PRATİK BİLGİLER
KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR
Adı
Kanuni Dayanağı
Aylık Katsayı
Dönemi
657 s.Kanun md. 154, Maliye Bakanlığı BÜMKO
Gn. Md. 31.12.2014 tarih ve 27998389.-010-0602(913)11868 sayılı Genelge
01.01.2015 - 30.06.2015
657 s.Kanun md. 154, Maliye Bakanlığı BÜMKO
01.01.2015 - 30.06.2015
Gn. Md. 31.12.2014 tarih ve 27998389.-010-0602(913)11868 sayılı Genelge
01.07.2015 - 31.12.2015
657 s.Kanun md. 152, Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn. Md.
31.12.2014 tarih ve 27998389.-010-06-02(913)11868
sayılı Genelge
01.01.2015 - 30.06.2015
(9.500xAylık Katsayı) Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn. Md.
31.12.2014 tarih ve 27998389.-010-06-02(913)11868
sayılı Genelge
01.01.2015 - 30.06.2015
Memuru Aylığı
Kıdem Aylığı Göstergesi
657 s.Kanun md. 154, 375 s.KHK md.1
Taban Aylık Katsayı
Yan Ödeme Katsayısı
En Yüksek Devlet
Oran
0.079308
01.07.2015 - 31.12.2015
1.24144
0.025149
01.07.2015 - 31.12.2015
753.43
01.07.2015 - 31.12.2015
20
Bir hizmet yılı için 20, 25 yıl
ve fazlası için azami 500
gösterge
Taban Aylık Göstergesi
375 s. KHK md.1
1000
DEVLET MEMURU SOSYAL YARDIMLARI
Adı
Kanuni Dayanağı
Dönemi
Aile Yardımı
(2134xAylık Katsayı)
657 s.Kanun md. 202, Maliye Bakanlığı BÜMKO
Gn. Md.31.12.2014 tarih ve 27998389.-010-
01.01.2015 - 30.06.2015
657 s.Kanun md. 202, Maliye Bakanlığı BÜMKO
Gn. Md. 31.12.2014 tarih ve 27998389.-010-
01.01.2015 - 30.06.2015
06-02(913)11868 sayılı Genelge
Çocuk
Yardımı
0-6 yaş grubu çocukları için
(500xAylık Katsayı)
7 yaş üzeri her bir çocuk için
(250xAylık Katsayı)
31.12.2014 tarih ve 27998389.-010-06-02(913)11868
sayılı Genelge
657 s.Kanun md. 208, Maliye Bakanlığı BÜMKO
Gn. Md. 31.12.2014 tarih ve 27998389.-010-
Eş ve Çocuk
(9500xAylık K.)
06-02(913)11868 sayılı Genelge
Memur
(9500xAylık K.x2)
169.24
01.07.2015 - 31.12.2015
39.65
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
19.83
01.07.2015 - 31.12.2015
657 s.Kanun md. 207, Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn. Md.
Doğum Yardımı
(2500xAylık Katsayı)
Ölüm
Yardımı
06-02(913)11868 sayılı Genelge
Tutarı TL
01.01.2015 - 30.06.2015
198.27
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
753.43
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
1.506.85
01.07.2015 - 31.12.2015
YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI (01.01.2015 – 31.12.2015)
Kanuni Dayanağı
Ek Gösterge/Derece
Tutarı TL
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar
43.00
Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (harç) olan kadrolarda bulunanlar
40.00
6245 s. Kanun 33/a ,
Ek göstergesi 3000 dahil - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
37.50
6583 s. B.K.K.
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar
33.00
Merkezi Yönetim Bütçe
Aylık/ kadro derecesi 5-15 olanlar
32.00
Kanunu (H) Cetveli
6245 s. Kanun md. 33/b
Ülke düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz olanlara
55.90
Not: 6245 sayılı Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasının son paragrafında ; bu şekilde gündelik ödenenlerden yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmının ayrıca ödeneceği, 6245 sayılı
Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasında; bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç)
yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere
gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmının ayrıca ödeneceği belirtilmiştir.
Ancak 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (H) Cetveline göre; 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak
yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerin % 50 artırımlı miktarı esas alınacaktır.
K.K.T.C.’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİK TUTARLAR
(01.01.2015 – 31.12.2015)
Kanuni Dayanağı
Görev Ünvanı / Kadro Derecesi
B.K.K. No: 2014/7128,
Memur ve Hizmetli-
Aylık/kadro derecesi 1 olanlar
98.30
1 Ocak 2015 tarih ve 29223 sayılı R.G.
lerden
Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar
81.90
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
65.55
OCAK 2015
Tutarı (TL)
MİHDER
1
MAHALLİ
İDARELERE
HİZMET
PRATİK BİLGİLER
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (01.01.2015 – 31.12.2015)
Çeşidi
Fazla Çalışma
Saat Ücreti
Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde Çalışan
Personele
(Destek
Hizmeti
yürüten personel hariç) Aylık
Fazla Çalışma
Ücreti
Kanuni Dayanağı
Konusu
657 s. Kanun md. 178,
6583 s. B.K (K)Cet. III/A-1
Genel
1.63
6583 s. B.K.(K) Cet.
III/A/2-b B.K (K) Cet.
III/A/2-ğ
Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışanlar (ayda 90 saati
aşamaz)
1.71
B.K. (K) Cet. III/B-1
Bu hükümlerin
uygulanmasında
büyükşehir sınırları
içerisindeki belediyeler,
içinde bulundukları
büyükşehir nüfusuna
tabidir.
