İbrahim HALICI
İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü
2014 Yılı Belediye
İdari Para Cezaları
[email protected]
I. GİRİŞ
dari para cezaları her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılır. 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme
yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici
Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete
ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi
göre yeniden değerleme oranı 19.11.2013 tarih ve 28826 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı 430 Sıra
Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca % 3,93 (üç virgül dokanüç) olarak tespit edilmiştir. Şimdi 2013 yılında
uygulanan idari para cezalarına % 3,93 oranında yeniden değerleme oranıyla arttırılarak 2014 mali yılında uygulanacak
para cezası miktarlarını tespit edelim. İmar para cezaları hariç idarî para cezalarının hesabında bir Türk Lirasının küsuru
dikkate alınmayacaktır. Çarpan katsayısı 1,0393’dür.
İ
II. 2014 YILI İDARİ PARA CEZALARI
1. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
a) Emre aykırı davranış
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre, Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle
ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı
hareket eden kişiye 100.-Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.
2014 yılında ……
189.-TL
Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 13 üncü maddesinin son fıkrasına göre; belediye sınırları içinde oturan, bulunan
veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye
vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür. Aynı Kanunun belediyenin yetki ve imtiyazlarını
düzenleyen 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik
çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.”, Belediye meclisinin görev
ve yetkilerini düzenleyen 18 inci maddesinin (m) bendinde “Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.”,
Belediye encümeninin görev ve yetkilerini düzenleyen 34’üncü maddesinin (e) bendinde “Kanunlarda öngörülen cezaları
vermek.” Hükümleri yer almıştır.
1608 sayılı Kanunun değişik 1 inci maddesinde; belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam
ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye
kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince
62
Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi
Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verileceği
belirtilmiştir.
b) Dilencilik
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33 üncü maddesine göre, Dilencilik yapan kişiye, 50.- Türk Lirası idarî para
cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.
2014 yılında …….
91.-TL
Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve elkoymaya kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin
kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye encümeni karar verir.
c) Gürültü
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36 ncı maddesine göre, Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde
gürültüye neden olan kişiye, 50.- Türk Lirası idarî para cezası verilir.
2014 yılında ……. 91.-TL
Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye 1.000.Türk Lirasından 5.000.- Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
2014 yılında ……. 1.928.- Türk Lirasından 9.659.- Türk Lirasına kadar
Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.
d) Rahatsız Etme
Kanunun 37 nci maddesine göre, Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi, 50.- Türk Lirası idarî
para cezası ile cezalandırılır.
2014 yılında ……
91.-TL
Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezası vermeye kolluk veya belediye zabıta görevlileri yetkilidir.
e) İşgal
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 38 inci maddesine göre, Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın
meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye,
belediye zabıta görevlileri tarafından 50.- Türk Lirası idarî para cezası verilir.
2014 yılında ……
91.-TL
Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar
üzerine inşaat malzemesi yığan kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından 100.- Türk Lirasından 500.- Türk Lirasına
kadar idarî para cezası verilir.
2014 yılında ……
189.- Türk Lirasından 959.- Türk Lirasına kadar
f) Tütün mamullerinin tüketilmesi
Kanunun 39 uncu maddesine göre, Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişiye, ilgili
idarî birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından 50.- Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu fıkra hükmü, tütün
mamulü tüketilmesine tahsis edilen alanlarda uygulanmaz.
2014 yılında ……. 91.-TL
Toplu taşıma araçlarında tütün mamulü tüketen kişiye, 50.- Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kabahatin özel
hukuk kişileri tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde bu ceza ilk başvurulan kolluk birim yetkilileri
tarafından verilir. Kamuya ait toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde idarî para cezası verme yetkisi bakımından
birinci fıkra hükmü uygulanır.
2014 yılında ……. 91.-TL
g) Kimliği bildirmeme
Kanunun 40 ıncı maddesine göre, Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya
adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye, bu görevli tarafından 50.- Türk Lirası
idarî para cezası verilir.
2014 yılında …….
