2014 Mali Yılı Pratik Bilgiler
I.
DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
II. BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEĞİ İLE BELEDİYE VE BİRLİK MECLİS VE
ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR HAKLARI
III. İŞ VE SGK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER
IV. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 2886 SAYILI KANUNU PARASAL LİMİTLER
V. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU PARASAL LİMİTLER
VI. VEKALET GÖREVİ VE ÜCRETİ
VII. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA HALİNDE ÖDENECEK ÜCRET
VIII. KAMU KONUTLARI AYLIK KİRA ÜCRETLERİ
IX. BELEDİYE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ ve EK ÖDEME ORANLARI
X. MEMURLARA YAPILACAK YEMEK YARDIMI GİDERLERİ
XI. BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 45)
www.bekad.org
I. DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
KATSAYILAR (01.01.2014 - 31.12.2014)
(03.01.2014 tarih ve 54 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Md. Genelgesi)
Çeşidi
Kanuni Dayanağı
Aylar
Tutarı (TL)
Ocak-Haziran
1,205274
Temmuz-Aralık
1,205274
Aylık Maaş Katsayısı
657 s.K. md.36, 37, 43, 64, 67, 68, 154-161; 418 s. KHK
md. 2; 527 s. KHK md.28,
Ocak- Haziran
Temmuz-Aralık
Taban Aylık Katsayısı
(Taban Aylık Gös.x 1000)
657 s. K. md. 154; 375 s. KHK md 1.; 433 s. KHK md. 11;
527 s. KHK md. 28,
Yan Ödeme Katsayısı
657 s. K. md. 213’den sonraki Ek md., 570 s. KHK md. 9;
Ocak-Haziran
0,024416
Temmuz-Aralık
0,024416
Özel Hizmet Taz. Tavanı
(9.500 x Katsayı)
657 s. K. md. 213’den sonraki Ek md., 570 s. KHK md. 9,
Kıdem Aylığı (Yıl x 20 gösterge)
657 s. K. md. 154, 375 s. KHK md.1., 433 s. KHK md. 11,
527 s. KHK md. 28, 94/6302 s BKK
0,076998
0,076998
Ocak-Haziran
731,48
Temmuz-Aralık
731,48
25 yıl ve fazlası
için azami 500
20
DEVLET MEMURLARINA YAPILAN SOSYAL YARDIMLARI (01.01.2014 - 31.12.2014)
(03.01.2014 tarih ve 54 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Md. Genelgesi)
Çeşidi
Kanuni Dayanağı
Aile Yardımı
(2.134 x Maaş Katsayısı)
657 s.K.md.202-206; 375 s KHK md.10; 527 s.
KHK md.28;
Çocuk Yardımı - 7 yaş ve üzeri
(250 x Maaş Katsayısı)
657 s.K.md.202-206; 375 s KHK md.10; 527 s.
KHK md. 28;
Çocuk Yardımı 0-6 yaş-72 nci ay dahil
(500 x Maaş Katsayısı)
657 s.K.md.202-206; 375 s KHK md.10; ; 527 s.
KHK md. 28;
Doğum Yardımı
(2500 x Maaş Katsayısı)
657 s. K. md. 207; 527 s. KHK md. 28;
Ölüm
Yardımı
Eş ve Çocuk Ölümü (9500
x Maaş Kat.)
657 s. K. md. 208, 562 s. KHK md. 4; 527 s. KHK
md. 28;
Memurun Ölümü
(9500xMaaş Kat.)x 2
657 s. K. md. 208, 562 s. KHK md. 4; 527 s. KHK
md. 28;
Aylar
Ocak-Haziran
Temmuz-Aralık
Ocak-Haziran
Temmuz- Aralık
Ocak-Haziran
Temmuz-Aralık
Ocak-Haziran
Temmuz-Aralık
Ocak-Haziran
Temmuz-Aralık
Ocak-Haziran
Temmuz-Aralık
Tutarı
164,31
164,31
19,24
19,24
38,49
38,49
192,49
192,49
731,48
731,48
1.462,96
1.462,96
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (01.01.2014 - 31.12.2014)
(27.12.2013 tarih ve 28864 sayılı mükerrer R.G. yayınlanan 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetveli)
Konusu
Fazla Çalışma
Saat Ücreti
(657 s. K. md.178)
Zabıta-İtfaiye ile Kadrolu
Koruma ve Güvenlik
Personeline Ödenecek
Azami Aylık Maktu Fazla
Çalışma Ücreti
2
Genel
Büyükşehir ve İl Belediye Bşk. ile birlikte çalışanlar (ayda 90 saati aşamaz)
Azami Ödenecek
Tutarı (TL)
1,54.1,62.-
Nüfusu 10.000’e kadar olan olanlar için
Nüfusu 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için
Nüfusu 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için
Nüfusu 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için
Nüfusu 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için
Nüfusu 1.000.001’ den fazla olanlar için
Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer
büyükşehirlerin belediye sınırları içindekiler için
206,00.221,00.245,00.276,00.329,00.382,00.-
Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için
508,00.-
382,00.-
Not: Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasında Büyükşehir sınırları içerisindeki belediyeler, içinde bulundukları
Büyükşehir nüfusuna tabidir. Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla
çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz. Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla
çalışma ücretleri;
a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,
b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,
c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma
hallerinde tedavi süresince,
d) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında,
ödenmeye devam olunur.
Diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.
