T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-308
Özü: Stratejik plan
09.10.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-248 sayılı yazısı ekinde sunulan, 2015 - 2019 yıllarına ait büyükşehir
belediyesi stratejik plana ait Plan ve Bütçe - İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve
Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve
Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği - Deprem ve Doğal Afetler
komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın,
Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği - Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, 2015 - 2019
yıllarına ait büyükşehir belediyesi stratejik plana ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 04.09.2014 tarihli
ve 48808316-602.08-1943 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 02.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemizin 2015 - 2019 Yılları Stratejik Plan Taslağı hazırlanmış olup yazımızın ekinde
sunulmuştur.
5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (a) bendinde belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında
"Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans
ölçütlerine görüşmek ve kabul etmek" yer almaktadır.
Bu nedenle Belediye Encümeninin 27.08.2014 tarih 2414 sayılı yazısı ile aynen kabul edilen
yazımız ekindeki Stratejik Plan Taslağının meclise havale kararının alınmasını uygun görüşle arz ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan
durum analizi, kurumun mevcut durumunu, şehrin genel yapısını ve öncelikleri ile planlamada izlenen bir
metot olarak alan bazlı analizleri içermektedir. Yapılan analizler yeterli olup, sayfa 40'ta yer alan grafik
başlığının " Satışlar" yerine "Arazi Varlığı" olarak ve sayfa 46'da yer alan "Feke İnderesi Yaylası" ifadesi,
"Kozan İnderesi Yaylası" olarak revize edilmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Taslak
Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 2: "Adana'nın fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla
yön vermek, kent ve toplum düzenini iyileştirmek" amacının 2.6 numaralı hedefinde belirtilen : "Coğrafi
Bilgi Sistemleri kurmak" ifadesi "Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurmak" şeklinde revize
edilmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Taslak Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 7:
"Kentte tarım, sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı katılımcı bir
yaklaşımla geliştirmek" amacını gerçekleştirmeye yönelik "Konargöçer ve Arıcılık faaliyetlerinin
desteklenmesi hususunun" hedef 7.3: "Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini gerçekleştirecek
faaliyetler yürütmek" kapsamında değerlendirilmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Taslak
Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 7: "Kentte tarım, sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu,
sürdürülebilir kalkınmayı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek" amacını gerçekleştirmeye yönelik "7.7:
Vatandaşın kullanımına yönelik üretim ve hobi bahçeleri oluşturmak" hedefi ile "7.8 Tarım Teknokenti
kurmak" hedeflerinin eklenmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Taslak Stratejik planında yer
alan Stratejik Amaç 6: "Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak" amacının ilgili
hedefler aracılığı ile hayata geçirilmesi için "Su kaynakları hususunda paydaşlarımızla ortak çalışmalar
yapılmasına, Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Taslak Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 6:
"Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak" amacının 6.10 numaralı hedefinde
belirtilen "Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları arttırmak ve yaygınlaştırmak" kapsamında
yıllık yatırım programlarında "trafik yoğunluğu yaşanan bölgelerde yol kenarlarına hava kirliliğini önleyici
bitkilendirme çalışması yapılması" ve " ASKİ ile görüşülerek yeraltı sularının kullanımının teşvik
edilmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Taslak Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 6:
"Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak" amacının 6.12 numaralı hedefinde
belirtilen "Yenilebilir enerji kaynaklarını arttırmak" hedefinin içerisinde Hidroelektrik Santral kurulumu ve
BİOGAZ enerjisinden faydalanılması yönünde temiz enerji kaynaklarının kullanılmasının yıllık yatırım
programlarında değerlendirilmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Taslak Stratejik planında
yer alan Stratejik Amaç 2: "Adana'nın fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek, kent
ve toplum düzenini iyileştirmek" amacının 2.7 numaralı hedefinin: "Kentin gelişimine yön vererek yerinde
dönüşüm yapmak" olarak revize edilmesine;
Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında yukarıdaki değişikliklerin yapılarak
diğer bölümlerin aynen kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine
arzına oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planına ait
komisyon raporunun Stratejik Amaç 3: Bütün Adana ' ya güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
amacını gerçekleştirmeye yönelik "Hedef 3.7: İl sınırlarımızda ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi
için karla mücadele edilmesine", Stratejik Amaç 4: Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarının etkin bir
biçimde karşılamak amacını gerçekleştirmeye yönelik "Hedef 4.6: Dezavantajlı guruplara yönelik
hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak" hedefinin göstergelerinin " çocuk konuk evi tamamlanma
oranı (%)" ve "çocuk konuk evi yararlanıcı sayısı (adet/yıl)" göstergelerinin eklenmesine, Stratejik Amaç
6: " Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak" amacını gerçekleştirmeye yönelik
"Hedef 6.13: Hidroelektrik santral kurmak" hedefinin eklenmesine, Stratejik Amaç 7: Kentte tarım, sanayi
ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek
amacına yönelik "Hedef 7.1: Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün
çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler
geliştirmek" in bu ihtiyacı karşıladığının tespit edilmesine, Stratejik Amaç 1: kurumsal yapımızı ve çalışma
yöntemlerimizi sürekli geliştirmek amacına yönelik "Hedef 1.3: stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin
ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek" şeklinde revize edilerek
kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği
ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler
- Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, 2015 2019 yıllarına ait büyükşehir belediyesi stratejik plana ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 04.09.2014
tarihli ve 48808316 - 602.08 - 1943 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 02.10.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemizin 2015 - 2019 Yılları Stratejik Plan Taslağı hazırlanmış olup yazımızın ekinde
sunulmuştur.
5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (a) bendinde belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında
"Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans
ölçütlerine görüşmek ve kabul etmek" yer almaktadır.
Bu nedenle Belediye Encümeninin 27.08.2014 tarih 2414 sayılı yazısı ile aynen kabul edilen
yazımız ekindeki Stratejik Plan Taslağının meclise havale kararının alınmasını uygun görüşle arz ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan
durum analizi, kurumun mevcut durumunu, şehrin genel yapısını ve öncelikleri ile planlamada izlenen bir
metot olarak alan bazlı analizleri içermektedir. Yapılan analizler yeterli olup, sayfa 40'ta yer alan grafik
başlığının " Satışlar" yerine "Arazi Varlığı" olarak ve sayfa 46'da yer alan "Feke İnderesi Yaylası" ifadesi,
"Kozan İnderesi Yaylası" olarak revize edilmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Taslak
Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 2: "Adana'nın fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla
yön vermek, kent ve toplum düzenini iyileştirmek" amacının 2.6 numaralı hedefinde belirtilen : "Coğrafi
Bilgi Sistemleri kurmak" ifadesi "Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurmak" şeklinde revize
edilmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Taslak Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 7:
"Kentte tarım, sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı katılımcı bir
yaklaşımla geliştirmek" amacını gerçekleştirmeye yönelik "Konargöçer ve Arıcılık faaliyetlerinin
desteklenmesi hususunun" hedef 7.3: "Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini gerçekleştirecek
faaliyetler yürütmek" kapsamında değerlendirilmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Taslak
Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 7: "Kentte tarım, sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu,
sürdürülebilir kalkınmayı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek" amacını gerçekleştirmeye yönelik "7.7:
Vatandaşın kullanımına yönelik üretim ve hobi bahçeleri oluşturmak" hedefi ile "7.8 Tarım Teknokenti
kurmak" hedeflerinin eklenmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Taslak Stratejik planında yer
alan Stratejik Amaç 6: "Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak" amacının ilgili
hedefler aracılığı ile hayata geçirilmesi için "Su kaynakları hususunda paydaşlarımızla ortak çalışmalar
yapılmasına, Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Taslak Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 6:
"Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak" amacının 6.10 numaralı hedefinde
belirtilen "Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları arttırmak ve yaygınlaştırmak" kapsamında
yıllık yatırım programlarında "trafik yoğunluğu yaşanan bölgelerde yol kenarlarına hava kirliliğini önleyici
bitkilendirme çalışması yapılması" ve " ASKİ ile görüşülerek yeraltı sularının kullanımının teşvik
edilmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Taslak Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 6:
"Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak" amacının 6.12 numaralı hedefinde
belirtilen "Yenilebilir enerji kaynaklarını arttırmak" hedefinin içerisinde Hidroelektrik Santral kurulumu ve
BİOGAZ enerjisinden faydalanılması yönünde temiz enerji kaynaklarının kullanılmasının yıllık yatırım
programlarında değerlendirilmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Taslak Stratejik planında
yer alan Stratejik Amaç 2: "Adana'nın fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek, kent
ve toplum düzenini iyileştirmek" amacının 2.7 numaralı hedefinin: "Kentin gelişimine yön vererek yerinde
dönüşüm yapmak" olarak revize edilmesine;
Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında yukarıdaki değişikliklerin yapılarak
diğer bölümlerin aynen kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine
arzına oyçokluğuyla karar verildi.
PLAN VE BÜTÇE - İMAR VE BAYINDIRLIK - EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR ULAŞIM - KANUNLAR - ÇEVRE VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM
VE
SANAT - KENT
EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA
İLİŞKİLER - AB
VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ
DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
U. Bahri ÇETÎNKAYA
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
Ali YAŞAR
Üye
Metin BUĞA
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Mehmet YASA
Üye
Soner DUMAN
Üye
Recep İZCİ
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Zafer KARA
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Ertan SÜMER
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Oğuz ARIK
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Remzi KAR
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
Üye
İlyas KARABULUT Ozan GÜLAÇTI
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Cumali PORTAKAL
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ
Üye
Tahsin ŞAHİN
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-309
Özü: Yönetmelik
09.10.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-14 sayılı yazısı ekinde sunulan, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği' ne ait Plan ve
Bütçe -Ulaşım - Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe Ulaşım - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği' ne ait Ulaşım
Daire Başkanlığı'nın 07.01.2014 tarihli ve 55281508.801.01.99-61 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 20.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları
ile çalışma usul ve esasların belirlendiği Ulaşım Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
hazırlanmış olup yazımız ekinde sunulmuştur.
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine dayanarak evrakın Büyükşehir Belediyesine
olurlarınıza arz ederim.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
MADDE-1
Amaç ve Kapsam:
Bu Yönetmelik; Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının teşkilat,, görev, yetki ve
sorumluluk esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.
Bu yönetmelik Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın çalışma usul ve esasları
ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
MADDE-2
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik doğrultusunda Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2006 tarih ve 177 sayılı kararı ile
kurulan Ulaşım Daire Başkanlığı; Otobüs Şube Müdürlüğü, Otogar ve Otoparklar Şube Müdürlüğü, Raylı
Sistem Şube Müdürlüğü, Trafik ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü ve Ulaşım Koordinasyon Şube
Müdürlüğünden oluşmaktadır.
Bu yönetmelik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 Sayılı İş
Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolları Taşımacılık Kanunu ve diğer
ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak hazırlanmıştır.
MADDE-3
Tanımlar:
Bu yönetmelikte ifade edilen:
• Belediye: Adana Büyükşehir Belediyesini
• Başkan: Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanını
• Başkanlık: Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını
• Daire Başkanı: Ulaşım Daire Başkanını
• Daire Başkanlığı: Ulaşım Daire Başkanlığını
• Dönem Planları: Ulaşım Ana Planı'nı uygulamaya esas olacak şekle dönüştürmek amacıyla
hazırlanacak 5 yıllık orta vadeli planlarını
• Kent İçi Ulaşım: Kent içinde çeşitli ekonomik ve toplumsal etkinlikler arasındaki ilişkilerin
sağlanması faaliyetini,
• Raylı Toplu Taşım Sistemi: Sabit bir yola, ize bağımlı olarak hareket ederek yolcu taşıyan tek ya
da birleşik araçlara yardımcı tesislerini içeren ulaşım sistemlerini (Birim zamanda taşıyabildikleri
yolcu sayısı olarak belirlenen kapasite özelliklerine göre tramvay, hafif raylı sistem, metro ve
banliyö treni olmak üzere dört ana grup olarak tanımlanırlar),
• Sinyalizasyon: Eşdüzey kavşaklarda ve yaya geçişlerindeki taşıt ve yaya hareketlerini kontrol
altına almak, dolayısıyla kavşaktaki taşıt ve yaya güvenliğini arttırabilmek amacıyla kavşaklarda
yapılan trafik ışıklandırma işlemlerini,
• Toplu Taşım: Kent içi yolculuk talebinin karşılanmasına yönelik olarak; güzergahı, durak yerleri,
ücreti tanımlanmış bu hizmet için tahsis edilmiş ve düzenlenmiş araçlarla belirli bir işletme
tarafından verilen ve koşulsuz herkese açık olan ulaşım hizmetini,
• UKOME: Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini,
• Ulaşım Ana Planı: Planlı kentsel gelişmeyi destekleyecek ve bütünsel bir kent içi ulaşım sistemini
oluşturacak hedef ve politika ile yatırım ve önemleri tanımlayan, bu doğrultuda kısıtlı kaynakların
akılcı kullanımını gerçekleştirecek uzun vadeli Ulaşım Nazım Planını,
• Ulaşım Planlaması: Kent içi ulaşımı iyileştirebilmek ve gelecekteki ulaşım taleplerini
karşılayabilmek amacıyla, kent içi ulaşım ve tüm ulaşım türlerine ilişkin ilke, hedef ve politikaları
tanımlayarak bu ilke ve politikalar doğrultusunda üretilecek tüm yatırım ve işletme projelerine
temel oluşturacak, arazi kullanım planlarıyla uyumlu uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanma
sürecini,
• Ulaşım Sistemi: Kentsel ulaşım talebini karşılamaya yönelik yol ağı altyapısı ve ulaşım araçlarının
oluşturduğu, çeşitli öğeleri ve bu öğeler arası ilişkileri içeren sistemlerini,
• Uygulama Programları: Ulaşım Ana Planı ve Dönem Planlarına ait kararların Belediye'nin bütçe
kısıtlarını da gözeterek uygulamaya dönüştürülmesi için hazırlanacak yıllık programlarını,
• Yolculuk: Kent içinde insanların belli bir amaç için bir noktadan başka bir noktaya ulaşabilmek
üzere gerçekleştirdiği faaliyetleri, tanımlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
MADDE-4
Görev :
Daire Başkanlığının
tanımlanmıştır:
ve
Daire
Başkanlığına
bağlı
olan
Müdürlüklerin
görevleri
aşağıda
4.1. Ulaşım Daire Başkanlığı'nın görevleri:
4.1.1. İlgili kanunlar çerçevesinde verilen görev, yetki ve sorumlulukların zamanında ve usulüne
uygun olarak yapılmasını, çalışmaların eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak.
4.1.2. Adana'da kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü
içerisinde çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön verecek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini
gerçekleştirmek üzere Büyükşehir Ulaşım Ana Planını hazırlamak, hazırlatmak, Belediye Başkanının
onayına sunmak, uygulamak.
4.1.3. Adana nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile
uyumlu Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarını hazırlamak, onaylatmak, uygulamak
ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmek.
4.1.4. Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye
ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlamak ve hazırlatmak.
4.1.5. Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin; araçların değil insanların ekonomik, hızlı, konforlu
ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilerek planlanması ve bu amaçla kent içi ulaşımın temel öğesi
olan toplu taşımanın; Hız (yolculuk süresi), konfor, güvenirlik, güven ve maliyet unsurlarından oluşan
hizmet düzeyini yükseltmek ve bulunabildiğini artırmak için Ulaşım Ana Planı doğrultusunda yol ağının
toplu taşım ve öncelikli kullanımına yönelik projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak.
4.1.6. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ulaşım, toplu taşıma ve trafik hizmetlerini; Ulaşım
Ana Planına uygun politikalar/projeler belirleyerek gerekli entegrasyon ve koordinasyonu sağlamak
suretiyle yapmak ve gerekli önlemleri almak.
4.1.7.Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve
konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya öncelikli ve dezavantajlı grupların ulaşımına kolaylık
sağlayıcı önlemler geliştirmek; Yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını
belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşabilirliği ve güvenliğinin
sağlanması için gerekli önlemleri almak.
4.1.8. Uzun vadeli büyük yatırım gerektiren projeler, kısa vadeli ve az yatırımla
gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlamak; Bu amaçla Ulaşım sistem bütünlüğünü
gözeten projeler hazırlamak.
4.1.9. Ulaşım projelerinin Adana'nın doğal ve tarihi yapısı ile kentsel estetiğe zarar vermeyen
çözümler içermesi konusunda özen göstermek ve bu kentsel özelliklerin değerlendirilmesi ve
geliştirilmesine yönelik önlemlere öncelik vermek.
4.1.10. Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla;
Trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı önlemler
almak. Bu amaçla kent merkezlerinde toplu taşımın erişebirliği ve konfor düzeyini arttıracak önlemlere
öncelik veren projeler üretmek, merkez dışı bölgelerde toplu taşımla bütünleşmiş otopark tesisleri ve
aktarma alanları projelendirmek.
4.1.11. Ulaşım projelerine yön verebilmek ve ulaşım yatırımlarının özellik ve önceliklerini
belirlemek amacıyla ulaşım bilgisayar modelinden de yararlanılarak, kentsel ulaşımla ilgili tüm kurum ve
kuruluşlarca üretilen yatırım projelerini ulaşım planları ve projelerinin hazırlanması sırasında uyulması
öngörülen ilke ve standartları saptamak.
4.1.12. Kentsel ulaşım konusunda bir veri tabanı oluşturmak ve verileri sürekli güncelleştirerek
planlama-uygulama-değerlendirme sürecine devamlılık kazandırmak.
4.1.13. Ulaşım Koordinasyon Merkezini (UKOME) toplamak.
4.1.14. Daire Başkanlığınca yürütülen işlerin, yasal mevzuata, kanun, yönetmelik ve Yönergelere
uygun yapılmasını sağlamak, kontrol etmek, Daire Başkanlığını sevk, idare ve temsil etmek.
4.1.15. Ulaşım Daire Başkanlığınca yürütülen toplu taşıma ve trafik hizmetlerinin gerektirdiği
tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek veya işlettirmek.
4.1.16. Adana Büyükşehir Belediyesi sınırlarında faaliyet gösteren taksi ve servis araçları dahil her
türlü toplu taşıma aracı ile açık/kapalı otoparklara, çekici ve kurtarıcı hizmeti sunanlara izin/ruhsat vermek.
4.1.17. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında gerekli çalışmaları koordine, kontrol ve takip
etmek.
4.2. Otobüs Şube Müdürlüğü'nün görevleri:
4.2.1. Gelecekte ihtiyaç duyulacak şehir içi karayolu toplu taşıma güzergahlarını Ulaşım Daire
Başkanı ile birlikte hazırlamak veya hazırlatmak. Hazırlanan güzergahların gerekli alt yapısını oluşturmak.
4.2.2. Bu projelerin hayata geçirilmesi için gerekli şartname ve ihale dokümanlarını hazırlamak
veya hazırlatmak.
4.2.3. Müdürlüğün ihtiyacı doğrultusunda yapılacak mal, hizmet ve yapım ihalelerini hazırlamak,
yapmak ve sözleşmeye müteakip kontrollük, hakediş ve kabul işlemlerini yerine getirmek.
4.2.4. Sorumluluk alanı içinde bulunan yapıların tesisat vb. onarımlarını yapmak veya
yaptırılmasını sağlamak.
4.2.5. Toplu taşıma araçlarında kullanılan "Akıllı Kart" (Elektronik Ücret Toplama Sistemi)
sistemlerinin denetimini yapmak.
4.2.6. Tüm finansman yazışmalarını yapmak, ödeme emirlerini hak edişlere göre hazırlamak.
4.2.7. Toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli günlük ve aylık çalışma
programlarını hazırlamak ve uygulamayı takip etmek, aksaklık durumlarında gerekli düzeltmeleri yapmak.
4.2.8. Toplu taşıma düzenlemeleri konusunda gerektiğinde UKOME' ye teklif sunmak,
yönetmelikler hazırlamak, toplu ulaşım sistemlerinin UKOME kararlarına ve yönetmeliklere uygun olup
olmadığını denetlemek.
4.2.9. Hat ve güzergâhlarda gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yapmak/yaptırmak, elde edilen
bulgular doğrultusunda şehrin yol ve yerleşim durumuna göre düzenlemeler yaparak uygulanmasını temin
ve kontrol etmek.
4.2.10. Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma sorunları ile ilgili kurum, kuruluş ve
kişilerden gelen öneri, talep ve şikâyetleri inceleyerek uygun görülen düzenlemeleri yapmak.
4.2.11. Şube Müdürlüğüne ait araç parkının, makinelerin, ekipmanların, taşınır ve taşınmazların
bakım ve onarımının yapılmasını denetlemek.
4.2.12. Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma aktarma merkezleri, araç peronları ile yeni
durak yerlerini belirlemek, yapmak/yaptırmak ve işletmek/işlettirmek.
4.2.13.
Özel
halk
otobüslerine
tahsis
edilen
güzergahları
tebliğ
etmek
4.2.14. Özel halk otobüsleri, özel dolmuş minibüsler, özel servis araçları
yönetmeliklerinde belirtilen işlemlerin yapılmasını sağlamak ve Özel toplu taşıma ve servis araçlarının
belediyeye yapmaları zorunlu olan ödemeler için Trafik Tescil Şube Müdürlüğündeki dosyalarına konan
haciz şerhinin takibini sağlamak,
4.2.15. Adana Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde faaliyet gösteren; Özel halk otobüsleri,
özel dolmuş minibüsler, özel servis araçları, Taksi yönetmeliklerinde belirtilen işlemlerin yapılmasını
sağlamak ve Özel toplu taşıma ve servis araçlarının belediyeye yapmaları zorunlu olan ödemeler için
Trafik Tescil Şube Müdürlüğündeki dosyalarına konan haciz şerhinin takibini sağlamak,
4.2.16.İhtiyaç duyulan teknik donanım, personel, temizlik, sigorta, güvenlik, eğitim, bakım-onarım
v.b. konularda gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bunlarla ilgili ödemelerin gerçekleşmesini sağlamak,
4.2.17. Müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçi personelin izin, rapor, puantaj, bordro gibi
özlük işlemlerini düzenlemek
4.2.17. Personelin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak ve
personelinin mesleki, kalite, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitimi için gerekli çalışmaları yürütmek,
4.2.18. Otobüs işletmesinde stok seviyelerini ve kontrolünü izleyerek, malzeme temini ve
ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
4.2.19.Otobüs işletmesinde istatistik verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması, değerlendirilmesi
ve mali analizlerin yapılması işlerini denetlemek.
4.2.20.Yıllık bütçeleri hazırlamak.
4.2.21.Uygulanacak araç hareket programlarını düzenlenmek.
4.2.22.Otobüs işletmesinde verimliliği artırıcı çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek ve geliştirilen
önerilerin uygulamasını sağlamak.
4.2.23.Otobüs işletmesinde ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi ve yolcuların bilgilendirilmesi
çalışmaları yürütmek.
4.2.24.Otobüs işletmesinde sistem ve çevre güvenliğinin sağlanması için alınan gerekli tedbirleri
denetlemek.
4.2.25.Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının planlarının
hazırlanmasına katkı koymak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek,
4.2.26. Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.
4.3. Otogar ve Otoparklar Şube Müdürlüğü'nün Görevleri
4.3.1. Adana Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde bulunan tüm şehir içi ve şehirlerarası otobüs
terminallerinden, yolcuların ekonomik, seri, sağlıklı, rahat, fert, toplum ve çevre sağlığı ile bunların
güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararının gözetilerek bir yolculuk yapılmasını
sağlayacak yürürlükteki Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler ve Genelgeler hükümlerine göre sevk ve
idaresini Belediye adına yürütmek.
4.3.2. Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası ve temel altyapısı olan yolcu
terminallerinin, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçelere, gelecekte ihtiyaç duyulacak şehir içi
ve şehirlerarası otobüs terminali ihtiyacını Ulaşım Daire Başkanı ile birlikte tespit ederek, yapımı için
teklifte bulunmak. Şehirlerarası otobüs terminali yapı, tesis ve işletme ihtiyaçlarını tespit etmek, bu
konularda teklifte bulunmak.
4.3.3. Terminallerin bakım, onarım, tamir, ısıtma, aydınlatma, soğutma, iç ve dış alan temizliği,
çevre düzenlemesi, otopark, taşınır mallar v.b. iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak,
4.3.4. Adana Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde bulunan tüm şehir içi ve şehirlerarası otobüs
terminallerinde kullanılmak üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, her yıl yayımladığı
"Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkındaki
Tebliğ" e uygun olarak terminal çıkış ücret listesini hazırlamak ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisine
sunmak.
4.3.5. Otogara giriş-çıkış yapan araçların yazıhanelerden almış olduğu araç sevk irsaliyelerini çıkış
otomasyon bilgisayarından karşılaştırarak kontrol etmek.
4.3.6. Günlük, aylık, 3 aylık ve yıllık olarak araç giriş sayısı ve gelir hakkında mukayeseli rapor
hazırlamak.
4.3.7. Ulaştırma Bakanlığı ve Ulaştırma Bölge Müdürlüğü 'ne 3' er aylık dönemlerde istatistiki bilgi
ve dönem faaliyet raporları hazırlamak.
4.3.8. Yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere terminal içinde bulunan genel
park alanlarını kullanan özel ve resmi otomobillerden 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda ücret
alınmamak kaydıyla, terminallerin park alanlarını kullanacak, park sürelerine ait ücret tarifesini hazırlamak
ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunmak.
4.3.9. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce her yıl için belirlenen ücret tarifelerini, Bakanlığa
sunmak ve "Görülmüştür" şerhi almak.
4.3.10. Otogarın sevk ve idaresini sağlamak.
4.3.11.Yazıhane, müstecir ve işletme sahiplerinin yönetmelik hükümlerine uyup uymadıklarını
denetlemek.
4.3.12.Otogarda ticari faaliyet gösteren işyerlerine yönetmelik hükümlerini tebliğ ve ilan ederek
uyulmasını sağlamak
4.3.13.Araçlara kesilen ceza miktarlarını tahsil etmek, tahsil edilemeyen ücretler için araçların
plakalarına haciz işlemini gerçekleştirmek üzere Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne bildirmek.
4.3.14.Otogar dışında yolcu indirilip bindirilmesini önlemek amacıyla gerekli denetim faaliyetlerini
yapmak.
4.3.15.Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri Tek Düzen
Muhasebe
Sisteminde
ve
Tahakkuk Esaslı
Muhasebe
Sisteminde
kayıt
altına
almak.
4.3.16.Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını mevzuata uygun olarak düzenli bir şekilde sağlamak ve
gelen-giden evrakları dosyalamak.
4.3.17.Müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçi personelin izin, rapor, puantaj, bordro gibi özlük
işlemlerini düzenlemek.
4.3.18.Otogarlarda disiplin ve asayişi temin etmek maksadıyla görevli zabıtalar ile zabıt tutulmasını
ve peşin para cezası ödemeyenlerle ilgili tutulan tutanakların, "Belediye Encümen'ine iletilmesini
sağlamak.
4.3.19.Yolcuların güvenli ve huzurlu şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla gerekli
tedbirleri almak.
4.3.20.Otogar içerisinde diğer gerekli denetim çalışmalarını yürütmek.
4.3.21. Müdürlüğün ihtiyacı doğrultusunda yapılacak mal, hizmet ve yapım ihalelerini hazırlamak,
yapmak ve sözleşmeye müteakip kontrollük, hakediş ve kabul işlemlerini yerine getirmek.
4.3.22. Sorumluluk alanı içinde bulunan yapıların tesisat vb. onarımlarını yapmak veya
yaptırılmasını sağlamak.
4.3.23. Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.
4.4. Raylı Sistem Şube Müdürlüğü'nün görevleri:
4.4.1.Gelecekte ihtiyaç duyulacak şehir içi raylı sistem toplu taşıma güzergahlarını Ulaşım Daire
Başkanı ile birlikte hazırlamak veya hazırlatmak. Hazırlanan güzergahların gerekli alt yapısını oluşturmak.
( İmar paftalarına işlenmesi v.s.)
4.4.2.Bu projelerin hayata geçirilmesi için gerekli şartname ve ihale dokümanlarını hazırlamak veya
hazırlatmak.
4.4.3. Müdürlüğün ihtiyacı doğrultusunda yapılacak mal, hizmet ve yapım ihalelerini hazırlamak,
yapmak ve sözleşmeye müteakip kontrollük, hakediş ve kabul işlemlerini yerine getirmek.
4.4.4. Sorumluluk alanı içinde bulunan yapıların tesisat vb. onarımlarını yapmak veya
yaptırılmasını sağlamak.
4.4.5. Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının planlarının
hazırlanmasına katkı koymak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek,
4.4.6.Tüm finansman yazışmalarını yapmak, ödeme emirlerini hak edişlere göre hazırlamak.
4.4.7.Raylı sistem taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli günlük ve aylık çalışma
programlarını hazırlamak ve uygulamayı takip etmek, aksaklık durumlarında gerekli düzeltmeleri yapmak.
4.4.8.Raylı sistem taşıma düzenlemeleri konusunda gerektiğinde UKOME' ye teklif sunmak,
yönetmelikler hazırlamak, toplu ulaşım sistemlerinin UKOME kararları ve yönetmeliklere uygun
yapılmasını denetlemek.
4.4.9.Hat ve güzergahlarda gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yapmak/yaptırmak, elde edilen
bulgular doğrultusunda raylı taşıma sistemini sevk ve idare etmek.
4.4.10.Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma sorunları ile ilgili kurum, kuruluş ve
kişilerden gelen öneri, talep ve şikayetleri inceleyerek uygun görülen düzenlemeleri yapmak.
4.4.11.Şube müdürlüğüne ait raylı sistem araç parkının, makinelerin, ekipmanların, taşınır ve
taşınmazların bakım ve onarımının yapılmasını denetlemek.
4.4.12.İhtiyaç duyulan teknik donanım, personel, temizlik, güvenlik, eğitim, bakım-onarım v.b.
konularda gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bunlarla ilgili ödemelerin gerçekleşmesini sağlamak.
4.4.13.Personelin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak ve
personelinin mesleki, kalite, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitimi için gerekli çalışmaları yürütmek,
4.4.14.Müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçi personelin izin, rapor, puantaj, bordro gibi özlük
işlemlerini düzenlemek.
4.4.15.Raylı sistem işletmesinde stok seviyelerini ve kontrolünü izleyerek, malzeme temini ve
ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
4.4.16.Raylı sistem işletmesinde istatistik verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması,
değerlendirilmesi ve mali analizlerin yapılması işlerini denetlemek.
4.4.17. Yıllık bütçeleri hazırlamak.
4.4.18.Raylı sistem işletmesinde verimliliği artırıcı çalışmaların yapılarak önerilerin geliştirilmesi
ve geliştirilen önerilerin uygulamasının sağlamak.
4.4.19.Raylı sistem işletmesi ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi ve yolcuların bilgilendirilmesi
çalışmaları yürütülmek.
4.4.20.Raylı sistem işletmesinde sistem ve çevre güvenliğinin sağlanması için alınan gerekli
tedbirlerin denetlenmek.
4.4.21. Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.
4.5. Trafik ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü'nün görevleri:
4.5.1. Mevcut trafik sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını sağlayacak şekilde yönetimi ile
ilgili tüm faaliyetlerin bir bütün olarak Adana Büyükşehir Belediyesinin temel stratejileri ve politikaları
uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yürütülmesini ve denetimini sağlamak.
4.5.2. Gelecekte ihtiyaç duyulacak şehir ışıklı ya da ışıksız kavşak projelerini Ulaşım Daire Başkanı
ile birlikte hazırlamak veya hazırlatmak. Hazırlanan projelerin gerekli alt yapısını oluşturmak. Bu
projelerin hayata geçirilmesi için gerekli şartname ve ihale dokümanlarını hazırlamak veya hazırlatmak.
4.5.3. Trafik işaretleri ve sinyalizasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli günlük,
haftalık ve aylık çalışma programlarını hazırlar ve uygulamayı takip etmek, aksaklık durumlarında gerekli
düzeltmeleri yapmak.
4.5.4. Yapım ve bakım-onarımından sorumlu olunan yolların işaretleme envanterleri (yol geometrik
özellikleri, yatay ve düşey işaretleme, üst yapı özellikleri, hemzemin yaya geçitleri) belirleyerek güncel
kayıt ve bilgilerin tutulmasını sağlamak.
4.5.5. Yapım ve bakım-onarımından sorumlu olunan yolların yatay işaretlemelerini yapmak yada
yaptırmak.
4.5.6. Trafik ve sinyalizasyon düzenlemeleri konusunda gerektiğinde UKOME' ye teklif sunmak,
yönetmelikler hazırlamak, trafikle ilgili düzenlemelerin UKOME kararları ve yönetmeliklere uygun
yapılmasını denetlemek.
4.5.7. Hat ve güzergahlarda gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yapmak yada yaptırmak, elde edilen
bulgular doğrultusunda trafik ve sinyalizasyon çalışmalarını sevk ve idare etmek.
4.5.8. Büyükşehir Belediyesi sınırlarında trafik ve sinyalizasyon ile ilgili kurum, kuruluş ve
kişilerden gelen öneri, talep ve şikayetleri inceleyerek uygun görülen düzenlemeleri yapmak.
4.5.9. Şube müdürlüğüne ait araç parkının, makinelerin, ekipmanların, taşınır ve taşınmazların
bakım ve onarımının yapılmasını denetlemek.
4.5.10. İhtiyaç duyulan teknik donanım, personel, temizlik, sigorta, güvenlik, eğitim, bakım-onarım
v.b. konularda gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bunlarla ilgili ödemelerin gerçekleşmesini sağlamak.
4.5.11. Personelin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak ve
personelinin mesleki, kalite, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitimi için gerekli çalışmaları yürütmek,
4.5.12. Müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçi personelin izin, rapor, puantaj, bordro gibi
özlük işlemlerini düzenlemek.
4.5.13. Trafik ve sinyalizasyon malzemelerinin stok seviyelerini ve kontrolünü izleyerek, malzeme
temini ve ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
4.5.14. Trafik ve sinyalizasyon işletmesinde istatistik verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması,
değerlendirilmesi ve mali analizlerin yapılması işlerini denetlemek.
4.5.15. Trafik ve sinyalizasyon işletmesinde verimliliği artırıcı çalışmalar yaparak öneriler
geliştirmek ve geliştirilen önerilerin uygulamasını sağlamak.
4.5.16. Trafik ve sinyalizasyon hizmetleri ile ilgili şikayetleri değerlendirerek şikayet sahibini
bilgilendirmek.
4.5.17. Trafik ve sinyalizasyon işletmesinde sistem ve çevre güvenliğinin sağlanması için alınan
gerekli tedbirleri denetlenmek.
4.5.18. Trafiği bir bütün olarak planlama, organize etmek, yönlendirmek, koordine etmek ve
denetlemek.
4.5.19. Şehir içi ana ve ara arter yolları üzerinde trafik emniyetini ve güvenliğini sağlamak amacıyla
yatay-düşey trafik işaretlemelerini yapmak ve yaptırmak.
4.5.20. Önemli kavşak ve ana arterlerdeki trafik sıkışması, trafik kazaları ve benzeri durumları
izlemek, trafiğin daha güvenli ve hızlı şekilde sağlanması için trafikle ilgili birimlere bu bilgileri aktarmak
ve koordinasyonu sağlamak.
4.5.21. Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının planlarının
hazırlanmasına katkı koymak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek,
4.5.22. Çağrı ve Trafik Yönetim Merkezi ile şehir içi trafiğe anında müdahale ederek trafik
akıcılığını ve güvenliğini sağlamak.
4.5.23. Çağrı ve Trafik Yönetim Merkezi ile vatandaştan gelen şikayet ve önerileri ilgili birimlere
iletmek, yapılan çalışmaları koordine etmek, çalışmalar hakkında vatandaşı bilgilendirmek.
4.5.24. Büyükşehir Belediyesi telsiz haberleşme altyapısını kurmak, yenilemek, bakımını ve
onarımı yapmak ya da yaptırmak.
4.5.25. Telsiz haberleşmesinde kullanılan kodları birimlere tahsis etmek.
4.5.26. Telsiz merkezi ile birimler arasında yapılan muharebelere yardımcı olmak ve koordine
etmek.
4.5.27. Demiryolları ile karayollarının kesiştiği noktalarda, TCDD ile yapılan protokoller dahilinde
bekçili-bariyerli hemzemin geçitlerde personel çalıştırmak.
4.5.28. Karayolları kenarında açılacak tesislerin, yönetmeliklere uygunluğuna göre geçiş yolu izin
belgesini düzenlemek.
4.5.29. Yıllık performans hedeflerini ve bütçeleri hazırlamak.
4.5.30. Müdürlüğün ihtiyacı doğrultusunda yapılacak mal, hizmet ve yapım ihalelerini hazırlamak,
yapmak ve sözleşmeye müteakip kontrollük, hakediş ve kabul işlemlerini yerine getirmek.
4.5.31.Tüm finansman yazışmalarını yapmak, ödeme emirlerini hak edişlere göre hazırlamak.
4.5.32.Sorumluluk alanı içinde bulunan yapıların tesisat vb. onarımlarını yapmak veya
yaptırılmasını sağlamak
4.5.33. Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının planlarının
hazırlanmasına katkı koymak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek,
4.5.34. Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.
4.6. Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nün görevleri:
4.6.1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 6360 sayılı 14
İlde Büyükşehir ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 8. Maddesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, 4925 sayılı
Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği, 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Okul Servis Araçları
Hizmet Yönetmeliği ile ilgili diğer yasalar ve mevzuat hükümlerine göre görevlerini yapmak, 5216 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanununun 7 ve 9. Maddelerine göre İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 15 Haziran
2006 tarih ve 26199 sayılı resmi gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri
Yönetmeliği kapsamında Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin sekretarya hizmetlerini yürütmek.
4.6.2. Kurum, Kuruluş, Belediyemiz birimleri ile vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek
Belediye Başkanının emir ve talimatları doğrultusunda gündemi hazırlamak ve UKOME üyelerine
duyurmak.
4.6.3. Toplantılara üye gönderen kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlamak.
4.6.4. Toplantı görüşme tutanaklarını düzenlemek.
4.6.5. Alınan kararları yazmak, üyelerin imzalarını tamamlatmak Belediye Başkanının onayına
sunmak ve onay sonrası ilgili mercilere tebliğ etmek.
4.6.6.Büyükşehir Belediyesi ve Mücavir Alan Sınırları içerisinde Nazım İmar Planına uygun arazi
kullanımı ve Ulaşım Planlaması çalışmaları doğrultusunda Ulaşım Ana Planının yapılması için ön
çalışmaları yaparak UKOME kuruluna sunmak.
4.6.7. Trafik arterlerinde yapılacak kazı, yol, kavşak ve asfalt çalışmaları ile ilgili kurum ve
kuruluşlarla koordinasyon kurarak, alternatif yol ve güzergah belirlenmesini sağlayarak gerekli izinleri
vermek.
