I
1. Projenin Adı
Orman Ürünleri Sertifikasyonu ve Türkiye‟de Uygulanması
2. Başvuru Sahibinin:
Adı ve Soyadı
Unvanı
Mesleği
Posta Adresi
Ġsmail BELEN
Orman Mühendisi
Orman Yüksek Mühendisi
Orman Genel Müdürlüğü APK Daire
BaĢkanlığı 1 Nolu Bina Gazi-ANKARATURKEY
E-mail Adresi
[email protected]
3. Proje Sorumlusu
Ġsmail BELEN
4. Proje Ortakları
1. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
2. Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği BaĢkanlığı(TOBB)
4. Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
5. Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi
6. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü
5. Proje Alanı
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Bartın Orman ĠĢletme Müdürlüğü
6. Proje Başlama-Bitiş Tarihi
1 Nisan 2002- 31 Aralık 2002
7. Projenin Tahmini Bütçesi
110.000 ECU
II
PROJE BİLGİLERİ
1. Projenin Amacı
Orman ürünleri sertifikasyonu konusunda en son geliĢmeleri öğrenmek, bilgileri
kamuoyu ile paylaĢmak,sertifikasyon iĢlemlerinin Türkiye‟de uygulanmasının
imkanlarını araĢtırarak pilot bir bölgede, seçilen sertifikasyon organizasyonlarından
birinin kriterlerine uygun olarak sertifikalı orman ürünlerini pazara sunmak.
2. Projenin Gerekçesi
 Orman ürünleri sertifikasyonu, sürdürülebilir orman yönetiminin önemli
araçlarından biri olarak görülmekte ve gittikçe yaygınlaĢmaktadır.
 Özellikle geliĢmiĢ ülkelerde (Amerika, Kanada, Ġngiltere, Hollanda, Ġskandinavya
ülkeleri vs.) sertifikasız orman ürünlerinin satın alınmaması konusunda gittikçe
artan bir uygulama ve kanaat oluĢmaktadır.
 Dünya genelinde, gerek uluslar arası , gerek ulusal, gerekse bölgesel sertifikasyon
organizasyonları oluĢmaktadır.
 Dünyamızın ortak varlığı olan ormanlar üzerinde, sivil toplum örgütlerinin ve
halkın ilgisi gittikçe artmaktadır. Bu trend böyle devam ederse yakın bir gelecekte,
uluslararası ticarete konu olmayan, sadece ülke içersinde tüketilen orman
ürünlerinin de sertifikalı alanlardan üretilmesi gündeme gelecektir. Sertifika
iĢlemleri sivil toplum örgütlerinin ve halkın; devletin ormanlar üzerindeki iĢ ve
iĢlemlerini kontrol ve denetleme aracı olabilecektir. Belki de yakın bir gelecekte
amenajman planları, böyle bir sertifika organizasyonunu tasdiki ile iĢleme
koyulabilecektir.
 Bahsedilen bu gerekçelerden dolayı, sertifikasyon uygulamalarının mantığını,
geliĢimini, trendini ve uygulamalarını öğrenip, Türkiye Ģartlarına uyumlaĢtırmak,
sertifikasyon organizasyonlarından birisi ile iĢbirliğine gidilerek bu amaçlara
ulaĢmak gerekli görülmüĢtür.
3. Proje Hedeflerine Ulaşmak İçin Öngörülen Faaliyetler
Orman ürünlerine sertifikasyon uygulanması konusu ülkemiz için oldukça yeni bir
süreçtir. Bu konuda bilgi ve deneyimimiz bulunmamaktadır. Bu nedenle öncelikle
hangi sertifikasyon organizasyonu ile iĢbirliğine gidileceği kararlaĢtırılmalıdır. Mevcut
organizasyonlar içersinde; Avrupa Orman Bakanları Konferansları sonuçlarında
oluĢturulan, "“Pan-European Criteria” esaslarına göre sertifika iĢlemlerini yapmakta
olan, Amerika ve Kanada dahil 16 Avrupa ülkesinde kuruluĢunu tamamlamıĢ olan,
“Pan-European Forest Certification” ile iĢbirliğinde bulunulması, hem bölgesel hem de
Avrupa Birliğine üyelik sürecimiz dikkate alındığında daha uygun olacaktır. Bu
karardan sonra yapılacak olan çalıĢmalar:
 PEFC organizasyonunun tanınması amacıyla; kuruluĢ ana sözleĢmesinin,
uygulama prensiplerinin, üyelik Ģartlarının ve diğer yazılı dokümanlarının
Türkçe‟ye tercüme edilmesi, çevirinin redakte edilmesi.