91.-TL
Aralık 2013, Yıl: 14, Sayı: 159
63
Açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla kimliği belirlenemeyen
kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar
gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakımından Ceza
Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.
Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son verilir.
h) Çevreyi kirletme
Kanunun 41 inci maddesine göre, Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler
dışına atan kişiye, 20.- Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bireysel atık ve artıkların atılması halinde de bu fıkra hükmü
uygulanır.
2014 yılında ……. 31.-TL
Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye, 500.- Türk
Lirasından 5.000.- Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
2014 yılında ……. 959.- Türk Lirasından 9.659.- Türk Lirasına kadar
Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya
ait sair bir alana bırakan kişiye, 50.- Türk Lirası idarî para cezası verilir.
2014 yılında ……. 91.-TL
İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, 100.- Türk
Lirasından 3.000.- Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İnşaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde
bu tüzel kişi hakkında verilecek idarî para cezasının üst sınırı 5.000.- Türk Lirasıdır. Bu atık ve artıkların kaldırılmasına
ilişkin masraf da ayrıca kişiden tahsil edilir.
2014 yılında ……. 189.- Türk Lirasından 5.792.- Türk Lirasına kadar
2014 yılında ……. 189.- Türk Lirasından 9.659.- Türk Lirasına kadar
Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün
dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye 50.- Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu eşyanın toplanması
hususunda belediye tarafından belirli aralıklarla yılda üç günden az olmamak üzere belirlenen günler önceden uygun
araçlarla ilân olunur.
2014 yılında ……. 91.-TL
Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya
kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye 250.- Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraf da
kişiden ayrıca tahsil edilir.
2014 yılında ……. 477.-TL
Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir.
Bu kabahatler dolayısıyla meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idarî para cezasına
karar verilmeyebilir. Bu madde hükümleri, belediye sınırları içinde uygulanır.
Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.
I) Afiş asma
Kanunun 42 nci maddesine göre, Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait
duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân asan kişiye, 100.- Türk
Lirasından 3.000.- Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Aynı içerikteki afiş ve ilânlar, tek fiil sayılır.
2014 yılında ……. 189.- Türk Lirasından 5.792.- Türk Lirasına kadar
Birinci fıkra hükmü, yetkili makamlardan alınan açık ve yazılı izne dayalı olarak asılan afiş ve ilânlar açısından
uygulanmaz. Bu izinde, afiş ve ilânın asılacağı zaman dilimi açık bir şekilde gösterilir. Bu afiş ve ilânlar izin verilen
gerçek veya tüzel kişi tarafından bu sürenin dolmasını müteakip derhal toplatılır. Toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket
edilmesi halinde birinci fıkra hükmüne göre idarî para cezası verilir.
Bu afiş ve ilânların kaldırılmasına ilişkin masraflar da ilgili kişilerden ayrıca tahsil edilir.
Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına, kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.
64
Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi
Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.
İdari Para Cezasına İtiraz: Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararlarına karşı,
kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre
içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.
2. 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun 1
4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 03.01.2008 tarih ve 5727
sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesine göre,
a) (1) Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci (Tütün ürünleri; Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında, Koridorları
dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk
kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında, Taksi
hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, Okul öncesi
eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının,
kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında ve Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane,
kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde tüketilemez) ve dördüncü (Açık havada yapılan her türlü
spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamaz.
Ancak bu tesislerde, tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir) fıkralarında belirtilen alanlarda tütün
ürünleri tüketenler ile 3 üncü maddenin ikinci (Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri
veya ürünlerinin marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alâmetleri kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşınamaz)
fıkrasına aykırı hareket edenler, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hükümlerine
göre ilgili idarî birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.
2014 yılında …….
91.-TL
b) Bu Kanunun 3 üncü maddenin onikinci (Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıklar
çevreye atılamaz) fıkrasına aykırı hareket edenler Kabahatler Kanununun 41 inci maddesi hükümlerine göre yirmi
Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir.
Bu kabahatler dolayısıyla meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idarî para cezasına karar
verilmeyebilir.