4.6.8.UKOME Kuruluna girecek konularla ilgili araştırma ve inceleme yapmak ve/veya yaptırmak,
diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
4.6.9. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin Görev ve Yetkileri
başlıklı Madde:18'de belirtilen iş ve işlemlerin takip edilmesi, yerine getirilmesi çalışmalarını yürütmek.
4.6.10. Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının planlarının
hazırlanmasına katkı koymak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek,
4.6.11.Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma sorunları ile ilgili kurum, kuruluş ve
kişilerden gelen öneri, talep ve şikayetleri inceleyerek uygun görülen düzenlemeleri yapmak.
4.6.12.Personelin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak,
4.6.13. Müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçi personelin izin, rapor, puantaj, bordro gibi
özlük işlemlerini düzenlemek.
4.6.14.Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.
MADDE-5
Yetki :
Ulaşım Daire Başkanlığı ilgili mevzuat ve bu yönetmelikte verilen hak ve yetkiler ile 2918 sayılı
yasa ve yönetmelikte yer alan yetkileri kullanarak görevlerini yaparlar.
MADDE-6
Sorumluluk :
Ulaşım Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen, bu yönetmeliğin 4.
Maddesinde belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapar. Ayrıca; hizmetlerin planlı, programlı,
etkin ve uyum içinde yürütülesi sağlamakla sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Daire Başkanlığının İdari Teşkilatlanması,
Personelin Unvanı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE-7
İdari Teşkilatlanma, Personelin Unvanı :
Ulaşım Daire Başkanlığı İdari Teşkilatı bir Daire Başkanı olmak üzere yeteri kadar Müdür, Memur,
Sözleşmeli Personel ve İşçiden müteşekkildir.
MADDE-8
Görev, Yetki ve Sorumlulukları :
Daire Başkanı ve Müdürlerin başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir.
8.1. Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
8.1.1. Daire Başkanlığının yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olan kişidir. Daire Başkanlığı
bünyesinde görevli tüm personelin amiridir.
8.1.2. Daire Başkanlığını Belediye Başkanlık makamında temsil etmek.
8.1.3. Yasalar doğrultusunda Başkanlık makamının istediği ve yasalarda belirtilen her türlü görevi
yerine getirmek.
8.1.4. Personelin görev ve yetki dağılımını mevzuata uygun olarak hazırlamak, takip etmek ve
Daire Başkanlığının her türlü çalışmalarını düzenlemek.
8.1.5. Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, yıllık plan, Daire Başkanlığının bilanço ve personel kadro
taslaklarını hazırlayıp Başkanlık makamına sunmak. Bütçe, iş, yatırım programları ve yasalar uyarınca
harcama yapmak.
8.1.6. Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısının onayını almak suretiyle gerekli gördüğü hallerde
Daire Başkanlığı bünyesindeki birimleri tasfiye etmek, yeni birimler oluşturmak, birimlerin görev alanını
yetki ve sorumluluklarını tespit etmek ve değiştirmek.
8.1.7. Daire Başkanlığının çalışma alanı ile ilgili her türlü yasal mevzuatın, kitap, doküman ve
bilginin takibi ve zamanında ilgili personele ulaştırılmasını temin için gerekli görevlendirmeyi, araç ve
gereçlerin teminini sağlamak.
8.1.8. Daire Başkanlığı ile diğer birimler arasındaki ve kamu kurum ve kuruluşları ile
koordinasyonu organize etmek, toplantı tutanaklarını ilgili birimlere gönderilmesi sağlamak.
8.1.9. Daire Başkanlığının tahakkuk amiri olup, personelin birinci derece sicil ve performans
değerlendirme amiri yetkisini kullanmak.
8.1.10. Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar vermek, bu
iş için gerekli alım satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunulması işlemlerin
yürütülmesini, kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
8.1.11. Daire Başkanlığının Harcama yetkilisi olarak, bütçe ödeneklerini verimli, tutumlu ve
yerinde harcamak.
8.1.12.Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve
sorumlulukları yerine getirmek,
8.1.13.Bağlı Şube Müdürlüklerin faaliyetlerini kontrol etmek ve denetlemek,
8.1.14.Büyükşehir Belediyesine diğer kamu kurum-kuruluş ve vatandaşlardan gelen dilekçe ve
taleplerin akışını sağlamak,
8.1.15. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun kendilerine verdiği yetki ile, söz
konusu Kanunun 33. Maddesinde belirtildiği üzere; Harcama talimatı üzerine, işin yaptırılması, mal veya
hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli
belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek üzere personel (Gerçekleştirme Görevlisi) görevlendirmesi
yapmak.
8.1.16. Başkanlık Makamının yazışmalarının (İzin, görev ve genelge) sistemli bir şekilde yerine
getirilmesini sağlamak.
8.2. Müdürlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
8.2.1. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olan kişidir. Müdürlük bünyesinde görevli
tüm personelin amiridir.
8.2.2. Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmek, koordinasyonu ve düzenini sağlamak.
8.2.3. Personel İdaresi, izinler ve çalışma düzenini sağlamak, disiplin işlerinin takip etmek, liyakat
değerlendirmesi ve personel arasında görev bölümünü yapmak.
8.2.4. Gelen ve giden evrakı incelemek ve gereğini yazıp imzalamak.
8.2.5. Müdürlük çalışmalarının düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak.
8.2.6. Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.
8.2.7. Birim hizmet araçlarının, iletişim ve haberleşme hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yerine
getirilmesini sağlayıcı tedbirler almak.
8.2.8. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlerden birini veya müdürlüğü tayin
şartlarına haiz olan memurlardan birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirlemek ve Daire Başkanlığı
onayına sunmak.
8.2.9. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek.
MADDE-9
Memur, sözleşmeli ve diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları
Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel, üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendisine tevdi
edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla görevlidir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası, Görevin Kabulü
MADDE-10
Daire Başkanlığının tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve işler evrak kayıt şefi tarafından
zimmet defterine kayıt edilerek ilgililere verilir.
MADDE-11
Görevin Planlanması
Daire Başkanlığında ve Müdürlüklerde yapılacak çalışmalar, Daire Başkanı ve Müdürler tarafından
planlanır.
MADDE-12
Görevin Yürütülmesi
Daire Başkanlığı ve Müdürlüklerdeki tüm personel kendilerine verilen görevleri gereken özen ve
süratle yapmak zorundadır.
ALTINCI BÖLÜM
Muhtelif Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
MADDE-13
Daire Başkanlığı araştırma, değerlendirme, etüt, plan, proje çalışmaları için Belediye adına kamu
kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel kurumlar, uluslar arası uzman ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel
kişiler, dernek ve vakıflarla işbirliği yapabilir. Hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için Belediye
bünyesindeki birimler ve bağlı kuruluşları ile birlikte çalışabilir.
MADDE-14
Bu yönetmelikte adı geçen tüm görevlilerin görevden ayrılması, emeklilik veya başka yere
atanmaları halinde; görevlerinden ayrılabilmeleri için kendilerine verilmiş bulunan dosyaları, belgeleri her
türlü yazıları yerlerine atanmış veya bu konuda amirlerce görevlendirilmiş olanlara, onların o günkü
durumunu açıkça belirten bir çizelge düzenleyerek teslim etmeli, devir alanların ise bu dosyaları, belgeleri
ve her türlü yazıları inceleyerek; bunların çizelgede gösterilen durumda olduğunu belirleyerek teslim
almaları gereklidir.
MADDE-15
Yukarıda adı geçen görevlilerin ölümü halinde; daha önce kendilerine verilmiş bulunan her türlü
işlerle ilgili dosyalar, belgeler ve yazılar ilgili amir tarafından son durumları düzenlenecek tutanak ile
belirtilerek yeni görevliye teslim olunur.
MADDE-16
Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
hareket edilir.
MADDE-17
Yürürlük
Bu yönetmelik Adana Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak ilan edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
MADDE-18
Yürütme
Bu yönetmelik hükümlerini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Belediye meclisinin 10.09.2014 tarihli ve
275 sayılı kararı ile Belediye Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kabul
edildiğinden Ulaşım Daire Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliğine ait teklifin dairesine iadesine,
5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Belediye meclisinin 10.09.2014 tarihli ve 275 sayılı kararı ile
Belediye Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kabul edildiğinden Ulaşım Daire
Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliğine ait teklifin dairesine iadesine ait komisyon raporunun
kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği
ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe Ulaşım - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği' ne ait Ulaşım
Daire Başkanlığı'nın 07.01.2014 tarihli ve 55281508.801.01.99-61 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 20.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları
ile çalışma usul ve esasların belirlendiği Ulaşım Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
hazırlanmış olup yazımız ekinde sunulmuştur.
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine dayanarak evrakın Büyükşehir Belediyesine
olurlarınıza arz ederim.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
MADDE-1
Amaç ve Kapsam:
Bu Yönetmelik; Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve
sorumluluk esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.
Bu yönetmelik Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın çalışma usul ve esasları
ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
MADDE-2
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik doğrultusunda Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2006 tarih ve 177 sayılı kararı ile
kurulan Ulaşım Daire Başkanlığı; Otobüs Şube Müdürlüğü, Otogar ve Otoparklar Şube Müdürlüğü, Raylı
Sistem Şube Müdürlüğü, Trafik ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü ve Ulaşım Koordinasyon Şube
Müdürlüğünden oluşmaktadır.
Bu yönetmelik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 Sayılı İş
Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolları Taşımacılık Kanunu ve diğer
ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak hazırlanmıştır.
MADDE-3
Tanımlar:
Bu yönetmelikte ifade edilen:
• Belediye: Adana Büyükşehir Belediyesini
• Başkan: Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanını
• Başkanlık: Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını
• Daire Başkanı: Ulaşım Daire Başkanını
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Daire Başkanlığı: Ulaşım Daire Başkanlığını
Dönem Planları: Ulaşım Ana Planı'nı uygulamaya esas olacak şekle dönüştürmek amacıyla
hazırlanacak 5 yıllık orta vadeli planlarını
Kent İçi Ulaşım: Kent içinde çeşitli ekonomik ve toplumsal etkinlikler arasındaki ilişkilerin
sağlanması faaliyetini,
Raylı Toplu Taşım Sistemi: Sabit bir yola, ize bağımlı olarak hareket ederek yolcu taşıyan tek ya
da birleşik araçlara yardımcı tesislerini içeren ulaşım sistemlerini (Birim zamanda taşıyabildikleri
yolcu sayısı olarak belirlenen kapasite özelliklerine göre tramvay, hafif raylı sistem, metro ve
banliyö treni olmak üzere dört ana grup olarak tanımlanırlar),
Sinyalizasyon: Eşdüzey kavşaklarda ve yaya geçişlerindeki taşıt ve yaya hareketlerini kontrol
altına almak, dolayısıyla kavşaktaki taşıt ve yaya güvenliğini arttırabilmek amacıyla kavşaklarda
yapılan trafik ışıklandırma işlemlerini,
Toplu Taşım: Kent içi yolculuk talebinin karşılanmasına yönelik olarak; güzergahı, durak yerleri,
ücreti tanımlanmış bu hizmet için tahsis edilmiş ve düzenlenmiş araçlarla belirli bir işletme
tarafından verilen ve koşulsuz herkese açık olan ulaşım hizmetini,
UKOME: Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini,
Ulaşım Ana Planı: Planlı kentsel gelişmeyi destekleyecek ve bütünsel bir kent içi ulaşım sistemini
oluşturacak hedef ve politika ile yatırım ve önemleri tanımlayan, bu doğrultuda kısıtlı kaynakların
akılcı kullanımını gerçekleştirecek uzun vadeli Ulaşım Nazım Planını,
Ulaşım Planlaması: Kent içi ulaşımı iyileştirebilmek ve gelecekteki ulaşım taleplerini
karşılayabilmek amacıyla, kent içi ulaşım ve tüm ulaşım türlerine ilişkin ilke, hedef ve politikaları
tanımlayarak bu ilke ve politikalar doğrultusunda üretilecek tüm yatırım ve işletme projelerine
temel oluşturacak, arazi kullanım planlarıyla uyumlu uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanma
sürecini,
Ulaşım Sistemi: Kentsel ulaşım talebini karşılamaya yönelik yol ağı altyapısı ve ulaşım araçlarının
oluşturduğu, çeşitli öğeleri ve bu öğeler arası ilişkileri içeren sistemlerini,
Uygulama Programları: Ulaşım Ana Planı ve Dönem Planlarına ait kararların Belediye'nin bütçe
kısıtlarını da gözeterek uygulamaya dönüştürülmesi için hazırlanacak yıllık programlarını,
Yolculuk: Kent içinde insanların belli bir amaç için bir noktadan başka bir noktaya ulaşabilmek
üzere gerçekleştirdiği faaliyetleri, tanımlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
MADDE-4
Görev :
Daire Başkanlığının
tanımlanmıştır:
ve
Daire
Başkanlığına
bağlı
olan
Müdürlüklerin
görevleri
aşağıda
4.1. Ulaşım Daire Başkanlığı'nın görevleri:
4.1.1. İlgili kanunlar çerçevesinde verilen görev, yetki ve sorumlulukların zamanında ve usulüne
uygun olarak yapılmasını, çalışmaların eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak.
4.1.2. Adana'da kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü
içerisinde çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön verecek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini
gerçekleştirmek üzere Büyükşehir Ulaşım Ana Planını hazırlamak, hazırlatmak, Belediye Başkanının
onayına sunmak, uygulamak.
4.1.3. Adana nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile
uyumlu Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarını hazırlamak, onaylatmak, uygulamak
ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmek.
4.1.4. Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye
ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlamak ve hazırlatmak.
4.1.5. Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin; araçların değil insanların ekonomik, hızlı, konforlu
ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilerek planlanması ve bu amaçla kent içi ulaşımın temel öğesi
olan toplu taşımanın; Hız (yolculuk süresi), konfor, güvenirlik, güven ve maliyet unsurlarından oluşan
hizmet düzeyini yükseltmek ve bulunabildiğini artırmak için Ulaşım Ana Planı doğrultusunda yol ağının
toplu taşım ve öncelikli kullanımına yönelik projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak.
4.1.6. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ulaşım, toplu taşıma ve trafik hizmetlerini; Ulaşım
Ana Planına uygun politikalar/projeler belirleyerek gerekli entegrasyon ve koordinasyonu sağlamak
suretiyle yapmak ve gerekli önlemleri almak.
4.1.7.Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve
konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya öncelikli ve dezavantajlı grupların ulaşımına kolaylık
sağlayıcı önlemler geliştirmek; Yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını
belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşabilirliği ve güvenliğinin
sağlanması için gerekli önlemleri almak.
4.1.8. Uzun vadeli büyük yatırım gerektiren projeler, kısa vadeli ve az yatırımla
gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlamak; Bu amaçla Ulaşım sistem bütünlüğünü
gözeten projeler hazırlamak.
4.1.9. Ulaşım projelerinin Adana'nın doğal ve tarihi yapısı ile kentsel estetiğe zarar vermeyen
çözümler içermesi konusunda özen göstermek ve bu kentsel özelliklerin değerlendirilmesi ve
geliştirilmesine yönelik önlemlere öncelik vermek.
4.1.10. Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla;
Trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı önlemler
almak. Bu amaçla kent merkezlerinde toplu taşımın erişebirliği ve konfor düzeyini arttıracak önlemlere
öncelik veren projeler üretmek, merkez dışı bölgelerde toplu taşımla bütünleşmiş otopark tesisleri ve
aktarma alanları projelendirmek.
4.1.11. Ulaşım projelerine yön verebilmek ve ulaşım yatırımlarının özellik ve önceliklerini
belirlemek amacıyla ulaşım bilgisayar modelinden de yararlanılarak, kentsel ulaşımla ilgili tüm kurum ve
kuruluşlarca üretilen yatırım projelerini ulaşım planları ve projelerinin hazırlanması sırasında uyulması
öngörülen ilke ve standartları saptamak.
4.1.12. Kentsel ulaşım konusunda bir veri tabanı oluşturmak ve verileri sürekli güncelleştirerek
planlama-uygulama-değerlendirme sürecine devamlılık kazandırmak.
4.1.13. Ulaşım Koordinasyon Merkezini (UKOME) toplamak.
4.1.14. Daire Başkanlığınca yürütülen işlerin, yasal mevzuata, kanun, yönetmelik ve Yönergelere
uygun yapılmasını sağlamak, kontrol etmek, Daire Başkanlığını sevk, idare ve temsil etmek.
4.1.15. Ulaşım Daire Başkanlığınca yürütülen toplu taşıma ve trafik hizmetlerinin gerektirdiği
tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek veya işlettirmek.
4.1.16. Adana Büyükşehir Belediyesi sınırlarında faaliyet gösteren taksi ve servis araçları dahil her
türlü toplu taşıma aracı ile açık/kapalı otoparklara, çekici ve kurtarıcı hizmeti sunanlara izin/ruhsat vermek.
4.1.17. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında gerekli çalışmaları koordine, kontrol ve takip
etmek.
4.2. Otobüs Şube Müdürlüğü'nün görevleri:
4.2.1. Gelecekte ihtiyaç duyulacak şehir içi karayolu toplu taşıma güzergahlarını Ulaşım Daire
Başkanı ile birlikte hazırlamak veya hazırlatmak. Hazırlanan güzergahların gerekli alt yapısını oluşturmak.
4.2.2. Bu projelerin hayata geçirilmesi için gerekli şartname ve ihale dokümanlarını hazırlamak
veya hazırlatmak.
4.2.3. Müdürlüğün ihtiyacı doğrultusunda yapılacak mal, hizmet ve yapım ihalelerini hazırlamak,
yapmak ve sözleşmeye müteakip kontrollük, hakediş ve kabul işlemlerini yerine getirmek.
4.2.4. Sorumluluk alanı içinde bulunan yapıların tesisat vb. onarımlarını yapmak veya
yaptırılmasını sağlamak.
4.2.5. Toplu taşıma araçlarında kullanılan "Akıllı Kart" (Elektronik Ücret Toplama Sistemi)
sistemlerinin denetimini yapmak.
4.2.6. Tüm finansman yazışmalarını yapmak, ödeme emirlerini hak edişlere göre hazırlamak.
4.2.7. Toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli günlük ve aylık çalışma
programlarını hazırlamak ve uygulamayı takip etmek, aksaklık durumlarında gerekli düzeltmeleri yapmak.
4.2.8. Toplu taşıma düzenlemeleri konusunda gerektiğinde UKOME' ye teklif sunmak,
yönetmelikler hazırlamak, toplu ulaşım sistemlerinin UKOME kararlarına ve yönetmeliklere uygun olup
olmadığını denetlemek.
4.2.9. Hat ve güzergâhlarda gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yapmak/yaptırmak, elde edilen
bulgular doğrultusunda şehrin yol ve yerleşim durumuna göre düzenlemeler yaparak uygulanmasını temin
ve kontrol etmek.
4.2.10. Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma sorunları ile ilgili kurum, kuruluş ve
kişilerden gelen öneri, talep ve şikâyetleri inceleyerek uygun görülen düzenlemeleri yapmak.
4.2.11. Şube Müdürlüğüne ait araç parkının, makinelerin, ekipmanların, taşınır ve taşınmazların
bakım ve onarımının yapılmasını denetlemek.
4.2.12. Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma aktarma merkezleri, araç peronları ile yeni
durak yerlerini belirlemek, yapmak/yaptırmak ve işletmek/işlettirmek.
4.2.13.
Özel
halk
otobüslerine
tahsis
edilen
güzergahları
tebliğ
etmek
4.2.14. Özel halk otobüsleri, özel dolmuş minibüsler, özel servis araçları
yönetmeliklerinde belirtilen işlemlerin yapılmasını sağlamak ve Özel toplu taşıma ve servis araçlarının
belediyeye yapmaları zorunlu olan ödemeler için Trafik Tescil Şube Müdürlüğündeki dosyalarına konan
haciz şerhinin takibini sağlamak,
4.2.15. Adana Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde faaliyet gösteren; Özel halk otobüsleri,
özel dolmuş minibüsler, özel servis araçları, Taksi yönetmeliklerinde belirtilen işlemlerin yapılmasını
sağlamak ve Özel toplu taşıma ve servis araçlarının belediyeye yapmaları zorunlu olan ödemeler için
Trafik Tescil Şube Müdürlüğündeki dosyalarına konan haciz şerhinin takibini sağlamak,
4.2.16.İhtiyaç duyulan teknik donanım, personel, temizlik, sigorta, güvenlik, eğitim, bakım-onarım
v.b. konularda gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bunlarla ilgili ödemelerin gerçekleşmesini sağlamak,
4.2.17. Müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçi personelin izin, rapor, puantaj, bordro gibi
özlük işlemlerini düzenlemek
4.2.17. Personelin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak ve
personelinin mesleki, kalite, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitimi için gerekli çalışmaları yürütmek,
4.2.18. Otobüs işletmesinde stok seviyelerini ve kontrolünü izleyerek, malzeme temini ve
ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
4.2.19.Otobüs işletmesinde istatistik verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması, değerlendirilmesi
ve mali analizlerin yapılması işlerini denetlemek.
4.2.20.Yıllık bütçeleri hazırlamak.
4.2.21.Uygulanacak araç hareket programlarını düzenlenmek.
4.2.22.Otobüs işletmesinde verimliliği artırıcı çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek ve geliştirilen
önerilerin uygulamasını sağlamak.
4.2.23.Otobüs işletmesinde ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi ve yolcuların bilgilendirilmesi
çalışmaları yürütmek.
4.2.24.Otobüs işletmesinde sistem ve çevre güvenliğinin sağlanması için alınan gerekli tedbirleri
denetlemek.
4.2.25.Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının planlarının
hazırlanmasına katkı koymak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek,
4.2.26. Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.
4.3. Otogar ve Otoparklar Şube Müdürlüğü'nün Görevleri
4.3.1. Adana Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde bulunan tüm şehir içi ve şehirlerarası otobüs
terminallerinden, yolcuların ekonomik, seri, sağlıklı, rahat, fert, toplum ve çevre sağlığı ile bunların
güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararının gözetilerek bir yolculuk yapılmasını
sağlayacak yürürlükteki Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler ve Genelgeler hükümlerine göre sevk ve
idaresini Belediye adına yürütmek.
4.3.2. Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası ve temel altyapısı olan yolcu
terminallerinin, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçelere, gelecekte ihtiyaç duyulacak şehir içi
ve şehirlerarası otobüs terminali ihtiyacını Ulaşım Daire Başkanı ile birlikte tespit ederek, yapımı için
teklifte bulunmak. Şehirlerarası otobüs terminali yapı, tesis ve işletme ihtiyaçlarını tespit etmek, bu
konularda teklifte bulunmak.
4.3.3. Terminallerin bakım, onarım, tamir, ısıtma, aydınlatma, soğutma, iç ve dış alan temizliği,
çevre düzenlemesi, otopark, taşınır mallar v.b. iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak,
4.3.4. Adana Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde bulunan tüm şehir içi ve şehirlerarası otobüs
terminallerinde kullanılmak üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, her yıl yayımladığı
"Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkındaki
Tebliğ" e uygun olarak terminal çıkış ücret listesini hazırlamak ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisine
sunmak.
4.3.5. Otogara giriş-çıkış yapan araçların yazıhanelerden almış olduğu araç sevk irsaliyelerini çıkış
otomasyon bilgisayarından karşılaştırarak kontrol etmek.
4.3.6. Günlük, aylık, 3 aylık ve yıllık olarak araç giriş sayısı ve gelir hakkında mukayeseli rapor
hazırlamak.
4.3.7. Ulaştırma Bakanlığı ve Ulaştırma Bölge Müdürlüğü 'ne 3' er aylık dönemlerde istatistiki bilgi
ve dönem faaliyet raporları hazırlamak.
4.3.8. Yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere terminal içinde bulunan genel
park alanlarını kullanan özel ve resmi otomobillerden 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda ücret
alınmamak kaydıyla, terminallerin park alanlarını kullanacak, park sürelerine ait ücret tarifesini hazırlamak
ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunmak.
4.3.9. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce her yıl için belirlenen ücret tarifelerini, Bakanlığa
sunmak ve "Görülmüştür" şerhi almak.
4.3.10. Otogarın sevk ve idaresini sağlamak.
4.3.11.Yazıhane, müstecir ve işletme sahiplerinin yönetmelik hükümlerine uyup uymadıklarını
denetlemek.
4.3.12.Otogarda ticari faaliyet gösteren işyerlerine yönetmelik hükümlerini tebliğ ve ilan ederek
uyulmasını sağlamak
4.3.13.Araçlara kesilen ceza miktarlarını tahsil etmek, tahsil edilemeyen ücretler için araçların
plakalarına haciz işlemini gerçekleştirmek üzere Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne bildirmek.
4.3.14.Otogar dışında yolcu indirilip bindirilmesini önlemek amacıyla gerekli denetim faaliyetlerini
yapmak.
4.3.15.Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri Tek Düzen
Muhasebe
Sisteminde
ve
Tahakkuk Esaslı
Muhasebe
Sisteminde
kayıt
altına
almak.
4.3.16.Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını mevzuata uygun olarak düzenli bir şekilde sağlamak ve
gelen-giden evrakları dosyalamak.
4.3.17.Müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçi personelin izin, rapor, puantaj, bordro gibi özlük
işlemlerini düzenlemek.
4.3.18.Otogarlarda disiplin ve asayişi temin etmek maksadıyla görevli zabıtalar ile zabıt tutulmasını
ve peşin para cezası ödemeyenlerle ilgili tutulan tutanakların, "Belediye Encümen'ine iletilmesini
sağlamak.
4.3.19.Yolcuların güvenli ve huzurlu şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla gerekli
tedbirleri almak.
4.3.20.Otogar içerisinde diğer gerekli denetim çalışmalarını yürütmek.
4.3.21. Müdürlüğün ihtiyacı doğrultusunda yapılacak mal, hizmet ve yapım ihalelerini hazırlamak,
yapmak ve sözleşmeye müteakip kontrollük, hakediş ve kabul işlemlerini yerine getirmek.
4.3.22. Sorumluluk alanı içinde bulunan yapıların tesisat vb. onarımlarını yapmak veya
yaptırılmasını sağlamak.
4.3.23. Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.
4.4. Raylı Sistem Şube Müdürlüğü'nün görevleri:
4.4.1.Gelecekte ihtiyaç duyulacak şehir içi raylı sistem toplu taşıma güzergahlarını Ulaşım Daire
Başkanı ile birlikte hazırlamak veya hazırlatmak. Hazırlanan güzergahların gerekli alt yapısını oluşturmak.
( İmar paftalarına işlenmesi v.s.)
4.4.2.Bu projelerin hayata geçirilmesi için gerekli şartname ve ihale dokümanlarını hazırlamak veya
hazırlatmak.
4.4.3. Müdürlüğün ihtiyacı doğrultusunda yapılacak mal, hizmet ve yapım ihalelerini hazırlamak,
yapmak ve sözleşmeye müteakip kontrollük, hakediş ve kabul işlemlerini yerine getirmek.
4.4.4. Sorumluluk alanı içinde bulunan yapıların tesisat vb. onarımlarını yapmak veya
yaptırılmasını sağlamak.
4.4.5. Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının planlarının
hazırlanmasına katkı koymak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek,
4.4.6.Tüm finansman yazışmalarını yapmak, ödeme emirlerini hak edişlere göre hazırlamak.
4.4.7.Raylı sistem taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli günlük ve aylık çalışma
programlarını hazırlamak ve uygulamayı takip etmek, aksaklık durumlarında gerekli düzeltmeleri yapmak.
4.4.8.Raylı sistem taşıma düzenlemeleri konusunda gerektiğinde UKOME' ye teklif sunmak,
yönetmelikler hazırlamak, toplu ulaşım sistemlerinin UKOME kararları ve yönetmeliklere uygun
yapılmasını denetlemek.
4.4.9.Hat ve güzergahlarda gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yapmak/yaptırmak, elde edilen
bulgular doğrultusunda raylı taşıma sistemini sevk ve idare etmek.
4.4.10.Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma sorunları ile ilgili kurum, kuruluş ve
kişilerden gelen öneri, talep ve şikayetleri inceleyerek uygun görülen düzenlemeleri yapmak.
4.4.11.Şube müdürlüğüne ait raylı sistem araç parkının, makinelerin, ekipmanların, taşınır ve
taşınmazların bakım ve onarımının yapılmasını denetlemek.
4.4.12.İhtiyaç duyulan teknik donanım, personel, temizlik, güvenlik, eğitim, bakım-onarım v.b.
konularda gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bunlarla ilgili ödemelerin gerçekleşmesini sağlamak.
4.4.13.Personelin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak ve
personelinin mesleki, kalite, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitimi için gerekli çalışmaları yürütmek,
4.4.14.Müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçi personelin izin, rapor, puantaj, bordro gibi özlük
işlemlerini düzenlemek.
4.4.15.Raylı sistem işletmesinde stok seviyelerini ve kontrolünü izleyerek, malzeme temini ve
ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
4.4.16.Raylı sistem işletmesinde istatistik verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması,
değerlendirilmesi ve mali analizlerin yapılması işlerini denetlemek.
4.4.17. Yıllık bütçeleri hazırlamak.
4.4.18.Raylı sistem işletmesinde verimliliği artırıcı çalışmaların yapılarak önerilerin geliştirilmesi
ve geliştirilen önerilerin uygulamasının sağlamak.
4.4.19.Raylı sistem işletmesi ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi ve yolcuların bilgilendirilmesi
çalışmaları yürütülmek.
4.4.20.Raylı sistem işletmesinde sistem ve çevre güvenliğinin sağlanması için alınan gerekli
tedbirlerin denetlenmek.
4.4.21. Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.
4.5. Trafik ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü'nün görevleri:
4.5.1. Mevcut trafik sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını sağlayacak şekilde yönetimi ile
ilgili tüm faaliyetlerin bir bütün olarak Adana Büyükşehir Belediyesinin temel stratejileri ve politikaları
uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yürütülmesini ve denetimini sağlamak.
4.5.2. Gelecekte ihtiyaç duyulacak şehir ışıklı ya da ışıksız kavşak projelerini Ulaşım Daire Başkanı
ile birlikte hazırlamak veya hazırlatmak. Hazırlanan projelerin gerekli alt yapısını oluşturmak. Bu
projelerin hayata geçirilmesi için gerekli şartname ve ihale dokümanlarını hazırlamak veya hazırlatmak.
4.5.3. Trafik işaretleri ve sinyalizasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli günlük,
haftalık ve aylık çalışma programlarını hazırlar ve uygulamayı takip etmek, aksaklık durumlarında gerekli
düzeltmeleri yapmak.
4.5.4. Yapım ve bakım-onarımından sorumlu olunan yolların işaretleme envanterleri (yol geometrik
özellikleri, yatay ve düşey işaretleme, üst yapı özellikleri, hemzemin yaya geçitleri) belirleyerek güncel
kayıt ve bilgilerin tutulmasını sağlamak.
4.5.5. Yapım ve bakım-onarımından sorumlu olunan yolların yatay işaretlemelerini yapmak yada
yaptırmak.
4.5.6. Trafik ve sinyalizasyon düzenlemeleri konusunda gerektiğinde UKOME' ye teklif sunmak,
yönetmelikler hazırlamak, trafikle ilgili düzenlemelerin UKOME kararları ve yönetmeliklere uygun
yapılmasını denetlemek.
4.5.7. Hat ve güzergahlarda gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yapmak yada yaptırmak, elde edilen
bulgular doğrultusunda trafik ve sinyalizasyon çalışmalarını sevk ve idare etmek.
4.5.8. Büyükşehir Belediyesi sınırlarında trafik ve sinyalizasyon ile ilgili kurum, kuruluş ve
kişilerden gelen öneri, talep ve şikayetleri inceleyerek uygun görülen düzenlemeleri yapmak.
4.5.9. Şube müdürlüğüne ait araç parkının, makinelerin, ekipmanların, taşınır ve taşınmazların
bakım ve onarımının yapılmasını denetlemek.
4.5.10. İhtiyaç duyulan teknik donanım, personel, temizlik, sigorta, güvenlik, eğitim, bakım-onarım
v.b. konularda gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bunlarla ilgili ödemelerin gerçekleşmesini sağlamak.
4.5.11. Personelin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak ve
personelinin mesleki, kalite, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitimi için gerekli çalışmaları yürütmek,
4.5.12. Müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçi personelin izin, rapor, puantaj, bordro gibi
özlük işlemlerini düzenlemek.
4.5.13. Trafik ve sinyalizasyon malzemelerinin stok seviyelerini ve kontrolünü izleyerek, malzeme
temini ve ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
4.5.14. Trafik ve sinyalizasyon işletmesinde istatistik verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması,
değerlendirilmesi ve mali analizlerin yapılması işlerini denetlemek.
4.5.15. Trafik ve sinyalizasyon işletmesinde verimliliği artırıcı çalışmalar yaparak öneriler
geliştirmek ve geliştirilen önerilerin uygulamasını sağlamak.
4.5.16. Trafik ve sinyalizasyon hizmetleri ile ilgili şikayetleri değerlendirerek şikayet sahibini
bilgilendirmek.
4.5.17. Trafik ve sinyalizasyon işletmesinde sistem ve çevre güvenliğinin sağlanması için alınan
gerekli tedbirleri denetlenmek.
4.5.18. Trafiği bir bütün olarak planlama, organize etmek, yönlendirmek, koordine etmek ve
denetlemek.
4.5.19. Şehir içi ana ve ara arter yolları üzerinde trafik emniyetini ve güvenliğini sağlamak amacıyla
yatay-düşey trafik işaretlemelerini yapmak ve yaptırmak.
4.5.20. Önemli kavşak ve ana arterlerdeki trafik sıkışması, trafik kazaları ve benzeri durumları
izlemek, trafiğin daha güvenli ve hızlı şekilde sağlanması için trafikle ilgili birimlere bu bilgileri aktarmak
ve koordinasyonu sağlamak.
4.5.21. Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının planlarının
hazırlanmasına katkı koymak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek,
4.5.22. Çağrı ve Trafik Yönetim Merkezi ile şehir içi trafiğe anında müdahale ederek trafik
akıcılığını ve güvenliğini sağlamak.
4.5.23. Çağrı ve Trafik Yönetim Merkezi ile vatandaştan gelen şikayet ve önerileri ilgili birimlere
iletmek, yapılan çalışmaları koordine etmek, çalışmalar hakkında vatandaşı bilgilendirmek.
4.5.24. Büyükşehir Belediyesi telsiz haberleşme altyapısını kurmak, yenilemek, bakımını ve
onarımı yapmak ya da yaptırmak.
4.5.25. Telsiz haberleşmesinde kullanılan kodları birimlere tahsis etmek.
4.5.26. Telsiz merkezi ile birimler arasında yapılan muharebelere yardımcı olmak ve koordine
etmek.
4.5.27. Demiryolları ile karayollarının kesiştiği noktalarda, TCDD ile yapılan protokoller dahilinde
bekçili-bariyerli hemzemin geçitlerde personel çalıştırmak.
4.5.28. Karayolları kenarında açılacak tesislerin, yönetmeliklere uygunluğuna göre geçiş yolu izin
belgesini düzenlemek.
4.5.29. Yıllık performans hedeflerini ve bütçeleri hazırlamak.
4.5.30. Müdürlüğün ihtiyacı doğrultusunda yapılacak mal, hizmet ve yapım ihalelerini hazırlamak,
yapmak ve sözleşmeye müteakip kontrollük, hakediş ve kabul işlemlerini yerine getirmek.
4.5.31.Tüm finansman yazışmalarını yapmak, ödeme emirlerini hak edişlere göre hazırlamak.
4.5.32.Sorumluluk alanı içinde bulunan yapıların tesisat vb. onarımlarını yapmak veya
yaptırılmasını sağlamak
4.5.33. Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının planlarının
hazırlanmasına katkı koymak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek,
4.5.34. Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.
4.6. Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nün görevleri:
4.6.1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 6360 sayılı 14
İlde Büyükşehir ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 8. Maddesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, 4925 sayılı
Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği, 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Okul Servis Araçları
Hizmet Yönetmeliği ile ilgili diğer yasalar ve mevzuat hükümlerine göre görevlerini yapmak, 5216 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanununun 7 ve 9. Maddelerine göre İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 15 Haziran
2006 tarih ve 26199 sayılı resmi gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri
Yönetmeliği kapsamında Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin sekretarya hizmetlerini yürütmek.
4.6.2. Kurum, Kuruluş, Belediyemiz birimleri ile vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek
Belediye Başkanının emir ve talimatları doğrultusunda gündemi hazırlamak ve UKOME üyelerine
duyurmak.
4.6.3. Toplantılara üye gönderen kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlamak.
4.6.4. Toplantı görüşme tutanaklarını düzenlemek.
4.6.5. Alınan kararları yazmak, üyelerin imzalarını tamamlatmak Belediye Başkanının onayına
sunmak ve onay sonrası ilgili mercilere tebliğ etmek.
4.6.6.Büyükşehir Belediyesi ve Mücavir Alan Sınırları içerisinde Nazım İmar Planına uygun arazi
kullanımı ve Ulaşım Planlaması çalışmaları doğrultusunda Ulaşım Ana Planının yapılması için ön
çalışmaları yaparak UKOME kuruluna sunmak.
4.6.7. Trafik arterlerinde yapılacak kazı, yol, kavşak ve asfalt çalışmaları ile ilgili kurum ve
kuruluşlarla koordinasyon kurarak, alternatif yol ve güzergah belirlenmesini sağlayarak gerekli izinleri
vermek.
4.6.8.UKOME Kuruluna girecek konularla ilgili araştırma ve inceleme yapmak ve/veya yaptırmak,
diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
4.6.9. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin Görev ve Yetkileri
başlıklı Madde:18'de belirtilen iş ve işlemlerin takip edilmesi, yerine getirilmesi çalışmalarını yürütmek.
4.6.10. Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının planlarının
hazırlanmasına katkı koymak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek,
4.6.11.Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma sorunları ile ilgili kurum, kuruluş ve
kişilerden gelen öneri, talep ve şikayetleri inceleyerek uygun görülen düzenlemeleri yapmak.
4.6.12.Personelin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak,
4.6.13. Müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçi personelin izin, rapor, puantaj, bordro gibi
özlük işlemlerini düzenlemek.
4.6.14.Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.
MADDE-5
Yetki :
Ulaşım Daire Başkanlığı ilgili mevzuat ve bu yönetmelikte verilen hak ve yetkiler ile 2918 sayılı
yasa ve yönetmelikte yer alan yetkileri kullanarak görevlerini yaparlar.
MADDE-6
Sorumluluk :
Ulaşım Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen, bu yönetmeliğin 4.
Maddesinde belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapar. Ayrıca; hizmetlerin planlı, programlı,
etkin ve uyum içinde yürütülesi sağlamakla sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Daire Başkanlığının İdari Teşkilatlanması,
Personelin Unvanı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE-7
İdari Teşkilatlanma, Personelin Unvanı :
Ulaşım Daire Başkanlığı İdari Teşkilatı bir Daire Başkanı olmak üzere yeteri kadar Müdür, Memur,
Sözleşmeli Personel ve İşçiden müteşekkildir.