Tutarı (TL)
10.000’e kadar olanlar için
217.00
10.001’den 50.000’e kadar olanlar için
233.00
50.001’den 100.000’kadar olanlar için
258.00
100.001’den 250.000’e kadar olanlar için
291.00
250.001’den 1.000.000’a kadar olanlar için
347.00
1.000.001’den fazla olanlar için
403.00
Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer
büyükşehirler için
403.00
Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir sınırları içerisindekiler için
536.00
BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEKLERİ
Kanuni Dayanağı
Dönemi
01.01.2015 – 30.06.2015
5393 s. Kanun md.39
6583 s. Bütçe Kanunu
(K Cetveli) Md. 15
Maliye Bakanlığı
BÜMKO Genel Müdürlüğü 31.12.2014 tarih
ve 27998389-010-0602(913)11868
sayılı Genelge
Nüfusuna Göre Belediyeler
Tutarı (TL)
Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde
5.732.38
Nüfusu 10.001-50.000 arasında olanlar
6.525.46
Nüfusu 50.001-100.000 arasında olanlar
8.111.62
Nüfusu 100.001-250.000 arasında olanlar
9.301.24
Nüfusu 250.001-500.000 arasında olanlar
10.887.40
Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olanlar
12.473.56
Nüfusu 1000.001-2.000.000 arasında olanlar
15.249.34
Nüfusu 2000.001 ‘den fazla olanlar
18.421.66
Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde
Nüfusu 10.001-50.000 arasında olanlar
Nüfusu 50.001-100.000 arasında olanlar
01.07.2015 – 31.12.2015
Nüfusu 100.001-250.000 arasında olanlar
Nüfusu 250.001-500.000 arasında olanlar
Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olanlar
Nüfusu 1000.001-2.000.000 arasında olanlar
Nüfusu 2000.001 ‘den fazla olanlar
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ HUZUR HAKLARI
Kanuni Dayanağı
Dönemi
01.01.2015 – 30.06.2015
5393 s.Kanun md.32;
Maliye Bakanlığı
BÜMKO Genel Müdürlüğü 31.12.2014 tarih
ve 27998389-010-0602(913)11868
sayılı Genelge
Nüfusuna Göre Belediyeler
Azami Tutar (TL)
Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde
63.70
Nüfusu 10.001 – 50.000 arasında olanlar
72.50
Nüfusu 50.001 – 100.000 arasında olanlar
90.13
Nüfusu 100.001 – 250.000 arasında olanlar
103.35
Nüfusu 250.001 – 500.000 arasında olanlar
120.97
Nüfusu 500.001 – 1.000.000 arasında olanlar
138.60
Nüfusu 1.000.001 – 2.000.000 arasında olanlar
169.44
Nüfusu 2.000.001’den fazla olanlar
204.68
Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde
01.07.2015 – 31.12.2015
Nüfusu 10.001 – 50.000 arasında olanlar
Nüfusu 50.001 – 100.000 arasında olanlar
Nüfusu 100.001 – 250.000 arasında olanlar
Nüfusu 250.001 – 500.000 arasında olanlar
Nüfusu 500.001 – 1.000.000 arasında olanlar
Nüfusu 1.000.001 – 2.000.000 arasında olanlar
Nüfusu 2.000.001’den fazla olanlar
2
OCAK 2015
MİHDER
PRATİK BİLGİLER
BELEDİYE ENCÜMEN ÜYESİ HUZUR HAKLARI (*)
Kanuni Dayanağı
Dönemi
01.01.2015 –
30.06.2015
5393 s. Kanun md. 36;
Maliye Bakanlığı
BÜMKO Genel Müdürlüğü
31.12.2014 tarih ve 27998388-010-0602(913)11868 sayılı Genelge
01.07.2015 –
31.12.2015
Nüfusuna Göre Belediyeler
Aylık Brüt (TL)
Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde
277.57
Nüfusu 10.001 – 50.000 arasında olanlar
356.88
Nüfusu 50.001 – 200.000 arasında olanlar
475.85
Nüfusu 200.001’den fazla olanlar
594.82
Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde
Nüfusu 10.001 – 50.000 arasında olanlar
Nüfusu 50.001 – 200.000 arasında olanlar
Nüfusu 200.001’den fazla olanlar
(*) Belediye encümeninin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir.
5216 s. Kanun md. 16;
Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü
31.12.2014 tarih ve 27998388-010-0602(913)11868 sayılı Genelge
01.01.2015 –
30.06.2015
Büyükşehir Belediye encümeninin başkanı ve
seçilmiş üyelerine
01.07.2015 –
31.12.2015
Büyükşehir Belediye encümeninin başkanı ve
seçilmiş üyelerine
951.70
(*) Büyükşehir Belediye Encümeninin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir.
KESİNTİLER VE ENGELLİLİK İNDİRİMİ
Kanuni Dayanağı
Dönemi
5434 s. K.md. 14; 5510 s. K. Geçici md. 4
01.01.2015 –
30.06.2015
5434 s.K. Ek md. 70;
5510 s.K.
Geçici md.4
Maliye Bakanlığı
BÜMKO Genel Müdürlüğü
31.12.2014 tarih ve
27998388-010-0602(913)11868 sayılı
Genelge
01.07.2015 –
31.12.2015
4447 s. K. 49. md.