www.bekad.org
YURTİÇİ HARCIRAH ÖDEMELERİ (01.01.2014 - 31.12.2014)
Kanuni Dayanağı
Tutarı (TL)
Ek Gösterge/Derece
6245 s. K. md.33,
(27.12.2013 tarih ve 28864
sayılı mükerrer Resmi
Gazetede yayınlanan
6512 sayılı 2014 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu H Cetveli)
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunanlar (*)
40,50
Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
37,50
Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
35,00
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar
31,00
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
30,00
Genel olarak belediye başkanlarının harcırahı
40,50
6245 s. K 33/b maddesine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır. Yani 40,50 x 1,3 = 52,65
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar
Kadro derecesi 1-4 olanlar
12,00
Kadro derecesi 5-15 olanlar
11,50
KKTC YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK HARCIRAHLAR
(25.01.2014 tarih ve 28893 sayılı R.G. de yayınlanan 2014/5832 sayılı BKK)
Görev Ünvanı/Kadro Derecesi
Gündelik Miktarı (TL)
YÖK Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Başbakanlığa Bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller,
Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, Merkezde Sürekli Görevle Bulunanlar Dışındaki
Büyükelçiler
108,15
Memur ve Hizmetlilerden
Aylık/Kadro Derecesi 1 olanlar
92,70
Aylık/Kadro Derecesi 2-4 olanlar
77,25
Aylık/Kadro Derecesi 5-15 olanlar
61,80
YURTDIŞI HARCIRAH ÖDEMELERİ
(25.01.2014 tarih ve 28893 sayılı R.G. de yayınlanan 2014/5832 sayılı BKK)
Ülkeler (Para Birimleri)
A.B.D (ABD Doları)
Almanya (Euro)
Avusturalya (Avusturalya Doları)
Avusturya (Euro)
Belçika (Euro)
Danimarka (Danimarka Kronu)
Finlandiya (Euro)
Fransa (Euro)
Hollanda (Euro)
İngiltere (Sterlin)
İrlanda (Euro)
İspanya (Euro)
İsveç (İsveç Kronu)
İsviçre (İsviçre Frangı)
İtalya (Euro)
Japonya (Japonya Yeni)
Kanada (Kanada Doları)
Kuveyt (Kuveyt Dinarı)
Lüksemburg (Euro)
Norveç (Norveç Kronu)
Portekiz (Euro)
S.Arabistan (Suudi A. Riyali)
Yunanistan (Euro)
Kosova (Euro)
Diğer AB Ülkeleri (Euro)
Diğer Ülkeler (ABD Doları)
www.bekad.org
Ek Göstergesi 5300
ve Yukarı Kadrolarda
Bulunanlar
117
105
181
106
103
791
95
102
100
74
99
101
867
181
98
20.118
156
33
103
762
99
395
101
78
81
100
Aylık Kadro/Derecesi
1-4 Olanlar
110
99
171
100
97
746
90
96
94
69
94
95
819
171
92
18.901
147
31
97
719
93
372
95
74
76
95
Aylık/Kadro Derecesi
5-15 Olanlar
93
83
143
84
81
627
74
81
80
59
78
80
687
143
77
15.914
125
25
82
604
78
313
80
63
65
80
3
MEMUR ÖDEMELERİNDEN YAPILAN KESİNTİ ORANLARI VE SAKATLIK İNDİRİM TUTARLARI
(01.01.2014 - 31.12.2014)
Çeşidi
Gelir Vergisi
Damga Vergisi
Emekli Keseneği (Memur Payı)
Emekli Keseneği (Kurum Payı)
0 - 2200 (h)
2200
(d) - 3600 (h)
Emekli
3600 (d) - 4800 (h)
Kesintisi Matrahına
4800 (d) - 6400 (h)
Eklenecek Özel
Hizmet
6400 (d) - 7600 (h)
Tazminatı Oranı
7600 (d) - 8400 (h)
8400 ve yukarısı
1. Derece
Çalışma gücünün asgarî % 80`ini kaybetmiş bulunanlar
Engelli
2. Derece
Çalışma gücünün asgarî % 60`ini kaybetmiş bulunanlar
İndirimi
3. Derece
Çalışma gücünün asgarî % 40`ini kaybetmiş bulunanlar
Kanuni Dayanağı
193 s. G.V.K. md. 103
488 s.K. (I) tablo
5510 s. K.
5510 s. K.
5510 s. K.
193 s. G.V.K. md. 31
Oran/Tutar
% 15
‰ 7,59
% 16
% 20
% 40
% 70
% 130
% 150
% 180
% 200
% 240
800.400.190.-
DEVLET MEMURLARI AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
Dereceler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
1320
1155
1020
915
835
760
705
660
620
590
560
545
530
515
500
2
1380
1210
1065
950
865
785
720
675
630
600
570
550
535
520
505
3
1440
1265
1110
985
895
810
740
690
645
610
580
555
540
525
510
4
1500
1320
1155
1020
915
835
760
705
660
620
590
560
545
530
515
Kademeler
5
6
1380
1440
1210
1265
1065
1110
950
985
865
895
785
810
720
740
675
690
630
645
600
610
570
580
550
555
535
540
520
525
7
1320
1155
1020
915
835
760
705
660
620
590
560
545
530
8
1380
1210
1065
950
865
785
720
675
630
600
570
550
535
9
1265
1110
985
895
810
740
690
645
610
580
555
540
MEMUR ÖDEMLERİNDEN YAPILAN KESİNTİLER
Ödemenin Türü
Aylık (Gösterge)
Ek Gösterge
Taban Aylığı
Kıdem Aylığı
Yan Ödeme
Özel Hizmet Tazminatı
Ek Tazminat
Denetim Tazminatı
Makam Tazminatı
Görev Tazminatı
Kıdem Tazminatı
Yabancı Dil Tazminatı
Lojman Tazminatı
Aile ve Çocuk Yardımı
Doğum Yardımı
Ölüm Yardımı
Huzur Ücreti (Meclis-Encümen)
Fazla Çalışma Ücreti
Konferans Ücreti
Bilirkişi Ücreti
Avukat Vekalet Ücreti
Harcırah Ödemeleri
4
Kanuni Dayanağı
GVK Md.61
GVK Md.61
375 s. KHK Md.1
375 s. KHK Md.1
GVK Md.61
Yan Öd. Karar.
Yan Öd. Karar.
Yan Öd. Karar.
657 s.K. Ek Md. 26
631 s. KHK
GVK Md.25/7
375 s. KHK Md.2
375 s. KHK Md.1,2
657 s.K.Md.203
657 s.K.Md.207
657 s.K.Md.208
GVK Md.61
GVK Md.61
GVK Md.61
GVK Md.61
GVK Md.61
GVK Md.24
Gelir Vergisi
Damga Vergisi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Emekli Keseneği
(Kurum/Şahıs)
+
+
+
+
Kısmen Tabi
-
www.bekad.org
MEMURLARA VERİLECEK GİYECEK YARDIMI TABLOSU
(03.02.2014 tarih ve 45516914-115457-3/849 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Genelgesi)
(EK:1)
(EK:2)
MEMURLARA VERİLECEK GİYECEK
EŞYALARININ AZAMİ BİRİM FİYAT LİSTESİ
NAKDEN YAPILACAK GİYİM YARDIMINA
İLİŞKİN FİYAT LİSTESİ
Sıra No
CİNSİ
2014 Yılı KDV Hariç
Sıra No
Birim Fiyatlar (TL)
CİNSİ
2014 Yılı Birim
Fiyatlar (TL)
124,50
1
Takım Elbise
90,70
2
Tayyör
123,40
3
Yazlık Takım Elbise
Pantolon- Etek
26,40
4
Pantolon- Etek
28,51
5
Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört
17,00
5
Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört
18,36
6
Kravat-Papyon
4,77
6
Kravat-Papyon
7
Palto-Manto
124,50
7
Palto-Manto
8
Pardesü-Gocuk
61,40
8
Pardesü-Gocuk
66,31
9
Yağmurluk (Muşamba)
27,00
9
Yağmurluk (Muşamba)
29,16
10
Meşin Ceket-Deri Ceket
111,80
10
Meşin Ceket-Deri Ceket
120,74
11
Parka-Mont-Montqomer
55,30
11
Parka-Mont-Montqomer
59,72
12
Kaput
33,90
12
Kaput
36,61
13
Erkek Ayakkabısı
35,10
13
Erkek Ayakkabısı
37,91
14
Kadın Ayakkabısı
35,10
14
Kadın Ayakkabısı
37,91
15
İş Ayakkabısı
24,50
15
İş Ayakkabısı
26,46
16
Bot-Fotin
35,10
16
Bot-Fotin
37,91
17
Lastik Çizme
12,80
17
Lastik Çizme
13,82
18
Çorap
2,40
18
Çorap
19
Eldiven (Yün)
3,10
19
Eldiven (Yün)
3,35
20
Eldiven (Deri)
9,30
20
Eldiven (Deri)
10,04
21
Atkı-Kaşkol
4,78
21
Atkı-Kaşkol
22
Kazak
19,20
22
Kazak
20,74
23
Sarık
9,50
23
Sarık
10,26
24
Cüppe
28,50
24
Cüppe
30,78
25
Şapka-Başlık-Kep
9,34
25
Şapka-Başlık-Kep
10,09
26
İş Gömleği
11,56
26
İş Gömleği
13,56
27
İş Önlüğü
12,56
27
İş Önlüğü
13,56
28
Ebe önlüğü
12,56
28
Ebe önlüğü
13,56
29
İş Elbisesi
35,10
29
İş Elbisesi
37,91
30
Tulum
23,90
30
Tulum
23,81
31
Hemşire-Ebe Forması
27,00
31
Hemşire-Ebe Forması
29,16
32
Laboratuvar Kıyafeti
19,60
32
Laboratuvar Kıyafeti
21,17
33
Ameliyathane Kıyafeti
19,60
33
Ameliyathane Kıyafeti
21,17
34
Bel Kemeri-Palaska
10,45
34
Bel Kemeri-Palaska
11,29
1
Takım Elbise
2
Tayyör
3
Yazlık Takım Elbise
4
www.bekad.org
134,46
97,36
133,27
5,15
134,46
2,59
5,16
5
II. BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEĞİ İLE BELEDİYE VE BİRLİK MECLİS VE ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR HAKLARI
BİRLİK BAŞKANI, ENCÜMENİ VE MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKLARI
(01.01.2014 - 31.12.2014)
(5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 22 nci md.)
