T.C.
BURSA
NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü görev ve
çalışma esaslarını belirler.
Kapsam
Madde 2 -
Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Nilüfer Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
de uygulanır.
Tanımlar
Madde 3 -
Bu yönetmelik uygulamasında;
Belediye Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Nilüfer
Belediyesi’ni,
Başkanlık Nilüfer Belediye Başkanlığı’nı,
Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü,
Harcama
Yetkilisi;
bölüm
müdürünü,
gerçekleştirme
görevlisi
müdürün
tanımladığı kişiyi,
Harcama Talimatı; Hizmetin gerekçesi ile yapılacak işin konusu, tutarı, süresi,
kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme yöntemi ve hizmeti gerçekleştirecek
görevlinin yazılı olduğu belgeyi,
Yönetmelik No
Y-73-01
Tarih
31.01.2007
Sayfa
Revizyon No
Revizyon Tarihi
1 /11
7
21.05.2014
HAZIRLAYAN
KONTROL
OLUR
ONAY
Mustafa YILMAZ
Destek Hizmetleri
Müdür V.
Bukle ERMAN
Başkan Yardımcısı
Mustafa BOZBEY
Başkan
04/06/2014 tarihli 490
no’lu Nilüfer Belediye
Meclisi kararı ile
onaylanmıştır.
Gerçekleştirme Görevlisi; harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya
hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirmesi ve
ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürüten kişiyi ifade eder.
Dayanaklar
Madde 4 -
Bu yönetmelik Yürürlükteki Belediye Kanunu ile Yürürlükteki Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair kanun ve bu kanunlara bağlı diğer tüzük, yönetmelik, yönerge
ve talimatnameler doğru hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Organizasyon Yapısı
Madde 5 -
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan
birimlerden oluşur.
a) Satın Alma Bürosu
b) İhale Bürosu
c) Taşınır Kayıt Kontrol Bürosu
b) Sivil Savunma Uzmanlığı Bürosu
c) Güvenlik Hizmetleri Bürosu
Madde 6 -
Müdürlüğün organizasyon şeması aşağıda verildiği gibidir:
Yönetmelik No
Y-73-01
Tarih
31.01.2007
Sayfa
Revizyon No
Revizyon Tarihi
2 /11
7
21.05.2014
HAZIRLAYAN
KONTROL
OLUR
ONAY
Mustafa YILMAZ
Destek Hizmetleri
Müdür V.
Bukle ERMAN
Başkan Yardımcısı
Mustafa BOZBEY
Başkan
04/06/2014 tarihli 490
no’lu Nilüfer Belediye
Meclisi kararı ile
onaylanmıştır.
Destek Hizmetleri
Müdürlüğü
Satın Alma Bürosu
İhale Bürosu
Taşınır Kayıt Kontrol
Bürosu
Sivil Savunma
Uzmanlığı Bürosu
Güvenlik Hizmetleri
Bürosu
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün Temel Görevi
Madde 7 -
Alım, Satım, Hizmet, Yapım, Kira, Trampa mülkiyetin gayri aynı hak tesisi ve
taşıma işlerinin Yürürlükteki D.İ.K, Yürürlükteki Kamu İhale Kanunu, Yürürlükteki
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Devlet İhaleleri Genelgesi, Yönetmeliği ve İ
Cetveli, hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi gerçekleştirilmesi ambarın
işletilmesi
Belediyenin
gelir-
gider
bütçeleri
hareketlerinin,
malzeme
hareketlerinin takibi Belediyenin tüm demirbaş takibi yılsonu tadatlarının
yapılması eskimiş,
kırılmış kullanılmaz durumda olanların demirbaştan
düşürülmesi gibi konularda faaliyetlerini sürdürür. Belediyeye ait tesis, bina,
teçhizatların güvenliğinin sağlamak amacı ile gerekli hizmetleri satın alma,
faaliyetlerinin yürütmek, uygulamak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak.