01.01.2005 ve sonrası
Çeşidi
Oran-Tutar (TL)
Emekli Keseneği (Memur Kurum)
%16 – %20
Ek Gös. 8400 ve üstü
(%240)
1.814.86
Ek Gös. 7600(d)-8400(h)
(%200)
1.447.03
Ek Gös. 6400(d)-7600(h)
(%180)
1.356.14
Ek Gös. 4800(d)-6400(h)
(%150)
1.310.11
Ek Gös. 3600(d)-4800(h)
(%130)
979.44
Ek Gös. 2200(d)-3600(h)
(%70)
527.02
Diğerleri
(%40)
301.39
Ek Gös. 8400 ve üstü
(%240)
Ek Gös. 7600(d)-8400(h)
(%200)
Ek Gös. 6400(d)-7600(h)
(%180)
Ek Gös. 4800(d)-6400(h)
(%150)
Ek Gös. 3600(d)-4800(h)
(%130)
Ek Gös. 2200(d)-3600(h)
(%70)
Diğerleri
(%40)
İşsizlik Sigortası Primi
Sigortalı %1
İşveren %2
Devlet %1
193 s. GV K md. 31,
287 Seri Nolu Gelir
V.Gen.Tebliği
(30.12.2014/29221 (S.
Resmi Gazete)
OCAK 2015
01.01.2015 –
31.12.2015
Engellilik
İndirimi
1.Derece (Çalışma
Gücünün %80 kay.)
880.00 TL
2.Derece (Çalışma
Gücünün %60 kay.)
440.00 TL
3.Derece (Çalışma
Gücünün %40 kay.)
200.00 TL
MİHDER
3
MAHALLİ
İDARELERE
HİZMET
PRATİK BİLGİLER
İŞÇİ ÖDEMELERİ
Çeşidi
Kanuni Dayanağı
Kıdem Tazminat Tavanı
Asgari Ücret (Brüt)
Sigorta Primi
Dönemi
01.01.2015 – 30.06.2015
Maliye Bakanlığı BÜMKO Gen. Müd. 31.12.2014 tarih ve
27998389-010-06-02(913)118681 sayılı Genelge
01.07.2015 – 31.12.2015
4857 s. K. md. 39; 31.12.2014 gün ve 2014/1
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
31.12.2014 tarih ve 29222 s. R.G.
01.01.2015 – 30.06.2015
5510 s.K. md.82
Tavan Ücreti (Aylık)
Sigorta Primi
5510 s.K. md.82
Taban Ücreti (Aylık)
Tutarı (TL)
1475 s.K.14 (4857 s. K.Geçici md.6); 5434 s.K.
Ek md. 20,Ek md. 70; 5510 s.K Geçici md.4
3.541.37
1.201.50
01.07.2015 – 31.12.2015
1.273.50
01.01.2015 – 30.06.2015
7.809.90
01.07.2015 – 31.12.2015
8.277.90
01.01.2015 – 30.06.2015
1.201.50
01.07.2015 – 31.12.2015
1.273.50
Stajyer Öğrenci Ücreti
3308 s.K. 25. md.
01.01.2015 – 30.06.2015
361.35
(Asgari Tutar)
(Asgari Üc.%30’u)
01.07.2015 – 31.12.2015
382.05
MEMURLARDAN ALINACAK 2014 YILI YEMEK BEDELLERİ
Kanuni Dayanağı
MEMURLARDAN
15/1/2014 tarihinden
14/1/2015 tarihine kadar
Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan
1,00 TL
1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
1,66 TL
2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
2,02 TL
Maliye Bakanlığı
3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
2,60 TL
2014 Yılı
4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
3,42 TL
Merkezi Yönetim
4800 ve daha yukarı ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
3,79 TL
Bütçe Uygulama Tebliği
Sıra No:1
SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN
Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.065 TL kadar (2.065 TL dahil) olanlardan
1,19 TL
17.1.2014/28885 sayılı
Aylık brüt sözleşme ücretleri 3.605 TL kadar (3.605 TL dahil) olanlardan
2,02 TL
R.G.
Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.045 TL kadar (5.045 TL dahil) olanlardan
3,61 TL
Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.045 TL üzerinde olanlardan
4,55 TL
MEMURLARLA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI 2014 YILI AZAMİ BİRİM FİYAT LİSTESİ
(BÜMKO G.Md.nün 03.02.2014 tarih ve 45516914 - 115457-3 / 849 sayılı Genel Yazısı)
Cinsi
Birim Fiyatlar TL (KDV Hariç)
1-Takım Elbise
2-Tayyör
3-Yazlık Takım Elbise
Cinsi
124.50
18-Çorap
90.70
19-Eldiven
123.40
Birim Fiyatlar TL (KDV Hariç)
2.40
Yün
3.10
Deri
9.30
4-Pantolon-Etek
26.40
20-Atkı-Kaşkol
5-Gömlek- Bluz- Yelek
17.00
21-Kazak
4.77
22-Sarık
6-Kravat-Papyon
7-Palto-Manto
124.50
23-Cüppe
4.78
19.20
9.50
28.50
8-Pardesü-Gocuk
61.40
24-Şapka-Başlık-Kep
9-Yağmurluk(Muşamba)
27.00
25-İş Gömleği
12.56
10-Meşin Ceket- Deri Ceket
111.80
26-İş Önlüğü
12.56
11-Parka-Mont-Montgomer
53.30
27-Ebe Önlüğü
12.56
12-Kaput
33.90
28-Tulum
23.90
13-Erkek Ayakkabısı
35.10
29-İş Elbisesi
35.10
14-Kadın Ayakkabısı
35.10
30-Hemşire-Ebe Forması
27.00
15-İş Ayakkabısı
24.50
31-Laboratuar Kıyafeti
19.60
16-Bot-Fotin
35.10
32-Ameliyathane Kıyafeti
19.60
17-Lastik Çizme
12.80
33-Bel Kemeri
10.45
4
OCAK 2015
9.34
MİHDER
PRATİK BİLGİLER
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI (%)
Uygulama Yılı
Konusu
Kanuni Dayanağı
2015
2014 Yılı Yeniden
Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. Mük. md. 298/B, 15.11.2014/29176 s. R.G. 441 sıra No. V.U.K. G.