Ödenecek Dönem
01.01.201430.06.2014
01.07.201431.12.2014
Mahiyeti
Brüt Ödenek
Birlik Başkanı (5.000 x Katsayı) 0,076998
384,99
Birlik Encümen Üyeleri (2.000 x Katsayı)
153,99
Birlik Meclis Üyeleri (Köylere hizmet götürme birliklerinin birlik meclisleri hariç) 1.500
115,49
Birlik Başkanı (5.000 x Katsayı)
384,99
Birlik Encümen Üyeleri (2.000 x Katsayı)
153,99
Birlik Meclis Üyeleri (Köylere hizmet götürme birliklerinin birlik meclisleri hariç) 1.500
115,49
Not: Sulama birliklerinde görev yapan yönetim kurulu üyelerine brüt asgari ücretin yüzde ellisini ve başkana brüt asgari ücretin üç katını
geçmemek üzere aylık olarak huzur hakları ile denetim kurulu üyelerine brüt asgari ücreti geçmemek üzere yılda bir kez huzur hakkı ödenir.
BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEĞİ (01.01.2014 - 31.12.2014)
(5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu md.)
Ödenecek Dönem
01.01.2014-30.06.2014
01.07.2014-31.12.2014
Belediyenin Nüfusuna Göre Başkan Ödeneği
Aylık Brüt Ödenek
10.000’e kadar olan beldelerde 72.280 x 0,076998
10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 82.280
50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 102.280
100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde 117.280
250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde 137.280
500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 157.280
1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 192.280
2.000.001’den fazla olan beldelerde 232.280
10.000’e kadar olan beldelerde 72.280 x
10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 82.280
50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 102.280
100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde 117.280
250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde 137.280
500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 157.280
1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 192.280
2.000.001’den fazla olan beldelerde 232.280
5.565,41
6.335,39
7.875,35
9.030,32
10.570,28
12.110,24
14.805,17
17.885,09
5.565,41
6.335,39
7.875,35
9.030,32
10.570,28
12.110,24
14.805,17
17.885,09
*Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi beldelerde bu ödeneğin hesaplanmasında 100.000 gösterge rakamı esas alınır.
*27.12.2013 tarih ve 28864 sayılı mükerrer R. G.de 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanuna ekli K Cetvelinin 17 nci maddesine
göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu maddesinde yer alan göstergeler, 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönemde “2.280”
rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır.
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI (01.01.2014 - 31.12.2014)
(5393 sayılı Belediye Kanununun 32 nci md.)
Ödenecek Dönem
01.01.2014-30.06.2014
01.07.2014-31.12.2014
Nüfuslarına Göre Belediye Meclisi Huzur Hakkı
10.000’e kadar olan beldelerde
10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde
50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde
100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde
250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde
500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde
1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde
2.000.001’den fazla olan beldelerde
10.000’e kadar olan beldelerde
10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde
50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde
100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde
250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde
500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde
1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde
2.000.001’den fazla olan beldelerde
Azami Günlük
Brüt Huzur Hakkı
61,83
70,39
87,50
100,33
117,44
134,55
164,50
198,72
61,83
70,39
87,50
100,33
117,44
134,55
164,50
198,72
Meclis başkan ve üyelerine, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere (Başkan
ödeneği/90) meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. TL cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında
yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanır; yarım kuruş altındaki değerler dikkate alınmaz.
6
www.bekad.org
BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ ÖDENEĞİ (01.01.2014 - 31.12.2014)
(5393 sayılı Belediye Kanununun 36 ncı md. ve 5216 sayılı Kanunun 16 ncı md.)
Ödenecek Dönem
01.01.2014-30.06.2014
01.07.2014-31.12.2014
Nüfuslarına Göre Seçilmiş
Belediye Encümeni Başkan ve Üyeleri Ödeneği
Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde 3.500 x 0,076998
Nüfusu 10.001-50.000’e kadar olan belediyelerde 4.500
Nüfusu 50.001-200.000’e kadar olan belediyelerde 6.000
Nüfusu 200.001’in üzerinde olan belediyelerde ise 7.500
Büyükşehir belediye encümen başkanı ve seçilmiş üyelerine 12.000
Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde 3.500
Nüfusu 10.001-50.000’e kadar olan belediyelerde 4.500
Nüfusu 50.001-200.000’e kadar olan belediyelerde 6.000
Nüfusu 200.001’in üzerinde olan belediyelerde ise 7.500
Büyükşehir belediye encümen başkanı ve seçilmiş üyelerine 12.000
Aylık Brüt
Ödenek
269,49
346,49
461,98
577,48
923,97
269,49
346,49
461,98
577,48
923,97
Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir.
III. İŞ VE SGK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER
İŞÇİ ÖDEMELERİ (01.01.2014 - 30.12.2014)
(31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı 3. mükerrer R.G. yayınlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonun 2013/1 sayılı kararı)
Çeşidi
Kanuni Dayanağı
Aylık Brüt/Net Tutarı
(TL)
Aylar
Kıdem Tazminatı Tavanı
1475 s.K.md.14
(4857 sayılı K.Geçici md.6)
Asgari Ücret
4857 sayılı K. 39. md.