Yönetmelik No
Y-73-01
Tarih
31.01.2007
Sayfa
Revizyon No
Revizyon Tarihi
3 /11
7
21.05.2014
HAZIRLAYAN
KONTROL
OLUR
ONAY
Mustafa YILMAZ
Destek Hizmetleri
Müdür V.
Bukle ERMAN
Başkan Yardımcısı
Mustafa BOZBEY
Başkan
04/06/2014 tarihli 490
no’lu Nilüfer Belediye
Meclisi kararı ile
onaylanmıştır.
Destek Hizmetleri Müdürü’nün Görevleri
Madde 8 -
Bölümlerden gelen taleplerin referans alınarak Birimin ihtiyacı olan tüm ürünlerin
satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve ilgili firmaya ödenmesini
sağlamak.
Madde 9 -
Bölümlerden gelen talepler talepler doğrultusunda ürün / yapım işleri ve hizmet
alımlarında belirlenen yönteme göre ilgili evrakların hazırlanarak satın alma
dosyasının düzenlenmesini organize etmek.
Madde 10 - Nihai üründe direkt olarak kullanılan ürün / yapım işleri ve hizmetlerin satın
alındığı Onaylı Tedarikçiler Listesi’nin oluşturulmasını ve bu listenin güncelliğini
takip edilmesini koordine etmek.
Madde 11 - Tedarikçi listesinde yer alan tedarikçilerin performans değerlendirmelerinin
yapılmasını ve ilgili kayıtlarının saklanmasını koordine etmek.
Madde 12 - Tedarikçi listesinde yer alan tedarikçilerin memnuniyet değerlendirmelerinin
yapılmasını ve ilgili kayıtlarının saklanmasını koordine etmek.
Madde 13 - Ürün / yapım işleri ve hizmet alımlarında Kamu İhale Kanunu ve İ Cetveli’ni
referans alarak alım yöntemini belirlemek / belirlenmesini sağlamak.
Madde 14 - Satın alınan ürünlerin tanımlanması ve izlenebilirliğine yönelik işlemlerin
gerçekleştirilmesini sağlamak.
Madde 15 - Satın alma ile ilgili avans ve kredi işlemlerini yürütmek. Satın alma siparişlerinde
herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda değişiklik ile ilgili mutabakat
sağlamak ve gerekli durumlarda ihalenin iptal edilerek işlemlere yeniden
başlanmasını organize etmek.
Madde 16 - Satın alma dokümanlarını kontrol etmek ve gerekli kısımlarını onaylamak.
Madde 17 - Müdürlüğe bağlı çalışma alanlarında iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını
sağlamak.
Yönetmelik No
Y-73-01
Tarih
31.01.2007
Sayfa
Revizyon No
Revizyon Tarihi
4 /11
7
21.05.2014
HAZIRLAYAN
KONTROL
OLUR
ONAY
Mustafa YILMAZ
Destek Hizmetleri
Müdür V.
Bukle ERMAN
Başkan Yardımcısı
Mustafa BOZBEY
Başkan
04/06/2014 tarihli 490
no’lu Nilüfer Belediye
Meclisi kararı ile
onaylanmıştır.
Madde 18 - Müdürlüğün yıllık bütçe teklif tasarısını hazırlamak, onaya sunmak ve ayrılan
ödeneğin programa göre sarf edilmesini sağlamak.
Madde 19 - Kalite / Çevre politikasına ve stratejik plana uygun olarak yıllık bölüm bütçesinin
ve yatırımın /cari projelerinin belirlenmesini ve gerçekleşmesini sağlamak
Madde 20 - Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun,
tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından ödeneklerin etkili,
ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur.
Madde 21 - Harcama Yetkilisi bütçede öngörülen ödenekleri kadar harcama yapmakla
sorumlu olup; harcama talimatı ile bütçesinden harcama yapabilir, yetkinin
devredilmesi durumunda idari sorumluluğu devam eder.
Madde 22 - Bölümünde kalite politikasının anlaşılmasını, uygulanmasını, devam ettirilmesini
sağlamak, Belediye içi ve dışı görüşmelerde kurumu temsil etmek.