Tebliği
% 10,11
Oranı
2014
2013 Yılı Yeniden
Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. Mük. md. 298/B, 19.11.2013/28826 s. R.G. 430 sıra No. V.U.K. G.
Tebliği
% 3,93
2013
2012 Yılı Yeniden
Değerleme Oranı
213 s.V.U.K. Mük. md. 298/B, 10.11.2012/28463 s. R.G. 419 sıra No. V.U.K. G.
Tebliği
% 7,80
2012
2011 Yılı Yeniden
Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 10.11.2011/28643 s. R.G. 410 sıra nolu V.U.K. G.
Tebliği
% 10,26
2011
2010 Yılı Yeniden
Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 17.12.2010 / 27757 s. R.G. 401 sıra nolu
V.U.K. G. Tebliği
% 7,7
2010
2009 Yılı Yeniden
Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 14.11.2009 / 27406 s. R.G. 392 sıra nolu
V.U.K. G. Tebliği
% 2,2
2009
2008 Yılı Yeniden
Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 20.11.2008 / 27060 s. R.G. 387 sıra nolu
V.U.K. G. Tebliği
% 12
2008
2007 Yılı Yeniden
Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 17.11.2007 / 26703 s. R.G. 377 sıra nolu
V.U.K. G. Tebliği
% 7,2
2007
2006 Yılı Yeniden
Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 28.11.2006 / 26360 s. R.G. 363 sıra nolu
V.U.K. G. Tebliği
% 7,8
2006
2005 Yılı Yeniden
Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 18.11.2005 / 25997 s. R.G. 353 sıra nolu
V.U.K. G. Tebliği
% 9,8
2005
2004 Yılı Yeniden
Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 20.11.2004 / 25646 s. R.G. 341 sıra nolu
V.U.K. G. Tebliği
% 11,2
2004
2003 Yılı Yeniden
Değerleme Oranı
213 s. V.U.K md.298/10, 04.12.2003 / 25306 s. R.G.325 sıra nolu
V.U.K. G. Tebliği
% 28,5
USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2015 – 31.12.2015)
(213 sayılı V.U.K. 352. Md, 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı R.G’de Yayınlanan 442 sıra Nolu V.U.K Genel Tebliği)
Mükellef Grupları
1.Derece Usulsüzlük (TL)
Sermaye şirketleri
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı
İkinci sınıf tüccarlar
Yukarıdakiler dışında kalıp beyan usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
Kazancı basit usulde tespit edilenler
Gelir vergisinden muaf esnaf
2. Derece Usulsüzlük (TL)
120.00
77.00
39.00
18.00
10.60
4.80
66.00
39.00
18.00
10.60
4.80
2.60
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2015 – 31.12.2015)
(193 sayılı G.V.K. 103. Md., 287 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)
Miktarı
Oranı
12.000 TL’ye kadar
% 15
29.000 TL’ nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası
% 20
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL, fazlası (ücret gelirlerinde 106.000 TL.nin 29.000 TL.’si için 5.200 TL.) fazlası
% 27
66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL, fazlası (ücret gelirinde 106.000 TL.’den fazlasının 106.000 TL.’si için 25.990 TL) fazlası
% 35
İŞYERLERİ ve DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA UYGULANACAK ÇTV YILLIK TUTARLARI
Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi (2015 Yılı)
(2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü md., 30.12.2014 tarih ve 29221 s. R.G.’de yayımlanan
46 nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği)
Bina Grupları
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1. Grup
2.500
1.900
1.600
1.300
1.100
2. Grup
1.600
1.200
970
770
660
3. Grup
1.100
800
660
500
400
4. Grup
500
400
330
250
190
5. Grup
300
250
170
160
130
6. Grup
160
130
88
77
55
7. Grup
55
44
31
26
20
Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suratiyle metreküp başına 20 Kuruş olarak hesaplanacaktır.
OCAK 2015
MİHDER
5
MAHALLİ
İDARELERE
HİZMET
PRATİK BİLGİLER
İŞYERLERİ ve DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA UYGULANACAK
ÇTV YILLIK TUTARLARI
Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi (2015 Yılı)
(2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü md., 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı R.G.’de yayımlanan
46 nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği)
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Bina Grupları
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1. Grup
3.125
2.375
2.000
1.625
1.375
2. Grup
2.000
1.500
1.212
992
825
3. Grup
1.375
1.000
825
625
500
4. Grup
625
500
375
312
237
5. Grup
375
312
212
200
162
6. Grup
200
162
110
96
68
7. Grup
68
55
38
32
25
Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına Büyükşehir Belediyelerinde 26 Kuruş,
belediyelerde 20 kuruş olarak hesaplanacaktır.