Sigorta Primi Tavan Ücreti (Aylık)
5510 s.K. (Tabanx6,5)
Sigorta Primi Taban Ücreti (Aylık)
5510 s.K. (Brüt Asgari Ücret)
Stajyer Öğrenci Ücreti
Asgari Ücretin % 30’u
01.01.2014-30.06.2014
01.07.2014-31.12.2014
01.01.2014-30.06.2014
01.07.2014-31.12.2014
01.01.2014-30.06.2014
01.07.2014-31.12.2014
01.01.2014-30.06.2014
01.07.2014-31.12.2014
01.01.2014-30.06.2014
01.07.2014-31.12.2014
3.438,22
3.438,22
1.071/846
1.134/891,04
6.961,50
7.371,00
1.071
1.134
321,30
340,20
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET
SSK PRİMİ % 14
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1
GELİR VERGİSİ %15
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
DAMGA VERGİSİ % 07,59
KESİNTİLER TOPLAMI
NET ASGARİ ÜCRET
01.01.2014 - 30.06.2014
1.071,00
149,94
10,71
56,22
80,33
8,13
225,00
846,00
|
01.07.2014 - 30.12.2014
1.134,00
158,76
11,34
64,25
80,33
8,61
242,96
891,04
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET
SSK PRİMİ % 15.5 (İşveren Payı) (***)
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2
İŞVERENE TOPLAM MALİYET
1071,00
166,01
21,42
1.258,43
1.134,00
175,77
22,68
1.332,45
Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden
yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun
altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
Not 2: 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır.
(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate
alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(**) Net ele geçen asgari ücrete 80,33 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık
indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385
sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa
vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.
www.bekad.org
7
IV. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 2886 SAYILI KANUNU PARASAL LİMİTLER
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ (01.02.2014 - 31.01.2015)
(30.01.2014 tarih ve 28898 sayılı R.G.’de yayımlanan 2014/1 no’lu Kamu İhale Tebliği)
Alımın Türü
Belediye Şirketleri
Mal ve Hizmet Alımları
Mal ve Hizmet Alımları
(Belediye, Özel İd. ve Birlik)
Yapım İşleri (Belediye, Özel İd. ve
Birlik)
Eşik Değer
Açık İhale Usulü Kamu İhale
Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden
en az 40 gün önce en az bir defa)
Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
Kamu İhale Bülteni Ön Yeterlilik
İlan Limiti (Son başvuru tarihinden
en az 14 gün önce en az bir defa)
Pazarlık Usulü Kamu İhale Bülteni
İlan Limiti (İhale tarihinden en az 25
gün önce en az bir defa)
Kanuni Dayanağı
Tutarı (TL)
4734 Sayılı Kanunun 3/g Md.
7.264.940
4734 sayılı Kanunun 8/b Md.
1.447.479
4734 sayılı Kanunun 8/c Md.
31.844.702
Mal veya Hizmet Alımları
4734 sayılı Kanunun 13/a-1 Md.
1.447.479 ve üzeri
Yapım İşleri
4734 sayılı Kanunun 13/a-1 Md.
31.844.702 ve üzeri
Mal veya Hizmet Alımları
4734 sayılı Kanunun 13/a-2 Md.
1.447.479 ve üzeri
Yapım İşleri
4734 sayılı Kanunun 13/a-2 Md.
31.844.702 ve üzeri
Mal veya Hizmet Alımları
4734 sayılı Kanunun 13/a-3 Md.
1.447.479 ve üzeri
Yapım İşleri
4734 sayılı Kanunun 13/a-3 Md.
31.844.702 ve üzeri
Yerel Gazete İlan Limiti (İhale
Mal veya Hizmet Alımları
tarihinden en az 7 gün önce en
az iki yerel gazetede en az bir defa) Yapım İşleri
4734 sayılı Kanunun 13/b-1 Md.
94.751
4734 sayılı Kanunun 13/b-1 Md.
189.511
Kamu İhale Bülteninde ve işin
yapılacağı yerde çıkan gazetelerin
birinde en az bir defa (İhale
tarihinden en az 14 gün önce)
Kamu İhale Bülteninde ve işin
yapılacağı yerde çıkan gazetelerin
birinde en az bir defa (İhale
tarihinden en az 21 gün önce)
Mal veya Hizmet Alımları
4734 sayılı Kanunun 13/b-2 Md.
94.751-189.511 arası
Yapım İşleri
4734 sayılı Kanunun 13/b-2 Md.
189.511-1.579.327 arası
Mal veya Hizmet Alımları
4734 sayılı Kanunun 13/b-3 Md.
189.511-1.447.479 arası
1.579.327-31.844.702 arası
Doğrudan Temin Usulü ile
Yapılacak Alımlar
Yapım İşleri
4734 sayılı Kanunun 13/b-3 Md.
Büyükşehir Sınır İçindeki İdareler
4734 sayılı Kanunun 22/d Md.
Diğer İdareler
4734 sayılı Kanunun 22/d Md.
Mal ve Hizmet Alımları
(716.167.-TL’na kadar)
Mal ve Hizmet Alımları (716.167.1.432.337.-TL arası)
Mal ve Hizmet Alımları (1.432.337.TL ve üzeri)
Şikayette Bulunan İsteklilerin Kamu Yapım İşleri (1.432.337.-TL’na
İhale Kurumuna Yatıracakları Bedel kadar)
Yapım İşleri (1.432.337.14.323.396.-TL arası)
Yapım İşleri (14.323.396.28.646.792.-TL arası)
Yapım İşleri (28.646.792.-TL ve
üzeri)
Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar
47.373
15.783
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
1.429
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
2.861
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
4.292
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
1.429
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
2.861
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
4734 sayılı Kanunun 21/f Md.
İhalelerden Kesilecek Kamu İhale Kurumu Payı (Sözleşme bedelinin
4734 sayılı Kanunun 53/j-1 Md.
onbinde beşi)
Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis
4734 sayılı Kanunun 62/h Md.
veya mimarların yapım ihalelerine girebilme limiti
4.292
5.727
157.923
315.856
175.297
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLER (01.01.2014 - 31.12.2014)
(Bu parasal limitler satış, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve trampa işleri için uygulanacaktır)
(27.12.2013 tarih ve 28864 sayılı mükerrer R.G. yayınlanan 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İ Cetveli)
İşlemin Türü
Kanuni Dayanağı
Basın İlan Kurumunca Yapılan İlanın Alt Parasal Limiti
2886 s.K. md. 17/2
Resmi Gazete ile İlanın Alt Parasal Limiti
2886 s.K. md. 17/3
Açık Teklif Usulü Parasal Limiti
2886 s. K. md. 45
Diğer ilçelerde
Pazarlık Usulü
Parasal Limiti
8
İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi
sınırları içindeki ve nüfusu 50000’i geçen ilçelerde
2886 s. K. md. 51/a
2886 s. K. md. 51/a
Tutarı (KDV Hariç)
530.000.1.600.000.1.600.000.29.000.58.000.-
www.bekad.org
V. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU PARASAL LİMİTLER
AVANS VE KREDİ MİKTARI VE DİĞER HUSUSLAR (01.01.2014-31.12.2014)
(27.12.2013 tarih ve 28864 sayılı mükerrer R.G. yayınlanan 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İ Cetveli)
5018 sayılı Kanununun 35 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 40/4 ve 79 uncu maddesine ilişkin parasal
hadler
Tutarı (TL)
1) Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için (5018 sayılı K. 35/1. md.)
a) İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i geçen
ilçelerde (1/a)
1.100.-
b) Diğer ilçelerde (1/b)
560.-
2) Mahkeme harç ve giderleri için
26.500.-
3) Mahkeme harç ve giderleri (Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için)
74.000.-
4) İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için
5.600.-
5) Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için
58.000.-
6) Yargı giderleri
12.200.-
7) Posta ve Telgraf Giderleri (Yüksek Mahkemeler için)
2.650.-
5018 sayılı K. 40/4. md.