2014 yılında ……. 31.-TL
3. 2872 sayılı Çevre Kanunu
a) 2872 sayılı Çevre Kanununun 5491 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesinin birinci fıkrasında “Bu
Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il
özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik
Komutanlığına, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine
veya Bakanlıkça uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlara devredilir. Denetimler, Bakanlığın belirlediği denetim usûl
ve esasları çerçevesinde yapılır.” Hükmü ile aynı Kanunun 5491 sayılı Kanunla değişik idari cezalarda yetki başlıklı
24 üncü maddesinde de “Bu Kanunda öngörülen idarî yaptırım kararlarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Bu yetki,
12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler tarafından da kullanılır.
Bu Kanunda öngörülen idarî yaptırım kararları Bakanlık merkez teşkilâtında genel müdürler, taşra teşkilâtında il çevre
ve orman müdürlerince verilir. Bu Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisi verilen kurum ve
merciler tarafından verilen idarî para cezalarının yüzde ellisi, bu Kanun uyarınca yapılacak denetimlerle ilgili harcamaları
karşılamak ve diğer çevre hizmetlerinde kullanılmak üzere bu kurumların bütçesine gelir kaydedilir, yüzde ellisi ise genel
bütçeye gelir kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda; Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 29.06.2006 tarih ve 2006/16
sayılı Genelgesiyle Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen gürültü ile ilgili ölçüm,
denetim ve yaptırım konularındaki yetkisini çevre denetim birimi kuran 56 belediyeye devretmiştir. Yetki devri yapılan
belediyeler bahsi geçen genelgenin ekinde yer almaktadır. Yetki devri yapılan belediyeler 2872 sayılı Çevre Kanununun
5491 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (h) bendine göre, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliğinde belirtilen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar
için 400 Türk Lirası, ulaşım araçları için 1.200 Türk Lirası, işyerleri ve atölyeler için 4.000 Türk Lirası, fabrika, şantiye ve
1
Bu Kanunun adı “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle
19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.
Aralık 2013, Yıl: 14, Sayı: 159
65
eğlence gürültüsü için 12.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
2014 yılında …….
Konutlar için 700.-TL, Ulaşım araçları için 2.108.-TL, İşyerleri ve atölyeler için
7.035.-TL, Fabrikalar için 21.115.-TL
b) 2872 sayılı Çevre Kanununun 5491 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesinin birinci fıkrası ile 24 üncü
maddesine istinaden Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 21.06.2006 tarih ve 2006/13 sayılı
Genelgesiyle ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki alanlarında 2872
sayılı Çevre Kanununun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Mersin Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Çevre Koruma Daire Başkanlıklarına devredilmiştir. Bu kapsamda bahsi geçen Büyükşehir belediyelerine,
gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim ve kontrol yapma ve 2872
sayılı Çevre Kanununun “İdari Nitelikteki Cezalar” başlıklı 20 nci maddesinin (ı) bendinde (son paragrafında belirtilenler
hariç) belirtilen hükümler kapsamında gemi ve deniz araçlarına idari yaptırım kararı verme konularında yetkili kılınmıştır.
İdari Para Cezasına İtiraz: 2872 sayılı Çevre Kanununda itiraz mercii açıkça belirtildiğinden, idari para cezası
kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir. Dava açmış olmak idarece
verilen cezanın tahsilini durdurmaz.
4. 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun
5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi
Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinde idari para cezaları düzenlenmiştir.