İŞYERLERİ ve DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA UYGULANACAK
ÇTV YILLIK TUTARLARI
Kalkınma Öncelikli Yörelerdeki Belediyeler ile Nüfusu 5000’den Az Olan Belediyelerde (2015 Yılı)
(2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü md., 30.12.2014 tarih ve 29221 s. R.G.’de yayımlanan
46 nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği)
Bina Grupları
Bina Dereceleri ve Yılık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
1. Grup
1.250
950
800
650
5. Derece
550
2. Grup
800
600
485
385
330
3. Grup
550
400
330
250
200
4. Grup
250
200
150
125
95
5. Grup
150
125
85
80
65
6. Grup
80
65
44
38
27
7. Grup
27
22
15
13
10
Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suratiyle metreküp başına 10 Kuruş olarak hesaplanacaktır.
“MAHALLİ İDARELERE
HİZMET DERGİSİ”
HER ZAMAN HİZMETİNİZDE
DERGİNİZ; 2015 YILINDA
“12 AYLIK DERGİ BEDELİ 400 ”
(KDV Dahil)
LÜTFEN ABONE OLUNUZ VE
ABONE OLUNMASINI TAVSİYE EDİNİZ.
6
OCAK 2015
MİHDER
PRATİK BİLGİLER
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ (TL)
(30.01.2014 tarih ve 28898 sayılı R.G.’de yayımlanan 2014/1 nolu Kamu İhale Tebliği)
Konusu
K.Dayanağı
Eşik Değer
31.01.2014
Tarihine Kadar (TL)
31.01.2014-31.01.2015
Tarihine kadar (TL)
Mal ve Hizmet Alımları
8/a
811.897
868.486
Mal ve Hizmet Alımları
8/b
1.353.164
1.447.479
31.844.702
8/c
29.769.751
Açık İhale Usulü Kamu İhale
Bülteni İlan Limiti (İhale
tarihinden en az 40 gün önce)
Yapım İşleri
Mal ve Hizmet Alımları
13/a-1
1.353.164
1.447.479
Yapım İşleri
13/a-1
29.769.751
31.844.702
Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü Kamu İhale Bülteni Ön
Yeterlilik İlan Limiti (son başvuru
tarihinden en az 14 gün önce)
Mal ve Hizmet Alımları
13/a-2
1.353.164
1.447.479
Yapım İşleri
13/a-2
29.769.751
31.844.702
Pazarlık Usulü Kamu İhale
Bülteni İlan Limiti (İhale
tarihinden en az 25 gün önce)
Mal ve Hizmet Alımları
13/a-3
1.353.164
1.447.479
Yapım İşleri
13/a-3
29.769.751
31.844.702
Yerel Gazete İlan Limiti (İhale
tarihinde en az 7 gün önce en
az iki yerel gazetede)
Mal ve Hizmet Alımları
13/b-1
88.578
94.751
Yapım İşleri
13/b-1
177.163
189.511
Kamu İhale bülteni İlan Limiti
(İhale tarihinde en az 14 gün
önce
Mal ve Hizmet Alımları
13/b-2
88.578 - 177.163 arası
94.751 - 189.511 arası
Yapım İşleri
13/b-2
177.163 - 1.476.421 arası
189.511 - 1.579.327 arası
Kamu İhale Bülteni İlan Limiti
(İhale tarihinden en az 21 gün
önce)
Mal ve Hizmet Alımları
13/b-3
177.163 - 1.476.421 arası
189.511 - 1.579.327 arası
Yapım İşleri
13/b-3
177.163 - 1.476.421 arası 189.511 - 31.844.702 arası
Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar
Doğrudan Temin Usulü ile
Yapılacak Alımlar
21/f
147.633
157.923
Büyükşehir Sınır İçindeki İdareler
22/d
44.287
47.323
Diğer İdareler
22/d
14.755
15.783
İhalelerden Kesilecek Kamu İhale Kurumu Payı
(sözleşme bedelinin onbinde beşi)
53/j-1
295.276
315..856
KİK’e Yapılacak Şikayetlerde Alınacak Tutar
53/j-2
Mal ve hizmet alımı ihalelerinde
yaklaşık maliyet
Yapım işi ihalelerinde yaklaşık
maliyet
669.503
716.167
716.167.- TL’ye kadar olanlarda
1.336
1.429
716.167.- TL- 1.447.479.- arası olanlarda
2.675
2.861
1.447.479.- TLve üzerinde olanlarda
4.013
4.292
1.447.479.- TLkadar olanlarda
1.336
1.429
1.447.479.- TL - 14.323.396.- TL’ye kadar olanlarda
2.675
2.861
14.323.396.- TL - 28.646.792.- TL arasında
olanlarda
4.013
4.292
31.844.702.-TL ve üzerinde olanlarda
5.354
5.727
* Söz konusu değerlere KDV dahil değildir.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ (01.01.2015 – 31.12.2015)
(Bu parasal limitler satış , kiraya verme , mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve trampa işleri için uygulanacaktır.)
(2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu)
İşlemin Türü
Kanuni Dayanağı
Tutarı (TL)
Basın İlan Kurumunca Yapılan İlanın Alt Parasal Limiti
17/2
562.000.00
Resmi Gazete ile İlanın Alt Parasal Limiti
17/3
1.700.000.00
45
1.700.000.00
Açık Teklif Usulü Parasal Limiti
Pazarlık Usulü
Parasal Limiti
İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ve nüfusu 50.000’i geçen ilçelerde
Diğer ilçelerde
51/a b
61.500.00
30.750.00
* Söz konusu değerlere KDV dahil değildir.