23.300.-
Kamu alacaklarının silinmesi (5018 sayılı K. 79. md./b)
15.-
TAHSİLDARLARIN ÜZERİNDE TUTABİLECEKLERİ PARA LİMİTİ (01.01.2014-31.12.2014)
Kanuni Dayanağı
Nüfusu
Belediye Tahsilat Yönetmeliğinin 10. Md., 5018
sayılı K. 35. md. 1. Fıkrası (1/a)
Miktarı (TL)
10.000’e kadar olan belediyeler
2.200.-
10.000’den fazla olan belediyeler
4.400.-
VI. VEKALET GÖREVİ VE ÜCRETİ
VEKALET GÖREVİ
BOŞ KADROYA VEKALET
DOLU KADROYA VEKALET
(Yeni alınan kadro, istifa, ölüm, emeklilik, başka göreve
geçme, memurluktan çıkarılma)
(Yıllık izin, mazeret, hastalık ve aylıksız izin, yurtdışı hizmeti,
bilgi artırmak için yurtdışına geç. gör. disiplin cezası)
A- Açıktan Atama
A- Kurum İçinden
(Kamu görevlisi olmayan)
Kural: 3 aydan fazla devam eden süre için vekalet aylığı
-İlkokul öğrt. (yaz. tat. nariç)
(1/3) ödenen
-Tabiplik
İstisnası: İlkokul öğretmenliği ve veznedarlık görevlerinde
göreve başladıktan itibaren vekalet aylığı ödenir.
-Diş Tabipliği
B- Kurum Dışından
-Eczacılık
Göreve başladıktan itibaren 1/3 oranında vekalet aylığı ödenir.
-Mühendislik
C- Açıktan
-Veterinerlik
Göreve başladıktan itibaren 2/3 oranında vekalet aylığı ödenir.
(Köy, kasaba imamlığı görevine atananlara asgari ücretten az
olmamak koşuluyla 2/3 ödenir.
B- Memurlar Arasından Kural: Boş kadroya memurlar
arasından ancak ücretsiz vekil atanabilir. (Yukarıda
sayılanlar dışında)
İstisnası:
1- Veteriner hekim, hayvan sağlık memuru, belediyelerde
bu kişilerin bulunması halinde ücretle,
2- Saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadroya
ücretle memurlar arasından atama yapılır.
www.bekad.org
9
AÇIKTAN VEKALETTE ÖDENECEK ÜCRET
1) Esas Aylık
: Vekalet Ettiği Kadro Derecesinin İlk Kademe Aylığının Ek Gösterge Dahil 2/3
Oranındadır.
2) Kıdem Aylığı
: Hiç Verilmeyecektir.
3) Taban Aylığı
: 2/3 Oranında Verilecektir.
4) Yan Ödeme
: Tam Verilir.
5) Özel Hizmet Tazminatı
: Tam Verilir.
6) Eğit. ve Öğr. Tazminatı
: Tam Verilir.
7) Din Hizmetleri Tazminatı
: Tam Verilir.
8) Ek Çalışma ve Ek Derk Ücreti
: Tam Verilir.
9) Aile Yard. ve Çocuk Zam.
: Tam Verilir.
10) Tedavi Giderleri
: Tam Verilir.
11) Damga Vergisi
: Vergiye tabi hakedişlerden kesilir.
12) Emekli Keseneği
: Taban aylığı dahil aldığı aylık üzerinden (2/3 tutarından) tam kesilir.
a) İşe başlamada kısıtlı aylıktan kesilemez.
b) İlk tam maaşından giriş aidatı kesilir.
c) İşten ayrılmalarda aylık kısıtlı hesaplansa bile, emekli keseneği tam aylık üzerinden
kesilir.
13- Lojman Tazminatı
: Verilmeyecektir.
KURUM İÇİNDEN VEKALETTE ÖDENECEK ÜCRET
a) Dolu Kadroya Vekalet
Vekaletin sebebi; kanuni izin, geçici görev ve görevden uzaklaştırma hallerindeki geçici boşalmaya dayanmaktadır.
1) Esas Aylık
: Aylıksız vekalet asıldır. Ancak 3 aydan fazla devam süresi için, görevin kadro derecesinin ilk kademe göstergesinin (ek gösterge dahil) aylığının 1/3 tutarı verilir. İlkokul öğretmenliği ve veznedarlık görevlerine başlandığı tarihten itibaren verilir. Diğer taraftan tedviren görevlendirmelerde
vekalet aylığı ödenmez.
2) Kıdem Aylığı
: Verilmeyecektir.
3) Yan Ödeme ve Ö.H.T.
: Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret ve hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, hizmetiçi
eğitime katılma halleriyle geçici boşalan kadrolara vekalet ve kendi derecesinden aşağı dereceli
kadroya vekalet edilmesinde ödenmez. Ayrıca vekil 99 Seri No’lu Dev. Mem. Kan. Genel Tebliğinde belirtildiği gibi asilin şartlarına sahip olması gerekir.
4) Lojman Tazminatı
: Verilmeyecektir.
5) Yolluk
: Memur bulunduğu yerden başka bir yerdeki kadroya vekalet ederse, kendi aylık derecesinin gerektirdiği geçici görev yolluğunu alır. Bu halde vekalet aylığı ödenmez. Ancak, o kadroya aslen
atanabilme şartlarına sahipse zam ve tazminatların farkı ödenir.
6) Emekli Keseneği
: Kesilmez
7) Gelir Vergisi
: Tabidir.
8) Damga Vergisi
: Tabidir.
b) Boş Kadroya Vekalet:
Boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir. Ancak, saymanlık
kadrolarının boşalması halinde işe başlama tarihinden itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle vekaleten atama yapılabilir.
10
1- Esas Aylık
: Vekalet edilen kadro derecesinin ilk kademe aylığının (ek gösterge dahil) 1/3 nisbeti verilir.
2- Kıdem ve Taban Aylığı
: Verilmez.
3- Yan Ödeme ve Ö.H.T.
: Yapılan her iki görevle ilgili aynı cins zam ve tazminatlardan fazla olarak farklı cinsteki zam ve
tazminatlar 657 s. K. 175. md. deki oranlara bakılmaksızın vekalet görevine başlandığı tarihten
itibaren ödenir. Ancak kendi derecesinden daha aşağı derecelerdeki kadrolara vekalet ve tedviren görevlendirme halinde hiç bir ödeme yapılmaz.
4- Lojman Tazminatı
: Verilmeyecektir.
5- Yolluk
: Memur bulunduğu yerden başka yerdeki bir kadroya vekalet ederse, kendi aylık derecesinin
gerektirdiği geçici görev yolluğunu alır. Bu halde vekalet aylığı ödenmez.
6- Emekli Keseneği
: Kesilmez
7- Gelir Vergisi
: Tabidir.
8- Damga Vergisi
: Tabidir.
www.bekad.org
KURUM DIŞINDAN VEKALETTE ÜCRET
Dolu Kadroya Vekalet:
Vekaletin sebebi; kanuni izin, geçici görev ve görevden uzaklaştırma hallerindeki geçici boşalmaya dayanmaktadır.