İdari Para Cezasının Gerektiren Fiiller (01.01.2014-31.12.2014)
13 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) ve (l) bendine aykırı hareket edenler hakkında;
1) * Halde, toptan satış miktarının altında mal satılması,
*Malların etiketlenmesine, pazar yerine mal getirilmesine, bu yerlerde araç bulundurulmasına, satış yeri numarasını
gösterir levhaya, tahsis sahiplerince kullanılacak kimlik kartlarına ve bunlarca giyilecek kıyafetlere ilişkin olarak bu
Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklerdeki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi hallerinde
13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ), (i), (j) ve (k) bentlerine aykırı hareket edenler hakkında;
* İşyeri veya satış yeri bulunmaksızın toptancı halinde veya pazar yerinde toptan ya da perakende satış yapılması,
* Toptancı halinde ya da pazar yerindeki işyeri veya satış yeri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal teşhir
2) edilmesi, satılması, mal veya boş kap bulundurulması,
* Toptancı halinde veya pazar yerinde, çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılması, alıcı veya tüketiciye karşı sözlü
veya fiilî kötü muamelede bulunulması,
* Toptancı halinde veya pazar yerinde, atık malzemelerin belirlenen şekilde veya alanlarda toplanmaması ya da satış
yeri veya işyerinin temiz tutulmaması hallerinde
5 inci maddenin beşinci, altıncı, yedinci ve onuncu fıkralarına, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç), (g), (h) ve (ı)
bentlerine aykırı hareket edenler hakkında;
Tutarı
(TL)
111
560
3) * Komisyoncuların satış bedeli üzerinden alacakları komisyon oranı, yüzde sekizi aşmamak üzere taraflarca serbestçe tespit
edilir. Bakanlık bu oranı yarıya kadar indirmeye yetkilidir. Fiilen aracılık hizmeti verilmedikçe komisyon ücreti alınamaz.
* Komisyoncular teslim aldıkları malları cinslerine, doğal özelliklerine, standartlarına, gıda güvenilirliğine ve kalitesine
ilişkin şartlara göre özenle korumak ve gerekli bilgileri vermek, kanunî kesintileri satış bedelinden düştükten sonra mal
bedelini satış tarihinden itibaren on beş iş günü içinde üreticiye veya üretici örgütüne ödemek zorundadır.
* Teslim alınan malların satış bedeli ile satın alınan malların alış bedelinden kanuni kesintiler dışında başka bir kesinti
yapılamaz.
* Üreticiler ve üretici örgütleri hariç, sekizinci fıkrada sayılan kişiler toptancı halleri içinde kendi aralarında mal alamaz,
satamaz veya devredemez.
* Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak üretici, üretici örgütleri veya tüccarların komisyonculuk faaliyetinde bulunması
* İşyeri veya satış yerinde izin alınmaksızın değişiklik yapılması veya bu yerlere ilaveler yapılması,
* Aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal konulması,
* Ölçü ve tartı aletlerinin hileli bir şekilde kullanılması ya da hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satılması,
66
Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi
2.240
4)
Toptancı halinden satın alınmayan veya toptancı haline bildirilmeyen malları taşıyanlara veya bunları depolayanlara, 5 inci
maddenin on üçüncü fıkrası uyarınca Bakanlıkça belirlenen asgarî şartları ve bilgileri sözleşmelerde bulundurmayanlara,
13 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket edenler hakkında üç bin Türk Lirası,
5) * Malın miktarının, satış değerinin, komisyon oranı veya ücretinin ya da kanunî kesintilerin üreticiye gerçeğe uygun
olmayarak intikal ettirilmesi,
* Halde oluşan mal atıklarının ayıklanarak hal içinde ya da dışında toptan veya perakende satılması,
5 inci maddenin on birinci fıkrası ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket edenler hakkında
beş bin Türk Lirası,
* Perakende satış yapan üreticiler ile toptan veya perakende satış yapan diğer satıcılar; malları cinsine, doğal özelliklerine, kalite ve standartlarına göre sınıflandırmak, gıda güvenilirliğine, teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak ürünün
6) özelliğine göre satışa sunmak ve satışa sunulan malların izlenebilirliğine yönelik bilgileri içeren ve Bakanlık ile Tarım
ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenecek teknik özelliklere sahip künyelerin kap veya ambalajlarının üzerinde bulundurulmasını sağlamak zorundadır.
* Malın kalitesine, standardına veya gıda güvenilirliğine ilişkin belgelerde ya da künyesinde bilerek değişiklik yapılması,
bunların tahrif veya taklit edilmesi ya da bunlarda üçüncü şahısları yanıltıcı ifadelere yer verilmesi,
2.240
3.361
5.601
6 ncı maddenin ikinci fıkrasına ve 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket edenler ile gerçeğe
aykırı analiz raporu düzenleyenler veya bu raporun düzenlenmesini sağlayanlar hakkında on bin Türk Lirası,
7)
* Meslek mensupları, serbest rekabeti engellemek amacıyla kendi aralarında veya üreticilerle ticarî anlaşmalar yapamaz, uyumlu eylemde bulunamaz ve hâkim durumlarını kötüye kullanamaz.