 Uygulamaları yerinde görmek, arazi Ģartlarını incelemek amacıyla proje ortağı
kurumlardan yeterli sayıda elemanın yurt dıĢına gönderilmesi
 Yurt içi çalıĢmalarda gerektiğinde yabancı uzmanla iĢbirliğinde bulunulması.
 Teorik ve pratik kazanımlardan sonra seçilen bir bölgede sertifika
uygulanabilirliğinin araĢtırılması
 Yeterli sayıda ilgilinin katılımı ile (en fazla 10 kiĢi) bir hafta süreli bir teknik
gezinin düzenlenmesi.
 Seçilen bölgede üretilen envale PEFC prosesine uygun olarak sertifika verilmesi
III




Elde edilen sonuçların ülke geneline duyurularak geniĢ katılımlı bir anket
çalıĢması yapılması
TTKD baĢkanlığında, elde edilen sonuçların tartıĢılacağı bir sempozyum tertip
edilmesi
Bütün sonuçların yazılı hale getirilerek basılması, dijital ortama aktarılması, bir
web sayfası oluĢturulması
Sertifikasyon uygulamalarının ülke genelinde yaygınlaĢtırılması için gerekli
kurumsal yapının tesis edilmesi
4. Projenin Başlıca Sonuçları







Sertifikasyon konusunda eğitimli personel
PEFC kriterlerine göre sertifikalanmıĢ orman bölgesi ve sertifikalı ürünler
Sertifika konusunda deneyim
PEFC‟nin Türkiye‟deki resmi temsilciliği
Yazılı hale getirilip basılmıĢ yayınlar
WEP sayfası
TTKD hibe edilmiĢ olan laptop, bilgisayar, yazıcı ve diğer malzemeler.
5. Projenin Sürdürülebilirliği
Sertifikasyon iĢlemleri devamlı bir süreçtir. Ormanlar ve ormanlardan yapılan üretim
sürekli var olacağına göre bu ürünlere verilecek olan sertifika da kendiliğinden sürekli
olacaktı.
6. Projede Katılımcılık
 Proje, sürdürülebilir orman yönetimini garanti altına alacak uygulamalardan biri
olan orman ürünleri sertifikasyonuna yönelik olarak hazırlanmaktadır. Orman
yönetiminde yerel halkın katkısı oldukça önemlidir. Bir yerden kesim yapılıp
yapılamayacağı konusunda teknik gerekçelerle birlikte halkı görüĢü de doğal
olarak dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte PEFC‟ nin bu konudaki uygulaması
bilinmediğinden projeye halkın katkısı konusunda bir Ģey söylemek bu aĢamada
zor görülmektedir.
 Proje; hükümeti temsilen Orman Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü,
yerel yönetimleri temsilen Orman bölmesinin mülki hudutlarında bulunduğu
orman köyünü, birlikleri temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği BaĢkanlığını,
sivil toplum örgütlerini temsilen Türkiye Tabiatını Koruma Derneğini ve bilimsel
kuruluĢları temsilen Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesini içerdiğinden,
belirtilen bu kurumlar projenin hedeflerinin belirlenmesinde ve bunlara
ulaĢılmasında otomatik olarak yer alacaktır.
7. Proje Ekipi
 Proje sorumlusu: Ġsmail BELEN (TTKD)
 Üye : Doç. Dr. Ekrem Yılmaz DEMETÇĠ (Çankırı Orman Fakültesi)
 Üye : Rüstem KIRIġ (Orman Genel Müdürlüğü)
 Üye :
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği BaĢkanlığı)
 Üye :
(Türk Standartları Enstitüsü)
 Üye :
(Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü)
IV
8. Projenin Yürütüleceği Yer Ve Mevcut Ekipman


Projenin yürütülmesi için ek bir büroya gerek olmamakla birlikte Türkiye Tabiatını
Koruma Derneği merkezi proje amaçlı olarak kullanılacaktır. Proje ekibi gerektiği
zaman burada toplanacaktır.
Gerekli ekipman; laptop, bilgisayar, yazıcı, internet aboneliği, diğer sarf
malzemeleri.(Proje bitiminde proje kapsamında alınan bütün malzeme TTKD ne hibe
edilecektir.)