OCAK 2015
MİHDER
7
MAHALLİ
İDARELERE
HİZMET
PRATİK BİLGİLER
GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI
(193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu md. 94,12/1/2009 tarih ve 2009/14592 s. BKK)
Stopajın Konusu
Oranı
Serbest meslek işleri dolayısı ile bu işleri yapanlara yapılan ödemelerden GKV md. 18 kapsamında sayılan müellif,
mütercim, hetkeltıraş, hattat, ressam, bestekar ve mucitlere yapılan ödemelerden
% 17
Serbest Meslek Ödemelerinden (diğerlerinden)
% 20
Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Ödenen İstihkak Bedelleri Üzerinden
%3
Kira Ödemelerinden
% 20
Vakıf ve Derneklere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması
% 20
Kooperatiflere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması
% 20
Harcama Pusulası Karşılığı Yapılan
Ödemelerden
Mal Alımları (193 sayılı Kanun md. 94/13-c)
%5
Hizmet Alımları (193 sayılı Kanun md. 94/13-d)
% 10
DAMGA VERGİSİ KANUNUNA TABİ ORAN VE MİKTARLAR (01.01.2015 – 31.12.2015)
(30.12.2014 tarih ve 29221 s. R.G.’de yayımlanan 58 nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)
Çeşidi
Kanuni Dayanağı
İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkli
organlarınca verilen her türlü ihale kararları
488 s. K.(1) s. Tablo II/2
Oran / Tutar (TL)
Binde 5,69
Personele Yapılan Ödemeler
(Aylı, ücret, yolluk, huzur hakkı, yemek, ikramiye, tazminat v.b)
488 s. K.(1) s. Tablo IV/1-b
Binde 7,59
Kira mukavelenameleri
488 s. K.(1) s. Tablo I/A-2
Binde 1,89
Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
488 s. K.(1) s. Tablo I/A-1
Binde 9,48
Avans Makbuzları
488 s. K.(1) s. Tablo IV/1-a
Binde 9,48
Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri
488 s. K.(1) s. Tablo IV/22-b-ba
45,30
Kurumlar Vergisi Beyannamaleri
488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-bb
60,50
Katma Değer Vergisi Beyannamaleri
488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-bc
29,90
Muhtasar Beyannamaleri
488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-bd
29,90
Diğer Vergi Beyannamaleri (Damga V. Beyannameleri hariç)
488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-be
29,90
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler
488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-d
22,30
Sigorta Prim Bildirgeleri
488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-e
22,30
Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim
belgesinden sadece muhtasar beyanname için
488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-f
35,50
Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
488 s. K.(1) s. Tablo III/2-a
15,80
Bilançolar
488 s. K.(1) s. Tablo III/2-b-ba
35,00
Gelir Tabloları ve İşletme Hesabı Özeti
488 s. K.(1) s. Tablo III/2-b-bb,bc
16,90
Not: Hesaplanan damga vergisi miktarlarında 10 kuruşa kadarki kesirler dikkate alınmaz.
HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI (01.01.2015 – 31.12.2015)
Kanuni Dayanağı
Konusu
Tutarı TL
- Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;
1- Bütçe Kanunu İllerde , kuruluş merkezlerinde , büyükşehir belediye sınırları içinde-
1.150.00
ki ilçeler ve nüfusu 50000’i geçen ilçelerde
2- Diğer ilçelerde
5018 s. K. md.35
590.00
- Şehit cenazelerinin nakli amacıyla
13.200.00
6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi
- Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara
Yönetim Bütçe Kanunu
- Mahkeme harç ve giderleri (Diğer il ve ilçeler için)
28.000.00
(İ Cetveli)
- Mahkeme harç ve giderleri (Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için)
78.000.00
-Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için
60.300.00
-İl dışında yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için
7.700.00
5.800.00
TAHSİLDARLARIN ÜZERİNDE TUTABİLECEKLERİ PARA LİMİTİ ( 01.01.2015 – 31.12.2015 )
Kanuni Dayanağı
Nufüsu
Belediye Tahsilat Yönetmeliğinin 10. md. 5018 s. K. md. 35
50.000’e kadar olan Belediyeler
2.300.00
Geçici md. 9, 6583 sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Kanunu (İ Cetveli)
50.000’den fazla olan Belediyeler
4.600.00
8
OCAK 2015
Tutarı TL
MİHDER
PRATİK BİLGİLER
MEMUR ÖDEMELERİNDEN YAPILAN KESİNTİLER
Ödemenin Türü
Kanuni Dayanağı
Gelir Vergisi
Damga Vergisi
Aylık (Gösterge)
Emekli Keseneği
GVK Md. 61
+
+
+
Ek Gösterge
GVK Md. 61
+
+
+
Taban Aylığı
375 s. KHK Md.1
+
+
+
Kıdem Aylığı
375 s. KHK Md.1
+
+
+
Yan Ödeme
GVK Md. 61
+
+
-
Özel Hizmet Tazminatı
Yan Öd. Karar.
-
+
Kısmen Tabi
(Kurum/Şahıs)
Ek Tazminat
Yan Öd. Karar.
-
-
-
Denetim Tazminatı
Yan Öd. Karar.
