T.e.
MEztTLi KAYMAKAMLIGI
111;e MiDi E{titim MiidiirIiiI.tU
SaYI : 88045085-310.01/
331 b
" . ~ 2014
Konu : Bilgi Talebi
(fELEFON ziNctRi)
.....
.. "'­
...... ~_ •• ~ ........................ *.............. w •• ..........MUDURLUGUNE ilgi: (a) it Milli Egitim Mtk!iirillgiiniln 31110/2014 tarih ve 4934199 sayth yazlSI.
(b) Milli Egitim Bakanhgl Ortailgretim Genel Mtk!iirillgilniln 31/10/2014 tarihli mail
yazisi.
MilIi Egitim Bakanhgl Ortailgretim Genel Mlldiirlllgilniln ilgi (b) mail yaztsl ekli tablo
iIi~ikte gonderilmi~ olup okulunuzda 2013-2014 egitim ogretim Ylhnda Din Cgretimi Genel
Mtk!iirlligilne bagh olarak faaliyet gosteren imam Hatip Okullannda disiplin cezasl alan
ogrenci saYllanna (kmama, okuldan k1sa siireli uzakl~tIrma, okuldan tasdikname i1e
uzakl~t1rma vb.) gibi bilgileri ekte gonderilen excel furmatIna uygun ~ekilde doldurularak
03/1112014 Pazartesi giinii mesai bitimine kadar mtk!iirlllgllrnUz mezitliarge(il)gmail.com
adresine elektronik ortamda gonderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
EK:
Bilgi Formu
DATIM:
I-Mezitli Anadolu Imam Hatip Lisesi
2-Mezitli Klz Anadolu imam Hatip Lisesi
3-lmam Hatip Ortaokulu
4-Mevlana imam Ortankulu
MEzITLlILCE MiLLl EtilTlM MUDURLOtiC
Ycni MaltG.M.K.BlIlvan Mezitli Sanayii Sitesi
Girl.; Cehk Apt.Kat:2 MEZiTLliMERSiN
Telefon:(324)3585464 FlIks:(0324)3597444
e-posta:[email protected]
weo:hn:p:l/mezitli,meb.goY.tr
Ayrm'", bilgi i,in irtiba1:AR-GE Subesi I. GeNAL
From: OGM [mailto:[email protected]]
Sent: Friday, October 31, 2014 11:22 AM
To: OGM
Subject: ORTAOGRETIM KURUMLARI DiSipLiN OLAYLARI VERi TALEBi
Importance: High
2013-2014 egitirn 1lgretirn ytlmda orta1lgretirn kurumlannda disiplin cezasl alan 1lgrenci saydartna (kmama,
okuldan klsa siireli uzakla:jtlI1na, okuldan tasdikname ile uzakla:jtlI1na vb.) genel rniidiirliikler aynrnmda (
Orta1lgretirn Genel Miidiirliill.ii, Mesleki ve Teknik Egitirn Genel Miidiirliigii, Din Ogretirni Gene! Miidiirliigii)
ihtiya~
duyulrnaktadIr.
Soz konusu verilerin ekte sunulan (ormata uvgun bir bifimde excel formatmda ve il diizeyinde
hazulanarak 5 Kaslrn 2014 rnesai bitirnine kadar elengerra1rneb.gov.tr adresine gonderilrnesi hususunda geregini rica
ederirn.
Haci Ali OKUR Daire Ba~ka", Ortaogretim Genel Miidiirliigii
izleme ve Degerlendirme Daire Ba~kanbgl
VHKi- Emine LENGER
Tel: 0312 413 15 93
iI
Genel Mijdurlijk
Kurum TurO
SIOIf
Disipiinin TOru
MERSiN
Dlnogretimi Gene! MOdOrlugu
Anadalu imam
Hatip Lises;
10
Okuldan k,.a .ureli uzak!a,tlrma
Nedenl
yon-12 .·12 Kopya ~ekmek veya ,ekilmeslne yard,mci
olmak.
---.
-
---.
Erkek
KIZ
2
1
Download

" . ~ 2014