9. Proje Takvimi









1 Nisan 2002: Projenin baĢlaması
1 – 10 Nisan 2002: Proje ekipmanının tedarik edilerek TTKD BaĢkanlığına teslim
edilmesi, tesisatın kurulması, internet aboneliğinin yapılması
10 – 30 Nisan 2002: Orman ürünleri sertifikasyonu konusunda kaynak taraması
yapılarak, dünya genelindeki tüm uygulamalar hakkında fikir sahibi olunması, PEFC
„nın tüm yazılı kaynaklarının Türkçe‟ye çevrilmesi, çevirinin baskıya hazır hale
getirilip bastırılması
1 – 30 Mayıs 2002: Proje ekibinde görevli ve yabancı dil problemi olmayan 3 kiĢinin
eğitim almak üzere yurt dıĢına gönderilmesi. Yurt dıĢı eğitimi PEFC tarafından
programlanacak, iki hafta teorik ve 2 hafta pratik eğitimden oluĢmak üzere 1 ay süreli
olacaktır.
10 –30 Haziran 2002: Önce teorik olarak, arkasından arazide, PEFC kriterlerine uygun
olarak sertifika iĢlemlerinin tesisi için incelemelerde bulunmak
 2002 yılı üretim programında olan ve kriterlere uyum sağlayan pilot bir bölgedeki
üretilen emvalin sertifikalı olarak satıĢa sunulması
 Sertifikasyon konusunda ülke geneline Ģamil olacak bir anket çalıĢması
Temmuz 2002: Elde edilen sonuçların tartıĢılacağı, TTKD baĢkanlığında tertip edilen,
üç gün süreli bir sempozyum
Ağustos 2002: Tüm bulguların, sempozyum ve anket sonuçlarının yazılı hale
getirilmesi
Eylül 2002:Ülke genelinde hizmet vermek üzere, Türkiye Orman Sertifikasyonu
Organizasyonunun kurulması.
Ekim 2002: Proje bitiĢi
V
10. Proje Maliyeti
a) Çalışma Bürosunun Oluşturulması
Yapılacak ĠĢ
1.Büro MefruĢatı
2.Ekipman
Açıklama
Adet
Bir oda uygun Ģekilde döĢenecek
1
Laptop
1
Bilgisayar
1
Yazıcı(Skannerle,Fakslı, Fotokopili)
1
Dijital Fotoğraf Makinesi
1
Bilgisayar Programı
2
Telefon Hattı ve Makinası
1
Ġnternet Aboneliği
1
Web Sayfası hazırlanması
1
Ara Toplam
Birim Fiyat
1.000
2.500
2.000
800
1000
150
75
100
500
8.125
Tutar (ECU)
1.000
2.500
2.000
800
1000
300
75
100
500
8.275
b) PEFC’ ye ait resmi dokümanın Türkçe’ye çevirtilmesi
Yapılacak İş
Resmi Dokümanın Çevrilmesi
Çevirinin Redakte Edilmesi
Açıklama Birim Birim Fiyat
30
Sayfa 10
30
Sayfa 5
Ara Toplam
Toplam
300
150
450
c) Kısa süreli yurtdışı eğitim
Yapılacak İş
Yolculuk Masrafları
Kurs Masrafları
Harcırah
Açıklama
3 KiĢi, 1‟er Ay
(Eğitim metaryali, barınma vs her
Ģey dahil)
Günlük 150 ECU
Birim
Adet
Adet
Birim Fiyatı
1.500
7.000
3*30
150*90
13.500
Ara Toplam 39.000
d) Yurt içi eğitim ve arazi uygulaması
Yapılacak İş
Açıklama Toplam
Seçilen Bölge Müdürlüğünde 15 kiĢilik bir
3 gün
1.000
workshop düzenlenmesi
Yerel halka seminer verilmesi
3 gün
500
Bir bakım blokundaki bütün iĢlemlerin (damga,
1000
istihsal, istif, satıĢ vs) PEFC kriterlerine göre
yürütülmesi
Arazi çalıĢması sonuçlarının irdelenmesi
200
Ara Toplam
2.700
Toplam
4.500
21.000
VI
e) Ülke geneline şamil olacak bir anket çalışması yapılması
Yapılacak İş
Anket Formlarının Hazırlanması
Formların Postalanması
Gelen cevapların değerlendirilmesi
Açıklama
150 Adet
150
150
Birim
Adet
Adet
Adet
Birim Fiyatı
4
2
2
Ara Toplam
Toplam
600
300
300
1.200
f) Teknik Gezi
Yapılacak İş
10 KiĢinin Yurt DıĢına Teknik
Ġncelemeye Götürülmesi
Açıklama Birim Birim Fiyatı Toplam
10 Gün
1 Kişi 2000
20.000
Ara Toplam 20.000
g) Ankara’da bir seminer tertip edilmesi
Yapılacak İş