: Aylıksız vekalet asıldır. Ancak, kurum dışında (Yani başka kurumlardan) atanan vekil memura işe
1- Esas Aylık
başlandığından bu yana vekalet aylığı, görevin kadro derecesinin ilk kademe aylığının (ek gösterge
dahil) 1/3 oranında ödenir.
2- Kıdem ve Taban Aylığı
: Verilmez.
: Kanuni izin, geçici görev (hizmetiçi eğitime katılma dahil) görevden uzaklaştırma halleriyle geçici
boşalan kadrolara vekalet ve kendi derecesinden daha aşağı dereceli bir göreve vekalet edilmesinde
ödenmez.
3- Yan Ödeme ve Ö.H.T.
4- Lojman Tazminatı
: Verilmeyecektir.
: Memur bulunduğu yerden başka bir yerdeki kadroya vekalet ederse, kendi aylık derecesinin
gerektirdiği geçici görev yolluğunu alır. Bu halde vekalet aylığı ödenmez.
: Kesilmez
: Tabidir.
: Tabidir.
5- Yolluk
6- Emekli Keseneği
7- Gelir Vergisi
8- Damga Vergisi
VII. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA HALİNDE ÖDENECEK ÜCRET
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VEYA TUTUKLANAN MEMURLAR
Aylık, taban aylığı ve kıdem aylığı
: 2/3 oranında verilir.
Aile yardımı ve çocuk zammı
Yan ödeme
Özel hizmet tazminatı
Tayin bedeli
Eğitim ve öğretim tazminatı
Mülki idare tazminatı
Din hizmetleri tazminatı
Emniyet tazminatı
Denetim tazminatı
Lojman tazminatı
Yabancı dil tazminatı
Ek çalışma ücreti
Yolluk karşılığı tazminatı
Emekli keseneği
Damga vergisi
: Tam verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: Hiç verilmez.
: Tam aylığın yarısı üzerinden kesilir.
: Tabidir.
NOT: Görevden uzaklaştırılan personele göreve iade edilerek açıktaki süresine ait tam aylığa hak kazanma halinde, emekli kesenekleri aylığın
diğer yarısından da kesilerek tama çıkarılır.
VIII. KAMU KONUTLARI AYLIK KİRA ÜCRETLERİ
LOJMAN KİRA ÜCRETLERİ (15.01.2014-14.01.2015)
(10.01.2014 tarih ve 28878 sayılı R.G’de yayınlanan 360 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği)
Konutun Mahiyeti
Yurt içinde bulunan
kamu konutlarından aylık
her bir metrekare için
Kira bedeline yapılacak
ilaveler
Yakıtı kurum tarafından
tedarik edilen konutlarda
her bir metrekare için
www.bekad.org
Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda
15.01.2014
tarihinden itibaren
1,35 TL/m2
Kalorifersiz konutlarda
2,11 TL/m2
Kaloriferli konutlarda
2,77 TL/m2
A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum ve
kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan;
B) Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik,
su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden
karşılandığı konutlardan;
a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde
b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde
c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün
olmaması halinde
ç) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında su
kaynaklarından karşılanıyor olması halinde
Yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan
Ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve
benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması
halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak
0,25 TL/m2
0,56 TL/m2
0,56 TL/m2
1,13 TL/m2
0,28 TL/m2
1,13 TL/m2
0,12 TL/m2
11
IX. BELEDİYE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ VE EK ÖDEME ORANLARI
(1) SAYILI CETVEL
1/1/2014-31/12/2014 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI
(Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.01.2014 tarih ve (4) Sıra Nolu Genelgesi)
657 SAYILI
UNVAN
SINIF
KANUNA
DERECE
GÖRE NET
AYLIK TUTAR
KISMİ ZAMANLI
TAM ZAMANLI
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL NET
ÜCRET TAVANI
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL NET
ÜCRET TAVANI
Avukat
AH
1/1
2.052,57
1.026,29
Mimar
TH
1/1
2.219,28
1.109,64
Mühendis
TH
1/1
2.219,28
1.109,64
Veteriner
SH
1/1
2.080,93
1.040,47
Şehir Plancısı
TH
1/1
2.219,28
Fizikçi
TH
1/1
2.028,04
Kimyager
TH
1/1
2.028,04
İstatistikçi
TH
1/1
2.028,04
Jeolog
TH
1/1
2.028,04
Arkeolog
TH
1/1
1.984,53
Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
1.765,21
Tekniker
TH
1/1
1.764,18
Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
1.765,21
Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
1.765,21
Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
1.424,01
Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
1.424,01
Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
1.756,18
Hidrobiyolog
TH
1/1
1.768,47
Hidrolog
TH
1/1
2.028,04
Jeofizikçi
TH
1/1
2.028,04
Jeomorfolog
TH
1/1
2.028,04
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
1.424,01
Matematikçi
TH
1/1
2.028,04
Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
1.424,01
Pilot
TH
1/1
1.768,47
Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
1.424,01
Sanat Tarihçisi
TH
1/1
1.765,21
Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
1/1
1.768,47
Programcı (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
1/1
1.768,47
Hukuk Müşaviri
GİH
1/1
2.526,60
Mütercim
GİH
1/1
1.455,48
Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
3/1
1.373,96
Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
3/1
1.363,67
Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
GİH
3/1
1.347,36
Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
3/1
1.363,67
Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
GİH
3/1
1.347,36
Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
1/1
1.408,90
Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
1/1
1.408,90
Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
4/1
1.341,64
Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
GİH
4/1
1.333,48
Sosyolog
TH
1/1
1.768,47
Uzman Tabip
SH
1/1
2.376,69
Tabip
SH
1/1
2.114,38
Diş Tabibi
SH
1/1
1.928,85
Psikolog
SH
1/1
1.775,63
Biyolog
SH
1/1
1.748,57
Bakteriyolog
SH
1/1
1.775,63
Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
1.775,63
12
2.565,71
2.774,10
2.774,10
2.601,16
2.774,10
2.535,05
2.535,05
2.535,05
2.535,05
2.480,66
2.206,51
2.205,23
2.206,51
2.206,51
1.780,01
1.780,01
2.195,23
2.210,59
2.535,05
2.535,05
2.535,05
1.780,01
2.535,05
1.780,01
2.210,59
1.780,01
2.206,51
2.210,59
2.210,59
3.158,25
1.819,35
1.717,45
1.704,59
1.684,20
1.704,59
1.684,20
1.761,13
1.761,13
1.677,05
1.666,85
2.210,59
2.970,86
2.642,98
2.411,06
2.219,54
2.185,71
2.219,54
2.219,54
www.bekad.org
Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
1/1
1.775,63
Sağlık Teknikeri
SH
SH
1/1
1.685,65
Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
1.775,63
Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
1.775,63
Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu)
SH
3/1
1.485,17
Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu)
SH
3/1
1.485,17
Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
1.736,47
Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu)
SH
1/1
1.685,65
Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu)
SH
3/1
1.485,17
Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
SH
3/1
1.485,17
Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
SH
3/1
1.485,17
Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)
SH
1/1
1.775,63
Eczacı
SH
1/1
1.848,09
Fizyoterapist
SH
1/1
1.775,63
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
SH
3/1
1.485,17
Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)
SH
1/1
2.116,44
Veteriner Sağlık Teknikeri
SH
1/1
1.694,91
Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim)
SH
3/1
1.500,08
Antropolog
SH
1/1
1.739,56
Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
1.769,55
Ekonomist (Lisans Mezunu)
TH
1/1
1.428,00
2.219,54
2.107,06
2.219,54
2.219,54
1.856,46
1.856,46
2.170,59
2.107,06
1.856,46
1.856,46
1.856,46
2.219,54
2.310,11
2.219,54
1.856,46
2.645,55
2.118,64
1.875,10
2.174,45
2.211,94
1.785,00
(2) SAYILI CETVEL
5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ
PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI (01/01/2014­-31/12/2014)
(Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.01.2014 tarih ve (4) Sıra Nolu Genelgesi)
UNVAN
Öğrenim
Durumu
Hizmet Yılı
Oran
(%)
DÖNEMİ
BRÜT
TUTAR
a) 13 yıl ve daha fazla olanlar
170
1.243,52
b) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar
130
950,93
a) 19 yıl ve daha fazla olanlar
150
1.097,22
b) 13-18 (dahil) yıl arasında olanlar
140
1.024,07
c) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar
130
950,93
a) 18 yıl ve daha fazla olanlar
150
1.097,22
b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar
140
1.024,07
c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar
130
950,93
Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog,
Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi
a)18 yıl ve daha fazla olanlar
120
877,78
b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar
110
804,63
c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar
100
731,48
Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Lisans
Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, mezunu
Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen,
olanlar
Laborant, Ölçü Ayar Memuru,
Kütüphaneci
a) 21 yıl ve daha fazla olanlar
110
804,63
b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar
100
731,48
Hukuk Müşaviri
Avukat
Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı
Ön lisans
mezunu
olanlar
Diğerleri
www.bekad.org
c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar
90
658,33
d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar
85
621,76
a) 23 yıl ve daha fazla olanlar
110
804,63
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar
100
731,48
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar
90
658,33
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar
85
621,76
100
731,48
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar
90
658,33
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar
85
621,76
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar
13
Uzman Tabip
Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne
Göre)
Diş Tabibi
Veteriner
Eczacı
Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal
Çalışmacı, Biyolog, Bakteriyolog, Çocuk
Gelişimcisi, Antropolog
Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık
Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Diş
Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni,
Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni
Sağlık
bilimleri
lisansiyeri
olanlar
Ön lisans
mezunu
olanlar
Diğerleri
Çözümleyici, Programcı, Mütercim
Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve
Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen, Çocuk
Eğiticisi, Kameraman
Yüksek
öğrenim
mezunu
olanlar
Diğerleri
a) 13 yıl ve daha fazla olanlar
b) 7-12 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-6 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 16 yıl ve daha fazla olanlar
b) 10-15 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-9 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 17 yıl ve daha fazla olanlar
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 17 yıl ve daha fazla olanlar
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 17 yıl ve daha fazla olanlar
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 18 yıl ve daha fazla olanlar
b) 12-27 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 3-11 (dahil) yıl arasında olanlar
d) 0-2 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 21 yıl ve daha fazla olanlar
b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar
d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 23 yıl ve daha fazla olanlar
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 23 yıl ve daha fazla olanlar
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar
200
190
180
190
180
170
185
175
165
165
155
145
140
130
120
115
105
95
90
115
105
95
90
115
105
95
90
105
95
90
115
110
100
110
100
90
85
100
90
85
1.462,96
1.389,81
1.316,67
1.389,81
1.316,67
1.243,52
1.353,24
1.280,09
1.206,94
1.206,94
1.133,80
1.060,65
1.024,07
950,93
877,78
841,20
768,06
694,91
658,33
841,20
768,06
694,91
658,33
841,20
768,06
694,91
658,33
768,06
694,91
658,33
841,20
804,63
731,48
804,63
731,48
658,33
621,76
731,48
658,33
621,76
X. MEMURLARA YAPILACAK YEMEK YARDIMI GİDERLERİ
MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN ALINACAK YEMEK BEDELLERİ (15.01.2014 - 14.01.2015)
(Maliye Bak. 17.01.2014 gün ve 28885 sayılı R.G.de yayınlanan 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uyg. Tebliği Sıra No: 1)
Ek Göstergelerine Göre Memurlardan
Tutarı (TL)
Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan
1,00 TL
1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
1,66 TL
2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
2,02 TL
3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
2,60 TL
4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
3,42 TL
4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
3,79 TL
Sözleşmeli Personelden
Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.065 TL kadar (2.065 TL dahil) olanlardan
Aylık brüt sözleşme ücretleri 3.605 TL kadar (3.605 TL dahil) olanlardan
Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.045 TL kadar (5.045 TL dahil) olanlardan
Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.045 TL üzerinde olanlardan
14
1,19 TL
2,02 TL
3,61 TL
4,55 TL
www.bekad.org
XI. BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 45)
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 45)
(11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı R.G.de yayınlanmıştır.)
1. Kapsam
Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(1) 5 ve 6 ncı maddeleri ile
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(2) 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına ikinci paragraf ve bu paragraf hükmünün
uygulaması ile ilgili olarak geçici 7 nci madde ilave edilmiştir.
Bu değişiklik ile 2464 sayılı Kanunun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence vergisi, 56 ncı maddesinde yer alan işgal harcı, 60 ıncı maddesindeki tatil
günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan işyeri açma izni
harcına dair tarifelerin tespitine ilişkin düzenlemeler öngörülmüştür.
2. Kanuni Düzenleme
2464 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasında, “Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları
gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder.” hükmü yer almakta olup 6527
sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bu fıkraya ikinci paragraf olarak, “Ancak, bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci
maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları
aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye
meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Tespit edilen bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan miktar ve tutarların, virgülden
sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır. Şu kadar ki, bu miktar ve tutarlar ilgili tarifeler için belirlenen en çok tutarı
aşamaz. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü eklenmiştir.
Bu hükme göre, ilan ve reklam vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerine ait eğlence vergisi, işgal
harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve işyeri açma izni harcına ilişkin maktu vergi ve harç tarifeleri, 2464 sayılı
Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde bulundurularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilecektir.
3. Yapılacak İşlemler
3.1. Belediyelerce Yapılacak İşlemler
Yukarıda genel olarak esasları belirtilen maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının tespiti ile ilgili olarak belediyelerce yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır. Buna göre;
Belediye meclisleri, 2464 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafında sayılan vergi ve
harçlar bakımından mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerini dört gruba ayırırlar. Bu ayırımda, dört grup zorunlu olmayıp duruma göre daha az grup da belirlenebilir.
Söz konusu gruplar bu Tebliğin ekinde yer alan “Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo”nun sağında
1’den 4’e kadar numaralanmış sütunlardan oluşmaktadır. Bu gruplar mahallin gelişmişlik düzeyine göre, en yüksek(1)
numaradan başlamak suretiyle en düşük (4) numaraya doğru sıralanır.
