AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI
2014 SENESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı yılı 2014 Senesi MAYIS ayı Meclis Toplantısı
05.05.2014 tarihinde başlayıp 09.05.2014 tarihinde tamamlanmış ve gündem maddelerinin görüşülmesi
neticesinde alınan kararlar aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir.
SIRA NO: KARAR NO:
KARAR ÖZETİ:
……………………………………………………………………………………………………………………….
01
2014/70
2013 Yılı Kesin Hesap ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 2014/2 sayılı
raporu mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
02
2014/71
Norm Kadro Oluşturulması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 2014/13 sayılı
raporu mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
03
2014/72
Sözleşmeli Personellerin Ücret Tavanlarının Belirlenmesi ile ilgili Plan ve
Bütçe ve Hukuk Komisyonlarının 2014/1 sayılı müşterek raporu mevcudun
oy çokluğu ile kabul edildi.
04
2014/73
Cihangir Mah. 27 Pafta, 21914 Parsel Sayılı Gayrimenkule Ait “Kamuya
Tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin Kaldırılması ile ilgili Hukuk ve İmar
Komisyonlarının 2014/1 sayılı müşterek raporu mevcudun oy birliği ile
kabul edildi.
05
2014/74
Merkez Mah. 9 Pafta, 20859 Parsel Sayılı Gayrimenkule Ait “Kamuya
Tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin Kaldırılması ile ilgili Hukuk ve İmar
Komisyonlarının 2014/2 sayılı müşterek raporu mevcudun oy birliği ile
kabul edildi.
06
2014/75
Başkanlık Makamına Sendika İle Sözleşme İmzalama Yetkisi Verilmesi ile
ilgili Hukuk Komisyonunun 2014/14 sayılı raporu mevcudun oy çokluğu ile
kabul edildi.
07
2014/76
Makine Mühendisleri Odası İle Sözleşme İmzalama Yetkisi ile ilgili Hukuk
Komisyonunun 2014/15 sayılı raporu mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
08
2014/77
2014 Yılı Asansör Ücret Tarifesi ile ilgili Tarife ve Hukuk Komisyonlarının
2014/1 sayılı müşterek raporu mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
09
2014/78
4 Adet Müdürlük Kurulması ve Çalışma Yönetmelikleri ve 3 Adet
Müdürlüğün Çalışma Yönetmeliğinin Revize Edilmesi ile ilgili Hukuk
Komisyonunun 2014/16 sayılı raporu mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Tarih:08.05.2014
Sayı: 2014/2
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014
Senesi MAYIS ayı Meclis Toplantısının 05.05.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen 2013 Mali Yılı Kesin Hesap ile ilgili Mali
Hizmetler Müdürlüğü’nün 608297 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: 2013 Mali Yılı Kesin Hesap ile ilgili Mali
Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 2013 Mali Yılı Kesin Hesabı Müdürlüğünden geldiği
şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Gülten YARBASAN
Başkan
Nedim SUKUŞU
Başk. Yard.