* Piyasada darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması
veya benzeri davranışlarda bulunulması,
11.203
Not: Bu idari para cezalarını vermeye belediyeler yetkilidir. Yukarıda öngörülen idarî para cezaları pazar yerlerindeki tahsis sahipleri
için onda biri oranında uygulanır.
İdari Para Cezasına İtiraz: Bu Kanunda itiraz mercii belirtilmediğinden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
hükümlerine göre idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararlarına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren
en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde
idarî yaptırım kararı kesinleşir.
5. 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı
Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun
5728 sayılı Kanunla 1608 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri değiştirilmiş, bu iki madde ile yürürlük maddesinin
dışında kalan maddeleri ise yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna başvurma
dahil olmak üzere tebliğ, indirim, taksitlendirme, ödeme yeri ve zamanı gibi hususlarda Kabahatler Kanunu hükümlerinin
uygulanması gerekmektedir.
a) 1608 sayılı Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesine göre; Belediye meclis
ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri
kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere
veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve
yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.
Belediye encümeni kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin
ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından
yerine getirilir.
Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır.
2014 yılında ……. 189.-TL
b) 1608 sayılı Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesine göre; Belediyelerin
karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret
tarifelerine uymayan kişi, belediye encümeni tarafından ikiyüzelli Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para
cezasıyla cezalandırılır.
Aralık 2013, Yıl: 14, Sayı: 159
67
2014 yılında ……. 379.- Türk Lirasından 7.612.- Türk Lirasına kadar
İdari Para Cezasına İtiraz: Bu Kanunda itiraz mercii belirtilmediğinden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine
göre idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararlarına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç
onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî
yaptırım kararı kesinleşir.
6. 3194 sayılı İmar Kanunu
3194 sayılı İmar Kanununun 9/12/2009 tarih ve 5940 sayılı Kanunla değişik 42 nci maddesinin 1 inci fıkrasında “Bu
maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde
ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari
müeyyideler uygulanır.
2 nci fıkrasında “Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak
yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni
mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve
çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından
az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:
16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri
Şartnamesi’nin 3.2. maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında yapının mimarlık
hizmetlerine esas olan sınıfı da belirlenmiştir. Bu doğrultuda aşağıda yer alan yapı sınıflarının İmar Kanununun 42.
maddesinin uygulanmasında dikkate alınması gerekmektedir.
a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için;
SINIFI
GRUBU
A Grubu Yapılar
B Grubu Yapılar
A Grubu Yapılar
II. Sınıf Yapılar
B Grubu Yapılar
A Grubu Yapılar
III. Sınıf Yapılar
B Grubu Yapılar
A Grubu Yapılar
IV. Sınıf Yapılar
B Grubu Yapılar
C Grubu Yapılar
A Grubu Yapılar
B Grubu Yapılar
V. Sınıf Yapılar
C Grubu Yapılar
D Grubu Yapılar
b) Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve
diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için,
Bakanlıkça yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili
idarece belirlenen bedelin
I. Sınıf Yapılar
1 m2 /TL
4,07910
6,79851
10,87762
14,95674
24,47466
27,19406
31,27318
33,99259
42,15081
51,66873
62,54637
70,70458
85,66133
% 20’si
c) (a) ve (b) bentlerine göre cezalandırmayı gerektiren aykırılığa konu yapı;
1
Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın yapılmış ise cezanın
% 30’u
2
% 40’ı
4
Kamuya veya başkasına ait bir parselde yapılmış ise cezanın
Uygulama imar planında veya parselasyon planında “Kamu Tesisi Alanı veya Umumî Hizmet Alanı” olarak
belirlenmiş bir alanda yapılmış ise cezanın
Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor ise cezanın
% 100’ü
5
Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise cezanın
% 20’si
3
68
Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi
% 60’ı
6
7
8
9
10
Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış ise cezanın
Özel kanunlar ile belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış ise cezanın
Ruhsatsız ise cezanın
Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülüyor ise cezanın
Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşaî faaliyete konu ise cezanın
% 80’i
% 50’si
% 180’i
% 50’si
% 100’ü
11
İnşaî faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor ise cezanın
% 10’u
12
İnşaî faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise cezanın
% 20’si
13
Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın
% 20’si
(a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde tespit edilen para cezalarının miktarına göre ayrı ayrı hesap edilerek ilave olunur. Para
cezalarına konu olan alanın hesaplanmasında, aykırılıktan etkilenen alan dikkate alınır.
