SOCAR POWER ENERJĠ YATIRIMLARI A.ġ.
SOCAR POWER TERMĠK SANTRALĠ-II ENTEGRE PROJESĠ
ÇED RAPORU
EK-17
HAVA DAĞILIM MODELLEMESĠ DÖKÜMANLARI VE
PAFTALAR
Download

EK-17 HAVA DAĞILIM MODELLEMESĠ DÖKÜMANLARI VE