Mehmet ÖZGÜR
Üye
Şebnem GÖKMEN
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:07.05.2014
Sayı: 2014/13
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014
Senesi MAYIS ayı Meclis Toplantısının 05.05.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Norm Kadro Oluşturulması İle ilgili İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 608789 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Norm Kadro Oluşturulması İle ilgili İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Norm Kadro Oluşturulmasında kadro ihdas
cetvelinde 2 adet olan eğitimci kadrosunun 9 adet’e yükseltilmesine ve 2 adet
Sosyal çalışmacı kadrosu oluşturulması talep edilerek düzeltilmesi ve diğer
kadroların aynen korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
PLAN VE BÜTÇE VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:08.05.2014
Sayı: 2014/1
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014
Senesi MAYIS ayı Meclis Toplantısının 05.05.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Sözleşmeli Personellerin Ücret Tavanlarının
Belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 608791 sayılı
yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Sözleşmeli Personellerin Ücret Tavanlarının
Belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı
Komisyonlarımızca incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonlarımıza havale edilen sözleşmeli
personellerin ücretlerin belirlenmesi ile ilgili olarak yapılan görüşmelerde; 5393
sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli
personelin adet ve unvan bazında ücretleri;
55 adet eğitmen
1.600,00TL,
2 adet Tercüman
1.600,00TL
3 adet tabib
2.150,00TL
2 adet sağlık memur - Ön lisans mezunun 1.700,00TL,
- Lise ve Dengi Mesleki Öğrenim Mezunun 1.500,00TL
2 adet psikolog
1.900,00TL
2 adet Çocuk Eğitimcisi
1.500,00TL
1 adet çocuk gelişimcisi
1.800,00TL
2 adet hemşire -Sağlık Bilimleri Lisansiyeri – 1.800,00TL
-Lise ve Dengi Okul Mezunu 1.500,00TL
1 adet ebe
1.500,00TL
3 adet sağlık teknikeri
1.700,00TL
1 adet sağlık teknisyeni
1.500,00TL
2 adet veteriner sağlık teknisyeni
1.550,00TL
1 adet veteriner sağlık teknikeri
1.750,00TL
3 adet veteriner hekim
2.100,00TL
20 adet Mühendis
2.250,00TL
8 adet mimar
2.250,00TL
2 adet çözümleyici
1.800,00TL
3 şehir plancısı
2.250,00TL
1 adet topograf
1.450,00TL
2 adet istatistikçi
2.100,00TL
1 adet grafiker
1.900,00TL
6 adet tekniker
5 adet teknisyen
16 adet programcı
2 Sosyolog
3 Avukat
2 adet sosyal çalışmacı
1.800,00TL
1.450,00TL
1.800,00TL
1.850,00TL
2.200,00TL
1.800,00TL
Belirlenmiş olup, yine ihtiyaca binaen belediyemiz bünyesinde yeni kurulacak
olan kreşler için 2 adet olan çocuk eğitimcisi kadrosunun 9’ a yükseltilmesine,
ayrıca sosyal gönüllülük projeleri kapsamında görev almak üzere 2 adet sosyal
çalışmacı kadrosu oluşturulmasına ve ücretinin belirlenmesi komisyonlarımızca
uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Gülten YARBASAN
Başkan
Nedim SUKUŞU
Başk. Yard.
Mehmet ÖZGÜR
Üye
Şebnem GÖKMEN
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 06.05.2014
SAYI:2014/1
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Mayıs ayı Meclis
toplantısının 05.05.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen 25.04.2014 tarih ve
607508 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Cihangir Mahallesi 27 pafta 21914 parsel sayılı gayrimenkule
ait “Kamuya Tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin Kaldırılmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün
yazısı incelenerek; Söz konusu parsel 28.08.2008 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli 5. etap uygulama
imar planında belirtilen çekme mesafeleri dâhilinde “konut” alanında kalmaktadır. Ancak müstakil
inşaata elverişli olmadığından komşu parsellerle tevhit şartı konulduğundan dolayı, uygulamanın bu
şart ile gerçekleştirilmesi olanaklıdır.
İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Söz konusu Cihangir Mahallesi 27 pafta 21914 parsel sayılı
yerin komşu parsellerle tevhit edilerek, yürürlükteki imar planı şartlarına göre uygulama yapılması
Komisyonumuzca uygun görüşmüştür.
HUKUK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Cihangir Mahallesi 27 pafta 21914 parsel sayılı
Gayrimenkule ait “Kamuya tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin kaldırılması komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
İMAR KOMİSYONU
Leyla POYRAZ
Başkan
Erol YILMAZ
Başk. Yard.
Murat TERCAN
Raportör
Eyüp DURSUN
Üye
Sebahattin OLCAY
Üye
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 07.05.2014
SAYI:2014/2
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Mayıs ayı Meclis
toplantısının 05.05.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen 28.04.2014 tarih ve
607772 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün yazısı
KOMİSYONU İNCELEMESİ: Merkez Mahallesi 9 pafta 20859 parsel sayılı gayrimenkule ait
“Kamuya Tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin Kaldırılmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün
yazısı incelenerek; Söz konusu parsel 28.08.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
belirtilen çekme mesafeleri dâhilinde “konut” alanında kalmaktadır. Ancak müstakil inşaata elverişli
olmadığından komşu parsellerle tevhit şartı konulduğundan dolayı, uygulamanın bu şart ile
gerçekleştirilmesi olanaklıdır.
İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Söz konusu Merkez Mahallesi 9 pafta 20859 parsel sayılı
yerin komşu parsellerle tevhit edilerek, yürürlükteki imar planı şartlarına göre uygulama yapılması
Komisyonumuzca uygun görüşmüştür.
HUKUK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Merkez Mahallesi 9 pafta 20859 parsel sayılı
Gayrimenkule ait “Kamuya tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin kaldırılması komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
İMAR KOMİSYONU
Leyla POYRAZ
Başkan
Erol YILMAZ
Başk. Yard.
Murat TERCAN
Raportör
Eyüp DURSUN
Üye
Sebahattin OLCAY
Üye
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:07.05.2014
Sayı: 2014/14
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014
Senesi MAYIS ayı Meclis Toplantısının 05.05.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Başkanlık Makamına Sendika ile Sözleşme
İmzalama Yetkisi Verilmesi İle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 608300
sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Başkanlık Makamına Sendika ile Sözleşme
İmzalama Yetkisi Verilmesi İle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün talebi
incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Belediyemiz ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim
Hizmetleri Emekçileri Sendikası arasında Toplu-İş sözleşmesi imzalanması için
Belediye Başkanına yetki verilmesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun
görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:07.05.2014
Sayı: 2014/15
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014
Senesi MAYIS ayı Meclis Toplantısının 05.05.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Makine Mühendisleri Odası ile Sözleşme
İmzalama Yetkisi İle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 608708 sayılı
yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Makine Mühendisleri Odası ile Sözleşme
İmzalama Yetkisi İle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebi
incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde
Değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği Asansörlerin
yıllık kontrollerinin yapılmasında Makine Mühendisleri Odası ile Sözleşme
imzalanması için Belediye Başkanına Yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
TARİFE VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih: 07.05.2014
Sayı: 2014/1
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi 1. toplantı Yılı 2014 Senesi
MAYIS ayı Meclis toplantısının 05.05.2014 tarihli oturumunda
Komisyonlarımıza havale edilen 2014 yılı asansör ücret tarifesi İle ilgili İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 608708 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: 2014 yılı asansör ücret tarifesi İle ilgili İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 2014 yılı asansör ücret tarifesi İle ilgili İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün talebi Komisyonlarımızca uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
TARİFE KOMİSYONU
İsmayil ALGÜL
Başkan
Yaşar KARAARSLAN
Üye
Cafer ÇADIRARDIÇ
Raportör
Ali Ekber ÇELİK
Üye
Nuran KIRLAK
Üye
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:08.05.2014
Sayı: 2014/16
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014
Senesi MAYIS ayı Meclis Toplantısının 05.05.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen 4 Adet Müdürlük Kurulması ve Çalışma
Yönetmelikleri ve 3 Adet Müdürlüğün Çalışma Yönetmeliğinin Revize Edilmesi
İle ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 608896 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: 4 Adet Müdürlük Kurulması ve Çalışma
Yönetmelikleri ve 3 Adet Müdürlüğün Çalışma Yönetmeliğinin Revize Edilmesi
İle ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuz 4 Müdürlüğün kurulmasının ayrı ayrı
Meclis gündemine alınması ve kurulmasının ayrı ayrı oylanmasının uygun
olacağı oy birliği ile karara bağlanmıştır. Yine çalışma yönetmeliğinin ayrı ayrı
gündeme alınması ve karara bağlanması Komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüştür. 3 adet Müdürlüğün çalışma yönetmeliğinin ayrı ayrı gündeme
alınması ve oya sunulması oy birliği ile uygun görülmüştür. Komisyon, Basın
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü kurulmasını oy
birliği ile uygun görmüştür. Ve Fakat Belediye Orkestra Müdürlüğü ile Plan ve
Proje Müdürlüğü kurulması Komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun
görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
Download

avcılar belediye meclisinin 5 seçimdönemi 3 toplantı yılı