Bu kapsamda, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla söz konusu maktu vergi ve harçların
miktar ve tutarları belirlenir ve belirlenen miktar ve tutarlar bahse konu dört gruba dağıtılır. Belediye meclislerince belediyenin (4)’ten daha az bir gruba ayrılması halinde bu miktar ve tutarların belirlenen gruplar içerisinde dağıtılacağı tabiidir.
Belediye meclisleri, miktar ve tutar belirlemenin yanı sıra, söz konusu maktu vergi ve harç miktar ve tutarların
uygulanması bakımından bölge, semt, mahalle, bulvar, meydan, cadde veya sokağın hangi gruba gireceğine de karar
verirler. Ancak, bu bilgiler ilgili Bakanlığa gönderilmez.
Belirlenecek miktar ve tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağından söz konusu maktu vergi ve
www.bekad.org
15
harçların miktar ve tutarlarının tespitinde bu durumun göz önünde bulundurulması gerekir.
Bu şekilde hazırlanan “Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo”lar, ilgili belediyelerce 01/10/2014 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) gönderilir.
3.2. Bakanlıklarca Yapılacak İşlemler
İçişleri Bakanlığı belediyeler tarafından gönderilen “Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo”ları uygun
bir süre içinde değerlendirerek kendi görüşleri ile birlikte Maliye Bakanlığına bildirir.
İçişleri Bakanlığının görüşleri ile birlikte belediye meclislerinin önerilerini Maliye Bakanlığına bildirmeleri sonucu
söz konusu vergi ve harçlara ait maktu tarifelerin tespitine ilişkin teklif Maliye Bakanlığınca Bakanlar Kuruluna sunulur.
Ayrıca, belediye meclislerince konu ile ilgili önerilerde bulunulmaması ve bunun üzerine adı geçen Bakanlıkça
herhangi bir görüş bildirilmemesi halinde bahse konu maktu vergi ve harç tarifeleri Bakanlar Kurulunca re’sen tespit edilir.
4. Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması
Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen söz konusu maktu vergi ve harç tarifeleri, her takvim yılı başından geçerli
olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(3) hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılır.
Vergi ve harç tarifelerinin yeniden değerleme oranında artırılması sonucu hesaplanan tutarların, virgülden sonraki
iki hanesi dikkate alınarak uygulanır, ikinci haneden sonra gelen küsurat dikkate alınmaz.
Öte yandan, söz konusu maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının yeniden değerleme oranında artırılması
sonucu hesaplanan değerlerin Kanunda hükme bağlanan en üst tutarı aşması halinde aşan tutar dikkate alınmaz, bu
durumda Kanunda yer alan en üst tutar uygulanır.
5. Bakanlar Kurulunca Tarife Belirleninceye Kadar Uygulanacak Tutarlar
6527 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 2464 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7- 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan bu Kanunun 15 inci
maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84
üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir.”
Bu madde hükmü uyarınca, yukarıda usul ve esasları belirtilen çerçevede Bakanlar Kurulu kararı yayımlanıncaya
kadar söz konusu vergi ve harçların maktu tarifeleri olarak ilgili belediyelerin belediye meclislerince 2013 yılı için belirlenen tutarlar uygulanacaktır.
Öte yandan, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(4) ile yeni kurulan belediyeler, ilk mahalli idareler genel
seçimiyle tüzel kişilik kazanmışlardır. Bu durumda, yeni kurulan belediyelerin söz konusu vergi ve harçlar ile ilgili olarak
2013 yılı için maktu vergi ve harç tarifeleri olmadığından, bahse konu belediyelerin;
• İl belediye sınırları içinde yeni kurulan belediyelerin, il belediye meclislerince,
lerince,
• Sınırları genişleyen veya belde belediyesi iken ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin, kendi belediye meclis• Birden fazla belediye kısımlarından oluşan belediyelerin, ilçe merkezi olarak belirlenen belediye meclislerince,
2013 yılı için tespit edilen tarifeleri uygulamaları uygun bulunmuştur.
Tebliğ olunur.
—————————————————
(1) 1/3/2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 29/5/1981 tarihli ve 17354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(4) 6/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
16
www.bekad.org
BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE İLİŞKİN TABLO
İL ADI
: …………….…………………………….
BELEDİYE ADI
: .………………………………………….
A) İLAN ve REKLAM VERGİSİ
İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer
En Az (TL)
En Çok (TL)
20
100
20
100
20
100
Toplu taşıma araçları
8
40
Diğer
8
40
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve Bulvar ve Meydan
serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere
asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve Cadde
resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların
Sokak
beher metrekaresinden yıllık olarak
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher
metrekaresinden yıllık olarak
Grup/Verginin
Kanuni Tarife
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üze- Bulvar ve Meydan
rine gerilen, binaların cephe ve yanlarına
asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla Cadde
yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamSokak
ların metrekaresinden haftalık olarak
2
10
2
10
2
10
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve rek- Led ekranlı ilan ve
lamlardan her metrekare için yıllık olarak reklamlardan
30
150
Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan
30
150
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için
Bütün yerlerde
0,01
0,25
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak
çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin
metrekaresinden
Bütün yerlerde
0,02
0,50
Tutarı (TL)
1
2
3
4
B) EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)
Eğlencenin Türü ve Alanı
Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi
eğlence yerlerinde çalışılan her gün
için
Bilardo ve masa futbolu salonları gibi
eğlence yerlerinde çalışılan her gün
için
www.bekad.org
Grup/Verginin
Kanuni Tarife
En Az (TL)
En Çok (TL)
50 m²’ye kadar
5
100
51 m²-150 m² arası
5
100
151 m²-300 m² arası
5
100
301 m²’den yukarı
5
100
4 yıldızlı otelde
5
100
5 yıldızlı otelde
5
100
25 m²’ye kadar
5
100
26 m²-50 m² arası
5
100
51 m²-100 m² arası
5
100
101 m²-200 m² arası
5
100
201 m²’den yukarı
5
100
Tutarı (TL)
1
2
3
4
17
C) İŞGAL HARCI
En Az (TL)
En Çok (TL)
0,5
2.5
a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına
0,5
2.5
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına
1
5
a) Her taşıttan beher
saat için
0,25
1.25
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher
saat için
0,5
2.5
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde
Grup/Verginin
Kanuni Tarife
İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer
Tutarı (TL)
1
2
3
4
Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
İşyerinin Türü ve Alanı
Her tür işyeri için yıllık olarak
Grup/Verginin
Kanuni Tarife
En Az (TL)
En Çok (TL)
25 m²’ye kadar
20
800
26 m²-100 m² arası
20
800
101 m²-250 m² arası
20
800
251 m²-500 m² arası
20
800
501 m²’den yukarı
20
800
Tutarı (TL)
1
2
3
4
D) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI
İşyerinin Türü ve Alanı
Her tür işyeri için beher m2 sinden
18
Grup/Verginin
Kanuni Tarife
En Az (TL)
En Çok (TL)
25 m²’ye kadar
0,10
1
26 m²-100 m² arası
0,10
1
101 m²-250 m² arası
0,10
1
251 m²-500 m² arası
0,10
1
501 m²’den yukarı
0,10
1
Tutarı (TL)
1
2
3
www.bekad.org
4
Download

2014 Mali Yılı Pratik Bilgiler