T.e.
MU~
"
•
w
•
VALILIGI
il MUll Egitim Miidiirliigii
SaYI : 32026198/300/4941391
Konu:Mektup Yazma Yan~masl
3 ]/10/2014
............................................ KAYMAKAMLIGINA
Ilc;e Milli Egitim Miidiirliigu
.. ..
.. - ...
.................................................... MUDURLUGUNE Ilgi
:Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigu'niin
30/10/2014 tarih ve 4908909 saYlh yazlSl.
PTT'nin, Diinya Postalar Birligi (UPU) i~birligi ile ulusal ve uluslararasl diizeydeki
resmi ve ozel tiim ilkokul, ortaokul ve lise diizeyindeki okullardan 15 ya~ alb ogrencilerin
katllabilecegi NasIl Bir Diinyada YetiJmek isterseniz? konulu "44. Uluslararasl Mektup
Yazma Yan~masl" diizenleyecegi ilgi yazl He bi1dirilmi~tir.
Soz konusu yan~mayla ilgili yazl ve yan1ima 1iartnamesi yazImlZ ekinde
gonderiImi$tir. Okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun yaptlmaStnl ve yan~maya kattiacak
eserlerin $artnamede belirtilen adrese dogrudan gonderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim Miidiirii
Ekler: l-Yazl (2 Sayfa) 2-Sartname (2 Sayfa) DagltIm: Ilc;e Kaymakamhklanna (i1c;e Milli
.. Egitim .Miidiirliigu) Resmi/Ozel Tiim Ilkokul, Ortaokul ve
Lise ve Dengi Okul Miidiirliiklerine
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalal1lm~ http://evraksorgu.meb.gQv.tr adresinden
aSb8-e6f5-3899-9213-5b61 kodu ile teyit edllebilir.
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii SaYI : 88013337/821.05/4908909 30/1012014
Konu: Mektup Yazma Yan~masl
.................VALiLiGiNE
(il Milli Egitim Mudiirltigu)
iIgi :Posta ve Telgraf Te~kilatl Anonim $irketi'nin (PTT), 08.10.2014 tarihli ve
53754184-799-13576 saYlh yazlSI.
PTT'nin, Dlinya Postalar Birligi (UPU) i~birligi ile ulusal ve uluslararasl duzeydeki
resmi ve ozel tUm ilkokul, ortaokul ve lise duzeyindeki okullardan 15 ya~ altt ogrencilerin
kattlabilecegi "Nasii Bir Diinyada YetiJmek istersiniz?" konulu "44. Uluslararasl Mektup
Yazma Yan~rnasl" duzenlernek istediklerine i1i~kin ilgi yazlSI incelenmi~tir.
Turkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu ile Turk Milli
Egitirninin genel ama9lanna uygun olarak, ilgili yasal duzenlernelerde belirtilen ilke, esas ve
ama9lara aykmhk te~kil etrneyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul ve ilIi1ge rnilli egitirn
rnudurliikleri tarafmdan gergekle~tirilrnek uzere soz konusu etkinligin yapllrnasl uygun
gOrUlrnu~tUr.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederirn.
M. Sadlk ARSLAN
Bakan a.
Genel Mudur V.
EK : ilgi yazl ve ekleri (3 sayfa) DAGITIM: Geregi:
BPlam
Konya YoluIT.Okullarl ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi: Ternel Egitirn Genel Mudiirltigii Ortaogretirn Genel Mudurltigu
OzelOgretirn Kurumlan Genel Miidurltigii
Mesleki ve Teknik Egitirn Gene1 Mudurlugu
Din Ogretirni Genel Mudurltigii
AB ve DI~ ili~kiler Genel Mudurliigu
Aynntllt bilgi i~in: Ya~ar ~AHiN (Uz. Ogretmen)
Tel: (0 312) 2969440
Faks: (0312)2238736
Bu evrak gUvenli e1ektronik irnza ile irnzalannll~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
156e-el b2-35d3-b6b6-cc2b kodu ile teyit edilebilir.
-'.- ..
--­
T.e.
POSTA VE TELGRAF TE~K1LATI ANONIM ~tRK.ETI
lnsan Kaynaklan Daire B~kanbAi
IVEnl
SaYI :53754184-799-13576
08/1012014
Konu :44.Uluslararast Mektup Yazma Yanpnast
MlILtEG111M BAKANLIClJ
(Yenilik ve Ejtim Tdmolojileri Genet MiJdOrIOjil)
06100/ANKARA
OOnya Posta Birlij (UP
uluslararasl dtlzeyde
diDyada Yetitmek istel'lum
enle:nen mektup yazma y~masl bu yll da
Yazma Y8l1Jmas1 iyin "NaStl bir
Mektup yazma Yar"rnasma ait
yanlma kuraUanua
ve 1 adet vesikabk
-MektupIam "UPU Mektup Vazma VaFlfIlUlSl PTT A.~. Genel MldlrJlP insao
Kayoaldan DRire Batkaahlt
II adresine g6nderihnesi gerebnektedir.
BUgi ve geregini arz; ederiz.
EK:
Ek-I : KURALLAR
Not: Bu beige. S076 saylh Elektronik fmza Kanununun S. Maddesi gcregincc eleldronik jmza ile imzalantru~r.