d)
1
18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya
bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni
mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere
2.719,41
2
Bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde
5.438,81
3
Bu fiillerin can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde
e) Yapıldığı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya edeceği ilgili idare veya mahkeme kararı ile tespit olunan
yapılara, ilgili idarenin yazılı ikazına rağmen idarece tanınan süre içinde takviyede bulunmayan veya bu yapıları
39 uncu madde uyarınca yıkmayan yapı sahibine
8.158,22
13.597,03
Not: 1) Yapılan hesaplamada verilecek idari para cezası 679,83.- TL’dan az olmayacaktır.
2) Yapının sınıfı ve grubuna göre hesaplanacak para cezası tutarı % 3,93 yeniden değerleme oranıyla çarpılarak arttırılması
gerekir. Yapılan hesaplamada, bir Türk Lirasının küsuru da dikkate alınacaktır.
3) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca, Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri
Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.
4) İdari para cezası; yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere verilecektir.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları
bir kat artırılarak uygulanır.
Yukarıdaki fıkralar uyarınca tahsil olunan idari para cezaları, aynı fiil nedeniyle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesine göre mahkûm olanlara faizsiz olarak iade edilir.
Yapının bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, plana, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere uygun hale getirilmesi için
idarenin yazılı izni dahilinde yapılan iş ve işlemler mühür bozma suçu teşkil etmez.
Müelliflerin, fenni mesul mimar ve mühendislerin, yapı müteahhitlerinin, şantiye şefi mimar ve mühendislerin, imar
mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen cezaları ve haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararları, kendi kayıtlarına
işlenmek ve ilgili mevzuata göre cezai işlem yapılmak üzere, üyesi bulundukları meslek odasına ve Bakanlığa ilgili
idarece bildirilir. Bu kişiler, verilen ceza süresi içinde yeni bir iş üstlenemez.
İdari Para Cezasına İtiraz: Bu Kanunda itiraz mercii belirtilmediğinden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine
göre idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararlarına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç
onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî
yaptırım kararı kesinleşir.
7. 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesine
göre; Bu Kanunun ahkamına muhalefet eden dükkan ve mağaza ve müessese sahip veya müdürlerine belediye encümeni tarafından yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
2014 yılında ……. 149.- TL
Nüfusu 10.000 veya daha fazla olan beldelerde tüm fabrika, dükkân, mağaza, yazıhane, ticarethane, sanayi ve
ticarete ilişkin tüm müesseselerde, haftada bir gün işin tatil edilmesi gerekmektedir. Nüfusu 10.000’ den az olan yerlerde
Aralık 2013, Yıl: 14, Sayı: 159
69
bu Kanunun uygulanması ihtiyari olup, uygulanması belediye meclislerinin kararına bağlıdır. Yani belediye meclislerince,
394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağına dair karar alınması halinde uygulanması zorunludur.
İdari Para Cezasına İtiraz: Bu Kanunda itiraz mercii belirtilmediğinden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine
göre idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararlarına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç
onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî
yaptırım kararı kesinleşir.