MADDE-8
Görev, Yetki ve Sorumlulukları :
Daire Başkanı ve Müdürlerin başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir.
8.1. Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
8.1.1. Daire Başkanlığının yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olan kişidir. Daire Başkanlığı
bünyesinde görevli tüm personelin amiridir.
8.1.2. Daire Başkanlığını Belediye Başkanlık makamında temsil etmek.
8.1.3. Yasalar doğrultusunda Başkanlık makamının istediği ve yasalarda belirtilen her türlü görevi
yerine getirmek.
8.1.4. Personelin görev ve yetki dağılımını mevzuata uygun olarak hazırlamak, takip etmek ve
Daire Başkanlığının her türlü çalışmalarını düzenlemek.
8.1.5. Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, yıllık plan, Daire Başkanlığının bilanço ve personel kadro
taslaklarını hazırlayıp Başkanlık makamına sunmak. Bütçe, iş, yatırım programları ve yasalar uyarınca
harcama yapmak.
8.1.6. Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısının onayını almak suretiyle gerekli gördüğü hallerde
Daire Başkanlığı bünyesindeki birimleri tasfiye etmek, yeni birimler oluşturmak, birimlerin görev alanını
yetki ve sorumluluklarını tespit etmek ve değiştirmek.
8.1.7. Daire Başkanlığının çalışma alanı ile ilgili her türlü yasal mevzuatın, kitap, doküman ve
bilginin takibi ve zamanında ilgili personele ulaştırılmasını temin için gerekli görevlendirmeyi, araç ve
gereçlerin teminini sağlamak.
8.1.8. Daire Başkanlığı ile diğer birimler arasındaki ve kamu kurum ve kuruluşları ile
koordinasyonu organize etmek, toplantı tutanaklarını ilgili birimlere gönderilmesi sağlamak.
8.1.9. Daire Başkanlığının tahakkuk amiri olup, personelin birinci derece sicil ve performans
değerlendirme amiri yetkisini kullanmak.
8.1.10. Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar vermek, bu
iş için gerekli alım satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunulması işlemlerin
yürütülmesini, kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
8.1.11. Daire Başkanlığının Harcama yetkilisi olarak, bütçe ödeneklerini verimli, tutumlu ve
yerinde harcamak.
8.1.12.Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve
sorumlulukları yerine getirmek,
8.1.13.Bağlı Şube Müdürlüklerin faaliyetlerini kontrol etmek ve denetlemek,
8.1.14.Büyükşehir Belediyesine diğer kamu kurum-kuruluş ve vatandaşlardan gelen dilekçe ve
taleplerin akışını sağlamak,
8.1.15. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun kendilerine verdiği yetki ile, söz
konusu Kanunun 33. Maddesinde belirtildiği üzere; Harcama talimatı üzerine, işin yaptırılması, mal veya
hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli
belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek üzere personel (Gerçekleştirme Görevlisi) görevlendirmesi
yapmak.
8.1.16. Başkanlık Makamının yazışmalarının (İzin, görev ve genelge) sistemli bir şekilde yerine
getirilmesini sağlamak.
8.2. Müdürlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
8.2.1. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olan kişidir. Müdürlük bünyesinde görevli
tüm personelin amiridir.
8.2.2. Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmek, koordinasyonu ve düzenini sağlamak.
8.2.3. Personel İdaresi, izinler ve çalışma düzenini sağlamak, disiplin işlerinin takip etmek, liyakat
değerlendirmesi ve personel arasında görev bölümünü yapmak.
8.2.4. Gelen ve giden evrakı incelemek ve gereğini yazıp imzalamak.
8.2.5. Müdürlük çalışmalarının düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak.
8.2.6. Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.
8.2.7. Birim hizmet araçlarının, iletişim ve haberleşme hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yerine
getirilmesini sağlayıcı tedbirler almak.
8.2.8. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlerden birini veya müdürlüğü tayin
şartlarına haiz olan memurlardan birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirlemek ve Daire Başkanlığı
onayına sunmak.
8.2.9. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek.
MADDE-9
Memur, sözleşmeli ve diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları
Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel, üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendisine tevdi
edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla görevlidir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası, Görevin Kabulü
MADDE-10
Daire Başkanlığının tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve işler evrak kayıt şefi tarafından
zimmet defterine kayıt edilerek ilgililere verilir.
MADDE-11
Görevin Planlanması
Daire Başkanlığında ve Müdürlüklerde yapılacak çalışmalar, Daire Başkanı ve Müdürler tarafından
planlanır.
MADDE-12
Görevin Yürütülmesi
Daire Başkanlığı ve Müdürlüklerdeki tüm personel kendilerine verilen görevleri gereken özen ve
süratle yapmak zorundadır.
ALTINCI BÖLÜM
Muhtelif Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
MADDE-13
Daire Başkanlığı araştırma, değerlendirme, etüt, plan, proje çalışmaları için Belediye adına kamu
kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel kurumlar, uluslar arası uzman ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel
kişiler, dernek ve vakıflarla işbirliği yapabilir. Hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için Belediye
bünyesindeki birimler ve bağlı kuruluşları ile birlikte çalışabilir.
MADDE-14
Bu yönetmelikte adı geçen tüm görevlilerin görevden ayrılması, emeklilik veya başka yere
atanmaları halinde; görevlerinden ayrılabilmeleri için kendilerine verilmiş bulunan dosyaları, belgeleri her
türlü yazıları yerlerine atanmış veya bu konuda amirlerce görevlendirilmiş olanlara, onların o günkü
durumunu açıkça belirten bir çizelge düzenleyerek teslim etmeli, devir alanların ise bu dosyaları, belgeleri
ve her türlü yazıları inceleyerek; bunların çizelgede gösterilen durumda olduğunu belirleyerek teslim
almaları gereklidir.
MADDE-15
Yukarıda adı geçen görevlilerin ölümü halinde; daha önce kendilerine verilmiş bulunan her türlü
işlerle ilgili dosyalar, belgeler ve yazılar ilgili amir tarafından son durumları düzenlenecek tutanak ile
belirtilerek yeni görevliye teslim olunur.
MADDE-16
Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
hareket edilir.
MADDE-17
Yürürlük
Bu yönetmelik Adana Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak ilan edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
MADDE-18
Yürütme
Bu yönetmelik hükümlerini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Belediye meclisinin 10.09.2014 tarihli ve
275 sayılı kararı ile Belediye Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kabul
edildiğinden Ulaşım Daire Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliğine ait teklifin dairesine iadesine,
5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oybirliğiyle karar verildi.
PLAN VE BÜTÇE - ULAŞIM - ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
Başkan
U. Bahri ÇETİNKAYA
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Metin BUĞA
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Ali YAŞAR
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Oğuz ARIK
Üye
İbrahim DOĞAN
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-310
Özü: Daire Başkanlığı Yönetmeliği
09.10.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-184 sayılı yazısı ekinde sunulan, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığının Görev
ve Çalışma Yönetmeliğine ait Çevre ve Sağlık -Kanunlar - Kadın, Erkek Eşitlik komisyonu raporunda
aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Çevre ve
Sağlık -Kanunlar - Kadın, Erkek Eşitlik komisyonlarımıza havale edilen, Gençlik ve Spor Daire
Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ait Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nın 24.06.2014
tarihli ve 21620232-010.03-63 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 13.09.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz Gençlik ve Spor Daire Başkanlığının ilgili Kanunlara, Tüzüklere, Yönetmeliklere ve
Tebliğlere dayanılarak hazırlanan, Kuruluş, Görev, Çalışma esas ve Usulleri yönetmeliği yazımız
ekindedir.
Makamınızca uygun görüldüğü takdirde yazımız ekinde bulunan Gençlik ve Spor Daire
Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma esas ve Usulleri Yönetmeliğinin Onaylanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini OLUR Emirlerinize arz ederim.
T.C
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ:
Madde-1
Bu Yönetmelik hükümleri, Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığınca
yapılacak olan hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli, ekonomik, yürürlükte bulunan Yasa ve
Mevzuatlara uygun şekilde yerine getirilmesi amacı ile Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerinin kuruluş,
görev, sorumluluk tanımları ve uygulanacak olan çalışma, iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esaslarını
belirler.
KAPSAM:
Madde-2
Bu Yönetmelik, Belediyemizin özel mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak teşkilat yapısı
değişiklik hakkı saklı kalmak kaydıyla, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı
ile alt birimlerinin kuruluş, görev, çalışma esas ve usulleri ile bu konulara ilişkin diğer hususları kapsar.
DAYANAK:
Madde-3
Bu Yönetmelik T.C. Anayasası'nın 58. ve 59. ile 124. Maddelerine istinaden; 5393 Sayılı
Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6331 Sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer ilgili Kanunlara, Tüzüklere, Yönetmeliklere ve Tebliğlere
dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR:
Madde-4
Bu Yönetmelikte geçen;
A- Ana Birimler
Belediye
Başkan
Meclis
Encümen
Daire Başkanı
Şube Müdürü
: Adana Büyükşehir Belediyesini,
: Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanını,
: Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisini,
: Adana Büyükşehir Belediyesi Encümenini,
: Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanını,
: Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Şube
Müdürlerini
B-Yardımcı Birimler:
:Etkinlikler, kurslar, spor okulları, spor tesisleri, Ar-Ge, gençlik
Daire Başkanlığı Koordinatörü
merkezleri sorumluları, antrenörler, eğitmenler, sporcular ve kursiyerler
ile Daire Başkanı arasındaki koordinasyonu sağlar.
:Daire Başkanlığı ihalelerinin hazırlanacağı birimi,
İhale Birimi
:Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu,
İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu
:Gençlik Merkezlerinin İdari ve Teknik sorumluluğunu yapar
Gençlik Merkezleri Sorumlusu
Okullar, Etkinlikler, Kurslar ve
Organizasyonlar Sorumlusu
:Kurulacak okullar, yapılacak geleneksel, çağdaş, bilimsel-eğitsel
etkinlikler, kurslar ve organizasyonların idari ve teknik görevlerini yapar.
:Spor tesislerinin idari ve teknik sorumluluğunu yapar.
Spor Tesisleri Sorumlusu
:Spor tesislerinde çalışan teknik ve idari personellerin amirliğini yapar
İdari ve Teknik İşler Sorumlusu
Tesisler Yapım Onarım ve
Proje Sorumlusu
:Spor tesislerinin yapımı, bakım ve onarımından sorumlu personeli
Ar - Ge Birimi sorumlusu
:Gençlik ve Spor Daire Başkanı adına araştırma, İncelemeler yapar.
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi :Taşınır kayıt ve işlemlerini Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere
uygun şekilde yapar.
Tahakkuk ve Muhasebe Yetkilisi
:Daire Başkanlığının tüm ödeme ve tahsilat belgelerini, Bütçe
Tablolarını, mevzuata uygun olarak hazırlayan ve takip eden
personeli,
Maaş mutemedi
:Memur, daimi işçi, geçici işçi ve sözleşmeli personelin maaş ve diğer
özlük haklarına ait belgelerini ve ödeme evraklarını düzenleyen personeli,
Yazı İşleri ve Evrak Sorumlusu
:Daire Başkanlığı ve bağlı şube müdürlükleri yazışmalarından ve
yazışma arşivinden sorumlu personeli ifade eder.
IKINCI BOLUM
DAİRE BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ
Madde-5
Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı, Daire Başkanının yönetim ve denetiminde aşağıda belirtilen
Şube Müdürlüleri ve bağlı birimlerinden oluşmaktadır.
12345-
Sağlık ve Fiziksel Uygunluğu Geliştirme Şube Müdürlüğü
Eğitim-Araştırma ve Sportif Altyapı Geliştirme Şube Müdürlüğü
Sportif Organizasyonlar Şube Müdürlüğü,
Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü,
Gençlik ve Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü,
DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
Madde-6
Daire Başkanlığı, İlgili Yasa ve Mevzuatlar çerçevesinde;
1. Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlükleri
faaliyetlerinde egzersiz, fiziksel ve sportif aktiviteleri; dil, din, ırk, cinsiyet ve felsefi inanç ayrımı
gözetilmeksizin adil, bütünleştirici ve güvenli bir yaklaşıma sahip olarak vatandaşların sağlık ve
sıhhatinin sürekli gelişiminin bir aracı olarak kabul edilmektedir;
2. Serbest zamanlarda tüm vatandaşların sağlık ve fiziksel uygunluğun geliştirilmesi için egzersiz,
fiziksel aktivite ve rekreasyonel sportif faaliyet programlarının geliştirilmesini ve uygulamasını,
çocuk ve gençlere temel hareket eğitimi ile farklı spor branşlarında çok yönlü temel spor
eğitiminin verilmesini, yeteneği tanımlanan gençlerin Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil
etmeye yönelik eğitimini, alt yapıdan yetiştirilen sporcular ile Adana ilini bölgesel, ulusal ve
uluslararası platformda başarılı şekilde temsili ile antrenör, sporcu ve idarecilerin sürekli
eğitimleri için bölgesel kamp, eğitim ve araştırma merkezini açılmasını ve hizmet vermesini
sağlamak;
3. Gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf, öğrenci kulüpleri, kurum ve kuruluşlar
için hizmet içi eğitimler düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri almak;
4. İl genelinde gençlik kampları kurmak, gençlik ve sporla ilgili etkinlikler ve yarışmalar
düzenlemek;
5. Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için öğrenci yurdu ve öğrenci evleri kurmak;
6. İl genelinde Spor ve Gençlik hizmetleri ile Meslek edindirme konularında Okullar ve Kurslar
açmak, bu okul ve kurslarda gerekli kurs ve eğitimleri verdirmek, bu kurs ve okullarda görevli
koordinatör, eğitmen ve antrenörleri istihdam etmek;
7. Gençlik ve spor alanında İhtiyaç duyulan yeni tesisleri projelendirmek ve standartlara uygun
olarak yapmak. Mevcut tesisleri Standartlara uygun hale getirmek için bakım ve onarım yaparak
en iyi şekilde hizmet verilmesini sağlamak;
8. Yerel, ulusal ve uluslararası çağdaş ve geleneksel gençlik etkinlikleri ile sportif organizasyonlar,
fitnes ve spor ekipmanları fuarı düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı turnuvalara katılacak bölgesel
sporcuları ayni ve nakdi yardımda bulunmak;
9. Kardeş şehirlerarasında sosyal bütünleşmeyi sağlamak, bilgi, tecrübe, kültür alışverişinde
bulunmak maksadıyla ziyaret, gezi ve etkinlikler tertipleyip kardeş şehirlerde olan bu ve buna
benzer etkinlikler ve sportif organizasyonlara katılmak;
10. Adana Bölgesinde faaliyet gösteren Amatör spor kulüplerini ayni ve nakdi yardımda bulunmak;
11. Gençlik örgütleri ile genç kadınların ve genç engellilerin konumlarını güçlendirmek maksadıyla
ilgili kurumlar ile işbirliği yapmak, ortak organizasyonlar düzenlemek. Gençlik etkinlikleri ile
sportif organizasyonlara katılmaları için destekte bulunmak;
12. Kurum içi ve dışı Sosyal dayanışmayı tesis etmek ve güçlendirmek için gençlik ve spor alanında
Adana Bölgesinde popüler olan spor branşlarında bölgesel şampiyonalar ve ligler tertiplemek;
13. Belediye Meclisi kararıyla yurt içi ve dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan
öğrencilerin, sporcuların, teknik yöneticilerin ve antrenörlerin ödüllendirilmesini sağlamak;
14. Kurum dışından mal ve hizmet alınması halinde, mevzuatlar çerçevesinde gereken iş ve işlemleri
yürütülmesini sağlamak;
15. Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek;Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Bütçesini gençlik ve
spor alanındaki kurslar, okullar, kamplar, eğitimler, organizasyonlar, seyahatler ve ödülleri;
ihtiyaçlara duyarlılık ilkesini göz önünde bulundurarak ayni ve nakdi yardım yapmak;
16. Başkanlık Makamınca ve diğer üst makamlarca verilen emirleri yerinde ve zamanında yapmak ve
yaptırmak;
17. Adana ilinin gençlik ve spor politikalarının belirlenmesi ile mevcut uygulamaların
değerlendirilmesi için Adana Büyükşehir Belediyesinin himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü,
üniversiteler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü, Adana İl Emniyet
Müdürlüğü, Adana Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, spor kulüpleri
ve sivil toplum kuruluşları gibi tüm paydaşlar ile güçlü bağ oluşturularak açık ve samimi görüş
alış-verişinin sağlanması için iki yılda bir "Adana İl Gençlik ve Spor Şurası"nı toplantıya
çağırmak ve "Adana il gençlik, fiziksel aktivite ve spor stratejik planını" yayımlamak temel
görevler olarak kabul edilmektedir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
DAİRE BAŞKANI
Madde-7
1) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda Daire Başkanlığına verilen tüm görevlerin, Yasa ve
mevzuatlara uygun olarak etkin, süratli, ekonomik ve en verimli şekilde yerine getirilmesini sağlamak;
2) Hizmette devamlılığı sağlamak için faaliyetlerin planlaması, organizasyonu, yürütülmesi, denetlenmesi
ve değerlendirilmesi ile temel görevlerin kaliteli şekilde yapabilme yollarının araştırılması ve tüm
hizmetlerin kamuoyuna tanıtılabilmesi amacıyla bilgili ve deneyimli personelin görevlendirilmesi, takibi
ve diğer gerekli tedbirlerin alınması;
3) Birimler arası işbirliği, iletişim ve disiplini sağlayarak hizmetlerin en süratli ve en doğru şekilde yerine
getirilmesini temin etmek;
4) Personelin; verimli, etkin, ciddi ve özverili şekilde Belediyemize hizmet etmesini sağlamak;
5)Daire Başkanlığına bağlı tesis, okul, seyahat ve düzenlenecek kurslar ve eğitimler için, en ekonomik ve
verimli şekilde hizmet üretilmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almak;
6) Belediyemiz tüm birimleri ile işbirliği yapılmasını sağlamak;
7) Yürütülen hizmetlerin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik tedbirleri almak;
8) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereği Harcama Yetkilisi sıfatıyla
sorumluluklarını yerine getirmek;
9) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet
İhale Kanunu gereği İhale Yetkilisi sıfatıyla sorumluluklarını yerine getirmek;
10) Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak;
11) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, "İş Sağlığı ve
Güvenliği Kuruluna" Başkanlık etmek ve uygulamaları takip etmek;
12) Sorumluluğunda bulunan personeli en iyi şekilde yetiştirmek, rehberlik yapmak, kurumsal kimlik,
sorumluluk ve takım ruhu bilincinin gelişmesini sağlamak;
13) Hizmet içi eğitim programlarına önem vermek ve Personelin eğitim programlarına katılımını
sağlamak;
14) "Muhasebe Birimlisi Sorumlusu" vasıtasıyla Ödenek ve harcamaları takip etmek, ödeneklerle ilgili
değişiklik tekliflerini ilgili Daire Başkanlığına sunmak;
15) Stratejik plan, yıllık bütçe, performans programı ve faaliyet raporunun zamanında hazırlanarak
Mecliste görüşülmek üzere Başkanlık Makamına sunulmasını sağlamak;
16) Memur, Daimi işçi, geçici işçi ve sözleşmeli personelin maaş ve diğer özlük haklarına ait belgelerini
ve ödeme evraklarının "Maaş Mutemedi" tarafından düzenlenmesini ve takip edilmesini sağlamak;
17) Daire Başkanlığı Brifinginin hazırlanmasını ve güncel halde tutulmasını sağlamak;
18) Belediye Kanunları ve diğer ilgili tüm kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve mevzuatları takip
etmek ve uygulanmasını sağlamak;
19) Evrakların muhafazası ve imha işlemlerinin "Arşiv Sorumlusu" vasıtasıyla Devlet Arşivleri
Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmasını sağlamak;
20) Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak; Başkanlık Makamına bilgi ve rapor vermek;
21) "İhale Biriminin" kurulmasını sağlayarak Daire Başkanlığı tüm ihalelerinin bu birim tarafından
yapılmasını sağlamak;
22) Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlükleri
faaliyetlerini zamana bağlı olmaksızın istek ve ihtiyaca göre tam gün ve tüm yıl boyunca devam etmesini
sağlamak;
23)Belediyeyi en iyi şekilde temsil etmek ile görevli ve sorumludur.
ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER
Madde-8
1) Şube Müdürlüğü ile ilgili çalışmaların planlaması, organizasyonu, yürütülmesi, denetlenmesi ve
değerlendirilmesi ile temel görevlerin kaliteli şekilde yapabilme yollarının araştırılması ve tüm
hizmetlerin kamuoyuna tanıtılabilmesi amacıyla bilgili ve deneyimli personelin görevlendirilmesini,
görevlerini mevcut yasa ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
2) Sorumluluğunda bulunan personelin en iyi şekilde yetişmesi ve sürekli eğitimini sağlamak, hizmette
devamlılığın sağlanması için önemli ve kilit görevlere alternatif eleman yetiştirmek;
3) Biriminde görev yapan personelin bilgi ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında
yapılacak olan eğitim ve fuarlara katılmasını istediği personeli tespit ederek Daire Başkanlığına sunmak,
Müdürlüğü ile ilgili hizmet içi eğitim program taleplerini Daire Başkanlığına iletmek;
4) Meclise sunulmak üzere; stratejik plan, yıllık bütçe, performans programı ve faaliyet raporunu
zamanında hazırlayarak Daire Başkanlığına göndermek;
5) Şubesiyle ilgili görev bölümü yapmak, "Yardımcı Birimlerin" hizmet tanımlarını ve sorumluluklarını
"Görev Talimatı" haline getirerek Daire Başkanlığına sunmak, Daire Başkanının onayına müteakip
ilgililerine imza karşılığı tebliğ etmek ve görev talimatlarını çerçeveleterek ilgili yerlere asmak;
6) Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği gereği her yıl hizmeti aksatmayacak şekilde işçilerin izinlerini
planlayarak İşçi İzin Kuruluna gönderilmek üzere Daire Başkanlığına sunmak, Yıllık İzin Kaydı
defterinin tutulmasını sağlamak;
7) Evrakların muhafazası ve gerektiğinde imha işlemlerinin Devlet Arşivleri Yönetmeliği hükümlerine
göre yapılmasını sağlamak;
8) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerini uygulamak, gerekli tedbirleri almak,
Personelin yasa ve mevzuatlar çerçevesinde koruyucu güvenlik malzemelerini mutlaka kullanmasını
sağlamak, puantajları ve mesaileri düzenlemek;
9) Personelin mesai saatlerine ve çalışma programına riayet etmesini sağlamak;
10) İlgili personelin periyodik sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak;
11) İlgili Yasa ve Mevzuatlar çerçevesinde Personellerine ödül ve ceza sistemini uygulamak;
12) Tutulması gerekli defter ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulmasını sağlamak;
13) Şubesiyle ilgili ödenek ve harcamaları takip etmek, ihtiyaç duyulan ödenekleri Daire Başkanlığından
talep etmek ve ödenek aşımı yapmamak;
14) Verimli çalışma ve hizmetlerin süratle yerine getirilmesine yönelik olarak Şubeler arası
koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak;
15) Şube Müdürlüğü brifingini hazırlamak ve sürekli güncellemek;
16) Yurt içi ve yurt dışı gençlik ve spor etkinlikleri, spor ve spor tesisleri ve malzemeleri hakkında
teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip etmek;
17) Tüm çalışmaları Belediyemizin süreç yönetimi ve kalite politikasına uygun olarak yapmak;
18) Yapılan çalışmalar ve sonuçları hakkında Daire Başkanına bilgi vermek;
19) Resmi Gazete ve diğer yayım organlarından Yasa ve mevzuatları takip etmek, Yasa ve mevzuat
değişikliklerini uygulamak, yürürlüğe giren ve yürürlükten kaldırılan mevzuatları ilgili alt birimlerine
ulaştırmak;
20) Daire Başkanınca verilen diğer talimatları yerine getirmek.
SAĞLIK VE FİZİKSEL UYGUNLUĞU GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Madde-9
1. Sağlık ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için egzersiz, fiziksel aktivite ve rekreasyonel sporlara il
genelinde katılımı artırmak amacı ile Belediye Başkanlığının liderliğinde Herkes için Spor
Federasyonu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adana Amatör Sporlar Kulüpleri Federasyonu ve sivil toplum
kuruluşları gibi tüm paydaşlar ile güçlü bağ oluşturularak açık ve samimi iletişim kurmak ve işbirliği
yapmak;
2. Adana'da yaşayan her türlü sosyal grubun (çocuk ve gençlerin, engellilerin, yaşlıların, düşük sosyoekonomik seviyedeki dezavantajlı grupların ve çok az hareket eden tüm insanların) hiçbir ayrım
(yaşına, cinsiyetine, ırkına, ekonomik seviyesine, fiziksel yeteneklerine, kültürüne, diline ve yaşadığı
yer) yapılmaksızın tüm fiziksel ve sportif etkinliklerden haberdar edilmesi ve yapılacak her türlü tesis
ve programdan yararlandırılmasını sağlamak;
3. Sağlık ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için egzersiz programları, fiziksel aktivite ile
rekreasyonel sporlara katılan bireylere ayni yardımda bulunmak;
4. Sağlık ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için egzersiz programlarının uygulanacağı, fiziksel
aktivite ile rekreasyonel sporların yapılacağı çok amaçlı spor salonları ile açık alanların ve parkların
planlaması, projelendirilmesini, yapımı ve işletilmesini sağlamak;
5. Belediyenin envanterinde bulunmayan veya yetersiz kalan sportif mekânları desteklemek için
kiralama ve hizmet alımları yapmak;
6. Sağlık ve fiziksel uygunluğunu geliştirmeye yönelik ihtiyacını gidermek için egzersiz eğitmeni,
antrenör ve teknik personeller istihdam etmek veya hizmet alımı yoluna gitmek;
7. Sağlık ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için egzersiz, fiziksel aktivite ve rekreasyonel sporlara il
genelinde katılımı artırmak amacı ile yerel, ulusal ve uluslararası hibe programlarını Adana İline
kazandırmak maksadıyla danışmanlık hizmeti almak;
8. Çalışmalarını; toplumun ihtiyaçlarına, isteklerine ve günün teknolojik gelişmelerini göz önünde
bulundurarak planlamak ve güncelleştirerek yapmak;
9. Daire Başkanınca verilen diğer talimatları yerine getirmek.
EĞİTİM-ARAŞTIRMA VE SPORTİF ALT YAPIYI GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Madde-10
1. Toplumun her kesiminden çocuklara yaşam boyu sağlıklarını geliştirmesi ve koruyabilmesi için
sevdikleri türden fiziksel ve sportif etkinliklere farklı ortamlarda katılım için temel hareket ve spor
eğitimi kursları vermek, yeteneği tanımlanan çocukların daha planlı yapılandırılmış sportif eğitim
almalarını sağlayarak onların Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil etmeye yönlendirmek;
2. Temel hareket ve spor eğitimi kursları için antrenör ve teknik personeller istihdam etmek veya
hizmet alımı yoluna gitmek;
3. Farklı spor branşlarında alt yapıdan yetiştirilen üst düzey amatör sporcular, antrenörler, hakemler,
spor kulüpleri ile sağlık ve fiziksel uygunluk alanındaki egzersiz eğitmenleri ve antrenörlerin
sürekli eğitimlerini sağlamak; geleneksel ve Olimpik sporlarla ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel
toplantılar ile eğitim seminerleri düzenlemek; afiş, kitap, broşür gibi eğitim materyallerini hem
yazılı hem de elektronik ortamda yayımlamak;
4. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek performansa yönelik hizmet veren kamp, eğitim
ve araştırma merkezinin hizmete açmak; alt yapıdan yetiştirdiği sporcuları ile olimpik sporlarda
ulusal spor sistemini desteklemek; etik anlamda sistemli şekilde bölgesel, ulusal ve uluslararası
yarışmalarda gelişen genç sporcularının başarısını artırmak;
5. Adana İlinin farklı spor branşlarında temsil ihtiyacını uzun vadeli karşılamak için çocuk ve
gençlere yönelik temel hareket ve spor eğitimi kursları düzenlemek;
6. Adana Büyükşehir Belediyesi Yöneticilerinin, Üst Amirlerinin ve Daire Başkanının verdiği
görevleri yürütmek;
7. Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim-Araştırma ve Sportif Alt Yapıyı Geliştirme Şube
Müdürlüğünü sevk ve idare etmek;
8. Eğitim-Araştırma ve Sportif Alt Yapıyı Geliştirme Şube Müdürlüğünün yetki, görev, sorumluluk
ve faaliyetlerini; Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının
yürürlükte bulunan genelge, yönerge, bildiri, prensip kararları ve talimatları ile kanun, tüzük ve
yönetmelik maddelerine uygun olarak yönetmek;
9. Toplumun her kesiminden çocuklara yaşam boyu sağlıklarını geliştirmesi ve koruyabilmesi için
sevdikleri türden fiziksel ve sportif etkinliklere farklı ortamlarda katılım için amacı ile yerel,
ulusal ve uluslararası hibe programlarını Adana İline kazandırmak maksadıyla danışmanlık
hizmeti almak;
10. Bölgesel, ulusal, uluslararası ve Olimpiyat Oyunlarını da kapsayan tüm seviyelerde sporun,
ekonominin ve turizmin gelişimini destekleyen tüm sportif şampiyonaların, turnuvaların,
müsabaka ve maçların ev sahipliğini yapan il olmak için gerekli alt yapı ve tesisleşmeyi sağlamak
için planlama ve bütçelendirme yapmak;
11. Gençlik kuruluşları ile ilgili egzersiz, fiziksel aktivite ve spor eğitimi alanında faal olan kurum /
kuruluşlar ve iş dünyası ile işgücü piyasasının temsilcileri arasında işbirliğini teşvik edecek
çalışmalarda bulunmak;
12. Belediyemiz envanterinde bulunmayan veya yetersiz kalan sportif alan ve tesisleri hizmete
sunmak için kiralama ve hizmet alımları yapmak;
13. Eğitim-Araştırma ve Sportif Alt Yapıyı Geliştirme Şube Müdürlüğü çalışmalarını; toplumun
ihtiyaçlarına, isteklerine ve günün teknolojik gelişmelerini göz önünde bulundurarak planlamak ve
güncelleştirerek yapmak;
14. Adana Büyükşehir Belediyesi Yöneticilerinin, Üst Amirlerinin ve Daire Başkanının verdiği
görevleri yürütmek;
SPORTİF ORGANİZASYONLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Madde-11
1. Adana ili kapsamında ilgili spor federasyonları ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde mahalli ve
amatör spor takımlar arasında ligler, turnuvalar ve yarışmalar ile bireysel sporcular arasında
müsabakalar ile geleneksel sportif gösteri ve müsabakalar düzenlemek; sağlık ve fiziksel
uygunluğu geliştirmeye yönelik rekreasyonel yarışmaları ve etkinlikleri organize etmek;
2. Adana'da yaşayan tüm insanların yaşına, cinsiyetine, ekonomik seviyesine, fiziksel yeteneklerine,
ırkına, kültürüne, diline ve yaşadığı yere bakılmaksızın tüm fiziksel ve sportif etkinliklerden
haberdar edilmesi, yapılan tüm faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması ve yıllık sportif faaliyet
raporunun hazırlanması ve Daire Başkanlığına sunulması;
3. Ulusal ve uluslararası müsabaka ve yarışmalarda ilk üçe girerek kürsüye çıkan sporculara ödül ve
teşvik edici ayni ve nakdi yardımda bulunmak;
4. Amatör spor kulüplerinin sportif faaliyetlerini ayni ve nakdi olarak desteklemek;
5. Mahalli ve amatör spor takımlar arasında ligler, turnuvalar ve yarışmalar ile bireysel sporcular
arasında müsabakalar ile geleneksel sportif gösteri ve müsabakalar düzenlemek amacı ile yerel,
ulusal ve uluslararası hibe programlarını Adana İline kazandırmak maksadıyla danışmanlık
hizmeti almak;
6. Çalışmalarını; toplumun ihtiyaçlarına, isteklerine ve günün teknolojik gelişmelerini göz önünde
bulundurarak planlamak ve güncelleştirerek yapmak;
7. Adana Büyükşehir Belediyesi Yöneticilerinin, Üst Amirlerinin ve Daire Başkanının verdiği
görevleri yürütmek;
GENÇLİK MERKEZLERİ VE MESLEK EDİNDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ,
Madde-12
1. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğünü sevk
ve idare etmek;
2. Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü faaliyetlerini dil, ırk, cinsiyet, felsefi
inanç ve din ayrımı gözetmeksizin yürütmek;
3. Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü yetki, görev, sorumluluk ve
faaliyetlerini; Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının
yürürlükte bulunan genelge, yönerge, bildiri, prensip kararları ve talimatları ile kanun, tüzük ve
yönetmelik maddelerine uygun olarak yönetmek;
4. Gençlik Merkezleri ve meslek edindirme kursları açmak, açılan bu alanlarda gerekli eğitmen ve
öğretici ve teknik personeller istihdam etmek veya hizmet alımı yoluna gitmek;
5. Gençlik merkezleri ve meslek edindirme kurslarında başarılı olan kursiyerlere ödül ve teşvik edici
prim, ayni ve nakdi yardımlar sağlamak;
6. Meslek edindirme kursları vasıtası ile çeşitli meslek gruplarının eğitimi ile ilgili eğitici, öğretici
faaliyetler düzenlemek;
7. Gençlik ve Spor alanında faaliyet gösteren vakıf, dernek, öğrenci kulüpleri, spor okulları ve diğer
kurum ve kuruluşları ayni ve nakdi olarak desteklemek;
8. Gençlerin sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda kapasitelerini geliştirmek amaçlı yerel, ulusal ve
uluslararası hibe programlarını şehrimize kazandırmak maksadıyla danışmanlık hizmeti almak;
9. Gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf, öğrenci kulüpleri, kurum ve kuruluşların
bilinçli ve verimli hizmet etmeleri ve bahsi geçen gruplara mensup üye ve gönüllülerin
bilinçlendirilmesi maksadıyla hizmet içi eğitimler düzenlemek ve bu alanlarda danışmanlık
hizmeti almak;
10. Kentimizdeki Üniversiteleri kazanan öğrencileri karşılamak, kayıt iş ve işlemlerine yardımcı
olmak, yurtlara yerleşeceği zamana kadar misafir etmek için gerekeni yapmak;
11) Evrak Sorumlusu vasıtasıyla, Müdürlük yazışma evraklarının Belediye ve ilgili birimlere düzenli
ve güvenli bir şekilde hazırlanması, ulaştırılması, arşivlenmesi, sağlamak;
12) Çalışmalarını; toplumun ihtiyaçlarına, isteklerine ve günün teknolojik gelişmelerini göz önünde
bulundurarak planlamak ve güncelleştirerek yapmak;
13) Adana Büyükşehir Belediyesi Yöneticilerinin, Üst Amirlerinin ve Daire Başkanının verdiği
görevleri yürütmek;
GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Madde-13
1. Adana Büyükşehir Belediyesi Yöneticilerinin, Üst Amirlerinin ve Daire Başkanının verdiği
görevleri yürütmek;
2. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Tesisleri Şube Müdürlüğünü sevk ve idare etmek,
3. Gençlik ve Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü faaliyetlerini dil, ırk, cinsiyet, felsefi inanç ve din
ayrımı gözetmeksizin yürütmek;
4. Gençlik ve Spor Tesisleri Şube Müdürlüğünü yetki, görev, sorumluluk ve faaliyetlerini;
Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının yürürlükte bulunan
Genelge, Yönerge, Bildiri, Prensip Kararları ve Talimatları ile Kanun, Tüzük ve Yönetmelik
maddelerine uygun olarak yönetmek;
5. İhtiyaç duyulan gerekli tesisleri tespit etmek, yapılması için teklifte bulunmak, karar verilen
tesisleri projelendirmek ve bu tesislerin yapılması yönünde çalışmaları sürdürmek, mevcut
tesislerin güncel şartlara göre tekrar düzenlenmesi, çevre düzenlemelerinin yapılması, bakım
onarımlarının yapılarak en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak;
6. Adana İlinin muhtelif yerlerinde gençlik merkezleri ile yeni spor tesis ve alanları kurmak için
gerekli araştırma, plan ve projeler hazırlatmak ve hazırlanan projeler doğrultusunda yeni egzersiz,
fiziksel ve sportif aktivite alanları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek;
7. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve/veya bağlı bulunan tesisleri yönergelere göre
idare etmek ve sağlıklı verimli işlemesi için gerekli çalışmaları yürütmek;
8. İdari ve teknik personel ile müdürlüğe bağlı tesis personellerini görevlendirmek, denetlemek ve
toplantı ve görüşmelerde bulunmak;
9. Adana Büyükşehir Belediyesi Yöneticilerinin, Üst Amirlerinin ve Daire Başkanının verdiği
görevleri yürütmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARDIMCI BİRİMLERİN BAĞLI OLDUĞU ANA BİRİMLER
Madde-14
Daire Başkanlığı Koordinatörü, İhale Birimi, Muhasebe Birimi, Evrak ve Arşiv Sorumlusu, Maaş
Mutemedi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi direkt olarak Daire
Başkanına bağlı çalışırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
YÜRÜRLÜLÜK
Madde-15
a) 15 Maddeden oluşan bu Yönetmelik Belediye Meclisinin onayı ve 3011 Sayılı Kanun gereği
mahalli gazetede ilanı ile yürürlüğe girer.
b) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Belediye meclisinin 10.09.2014 tarihli ve
275 sayılı kararı ile Belediye Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kabul
edildiğinden Gençlik ve Spor Daire Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliğine ait teklifin dairesine
iadesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Belediye meclisinin 10.09.2014 tarihli ve 275 sayılı kararı
ile Belediye Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kabul edildiğinden Gençlik ve
Spor Daire Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliğine ait teklifin dairesine iadesine ait komisyon
raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Çevre ve
Sağlık -Kanunlar - Kadın, Erkek Eşitlik komisyonlarımıza havale edilen, Gençlik ve Spor Daire
Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ait Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nın 24.06.2014
tarihli ve 21620232-010.03-63 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 13.09.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz Gençlik ve Spor Daire Başkanlığının ilgili Kanunlara, Tüzüklere, Yönetmeliklere ve
Tebliğlere dayanılarak hazırlanan, Kuruluş, Görev, Çalışma esas ve Usulleri yönetmeliği yazımız
ekindedir.
Makamınızca uygun görüldüğü takdirde yazımız ekinde bulunan Gençlik ve Spor Daire
Başkanlığı
Kuruluş, Görev, Çalışma esas ve Usulleri Yönetmeliğinin Onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye
Meclisine havalesini OLUR Emirlerinize arz ederim.
T.C
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ:
Madde-1
Bu Yönetmelik hükümleri, Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığınca
yapılacak olan hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli, ekonomik, yürürlükte bulunan Yasa ve
Mevzuatlara uygun şekilde yerine getirilmesi amacı ile Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerinin kuruluş,
görev, sorumluluk tanımları ve uygulanacak olan çalışma, iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esaslarını
belirler.