Madde 23 - Bölümü ile ilgili Kalite / Çevre Yönetim Sistemleri dokümantasyonunun
hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulama sonrası etkinliğini izleyerek gerekli
revizyonların yapılmasını sağlamak.
Madde 24 - Bölüm ile ilgili kuruluş içi / dışı denetimlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak
ve denetim raporuna göre gerekli düzeltici faaliyet planını hazırlamak.
Madde 25 - Personelin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü’ne iletmek ve planlanan eğitimlere ilgili personelin katılımı sağlamak.
Madde 26 - Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek, astlarının arasında
ve görevinin gerektirdiği tüm birimlerle gerekli koordinasyonu kurmak. Hiyerarşik
kademelere uymak, kademe atlamamak ve atlanmasını önlemek.
Madde 27 - Sorumluluğundaki uzun / kısa vadeli işleri planlamak, günün değişen koşullarına
göre planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında etkin ve ekonomik
yürütülmesi için gerekli gelişmeleri ve yayınları izlemek.
Yönetmelik No
Y-73-01
Tarih
31.01.2007
Sayfa
Revizyon No
Revizyon Tarihi
5 /11
7
21.05.2014
HAZIRLAYAN
KONTROL
OLUR
ONAY
Mustafa YILMAZ
Destek Hizmetleri
Müdür V.
Bukle ERMAN
Başkan Yardımcısı
Mustafa BOZBEY
Başkan
04/06/2014 tarihli 490
no’lu Nilüfer Belediye
Meclisi kararı ile
onaylanmıştır.
Madde 28 - İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
Bölümünde İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı koordinasyonunda yürütülmekte olan İş
Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının yasal uygulamaları ile bu uygulamalara
paralel olarak kurulmuş olan OHSAS 18001 Yönetim Sistemi'nin sürekliliğinin
sağlanması ve İSG İç Yönetmeliğine uygun davranılması ve takibinden
sorumludur
Madde 29 - TKY yaklaşımını benimseyen yönetim sistemine entegre olabilecek çalışmalara
destek vermek.( ISO 9001, ISO 14001, EFOM Özdeğerlendirme, Kıyaslama vb.)
Madde 30 - Stratejik
plan
ve
performans
yönetimi
kapsamında
süreç
/
personel
performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
Madde 31 - Harcama yetkilisi, hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri
arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri
belgesi
düzenlemekle
görevlendirmekle
ve
bunu
da
Mali
Hizmetler
Müdürlüğü’ne yazı ile bildirmek.
Madde 32 - Harcama Yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi Mali Yönetim
kontrol düzenlemelerine ve Mevzuata uygun bir şekilde
ilkelerine,
gerçekleştirildiğini içeren İç Kontrol Güvence Beyanı düzenler ve Birim Faaliyet
raporuna ekler. Aynı zamanda yılda en az bir kez İç Kontrol düzenlemeleri ve İç
Kontrol Sisteminin işleyişini değerlendirmeye tabi tutmak.
Madde 33 - 31.12.2005 Tarih ve 26040 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
01.01.2006 Tarihinde yürürlüğe girmiş olan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole
İlişkin Usul ve Esaslar” Hakkında Yönetmeliğin 4.bölümünde sayılan ve Mali
Hizmetler Biriminin Ön Mali Kontrolüne tabi Mali Karar ve İşlemlerden
Müdürlüğü ilgilendirenler, Mali Hizmetler Birimi / İç Kontrol Alt Birimine Kontrole
göndermek.
Madde 34 - İç ve Dış mali denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylılar sağlamak.
Yönetmelik No
Y-73-01
Tarih
31.01.2007
Sayfa
Revizyon No
Revizyon Tarihi
6 /11
7
21.05.2014
HAZIRLAYAN
KONTROL
OLUR
ONAY
Mustafa YILMAZ
Destek Hizmetleri
Müdür V.
Bukle ERMAN
Başkan Yardımcısı
Mustafa BOZBEY
Başkan
04/06/2014 tarihli 490
no’lu Nilüfer Belediye
Meclisi kararı ile
onaylanmıştır.
Madde 35 - Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul
ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş
kişi
veya
komisyonlarca
onaylanması
ve
gerçekleştirme
belgelerinin
düzenlenmiş olmasını kontrol etmek
Madde 36 - Giderlerin gerçekleştirilmesi için; ödeme emri belgesini imzalamak ve net ödeme
emri belgesi ile eki belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilerek İlgili
muhasebe hesaplarına alınmasını sağlamak.
Satın Alma Büro Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
Madde 37 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22’nci maddesine göre bölümlerden gelen
ürün / yapım işleri ve hizmet alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
Madde 38 - Belirlenen alım yöntemine göre gerekli evraklar hazırlanarak Satın alma
dosyasını düzenlemek ve harcama yetkilisince ihale işlemini gerçekleştirmek.
Madde 39 - İhale sonucunu tedarikçilere tebliğ etmek.
Madde 40 - Satın alınan ürünlerin taşınır kayıt kontrol işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
Madde 41 - Tedarikçilerden temin edilen giriş kontrole tabi ürünlerin Muayene ve Kabul
Komisyonu tarafından kontrolü için gerekli işlemleri yapmak. Eski madde No:
49.
Madde 42 - Bölümü ile ilgili yürüteceği tüm çalışmaların öncesinde birim amirine bilgi
vermek.
Madde 43 - Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek ve gerekli
yönlendirmeleri yapmak.
Yönetmelik No
Y-73-01
Tarih
31.01.2007
Sayfa
Revizyon No
Revizyon Tarihi
7 /11
7
21.05.2014
HAZIRLAYAN
KONTROL
OLUR
ONAY
Mustafa YILMAZ
Destek Hizmetleri
Müdür V.
Bukle ERMAN
Başkan Yardımcısı
Mustafa BOZBEY
Başkan
04/06/2014 tarihli 490
no’lu Nilüfer Belediye
Meclisi kararı ile
onaylanmıştır.
İhale Büro Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
Madde 44 - Yürürlükteki Kanunun ile Kamu İhale Kanununa ilişkin parasal limitleri aşan İ
Cetvelinde limitleri geçen işlemlerin yapılmasını sağlamak.
Madde 45 - 2886 Sayılı yürürlükteki D.İ.K göre Alım, Satım, Hizmet, Yapım, Kira, Trampa
mülkiyetin gayri aynı hak tesisi ve taşıma işlerinden ihalesinin yapılmasına karar
verilen tüm ihalelerin işlemlerini yürütmek.
Madde 46 - Bölümlerden gelen talepler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa
göre ürün / yapım işleri ve hizmet alımı ihale işlemlerini gerçekleştirmek.
Madde 47 - 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanununa göre sözleşme işlemlerini
gerçekleştirmek.
Madde 48 - İhale Komisyonu tarafından yapılacak ihalelerin organizasyonunu sağlamak.
Madde 49 - Bölümün evrak işlemlerini gerçekleştirmek.
Madde 50 - Bölümün TKY çalışmalarını gerçekleştirmek.
Madde 51 - Bölümü ile ilgili yürüteceği tüm çalışmaların öncesinde birim amirine bilgi
vermek.
Madde 52 - Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek ve gerekli
yönlendirmeleri yapmak.
Taşınır Kayıt Kontrol Büro Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
Madde 53 - Belediye ihale kanuna göre alımı yapılan tüm Tüketim malzemelerine Taşınır
Mal Yönetmeliğine göre Taşınır İşlem Fişi düzenlemek.(T.M.Y. Örnek No: 5)
Madde 54 - Girişi yapılan tüketim malzemelerinin Harcama birimlerine Taşınır İşlem Fişi ile
çıkışının yapılması sağlamak..(T.M.Y.Örnek No: 5)
Yönetmelik No
Y-73-01
Tarih
31.01.2007
Sayfa
Revizyon No
Revizyon Tarihi
8 /11
7
21.05.2014
HAZIRLAYAN
KONTROL
OLUR
ONAY
Mustafa YILMAZ
Destek Hizmetleri
Müdür V.
Bukle ERMAN
Başkan Yardımcısı
Mustafa BOZBEY
Başkan
04/06/2014 tarihli 490
no’lu Nilüfer Belediye
Meclisi kararı ile
onaylanmıştır.
Madde 55 - Avans işlemlerinde alınan malzemelerin Taşınır İşlem Fişi ile kayıtlara
alınmasını sağlamak. (T.M.Y. Örnek No: 5)
Madde 56 - Alımı yapılan Dayanıklı Taşınırlara ( Demirbaş) Taşınır Mal Yönetmeliğine göre
Taşınır İşlem Fişi düzenlemek. .(T.M.Y. Örnek No: 5)
Madde 57 - Dayanıklı Taşınırları Zimmet Fişi ile alımı yapılan Harcama Birimine teslim
etmek. .(T.M.Y. Örnek No: 6/A)
Madde 58 - Dayanıklı taşınırlara Sicil No sunu gösterir Barkod yapıştırmak.
Madde 59 - 4734 sayılı kanunun 22/d maddesine göre alımı yapılan Mal, Yapım, Hizmet
işleri
için
Muayene
raporunu
hazırlamak
ve
muayene
komisyonunca
imzalanmasını sağlamak.
Madde 60 - İşlemleri tamamlanan dosyaların kontrolünü yapıp ödeme yazı ile Mali Hizm.
Md.’ne gönderilmesini sağlamak.
Madde 61 - Dayanıklı Taşınırların (Demirbaşların) takibini yapmak.
Madde 62 - Dayanıklı Taşınır (Demirbaş) listelerini hazırlamak, odalara asılmasını ve
güncelliğinin sağlanmasını kontrol etmek.
Madde 63 - Eskimiş ve kullanım ömrü dolmuş Dayanıklı Taşınırların (Demirbaş) düşülmesini
sağlamak.
Madde 64 - Belediyemize Hibe ve Bağış yoluyla alınan taşınırların işlemlerini takip etmek.
Madde 65 - Belediyemiz hurda malzemelerin 19.03.2001 tarih ve 2001/15 sayılı Başbakanlık
genelgesi ile Hurdasan A.Ş.’ye satışının yapılmasını sağlamak.
Madde 66 - Belediyemiz Harcama Birimlerinin doğrudan temin alımlarını her ay düzenli
olarak Kamu İhale Kurumuna bildirmek.
Madde 67 - Harcama Birimleri adına her yıl Sayım Tutanağının (Örnek No: 12) hazırlamasını
ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.
Yönetmelik No
Y-73-01
Tarih
31.01.2007
Sayfa
Revizyon No
Revizyon Tarihi
9 /11
7
21.05.2014
HAZIRLAYAN
KONTROL
OLUR
ONAY
Mustafa YILMAZ
Destek Hizmetleri
Müdür V.
Bukle ERMAN
Başkan Yardımcısı
Mustafa BOZBEY
Başkan
04/06/2014 tarihli 490
no’lu Nilüfer Belediye
Meclisi kararı ile
onaylanmıştır.
Madde 68 - Harcama Birimleri adına her yıl Taşınır Sayım Döküm Cetvellerinin (Örnek No:
13) hazırlamasını ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.
Madde 69 - Harcama Birimleri adına her yıl Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesap
Cetvellerinin
(Örnek
No:
14)
hazırlamasını
ve
Sayıştay
Başkanlığına
gönderilmesini sağlamak.
Madde 70 - Bölümü ile ilgili yürüteceği tüm çalışmaların öncesinde birim amirine bilgi
vermek.
Madde 71 - Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek ve gerekli
yönlendirmeleri yapmak.