8. 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu
6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine
göre; Bu Kanun hükümlerine muhalif olarak müstahdem ve işçilerine öğle dinlenmesi yaptırmayan işveren veya işveren
vekillerine yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Bu Kanunun 5 inci maddesine muhalif hareket eden işveren veya işveren vekiline, müstahdem veya işçi
kazançlarının veya bu kimselere ait sair hakların daha aşağı hadlere indirilmesinden dolayı müstahdem veya işçilerin
uğradıkları zararın iki katı kadar idarî para cezası verilir.
Bu maddedeki idarî para cezalarını vermeye belediye encümeni yetkilidir.
2014 yılında ……. 149.- TL
Nüfusu 10.000’ den az olan yerlerde bu Kanunun uygulanması ihtiyari olup, uygulanması belediye meclislerinin
kararına bağlıdır. Yani belediye meclislerince, 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanun hükümlerinin uygulanacağına dair
karar alınması halinde uygulanması zorunludur.
İdari Para Cezasına İtiraz: Bu Kanunda itiraz mercii belirtilmediğinden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine
göre idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararlarına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç
onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî
yaptırım kararı kesinleşir.
9. 831 sayılı Sular Hakkında Kanun
831 sayılı Sular Kanununa eklenen 2659 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre; içme suları kaynaklarına ve su
yollarına zarar verecek ve sıhhat şartlarını bozacak şekilde tarla açmak, hayvan bırakmak ve sulamak belediye meclisleri
tarafından yasak edilebilir.
Belediye meclislerince, su kaynaklarının, su yollarının ve su depolarının korunması amacıyla çeşitli tedbir ve
kararlar alabilirler. Bu konuda çeşitli yasaklar koyabilirler. Bu yasaklara uyulmadığı taktirde, 1608 sayılı Kanunun 1 inci
maddesine göre, ceza uygulaması yapılması gerekmektedir.
2014 yılında ……. 189.- TL
İdari Para Cezasına İtiraz: Bu Kanunda itiraz mercii belirtilmediğinden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine
göre idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararlarına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç
onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî
yaptırım kararı kesinleşir.
göre;
10. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 01.12.2004 tarih ve 5259 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesine
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden;
a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan,
b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,
c) Bu Kanunun 12 nci maddesinde (Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı
umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde onsekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz.Polis bar, pavyon, gazino, meyhane
gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile onsekiz yaşını
doldurmamış küçüklerin girmesini men eder. Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 17 nci, işyerleri
hakkında da 6 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır) belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen,
d) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen,
İş yerlerinin işletmecilerine beşyüzmilyon Türk Lirası ile birmilyar Türk Lirası arasında idarî para cezası verilir.
70
Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi
Bu maddede öngörülen idarî para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında
il daimi encümeni tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine
itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz,
zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İdarî para cezaları 6183
sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak
uygulanır.
2014 yılında ……. 959.- Türk Lirasından 1.928.- Türk Lirasına kadar
İdari Para Cezasına İtiraz: Bu Kanunda itiraz mercii belirtildiğinden, cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç
yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz.
İtiraz üzerine verilen karar kesindir.
11. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 215 inci maddesine göre; Bu kanunun tarifi dahilinde defin
ruhsatiyesi alınmadıkça ve ibraz olunmadıkça hiç bir cenazenin defni caiz değildir. Ruhsatnameler mevtanın hüviyetini,
adresini, bilindiği halde vefatın sebebini muhtevi olacak ve defnine ruhsat verildiği sarahatla kaydedilecektir.
Aynı Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanunla değişik 299 uncu maddesine göre; 215 inci maddede
zikredilen defin ruhsatiyesi olmadan cenaze defneden mezar bekçileri veya ölü sahipleri Kabahatler Kanununun 32 nci
maddesine göre cezalandırılır.
2014 yılında ……. 189.-TL
b) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanunla değişik 301 inci maddesine
göre; Müsaadesiz olarak bir şehir ve kasabadan diğerine ölü nakledenler Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre
cezalandırılır.
2014 yılında …….
189.-TL
İdari Para Cezasına İtiraz: Bu Kanunda itiraz mercii belirtilmediğinden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine
göre idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararlarına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç
onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî
yaptırım kararı kesinleşir.
12. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanunla değişik 81 inci maddesinin 7
nci fıkrasına göre; Bu Kanun kapsamında korunan, yasal olarak çoğaltılmış, bandrollü nüshaların da yol, meydan, pazar,
kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışı yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenler, Kabahatler Kanununun 38
inci maddesinin birinci fıkrasına göre cezalandırılır.
2014 yılında ……. 91.-TL
İdari Para Cezasına İtiraz: Bu Kanunda itiraz mercii belirtilmediğinden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine
göre idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararlarına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç
onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî
yaptırım kararı kesinleşir.
13. 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanunla değişik 47 nci maddesine göre; Bu
Kanun hükümlerine göre tatbiki ilan olunan sivil savunma tedbirlerine riayet etmeyen bütün vatandaşlarla resmi veya
hususi daire, müessese ve teşekküllerin mesul amirlerine, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, Kabahatler Kanununun 32
nci maddesine göre idarî para cezası verilir.
2014 yılında ……. 189.-TL
İdari Para Cezasına İtiraz: Bu Kanunda itiraz mercii belirtilmediğinden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine
göre idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararlarına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç
Aralık 2013, Yıl: 14, Sayı: 159
71
onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde
idarî yaptırım kararı kesinleşir.
14. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
Terminallerdeki belediye zabıta birimleri, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanun ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğin
kendilerine yüklediği görev ve yetkileri doğrudan yerine getirir ve kullanırlar.
4925 sayılı Kanunda yazılı idarî para cezalarını uygulamaya terminallerde; belediye zabıta birimleri yetkilidir.
Denetimle görevli ve yetkili kılınanlar, Kanun ve bu Yönetmelik esaslarına göre denetim görevlerini yerine getirmek
ve denetimler sırasında tespit ettikleri kusurlar ve ihlaller için tutanak düzenlemekle yükümlüdürler.
Tutanaklar, para cezası gerektiren kusurlar için idari para cezası karar tutanağı, uyarma gerektiren mevzuat
ihlalleri için ihlal tespit tutanağı olmak üzere iki şekilde düzenlenir.
Birden fazla kusurun bir arada işlenmesi halinde her kusur için ayrı idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun (Değişik: 12/7/2013 - 6495/32 md.) 26 ncı maddesinde belirtilmiştir.
a) Taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara 519.- Türk Lirası,
b) Bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi hâlinde 1.558.- Türk Lirası,
c) Yolcu ve eşya taşımaları, kanunlara ve taşımacı ile yolcu ve gönderen arasındaki sözleşmelere uygun olarak
yapılır. Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz, eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz. Buna aykırı
davranan taşımacılara 519.- Türk Lirası,
Taşımacı, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur. Yolcu ve gönderenler de taşımacının
güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uymak zorundadırlar. Taşımacı, çevre kirliliğini önleme, çevre ve insan sağlığını
koruma amacıyla yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Buna aykırı davranan taşımacılara 311.Türk Lirası,
d) Taşımacı, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, yolcu ve
eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle yükümlüdür. Buna aykırı davranan yolcu taşımacılarına 1.039.- Türk Lirası,
e) Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar taşımacı yetki belgesi almadan kendi
nam ve hesaplarına taşıma yapamaz ve yaptıramazlar.
Taşıma işleri komisyoncularının, kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına
yapmaları zorunludur.
Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz.
Buna aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına 1.558.- Türk Lirası idari para cezası,
f) Ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere veya ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara veya değişik ücret
ve zaman tarifeleri uygulayanlara 519.- Türk Lirası, ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde iş yeri, terminal ve
bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara 207.- Türk Lirası idari para cezası, (Aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci
bir ceza verilmez.)
g) Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara 311.- Türk Lirası idari para cezası,
Verilir.
Bu idari para cezaları terminallerde; belediye zabıta görevlilerince verilir.
Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
KAYNAKÇA
- İbrahim Halıcı - Belediye Cezaları Mevzuatı, KONT-DER Yayınları Ankara 1999
- http://www.basbakalik.gov.tr
72
Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi
Download

2014 Yılı Belediye İdari Para Cezaları