KAPSAM:
Madde-2
Bu Yönetmelik, Belediyemizin özel mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak teşkilat yapısı
değişiklik hakkı saklı kalmak kaydıyla, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı
ile alt birimlerinin kuruluş, görev, çalışma esas ve usulleri ile bu konulara ilişkin diğer hususları kapsar.
DAYANAK:
Madde-3
Bu Yönetmelik T.C. Anayasası'nın 58. ve 59. ile 124. Maddelerine istinaden; 5393 Sayılı
Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6331 Sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer ilgili Kanunlara, Tüzüklere, Yönetmeliklere ve Tebliğlere
dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR:
Madde-4
Bu Yönetmelikte geçen;
A- Ana Birimler:
Belediye
Başkan
Meclis
Encümen
Daire Başkanı
Şube Müdürü
: Adana Büyükşehir Belediyesini,
: Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanını,
: Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisini,
: Adana Büyükşehir Belediyesi Encümenini,
: Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanını,
: Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Şube
Müdürlerini
B-Yardımcı Birimler:
Daire Başkanlığı Koordinatörü
İhale Birimi
İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu
Gençlik Merkezleri Sorumlusu
Okullar, Etkinlikler, Kurslar ve
Organizasyonlar Sorumlusu
Spor Tesisleri Sorumlusu
İdari ve Teknik İşler Sorumlusu
Tesisler Yapım Onarım ve
Proje Sorumlusu
Ar - Ge Birimi sorumlusu
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
:Etkinlikler, kurslar, spor okulları, spor tesisleri, Ar-Ge, gençlik
merkezleri sorumluları, antrenörler, eğitmenler, sporcular ve kursiyerler
ile Daire Başkanı arasındaki koordinasyonu sağlar.
:Daire Başkanlığı ihalelerinin hazırlanacağı birimi,
:Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu,
:Gençlik Merkezlerinin İdari ve Teknik sorumluluğunu yapar
:Kurulacak okullar, yapılacak geleneksel, çağdaş, bilimsel-eğitsel
etkinlikler, kurslar ve organizasyonların idari ve teknik görevlerini yapar.
:Spor tesislerinin idari ve teknik sorumluluğunu yapar.
:Spor tesislerinde çalışan teknik ve idari personellerin amirliğini yapar
:Spor tesislerinin yapımı, bakım ve onarımından sorumlu personeli
:Gençlik ve Spor Daire Başkanı adına araştırma, İncelemeler yapar.
:Taşınır kayıt ve işlemlerini Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere
uygun şekilde yapar.
Tahakkuk ve Muhasebe Yetkilisi
:Daire Başkanlığının tüm ödeme ve tahsilat belgelerini, Bütçe Tablolarını,
mevzuata uygun olarak hazırlayan ve takip eden personeli,
Maaş mutemedi
:Memur, daimi işçi, geçici işçi ve sözleşmeli personelin maaş ve diğer
özlük haklarına ait belgelerini ve ödeme evraklarını düzenleyen personeli,
Yazı İşleri ve Evrak Sorumlusu
:Daire Başkanlığı ve bağlı şube müdürlükleri yazışmalarından ve
yazışma arşivinden sorumlu personeli ifade eder.
IKINCI BOLUM
DAİRE BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ
Madde-5
Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı, Daire Başkanının yönetim ve denetiminde aşağıda belirtilen
Şube Müdürlüleri ve bağlı birimlerinden oluşmaktadır.
1234-
Sağlık ve Fiziksel Uygunluğu Geliştirme Şube Müdürlüğü
Eğitim-Araştırma ve Sportif Altyapı Geliştirme Şube Müdürlüğü
Sportif Organizasyonlar Şube Müdürlüğü,
Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü,
5- Gençlik ve Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü,
DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
Madde-6
Daire Başkanlığı, İlgili Yasa ve Mevzuatlar çerçevesinde;
1. Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlükleri
faaliyetlerinde egzersiz, fiziksel ve sportif aktiviteleri; dil, din, ırk, cinsiyet ve felsefi inanç ayrımı
gözetilmeksizin adil, bütünleştirici ve güvenli bir yaklaşıma sahip olarak vatandaşların sağlık ve
sıhhatinin sürekli gelişiminin bir aracı olarak kabul edilmektedir;
2. Serbest zamanlarda tüm vatandaşların sağlık ve fiziksel uygunluğun geliştirilmesi için egzersiz,
fiziksel aktivite ve rekreasyonel sportif faaliyet programlarının geliştirilmesini ve uygulamasını,
çocuk ve gençlere temel hareket eğitimi ile farklı spor branşlarında çok yönlü temel spor
eğitiminin verilmesini, yeteneği tanımlanan gençlerin Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil
etmeye yönelik eğitimini, alt yapıdan yetiştirilen sporcular ile Adana ilini bölgesel, ulusal ve
uluslararası platformda başarılı şekilde temsili ile antrenör, sporcu ve idarecilerin sürekli
eğitimleri için bölgesel kamp, eğitim ve araştırma merkezini açılmasını ve hizmet vermesini
sağlamak;
3. Gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf, öğrenci kulüpleri, kurum ve kuruluşlar
için hizmet içi eğitimler düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri almak;
4. İl genelinde gençlik kampları kurmak, gençlik ve sporla ilgili etkinlikler ve yarışmalar
düzenlemek;
5. Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için öğrenci yurdu ve öğrenci evleri kurmak;
6. İl genelinde Spor ve Gençlik hizmetleri ile Meslek edindirme konularında Okullar ve Kurslar
açmak, bu okul ve kurslarda gerekli kurs ve eğitimleri verdirmek, bu kurs ve okullarda görevli
koordinatör, eğitmen ve antrenörleri istihdam etmek;
7. Gençlik ve spor alanında İhtiyaç duyulan yeni tesisleri projelendirmek ve standartlara uygun
olarak yapmak. Mevcut tesisleri Standartlara uygun hale getirmek için bakım ve onarım yaparak
en iyi şekilde hizmet verilmesini sağlamak;
8. Yerel, ulusal ve uluslararası çağdaş ve geleneksel gençlik etkinlikleri ile sportif organizasyonlar,
fitnes ve spor ekipmanları fuarı düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı turnuvalara katılacak bölgesel
sporcuları ayni ve nakdi yardımda bulunmak;
9. Kardeş şehirlerarasında sosyal bütünleşmeyi sağlamak, bilgi, tecrübe, kültür alışverişinde
bulunmak maksadıyla ziyaret, gezi ve etkinlikler tertipleyip kardeş şehirlerde olan bu ve buna
benzer etkinlikler ve sportif organizasyonlara katılmak;
10. Adana Bölgesinde faaliyet gösteren Amatör spor kulüplerini ayni ve nakdi yardımda bulunmak;
11. Gençlik örgütleri ile genç kadınların ve genç engellilerin konumlarını güçlendirmek maksadıyla
ilgili kurumlar ile işbirliği yapmak, ortak organizasyonlar düzenlemek. Gençlik etkinlikleri ile
sportif organizasyonlara katılmaları için destekte bulunmak;
12. Kurum içi ve dışı Sosyal dayanışmayı tesis etmek ve güçlendirmek için gençlik ve spor alanında
Adana Bölgesinde popüler olan spor branşlarında bölgesel şampiyonalar ve ligler tertiplemek;
13. Belediye Meclisi kararıyla yurt içi ve dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan
öğrencilerin, sporcuların, teknik yöneticilerin ve antrenörlerin ödüllendirilmesini sağlamak;
14. Kurum dışından mal ve hizmet alınması halinde, mevzuatlar çerçevesinde gereken iş ve işlemleri
yürütülmesini sağlamak;
15. Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek;
16. Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Bütçesini gençlik ve spor alanındaki kurslar, okullar, kamplar,
eğitimler, organizasyonlar, seyahatler ve ödülleri; ihtiyaçlara duyarlılık ilkesini göz önünde
bulundurarak ayni ve nakdi yardım yapmak;
17. Başkanlık Makamınca ve diğer üst makamlarca verilen emirleri yerinde ve zamanında yapmak ve
yaptırmak;
18. Adana ilinin gençlik ve spor politikalarının belirlenmesi ile mevcut uygulamaların
değerlendirilmesi için Adana Büyükşehir Belediyesinin himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü,
üniversiteler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü, Adana İl Emniyet
Müdürlüğü, Adana Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, spor kulüpleri
ve sivil toplum kuruluşları gibi tüm paydaşlar ile güçlü bağ oluşturularak açık ve samimi görüş
alış-verişinin sağlanması için iki yılda bir "Adana İl Gençlik ve Spor Şurası"nı toplantıya
çağırmak ve "Adana il gençlik, fiziksel aktivite ve spor stratejik planını" yayımlamak temel
görevler olarak kabul edilmektedir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
DAİRE BAŞKANI
Madde-7
1) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda Daire Başkanlığına verilen tüm görevlerin, Yasa ve
mevzuatlara uygun olarak etkin, süratli, ekonomik ve en verimli şekilde yerine getirilmesini sağlamak;
2) Hizmette devamlılığı sağlamak için faaliyetlerin planlaması, organizasyonu, yürütülmesi, denetlenmesi
ve değerlendirilmesi ile temel görevlerin kaliteli şekilde yapabilme yollarının araştırılması ve tüm
hizmetlerin kamuoyuna tanıtılabilmesi amacıyla bilgili ve deneyimli personelin görevlendirilmesi, takibi
ve diğer gerekli tedbirlerin alınması;
3) Birimler arası işbirliği, iletişim ve disiplini sağlayarak hizmetlerin en süratli ve en doğru şekilde yerine
getirilmesini temin etmek;
4) Personelin; verimli, etkin, ciddi ve özverili şekilde Belediyemize hizmet etmesini sağlamak;
5)Daire Başkanlığına bağlı tesis, okul, seyahat ve düzenlenecek kurslar ve eğitimler için, en ekonomik ve
verimli şekilde hizmet üretilmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almak;
6) Belediyemiz tüm birimleri ile işbirliği yapılmasını sağlamak;
7) Yürütülen hizmetlerin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik tedbirleri almak;
8) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereği Harcama Yetkilisi sıfatıyla
sorumluluklarını yerine getirmek;
9) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet
İhale Kanunu gereği İhale Yetkilisi sıfatıyla sorumluluklarını yerine getirmek;
10) Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak;
11) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, "İş Sağlığı ve
Güvenliği Kuruluna" Başkanlık etmek ve uygulamaları takip etmek;
12) Sorumluluğunda bulunan personeli en iyi şekilde yetiştirmek, rehberlik yapmak, kurumsal kimlik,
sorumluluk ve takım ruhu bilincinin gelişmesini sağlamak;
13) Hizmet içi eğitim programlarına önem vermek ve Personelin eğitim programlarına katılımını
sağlamak;
14) "Muhasebe Birimlisi Sorumlusu" vasıtasıyla Ödenek ve harcamaları takip etmek, ödeneklerle ilgili
değişiklik tekliflerini ilgili Daire Başkanlığına sunmak;
15) Stratejik plan, yıllık bütçe, performans programı ve faaliyet raporunun zamanında hazırlanarak
Mecliste görüşülmek üzere Başkanlık Makamına sunulmasını sağlamak;
16) Memur, Daimi işçi, geçici işçi ve sözleşmeli personelin maaş ve diğer özlük haklarına ait belgelerini
ve ödeme evraklarının "Maaş Mutemedi" tarafından düzenlenmesini ve takip edilmesini sağlamak;
17) Daire Başkanlığı Brifinginin hazırlanmasını ve güncel halde tutulmasını sağlamak;
18) Belediye Kanunları ve diğer ilgili tüm kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve mevzuatları takip
etmek ve uygulanmasını sağlamak;
19) Evrakların muhafazası ve imha işlemlerinin "Arşiv Sorumlusu" vasıtasıyla Devlet Arşivleri
Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmasını sağlamak;
20) Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak; Başkanlık Makamına bilgi ve rapor vermek;
21) "İhale Biriminin" kurulmasını sağlayarak Daire Başkanlığı tüm ihalelerinin bu birim tarafından
yapılmasını sağlamak;
22) Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlükleri
faaliyetlerini zamana bağlı olmaksızın istek ve ihtiyaca göre tam gün ve tüm yıl boyunca devam etmesini
sağlamak;
23)Belediyeyi en iyi şekilde temsil etmek ile görevli ve sorumludur.
ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER
Madde-8
1) Şube Müdürlüğü ile ilgili çalışmaların planlaması, organizasyonu, yürütülmesi, denetlenmesi ve
değerlendirilmesi ile temel görevlerin kaliteli şekilde yapabilme yollarının araştırılması ve tüm
hizmetlerin kamuoyuna tanıtılabilmesi amacıyla bilgili ve deneyimli personelin görevlendirilmesini,
görevlerini mevcut yasa ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
2) Sorumluluğunda bulunan personelin en iyi şekilde yetişmesi ve sürekli eğitimini sağlamak, hizmette
devamlılığın sağlanması için önemli ve kilit görevlere alternatif eleman yetiştirmek;
3) Biriminde görev yapan personelin bilgi ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında
yapılacak olan eğitim ve fuarlara katılmasını istediği personeli tespit ederek Daire Başkanlığına sunmak,
Müdürlüğü ile ilgili hizmet içi eğitim program taleplerini Daire Başkanlığına iletmek;
4) Meclise sunulmak üzere; stratejik plan, yıllık bütçe, performans programı ve faaliyet raporunu
zamanında hazırlayarak Daire Başkanlığına göndermek;
5) Şubesiyle ilgili görev bölümü yapmak, "Yardımcı Birimlerin" hizmet tanımlarını ve sorumluluklarını
"Görev Talimatı" haline getirerek Daire Başkanlığına sunmak, Daire Başkanının onayına müteakip
ilgililerine imza karşılığı tebliğ etmek ve görev talimatlarını çerçeveleterek ilgili yerlere asmak;
6) Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği gereği her yıl hizmeti aksatmayacak şekilde işçilerin izinlerini
planlayarak İşçi İzin Kuruluna gönderilmek üzere Daire Başkanlığına sunmak, Yıllık İzin Kaydı
defterinin tutulmasını sağlamak;
7) Evrakların muhafazası ve gerektiğinde imha işlemlerinin Devlet Arşivleri Yönetmeliği hükümlerine
göre yapılmasını sağlamak;
8) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerini uygulamak, gerekli tedbirleri almak,
Personelin yasa ve mevzuatlar çerçevesinde koruyucu güvenlik malzemelerini mutlaka kullanmasını
sağlamak, puantajları ve mesaileri düzenlemek;
9) Personelin mesai saatlerine ve çalışma programına riayet etmesini sağlamak;
10) İlgili personelin periyodik sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak;
11) İlgili Yasa ve Mevzuatlar çerçevesinde Personellerine ödül ve ceza sistemini uygulamak;
12) Tutulması gerekli defter ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulmasını sağlamak;
13) Şubesiyle ilgili ödenek ve harcamaları takip etmek, ihtiyaç duyulan ödenekleri Daire Başkanlığından
talep etmek ve ödenek aşımı yapmamak;
14) Verimli çalışma ve hizmetlerin süratle yerine getirilmesine yönelik olarak Şubeler arası
koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak;
15) Şube Müdürlüğü brifingini hazırlamak ve sürekli güncellemek;
16) Yurt içi ve yurt dışı gençlik ve spor etkinlikleri, spor ve spor tesisleri ve malzemeleri hakkında
teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip etmek;
17) Tüm çalışmaları Belediyemizin süreç yönetimi ve kalite politikasına uygun olarak yapmak;
18) Yapılan çalışmalar ve sonuçları hakkında Daire Başkanına bilgi vermek;
19) Resmi Gazete ve diğer yayım organlarından Yasa ve mevzuatları takip etmek, Yasa ve mevzuat
değişikliklerini uygulamak, yürürlüğe giren ve yürürlükten kaldırılan mevzuatları ilgili alt birimlerine
ulaştırmak;
20) Daire Başkanınca verilen diğer talimatları yerine getirmek.
SAĞLIK VE FİZİKSEL UYGUNLUĞU GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Madde-9
1. Sağlık ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için egzersiz, fiziksel aktivite ve rekreasyonel sporlara
il genelinde katılımı artırmak amacı ile Belediye Başkanlığının liderliğinde Herkes için Spor
Federasyonu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adana Amatör Sporlar Kulüpleri Federasyonu ve sivil
toplum kuruluşları gibi tüm paydaşlar ile güçlü bağ oluşturularak açık ve samimi iletişim kurmak
ve işbirliği yapmak;
2. Adana'da yaşayan her türlü sosyal grubun (çocuk ve gençlerin, engellilerin, yaşlıların, düşük
sosyo-ekonomik seviyedeki dezavantajlı grupların ve çok az hareket eden tüm insanların) hiçbir
ayrım (yaşına, cinsiyetine, ırkına, ekonomik seviyesine, fiziksel yeteneklerine, kültürüne, diline ve
yaşadığı yer) yapılmaksızın tüm fiziksel ve sportif etkinliklerden haberdar edilmesi ve yapılacak
her türlü tesis ve programdan yararlandırılmasını sağlamak;
3. Sağlık ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için egzersiz programları, fiziksel aktivite ile
rekreasyonel sporlara katılan bireylere ayni yardımda bulunmak;
4. Sağlık ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için egzersiz programlarının uygulanacağı, fiziksel
aktivite ile rekreasyonel sporların yapılacağı çok amaçlı spor salonları ile açık alanların ve
parkların planlaması, projelendirilmesini, yapımı ve işletilmesini sağlamak;
5. Belediyenin envanterinde bulunmayan veya yetersiz kalan sportif mekânları desteklemek için
kiralama ve hizmet alımları yapmak;
6. Sağlık ve fiziksel uygunluğunu geliştirmeye yönelik ihtiyacını gidermek için egzersiz eğitmeni,
antrenör ve teknik personeller istihdam etmek veya hizmet alımı yoluna gitmek;
7. Sağlık ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için egzersiz, fiziksel aktivite ve rekreasyonel sporlara
il genelinde katılımı artırmak amacı ile yerel, ulusal ve uluslararası hibe programlarını Adana İline
kazandırmak maksadıyla danışmanlık hizmeti almak;
8. Çalışmalarını; toplumun ihtiyaçlarına, isteklerine ve günün teknolojik gelişmelerini göz önünde
bulundurarak planlamak ve güncelleştirerek yapmak;
9. Daire Başkanınca verilen diğer talimatları yerine getirmek.
EĞİTİM-ARAŞTIRMA VE SPORTİF ALT YAPIYI GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Madde-10
1.
Toplumun her kesiminden çocuklara yaşam boyu sağlıklarını geliştirmesi ve koruyabilmesi için
sevdikleri türden fiziksel ve sportif etkinliklere farklı ortamlarda katılım için temel hareket ve
spor eğitimi kursları vermek, yeteneği tanımlanan çocukların daha planlı yapılandırılmış sportif
eğitim almalarını sağlayarak onların Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil etmeye
yönlendirmek;
2. Temel hareket ve spor eğitimi kursları için antrenör ve teknik personeller istihdam etmek veya
hizmet alımı yoluna gitmek;
3. Farklı spor branşlarında alt yapıdan yetiştirilen üst düzey amatör sporcular, antrenörler, hakemler,
spor kulüpleri ile sağlık ve fiziksel uygunluk alanındaki egzersiz eğitmenleri ve antrenörlerin
sürekli eğitimlerini sağlamak; geleneksel ve Olimpik sporlarla ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel
toplantılar ile eğitim seminerleri düzenlemek; afiş, kitap, broşür gibi eğitim materyallerini hem
yazılı hem de elektronik ortamda yayımlamak;
4. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek performansa yönelik hizmet veren kamp, eğitim
ve araştırma merkezinin hizmete açmak; alt yapıdan yetiştirdiği sporcuları ile olimpik sporlarda
ulusal spor sistemini desteklemek; etik anlamda sistemli şekilde bölgesel, ulusal ve uluslararası
yarışmalarda gelişen genç sporcularının başarısını artırmak;
5. Adana İlinin farklı spor branşlarında temsil ihtiyacını uzun vadeli karşılamak için çocuk ve
gençlere yönelik temel hareket ve spor eğitimi kursları düzenlemek;
6. Adana Büyükşehir Belediyesi Yöneticilerinin, Üst Amirlerinin ve Daire Başkanının verdiği
görevleri yürütmek;
7. Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim-Araştırma ve Sportif Alt Yapıyı Geliştirme Şube
Müdürlüğünü sevk ve idare etmek;
8. Eğitim-Araştırma ve Sportif Alt Yapıyı Geliştirme Şube Müdürlüğünün yetki, görev, sorumluluk
ve faaliyetlerini; Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının
yürürlükte bulunan genelge, yönerge, bildiri, prensip kararları ve talimatları ile kanun, tüzük ve
yönetmelik maddelerine uygun olarak yönetmek;
9. Toplumun her kesiminden çocuklara yaşam boyu sağlıklarını geliştirmesi ve koruyabilmesi için
sevdikleri türden fiziksel ve sportif etkinliklere farklı ortamlarda katılım için amacı ile yerel,
ulusal ve uluslararası hibe programlarını Adana İline kazandırmak maksadıyla danışmanlık
hizmeti almak;
10. Bölgesel, ulusal, uluslararası ve Olimpiyat Oyunlarını da kapsayan tüm seviyelerde sporun,
ekonominin ve turizmin gelişimini destekleyen tüm sportif şampiyonaların, turnuvaların,
müsabaka ve maçların ev sahipliğini yapan il olmak için gerekli alt yapı ve tesisleşmeyi sağlamak
için planlama ve bütçelendirme yapmak;
11. Gençlik kuruluşları ile ilgili egzersiz, fiziksel aktivite ve spor eğitimi alanında faal olan kurum /
kuruluşlar ve iş dünyası ile işgücü piyasasının temsilcileri arasında işbirliğini teşvik edecek
çalışmalarda bulunmak;
12. Belediyemiz envanterinde bulunmayan veya yetersiz kalan sportif alan ve tesisleri hizmete
sunmak için kiralama ve hizmet alımları yapmak;
13. Eğitim-Araştırma ve Sportif Alt Yapıyı Geliştirme Şube Müdürlüğü çalışmalarını; toplumun
ihtiyaçlarına, isteklerine ve günün teknolojik gelişmelerini göz önünde bulundurarak planlamak ve
güncelleştirerek yapmak;
14. Adana Büyükşehir Belediyesi Yöneticilerinin, Üst Amirlerinin ve Daire Başkanının verdiği
görevleri yürütmek;
SPORTİF ORGANİZASYONLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Madde-11
1. Adana ili kapsamında ilgili spor federasyonları ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde mahalli ve
amatör spor takımlar arasında ligler, turnuvalar ve yarışmalar ile bireysel sporcular arasında
2.
3.
4.
5.
6.
7.
müsabakalar ile geleneksel sportif gösteri ve müsabakalar düzenlemek; sağlık ve fiziksel
uygunluğu geliştirmeye yönelik rekreasyonel yarışmaları ve etkinlikleri organize etmek;
Adana'da yaşayan tüm insanların yaşına, cinsiyetine, ekonomik seviyesine, fiziksel yeteneklerine,
ırkına, kültürüne, diline ve yaşadığı yere bakılmaksızın tüm fiziksel ve sportif etkinliklerden
haberdar edilmesi, yapılan tüm faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması ve yıllık sportif faaliyet
raporunun hazırlanması ve Daire Başkanlığına sunulması;
Ulusal ve uluslararası müsabaka ve yarışmalarda ilk üçe girerek kürsüye çıkan sporculara ödül ve
teşvik edici ayni ve nakdi yardımda bulunmak;
Amatör spor kulüplerinin sportif faaliyetlerini ayni ve nakdi olarak desteklemek;
Mahalli ve amatör spor takımlar arasında ligler, turnuvalar ve yarışmalar ile bireysel sporcular
arasında müsabakalar ile geleneksel sportif gösteri ve müsabakalar düzenlemek amacı ile yerel,
ulusal ve uluslararası hibe programlarını Adana İline kazandırmak maksadıyla danışmanlık
hizmeti almak;
Çalışmalarını; toplumun ihtiyaçlarına, isteklerine ve günün teknolojik gelişmelerini göz önünde
bulundurarak planlamak ve güncelleştirerek yapmak;
Adana Büyükşehir Belediyesi Yöneticilerinin, Üst Amirlerinin ve Daire Başkanının verdiği
görevleri yürütmek;
GENÇLİK MERKEZLERİ VE MESLEK EDİNDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ,
Madde-12
1. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğünü sevk
ve idare etmek;
2. Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü faaliyetlerini dil, ırk, cinsiyet, felsefi
inanç ve din ayrımı gözetmeksizin yürütmek;
3. Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü yetki, görev, sorumluluk ve
faaliyetlerini; Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının
yürürlükte bulunan genelge, yönerge, bildiri, prensip kararları ve talimatları ile kanun, tüzük ve
yönetmelik maddelerine uygun olarak yönetmek;
4. Gençlik Merkezleri ve meslek edindirme kursları açmak, açılan bu alanlarda gerekli eğitmen ve
öğretici ve teknik personeller istihdam etmek veya hizmet alımı yoluna gitmek;
5. Gençlik merkezleri ve meslek edindirme kurslarında başarılı olan kursiyerlere ödül ve teşvik edici
prim, ayni ve nakdi yardımlar sağlamak;
6. Meslek edindirme kursları vasıtası ile çeşitli meslek gruplarının eğitimi ile ilgili eğitici, öğretici
faaliyetler düzenlemek;
7. Gençlik ve Spor alanında faaliyet gösteren vakıf, dernek, öğrenci kulüpleri, spor okulları ve diğer
kurum ve kuruluşları ayni ve nakdi olarak desteklemek;
8. Gençlerin sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda kapasitelerini geliştirmek amaçlı yerel, ulusal ve
uluslararası hibe programlarını şehrimize kazandırmak maksadıyla danışmanlık hizmeti almak;
9. Gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf, öğrenci kulüpleri, kurum ve kuruluşların
bilinçli ve verimli hizmet etmeleri ve bahsi geçen gruplara mensup üye ve gönüllülerin
bilinçlendirilmesi maksadıyla hizmet içi eğitimler düzenlemek ve bu alanlarda danışmanlık
hizmeti almak;
10. Kentimizdeki Üniversiteleri kazanan öğrencileri karşılamak, kayıt iş ve işlemlerine yardımcı
olmak, yurtlara yerleşeceği zamana kadar misafir etmek için gerekeni yapmak;
11. Evrak Sorumlusu vasıtasıyla, Müdürlük yazışma evraklarının Belediye ve ilgili birimlere düzenli
ve güvenli bir şekilde hazırlanması, ulaştırılması, arşivlenmesi, sağlamak;
12. Çalışmalarını; toplumun ihtiyaçlarına, isteklerine ve günün teknolojik gelişmelerini göz önünde
bulundurarak planlamak ve güncelleştirerek yapmak;
13. Adana Büyükşehir Belediyesi Yöneticilerinin, Üst Amirlerinin ve Daire Başkanının verdiği
görevleri yürütmek;
GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Madde-13
1. Adana Büyükşehir Belediyesi Yöneticilerinin, Üst Amirlerinin ve Daire Başkanının verdiği
görevleri yürütmek;
2. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Tesisleri Şube Müdürlüğünü sevk ve idare etmek,
3. Gençlik ve Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü faaliyetlerini dil, ırk, cinsiyet, felsefi inanç ve din
ayrımı gözetmeksizin yürütmek;
4. Gençlik ve Spor Tesisleri Şube Müdürlüğünü yetki, görev, sorumluluk ve faaliyetlerini;
Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının yürürlükte bulunan
Genelge, Yönerge, Bildiri, Prensip Kararları ve Talimatları ile Kanun, Tüzük ve Yönetmelik
maddelerine uygun olarak yönetmek;
5. İhtiyaç duyulan gerekli tesisleri tespit etmek, yapılması için teklifte bulunmak, karar verilen
tesisleri projelendirmek ve bu tesislerin yapılması yönünde çalışmaları sürdürmek, mevcut
tesislerin güncel şartlara göre tekrar düzenlenmesi, çevre düzenlemelerinin yapılması, bakım
onarımlarının yapılarak en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak;
6. Adana İlinin muhtelif yerlerinde gençlik merkezleri ile yeni spor tesis ve alanları kurmak için
gerekli araştırma, plan ve projeler hazırlatmak ve hazırlanan projeler doğrultusunda yeni egzersiz,
fiziksel ve sportif aktivite alanları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek;
7. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve/veya bağlı bulunan tesisleri yönergelere göre
idare etmek ve sağlıklı verimli işlemesi için gerekli çalışmaları yürütmek;
8. İdari ve teknik personel ile müdürlüğe bağlı tesis personellerini görevlendirmek, denetlemek ve
toplantı ve görüşmelerde bulunmak;
9. Adana Büyükşehir Belediyesi Yöneticilerinin, Üst Amirlerinin ve Daire Başkanının verdiği
görevleri yürütmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARDIMCI BİRİMLERİN BAĞLI OLDUĞU ANA BİRİMLER
Madde-14
Daire Başkanlığı Koordinatörü, İhale Birimi, Muhasebe Birimi, Evrak ve Arşiv Sorumlusu, Maaş
Mutemedi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi direkt olarak Daire
Başkanına bağlı çalışırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
YÜRÜRLÜLÜK
Madde-15
a) 15 Maddeden oluşan bu Yönetmelik Belediye Meclisinin onayı ve 3011 Sayılı Kanun gereği
mahalli gazetede ilanı ile yürürlüğe girer.
b) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Belediye meclisinin 10.09.2014 tarihli ve
275 sayılı kararı ile Belediye Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kabul
edildiğinden Gençlik ve Spor Daire Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliğine ait teklifin dairesine
iadesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
ÇEVRE VE SAĞLIK - KANUNLAR -KADIN, ERKEK EŞİTLİK KOMİSYONU
Başkan
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Zafer KARA
Üye
Tahsin ŞAHİN
Üye
İlyas KARABULUT
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Mustafa DURAK
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Metin BUĞA
Üye
Oğuz ARIK
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Cumali PORTAKAL
Üye
Aysun KOCABAŞ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
09.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-311
Özü: Yumurtalık Belediyesine tahsis
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-235 sayılı yazısı ekinde sunulan, Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği'ne
üye olunmasına ait Plan ve Bütçe - İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler AB ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda
aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın,
Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Tüm Raylı Sistem
İşletmecileri Derneği'ne üye olunmasına ait Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 25.08.2014 tarihli ve 73988183730.02.02-917-4603 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 19.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana Raylı Sisteminin işletmesi işi ile Raylı Sistemin 2. Etabı ile ilgili projelendirme çalışmaları
Daire Başkanlığımıza bağlı Raylı Sistem Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Tüm Raylı
Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD), kent içi raylı sistemler alanında platform oluşturmak, sektörde
işbirliğini tesis etmek ve yeni fırsatların oluşumunu sağlamak, Türkiye'de bu alanda bilgi ve deneyimin
merkezi olmak, kent içi raylı sistemlerin destekleyicisi ve savunucusu olmak, yenilikçi ve ileriye dönük
çözümlerle sektör gelişiminin teşvik edicisi olmak amacıyla İstanbul'da 14 Mart 2012 tarihinde resmen
faaliyete geçmiştir. Derneğe üye olmamızın, derneğe üye Türkiye'deki diğer kent içi raylı sistem işletimi
yapan kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde dernek çatısı altında dernek kuruluş amaçları
doğrultusunda ortak çalışmalar yapılması yoluyla personelin bilgi ve tecrübelerin artmasına, mevcut
sistemin verimli ve etkili bir şekilde işletilmesine, yapılması planlanan raylı sistem projelerinin ülkemiz
çıkarlarına ve dünyadaki gelişmelere uygun olarak gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (p) fıkrasına dayanılarak Tüm Raylı Sistem
İşletmecileri Derneğine Büyükşehir Belediyemizin üye olabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye
Başkanına veya Başkanın uygun göreceği Daire Başkanlığına yetki verilmesi, 2014 yılında alınan karar ile
belirlenen 2013 yılı aidatı olan 3000 TL ile 2014 yılı aidatı olan 12.000 TL' nin 2014 Eylül ayına kadar
ödenmesi ve daha sonraki yıllarda yıllık ödenmesi gereken aidatların Belediyemiz bütçesinden
karşılanması için talebimizin Meclise Havale edilmesi hususunu arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği'ne
ait üye aidatının meclis kararının kesinleşmesi tarihinden itibaren ödenmesi ile derneğe üye olunmasına,
5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği'ne ait üye aidatının
meclis kararının kesinleşmesi tarihinden itibaren ödenmesi ile derneğe üye olunmasına ait komisyon
raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor - Ulaşım - Kanunlar -Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Tüm
Raylı Sistem İşletmecileri Derneği'ne üye olunmasına ait Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 25.08.2014 tarihli
ve 73988183-730.02.02-917-4603 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 19.09.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana Raylı Sisteminin işletmesi işi ile Raylı Sistemin 2. Etabı ile ilgili projelendirme çalışmaları
Daire Başkanlığımıza bağlı Raylı Sistem Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Tüm Raylı
Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD), kent içi raylı sistemler alanında platform oluşturmak, sektörde
işbirliğini tesis etmek ve yeni fırsatların oluşumunu sağlamak, Türkiye'de bu alanda bilgi ve deneyimin
merkezi olmak, kent içi raylı sistemlerin destekleyicisi ve savunucusu olmak, yenilikçi ve ileriye dönük
çözümlerle sektör gelişiminin teşvik edicisi olmak amacıyla İstanbul'da 14 Mart 2012 tarihinde resmen
faaliyete geçmiştir. Derneğe üye olmamızın, derneğe üye Türkiye'deki diğer kent içi raylı sistem işletimi
yapan kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde dernek çatısı altında dernek kuruluş amaçları
doğrultusunda ortak çalışmalar yapılması yoluyla personelin bilgi ve tecrübelerin artmasına, mevcut
sistemin verimli ve etkili bir şekilde işletilmesine, yapılması planlanan raylı sistem projelerinin ülkemiz
çıkarlarına ve dünyadaki gelişmelere uygun olarak gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (p) fıkrasına dayanılarak Tüm Raylı Sistem
İşletmecileri Derneğine Büyükşehir Belediyemizin üye olabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye
Başkanına veya Başkanın uygun göreceği Daire Başkanlığına yetki verilmesi, 2014 yılında alınan karar ile
belirlenen 2013 yılı aidatı olan 3000 TL ile 2014 yılı aidatı olan 12.000 TL' nin 2014 Eylül ayına kadar
ödenmesi ve daha sonraki yıllarda yıllık ödenmesi gereken aidatların Belediyemiz bütçesinden
karşılanması için talebimizin Meclise Havale edilmesi hususunu arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Tüm Raylı Sistem İşletmecileri
Derneği'ne ait üye aidatının meclis kararının kesinleşmesi tarihinden itibaren ödenmesi ile derneğe
üye olunmasına, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi
PLAN VE BÜTÇE - İ M A R VE BAYINDIRLIK -EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR ULAŞIM - KANUNLAR - Ç E V R E VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM
VE
SANAT - KENT
EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA
İLİŞKİLER - AB
VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ
DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
U. Bahri ÇETÎNKAYA
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Metin BUĞA
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Mehmet YASA
Üye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
Ali YAŞAR
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
Üye
Ertan SÜMER
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Zafer KARA
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Remzi KAR
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Üye
Vedat ÖZDER
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Ozan GÜLAÇTI
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
İlyas KARABULUT
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
Recep İZCİ
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Oğuz ARIK
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
Üye
Cumali PORTAKAL Tahsin ŞAHİN
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
09.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-312
Özü: Emniyet Müdürlüğü Binası
tadilatı işi
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-252 sayılı yazısı ekinde sunulan, Adana Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne
tahsisli Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 1882 ada, 667 parseldeki 466 m2 on katlı kargir binanın
tadilatına ait İmar ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve
Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış
İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Adana
Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne tahsisli Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 1882 ada, 667 parseldeki
466 m 2 on katlı kargir binanın tadilatına ait Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın 10.09.2014 tarihli ve
33765061.02-622.03-4458 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 29.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi: Adana Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü' nün 13.08.2014 tarih ve 75027471.31793(81373)-84262084 sayılı yazısı.
İlgi yazıda aynen " Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 1882 ada 667 parsel 466,00 m2 on katlı kargir
bina İl Özel İdaresine kayıtlı binanın boş bulunan asma kat ve üzerindeki 10 katı Emniyet Müdürlüğümüze
tahsis edilmiştir.
Söz konusu bina Emniyet Müdürlüğümüz Sosyal Projelerinin uygulanmasında ek hizmet binası
olarak kullanılması planlanmaktadır. Söz konusu binanın kullanıma açılması için; iç kapı, balkon kapıları,
wc kapıları ve daire giriş kapısının yapılması, binada bulunan ahşap pencerelerin sökülerek yerine pvc
pencere yapılması ile binanın dış cephesinin boyanması, vb. işlerin yaptırılması hususunu; arz ederim."
denmektedir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumlulukları
başlıklı 7. Maddesi gereğince Adana Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne tahsisli olan Seyhan İlçesi Döşeme
Mahallesi 1882 ada 667 parsel 466m 2 on katlı kargir binanın yazıda belirtilen inşaat tadilatı işlerinin
yaptırılması işiyle ilgili harcamaların Büyükşehir Belediyemiz bütçesinden karşılanması hususunda karar
alınmak üzere evrakın Meclis Başkanlığına havalesini arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne
tahsisli Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 1882 ada, 667 parseldeki 466 m2 on katlı kargir binanın
tadilatına ait teklifin kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne tahsisli Seyhan İlçesi,
Döşeme Mahallesi, 1882 ada, 667 parseldeki 466 m2 on katlı kargir binanın tadilatına ait komisyon
raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve
Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış
İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale
edilen, Adana Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne tahsisli Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 1882 ada, 667
parseldeki 466 m 2 on katlı kargir binanın tadilatına ait Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın 10.09.2014 tarihli ve
33765061.02-622.03-4458 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 29.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi: Adana Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü' nün 13.08.2014 tarih ve 75027471.31793(81373)-84262084 sayılı yazısı.
İlgi yazıda aynen " Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 1882 ada 667 parsel 466,00 m 2 on katlı kargir
bina İl Özel İdaresine kayıtlı binanın boş bulunan asma kat ve üzerindeki 10 katı Emniyet Müdürlüğümüze
tahsis edilmiştir.
