulunduğu Türkiye Çalışma ve İş Kurumunun Kahramanmaraş İl Müdürlüğü-Elbistan Hizmet Merkezince yayılanmıştır. Adayların, 04.11.201413.11.2014 tarihleri arasında Kahramanmaraş İl Müdürlüğü-Elbistan Hizmet Merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Türkiye Çalışma ve İş Kurumunun Kahramanmaraş İl Müdürlüğü-Elbistan Hizmet Merkezince yayınlanan ilanlarda aranılan şartları taşıyan isteklilerin; KPSS Sonuç Belgesi (Öncelikli olanlar
için Öncelik Belgesi), Diploma / Belge ve Nüfus Cüzdanı asılları ile birlikte son başvuru tarihine kadar Türkiye Çalışma ve İş Kurumunun Kahramanmaraş İl Müdürlüğü-Elbistan Hizmet Merkezine
adaylık başvurusunda bulunabilirler.
TIR ġOFÖRÜ
KANTARCI
MERKEZ AMBARCI
FORKLĠFT OPERATÖRÜ
ELEKTRĠK
EML/TEKNĠK LĠSE
3
10
4
3
2
2
1
6
90
AFŞİN ELBİSTAN A
TERMİK S.İŞL. MD.
3
AFŞİN ELBİSTAN B
TERMİK S.İŞL. MD.
10
5
5
35
5
19
10
8
66
10
TOPLAM
5
3
31
5
5)
3
5
5
60
219
10
5
10
10
6
2
6
8
2
3
10
4
3
2
2
1
Adaylarda aranılan Ģartlar Türkiye ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu KahramanmaraĢ Ġl Müdürlüğü-Elbistan Hizmet Merkezi tarafından ayrıntılı olarak ilan edilmiĢtir. BaĢvuru yapacak adayların;
1)
2)
3)
4)
GENEL TOPLAM
TAHMĠL TAHLĠYECĠ
2
TOPLAM
SONDÖR
8
PROSES ĠġÇĠSĠ
MYO TERMĠK SANTRALLAR
SIVACI
6
KĠMYA
EML/TEKNĠK LĠSE
MARANGOZ
2
METAL ĠġLERĠ
EML/TEKNĠK LĠSE
LOADER
OPERATÖRÜ
6
TORNA TESVĠYE
EML/TEKNĠK LĠSE
ĠTFAĠYE ERĠ
10
PROSES ĠġÇĠSĠ
MYO MAKĠNE
GREYDER
OPERATÖRÜ
10
MAKĠNE
EML/TEKNĠK LĠSE
EKSKAVATÖR BEKO
OPERATÖRÜ
5
ELEKTRONĠK
EML/TEKNĠK LĠSE
DOZER
OPERATÖRÜ
10
PROSES ĠġÇĠSĠ
MYO ELEKTRĠK
BORU POMPA
MONTÖRÜ
AFŞİN ELBİSTAN
LİNYİTLERİ İŞL. MÜD.
AKARYAKIT
TEVZĠATÇISI
İŞYERİ
AĞIR Ġġ KAMYONLARI
ġOFÖRÜ
KADRO ÜNVANI
Kamu Kurum ve KuruluĢlarına ĠĢçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen Ģartları taĢıması,
MYO/EML/Teknik Lise ve dengi okulların (ilanda yazılı okul-bölüm) ilgili bölümlerinden mezun olması,
2014 Yılı KPSS sınavından KPSS94-KPSS93 puan türünden 60 ve üzeri puanı almıĢ olması,
Tehlikeli ve çok tehlikeli iĢlerde ve vardiyalı hizmetlerde çalıĢmasına mani bir sağlık problemi bulunmaması,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı bağlanmamıĢ olması
gerekmekte olup, istekliler Türkiye ĠĢ Kurumunun ilgili Ġl Müdürlüğüne iĢ baĢvurusu yapabilirler.
3
5
4
5
4
10
69
Download

T O P LA M 90 60 69 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA