Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668
Konu: Yeniden Değerleme
Oranının Uygulanması
23/12/2014
GENELGE
(2014/KDGM- 10/GENEL)
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının,
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası,
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve
İdari Para Cezalarının, aynı Kanun’un 35 inci maddesinin ikinci fıkrası,
4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 80 inci
maddesinde belirtilen yetki belgesi ve taşıt kartı ücretlerinin, aynı Kanunun 33 üncü
maddesinin ikinci fıkrası,
Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY)
42 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin altıncı fıkrası,
Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları
Hakkında Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan İdari Para
Cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası,
Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında
Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler ile Yola Elverişlilik
Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin
12 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası,
gereğince her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden
değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
15/11/2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 441 sıra nolu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (yüzde on virgül on
bir) olarak tespit edilmiştir.
Bu itibarla;
Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezaları (EK-1),
KTY kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri
(EK-2),
KTFMYEY kapsamında verilen yetki belgesi, yeterlilik belgesi ve ihtar ile sınav ve eğitimi
tamamlama belgesi onay ücretleri ile Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı
ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında
yer alan İdari Para Cezası (EK-3),
1/7
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve
İdari Para Cezaları (EK-4),
Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında
Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler (EK-4),
Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur
Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretler (EK-4),
01/01/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2014 yılı için belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılmıştır.
Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.
Lütfi ELVAN
Bakan
Ek: 5 sayfa ücret listesi (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4)
DAĞITIM:
İçişleri Bakanlığı
-Emniyet Genel Müdürlüğü
-Jandarma Genel Komutanlığı
-Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Bölge Müdürlükleri
TOBB
Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.
Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.
İlgili Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları
2/7
Ek:1
01/01/2015 – 31/12/2015 Tarihleri Arasında Uygulanacak
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezaları Miktarları
4925 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin;
Miktarı [TL]
(a) bendinin;
İlk cümlesindeki ceza miktarı:
(5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi
kapsamına uygun olmayan faaliyette bulunanlara) (aynı kabahat için 48 saat
geçmeden ikinci ceza verilmez.)
1.144
İkinci cümlesindeki ceza miktarı:
(5 inci maddeye göre yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden
kullananlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
571
(b) bendindeki ceza miktarı:
(5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) (aynı kabahat için 48 saat
geçmeden ikinci ceza verilmez.)
571
(c) bendindeki ceza miktarı:
(5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara)
(ç) bendindeki ceza miktarı:
(5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranan bir taşımacının diğer bir taşımacının
taşıma faaliyetini engellemesi halinde)
571
1.715
(d) bendinin;
ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)
571
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:
(6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara)
342
(e) bendinin;
ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına)
1.144
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:
(7 nci maddenin ikinci fıkrasına yakırı davranan taşımacılara)
571
üçüncü cümlesindeki ceza miktarı:
(7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)
342
(f) bendindeki ceza miktarı:
(10 uncu maddeye aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına) (aynı
kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
1.715
(g) bendinin;
3/7
ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(11 inci maddeye aykırı davranarak ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere veya
ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara veya değişik ücret ve zaman tarifeleri
uygulayanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
571
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:
(Ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış
yerlerinde bulundurmayanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza
verilmez.)
227
(ğ) bendindeki ceza miktarı:
(13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dâhilindeki iki
nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne) (aynı kabahat için 48
saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
3.432
(h) bendindeki ceza miktarı:
571
(14 üncü maddeye aykırı davrananlara)
(ı) bendinin;
ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara)
1.144
İkinci cümlesindeki ceza miktarı:
(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta
şirketlerine) (Ödemesi gereken sigorta priminin 10 katı)
10 Katı
(i) bendindeki ceza miktarı:
(22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleri yerine getirmeyen
taşımacılara)
571
(j) bendindeki ceza miktarı:
(32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren
taşımacılara)
342
(k) bendindeki ceza miktarı:
(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren
işletmecilere)
571
(l) bendinin;
ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan
şoförlere) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
227
ikincisi cümlesindeki ceza miktarı
(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan
şoförün işleticisine) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
571
4/7
Ek:2
BELGE TANIMI / AÇIKLAMASI
SİMGESİ 2014 ÜCRETLERİ [TL]
Otomobille Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı
A1
19.372
Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı
Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması
Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı
Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı
Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı
Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı
Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı
Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması
Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı
Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği
Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği
Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği
Yurtiçi Kargo Acenteliği
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği
Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı
Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı
Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı
Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği
Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği
İliçi Kargo İşletmeciliği
Yurtiçi Kargo İşletmeciliği
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği
İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği
Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği
İliçi Dağıtım İşletmeciliği
Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği
Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü
Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği
Eşya Terminali İşletmeciliği
Her Bir Taşıt Kartı
Uyarma
Taşıma Özel İzin Belgesi
A2
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
D3
D4
F1
F2
G1
G2
G3
G4
H1
H2
K1
K2
K3
L1
L2
M1
M2
M3
N1
N2
P1
P2
R1
R2
T1
T2
T3
29.063
96.879
48.437
9.685
9.685
77.504
19.372
58.129
29.063
9.685
7.484
7.746
11.619
7.746
11.619
7.746
11.619
7.746
11.619
19.372
9.685
9.685
193.772
387.548
19.372
290.660
387.548
3.870
38.751
19.372
290.660
290.660
387.548
1.932
1.932
1.932
90
90
189
5/7
Ek:3
Tablo-1
Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Yönetmeliğine Göre
Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi
19.372
Mesleki Yeterlilik Belgesi
16
Mesleki Yeterlilik Sınavı (Bakanlıkça yapılması halinde)
35
Eğitim Tamamlama Belgesi Onayı
35
İhtar
189
Tablo-2
Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü Ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları
Hakkında Yönetmeliğe Göre
Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlardan kış lastiği takmayanlara
571
6/7
Ek:4
Tablo-1
ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ
(TL)
NET ÜCRET MİKTARI
Araç Grubu
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel
Amaçlı Taşıt, Arazi taşıtı, Römork,
Yarırömork
Traktör (Römorklu-Römorksuz),
Motosiklet, Motorlu bisiklet
KDV’Lİ ÜCRET MİKTARI
208
245,44
154
181,72
79
93,22
Tablo-2
2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 35 İNCİ MADDESİNİN
7 NCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN CEZA MİKTARLARI
(TL)
İLK DEFA
6.377
İKİNCİ DEFA
10.635
ÜÇÜNCÜ DEFA
21.272
Tablo-3
YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ
(TL)
ARAÇ MUAYENE İŞLETME YETKİ BELGESİ
110
ARAÇ MUAYENE GEÇİCİ İŞLETME YETKİ BELGESİ
110
YOLA ELVERİŞLİLİK MUAYENESİ YETKİ BELGESİ
22.454
7/7
Download

Devamını Okumak İçin Tıklayınız