Söz konusu bina Emniyet Müdürlüğümüz Sosyal Projelerinin uygulanmasında ek hizmet binası
olarak kullanılması planlanmaktadır. Söz konusu binanın kullanıma açılması için; iç kapı, balkon kapıları,
wc kapıları ve daire giriş kapısının yapılması, binada bulunan ahşap pencerelerin sökülerek yerine pvc
pencere yapılması ile binanın dış cephesinin boyanması, vb. işlerin yaptırılması hususunu; arz ederim."
denmektedir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumlulukları
başlıklı 7. Maddesi gereğince Adana Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne tahsisli olan Seyhan İlçesi Döşeme
Mahallesi 1882 ada 667 parsel 466m 2 on katlı kargir binanın yazıda belirtilen inşaat tadilatı işlerinin
yaptırılması işiyle ilgili harcamaların Büyükşehir Belediyemiz bütçesinden karşılanması hususunda karar
alınmak üzere evrakın Meclis Başkanlığına havalesini arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne
tahsisli Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 1882 ada, 667 parseldeki 466 m 2 on katlı kargir binanın
tadilatına ait teklifin kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - PLAN VE BÜTÇE -EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR ULAŞIM - KANUNLAR - Ç E V R E VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM VE SANAT - KENT
EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA
İLİŞKİLER - AB VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Mehmet YASA
Üye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Metin BUĞA
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Soner DUMAN
Üye
U. Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
Ali YAŞAR
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Zafer KARA
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Remzi KAR
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Ozan GÜLAÇTI
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
İlyas KARABULUT
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
Ertan SÜMER
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Oğuz ARIK
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
Recep İZCİ
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Cumali PORTAKAL
Üye
Tahsin ŞAHİN
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
09.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-313
Özü: Yumurtalık Belediyesine tahsis
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-246 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yumurtalık İlçesi Kemalpaşa Mahallesinde
bulunan, 253 ada 20 ve 45 parsel nolu taşınmazların üzerindeki muhdesatlarla birlikte sportif faaliyetlerde
kullanılmasına ait Kanunlar - İmar ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım - Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler AB ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler Kanunlar -Ulaşım
komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar - İmar
ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Çevre ve Sağlık - Kadın,
Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Yumurtalık İlçesi
Kemalpaşa Mahallesinde bulunan, 253 ada 20 ve 45 parsel nolu taşınmazların üzerindeki muhdesatlarla
birlikte sportif faaliyetlerde kullanılmasına ait Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'nın 08.09.2014 tarihli
ve 43759167-622.03/5197 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 02.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi : Yumurtalık İlçe Belediyesi' nin 05.09.2014 tarih ve 1876 sayılı yazısı.
Yumurtalık İlçe Belediyesi ilgi yazıları ile İlimiz, Yumurtalık İlçesi, Kemalpaşa Mahallesinde
bulunan 253 ada, 20 ve 45 parsel nolu taşınmazların üzerindeki muhdesatlarla birlikte sportif faaliyetlerde
kullanılmak üzere adlarına tahsis edilmesi talep edilmiştir.
Tahsisi talep edilen taşınmazlarda Kemalpaşa Mahallesinde bulunan tapuda, 253 ada, 20 parsel
numaralı 11.935,16 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz 6360 sayılı kanunun geçici 1. maddesinin
5. fıkrası gereğince tüzel kişiliği kaldırılan Adana İl Özel İdaresine ait iken 02.06.2014 tarih ve 02 sayılı
Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı ile belediyemize devredilen ve belediyemiz adına tescilli
olup, Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 253 ada, 45 parsel numaralı 15.639,16 m 2 yüzölçümlü tarla vasıflı
taşınmaz ise Maliye Hazinesi adına tescillidir.
Bu itibarla; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 253 ada,
45 parsel numaralı taşınmaz değerlendirilmeye alınmamış olup Mülkiyeti Belediyemize ait Yumurtalık
İlçesi Kemalpaşa Mahallesinde bulunan tapuda 253 ada 20 parsel numaralı 11.935,16 m 2
yüzölçümlü tarla
vasıflı taşınmaz üzerinde mevcut olan tüm ( futbol sahası, Halı Saha ve tesislerin) muhdesatların bakım
onarım, güvenlik, elektrik giderleri v.b. gibi tüm giderlerin Yumurtalık İlçe Belediyesi tarafından
karşılanması bunlara karşı belediyemizden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması şartları ile söz
konusu taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların
Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesine göre değerlendirilerek Yumurtalık İlçe
Belediyesine tahsisi konusunda gerekli meclis kararının alınması için yazımızın meclise havalesini
olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Yumurtalık İlçesi, Kemalpaşa
Mahallesinde bulunan, 253 ada 20 ve 45 parsel nolu taşınmazların üzerindeki muhdesatlarla birlikte sportif
faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilmesine ait teklifin kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Yumurtalık İlçesi, Kemalpaşa Mahallesinde bulunan, 253 ada
20 ve 45 parsel nolu taşınmazların üzerindeki muhdesatlarla birlikte sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere
tahsis edilmesine ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli
işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar İmar ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe — Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor - Ulaşım -Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen,
Yumurtalık İlçesi Kemalpaşa Mahallesinde bulunan, 253 ada 20 ve 45 parsel nolu taşınmazların üzerindeki
muhdesatlarla birlikte sportif faaliyetlerde kullanılmasına ait Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'nın
08.09.2014 tarihli ve 43759167-622.03/5197 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 02.10.2014
tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi : Yumurtalık İlçe Belediyesi' nin 05.09.2014 tarih ve 1876 sayılı yazısı.
Yumurtalık İlçe Belediyesi ilgi yazıları ile İlimiz, Yumurtalık İlçesi, Kemalpaşa Mahallesinde
bulunan 253 ada, 20 ve 45 parsel nolu taşınmazların üzerindeki muhdesatlarla birlikte sportif faaliyetlerde
kullanılmak üzere adlarına tahsis edilmesi talep edilmiştir.
Tahsisi talep edilen taşınmazlarda Kemalpaşa Mahallesinde bulunan tapuda, 253 ada, 20 parsel
numaralı 11.935,16 m 2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz 6360 sayılı kanunun geçici 1. maddesinin 5.
fıkrası gereğince tüzel kişiliği kaldırılan Adana İl Özel İdaresine ait iken 02.06.2014 tarih ve 02 sayılı
Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı ile belediyemize devredilen ve belediyemiz adına tescilli
olup, Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 253 ada, 45 parsel numaralı 15.639,16 m 2 yüzölçümlü tarla vasıflı
taşınmaz ise Maliye Hazinesi adına tescillidir.
Bu itibarla; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 253 ada, 45 parsel
numaralı taşınmaz değerlendirilmeye alınmamış olup Mülkiyeti Belediyemize ait Yumurtalık İlçesi
Kemalpaşa Mahallesinde bulunan tapuda 253 ada 20 parsel numaralı 11.935,16 m 2 yüzölçümlü tarla vasıflı
taşınmaz üzerinde mevcut olan tüm ( futbol sahası, Halı Saha ve tesislerin) muhdesatların bakım onarım,
güvenlik, elektrik giderleri v.b. gibi tüm giderlerin Yumurtalık İlçe Belediyesi tarafından karşılanması
bunlara karşı belediyemizden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması şartları ile söz konusu taşınmazın
5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri
Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesine göre değerlendirilerek Yumurtalık İlçe Belediyesine tahsisi
konusunda gerekli meclis kararının alınması için yazımızın meclise havalesini olurlarınıza arz ederim.
Denilmektedir.
Konunun
komisyonlarımızca yapılan
incelemesinde;
Yumurtalık İlçesi,
Kemalpaşa
Mahallesinde bulunan, 253 ada 20 ve 45 parsel nolu taşınmazların üzerindeki muhdesatlarla birlikte sportif
faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilmesine ait teklifin kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK - PLAN VE BÜTÇE - EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK
VE SPOR - ULAŞIM - Ç E V R E VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL KALKINMA,
TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM VE SANAT - KENT EKONOMİSİ VE
MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA İLİŞKİLER - AB
VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ - DEPREM VE DOĞAL
AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Zafer KARA
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Mehmet YASA
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
Ali YAŞAR
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
U. Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Recep İZCİ
Üye
Ertan SÜMER
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Bülent ATALAY
Üye
Mustafa DURAK
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
İlyas KARABULUT
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
Ozan GÜLAÇTI
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Oğuz ARIK
Üye
Üye
Yusuf KIZILOLUK
İbrahim DOĞAN
Üye
Cumali PORTAKAL
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ
Üye
Metin BUĞA
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Soner DUMAN
Üye
Üye
Tahsin ŞAHİN Muhammet BAYRAM
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
Üye
Remzi KAR
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-314
Özü: Yumurtalık Belediyesine tahsis
09.10.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-185 sayılı yazısı ekinde sunulan, mahkeme kararına istinaden Özel Servis
Araçları Yönetmeliğindeki bazı maddelerin iptaline ait Kanunlar -Ulaşım komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar Ulaşım komisyonlarımıza havale edilen, mahkeme kararına istinaden Özel Servis Araçları
Yönetmeliğindeki bazı maddelerin iptaline ait Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 29.05.2014 tarihli ve
44634449-301.05-1223-2715 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 18.09.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2013 tarih ve 300 sayılı Meclis kararı ile kabul
edilen 2014 yılına ait vergi, resim, harç ve ücret tarifesi uygulanmaktadır.
Adana 2. İdare Mahkemesinin 24.04.2014 tarih ve 2014/75 E. sayılı kararı ile 2014 yılına ait
ücret tarifesinin; 18. sayfasında yer alan Ticari Taşıt Tahsis Belgesi Ücreti başlığının (b) bendinde yer
alan "S" Grubu Özel Servis Aracı Plakaları için 253,00-TL, 19. sayfasında yer alan Şoför Uygunluk
Belgesi için 25,00-TL, 19. sayfada "S" servis araçları için 285,00-TL - 572,00-TL, 22. sayfada yer alan
her türlü resmi evrakın, suret fotokopisi onay ücreti için 7,50- TL olarak belirlenen kısımlarının
yürütmesi durdurulmuştur.
Yürütmenin durdurulmasına dair mahkeme kararı belediyemize 12.05.2014 tarihinde tebliğ
edilmiş ve 30 gün içerisinde uygulanması gerektiği belirtilmiştir.
Adana 2. İdare Mahkemesinin 24.04.2014 tarih ve 2014/75 E. sayılı kararı ile 2014 yılına ait
ücret tarifesinin servis araçları ile ilgili olan kısmı 31.05.2014 tarihi itibari ile yürütmesi durdurulacak
olup, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılan 16.01.2014 tarih ve 28 sayılı karar ile Özel
Servis Araçları yönetmeliğinde ilgili maddelerin iptali için, yazımızın Adana Büyükşehir Belediye
Meclisi' ne havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'
nin 16.01.2014 tarihli ve 28 sayılı Özel Servis Araçları Yönetmeliğine ait meclis kararındaki 2014 yılı
ücret tarifesinin; 18. sayfasında yer alan Ticari Taşıt Tahsis Belgesi Ücreti başlığının (b) bendinde yer
alan "S" Grubu Özel Servis Aracı Plakaları için 253,00 TL, 19. sayfasında yer alan Şoför Uygunluk
Belgesi için 25,00 TL, 19. sayfada "S" servis araçları için 285,00 TL - 572,00 TL, 22. sayfada yer alan
her türlü resmi evrakın suret fotokopisi onay ücreti için 7,50 TL olarak belirlenen kısımlarının Adana
2. İdare Mahkemesinin 24.04.2014 tarih ve 2014/75 E. sayılı kararı ile iptali yönündeki teklifin
kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar
verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 16.01.2014 tarihli
ve 28 sayılı Özel Servis Araçları Yönetmeliğine ait meclis kararındaki 2014 yılı ücret tarifesinin;
18. sayfasında yer alan Ticari Taşıt Tahsis Belgesi Ücreti başlığının (b) bendinde yer alan "S" Grubu
Özel Servis Aracı Plakaları için 253,00 TL, 19. sayfasında yer alan Şoför Uygunluk Belgesi için 25,00
TL, 19. sayfada "S" servis araçları için 285,00 TL - 572,00 TL, 22. sayfada yer alan her türlü resmi
evrakın suret fotokopisi onay ücreti için 7,50 TL olarak belirlenen kısımlarının Adana 2. İdare
Mahkemesinin 24.04.2014 tarih ve 2014/75 E. sayılı kararı ile iptali yönündeki komisyon raporunun
kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar Ulaşım komisyonlarımıza havale edilen, mahkeme kararına istinaden Özel Servis Araçları
Yönetmeliğindeki bazı maddelerin iptaline ait Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 29.05.2014 tarihli ve
44634449-301.05-1223-2715 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 18.09.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2013 tarih ve 300 sayılı Meclis kararı ile kabul
edilen 2014 yılına ait vergi, resim, harç ve ücret tarifesi uygulanmaktadır.
Adana 2. İdare Mahkemesinin 24.04.2014 tarih ve 2014/75 E. sayılı kararı ile 2014 yılına ait
ücret tarifesinin; 18. sayfasında yer alan Ticari Taşıt Tahsis Belgesi Ücreti başlığının (b) bendinde yer
alan "S" Grubu Özel Servis Aracı Plakaları için 253,00-TL, 19. sayfasında yer alan Şoför Uygunluk
Belgesi için 25,00-TL, 19. sayfada "S" servis araçları için 285,00-TL - 572,00-TL, 22. sayfada yer alan
her türlü resmi evrakın, suret fotokopisi onay ücreti için 7,50- TL olarak belirlenen kısımlarının
yürütmesi durdurulmuştur.
Yürütmenin durdurulmasına dair mahkeme kararı belediyemize 12.05.2014 tarihinde tebliğ
edilmiş ve 30 gün içerisinde uygulanması gerektiği belirtilmiştir.
Adana 2. İdare Mahkemesinin 24.04.2014 tarih ve 2014/75 E. sayılı kararı ile 2014 yılına ait
ücret tarifesinin servis araçları ile ilgili olan kısmı 31.05.2014 tarihi itibari ile yürütmesi durdurulacak
olup, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılan 16.01.2014 tarih ve 28 sayılı karar ile Özel
Servis Araçları yönetmeliğinde ilgili maddelerin iptali için, yazımızın Adana Büyükşehir Belediye
Meclisi' ne havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'
nin 16.01.2014 tarihli ve 28 sayılı Özel Servis Araçları Yönetmeliğine ait meclis kararındaki 2014 yılı
ücret tarifesinin; 18. sayfasında yer alan Ticari Taşıt Tahsis Belgesi Ücreti başlığının (b) bendinde yer
alan "S" Grubu Özel Servis Aracı Plakaları için 253,00 TL, 19. sayfasında yer alan Şoför Uygunluk
Belgesi için 25,00 TL, 19. sayfada "S" servis araçları için 285,00 TL - 572,00 TL, 22. sayfada yer alan
her türlü resmi evrakın suret fotokopisi onay ücreti için 7,50 TL olarak belirlenen kısımlarının Adana 2.
İdare Mahkemesinin 24.04.2014 tarih ve 2014/75 E. sayılı kararı ile iptali yönündeki teklifin kabulüne,
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
KANUNLAR - ULAŞIM KOMİSYONU
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Ali YAŞAR
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Zafer KARA
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
Üye
Üye
Üye
M.Ali ERZİN Vedat GÜNDOĞAN H. Hüseyin GÜNDÜZ Adil YİĞENLER
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-315
Özü: Yumurtalık Belediyesine tahsis
09.10.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-186 sayılı yazısı ekinde sunulan, mahkeme kararına istinaden Özel Servis
Araçları Yönetmeliğindeki 2014 yılı ücret tarifesinde belirtilen ücretlerin iptaline ait Kanunlar -Ulaşım
komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar Ulaşım komisyonlarımıza havale edilen, mahkeme kararına istinaden Özel Servis Araçları
Yönetmeliğindeki 2014 yılı ücret tarifesinde belirtilen ücretlerin iptaline ait Ulaşım Daire
Başkanlığı'nın 29.05.2014 tarihli ve 44634449-301.05-1225-2711 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 17.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2013 tarih ve 300 sayılı Meclis kararı ile kabul
edilen 2014 yılına ait vergi, resim, harç ve ücret tarifesi uygulanmaktadır.
Adana 2. İdare Mahkemesinin 24.04.2014 tarih ve 2014/75 E. sayılı kararı ile 2014 yılına ait
ücret tarifesinin; 18. sayfasında yer alan Ticari Taşıt Tahsis Belgesi Ücreti başlığının (b) bendinde yer
alan "S" Grubu Özel Servis Aracı Plakaları için 253,00-TL, 19. sayfasında yer alan Şoför Uygunluk
Belgesi için 25,00-TL, 19. sayfada "S" servis araçları için 285,00-TL - 572,00-TL, 22. sayfada yer alan
her türlü resmi evrakın, suret fotokopisi onay ücreti için 7,50- TL olarak belirlenen kısımlarının
yürütmesi durdurulmuştur.
Yürütmenin durdurulmasına dair mahkeme kararı belediyemize 12.05.2014 tarihinde tebliğ
edilmiş ve 30 gün içerisinde uygulanması gerektiği belirtilmiştir.
Adana 2. İdare Mahkemesinin 24.04.2014 tarih ve 2014/75 E. sayılı kararı ile 2014 yılına ait
ücret tarifesinin servis araçları ile ilgili olan kısmı 31.05.2014 tarihi itibari ile yürütmesi durdurulacak
olup, 2014 yılı ücret tarifinde belirtilen ücretlerin iptali için, yazımızın Adana Büyükşehir Belediye
Meclisi' ne havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'
nin 16.01.2014 tarihli ve 28 sayılı Özel Servis Araçları Yönetmeliğine ait meclis kararındaki 2014 yılı
ücret tarifesinin; 18. sayfasında yer alan Ticari Taşıt Tahsis Belgesi Ücreti başlığının (b) bendinde yer
alan "S" Grubu Özel Servis Aracı Plakaları için 253,00 TL, 19. sayfasında yer alan Şoför Uygunluk
Belgesi için 25,00 TL, 19. sayfada "S" servis araçları için 285,00 TL - 572,00 TL, 22. sayfada yer alan
her türlü resmi evrakın suret fotokopisi onay ücreti için 7,50 TL olarak belirlenen kısımlarının Adana
2. İdare Mahkemesinin 24.04.2014 tarih ve 2014/75 E. sayılı kararı ile iptali yönündeki teklifin
kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar
verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 16.01.2014 tarihli
ve 28 sayılı Özel Servis Araçları Yönetmeliğine ait meclis kararındaki 2014 yılı ücret tarifesinin;
18. sayfasında yer alan Ticari Taşıt Tahsis Belgesi Ücreti başlığının (b) bendinde yer alan "S" Grubu
Özel Servis Aracı Plakaları için 253,00 TL, 19. sayfasında yer alan Şoför Uygunluk Belgesi için 25,00
TL, 19. sayfada "S" servis araçları için 285,00 TL - 572,00 TL, 22. sayfada yer alan her türlü resmi
evrakın suret fotokopisi onay ücreti için 7,50 TL olarak belirlenen kısımlarının Adana 2. İdare
Mahkemesinin 24.04.2014 tarih ve 2014/75 E. sayılı kararı ile iptali yönündeki komisyon raporunun
kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar Ulaşım komisyonlarımıza havale edilen, mahkeme kararına istinaden Özel Servis Araçları
Yönetmeliğindeki 2014 yılı ücret tarifesinde belirtilen ücretlerin iptaline ait Ulaşım Daire
Başkanlığı'nın 29.05.2014 tarihli ve 44634449-301.05-1225-2711 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 17.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2013 tarih ve 300 sayılı Meclis kararı ile kabul
edilen 2014 yılına ait vergi, resim, harç ve ücret tarifesi uygulanmaktadır.
Adana 2. İdare Mahkemesinin 24.04.2014 tarih ve 2014/75 E. sayılı kararı ile 2014 yılına ait
ücret tarifesinin; 18. sayfasında yer alan Ticari Taşıt Tahsis Belgesi Ücreti başlığının (b) bendinde yer
alan "S" Grubu Özel Servis Aracı Plakaları için 253,00-TL, 19. sayfasında yer alan Şoför Uygunluk
Belgesi için 25,00-TL, 19. sayfada "S" servis araçları için 285,00-TL - 572,00-TL, 22. sayfada yer alan
her türlü resmi evrakın, suret fotokopisi onay ücreti için 7,50- TL olarak belirlenen kısımlarının
yürütmesi durdurulmuştur.
Yürütmenin durdurulmasına dair mahkeme kararı belediyemize 12.05.2014 tarihinde tebliğ
edilmiş ve 30 gün içerisinde uygulanması gerektiği belirtilmiştir.
Adana 2. İdare Mahkemesinin 24.04.2014 tarih ve 2014/75 E. sayılı kararı ile 2014 yılına ait
ücret tarifesinin servis araçları ile ilgili olan kısmı 31.05.2014 tarihi itibari ile yürütmesi durdurulacak
olup, 2014 yılı ücret tarifinde belirtilen ücretlerin iptali için, yazımızın Adana Büyükşehir Belediye
Meclisi' ne havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'
nin 16.01.2014 tarihli ve 28 sayılı Özel Servis Araçları Yönetmeliğine ait meclis kararındaki 2014 yılı
ücret tarifesinin; 18. sayfasında yer alan Ticari Taşıt Tahsis Belgesi Ücreti başlığının (b) bendinde yer
alan "S" Grubu Özel Servis Aracı Plakaları için 253,00 TL, 19. sayfasında yer alan Şoför Uygunluk
Belgesi için 25,00 TL, 19. sayfada "S" servis araçları için 285,00 TL - 572,00 TL, 22. sayfada yer alan
her türlü resmi evrakın suret fotokopisi onay ücreti için 7,50 TL olarak belirlenen kısımlarının Adana 2.
İdare Mahkemesinin 24.04.2014 tarih ve 2014/75 E. sayılı kararı ile iptali yönündeki teklifin kabulüne,
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
KANUNLAR - ULAŞIM KOMİSYONU
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Ali YAŞAR
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Üye
Üye
H. Ender ÇULHACI M.Ali ERZİN Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Zafer KARA
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Adil YİĞENLER
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
09.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-316
Özü: Yumurtalık Belediyesine tahsis
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-226 sayılı yazısı ekinde sunulan, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi' nin
14.03.2008 tarihli ve 50, 51 ve 52 sayılı kararlarına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1212 E. 2014/1255 K. sayılı iptal kararına ait Kanunlar - İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar - İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 14.03.2008 tarihli
ve 50,51 ve 52 sayılı kararlarına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1212 E. - 2014/1255 K. sayılı
iptal kararına ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 08.08.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-6334
sayıl ı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 20.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Adana Valiliği tarafından Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve konusu
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 14.03.2008 tarih ve 50,51 ve 52 sayılı kararlarının iptaline
yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 26/06/2014 tarih ve 2013/1212 E.-2014/1255 K. sayılı kararı
ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, "... A grubu karne sahibi tarafından yapılması gerekli 1/5000 ölçekli revizyon
nazım imar planının, A grubu karneye sahip olmasına karşın hissedarı olduğu tüzel kişilikte hisse itibariyle
yeterli paya sahip olmayan müellif tarafından yapıldığı, anılan plan revizyonunu yeterliliğe sahip müellifçe
yapılmadığı, dolayısıyla uyuşmazlık konusu plan revizyonunda bu yönüyle mevzuata ve hukuka uyarlılık
bulunmadığı kanaatine varılmıştır." denmektedir.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 14.03.2008 tarih ve 50, 51 ve 52 sayılı kararlarına yönelik
Adana 1. İdare Mahkemesi 26/06/2014 tarih ve 2013/1212 E.-2014/1255 K. sayılı iptal kararı gereği
incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini
olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi' nin
14.03.2008 tarihli ve 50, 51 ve 52 sayılı kararlarına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1212 E. 2014/1255 K. sayılı iptal kararına ait teklifin mahkeme kararı gerekçeleri doğrultusunda 14.03.2008 tarihli
ve 50 sayılı kararı ile onaylanan ve aynı meclisin 18.07.2008 tarihli ve 103 sayılı kararı ile kesinleşen
4. etap revizyon nazım imar planında bahse konu yerle ilgili açılan davaya ait plan mahkeme kararına
uygun olarak iptali yönünde kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 14.03.2008 tarihli ve
50, 51 ve 52 sayılı kararlarına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1212 E. - 2014/1255 K. sayılı
iptal kararına ait teklifin mahkeme kararı gerekçeleri doğrultusunda 14.03.2008 tarihli ve 50 sayılı kararı
ile onaylanan ve aynı meclisin 18.07.2008 tarihli ve 103 sayılı kararı ile kesinleşen 4. etap revizyon nazım
imar planında bahse konu yerle ilgili açılan davaya ait plan mahkeme kararına uygun olarak iptali yönünde
kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin
yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar -İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen Adana Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 14.03.2008
tarihli ve 50,51 ve 52 sayılı kararlarına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1212 E. - 2014/1255
K. sayılı iptal kararına ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 08.08.2014 tarihli ve 13509581310.01.02-6334 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 20.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Adana Valiliği tarafından Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve konusu
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 14.03.2008 tarih ve 50,51 ve 52 sayılı kararlarının iptaline
yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 26/06/2014 tarih ve 2013/1212 E.-2014/1255 K. sayılı kararı
ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, "... A grubu karne sahibi tarafından yapılması gerekli 1/5000 ölçekli revizyon
nazım imar planının, A grubu karneye sahip olmasına karşın hissedarı olduğu tüzel kişilikte hisse itibariyle
yeterli paya sahip olmayan müellif tarafından yapıldığı, anılan plan revizyonunu yeterliliğe sahip müellifçe
yapılmadığı, dolayısıyla uyuşmazlık konusu plan revizyonunda bu yönüyle mevzuata ve hukuka uyarlılık
bulunmadığı kanaatine varılmıştır." denmektedir.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 14.03.2008 tarih ve 50, 51 ve 52 sayılı kararlarına yönelik
Adana 1. İdare Mahkemesi 26/06/2014 tarih ve 2013/1212 E.-2014/1255 K. sayılı iptal kararı gereği
incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini
olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi' nin
14.03.2008 tarihli ve 50, 51 ve 52 sayılı kararlarına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1212 E. 2014/1255 K. sayılı iptal kararına ait teklifin mahkeme kararı gerekçeleri doğrultusunda 14.03.2008 tarihli
ve 50 sayılı kararı ile onaylanan ve aynı meclisin 18.07.2008 tarihli ve 103 sayılı kararı ile kesinleşen 4.
etap revizyon nazım imar planında bahse konu yerle ilgili açılan davaya ait plan mahkeme kararına uygun
olarak iptali yönünde kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Mehmet YASA
Üye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Zafer KARA
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Özcan ÖZAL
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
09.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-317
Özü: Yumurtalık Belediyesine tahsis
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-247 sayılı yazısı ekinde sunulan, Adana İli, Ceyhan İlçesi, Hürriyet Mahallesi,
1610 ada ve 2 parselde bulunan hal için Adana Büyükşehir Belediyesi' nin S.S. Ceyhan Ticaret Merkezi
Toplu İşyeri Yapı Kooperatifine üye yapılmasına ait Çevre ve Sağlık - Plan ve Bütçe - İmar ve
Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar -Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal
Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal
Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Çevre ve Sağlık
- Plan ve Bütçe - İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar -Kadın,
Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği - Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, başkanın teklifi
ile gündem dışı olarak gündeme alınan, Adana İli, Ceyhan İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1610 ada ve
2 parselde bulunan hal için Adana Büyükşehir Belediyesi' nin S.S.Ceyhan Ticaret Merkezi Toplu İşyeri
Yapı Kooperatifine üye yapılmasına ait İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı'nın 08.09.2014 tarihli ve
25556817-303.05-950 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 15.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
5957 Sayılı Toptan Yaş Sebze ve Meyveler ile Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanununun 3. Maddesinin 3. Fıkrasında Toptancı hallerinin kuruluşunda ve başka
bir alana taşınmasında; malların arz ve talep derinliğinin bulunması üretici ve tüketicinin korunması,
toptancı hali sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı, üretici yoğunluğu ve tüketici piyasasının büyüklüğü,
toptancı hali kurulacak yerin coğrafi konumu, mesken ve işyerlerine, gıda güvenirliliği bakımından risk
oluşturan tesis ve benzeri yerlere uzaklığı ve ulaşım imkânları ile toptancı halinin çevreye, altyapıya ve
trafiğe getireceği yükler dikkate alınır denilmektedir. Ayrıca " Sebze Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri
Hakkındaki yönetmeliğin" 9-(1) Küçük, orta ve büyük toptancı hallerinde; a) İş yerleri, b) İdare binası, c)
Fiyat panosu, ç) Bilgi işlem sistemi, d) Hoparlör sistemi, e) Aydınlatma sistemi, f) Güvenlik kamerası, g)
Giriş-çıkış kontrol kulübesi, ğ) Ağırlık kontrol ünitesi, h) Çöp toplama yeri, ı) Tuvalet, i) Otopark, j) Boş
ambalaj depolama yeri bulunması zorunludur. Denilmektedir.
Bu nedenle; yukardaki şartları oluşan Adana İli, Ceyhan İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1610 ada ve
2 parselde bulunan hal için, Adana Büyükşehir Belediyesi' nin S.S. Ceyhan Ticaret Merkezi Toplu İşyeri
Yapı Kooperatifine üye yapılması hususunda karar alınmak üzere evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine
havale edilmesi hususunda; OLUR emirlerinizi arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli, Ceyhan İlçesi, Hürriyet
Mahallesi, 1610 ada ve 2 parselde bulunan hal için, Adana Büyükşehir Belediyesi' nin S.S. Ceyhan Ticaret
Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifine üye yapılmasına ait teklifin kabulüne, 5216 sayılı yasaya
istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar
verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli, Ceyhan İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1610 ada ve
2 parselde bulunan hal için, Adana Büyükşehir Belediyesi' nin S.S. Ceyhan Ticaret Merkezi Toplu İşyeri
Yapı Kooperatifine üye yapılmasına ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için
evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Çevre ve Sağlık
- Plan ve Bütçe - İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor - Ulaşım - Kanunlar Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, başkanın
teklifi ile gündem dışı olarak gündeme alınan, Adana İli, Ceyhan İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1610 ada ve 2
parselde bulunan hal için Adana Büyükşehir Belediyesi' nin S.S.Ceyhan Ticaret Merkezi Toplu İşyeri Yapı
Kooperatifine üye yapılmasına ait İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı'nın 08.09.2014 tarihli ve
25556817-303.05-950 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 15.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
5957 Sayılı Toptan Yaş Sebze ve Meyveler ile Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanununun 3. Maddesinin 3. Fıkrasında Toptancı hallerinin kuruluşunda ve başka
bir alana taşınmasında; malların arz ve talep derinliğinin bulunması üretici ve tüketicinin korunması,
toptancı hali sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı, üretici yoğunluğu ve tüketici piyasasının büyüklüğü,
toptancı hali kurulacak yerin coğrafi konumu, mesken ve işyerlerine, gıda güvenirliliği bakımından risk
oluşturan tesis ve benzeri yerlere uzaklığı ve ulaşım imkânları ile toptancı halinin çevreye, altyapıya ve
trafiğe getireceği yükler dikkate alınır denilmektedir. Ayrıca " Sebze Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri
Hakkındaki yönetmeliğin" 9-(1) Küçük, orta ve büyük toptancı hallerinde; a) İş yerleri, b) İdare binası, c)
Fiyat panosu, ç) Bilgi işlem sistemi, d) Hoparlör sistemi, e) Aydınlatma sistemi, f) Güvenlik kamerası, g)
Giriş-çıkış kontrol kulübesi, ğ) Ağırlık kontrol ünitesi, h) Çöp toplama yeri, ı) Tuvalet, i) Otopark, j) Boş
ambalaj depolama yeri bulunması zorunludur. Denilmektedir.
Bu nedenle; yukardaki şartları oluşan Adana İli, Ceyhan İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1610 ada ve 2
parselde bulunan hal için, Adana Büyükşehir Belediyesi' nin S.S. Ceyhan Ticaret Merkezi Toplu İşyeri
Yapı Kooperatifine üye yapılması hususunda karar alınmak üzere evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine
havale edilmesi hususunda; OLUR emirlerinizi arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli, Ceyhan İlçesi, Hürriyet
Mahallesi, 1610 ada ve 2 parselde bulunan hal için, Adana Büyükşehir Belediyesi' nin S.S. Ceyhan
Ticaret Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifine üye yapılmasına ait teklifin kabulüne, 5216 sayılı
yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle
karar verildi
ÇEVRE VE SAĞLIK - PLAN VE BÜTÇE - İ M A R VE BAYINDIRLIK -EĞİTİM, KÜLTÜR,
GENÇLİK VE SPOR - ULAŞIM - KANUNLAR - K A D I N , ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM
VE
SANAT - KENT
EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA
İLİŞKİLER - AB
VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ
DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Oğuz ARIK
Üye
Bülent ATALAY
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
U. Bahri ÇETİNKAYA
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
Metin BUĞA
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
Recep İZCİ
Üye
Zafer KARA
Üye
Remzi KAR
Üye
Mehmet YASA
Üye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Ertan SÜMER
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
İlyas KARABULUT
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Ozan GÜLAÇTI
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
Üye
Soner DUMAN
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Tahsin ŞAHİN
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
Ali YAŞAR
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Cumali PORTAKAL
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
10.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-318
Özü: Uygulama imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-159 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi,
3947 ada 7 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1326 Esas - 2014/711 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik Kanunlar - İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar -İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi, 3947 ada
7 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1326 Esas - 2014/711 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve 13509581-310.01.025112 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 13.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve
Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 3947 ada 7 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 29/04/2014 tarih ve 2013/1326 E.-2014/711 K. sayılı kararı ile
iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, "... dava konusu taşınmaz için tanımsız işlevsiz boşluk bırakılması plan yapım
yöntem ve tekniklerine uygun olmadığı, imar yolu olarak ayrılan kısmında ise şehircilik ilkelerine ve plan
yapım yöntem tekniklerine aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denmektedir.
Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 3947 ada 7 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 29/04/2014 tarih ve 2013/1326 E.-2014/711 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi,
3947 ada 7 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1326 Esas - 2014/711 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak, Kentsel Dönüşüm
Alanı' nın 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenerek kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi, 3947 ada
7 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1326 Esas - 2014/711 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak, Kentsel Dönüşüm Alanı'
nın 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenerek kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı
yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar -İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi, 3947 ada 7
parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1326 Esas - 2014/711 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve 13509581-310.01.025112 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 13.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve
Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 3947 ada 7 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 29/04/2014 tarih ve 2013/1326 E.-2014/711 K. sayılı kararı ile
iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, "... dava konusu taşınmaz için tanımsız işlevsiz boşluk bırakılması plan yapım
yöntem ve tekniklerine uygun olmadığı, imar yolu olarak ayrılan kısmında ise şehircilik ilkelerine ve plan
yapım yöntem tekniklerine aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denmektedir.
Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 3947 ada 7 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 29/04/2014 tarih ve 2013/1326 E.-2014/711 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı
Mahallesi, 3947 ada 7 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1326 Esas - 2014/711 Karar
sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne
alınarak, Kentsel Dönüşüm Alanı' nın 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenerek kabulüne, 5216
sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oybirliğiyle karar verildi
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Mehmet YASA
Üye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Zafer KARA
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Özcan ÖZAL
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
10.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-319
Özü: Uygulama imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-160 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi,
3969 ada 6 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1331 Esas - 2014/715 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik Kanunlar -İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar -İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi, 3969 ada
6 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1331 Esas - 2014/715 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve 13509581-310.01.025085 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 13.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve
Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 3969 ada 6 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 29/04/2014 tarih ve 2013/1331 E.-2014/715 K. sayılı kararı ile
iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, "... dava konusu taşınmaz için tanımsız işlevsiz boşluk bırakılması plan yapım
yöntem ve tekniklerine uygun olmadığı, imar yolu olarak ayrılan kısmında ise şehircilik ilkelerine ve plan
yapım yöntem tekniklerine aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denmektedir.
Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 3969 ada 6 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 29/04/2014 tarih ve 2013/1331 E.-2014/715 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi,
3969 ada 6 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1331 Esas - 2014/715 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak, Kentsel Dönüşüm
Alanı' nın 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenerek kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi, 3969 ada
6 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1331 Esas - 2014/715 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak, Kentsel Dönüşüm
Alanı'nın 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenerek kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, 5216
sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye
Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar -İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi, 3969 ada 6
parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1331 Esas - 2014/715 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve 13509581-310.01.025085 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 13.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve
Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 3969 ada 6 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 29/04/2014 tarih ve 2013/1331 E.-2014/715 K. sayılı kararı ile
iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, "... dava konusu taşınmaz için tanımsız işlevsiz boşluk bırakılması plan yapım
yöntem ve tekniklerine uygun olmadığı, imar yolu olarak ayrılan kısmında ise şehircilik ilkelerine ve plan
yapım yöntem tekniklerine aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denmektedir.
Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 3969 ada 6 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 29/04/2014 tarih ve 2013/1331 E.-2014/715 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı
Mahallesi, 3969 ada 6 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1331 Esas - 2014/715 Karar
sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne
alınarak, Kentsel Dönüşüm Alanı' nın 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenerek kabulüne, 5216
sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oybirliğiyle karar verildi
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Mehmet YASA
Üye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Zafer KARA
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Özcan ÖZAL
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
10.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-320
Özü: Uygulama imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-161 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 10017 ada
1 ve 2 parsellerde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/278 Esas - 2014/830 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik Kanunlar -İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar -İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 10017 ada 1 ve
2 parsellerde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/278 Esas - 2014/830 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve 13509581-310.01.025438 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 15.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Otogar Petrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti. tarafından Adana 1. İdare Mahkemesinde
açılan ve Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 10017 ada 1 ve 2 parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 16/05/2014 tarih ve 2013/278 E. - 2014/830 K. sayılı
kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, " ... 7 metre enkesitli imar yolunun taşınmazların bulunduğu alanın çevresinde
öngörülen arazi kullanım kararları ile bir bütünlük oluşturacak şekilde konut alanı ve ticaret alanı olacak
biçimde planlanması neticesinde bu yolun herhangi bir fonksiyonu ve anlamının kalmadığı ayrıca bu yol
nedeni ile taşınmazların güneyinde bulunan 10017 ada 3 nolu parselin çevresinde bulunan yapı adalarından
bağımsız olacak şekilde çok küçük bir yapı adası şeklinde kaldığı bu durumun plan bütünlüğünü bozduğu
anlaşıldığından imar planının bu kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır." denmektedir.
Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 10017 ada 1 ve 2 parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 16/05/2014 tarih ve 2013/278 E. - 2014/830 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi,
10017 ada 1 ve 2 parsellerde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/278 Esas - 2014/830 Karar sayılı iptal
kararının yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararı gerekçeleri göz önüne alınarak Büyükşehir
Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarihli ve 288 sayılı nazım imar planında parsellere ilişkin gösterimin
korunarak 7 metre imar yolunun plandan kaldırılarak kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın
alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 10017 ada 1 ve
2 parsellerde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/278 Esas - 2014/830 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararı gerekçeleri göz önüne alınarak Büyükşehir Belediye
Meclisinin 15.11.2013 tarihli ve 288 sayılı nazım imar planında parsellere ilişkin gösterimin korunarak
7 metre imar yolunun plandan kaldırılarak kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya
istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar -İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 10017 ada 1 ve 2
parsellerde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/278 Esas - 2014/830 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve 13509581-310.01.025438 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 15.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Otogar Petrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti. tarafından Adana 1. İdare Mahkemesinde
açılan ve Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 10017 ada 1 ve 2 parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 16/05/2014 tarih ve 2013/278 E. - 2014/830 K. sayılı
kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, " ... 7 metre enkesitli imar yolunun taşınmazların bulunduğu alanın çevresinde
öngörülen arazi kullanım kararları ile bir bütünlük oluşturacak şekilde konut alanı ve ticaret alanı olacak
biçimde planlanması neticesinde bu yolun herhangi bir fonksiyonu ve anlamının kalmadığı ayrıca bu yol
nedeni ile taşınmazların güneyinde bulunan 10017 ada 3 nolu parselin çevresinde bulunan yapı adalarından
bağımsız olacak şekilde çok küçük bir yapı adası şeklinde kaldığı bu durumun plan bütünlüğünü bozduğu
anlaşıldığından imar planının bu kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır." denmektedir.
Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 10017 ada 1 ve 2 parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 16/05/2014 tarih ve 2013/278 E. - 2014/830 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 10017
ada 1 ve 2 parsellerde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/278 Esas - 2014/830 Karar sayılı iptal
kararının yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararı gerekçeleri göz önüne alınarak
Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarihli ve 288 sayılı nazım imar planında parsellere ilişkin
gösterimin korunarak 7 metre imar yolunun plandan kaldırılarak kabulüne, 5216 sayılı yasaya
istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar
verildi.
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Mehmet YASA
Üye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Zafer KARA
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Özcan ÖZAL
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
10.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-321
Özü: Uygulama imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-162 sayılı yazısı ekinde sunulan, Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 534 ada
1 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/1671 Esas - 2014/1204 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik Kanunlar -İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar - İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 534 ada 1 parselde
Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/1671 Esas - 2014/1204 Karar sayılı iptal kararının yerine getirilmesine
yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-5539 sayılı
yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 15.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 2. İdare Mahkemesinde açılan ve Sarıçam
İlçesi Sofulu Mahallesi 534 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana
2. İdare Mahkemesi 16/06/2014 tarih ve 2013/1671 E.-2014/1204 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, "... dava konusu planla getirilen "konut dışı kentsel çalışma alanı" kullanım
kararının bir üst ölçekli plan olan 1/25.000 ölçekli nazım imar planına uygun olmadığı dolayısıyla plan
kademelenmesi açısından ölçekler arası tutarlılığın sağlanmadığı dolayısıyla dava konusu taşınmaz için
getirilen plan kararının şehircilik ilkeleri planlama esasları açısından hukuka ve kamu yararına uygun
olmadığı sonucuna varılmaktadır." denmektedir.
Sarıçam İlçesi Sofulu Mahallesi 534 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
Adana 2. İdare Mahkemesi 16/06/2014 tarih ve 2013/1671 E.-2014/1204 K. sayılı iptal kararı gereği
incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini
olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 534 ada
1 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/1671 Esas - 2014/1204 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararı gerekçeleri doğrultusunda 1/25000 ' lik plana Konut Dışı
Kentsel Alan olarak işlenerek kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 534 ada 1 parselde Adana
2. İdare Mahkemesinin 2013/1671 Esas - 2014/1204 Karar sayılı iptal kararının yerine getirilmesine
yönelik teklifin mahkeme kararı gerekçeleri doğrultusunda 1/25000 ' lik plana Konut Dışı Kentsel Alan
olarak işlenerek kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına,
gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar -İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 534 ada 1 parselde
Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/1671 Esas - 2014/1204 Karar sayılı iptal kararının yerine getirilmesine
yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-5539 sayılı
yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 15.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 2. İdare Mahkemesinde açılan ve Sarıçam
İlçesi Sofulu Mahallesi 534 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana
2. İdare Mahkemesi 16/06/2014 tarih ve 2013/1671 E.-2014/1204 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, "... dava konusu planla getirilen "konut dışı kentsel çalışma alanı" kullanım
kararının bir üst ölçekli plan olan 1/25.000 ölçekli nazım imar planına uygun olmadığı dolayısıyla plan
kademelenmesi açısından ölçekler arası tutarlılığın sağlanmadığı dolayısıyla dava konusu taşınmaz için
getirilen plan kararının şehircilik ilkeleri planlama esasları açısından hukuka ve kamu yararına uygun
olmadığı sonucuna varılmaktadır." denmektedir.
Sarıçam İlçesi Sofulu Mahallesi 534 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
Adana 2. İdare Mahkemesi 16/06/2014 tarih ve 2013/1671 E.-2014/1204 K. sayılı iptal kararı gereği
incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini
olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 534 ada
1 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/1671 Esas - 2014/1204 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararı gerekçeleri doğrultusunda 1/25000 ' lik plana
Konut Dışı Kentsel Alan olarak işlenerek kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın
alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Mehmet YASA
Üye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Zafer KARA
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Özcan ÖZAL
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
10.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-322
Özü: Uygulama imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-163 sayılı yazısı ekinde sunulan, Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, 203 ada
5 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/1596 Esas - 2014/1179 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik Kanunlar - İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar - İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, 203 ada
5 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/1596 Esas - 2014/1179 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve 13509581-310.01.025538 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 16.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 2. İdare Mahkemesinde açılan ve Sarıçam
İlçesi Balcalı Mahallesi 203 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana
2. İdare Mahkemesi 13/06/2014 tarih ve 2013/1596 E.-2014/1179 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, "... dava konusu taşınmazda öngörülen eğitim tesisleri alanının ve plan
genelinde öngörülen tüm eğitim tesisleri alanlarının imar planlarındaki gösterimlerinde yönetmelik ekinde
bulunan lejantta belirtilen gösterim teknikleri (ilköğretim tesisi, ortaöğretim tesisi gibi) kullanılarak
ayrıştırılmadığı hangi tür eğitim tesisi alanı olarak ayrıldığının belirtilmemesi nedeniyle bu tesislerin
önerildikleri konumlara uygun olup olmadıklarının denetiminin yapılamadığı dolayısıyla dava konusu
planın bu yönüyle şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır."
denmektedir.
Sarıçam İlçesi Balcalı Mahallesi, 203 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 13/06/2014 tarih ve 2013/1596 E. - 2014/1179 K. sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, 203 ada
5 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/1596 Esas - 2014/1179 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararı gerekçeleri doğrultusunda 1/5000 ' lik planda dava konusu
yerin üniversite alanı olarak belirtilerek kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için
evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, 203 ada 5 parselde Adana
2. İdare Mahkemesinin 2013/1596 Esas - 2014/1179 Karar sayılı iptal kararının yerine getirilmesine
yönelik teklifin mahkeme kararı gerekçeleri doğrultusunda 1/5000 ' lik planda dava konusu yerin
üniversite alanı olarak belirtilerek kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar -İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, 203 ada 5 parselde
Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/1596 Esas - 2014/1179 Karar sayılı iptal kararının yerine getirilmesine
yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-5538 sayılı
yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 16.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 2. İdare Mahkemesinde açılan ve Sarıçam
İlçesi Balcalı Mahallesi 203 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana
2. İdare Mahkemesi 13/06/2014 tarih ve 2013/1596 E.-2014/1179 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, "... dava konusu taşınmazda öngörülen eğitim tesisleri alanının ve plan
genelinde öngörülen tüm eğitim tesisleri alanlarının imar planlarındaki gösterimlerinde yönetmelik ekinde
bulunan lejantta belirtilen gösterim teknikleri (ilköğretim tesisi, ortaöğretim tesisi gibi) kullanılarak
ayrıştırılmadığı hangi tür eğitim tesisi alanı olarak ayrıldığının belirtilmemesi nedeniyle bu tesislerin
önerildikleri konumlara uygun olup olmadıklarının denetiminin yapılamadığı dolayısıyla dava konusu
planın bu yönüyle şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır. "
denmektedir.
Sarıçam İlçesi Balcalı Mahallesi, 203 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 13/06/2014 tarih ve 2013/1596 E. - 2014/1179 K. sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, 203
ada 5 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/1596 Esas - 2014/1179 Karar sayılı iptal
kararının yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararı gerekçeleri doğrultusunda 1/5000 '
lik planda dava konusu yerin üniversite alanı olarak belirtilerek kabulüne, 5216 sayılı yasaya
istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar
verildi
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Mehmet YASA
Üye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Zafer KARA
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Özcan ÖZAL
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
10.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-323
Özü: Uygulama imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-164 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi,
10620 ada 4 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1631 Esas - 2014/934 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik Kanunlar -İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar -İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi, 10620 ada
4 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1631 Esas - 2014/934 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve 13509581-310.01.025559 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 16.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Yüreğir
İlçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi 10620 ada 4 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 29/05/2014 tarih ve 2013/1631 E.-2014/934 K. sayılı kararı ile iptal
kararı almıştır.
Söz konusu kararda, "... taşınmazın plan kararının plan bütünlüğü içinde değerlendirilmesi
sonucunda, dava konusu taşınmaz için getirilen plan kararının şehircilik ilkeleri planlama tekniklerine
uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denmektedir.
Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi 10620 ada 4 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 29/05/2014 tarih ve 2013/1631 E.-2014/934 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
Mahallesi, 10620 ada 4 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1631 Esas - 2014/934 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilmesine yönelik mahkeme kararına ait teklifin gerekçeleri doğrultusunda
Yüreğir İlçe Belediyesince onaylı ıslah imar planında yer alan yapılaşma şartlarının kabul edilerek plana
işlenerek kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi, 10620 ada
4 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1631 Esas - 2014/934 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik mahkeme kararına ait teklifin gerekçeleri doğrultusunda Yüreğir İlçe Belediyesince
onaylı ıslah imar planında yer alan yapılaşma şartlarının kabul edilerek plana işlenerek kabulüne ait
komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için
evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar -İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi, 10620 ada 4
parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1631 Esas - 2014/934 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve 13509581-310.01.025559 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 16.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Yüreğir
İlçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi 10620 ada 4 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 29/05/2014 tarih ve 2013/1631 E.-2014/934 K. sayılı kararı ile iptal
kararı almıştır.
Söz konusu kararda, "... taşınmazın plan kararının plan bütünlüğü içinde değerlendirilmesi
sonucunda, dava konusu taşınmaz için getirilen plan kararının şehircilik ilkeleri planlama tekniklerine
uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denmektedir.
Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi 10620 ada 4 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 29/05/2014 tarih ve 2013/1631 E.-2014/934 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
Mahallesi, 10620 ada 4 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1631 Esas - 2014/934 Karar
sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik mahkeme kararına ait teklifin gerekçeleri
doğrultusunda Yüreğir İlçe Belediyesince onaylı ıslah imar planında yer alan yapılaşma şartlarının
kabul edilerek plana işlenerek kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için
evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Mehmet YASA
Üye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Zafer KARA
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Özcan ÖZAL
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
10.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-324
Özü: Uygulama imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-221 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi,
10619 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesinin
2013/1642 E. - 2014/1275 K. sayılı kararına ait Kanunlar - İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda
aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar -İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi, 10619 ada
2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/1642 E. 2014/1275 K. sayılı kararına ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 08.08.2014 tarihli ve 13509581310.01.02-6312 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 17.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 2. İdare Mahkemesinde açılan ve Yüreğir
İlçesi Şehir Erkut Akbay Mahallesi 10619 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
davada; Adana 2. İdare Mahkemesi 02/07/2014 tarih ve 2013/1642 E.-2014/1275 K. sayılı kararı ile iptal
kararı almıştır.
Söz konusu kararda, "... taşınmazın plan kararının plan bütünlüğü içinde değerlendirilmesi
sonucunda, dava konusu taşınmaz için getirilen plan kararının şehircilik ilkeleri planlama tekniklerine
uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denmektedir.
Yüreğir İlçesi Şehir Erkut Akbay Mahallesi 10619 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 02/07/2014 tarih ve 2013/1642 E.-2014/1275 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
Mahallesi, 10619 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare
Mahkemesinin 2013/1642 E. - 2014/1275 K. sayılı kararına ait teklifin mahkeme kararı gerekçeleri
doğrultusunda Yüreğir İlçe Belediyesince onaylı ıslah imar planında yer alan yapılaşma şartlarının kabul
edilerek plana işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi, 10619 ada
2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/1642 E. 2014/1275 K. sayılı kararına ait teklifin mahkeme kararı gerekçeleri doğrultusunda Yüreğir İlçe
Belediyesince onaylı ıslah imar planında yer alan yapılaşma şartlarının kabul edilerek plana işlenmesine ait
komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için
evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar -İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi, 10619 ada 2
parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/1642 E. 2014/1275 K. sayılı kararına ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 08.08.2014 tarihli ve 13509581310.01.02-6312 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 17.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 2. İdare Mahkemesinde açılan ve Yüreğir
İlçesi Şehir Erkut Akbay Mahallesi 10619 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
davada; Adana 2. İdare Mahkemesi 02/07/2014 tarih ve 2013/1642 E.-2014/1275 K. sayılı kararı ile iptal
kararı almıştır.
Söz konusu kararda, "... taşınmazın plan kararının plan bütünlüğü içinde değerlendirilmesi
sonucunda, dava konusu taşınmaz için getirilen plan kararının şehircilik ilkeleri planlama tekniklerine
uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denmektedir.
Yüreğir İlçesi Şehir Erkut Akbay Mahallesi 10619 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 02/07/2014 tarih ve 2013/1642 E.-2014/1275 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
Mahallesi, 10619 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare
Mahkemesinin 2013/1642 E. - 2014/1275 K. sayılı kararına ait teklifin mahkeme kararı gerekçeleri
doğrultusunda Yüreğir İlçe Belediyesince onaylı ıslah imar planında yer alan yapılaşma şartlarının
kabul edilerek plana işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Mehmet YASA
Üye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Zafer KARA
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Özcan ÖZAL
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
10.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-325
Özü: Uygulama imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-222 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi,
10618 ada, 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin
2013/1633 E. - 2014/936 K. sayılı kararına ait Kanunlar - İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda
aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar -İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi, 10618 ada
5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1633 E. 2014/936 K. sayılı kararına ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 08.08.2014 tarihli ve 13509581310.01.02-6121 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 23.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Yüreğir
İlçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi 10618 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 29/05/2014 tarih ve 2013/1633 E.-2014/936 K. sayılı kararı ile iptal
kararı almıştır.
Söz konusu kararda, "... taşınmazın plan kararının plan bütünlüğü içinde değerlendirilmesi
sonucunda, dava konusu taşınmaz için getirilen plan kararının şehircilik ilkeleri planlama tekniklerine
uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denmektedir.
Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi 10618 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 29/05/2014 tarih ve 2013/1633 E.-2014/936 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
Mahallesi, 10618 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 1. İdare
Mahkemesinin 2013/1633 E. - 2014/936 K. sayılı kararına ait teklifin Yüreğir İlçe Belediyesince onaylı
ıslah imar planında yer alan yapılaşma şartlarının mahkeme kararı gerekçeleri doğrultusunda kabul edilip
plana işlenerek kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi, 10618 ada
5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1633 E. 2014/936 K. sayılı kararına ait teklifin Yüreğir İlçe Belediyesince onaylı ıslah imar planında yer alan
yapılaşma şartlarının mahkeme kararı gerekçeleri doğrultusunda kabul edilip plana işlenerek kabulüne ait
komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için
evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar -İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi, 10618 ada 5
parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1633 E. 2014/936 K. sayılı kararına ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 08.08.2014 tarihli ve 13509581310.01.02-6121 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 23.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Yüreğir
İlçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi 10618 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 29/05/2014 tarih ve 2013/1633 E.-2014/936 K. sayılı kararı ile iptal
kararı almıştır.
Söz konusu kararda, "... taşınmazın plan kararının plan bütünlüğü içinde değerlendirilmesi
sonucunda, dava konusu taşınmaz için getirilen plan kararının şehircilik ilkeleri planlama tekniklerine
uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denmektedir.
Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi 10618 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 29/05/2014 tarih ve 2013/1633 E.-2014/936 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
Mahallesi, 10618 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 1. İdare
Mahkemesinin 2013/1633 E. - 2014/936 K. sayılı kararına ait teklifin Yüreğir İlçe Belediyesince onaylı
ıslah imar planında yer alan yapılaşma şartlarının mahkeme kararı gerekçeleri doğrultusunda kabul edilip
plana işlenerek kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Mehmet YASA
Üye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Zafer KARA
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Özcan ÖZAL
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
10.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-326
Özü: Uygulama imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-223 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi,
10619 ada 11 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin
2013/1614 E. - 2014/909 K. sayılı kararına ait Kanunlar - İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda
aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar -İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi, 10619 ada 11
parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1614 E. 2014/909 K. sayılı kararına ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 08.08.2014 tarihli ve 13509581310.01.02-6121 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 18.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Yüreğir
İlçesi Şehir Erkut Akbay Mahallesi 10619 ada 11 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 23/05/2014 tarih ve 2013/1614 E.-2014/909 K. sayılı kararı ile iptal
kararı almıştır.
Söz konusu kararda, "... taşınmazın plan kararının plan bütünlüğü içinde değerlendirilmesi
sonucunda, dava konusu taşınmaz için getirilen plan kararının şehircilik ilkeleri planlama tekniklerine
uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denmektedir.
Yüreğir İlçesi Şehir Erkut Akbay Mahallesi 10619 ada 11 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 23/05/2014 tarih ve 2013/1614 E.-2014/909 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
Mahallesi, 10619 ada 11 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 1. İdare
Mahkemesinin 2013/1614 E. - 2014/909 K. sayılı kararına ait teklifin mahkeme kararı gerekçeleri
doğrultusunda Yüreğir İlçe Belediyesi' nin onaylı ıslah imar planında yer alan yapılaşma şartlarının kabul
edilerek plana işlenerek kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi, 10619 ada
11 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1614 E. 2014/909 K. sayılı kararına ait teklifin mahkeme kararı gerekçeleri doğrultusunda Yüreğir İlçe Belediyesi'
nin onaylı ıslah imar planında yer alan yapılaşma şartlarının kabul edilerek plana işlenerek kabulüne ait
komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için
evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar -İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi, 10619 ada 11
parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/1614 E. 2014/909 K. sayılı kararına ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 08.08.2014 tarihli ve 13509581310.01.02-6121 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 18.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Yüreğir
İlçesi Şehir Erkut Akbay Mahallesi 10619 ada 11 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 23/05/2014 tarih ve 2013/1614 E.-2014/909 K. sayılı kararı ile iptal
kararı almıştır.
Söz konusu kararda, "... taşınmazın plan kararının plan bütünlüğü içinde değerlendirilmesi
sonucunda, dava konusu taşınmaz için getirilen plan kararının şehircilik ilkeleri planlama tekniklerine
uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denmektedir.
Yüreğir İlçesi Şehir Erkut Akbay Mahallesi 10619 ada 11 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 23/05/2014 tarih ve 2013/1614 E.-2014/909 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
Mahallesi, 10619 ada 11 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana
1.
İdare Mahkemesinin 2013/1614 E. - 2014/909 K. sayılı kararına ait teklifin mahkeme kararı
gerekçeleri doğrultusunda Yüreğir İlçe Belediyesi' nin onaylı ıslah imar planında yer alan yapılaşma
şartlarının kabul edilerek plana işlenerek kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın
alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Mehmet YASA
Üye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Zafer KARA
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Özcan ÖZAL
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-327
Özü: Nazım imar plan değişikliği
09.10.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-244 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi
11476 ada 3 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2012/1822 E. - 2014/770 K. sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarihli ve 227 sayılı kararı ile
onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik 5 (beş) adet itiraza ait İmar ve Bayındırlık
- Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek
Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek
Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve
Kent Estetiği - Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor - Ulaşım - Kanunlar -Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği - Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan
İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi 11476 ada 3 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2012/1822 E. 2014/770 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2014
tarihli ve 227 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik 5 (beş) adet
itiraza ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 05.09.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-6724 sayılı
yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 16.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi 11476 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar
planı kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 30.04.2014 tarih ve 2012/1822 E. - 2014/770 K. sayılı
iptal kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 10.07.2014 tarih ve 227 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay
süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. 25.07.2014-25.08.2014 tarihleri arasında ilan edilen nazım
imar planı değişikliğine yönelik 5 adet itiraz başvurusu yapılmıştır.
Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi 11476 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 30.04.2014 tarih ve 2012/1822 E. - 2014/770 K. sayılı iptal
kararı gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih ve 227 sayılı
kararına yönelik 5 adet itirazın incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak
üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi
11476 ada 3 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2012/1822 E. - 2014/770 K. sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarihli ve 227 sayılı kararı ile
onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik itirazlardan;
1-Uğur Oto. Oto. Yed. Par. Oto. Kir. Tur. Tek. Tar. Tic. İth. İhr. İnş. Ltd. Şti.
2-Tayfur SON ve Çukurova Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Tic. A.Ş.
3-Halil Mehmet GÖKOĞLU
4-Dörtler Motorlu Araçlar Ticaret Ltd. Şti.
5-M.Haluk ÜNDEĞER' e ait itirazların ayrı ayrı reddi ile 10.07.2014 tarih ve 227 sayılı meclis
kararının kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi 11476 ada 3 parselde
Adana 1. İdare Mahkemesinin 2012/1822 E. - 2014/770 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine
yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarihli ve 227 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000
ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik itirazlardan;
1-Uğur Oto. Oto. Yed. Par. Oto. Kir. Tur. Tek. Tar. Tic. İth. İhr. İnş. Ltd. Şti.
2-Tayfur SON ve Çukurova Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Tic. A.Ş.
3-Halil Mehmet GÖKOĞLU
4-Dörtler Motorlu Araçlar Ticaret Ltd. Şti.
5-M.Haluk ÜNDEĞER' e ait itirazların ayrı ayrı reddi ile 10.07.2014 tarih ve 227 sayılı meclis
kararının kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli
işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe — Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor - Ulaşım - Kanunlar -Çevre ve
Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış
İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale
edilen, Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi 11476 ada 3 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin
2012/1822 E. - 2014/770 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye
Meclisinin 10.07.2014 tarihli ve 227 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliğine yönelik 5 (beş) adet itiraza ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 05.09.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-6724 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 16.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi 11476 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar
planı kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 30.04.2014 tarih ve 2012/1822 E. - 2014/770 K. sayılı
iptal kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 10.07.2014 tarih ve 227 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay
süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. 25.07.2014-25.08.2014 tarihleri arasında ilan edilen nazım
imar planı değişikliğine yönelik 5 adet itiraz başvurusu yapılmıştır.
Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi 11476 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 30.04.2014 tarih ve 2012/1822 E. - 2014/770 K. sayılı iptal
kararı gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih ve 227 sayılı
kararına yönelik 5 adet itirazın incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak
üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi
11476 ada 3 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2012/1822 E. - 2014/770 K. sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarihli ve 227 sayılı kararı ile
onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik itirazlardan;
1-Uğur Oto. Oto. Yed. Par. Oto. Kir. Tur. Tek. Tar. Tic. İth. İhr. İnş. LTD. ŞTİ.
2-Tayfur SON ve Çukurova Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Tic. A.Ş.
3-Halil Mehmet GÖKOĞLU
4-Dörtler Motorlu Araçlar Ticaret LTD. ŞTİ.
5-M.Haluk ÜNDEĞER' e ait itirazların ayrı ayrı reddi ile 10.07.2014 tarih ve 227 sayılı meclis
kararının kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - PLAN VE BÜTÇE -EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR ULAŞIM - KANUNLAR - Ç E V R E VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM VE SANAT - KENT
EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA
İLİŞKİLER - AB VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Mehmet YASA
Üye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Soner DUMAN
Üye
U. Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
Metin BUĞA
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
Ali YAŞAR
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Recep İZCİ
Üye
Ertan SÜMER
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Zafer KARA
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Mustafa DURAK
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
Üye
Üye
Muhammet BAYRAM İlyas KARABULUT Ozan GÜLAÇTI
Üye
Remzi KAR
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Oğuz ARIK
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Cumali PORTAKAL
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ
Üye
Tahsin ŞAHİN
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
09.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-328
Özü: Nazım imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-20555 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesinde
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık
komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesinde
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet
ESENDEMİR' in vermiş olduğu 11.10.2013 tarihli ve 20555 sayılı dilekçesini görüşmek üzere
komisyonlarımız 16.08.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi 1/5000' lik Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili
Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 73687360-310-3550 sayılı yazısı ekinde bulunan
Nazım İmar Planı değişikliğinin gündeme alınmasını arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli, Çukurova İlçesi Beyazevler
Mahallesi 1/5000' lik Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 11.10.2013
tarih ve 73687360-310-3550 sayılı yazısı ekinde bulunan Nazım İmar Planı değişikliğinin teklif planda
yoğunluklar arttırılmış olduğundan bölgenin sosyal ve teknik alt yapı dengesini bozacağından teklifin
reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine
arzına oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli, Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi 1/5000' lik
Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 73687360310-3550 sayılı yazısı ekinde bulunan Nazım İmar Planı değişikliğinin teklif planda yoğunluklar arttırılmış
olduğundan bölgenin sosyal ve teknik alt yapı dengesini bozacağından teklifin reddine ait komisyon
raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesinde
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet
ESENDEMİR' in vermiş olduğu 11.10.2013 tarihli ve 20555 sayılı dilekçesini görüşmek üzere
komisyonlarımız 16.08.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi 1/5000' lik Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili
Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 73687360-310-3550 sayılı yazısı ekinde bulunan
Nazım İmar Planı değişikliğinin gündeme alınmasını arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli, Çukurova İlçesi Beyazevler
Mahallesi 1/5000' lik Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 11.10.2013
tarih ve 73687360-310-3550 sayılı yazısı ekinde bulunan Nazım İmar Planı değişikliğinin teklif planda
yoğunluklar arttırılmış olduğundan bölgenin sosyal ve teknik alt yapı dengesini bozacağından teklifin
reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine
arzına oyçokluğuyla karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
Başkan
Mehmet YASA
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Oğuz ARIK
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Bülent ATALAY
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Soner DUMAN
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
İbrahim ÖZEN
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
10.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-329
Özü: Uygulama imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-240 sayılı yazısı ekinde sunulan, Sarıçam İlçesi, İncirlik Mahallesi, 532 - 533 538 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal
Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal
Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği
Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam
İlçesi, İncirlik Mahallesi, 532- 533 - 538 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar
ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 05.09.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-6750 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 26.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Sarıçam İlçesi İncirlik
Mahallesi 532 - 533 - 538 parsel nolu taşınmazlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı talep edilmektedir.
Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait olan taşınmazlar, mevcut nazım imar planında eğitim tesis
alanı olarak planlanmıştır. Plan değişikliği ile eğitim tesis alanı olan sahanın spor tesisi olarak değiştirilerek
kullanımına uygun hale getirilmesi istenmektedir.
İlimiz Sarıçam İlçesi İncirlik Mahallesi 532 - 533 -538 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım
imar planı değişikliği teklifinin incelenerek 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak
üzere belediye meclisine havalesine olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; İlimiz, Sarıçam İlçesi, İncirlik Mahallesi,
532 - 533 - 538 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklifin Eğitim
Tesis Alanı olarak gözüken sahanın Spor Tesis Alanı olarak değiştirilmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; İlimiz, Sarıçam İlçesi, İncirlik Mahallesi, 532 - 533 - 538
parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklifin Eğitim Tesis Alanı olarak
gözüken sahanın Spor Tesis Alanı olarak değiştirilmesine ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı
yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve
Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış
İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale
edilen, Sarıçam İlçesi, İncirlik Mahallesi, 532- 533 - 538 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan
değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 05.09.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-6750
sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 26.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Sarıçam İlçesi İncirlik
Mahallesi 532 - 533 - 538 parsel nolu taşınmazlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı talep edilmektedir.
Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait olan taşınmazlar, mevcut nazım imar planında eğitim tesis
alanı olarak planlanmıştır. Plan değişikliği ile eğitim tesis alanı olan sahanın spor tesisi olarak değiştirilerek
kullanımına uygun hale getirilmesi istenmektedir.
İlimiz Sarıçam İlçesi İncirlik Mahallesi 532 - 533 -538 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım
imar planı değişikliği teklifinin incelenerek 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak
üzere belediye meclisine havalesine olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; İlimiz, Sarıçam İlçesi, İncirlik Mahallesi,
532 - 533 - 538 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklifin Eğitim
Tesis Alanı olarak gözüken sahanın Spor Tesis Alanı olarak değiştirilmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - PLAN VE BÜTÇE -EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR ULAŞIM - KANUNLAR - Ç E V R E VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM VE SANAT - KENT
EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA
İLİŞKİLER - AB VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Mehmet YASA
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Metin BUĞA
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Soner DUMAN
Üye
U. Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Recep İZCİ
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Ertan SÜMER
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
Ali YAŞAR
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Zafer KARA
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Mustafa DURAK
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Remzi KAR
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Ozan GÜLAÇTI
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
İlyas KARABULUT
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Oğuz ARIK
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Cumali PORTAKAL
Üye
Tahsin ŞAHİN
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-330
Özü: Hizmet alım ihalesi
09.10.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-264 sayılı yazısı ekinde sunulan, hizmet alım ihalelerine ait Plan ve Bütçe İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın,
Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın,
Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, hizmet alım
ihalelerine ait Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı'nın 08.10.2014 tarihli ve 10401481-934.02.18-419
sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 09.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13.08.2014 tarih 67597785-050.01.04-244 sayılı
kararında;
6360 sayılı kanun kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanlarındaki
her türlü bulvar, refüj, göbek, kaldırım, piknik ve rekreasyon alanlarının bakımı, onarımı, bitkilendirilmesi,
sulanması, sabit sulama sistemlerinin işletilmesi, havuz, şelale bakım ve işletilmesi, her türlü yeşil alanların
bakımı, belediyemiz hizmet birimlerinde bulunan bilgisayar donanım ve programlarının yazılım, kullanım
bakım ve onarımı, sinyalizasyon tesislerinin bakım ve onarımı, parklar, bulvarlar, yürüyüş yolları,
rekreasyon alanları, mezarlıkların ve hizmet birimlerinin aydınlatma sistemleri ile kompanzasyon
tesislerinin bakım ve onarımı, hizmet birimleri, rekreasyon alanları, kaldırım ve bulvarların temizliği ve
bakımı, çöp ve katı atık nakli, vektör mücadelesi yapılması, mezarlıkların temizliği, bakım defin ve şehirler
arası nakil işlerinin yapılması, hizmet birimleri parklar ile rekreasyon alanlarının korunması ve
güvenliğinin sağlanması, hizmet birimlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması, makine - teçhizat bakım
ve onarımı, sağlık veterinerlik hizmetleri, alt yapı ve asfalt yapı ve onarımı, toplu ulaşım ve taşıma
hizmetleri, sosyal tesislerin işletilmesi, hizmet alım işlerinin 5393 sayılı Kanunun 61. ve 67. maddelerine
istinaden gelecek yıllara yaygın olarak iki yıllık yapılmasına karar verilmiştir.
Ancak 11/09/2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazetenin 6552 sayılı Kanunun 14. Maddesinde
"sürekli nitelikte olan hizmet alımlarında yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden ve ya süresinden
kaynaklanan, zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir"
denilmektedir.
Yeni çıkan 6552 sayılı kanun maddesinden dolayı, 6360 sayılı Kanun kapsamında Adana
Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanlarındaki her türlü bulvar, refüj, göbek, kaldırım, piknik
ve rekreasyon alanlarının bakımı, onarımı, bitkilendirilmesi, sulanması, sabit sulama sistemlerinin
işletilmesi, havuz, şelale bakım ve işletilmesi, her türlü yeşil alanların bakımı, Belediyemiz hizmet
birimlerinde bulunan bilgisayar donanım ve programlarının yazılım, kullanım bakım ve onarımı,
sinyalizasyon tesislerinin bakım ve onarımı, parklar, bulvarlar, yürüyüş yolları, rekreasyon alanları,
mezarlıkların ve hizmet birimlerinin aydınlatma sistemleri ile kompanzasyon tesislerinin bakım ve
onarımı, hizmet birimleri, rekreasyon alanları, kaldırım ve bulvarların temizliği ve bakımı, çöp ve katı atık
nakli, vektör mücadelesi yapılması, mezarlıkların temizliği, bakım defin ve şehirler arası nakil işlerinin
yapılması, hizmet birimleri parklar ile rekreasyon alanlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması,
hizmet birimlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması, makine - teçhizat bakım ve onarımı, sağlık
veterinerlik hizmetleri, alt yapı ve asfalt yapı ve onarımı, toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri, sosyal
tesislerin işletilmesi, hizmet alım işlerinin 5393 ve 6552 Sayılı Kanuna istinaden gelecek yıllara yaygın
olarak üç yıllık yapılabilmesi ve gerektiğinde işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu
hallerde Başkanlık Makamına sürenin kısaltılması için yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere
evrakın Meclis Başkanlığı'na havale edilmesini arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Yeni çıkan 6552 sayılı kanun maddesinden
dolayı, 6360 sayılı Kanun kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanlarındaki
her türlü bulvar, refüj, göbek, kaldırım, piknik ve rekreasyon alanlarının bakımı, onarımı, bitkilendirilmesi,
sulanması, sabit sulama sistemlerinin işletilmesi, havuz, şelale bakım ve işletilmesi, her türlü yeşil alanların
bakımı, belediyemiz hizmet birimlerinde bulunan bilgisayar donanım ve programlarının yazılım, kullanım
bakım ve onarımı, sinyalizasyon tesislerinin bakım ve onarımı, parklar, bulvarlar, yürüyüş yolları,
rekreasyon alanları, mezarlıkların ve hizmet birimlerinin aydınlatma sistemleri ile kompanzasyon
tesislerinin bakım ve onarımı, hizmet birimleri, rekreasyon alanları, kaldırım ve bulvarların temizliği ve
bakımı, çöp ve katı atık nakli, vektör mücadelesi yapılması, mezarlıkların temizliği, bakım defin ve şehirler
arası nakil işlerinin yapılması, hizmet birimleri parklar ile rekreasyon alanlarının korunması ve
güvenliğinin sağlanması, hizmet birimlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması, makine - teçhizat bakım
ve onarımı, sağlık veterinerlik hizmetleri, alt yapı ve asfalt yapı ve onarımı, toplu ulaşım ve taşıma
hizmetleri, sosyal tesislerin işletilmesi, hizmet alım işlerinin 5393 ve 6552 Sayılı Kanuna istinaden gelecek
yıllara yaygın olarak üç yıllık yapılabilmesi ve gerektiğinde işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan
zorunlu hallerde Başkanlık Makamına sürenin kısaltılması için yetki verilmesine ait teklifin kabulüne,
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Yeni çıkan 6552 sayılı kanun maddesinden dolayı, 6360 sayılı
Kanun kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanlarındaki her türlü bulvar,
refüj, göbek, kaldırım, piknik ve rekreasyon alanlarının bakımı, onarımı, bitkilendirilmesi, sulanması, sabit
sulama sistemlerinin işletilmesi, havuz, şelale bakım ve işletilmesi, her türlü yeşil alanların bakımı,
belediyemiz hizmet birimlerinde bulunan bilgisayar donanım ve programlarının yazılım, kullanım bakım
ve onarımı, sinyalizasyon tesislerinin bakım ve onarımı, parklar, bulvarlar, yürüyüş yolları, rekreasyon
alanları, mezarlıkların ve hizmet birimlerinin aydınlatma sistemleri ile kompanzasyon tesislerinin bakım
ve onarımı, hizmet birimleri, rekreasyon alanları, kaldırım ve bulvarların temizliği ve bakımı, çöp ve katı
atık nakli, vektör mücadelesi yapılması, mezarlıkların temizliği, bakım defin ve şehirler arası nakil işlerinin
yapılması, hizmet birimleri parklar ile rekreasyon alanlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması,
hizmet birimlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması, makine - teçhizat bakım ve onarımı, sağlık
veterinerlik hizmetleri, alt yapı ve asfalt yapı ve onarımı, toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri, sosyal
tesislerin işletilmesi, hizmet alım işlerinin 5393 ve 6552 Sayılı Kanuna istinaden gelecek yıllara yaygın
olarak üç yıllık yapılabilmesi ve gerektiğinde işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu
hallerde Başkanlık Makamına sürenin kısaltılması için yetki verilmesine ait komisyon raporunun kabulüne,
gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğu ile
karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler
- Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, hizmet
alım ihalelerine ait Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı'nın 08.10.2014 tarihli ve 10401481-934.02.18419 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 09.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana Büyükşehir Belediye Meclisimizin
kararında;
13.08.2014 tarih 67597785-050.01.04-244
sayılı
6360 sayılı kanun kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanlarındaki
her türlü bulvar, refüj, göbek, kaldırım, piknik ve rekreasyon alanlarının bakımı, onarımı, bitkilendirilmesi,
sulanması, sabit sulama sistemlerinin işletilmesi, havuz, şelale bakım ve işletilmesi, her türlü yeşil alanların
bakımı, belediyemiz hizmet birimlerinde bulunan bilgisayar donanım ve programlarının yazılım, kullanım
bakım ve onarımı, sinyalizasyon tesislerinin bakım ve onarımı, parklar, bulvarlar, yürüyüş yolları,
rekreasyon alanları, mezarlıkların ve hizmet birimlerinin aydınlatma sistemleri ile kompanzasyon
tesislerinin bakım ve onarımı, hizmet birimleri, rekreasyon alanları, kaldırım ve bulvarların temizliği ve
bakımı, çöp ve katı atık nakli, vektör mücadelesi yapılması, mezarlıkların temizliği, bakım defin ve şehirler
arası nakil işlerinin yapılması, hizmet birimleri parklar ile rekreasyon alanlarının korunması ve
güvenliğinin sağlanması, hizmet birimlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması, makine - teçhizat bakım
ve onarımı, sağlık veterinerlik hizmetleri, alt yapı ve asfalt yapı ve onarımı, toplu ulaşım ve taşıma
hizmetleri, sosyal tesislerin işletilmesi, hizmet alım işlerinin 5393 sayılı Kanunun 61. ve 67. maddelerine
istinaden gelecek yıllara yaygın olarak iki yıllık yapılmasına karar verilmiştir.
Ancak 11/09/2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazetenin 6552 sayılı Kanunun 14. Maddesinde
"sürekli nitelikte olan hizmet alımlarında yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden ve ya süresinden
kaynaklanan, zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir"
denilmektedir.
Yeni çıkan 6552 sayılı kanun maddesinden dolayı, 6360 sayılı Kanun kapsamında Adana
Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanlarındaki her türlü bulvar, refüj, göbek, kaldırım, piknik
ve rekreasyon alanlarının bakımı, onarımı, bitkilendirilmesi, sulanması, sabit sulama sistemlerinin
işletilmesi, havuz, şelale bakım ve işletilmesi, her türlü yeşil alanların bakımı, Belediyemiz hizmet
birimlerinde bulunan bilgisayar donanım ve programlarının yazılım, kullanım bakım ve onarımı,
sinyalizasyon tesislerinin bakım ve onarımı, parklar, bulvarlar, yürüyüş yolları, rekreasyon alanları,
mezarlıkların ve hizmet birimlerinin aydınlatma sistemleri ile kompanzasyon tesislerinin bakım ve
onarımı, hizmet birimleri, rekreasyon alanları, kaldırım ve bulvarların temizliği ve bakımı, çöp ve katı atık
nakli, vektör mücadelesi yapılması, mezarlıkların temizliği, bakım defin ve şehirler arası nakil işlerinin
yapılması, hizmet birimleri parklar ile rekreasyon alanlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması,
hizmet birimlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması, makine - teçhizat bakım ve onarımı, sağlık
veterinerlik hizmetleri, alt yapı ve asfalt yapı ve onarımı, toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri, sosyal
tesislerin işletilmesi, hizmet alım işlerinin 5393 ve 6552 Sayılı Kanuna istinaden gelecek yıllara yaygın
olarak üç yıllık yapılabilmesi ve gerektiğinde işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu
hallerde Başkanlık Makamına sürenin kısaltılması için yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere
evrakın Meclis Başkanlığı'na havale edilmesini arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Yeni çıkan 6552 sayılı kanun maddesinden
dolayı, 6360 sayılı Kanun kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanlarındaki
her türlü bulvar, refüj, göbek, kaldırım, piknik ve rekreasyon alanlarının bakımı, onarımı, bitkilendirilmesi,
sulanması, sabit sulama sistemlerinin işletilmesi, havuz, şelale bakım ve işletilmesi, her türlü yeşil alanların
bakımı, belediyemiz hizmet birimlerinde bulunan bilgisayar donanım ve programlarının yazılım, kullanım
bakım ve onarımı, sinyalizasyon tesislerinin bakım ve onarımı, parklar, bulvarlar, yürüyüş yolları,
rekreasyon alanları, mezarlıkların ve hizmet birimlerinin aydınlatma sistemleri ile kompanzasyon
tesislerinin bakım ve onarımı, hizmet birimleri, rekreasyon alanları, kaldırım ve bulvarların temizliği ve
bakımı, çöp ve katı atık nakli, vektör mücadelesi yapılması, mezarlıkların temizliği, bakım defin ve şehirler
arası nakil işlerinin yapılması, hizmet birimleri parklar ile rekreasyon alanlarının korunması ve
güvenliğinin sağlanması, hizmet birimlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması, makine - teçhizat bakım
ve onarımı, sağlık veterinerlik hizmetleri, alt yapı ve asfalt yapı ve onarımı, toplu ulaşım ve taşıma
hizmetleri, sosyal tesislerin işletilmesi, hizmet alım işlerinin 5393 ve 6552 Sayılı Kanuna istinaden gelecek
yıllara yaygın olarak üç yıllık yapılabilmesi ve gerektiğinde işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan
zorunlu hallerde Başkanlık Makamına sürenin kısaltılması için yetki verilmesine ait teklifin kabulüne,
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi.
PLAN VE BÜTÇE - İMAR VE BAYINDIRLIK - EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR ULAŞIM - KANUNLAR - ÇEVRE VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM
VE
SANAT - KENT
EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA
İLİŞKİLER - AB
VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ
DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
U. Bahri ÇETİNKAYA
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Metin BUĞA
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
Ali YAŞAR
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Recep İZCİ
Üye
Ertan SÜMER
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Mehmet YASA
Üye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Oğuz ARIK
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Remzi KAR
Üye
Zafer KARA
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
Üye
İlyas KARABULUT Ozan GÜLAÇTI
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Cumali PORTAKAL
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ
Üye
Tahsin ŞAHİN
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
10.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-331
Özü: Uygulama imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-263 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, Hanedan Mahallesi, 642 ada
10 parsel nolu 263,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın 100 m 2 'lik kısmının Seyhan İlçe Belediyesine tahsisine
ait Plan ve Bütçe - İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve
Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın,
Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi,
Hanedan Mahallesi, 642 ada 10 parsel nolu 263,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın 100 m 'lik kısmının Seyhan
İlçe Belediyesine tahsisine ait Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'nın 29.09.2014 tarihli ve 43759167622.03-5725 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 09.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi
:Seyhan İlçe Belediyesi Emlak
12152103/769/10103 sayılı yazısı
ve
İstimlak
Müdürlüğü'nün
24.09.2014
tarih
ve
İlgi Seyhan İlçe Belediyesinin yazısında; Mülkiyeti Adana Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz,
Seyhan İlçesi, Hanedan Mahallesi, 642 ada, 10 parsel nolu 263,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 100 m 2 'lik
kısmı atıl vaziyette olduğundan inşaat molozu dökülmekle işgal edildiği belirtilmekte olup bahse konu bu
taşınmazın 100 m 2 'lik kısmının Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisi istenilmektedir.
Bu nedenle; İlimiz, Seyhan İlçesi, Hanedan Mahallesi, 642 ada, 10 parsel nolu 263,50 m 2
yüzölçümlü taşınmazın, 100 m 2 'lik kısmını Seyhan İlçe Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere Seyhan
İlçe Belediyesi adına tahsisi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre değerlendirilerek,
gerekli meclis kararının alınması yönünde yazımızın Meclis'e havalesini Olurlarınıza arz ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; İlimiz, Seyhan İlçesi, Hanedan Mahallesi,
642 ada, 10 parsel nolu 263,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 100 m 2 'lik kısmını Seyhan İlçe Belediyesi
hizmetlerinde kullanılmak üzere Seyhan İlçe Belediyesi adına 5393 sayılı Belediye Kanununun
18/e maddesine göre tahsisine ait teklifin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; İlimiz, Seyhan İlçesi, Hanedan Mahallesi, 642 ada, 10 parsel
nolu 263,50 m 2 yüzölçümlü taşınmazın, 100 m 2 'lik kısmını Seyhan İlçe Belediyesi hizmetlerinde
kullanılmak üzere Seyhan İlçe Belediyesi adına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre
tahsisine ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye
Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler
- Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen,
Seyhan İlçesi, Hanedan Mahallesi, 642 ada 10 parsel nolu 263,50 m 2 yüzölçümlü taşınmazın 100 m 'lik
kısmının Seyhan İlçe Belediyesine tahsisine ait Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'nın 29.09.2014 tarihli
ve 43759167-622.03-5725 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 09.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi
:Seyhan İlçe Belediyesi Emlak
12152103/769/10103 sayılı yazısı
ve
İstimlak
Müdürlüğü'nün
24.09.2014
tarih
ve
İlgi Seyhan İlçe Belediyesinin yazısında; Mülkiyeti Adana Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz,
Seyhan İlçesi, Hanedan Mahallesi, 642 ada, 10 parsel nolu 263,50 m 2 yüzölçümlü taşınmazın, 100 m 'lik
kısmı atıl vaziyette olduğundan inşaat molozu dökülmekle işgal edildiği belirtilmekte olup bahse konu bu
taşınmazın 100 m 2 'lik kısmının Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisi istenilmektedir.
Bu nedenle; İlimiz, Seyhan İlçesi, Hanedan Mahallesi, 642 ada, 10 parsel nolu 263,50 m 2
yüzölçümlü taşınmazın, 100 m 2 'lik kısmını Seyhan İlçe Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere Seyhan
İlçe Belediyesi adına tahsisi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre değerlendirilerek,
gerekli meclis kararının alınması yönünde yazımızın Meclis'e havalesini Olurlarınıza arz ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; İlimiz, Seyhan İlçesi, Hanedan Mahallesi,
642 ada, 10 parsel nolu 263,50 m 2 yüzölçümlü taşınmazın, 100 m 2 'lik kısmını Seyhan İlçe Belediyesi
hizmetlerinde kullanılmak üzere Seyhan İlçe Belediyesi adına 5393 sayılı Belediye Kanununun
18/e maddesine göre tahsisine ait teklifin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi
PLAN VE BÜTÇE - İMAR VE BAYINDIRLIK - EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR ULAŞIM - KANUNLAR - ÇEVRE VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM
VE
SANAT - KENT
EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA
İLİŞKİLER - AB
VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ
DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
U. Bahri ÇETİNKAYA
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
Metin BUĞA
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Mehmet YASA
Üye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
Ali YAŞAR
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Zafer KARA
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Remzi KAR
Üye
Ertan SÜMER
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
Üye
İlyas KARABULUT Ozan GÜLAÇTI
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
Recep İZCİ
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Oğuz ARIK
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
Cumali PORTAKAL
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ
Üye
Tahsin ŞAHİN
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-332
Özü: Kadro değişikliği
09.10.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-266 sayılı yazısı ekinde sunulan, kadro değişikliğine ait İnsan Kaynakları ve
Eğitim Dairesi Başkanlığının 09.10.2014 tarihli ve 15158420-601.04.02-7199 sayılı yazısında aynen;
22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği oluşturulan Norm
Kadromuz uygulanmaktadır. Ancak zaman zaman hizmetlerin yürütülmesi için günün şartlarına göre
ihtiyaç duyulan bazı birimlerin ve kadro unvanlarının oluşturulması gerekmektedir. Norm kadromuzda yer
alan bir adet Daire Başkanlığı kadrosunun Projeler Dairesi Başkanlığı olarak isimlendirilmesi ve Dış
İlişkiler Şube Müdürlüğünün, Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü olarak, Araştırma Geliştirme ve
Yatırım Planlama Şube Müdürlüğünün, Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü olarak adlarının
değiştirilerek Projeler Dairesi Başkanlığına bağlanması, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü ile Eğitim
Şube Müdürlüğünün birleştirilerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü olarak isimlendirilmesi ve
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlanması, İtfaiye Destek Şube Müdürlüğü ile İtfaiye
Personelini Eğitim Şube Müdürlüğünün, İtfaiye Şube Müdürlüğü olarak isimlendirilmesi ve İtfaiye Dairesi
Başkanlığına bağlanması, Özel Atık Şube Müdürlüğünün kaldırılması, Konservatuar Şube Müdürlüğü ile
Tiyatro Şube Müdürlüğünün adlarının birleştirilerek Konservatuar ve Tiyatro Şube Müdürlüğü olarak
isimlendirilmesi ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlanması, Kalite Kontrol ve Laboratuvar
Şube Müdürlüğünün kaldırılması, Zabıta İstatistik Şube Müdürlüğü ile Zabıta Şube Müdürlüğünün, Zabıta
Şube Müdürlüğü olarak isimlendirilmesi ve Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlanması, Etüd Proje ve
Tasarım Şube Müdürlüğünün Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığından alınarak İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlanması,
İlgili Yönetmeliğin 11. Maddesinin (1.) bendinde "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece
değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile
y a p ı l ı r . " denildiğinden;
Bir adet Daire Başkanlığı ile Şube Müdürlükleri hizmet alanlarına göre oluşturularak ilgili birimlere
bağlanmış ve hizmet gereği yeniden teşkilat şeması hazırlanmış olup 31.12.2014 tarihine kadar Dış İlişkiler
Şube Müdürlüğüne ait ekli cetvelde bulunan kalan ödeneğin yeni oluşturulacak olan Projeler Dairesi
Başkanlığına aktarılması hususunda gerekli kararın alınması için yazımız ve eklerinin Belediyemiz
Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; teklifin kabulü ile 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik gereği oluşturulan Norm Kadromuzda yer alan bir adet Daire Başkanlığı
kadrosunun Projeler Dairesi Başkanlığı olarak isimlendirilmesine ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün, Dış
İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü olarak, Araştırma Geliştirme ve Yatırım Planlama Şube
Müdürlüğünün, Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü olarak adlarının değiştirilerek Projeler Dairesi
Başkanlığına bağlanmasına,
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü ile Eğitim Şube Müdürlüğünün
birleştirilerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü olarak isimlendirilmesine ve İnsan Kaynakları
ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlanmasına, İtfaiye Destek Şube Müdürlüğü ile İtfaiye Personelini
Eğitim Şube Müdürlüğünün, İtfaiye Şube Müdürlüğü olarak isimlendirilmesine ve İtfaiye Dairesi
Başkanlığına bağlanmasına, Özel Atık Şube Müdürlüğünün kaldırılmasına, Konservatuar Şube Müdürlüğü
ile Tiyatro Şube Müdürlüğünün adlarının birleştirilerek Konservatuar ve Tiyatro Şube Müdürlüğü olarak
isimlendirilmesine ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlanmasına, Kalite Kontrol ve
Laboratuvar Şube Müdürlüğünün kaldırılmasına, Zabıta İstatistik Şube Müdürlüğü ile Zabıta Şube
Müdürlüğünün, Zabıta Şube Müdürlüğü olarak isimlendirilmesine ve Zabıta Dairesi Başkanlığına
bağlanmasına, Etüd Proje ve Tasarım Şube Müdürlüğünün Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dairesi
Başkanlığından alınarak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlanmasına, yeniden hazırlanan teşkilat
şemasının onayına, 31.12.2014 tarihine kadar Dış İlişkiler Şube Müdürlüğüne ait teklif ekindeki cetvelde
bulunan kalan ödeneğin yeni oluşturulacak olan Projeler Dairesi Başkanlığına aktarılmasına, gerekli
işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-333
Özü: Denizbank A.Ş.
10.10.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-237 sayılı yazısı ekinde sunulan, Katı Atık Transfer ve Bertaraf bedelinin
belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2012 tarihli ve 78 sayılı kararının iptaline
yönelik Adana 1.Îdare Mahkemesinin 18.07.2014 tarihli ve 2012/1723 E. - 2014/1395 K. sayılı kararına
ait Plan ve Bütçe komisyonu başkanlığında müşterek komisyon raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe
- İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor - Ulaşım - Kanunlar -Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış
İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale
edilen, katı atık transfer ve bertaraf bedelinin belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin
18.05.2012 tarihli ve 78 sayılı kararının iptaline yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 18.07.2014
tarihli ve 2012/1723 E. - 2014/1395 K. sayılı kararına ait Çevre Koruma ve Kontrol Daire
Başkanlığı'nın 03.09.2014 tarihli ve 88968841-301.05-701 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 23.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi: a) Hukuk Müşavirliğinin 13.08.2014 ve 12402541-641.04-7707 sayılı yazısı.
b) 15.08.2014 tarih ve 88968841-622.03-636 sayılı görüş yazımız.
c) Hukuk Müşavirliğinin 22.08.2014 ve 12402541-622.02-7881 sayılı yazısı.
İlgi a) ve b) sayılı yazılar ile Denizbank A.Ş. tarafından Belediyemiz aleyhine Katı Atık Transfer
ve bertaraf bedelinin belirlenmesine ilişkin Adana Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 18/05/2012 tarih ve
78 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Adana 1. İdare
Mahkemesinin 18.07.2014 tarih ve 2012/1723 Esas ve 2014/1395 Karar sayılı kararı ile Meclis kararı ile
kabul edilen tarifenin konut dışı kullanımlara ilişkin alt gruplamalarını iptaline karar verildiği, Mahkeme
kararının ne şekilde uygulanacağı ve ödenen ücretlerin geri ödenip ödenmeyeceği hususlarında görüş
talep edilmiş olup, ilgili c) yazı ile Hukuk Müşavirliğinin konunun incelenmesi neticesindeki görüşü
şöyledir:
"Anılan Mahkeme kararında özetle; İdarece sabit tarifenin seçilmesindeki sosyal nedenler ve
pratik hesaplamalarda yönetmelik hükümlerine aykırılık görülmediği, ancak konut dışı kullanımlara
ilişkin 7 grup olarak belirlenen alt grupların hangi ilkeler ve verilere göre hazırlanmış olduğunu belirsiz
olduğu konut dışı atık üreticilerinin kendi içlerindeki gruplandırma ilkelerinin belirlenmediği gibi bu
konuda fizibilite çalışması yapılmadığı, bu şekli ile maliyetin tarifelere yansıtılmasında konut dışı
kullanımlarda kirleten öder ilkesinin dışına çıkıldığı, konut dışı gurlar içerisinde ve ilçeler bazında
büyük ücret farkı oluştuğu, bu farklılığın maliyetin yansıtılması dışında haklı bir gerekçesinin
bulunmadığı, Katı Atık transfer ve bertaraf bedelinin katı atık ödeyebilenden alınması anlayışının Çevre
Kanunun amacına ve hakkaniyete aykırı olduğu belirtilmiştir.
Her ne kadar Mahkeme kararına göre iptal edilen husus Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
18/05/2012 tarih ve 78 sayılı kararının konut dışı kullanımlara ilişkin alt gruplamalar ise söz konusu
iptal kararı Meclis Kararının tümünü etkileyecek niteliktedir. Bu nedenle iptal edilen Meclis kararının
yeniden değerlendirilerek Mahkemenin iptal gerekçelerine uygun olarak yeni bir Meclis kararı alınması
gerekmektedir.
Açılan davanın hukuki sonuçlarına gelince;
- Mali açıdan iptal kararı neticesinde dava açmış olan davanın tarafı olan banka dışında iptal
edilen konut dışı gruplara yönelik geriye dönük Katı Atık transfer ve bertaraf bedeli ödenmesi
-
-
söz konusu değildir. Davacı şirkete bu ad altında ödediği tutarların kararın kesinleşmesinin
müteakiben iadesi ve mahsubu gerekir.
Ancak Mahkeme kararı, genel düzenleyici bir işlem olan Belediye Meclisi kararının iptali
sonucu doğurduğundan kararın Belediyemize tebliği ile iptal kararı sonrasında ileriye dönük
olarak konut dışı gruplardan Katı Atık Transfer ve Bertaraf bedelinin alınmaması gerekmektedir.
Esasen mahkeme kararı içeriği itibariyle hukuki açıdan yanlış yorum ve değerlendirmeler
içermekle birlikte Anayasa ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu gereği İdare tarafından
30 gün içerisinde Mahkeme kararının gereklerine uygun olarak işlem yapılması gerekir.
Katı atık transfer ve bertaraf bedelinin belirlenmesine ait komisyon raporu
-
Bu amaçla yapılacak düzenlemede Mahkeme kararının içeriğinde belirtilen konut dışı gruplar
açısından Mahkeme kararına göre fizibilite çalışması yapılarak oluşturulacak alt grupların kendi
içerisinde ilkelerinin belirlenmesi ve toplam maliyet yansıtılır iken yapılacak düzenlemenin
kirleten öder prensibine ne ölçüde yaklaştığının objektif olarak hesaplanabilir olmasını
sağlanması gerekir. Yani konut dışı grupların her birisinin ve bu gruplardaki her işyerinin
yaklaşık olarak çevreye bırakmış olduğu katı atık miktarının belirlenebilir bir sistem kurulması,
bu grupların içerisindeki işletmelerin de birbiri ile objektif kriterler ile eşdeğer olmaları aynı ve
birbirine yakın miktar katı atık üreten işyerlerinin aynı alt grup olarak oluşturulması gerektiği
değerlendirilmektedir." Denilmektedir.
Ayrıca, ilgili tarih ve sayılı Meclis Kararında yer alan 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı " Atıksu
Altyapı ve Evrensel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik" in Değişik: RG-15/02/2013 Uyum Süreci Başlıklı Geçici Madde 1' de "
26/10/2011 tarihi itibariyle bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı
eksiklikleri de dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık
idareleri 31/12/2014 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler." Denilmekle
beraber yukarıda belirtilen Hukuk Müşavirliğinin görüşü doğrultusunda uygulamayla ilgili Meclis
Kararı alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini OLURLARINIZA arz ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Katı atık transfer ve bertaraf bedelinin
belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2012 tarihli ve 78 sayılı kararının iptaline
yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 18.07.2014 tarihli ve 2012/1723 E. - 2014/1395 K. sayılı
kararına ait teklifin mahkeme kararına istinaden işlem yapılmasının kabulüne, gerekli kararın alınması
için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Katı atık transfer ve bertaraf bedelinin belirlenmesine
ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2012 tarihli ve 78 sayılı kararının iptaline yönelik Adana
1. İdare Mahkemesinin 18.07.2014 tarihli ve 2012/1723 E. - 2014/1395 K. sayılı kararına ait teklifin
mahkeme kararına istinaden işlem yapılmasının kabulü yönündeki komisyon raporunun kabulüne,
gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile
karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe
- İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor - Ulaşım - Kanunlar -Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış
İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale
edilen, katı atık transfer ve bertaraf bedelinin belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin
18.05.2012 tarihli ve 78 sayılı kararının iptaline yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 18.07.2014
tarihli ve 2012/1723 E. - 2014/1395 K. sayılı kararına ait Çevre Koruma ve Kontrol Daire
Başkanlığı'nın 03.09.2014 tarihli ve 88968841-301.05-701 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 23.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi: a) Hukuk Müşavirliğinin 13.08.2014 ve 12402541-641.04-7707 sayılı yazısı.
b) 15.08.2014 tarih ve 88968841-622.03-636 sayılı görüş yazımız.
c) Hukuk Müşavirliğinin 22.08.2014 ve 12402541-622.02-7881 sayılı yazısı.
İlgi a) ve b) sayılı yazılar ile Denizbank A.Ş. tarafından Belediyemiz aleyhine Katı Atık Transfer
ve bertaraf bedelinin belirlenmesine ilişkin Adana Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 18/05/2012 tarih ve
78 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Adana 1. İdare
Mahkemesinin 18.07.2014 tarih ve 2012/1723 Esas ve 2014/1395 Karar sayılı kararı ile Meclis kararı ile
kabul edilen tarifenin konut dışı kullanımlara ilişkin alt gruplamalarını iptaline karar verildiği, Mahkeme
kararının ne şekilde uygulanacağı ve ödenen ücretlerin geri ödenip ödenmeyeceği hususlarında görüş
talep edilmiş olup, ilgili c) yazı ile Hukuk Müşavirliğinin konunun incelenmesi neticesindeki görüşü
şöyledir:
"Anılan Mahkeme kararında özetle; İdarece sabit tarifenin seçilmesindeki sosyal nedenler ve
pratik hesaplamalarda yönetmelik hükümlerine aykırılık görülmediği, ancak konut dışı kullanımlara
ilişkin 7 grup olarak belirlenen alt grupların hangi ilkeler ve verilere göre hazırlanmış olduğunu belirsiz
olduğu konut dışı atık üreticilerinin kendi içlerindeki gruplandırma ilkelerinin belirlenmediği gibi bu
konuda fizibilite çalışması yapılmadığı, bu şekli ile maliyetin tarifelere yansıtılmasında konut dışı
kullanımlarda kirleten öder ilkesinin dışına çıkıldığı, konut dışı gurlar içerisinde ve ilçeler bazında
büyük ücret farkı oluştuğu, bu farklılığın maliyetin yansıtılması dışında haklı bir gerekçesinin
bulunmadığı, Katı Atık transfer ve bertaraf bedelinin katı atık ödeyebilenden alınması anlayışının Çevre
Kanunun amacına ve hakkaniyete aykırı olduğu belirtilmiştir.
Her ne kadar Mahkeme kararına göre iptal edilen husus Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
18/05/2012 tarih ve 78 sayılı kararının konut dışı kullanımlara ilişkin alt gruplamalar ise söz konusu
iptal kararı Meclis Kararının tümünü etkileyecek niteliktedir. Bu nedenle iptal edilen Meclis kararının
yeniden değerlendirilerek Mahkemenin iptal gerekçelerine uygun olarak yeni bir Meclis kararı alınması
gerekmektedir.
-
-
-
Açılan davanın hukuki sonuçlarına gelince;
Mali açıdan iptal kararı neticesinde dava açmış olan davanın tarafı olan banka dışında iptal
edilen konut dışı gruplara yönelik geriye dönük Katı Atık transfer ve bertaraf bedeli ödenmesi
söz konusu değildir. Davacı şirkete bu ad altında ödediği tutarların kararın kesinleşmesinin
müteakiben iadesi ve mahsubu gerekir.
Ancak Mahkeme kararı, genel düzenleyici bir işlem olan Belediye Meclisi kararının iptali
sonucu doğurduğundan kararın Belediyemize tebliği ile iptal kararı sonrasında ileriye dönük
olarak konut dışı gruplardan Katı Atık Transfer ve Bertaraf bedelinin alınmaması gerekmektedir.
Esasen mahkeme kararı içeriği itibariyle hukuki açıdan yanlış yorum ve değerlendirmeler
içermekle birlikte Anayasa ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu gereği İdare tarafından
30 gün içerisinde Mahkeme kararının gereklerine uygun olarak işlem yapılması gerekir.
Katı atık transfer ve bertaraf bedelinin belirlenmesine ait komisyon raporu
-
Bu amaçla yapılacak düzenlemede Mahkeme kararının içeriğinde belirtilen konut dışı gruplar
açısından Mahkeme kararına göre fizibilite çalışması yapılarak oluşturulacak alt grupların kendi
içerisinde ilkelerinin belirlenmesi ve toplam maliyet yansıtılır iken yapılacak düzenlemenin
kirleten öder prensibine ne ölçüde yaklaştığının objektif olarak hesaplanabilir olmasını
sağlanması gerekir. Yani konut dışı grupların her birisinin ve bu gruplardaki her işyerinin
yaklaşık olarak çevreye bırakmış olduğu katı atık miktarının belirlenebilir bir sistem kurulması,
bu grupların içerisindeki işletmelerin de birbiri ile objektif kriterler ile eşdeğer olmaları aynı ve
birbirine yakın miktar katı atık üreten işyerlerinin aynı alt grup olarak oluşturulması gerektiği
değerlendirilmektedir." Denilmektedir.
Ayrıca, ilgili tarih ve sayılı Meclis Kararında yer alan 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı " Atıksu
Altyapı ve Evrensel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik" in Değişik: RG-15/02/2013 Uyum Süreci Başlıklı Geçici Madde 1' de
" 26/10/2011 tarihi itibariyle bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı
eksiklikleri de dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı
atık idareleri 31/12/2014 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler."
Denilmekle beraber yukarıda belirtilen Hukuk Müşavirliğinin görüşü doğrultusunda uygulamayla
ilgili Meclis Kararı alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini OLURLARINIZA arz
ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Katı atık transfer ve bertaraf bedelinin
belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2012 tarihli ve 78 sayılı kararının iptaline
yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 18.07.2014 tarihli ve 2012/1723 E. - 2014/1395 K. sayılı
kararına ait teklifin mahkeme kararına istinaden işlem yapılmasının kabulüne, gerekli kararın alınması
için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi
PLAN VE BÜTÇE - İ M A R VE BAYINDIRLIK -EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR ULAŞIM - KANUNLAR - Ç E V R E VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM
VE
SANAT - KENT
EKONOMİSİ
VE
MESLEK
ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE
HALKLA ^ İLİŞKİLER - AB VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT
ESTETİĞİ DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
U. Bahri ÇETİNKAYA
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Metin BUĞA
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Recep İZCİ
Üye
Ertan SÜMER
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Mehmet YASA
Üye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
Ali YAŞAR
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR Ali ŞİMŞEK
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Oğuz ARIK
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Remzi KAR
Üye
Zafer KARA
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Üye
Cumali ALTINÖZ Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Üye
Cumali PORTAKAL Tahsin ŞAHİN
Üye
Üye
Üye
Üye
İlyas KARABULUT Ozan GÜLAÇTI D. Ali DEĞİRMENCİ Kenan ŞENBAYRAK
Üye
H.Ali ÇETİN
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
10.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-334
Özü: Uygulama imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-178 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, Kanalüstü Mahallesi, 8442 8443 - 8444 - 8447 - 40675 - 10676 nolu adalarda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarihli
ve 51 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık
- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Kanunlar - Ulaşım komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Kanunlar - Ulaşım komisyonlarımıza havale edilen,
Seyhan İlçesi, Kanalüstü Mahallesi, 8442 - 8443 - 8444 - 8447 - 40675 - 10676 nolu adalarda Seyhan
İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarihli ve 51 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama
imar plan değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve 13509581310.01.03-5700 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 15.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Seyhan İlçesi Kanalüstü Mahallesi 8442 - 8443 8444 - 8447 - 40675 - 10676 nolu adalarda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarihli ve 51
sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 14. Maddesine istinaden gereğinin
yapılması talep edilmektedir.
Adana İli Seyhan İlçesi Kanalüstü Mahallesi 8442 - 8443 - 8444 - 8447 - 40675 - 10676 nolu
adalarda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 51 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000
ölçekli uygulama imar plan teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı
alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli, Seyhan İlçesi, Kanalüstü
Mahallesi, 8442 - 8443 - 8444 - 8447 - 40675 - 10676 nolu adalarda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin
03.06.2014 tarih ve 51 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait teklifin yeşil
alan fonksiyonunun Ali Bozdoğan Bulvarı üzerine taşınarak, yol aksının düzgün ve uygun olarak
düzeltilip ve DOP payının da yasaya uygun hale getirilerek kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli, Seyhan İlçesi, Kanalüstü Mahallesi, 8442 - 8443
- 8444 - 8447 - 40675 - 10676 nolu adalarda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve
51 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait teklifin yeşil alan fonksiyonunun
Ali Bozdoğan Bulvarı üzerine taşınarak, yol aksının düzgün ve uygun olarak düzeltilip ve DOP payının
da yasaya uygun hale getirilerek kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya
istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Kanunlar - Ulaşım komisyonlarımıza havale
edilen, Seyhan İlçesi, Kanalüstü Mahallesi, 8442 - 8443 - 8444 - 8447 - 40675 - 10676 nolu adalarda
Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarihli ve 51 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli
uygulama imar plan değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve
13509581-310.01.03-5700 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 15.09.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Seyhan İlçesi Kanalüstü Mahallesi 8442 - 8443 8444 - 8447 - 40675 - 10676 nolu adalarda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarihli ve 51
sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 14. Maddesine istinaden gereğinin
yapılması talep edilmektedir.
Adana İli Seyhan İlçesi Kanalüstü Mahallesi 8442 - 8443 - 8444 - 8447 - 40675 - 10676 nolu
adalarda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 51 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000
ölçekli uygulama imar plan teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı
alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli, Seyhan İlçesi, Kanalüstü
Mahallesi, 8442 - 8443 - 8444 - 8447 - 40675 - 10676 nolu adalarda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin
03.06.2014 tarih ve 51 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait teklifin yeşil
alan fonksiyonunun Ali Bozdoğan Bulvarı üzerine taşınarak, yol aksının düzgün ve uygun olarak
düzeltilip ve DOP payının da yasaya uygun hale getirilerek kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi
İMAR VE BAYINDIRLIK -EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR - KANUNLAR ULAŞIM KOMİSYONU
Başkan
Mehmet YASA
Uye
Ercan ÇETİN
Uye
H. İbrahim İLDEŞ
Uye
Ertan SÜMER
Uye
Serdar SEYHAN
Uye
Abdullah ERSÖZ
Uye
Vahap ÇOLAK
Uye
Halil ŞAHAN
Uye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Uye
Mahmut DOĞRU
Uye
Özcan ÖZAL
Uye
İbrahim DOĞMA
Uye
Soner DUMAN
Uye
Recep İZCİ
Uye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Zafer KARA
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Ali YAŞAR
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
10.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-335
Özü: Uygulama imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-239 sayılı yazısı ekinde sunulan, Sarıçam İlçesi, Kılıçlı Mahallesi, 106 ada
1 parselde Sarıçam İlçe Belediye Meclisi' nin 06.08.2014 tarihli ve 33 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000
ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam
İlçesi, Kılıçlı Mahallesi, 106 ada 1 parselde Sarıçam İlçe Belediye Meclisi' nin 06.08.2014 tarihli ve
33 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait İmar ve Şehircilik
Daire Başkanlığı'nın 05.09.2014 tarihli ve 13509581-310.01.03-6861 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 13.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Sarıçam İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Sarıçam İlçesi Kılıçlı Mahallesi 106 ada 1 parselde
Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 06.08.2014 ve 33 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi ve 14. Maddesine istinaden gereğinin yapılması talep edilmektedir.
Adana İli Sarıçam İlçesi Kılıçlı Mahallesi 106 ada 1 parselde Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin
06.08.2014 ve 33 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin, 5216 sayılı
yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz
ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli, Sarıçam İlçesi, Kılıçlı
Mahallesi, 106 ada 1 parselde Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 06.08.2014 ve 33 sayılı kararı ile
onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait teklifin okul yapılaşma yerinin uygun konuma
alınıp çekme mesafesinin değiştirilerek kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması
için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli, Sarıçam İlçesi, Kılıçlı Mahallesi, 106 ada
1 parselde Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 06.08.2014 ve 33 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli
uygulama imar planına ait teklifin okul yapılaşma yerinin uygun konuma alınıp çekme mesafesinin
değiştirilerek kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına,
gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile
karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor -Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam
İlçesi, Kılıçlı Mahallesi, 106 ada 1 parselde Sarıçam İlçe Belediye Meclisi' nin 06.08.2014 tarihli ve 33
sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığı'nın 05.09.2014 tarihli ve 13509581-310.01.03-6861 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 13.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Sarıçam İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Sarıçam İlçesi Kılıçlı Mahallesi 106 ada 1 parselde
Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 06.08.2014 ve 33 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi ve 14. Maddesine istinaden gereğinin yapılması talep edilmektedir.
Adana İli Sarıçam İlçesi Kılıçlı Mahallesi 106 ada 1 parselde Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin
06.08.2014 ve 33 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin, 5216 sayılı
yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz
ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde;
Adana İli, Sarıçam İlçesi, Kılıçlı
Mahallesi, 106 ada 1 parselde Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 06.08.2014 ve 33 sayılı kararı ile
onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait teklifin okul yapılaşma yerinin uygun konuma
alınıp çekme mesafesinin değiştirilerek kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması
için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi
İMAR VE BAYINDIRLIK -EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR - KANUNLAR
KOMİSYONU
Üye
Mehmet YASA
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Ertan SÜMER
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Zafer KARA
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Recep İZCİ
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
10.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-336
Özü: Uygulama imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-249 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesi,
7374 ada 1 parsele yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık - Plan
ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek
Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen,
Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesi, 7374 ada 1 parsele yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 08.09.2014 tarihli ve 13509581-310.01.027272 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 22.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesi 7374 ada 1 parselde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliği teklif edilmektedir.
1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak görülen taşınmaz, mevcut durumunda
park alanı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle mevcut kullanımına uygun hale getirilmesi için plan
değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur.
İlimiz Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesi 7374 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere
Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; İlimiz, Çukurova İlçesi, Beyazevler
Mahallesi 7374 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifin görüşülmesinde,
Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesi, 7374 ada 1 nolu parselin fiilen yeşil alan olarak kullanılması
nedeniyle ve kamulaştırma işleminin büyükşehir belediye başkanlığınca yapılarak yeşil alan olarak
planlanmasına, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; İlimiz, Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesi 7374 ada
1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifin görüşülmesinde, Çukurova İlçesi,
Beyazevler Mahallesi, 7374 ada 1 nolu parselin fiilen yeşil alan olarak kullanılması nedeniyle ve
kamulaştırma işleminin büyükşehir belediye başkanlığınca yapılarak yeşil alan olarak planlanmasına ait
komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü
için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve
Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve
Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB
ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza
havale edilen, Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesi, 7374 ada 1 parsele yönelik 1/5000 ölçekli nazım
imar planı değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 08.09.2014 tarihli ve 13509581310.01.02-7272 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 22.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesi 7374 ada 1 parselde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliği teklif edilmektedir.
1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak görülen taşınmaz, mevcut durumunda
park alanı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle mevcut kullanımına uygun hale getirilmesi için plan
değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur.
İlimiz Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesi 7374 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere
Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; İlimiz, Çukurova İlçesi, Beyazevler
Mahallesi 7374 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifin görüşülmesinde,
Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesi, 7374 ada 1 nolu parselin fiilen yeşil alan olarak kullanılması
nedeniyle ve kamulaştırma işleminin büyükşehir belediye başkanlığınca yapılarak yeşil alan olarak
planlanmasına, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - PLAN VE BÜTÇE -EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR ULAŞIM - KANUNLAR - Ç E V R E VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM VE SANAT - KENT
EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA
İLİŞKİLER - AB VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Mehmet YASA
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Metin BUĞA
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Soner DUMAN
Üye
U. Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Recep İZCİ
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Ertan SÜMER
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
Ali YAŞAR
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Remzi KAR
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Üye
Zafer KARA A. Nuri SABUNCU
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Mustafa DURAK
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Üye
Ali ŞİMŞEK Ramazan AKYÜREK
Üye
Üye
Cumali ALTINÖZ Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
Üye
yas KARABULUT Ozan GÜLAÇTI
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Oğuz ARIK
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Üye
Cumali PORTAKAL Tahsin ŞAHİN
Üye
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ Kenan ŞENBAYRAK
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
10.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-337
Özü: Uygulama imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-91 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yüreğir İlçesi, İncirlik Mahallesi 1025 1026 - 1027 - 1028 - 1053 - 1111 - 1126 - 2482 - 2484 - 2486 nolu parsellerde Yüreğir İlçe Belediye
Meclisinin 05.03.2014 tarihli ve 13 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına
ait İmar ve Bayındırlık - Ulaşım komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Ulaşım komisyonlarımıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, İncirlik Mahallesi 1025 - 1026 1027 - 1028 - 1053 - 1111 - 1126 - 2482 - 2484 - 2486 nolu parsellerde Yüreğir İlçe Belediye
Meclisinin 05.03.2014 tarihli ve 13 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına
ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 09.05.2014 tarihli ve 13509581 - 310.01.03 - 3770 sayılı
yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 24.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize intikal eden 02.05.2014 tarih ve 9879
sayılı yazıda "Yüreğir İlçesi İncirlik Mahallesi 1025 - 1026 - 1027 - 1028 - 1053 - 1111 - 1126 - 2482
- 2484 - 2486 nolu parsellerde (Çimento Fabrikası ve Civarı) Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin
05.03.2014 tarih ve 13 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununu 7. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 14. Maddesine
istinaden gereğini bilgilerinize arz ederim" denilmektedir.