~~ I<almllzCad. No:2 KaI:lIl AyrmbiJsi"il1ibI::~
Telefbn: (312)S09 S61S Pake: (312}309 S6 94
_­
. .ik.~p.IrEkklronikAt: WWW.pltp.lf
;C.
... ......,......"" ...
~
~
'
112
Ulualararaal Mektup Yuma YarlfJDaSIDJD Kurallan
KODu:
Dilnya Posta Birli~i (UPU) tarafindan 44. Uluslararasl Mektup yazma Yan~l i~in "Nasll
bir dinyada yetitmek istersiniz?" konusu ~ilmiftir.
1. Ama~
Uluslararasl Gen~ler Mekiup
d~iincelerini ~Jk~a ifade etme
Yazma Yan~masmm arnacJ; gen~lerin yazl yazma ve yetenegini geliftinnek, mektup yazma zevklerini te§Vik . etmek. ve UPU'nun temel g6revlerinden bin olan uluslararasl dostluk baglanm kuvvetlendinnektir.
2. Katdun
-
15 Y8f ve altlDdaki gen.r yantmaya kahlabRirler.
Uluslararas, BUro, dogrudan okullar veya lahl..dar tarafindan yapllan
kabul etmeyecelrlir.
b~rulan
3. Mektuplarm SUDumu ve ~riIi
a. Yeni ve daha Once yaymlanmamt' mektuplar sunulacaktlf.
b. Mektuplar, mektup fonnunda yaztlmabdtr ve bir mektupta olmasl gerek.en tlim
unsurlan ~tmahdtr (yer ve tarih, abCI adresi, nezaket ve selamlama kuraHan,
adaYID imza8l).
c. MektupJar yazIldtklan dilde 800 kelimeyi
kelimeden ol~mabdtr).
~meyecektir
(En az 500, en fazla 800
d. 6grenciler mektup kagtdmm arb sayfasma adIm. soyadml. swfm}, dogum tarihlni,
okul adl ve adresini. tel,efon numarasw belitten biretiket yammracaktlr.
e. 6~rencinin JPEG formatmda kaliteH bir fotografi mektuba eklenecektir.
f. Yan~ya
kattlacak: mektuplar, okul mUdilrlillderinde olu,turulacak komisyon
tarafmdan deAeriendlriidikten sonra ilk Dee giren mektuplar ilst YUt ve lUtanak
i1e lalramumuza g6nderilecektir. K.i~isel ba§vurular degerlendirilmeyecektir.
4. Telif Hakkt
Yan~t1ar, yan~maya katllan mektuplarla i1gili olarak mektuplann tesliminden itibaren
herhangi bir hak talep edemezler, iadesini isteyemezler.
Mektup sahibinin hakkt sakh kalmak Ftlyla mektubun tOm imtiyazl yan~maYI diizenleyen
$irketimize aittir. Yan~maya katIlanlar bu pm kabul e1m~ saythr.
6d.ill alan mektuplar ile yayunlanmaya uygun g6rillen tOm mektuplar $irketimiz tarafindan
bir kitap haline getirebilir.
5. Teslim ~ek1i:
11 genelinde okullara duyuru yapddtktan sonra mektuplar 20 Sabat 2015 ..rihine kadar okul
mndUrIOkleri araclhgl Be;
UPU Mektap Yazma Yaritmasl PTT A.~. Genel Midlrliifi lasn Kaynaldan Daire
06101 Ulos I ANKARA
B~kanhgl
adresine posmyla g6nderilecektir. tIm edilen son teslim gQniinden sonra g6nderilen mektuplar
edilmeyecektir.
yan~maya dahll
6. Ya",ma TakvilDi:
-
Duyurulartn Yapdmast!
Mektuplann Son Teslim Tarihi:
Komisyon C;all~:
13 Ekim2014
23 $ubat 2015
Mart 2015
7. Komisyon Olo,ulDo:
Degerlendirmet Genel MtldUrltlgtlmf1zden gorevlendirilecek personel ve Ankara VaIHigi tl
Mi1li Egitim Mtldtlrlt1gOnlln gorevlendirecegi iki ogretmenden ol~ak komisyon tarafindan
yapllacaktlr. Komisyon Uyeleri kendi aralannda bir ~kan seyer ve degeriendirme klstaslarml
belirler.
8. Deierlendirme ve Dayara:
y art~ya katllan mektuplar komisyon tarafmdan degedendirilir. Y an~
sonu~lan
Genel
Mtldt1rltigiimtlz www.ptt.gov.tr adresli sitesinde Han edilecektir.
9. OdnUer:
Birincilik OdtUtl:
3000 (~bin) TL. ve orta boy pul aIbtlmtl
tkincilik 6d.t1ltl:
2500 (ikibinbetytiz) TL ve orta boy pul aIbtlmU
D~fu1cfllt1k
2000 (ikibin) TL ve orta boy pul albfunu
O<1UIo.:
Cnkemizi temsil edecek mektup. DOnya Posta Birligi Uluslararasl Btlro taratindan yapdacak
degerlendirmede derece aldlg1 taktirde aynca Mtlllendirilecektir.
Download

MU~ VALILIGI il MUll Egitim Miidiirliigii Konu:Mektup Yazma Yan