-
+
-
Makam Tazminatı
657 s. K. Ek Md.26
-
+
-
Görev Tazminatı
631 s. KHK
-
+
-
Yabancı Dil Tazminatı
375 s. KHK Md.2
-
+
-
Aile ve Çocuk Yardımı
657 s. K. Md. 203
-
-
-
Doğum Yardımı
657 s. K. Md. 207
-
-
-
Ölüm Yardımı
657 s. K. Md. 208
-
-
-
Huzur Ücreti (Meclis-Encümen)
GVK Md. 61
+
+
-
Fazla Çalışma Ücreti
GVK Md. 61
+
+
-
Konferans Ücreti
GVK Md. 61
+
+
-
Bilirkişi Ücreti
GVK Md. 61
+
+
-
Avukat Vekalet Ücreti
GVK Md. 61
+
+
-
Harcırah Ödemeleri
GVK Md. 61
-
+
-
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ BİLGİLER
Konusu
6183 sayılı Kanunun
51 inci maddesine göre
Gecikme Zammı (Her
ay için)
6183 sayılı Kanunun
106. maddesine göre, tahsil
imkansızlığı nedeniyle
terkin edilecek miktar
6183 sayılı Kanunun
48. maddesine göre, Amme
Alacaklarına Uygulanacak
Tecil Faizi Oranları
(Yıllık)
Kanuni ve Temerrüt Faizi
Oranı
OCAK 2015
Kanuni Dayanağı
Dönemi
98/11331 sayılı BKK
09.07.1998-19.01.2000 tarihleri arası
Oran/Tutar
%12
2000/7 sayılı BKK
20.01.2000-01.12.2000 tarihleri arası
%6
2000/1555 sayılı BKK
02.12.2000-28.03.2001 tarihleri arası
%5
2001/2175 sayılı BKK
29.03.2001-30.01.2002 tarihleri arası
%10
2002/3550 sayılı BKK
31.01.2002-11.11.2003 tarihleri arası
%7
2003/6345 sayılı BKK
12.11.2003-01.03.2005 tarihleri arası
%4
2005/8551 sayılı BKK
02.03.2005-20.04.2006 tarihleri arası
%3
2006/10302 sayılı BKK
21.04.2006-18.11.2009 tarihleri arası
%2,5
2009/15565 sayılı BKK
19.11.2009 tarihinden itibaren
%1,95
2010/965 sayılı BKK
19.10.2010 tarihinden itibaren
% 1,40
2004/8267 s. BKK (31.12.2004/25687 tarih ve 3. mükerrer sayılı R.G.
8
213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında (28.2.2009 tarihinden itibaren)
Diğer amme alacaklarında (28.2.2009 tarihinden itibaren)
10
20
402 Seri Nolu Tahsilat G.Teb.
10.07.1998-24.01.2000 tarihleri arası
%96
407 Seri Nolu Tahsilat G.Teb.
25.01.2000-20.12.2000 tarihleri arası
%48
412 Seri Nolu Tahsilat G.Teb.
21.12.2000-30.03.2001 tarihleri arası
%36
416 Seri Nolu Tahsilat G.Teb.
31.03.2001-01.02.2002 tarihleri arası
%72
421 Seri Nolu Tahsilat G.Teb.
02.02.2002-11.11.2003 tarihleri arası
%60
429 Seri Nolu Tahsilat G.Teb.
12.11.2003-03.03.2005 tarihleri arası
%36
434 Seri Nolu Tahsilat G.Teb.
04.03.2005-27.04.2006 tarihleri arası
%30
438 Seri Nolu Tahsilat G.Teb.
21.04.2006-18.11.2009 tarihleri arası
%24
Seri C Sıra No1 Tahsilat G.Teb
19.11.2009 tarihinden itibaren
%19
Seri C Sıra No2 Tahsilat G.Teb.
21.10.2010 tarihinden itibaren
% 12
3095 s. K. md.1,2
2005/9831 sayılı BKK
01.01.2006 tarihinden itibaren yıllık
%9
MİHDER
9
MAHALLİ
İDARELERE
HİZMET
PRATİK BİLGİLER
BELEDİYE PARA CEZALARI ( 01.01.2015 – 31.12.2015)
(5252 s. Kanunun 2 ve 7. md; 5326 s. Kanunun 3 ve 17/7. md. 441 Seri Nolu VUK Genel Tebliği)
Cezanın Türü
Kanuni Dayanağı
Tutarı (TL)
En Az
En Çok
Belediye Cezaları (Belediye Encümeni)
1608 s. K. (5728 s. K.değ.) md.1
208
208
Yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymama (Belediye Encümeni)
1608 s. K. (5728 s. K.değ.) md.2
418
8.383
Sular Kanununa göre ceza (Belediye Encümeni)
831 s.K.(2659 s. K.Değ.) Ek md. 7 ve 8
208
208
Hafta Tatili Hakkında K.göre ceza (Belediye Encümeni)
394 s. K.(5728 s.K. değ.) 10. md.
167
167
Öğle Dinlenmesi Hakkında K. göre ceza
(Belediye Encümeni)
6301 s. K. (5728 s. K. değ.)7. md.
167
167
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Uygulanacak Ceza
(Belediye Encümeni)
2559 s. K. (5259 s. K. değ.) 6.md.
1.058
2.124
4207 s.K. (5727 s. K. değ.) md. 5/1 ve
2/1
100
100
4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/1 ve
3/12 5326 s.K. 41. md.
35
35
4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/8 ve
3/10
420
420
4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/2 ve 2.
m. (a) bendi hariç 1,3,4,5’inci fıkraları
838
8.383
1.676
1.676
33.535
167.682
208
208
Tütün Ürünlerinin
Zararlarının
Önlenmesi ve
Kontrolü Hakkında
Kanun
(Belediye Başkanının yetki verdiği görevli)
(Belediye Zabıtası)
(Belediye Encümeni)
4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/5 ve
3/7
4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/10
ve 3/14
Umumi Hıfzısıhha Kanunu (B. Encümeni)
Denizcilik
Müsteşarlığının
Kuruluş ve
Görevleri
Hakkında KHK
ye göre (B.