TOBB Sorumluluğunda 3 gün süreli bir seminer
Ara Toplam
h) Yabancı Uzman
Yapılacak İş
Yapılan çalıĢmaları takip ve yardım amacıyla
PEFC tarafından sağlanacak bir yabancı uzmanın
1 ay süreyle görevlendirilmesi
Birim Fiyatı Toplam
1
500
500
Birim Fiyatı Toplam
Bütün
20.000
masrafları
dahil
i) Projenin Kapatılması
Yapılacak İş
Yapılan tüm çalıĢmaların kitap
haline getirilerek bastırılması
PEFC nin Resmi Üyeliği ve
bununla ilgili prosedür
Açıklama
1000 Adet
Birim Birim Fiyatı Toplam
1
5
5000
1500
Ara Toplam 6.500
VII
j) Proje Maliyeti Dökümü
Yapılacak İş
a) ÇalıĢma Bürosunun OluĢturulması
b) PEFC‟ ye ait resmi dokümanın Türkçe‟ye çevirtilmesi
c) Kısa süreli yurtdıĢı eğitim
d) Yurt içi eğitim ve arazi uygulaması
e) Ülke geneline Ģamil olacak bir anket çalıĢması yapılması
f) Teknik Gezi
g) Ankara‟da bir seminer tertip edilmesi
h) Yabancı Uzman
i) Projenin Kapatılması
j) Beklenmeyen Giderler
Toplam Maliyet
Toplam
8.275
450
39.000
2.700
1.200
20.000
500
20.000
6.500
11.375
110.000
11. Kurumlar Tarafından Yapılacak İşlemler
a)Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
 Projede öngörülen faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesinde proje ekibine yardımcı
olmak, projeyi yönlendirmek ve yönetmek.
b)Orman Genel Müdürlüğü
 Proje ekibinde görevli personelin, projede öngörülen faaliyetleri gerçekleĢtirmek
üzere, gerekli zamanlarda resmi izinli saymak.
 Yurt içi toplantı ve inceleme gezilerinde harcırahını karĢılamak.
 Kalacak yer temin etmek.
 Seçilen Orman ĠĢletme ġefliğinin bakım blokunun proje amacına uygun olacak
Ģekilde gerektiğinde yılını değiĢtirmek.
 Sertifika iĢlemlerine uyum açısından gerektiğinde mevzuat konusunda yardımcı
olmak.
c)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı (TOBB)
 Orman ürünü ticareti ile uğraĢan oda üyelerinin sertifika konusunda teĢvik
edilmelerini sağlamak.
 Ankara‟da yapılacak olan seminere ev sahipliği yapmak.
d)Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
 PEFC nin standartlarının Türkiye genelinde kabul edilmesine veya ülke Ģartlarına
uyum sağlanması konusunda gerekli çalıĢmaları yapmak.
e)Çankırı Orman Fakültesi
 Sertifika çalıĢmalarına bilimsel destek sağlamak.
 Bu konuda yapılacak olan bir Doktora çalıĢmasına destek olmak.
f)Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü
 Seçilen Orman ĠĢletme Müdürlüğünde çalıĢmaların proje içeriğine göre
yürütülmesini sağlamak.
 Seminer, workshop ve toplantılarda kalacak yer ve diğer konularda proje ekibine
yardımcı olmak.
VIII
ONAY SAYFASI
Proje Tarafımızdan Hazırlanmıştır
Adı Soyadı
Unvanı
Kurumu (Temsil
ettiği)
Tarih
İmza
Ġsmail BELEN
Ekrem Y. DEMETÇĠ
Rüstem KIRIġ
Orm. Yük. Müh.
Doç. Dr.
Orm. Yük. Müh.
Türkiye Tabiatını Koruma
Derneği
Çankırı Orman
Fakültesi
Orman Genel
Müdürlüğü
....../......./2002
....../......./2002
....../......./2002
IX
UYGUNDUR
Adı Soyadı
Osman TAġKIN
Türkiye Tabiatını
Koruma Derneği
Hasan Basri
CANLI
Orman Genel
Müdürlüğü
Kurumu
Genel BaĢkan
Unvanı
Tarih
İmza
Genel Müdür
Rıfat
HĠSARCIKLIOĞ
LU
Türkiye Odalar
ve Borsalar
Birliği BaĢkanlığı
Genel BaĢkan
Çankırı
Orman
Fakültesi
Dekan
Türk
Standartları
Enstitüsü
Enstitü
BaĢkanı
Download

Sertifikasyonla İlgili Hazırladığımız Proje Teklifi