Güvenlik Hizmetleri Büro Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları:
Madde 72 - Belediye personelinin ve Belediye’ye ait tesis, bina ve teçhizatlarının güvenliğini
sağlamak amacı ile gerekli hizmetleri satın alma faaliyetlerini yürütmek.
Madde 73 - Belediye personelinin ve Belediye’ye ait tesis, bina ve teçhizatlarının güvenliğini
sağlamak amacıyla güvenlik elemanlarını koordine etmek.
Madde 74 - Bölümü ile ilgili yürüteceği tüm çalışmaların öncesinde birim amirine bilgi
vermek.
Madde 75 - Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek ve gerekli
yönlendirmeleri yapmak.
Sivil Savunma Uzmanlığı Büro Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları:
Madde 76 - Düşman taarruzlarına, doğal afetlere ve büyük yangınlara karşı can ve mal
kaybının en aza indirilmesi için koruyucu tedbirleri almak ve kurtarıcı faaliyetleri
gerçekleştirmek,
yürürlükteki
Özel
Güvenlik
Hizmetlerine
Dair
Kanun
kapsamında Özel Güvenlik personeliyle Belediye personelinin, tesis, bina ve
teçhizatların güvenliğini sağlamak.
Yönetmelik No
Y-73-01
Tarih
31.01.2007
Sayfa
Revizyon No
Revizyon Tarihi
10 /11
7
21.05.2014
HAZIRLAYAN
KONTROL
OLUR
ONAY
Mustafa YILMAZ
Destek Hizmetleri
Müdür V.
Bukle ERMAN
Başkan Yardımcısı
Mustafa BOZBEY
Başkan
04/06/2014 tarihli 490
no’lu Nilüfer Belediye
Meclisi kararı ile
onaylanmıştır.
Madde 77 - Sivil savunma faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ekipler oluşturmak ve bu
ekiplerin görevlerinin gereklerine göre eğitilmelerini sağlamak.
Madde 78 - Sivil Savunma Planları’nı hazırlamak ve ilgili kurumlar tarafından onaylanmasını
sağlamak.
Madde 79 - Planlanan sivil savunma faaliyetlerinin ilgililerle işbirliği içinde uygulanmasını ve
takibini sağlamak.
Madde 80 - Sivil savunma görev ve hizmetleri ile ilgili konular hakkında Belediye Personeli
ve Mahalli Sivil Savunma Müdürlük, Uzmanlık ve Memurlukları ile irtibat ve
işbirliğinde bulunmak.
Madde 81 - Mahalli Mülki İdare Amirlikleri ile bağlı veya denetlemelerine tabi bulundukları
üst makamlardan gönderilen sivil savunma ile ilgili emir, talimat ve direktiflerin
yerine getirilmesini sağlamak.
Madde 82 - Sivil savunma tesis, teçhizat ve malzeme ihtiyaçlarını temin etmek, mevcut
olanların bakımlarının yapılmasını ve muhafaza edilmesini sağlamak.
Madde 83 - Sivil savunma mevzuat, yayın ve emirlerini sürekli olarak izlemek, incelemek ve
bunların Belediye’de uygulanması için gerekli faaliyetleri yerine getirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük
Madde 84 - Bu yönetmelik Nilüfer Belediye Meclisi’nin kabulü ve web sitesinde yayımı ile
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 85 - Bu yönetmelik hükümleri Nilüfer Belediye Başkanı adına Destek Hizmetleri
Müdürü tarafından yürütülür.
Yönetmelik No
Y-73-01
Tarih
31.01.2007
Sayfa
Revizyon No
Revizyon Tarihi
11 /11
7
21.05.2014
HAZIRLAYAN
KONTROL
OLUR
ONAY
Mustafa YILMAZ
Destek Hizmetleri
Müdür V.
Bukle ERMAN
Başkan Yardımcısı
Mustafa BOZBEY
Başkan
04/06/2014 tarihli 490
no’lu Nilüfer Belediye
Meclisi kararı ile
onaylanmıştır.
Download

KONU - Nilüfer Belediyesi