Encümeni)
1593 s.K. (5728 s.K. değ.) md. 283 ile
266
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi olmayan
veya zamanında işlemi yapılmayan İç Su
Aracının Boyuna Göre
5 metreden
9 metreye kadar olanlar
9 metreden
12 metreye kadar olanlar
12 metreden
20 metreye kadar olanlar
20 metreden
30 metreye kadar olanlar
644
1.287
491 s. K.H.K. (5897 s. K. değ.) Ek md.
12
492 s. K.H.K. (5897 s. K. değ.) 8 sayılı
tarife - XIII
2.578
5.156
30 metreden büyük olanlar
10.313
Emre aykırı davranış (Belediye Encümeni)
5326 s. K. 32. md.
208
208
Dilencilik (Belediye Zabıtası)
5326 s. K. 33. md.
100
100
Gürültü (Belediye Zabıtası)
5326 s. K. 36/1. md
5326 s. K. 36/2.md. (Ticari İşl. Sahibine)
100
100
2.124
10.637
Rahatsız etme (Belediye Zabıtası)
5326 s. K. 37. md.
100
100
İşgal (Belediye Zabıtası)
5326 s. K. 38/1. md.
100
100
5326 s. K. 38/2. md.
208
1.058
5326 s. K. 41/1. md.
35
35
5326 s. K. 41/2. md.
1.056
10.637
Çevreyi Kirletme (Belediye Zabıtası)
Afiş Asma (Belediye Zabıtası)
5326 s. K. 41/3. md.
100
100
5326 s. K. 41/4. md.
208
6.378
5326 s. K. 41/4. md. (Tüzel Kişi İçin)
208
10.637
5326 s. K. 41/5. md.
100
100
5326 s. K. 41/6. md.
526
526
5326 s. K. 42. md.
208
6.378
Not: - 5326 s. K.17/7. Md. uyarınca , idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.
- Çevre Kanununa göre Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yetki devri yaptığı belediyeler tarafından yetki devri yapılan
konularla ilgili Belediye Encümeni kararıyla ceza verilebilecektir.
10
OCAK 2015
MİHDER
PRATİK BİLGİLER
İMAR KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
(01.01.2015 – 31.12.2015)
(3194 s. İmar Kanunu 42. Md. 441 Seri Nolu VUK Genel Tebliği)
(B. Encümeni)
Tutar/Oran
a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere,
mevzuata aykırılığın her bir metre karesi için ;
1
I. sınıf
A grubu yapılara
4.4915089
B grubu yapılara
7.4858486
2
II. sınıf
A grubu yapılara
11.99735707
B grubu yapılara
16.46886597
3
III. sınıf
A grubu yapılara
26.9490534
B grubu yapılara
29.94339268
4
5
IV. sınıf
IV. sınıf
A grubu yapılara
34.43490158
B grubu yapılara
37.42924327
C grubu yapılara
46.41225865
A grubu yapılara
56.89244609
B grubu yapılara
68.86980316
C grubu yapılara
77.85282097
D grubu yapılara
94.3216869
b) Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı
elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça
yayımlanan aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen
bedelin ................
% 20‘si
c) (a) ve (b) bentlerine göre cezalandırmayı gerektiren aykırılığa konu yapı;
1
Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakatı alınmaksızın yapılmış ise cezanın
% 30’u
2
Kamuya veya başkasına ait bir parselde yapılmış ise cezanın
% 40’ı
3
Uygulama imar planında veya parselasyon planında ‘‘ Kamu Tesisi Alanı veya Umumi Hizmet Alanı’’ olarak
belirlenmiş bir alanda yapılmış ise cezanın
% 60’ı
4
Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında ve mal emniyetini tehdit ediyor ise cezanın
5
Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise cezanın
6
Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış ise cezanın
7
Özel kanunlar ile belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış ise cezanın
% 50’si
8
Ruhsatsız ise cezanın
% 180’i
9
Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürüyor ise cezanın
10
Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyete konu ise cezanın
% 100’ü
% 20’si
% 80’i
% 50’si
% 100’ü
11
İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor ise cezanın
% 10’u
12
İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise cezanın
% 20’si
13
Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın
% 20’si
(a) ve (b) bentlerinde belirlenen şekilde tespit edilen para cezalarının miktarına göre ayrı ayrı hesap edilir.
18, 28, 32 ,33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere
aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve
şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere .............................................................
Bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde ...................................................................................
Can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde ........................................................................................................
2.994.34
5.988.68
8.983.02
Yapıldığı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi
karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya edebileceği ilgili idare veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapılara,
ilgili idarenin yazılı ikazına rağmen idarece tanınan süre içinde takviyede bulunmayan veya bu yapıları 39 uncu madde
uyarınca yıkmayan yapı sahibine ..................................................................................
14.971.70
NOT: 3194 sayılı Kanunun 42. maddesine göre idari para cezası 748.58 TL’den az olamaz.
1- Yasadaki rakamlar 2014 için (% 10.11) Y.D. oranında artırılmıştır.
2- Yukarıdaki fıkralar uyarınca tahsil olunan para cezaları, aynı fiil nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184’üncü
maddesine göre mahkûm olanlara faizsiz olarak iade edilir.
3- En az uygulanacak olan ceza miktarı 2015 fiyatları 748.58 TL’den az olamaz.
4- 3194 s. K. 42. maddesinin 5 inci fıkrasındaki 300.00 TL, 2015’de 449,15 TL olacaktır.
OCAK 2015
MİHDER
11
Download

2015 yılı pratik bilgileri tıklayınız