Adana İli Yüreğir İlçesi İncirlik Mahallesi 1025 - 1026 - 1027 - 1028 - 1053 - 1111 - 1126 2482 - 2484 - 2486 nolu parsellerde (Çimento Fabrikası ve Civarı) Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin
05.03.2014 tarih ve 13 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin
incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan görüşülmesinde; Yüreğir İlçesi, İncirlik Mahallesi 1025
- 1026 -1027 - 1028 - 1053 - 1111 - 1126 - 2482 - 2484 - 2486 nolu parsellerde Yüreğir İlçe Belediye
Meclisinin 05.03.2014 tarihli ve 13 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait
teklifin önceki komisyon raporunda belirtilen maliye görüşünün alınmadığı, Tarım İl Müdürlüğünün
görüşünün alınmadığı, Sağlık Koruma Bandının plana işlenmediği ve DOP oranının % 40 olarak
değerlendirilmesi gerekirken değerlendirilmediği gerekçeleri ile teklif planın belirtilen eksikliklerin
giderilmesi için müdürlüğüne iadesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Yüreğir İlçesi, İncirlik Mahallesi 1025 - 1026 -1027 1028 - 1053 - 1111 - 1126 - 2482 - 2484 - 2486 nolu parsellerde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin
05.03.2014 tarihli ve 13 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait teklifin
önceki komisyon raporunda belirtilen maliye görüşünün alınmadığı, Tarım İl Müdürlüğünün görüşünün
alınmadığı, Sağlık Koruma Bandının plana işlenmediği ve DOP oranının % 40 olarak değerlendirilmesi
gerekirken değerlendirilmediği gerekçeleri ile teklif planın belirtilen eksikliklerin giderilmesi için
müdürlüğüne iadesine ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına,
gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile
karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Ulaşım komisyonlarımıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, İncirlik Mahallesi 1025 - 1026 1027 - 1028 - 1053 - 1111 - 1126 - 2482 - 2484 - 2486 nolu parsellerde Yüreğir İlçe Belediye
Meclisinin 05.03.2014 tarihli ve 13 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına
ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 09.05.2014 tarihli ve 13509581 - 310.01.03 - 3770 sayılı
yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 24.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize intikal eden 02.05.2014 tarih ve 9879
sayılı yazıda "Yüreğir İlçesi İncirlik Mahallesi 1025 - 1026 - 1027 - 1028 - 1053 - 1111 - 1126 - 2482
- 2484 - 2486 nolu parsellerde (Çimento Fabrikası ve Civarı) Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin
05.03.2014 tarih ve 13 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununu 7. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 14. Maddesine
istinaden gereğini bilgilerinize arz ederim" denilmektedir.
Adana İli Yüreğir İlçesi İncirlik Mahallesi 1025 - 1026 - 1027 - 1028 - 1053 - 1111 - 1126 2482 - 2484 - 2486 nolu parsellerde (Çimento Fabrikası ve Civarı) Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin
05.03.2014 tarih ve 13 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin
incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan görüşülmesinde; Yüreğir İlçesi, İncirlik Mahallesi 1025
- 1026 -1027 - 1028 - 1053 - 1111 - 1126 - 2482 - 2484 - 2486 nolu parsellerde Yüreğir İlçe Belediye
Meclisinin 05.03.2014 tarihli ve 13 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait
teklifin önceki komisyon raporunda belirtilen maliye görüşünün alınmadığı, Tarım İl Müdürlüğünün
görüşünün alınmadığı, Sağlık Koruma Bandının plana işlenmediği ve DOP oranının %40 olarak
değerlendirilmesi gerekirken değerlendirilmediği gerekçeleri ile teklif planın belirtilen eksikliklerin
giderilmesi için müdürlüğüne iadesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - ULAŞIM KOMİSYONU
Başkan
Mehmet YASA
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Mehmet Ali ERZİN
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Soner DUMAN
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
Hasan Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
Ali YAŞAR
Üye
Halis Ender ÇULHACI
Üye
Adil YİĞENLER
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-338
Özü: Nazım imar plan değişikliği
10.10.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-257 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi,
1183 ada 252 parselde Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/992 E. - 2014/1111 K. sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2014 tarihli ve 241 sayılı kararı ile
onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik 1 adet itiraz dilekçesine ait İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar -Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar -Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan
İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi, 1183 ada 252 parselde Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/992 E. 2014/1111 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.08.2014 tarihli ve 241 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine
yönelik 1 adet itiraz dilekçesine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 02.10.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-7563 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 09.10.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi, 1183 ada 252 parselin 1/5000 ölçekli nazım
imar planı kararına yönelik Adana 1.İdare Mahkemesi 2013/992 E. - 2014/1111 K. sayılı iptal kararı
doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.08.2014 tarih ve 241 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay
süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. 01.09.2014 01.10.2014 tarihleri arasında ilan edilen
nazım imar planı değişikliğine yönelik 1 adet itiraz başvurusu yapılmıştır.
Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi, 1183 ada 252 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1.İdare Mahkemesi 2013/992 E. - 2014/1111 K. sayılı iptal kararı gereğinin
yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2014 tarih ve 241 sayılı kararına (Plan
İşlem Numarası (PİN) NİP - 697,1) yönelik 1 adet itirazın incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi,
1183 ada 252 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 1.İdare Mahkemesi
2013/992 E. - 2014/1111 K. sayılı iptal kararı gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye
Meclisinin 12.08.2014 tarihli ve 241 sayılı kararına (Plan İşlem Numarası (PİN) NİP - 697,1) yönelik
1 adet itirazın reddi ile 12.08.2014 tarihli ve 241 sayılı kararın onanmasına, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi, 1183 ada
252 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana l.İdare Mahkemesi
2013/992 E. - 2014/1111 K. sayılı iptal kararı gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye
Meclisinin 12.08.2014 tarihli ve 241 sayılı kararına (Plan İşlem Numarası (PİN) NİP - 697,1) yönelik
1 adet itirazın reddi ile 12.08.2014 tarihli ve 241 sayılı kararın onanmasına ait komisyon raporunun
kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KO M İ S Y O N
RAP ORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar -Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan
İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi, 1183 ada 252 parselde Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/992 E. 2014/1111 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.08.2014 tarihli ve 241 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine
yönelik 1 adet itiraz dilekçesine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 02.10.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-7563 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 09.10.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi, 1183 ada 252 parselin 1/5000 ölçekli nazım
imar planı kararına yönelik Adana 1.İdare Mahkemesi 2013/992 E. - 2014/1111 K. sayılı iptal kararı
doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.08.2014 tarih ve 241 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay
süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. 01.09.2014 01.10.2014 tarihleri arasında ilan edilen
nazım imar planı değişikliğine yönelik 1 adet itiraz başvurusu yapılmıştır.
Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi, 1183 ada 252 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1.İdare Mahkemesi 2013/992 E. - 2014/1111 K. sayılı iptal kararı gereğinin
yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2014 tarih ve 241 sayılı kararına (Plan
İşlem Numarası (PİN) NİP - 697,1) yönelik 1 adet itirazın incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi,
1183 ada 252 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 1.İdare Mahkemesi
2013/992 E. - 2014/1111 K. sayılı iptal kararı gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye
Meclisinin 12.08.2014 tarihli ve 241 sayılı kararına (Plan İşlem Numarası (PİN) NİP - 697,1) yönelik 1
adet itirazın reddi ile 12.08.2014 tarihli ve 241 sayılı kararın onanmasına, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi
İMAR VE BAYINDIRLIK - PLAN VE BÜTÇE -EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR ULAŞIM - KANUNLAR - Ç E V R E VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM
VE
SANAT - KENT
EKONOMİSİ
VE
MESLEK
ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE
HALKLA İLİŞKİLER - AB VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT
ESTETİĞİ DEPREM VE DOĞALAFETLER KOMİSYONU
Başkan
Mehmet YASA
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Üye
Özcan ÖZAL Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Halil ŞAHAN Soner DUMAN Ulaş Bahri ÇETİNKAYA M. Sami BAYSAL Metin BUĞA
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
Recep İZCİ
Üye
Ertan SÜMER
Üye
Mehmet Köksal GÜRALP
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Halil Mehmet GÖKOĞLU
Üye
Ahmet Ali BOZKURT
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Ali YAŞAR Askeri DAĞLI Hüsnü KARADELİ Yalçın AKYOL Halis Ender ÇULHACI Mehmet Ali ERZİN
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Vedat GÜNDOĞAN Hasan Hüseyin GÜNDÜZ Adil YİĞENLER Nazım ALDIRMAZ Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
ye
İbrahim ÖZEN
Üye
Oğuz ARIK
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Zafer KARA
Üye
Bülent ATALAY
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Vedat ÖZDER Cumali PORTAKAL Tahsin ŞAHİN Muhammet BAYRAM İbrahim ÖZEN Ozan GÜLAÇTI
Üye
Duran Ali DEĞİRMENCİ
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
Üye
Remzi KAR
Üye
Hasan Ali ÇETİN
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
10.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-339
Özü: Uygulama imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-147 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesi
sınırları içerisinde kalan 70 hektarlık alana yönelik Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 04.07.2013
tarihli ve 58 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait İmar ve Bayındırlık Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesi
sınırları içerisinde kalan 70 hektarlık alana yönelik Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 04.07.2013
tarihli ve 58 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait İmar ve Şehircilik
Daire Başkanlığı'nın 10.07.2013 tarihli ve 13509581-310.01.03-4990 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 18.08.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Çukurova İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize intikal eden 05.07.2013 tarih ve
4366 sayılı yazıda " Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi sınırları içerisinde kalan 70 hektarlık alana
yönelik Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 04.07.2013 tarih ve 58 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000
ölçekli uygulama imar planı teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi ve 14. Maddesine istinaden gereğini bilgilerinize arz ederim" denilmektedir.
Adana İli Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi sınırları içerisinde kalan 70 hektarlık alana
yönelik Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 04.07.2013 tarih ve 58 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000
ölçekli uygulama imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı
alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesi,
70 hektarlık alanda yapılan ve İlçe Belediye Meclisinin 04.07.2013 tarihli ve 58 sayılı kararı ile kabul
edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile Planlı
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 7375 - 7376 - 7377 - 7378 - 7379 - 7380 nolu
adalarda minimum parsel büyüklüğünün 500 m2 olması şartı ile yapılaşma şartının E=1.00, Hmax=15,75
olması ile Çamlık Alanı olarak bilinen ve yeşil alan görülen alanın rekreasyon alanı olarak imar planına
ve plan notlarına işlenerek planın bu şekilde düzeltilerek kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesi, 70 hektarlık alanda
yapılan ve İlçe Belediye Meclisinin 04.07.2013 tarihli ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli
uygulama imar planında, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 7375 - 7376 - 7377 - 7378 - 7379 - 7380 nolu adalarda
minimum parsel büyüklüğünün 500 m2 olması şartı ile yapılaşma şartının E=1.00, Hmax=15,75 olması
ile Çamlık Alanı olarak bilinen ve yeşil alan görülen alanın rekreasyon alanı olarak imar planına ve plan
notlarına işlenerek planın bu şekilde düzeltilerek kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, 5216
sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye
Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesi
sınırları içerisinde kalan 70 hektarlık alana yönelik Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 04.07.2013
tarihli ve 58 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait İmar ve Şehircilik
Daire Başkanlığı'nın 10.07.2013 tarihli ve 13509581-310.01.03-4990 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 18.08.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Çukurova İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize intikal eden 05.07.2013 tarih ve
4366 sayılı yazıda " Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi sınırları içerisinde kalan 70 hektarlık alana
yönelik Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 04.07.2013 tarih ve 58 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000
ölçekli uygulama imar planı teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi ve 14. Maddesine istinaden gereğini bilgilerinize arz ederim" denilmektedir.
Adana İli Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi sınırları içerisinde kalan 70 hektarlık alana
yönelik Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 04.07.2013 tarih ve 58 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000
ölçekli uygulama imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı
alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesi,
70 hektarlık alanda yapılan ve İlçe Belediye Meclisinin 04.07.2013 tarihli ve 58 sayılı kararı ile kabul
edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile Planlı
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 7375 - 7376 - 7377 - 7378 - 7379 - 7380 nolu
adalarda minimum parsel büyüklüğünün 500 m2 olması şartı ile yapılaşma şartının E=1.00, Hmax=15,75
olması ile Çamlık Alanı olarak bilinen ve yeşil alan görülen alanın rekreasyon alanı olarak imar planına
ve plan notlarına işlenerek planın bu şekilde düzeltilerek kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
Başkan
Mehmet YASA
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Oğuz ARIK
Üye
Üye
Abdullah ERSÖZ Halil ŞAHAN
Üye
Bülent ATALAY
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Soner DUMAN
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
İbrahim ÖZEN
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-340
Özü: Devir
10.10.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-262 sayılı yazısı ekinde sunulan, Kurttepe Mahallesi, 6809 ada 2 nolu
parseldeki 42,00 m 2 yüzölçümlü mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
devrine ait Plan ve Bütçe - İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar
- Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve
Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve
Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda
aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe
- İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Kurttepe
Mahallesi, 6809 ada 2 nolu parseldeki 42,00 m2 yüzölçümlü mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın İl
Milli Eğitim Müdürlüğüne devrine ait Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'nın 24.09.2014 tarihli ve
75690219-756-99-5630 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 09.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi: Adana Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 17.09.2014 tarih ve 3987670 sayılı yazısı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi yazısı ile "Çukurova İlçesi, Kurttepe mevkii Belediye evleri
Mahallesi 6809 ada 1, 2 ve 3 parsellerde kayıtlı, üzerinde Fazilet Kibritoğlu İmam Hatip Ortaokulu
bulunan ve İmar Planında Eğitim Tesis Alanı olarak ayrılan 5.125,00 m 2 yüzölçümlü taşınmazın 42
m 2 'lik 2 sayılı parselin tamamı Belediyenize ait bulunmaktadır.
Adı geçen taşınmazdaki hissenizin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi d bendi
gereğince Eğitim Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere Hazine adına bedelsiz devri konusunda gereğini
rica ederim." Denilmektedir.
İlimiz, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesinde bulunan 6809 ada 1 parseldeki 3.425,04 m 2
yüzölçümlü taşınmaz ile 6809 ada 3 parseldeki 1.548,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı Maliye
Hazinesi adına, 6809 ada 2 parseldeki 42,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ise Adana Büyükşehir Belediyesi
adına kayıtlı olduğu ekte sunulan tapu kaydından anlaşılmaktadır.
Çukurova İlçe Belediyesinden alınan ve bir sureti yazımız ekinde sunulan 23.09.2014 tarih ve
2273 sayılı İmar Çapında, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesinde bulunan 1, 2 ve 3 nolu parseller İmar
Planında İlköğretim Alanı olarak görülmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendinde "Kendilerine ait taşınmazları, aslî
görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu
taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması
hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.
Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya
tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz." Denilmektedir.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi yazısına istinaden, İmar Planında İlköğretim Alanı
olarak ayrılan ve mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, İlimiz, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesinde
bulunan 6809 ada 2 nolu parseldeki 42,00 m 2 yüzölçümlü taşınmazın imar planındaki amacına uygun
olarak kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendi gereğince Hazine
adına bedelsiz devrinin yapılması konusunun görüşülerek gerekli meclis kararının alınması için
yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; İmar Planında İlköğretim Alanı olarak
ayrılan ve mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı, İlimiz, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesinde bulunan
6809 ada 2 nolu parseldeki 42,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın imar planındaki amacına uygun olarak
kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendi gereğince Hazine adına
bedelsiz devrinin yapılmasına ait teklifin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; İmar Planında İlköğretim Alanı olarak ayrılan ve mülkiyeti
belediyemiz adına kayıtlı, İlimiz, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesinde bulunan 6809 ada 2 nolu
parseldeki 42,00 m 2 yüzölçümlü taşınmazın imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere,
5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendi gereğince Hazine adına bedelsiz devrinin
yapılmasına ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli
işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe
- İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış
İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale
edilen, Kurttepe Mahallesi, 6809 ada 2 nolu parseldeki 42,00 m2 yüzölçümlü mülkiyeti belediyemize ait
taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devrine ait Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'nın 24.09.2014
tarihli ve 75690219-756-99-5630 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 09.10.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi: Adana Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 17.09.2014 tarih ve 3987670 sayılı yazısı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi yazısı ile "Çukurova İlçesi, Kurttepe mevkii Belediye evleri
Mahallesi 6809 ada 1, 2 ve 3 parsellerde kayıtlı, üzerinde Fazilet Kibritoğlu İmam Hatip Ortaokulu
bulunan ve İmar Planında Eğitim Tesis Alanı olarak ayrılan 5.125,00 m 2 yüzölçümlü taşınmazın 42
m 2 'lik 2 sayılı parselin tamamı Belediyenize ait bulunmaktadır.
Adı geçen taşınmazdaki hissenizin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi d bendi
gereğince Eğitim Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere Hazine adına bedelsiz devri konusunda gereğini
rica ederim." Denilmektedir.
İlimiz, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesinde bulunan 6809 ada 1 parseldeki 3.425,04 m 2
yüzölçümlü taşınmaz ile 6809 ada 3 parseldeki 1.548,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı Maliye
Hazinesi adına, 6809 ada 2 parseldeki 42,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ise Adana Büyükşehir Belediyesi
adına kayıtlı olduğu ekte sunulan tapu kaydından anlaşılmaktadır.
Çukurova İlçe Belediyesinden alınan ve bir sureti yazımız ekinde sunulan 23.09.2014 tarih ve
2273 sayılı İmar Çapında, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesinde bulunan 1, 2 ve 3 nolu parseller İmar
Planında İlköğretim Alanı olarak görülmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendinde "Kendilerine ait taşınmazları, aslî
görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu
taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması
hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.
Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya
tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz." Denilmektedir.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi yazısına istinaden, İmar Planında İlköğretim Alanı
olarak ayrılan ve mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, İlimiz, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesinde
bulunan 6809 ada 2 nolu parseldeki 42,00 m 2 yüzölçümlü taşınmazın imar planındaki amacına uygun
olarak kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendi gereğince Hazine
adına Bedelsiz devrinin yapılması konusunun görüşülerek gerekli meclis kararının alınması için
yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; İmar Planında İlköğretim Alanı olarak
ayrılan ve mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı, İlimiz, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesinde bulunan
6809 ada 2 nolu parseldeki 42,00 m 2 yüzölçümlü taşınmazın imar planındaki amacına uygun olarak
kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendi gereğince Hazine adına
bedelsiz devrinin yapılmasına ait teklifin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi.
PLAN VE BÜTÇE - İMAR VE BAYINDIRLIK - EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR ULAŞIM - KANUNLAR - ÇEVRE VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM
VE
SANAT - KENT
EKONOMİSİ
VE
MESLEK
ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE
HALKLA ^ İLİŞKİLER - AB VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT
ESTETİĞİ DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Üye
Mahmut Sami BAYSAL Metin BUĞA
Uye
Salih GÖKÇE
Uye
Salim AKKOÇ
Uye
Ercan ÇETİN
Uye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Uye
Mehmet AKÇALI
Üye
H. Ender ÇULHACI
Uye
Abdullah SAKARYA
Uye
Mahmut DOĞRU
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
İbrahim DOĞMA
Uye
Ali YAŞAR
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Uye
Mehmet ÖZCAN
Uye
Aysun KOCABAŞ
Uye
Mehmet YASA
Uye
Soner DUMAN
Üye
Recep İZCİ
Üye
M. Köksal GÜRALP
Uye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Ertan SÜMER
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Vahap ÇOLAK
Uye
A. Ali BOZKURT
Uye
Askeri DAĞLI
Uye
Hüsnü KARADELİ
Uye
Yalçın AKYOL
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Üye
Üye
Nazım ALDIRMAZ Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Uye
Uye
Uye
Murat CEVHERİBUCAK Zafer KARA A. Nuri SABUNCU
Üye
Ali ŞİMŞEK
Uye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Uye
Zafer MULAZIMOĞLU
Üye
Oğuz ARIK
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
İlyas KARABULUT
Üye
Remzi KAR
Üye
Üye
Cumali PORTAKAL Tahsin ŞAHİN
Üye
Ozan GÜLAÇTI
Üye
Hasan Ali ÇETİN
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Duran Ali DEĞİRMENCİ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-341
Özü: Reklam panoları
10.10.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-251 sayılı yazısı ekinde sunulan, reklam panolarına ait Plan ve Bütçe - İmar
ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek
Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve
Bütçe - İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, reklam
panolarına ait Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'nın 09.09.2014 tarihli ve 43759167-622.03-5252
sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 09.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi
: Yeni Adana İmar İnşaat Tic. A.Ş.'nin 08.09.2014 tarih ve 1420 sayılı yazıları.
İlimiz, Seyhan. Çukurova, Yüreğir, Sarıçam veya diğer Bağlı ilçe sınırları dahilinde mülkiyeti
Belediyemize ait olan veya yetki, sorumluluk alanı ile tasarrufu altında bulunan Cadde, sokak, bulvarlar
ile diğer alan ve sahalarda olup da daha önce kiralamaya veya tahsise konu edilmeyen yerlerden olması
şartı ile ilgisine göre Belediyemizin ilgili birimlerinin uygunluk verdiği alanlar üzerine ve yine
Belediyemizin ilgili birimlerince onaylanan projeler kapsamında;
-
Asansörlü engelsiz üst geçitleri ve reklam panoları,
Kamu duyurusu - ilan pankart üniteleri ve reklam panoları,
Silindir kuleleri ve reklam panoları
Yeni Tasarım ekmek büfeleri ve reklam panoları,
Klimalı otobüs veya dolmuş durakları ve reklam panoları,
Aydınlatma direkleri reklam panoları,
Kaldırım reklam panoları,
Orta refüj reklam panoları,
Üst geçit reklam panoları, vb. gibi iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak üzere Yeni Adana
İmar İnşaat Tic. A.Ş. ilgi yazıları ile 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere10 yıl süreyle
devir talebinde bulunmuşlardır.
Bu nedenle yukarıda belirtilen iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak gerekli görülmesi halinde
hukuki mevzuatlara uygun olarak 3'üncü şahıslara kiraya vermek, yapılacak veya yaptırılacak bu reklam
panolarından ve ünitelerinden Belediyenin ihtiyaç duyduğu ilan ve reklamları yapmak/yaptırmak bunun
karşılığında Belediyeden herhangi bir ücret talep etmemek 10 yıllık devir süresi sonunda yapılan ve
yaptırılan bütün muhdesatların herhangi bir ücrete ve bedele konu edilmeden Belediyeye devredilmek
Birinci yıl devir bedeli olarak 300.000,00 TL, İkinci yıl devir bedeli olarak da 600.000,00 TL ödemek
3'üncü ve müteakip yıllar devir bedelleri ise bir önceki yıl devir bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca
yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında
artırılması suretiyle bulunacak bedeli ödemek üzere Büyükşehir Belediyesinin hissedar olduğu Yeni
Adana İmar İnşaat A.Ş' ye 01.01.2015 tarihinden başlamak üzere 10 yıl süreyle devir edilmesi
konularının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesine (Büyükşehir Belediyesi
kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri
kurabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu
şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti veya
tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay
bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının %50'sinden fazlasına ortak
olduğu şirketler ile bu şirketlerin %50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, Ek cümle 12.11.2012
6360/10. Mad. Ancak bu yerlerin Belediye şirketlerince 3'üncü kişilere devri 2886 Sayılı Kanun
hükümlerine tabi hükmüne) göre değerlendirilerek gerekli kararın alınması için yazımızın Meclise
havalesini arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Belediyemize ait olan sahalarda olup da
daha önce kiralamaya ve tahsise konu edilmeyen yerlerden olması şartı ile ilgisine göre belediyemizin
ilgili birimlerinin uygunluk verdiği alanlar üzerine ve yine belediyemizin ilgili birimlerince onaylanan
projeler kapsamında teklif yazısında belirtilen iş ve işlemlerin (üst geçitlerin yürüyen merdivenli ve
asansörlü olması şartının eklenerek) yapılması ve yaptırılması amacıyla 10 (on) yıl süre ile Yeni Adana
İmar İnşaat Tic. A.Ş.' ye devri ile parasal konularda Belediye Encümenine yetki verilmesine, gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Belediyemize ait olan sahalarda olup da daha önce
kiralamaya ve tahsise konu edilmeyen yerlerden olması şartı ile ilgisine göre belediyemizin ilgili
birimlerinin uygunluk verdiği alanlar üzerine ve yine belediyemizin ilgili birimlerince onaylanan
projeler kapsamında teklif yazısında belirtilen iş ve işlemlerin (üst geçitlerin yürüyen merdivenli ve
asansörlü olması şartının eklenerek) yapılması ve yaptırılması amacıyla 10 (on) yıl süre ile Yeni Adana
İmar İnşaat Tic. A.Ş.' ye devri ile parasal konularda Belediye Encümenine yetki verilmesine ait
komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü
için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe
- İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış
İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale
edilen, reklam panolarına ait Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'nın 09.09.2014 tarihli ve 43759167622.03-5252 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 09.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi
: Yeni Adana İmar İnşaat Tic. A.Ş.'nin 08.09.2014 tarih ve 1420 sayılı yazıları.
İlimiz, Seyhan. Çukurova, Yüreğir, Sarıçam veya diğer Bağlı ilçe sınırları dahilinde mülkiyeti
Belediyemize ait olan veya yetki, sorumluluk alanı ile tasarrufu altında bulunan Cadde, sokak, bulvarlar
ile diğer alan ve sahalarda olup da daha önce kiralamaya veya tahsise konu edilmeyen yerlerden olması
şartı ile ilgisine göre Belediyemizin ilgili birimlerinin uygunluk verdiği alanlar üzerine ve yine
Belediyemizin ilgili birimlerince onaylanan projeler kapsamında;
-
Asansörlü engelsiz üst geçitleri ve reklam panoları,
Kamu duyurusu - ilan pankart üniteleri ve reklam panoları,
Silindir kuleleri ve reklam panoları
Yeni Tasarım ekmek büfeleri ve reklam panoları,
Klimalı otobüs veya dolmuş durakları ve reklam panoları,
Aydınlatma direkleri reklam panoları,
Kaldırım reklam panoları,
Orta refüj reklam panoları,
Üst geçit reklam panoları, vb. gibi iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak üzere Yeni Adana
İmar İnşaat Tic. A.Ş. ilgi yazıları ile 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere10 yıl süreyle
devir talebinde bulunmuşlardır.
Bu nedenle yukarıda belirtilen iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak gerekli görülmesi halinde
hukuki mevzuatlara uygun olarak 3'üncü şahıslara kiraya vermek, yapılacak veya yaptırılacak bu reklam
panolarından ve ünitelerinden Belediyenin ihtiyaç duyduğu ilan ve reklamları yapmak/yaptırmak bunun
karşılığında Belediyeden herhangi bir ücret talep etmemek 10 yıllık devir süresi sonunda yapılan ve
yaptırılan bütün muhdesatların herhangi bir ücrete ve bedele konu edilmeden Belediyeye devredilmek
Birinci yıl devir bedeli olarak 300.000,00 TL, İkinci yıl devir bedeli olarak da 600.000,00 TL ödemek
3'üncü ve müteakip yıllar devir bedelleri ise bir önceki yıl devir bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca
yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında
artırılması suretiyle bulunacak bedeli ödemek üzere Büyükşehir Belediyesinin hissedar olduğu Yeni
Adana İmar İnşaat A.Ş' ye 01.01.2015 tarihinden başlamak üzere 10 yıl süreyle devir edilmesi
konularının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesine (Büyükşehir Belediyesi
kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri
kurabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu
şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti veya
tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay
bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının %50'sinden fazlasına ortak
olduğu şirketler ile bu şirketlerin %50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, Ek cümle 12.11.2012
6360/10. Mad. Ancak bu yerlerin Belediye şirketlerince 3'üncü kişilere devri 2886 Sayılı Kanun
hükümlerine tabi hükmüne) göre değerlendirilerek gerekli kararın alınması için yazımızın Meclise
havalesini arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Belediyemize ait olan sahalarda olup da
daha önce kiralamaya ve tahsise konu edilmeyen yerlerden olması şartı ile ilgisine göre belediyemizin
ilgili birimlerinin uygunluk verdiği alanlar üzerine ve yine belediyemizin ilgili birimlerince onaylanan
projeler kapsamında teklif yazısında belirtilen iş ve işlemlerin (üst geçitlerin yürüyen merdivenli ve
asansörlü olması şartının eklenerek) yapılması ve yaptırılması amacıyla 10 (on) yıl süre ile Yeni Adana
İmar İnşaat Tic. A.Ş.' ye devri ile parasal konularda Belediye Encümenine yetki verilmesine, gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi.
PLAN VE BÜTÇE - İMAR VE BAYINDIRLIK - EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR ULAŞIM - KANUNLAR - ÇEVRE VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM
VE
SANAT - KENT
EKONOMİSİ
VE
MESLEK
ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE
HALKLA ^ İLİŞKİLER - AB VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT
ESTETİĞİ DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETÎNKAYA
Üye
Üye
Mahmut Sami BAYSAL Metin BUĞA
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
Ali YAŞAR
Üye
Üye
Ahmet TANRIVERDİ Mehmet ÖZCAN
Üye
Soner DUMAN
Üye
Recep İZCİ
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Mehmet YASA
Üye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Ertan SÜMER
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Nazım ALDIRMAZ
AKYÜREK
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Zafer KARA
Üye
Oğuz ARIK
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
İlyas KARABULUT
Üye
Remzi KAR
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Cumali PORTAKAL
Üye
Ozan GÜLAÇTI
Üye
Hasan Ali ÇETİN
Üye
Ramazan
Üye
Tahsin ŞAHİN
Üye
Duran Ali DEĞİRMENCİ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
10.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-342
Özü: Uygulama imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-220 sayılı yazısı ekinde sunulan, Saimbeyli İlçesinde Yamanlı-1 Reg. ve HES
Projesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait Çevre ve Sağlık - İmar ve Bayındırlık Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar -Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal
Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal
Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Çevre ve Sağlık
- İmar ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar -Kadın,
Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği - Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Saimbeyli
İlçesinde Yamanlı-1 Reg. ve HES Projesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait İmar
ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 08.08.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-6364 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 10.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Saimbeyli il sınırları içerisinde Yamanlı-1 Reg. Ve Hidroelektrik Santral alanına ait yapılan
çalışmalar Adana İl Özel İdaresi kontrollüğünde başlamış, İl Özel İdaresince planlama sürecine ait kurum
görüşleri alınmış ancak bu süreç içerisinde 6360 sayılı kanunla Adana İl Özel İdaresinin yetkileri Adana
Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir. İlimiz, Saimbeyli İlçesinde hazırlanan Yamanlı-1 Reg. ve HES
projesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması teklif edilmektedir.
Saimbeyli İlçesinde hazırlanan Yamanlı-1 Reg. ve HES projesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere
Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Saimbeyli İlçesinde hazırlanan Yamanlı-1
Reg. ve HES projesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait yatırımcının talebi
doğrultusunda teklifin reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Saimbeyli İlçesinde hazırlanan Yamanlı-1 Reg. ve HES
projesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait yatırımcının talebi doğrultusunda
teklifin reddine ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli
işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Çevre ve Sağlık İmar ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar -Kadın, Erkek
Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek
Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve
Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Saimbeyli İlçesinde Yamanlı-1
Reg. ve HES Projesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığı'nın 08.08.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-6364 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 10.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Saimbeyli il sınırları içerisinde Yamanlı-1 Reg. Ve Hidroelektrik Santral alanına ait yapılan
çalışmalar Adana İl Özel İdaresi kontrollüğünde başlamış, İl Özel İdaresince planlama sürecine ait kurum
görüşleri alınmış ancak bu süreç içerisinde 6360 sayılı kanunla Adana İl Özel İdaresinin yetkileri Adana
Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir. İlimiz, Saimbeyli İlçesinde hazırlanan Yamanlı-1 Reg. Ve HES
projesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması teklif edilmektedir.
Saimbeyli İlçesinde hazırlanan Yamanlı-1 Reg. ve HES projesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere
Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Saimbeyli İlçesinde hazırlanan Yamanlı-1
Reg. ve HES projesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait yatırımcının talebi
doğrultusunda teklifin reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi
ÇEVRE VE SAĞLIK - İMAR VE BAYINDIRLIK - PLAN VE BÜTÇE -EĞİTİM, KÜLTÜR,
GENÇLİK VE SPOR - ULAŞIM - KANUNLAR - K A D I N , ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM
VE
SANAT - KENT
EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA
İLİŞKİLER - AB VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ
DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Oğuz ARIK
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Bülent ATALAY
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Üye
Üye
Üye
Halil ŞAHAN Soner DUMAN Ulaş Bahri ÇETİNKAYA M. Sami BAYSAL
Üye
Mehmet YASA
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Üye
Metin BUĞA Mehmet ÖZCAN
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Recep İZCİ
Üye
Ertan SÜMER
Üye
Üye
Üye
İbrahim DOĞMA Mehmet Köksal GÜRALP Mustafa KİRAZ
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
Ahmet Ali BOZKURT
Üye
Ali YAŞAR
Üye
Halil Mehmet GÖKOĞLU
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
Üye
Halis Ender ÇULHACI Mehmet Ali ERZİN
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Vedat GÜNDOĞAN H. Hüseyin GÜNDÜZ Adil YİĞENLER Nazım ALDIRMAZ Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Üye
Cumali PORTAKAL Tahsin ŞAHİN
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Üye
Ozan GÜLAÇTI Duran Ali DEĞİRMENCİ
Üye
Remzi KAR
Üye
Hasan Ali ÇETİN
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Zafer KARA
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
10.10.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-343
Özü: Uygulama imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-241 sayılı yazısı ekinde sunulan, Sarıçam İlçesi, Yeniyayla Mahallesi (köyü)
203 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal
Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent
Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar -Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam
İlçesi, Yeniyayla Mahallesi (köyü) 203 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar
ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 05.09.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02 - 4518 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 27.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Sarıçam İlçesi, Yeniyayla Mahallesi 203 parsel nolu taşınmazda, Güneş Enerjisi Santrali
yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı talep edilmektedir. Teklif plan sahası 4,8 hektarlık
bir alanı kapsamaktadır ve mevcutta 1/5000 nazım imar planı bulunmamaktadır.
İlimiz Sarıçam İlçesi, Yeniyayla Mahallesi 203 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar
planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; İlimiz, Sarıçam İlçesi, Yeniyayla
Mahallesi, 203 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifin kabulüne, 5216 sayılı
yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu
ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; İlimiz, Sarıçam İlçesi, Yeniyayla Mahallesi, 203 parselde
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya
istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar -Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam
İlçesi, Yeniyayla Mahallesi (köyü) 203 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar
ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 05.09.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02 - 4518 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 27.09.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Sarıçam İlçesi, Yeniyayla Mahallesi 203 parsel nolu taşınmazda, Güneş Enerjisi Santrali
yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı talep edilmektedir. Teklif plan sahası 4,8 hektarlık
bir alanı kapsamaktadır ve mevcutta 1/5000 nazım imar planı bulunmamaktadır.
İlimiz Sarıçam İlçesi, Yeniyayla Mahallesi 203 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar
planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; İlimiz, Sarıçam İlçesi, Yeniyayla
Mahallesi, 203 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifin kabulüne, 5216 sayılı
yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu
ile karar verildi
İMAR VE BAYINDIRLIK - PLAN VE BÜTÇE -EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR ULAŞIM - KANUNLAR - ÇEVRE VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM
VE
SANAT - KENT
EKONOMİSİ
VE
MESLEK
ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE
HALKLA İLİŞKİLER - AB VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT
ESTETİĞİ DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Mehmet YASA
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Üye
Halil ŞAHAN Soner DUMAN
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
Üye
Serdar SEYHAN Mahmut DOĞRU
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Recep İZCİ
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Üye
Üye
U. Bahri ÇETİNKAYA M. Sami BAYSAL Metin BUĞA
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Ertan SÜMER
Üye
Üye
Mehmet Köksal GÜRALP Mustafa KİRAZ
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Halil Mehmet GÖKOĞLU
Üye
Ahmet Ali BOZKURT
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
Ali YAŞAR
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
Üye
H. Ender ÇULHACI M.Ali ERZİN
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Vedat GÜNDOĞAN H.Hüseyin GÜNDÜZ Adil YİĞENLER Nazım ALDIRMAZ Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Üye
Mehmet ESENDEMİR Ali ŞİMŞEK
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Üye
Üye
Mustafa DURAK İbrahim DOĞAN İbrahim ÖZEN
Üye
Oğuz ARIK
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
Üye
Bülent ATALAY
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Vedat ÖZDER Cumali PORTAKAL Tahsin ŞAHİN Muhammet BAYRAM İbrahim ÖZEN
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ
Üye
Zafer KARA
Üye
Remzi KAR
Üye
Ozan GÜLAÇTI
Üye
Hasan Ali ÇETİN
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-344
Özü: Uygulama imar planı
10.10.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-243 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yüreğir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi,
11437 ada 1 nolu parselde nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal
Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent
Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Yüreğir
İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 11437 ada 1 nolu parselde nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve
Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 05.09.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-7218 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 13.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Yüreğir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 11437 ada 1 parsel ve
çevresinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklif edilmektedir.
Teklif edilen plan değişikliği ile, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında rekreasyon
alanı olan saha, spor alanı olarak planlanırken, spor alanı olan bölge ise park alanı ve sosyal kültürel
tesis alanı olarak planlanmaktadır. Planlama alanının mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise
yeşil alan ve kentsel dönüşüm alanı olarak görülmektedir.
İlimiz Yüreğir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 11437 ada 1 parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5000
ölçekli nazım imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı
alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Yüreğir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi,
11437 ada 1 parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifin 11438 ada
3 parselin batısında yer alan "yeşil alanın spor alanına " dönüştürülmesine, buna karşılık aynı bölgede
11436 ada 1 parsel ve 780 ada 8 parselde "yeşil alan" oluşturulmasına, 11437 ada 3 parselde "Sosyal ve
Kültürel Tesis Alanı" oluşturulmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifine ait plan ve
notlarının aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Yüreğir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 11437 ada 1 parsel ve
çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifin 11438 ada 3 parselin batısında yer
alan "yeşil alanın spor alanına " dönüştürülmesine, buna karşılık aynı bölgede 11436 ada 1 parsel ve
780 ada 8 parselde "yeşil alan" oluşturulmasına, 11437 ada 3 parselde "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı"
oluşturulmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifine ait plan ve notlarının aynen kabulüne
ait komisyon raporunun aynı bölgede eşdeğer büyüklükte yeşil alan oluşturulması ve Sosyal Kültürel
Tesis Alanı içeriğine Kongre Merkezi ibaresinin eklenmesi ve Kentsel Dönüşüm sınırının bu şekilde
belirlenerek tadilen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için
evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve
Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve
Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB
ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza
havale edilen, Yüreğir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 11437 ada 1 nolu parselde nazım imar plan
değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 05.09.2014 tarihli ve 13509581-310.01.027218 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 13.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Yüreğir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 11437 ada 1 parsel ve
çevresinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklif edilmektedir.
Teklif edilen plan değişikliği ile, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında rekreasyon
alanı olan saha, spor alanı olarak planlanırken, spor alanı olan bölge ise park alanı ve sosyal kültürel
tesis alanı olarak planlanmaktadır. Planlama alanının mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise
yeşil alan ve kentsel dönüşüm alanı olarak görülmektedir.
İlimiz Yüreğir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 11437 ada 1 parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5000
ölçekli nazım imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı
alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Yüreğir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi,
11437 ada 1 parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifin 11438 ada 3
parselin batısında yer alan "yeşil alanın spor alanına " dönüştürülmesine, buna karşılık aynı bölgede
11436 ada 1 parsel ve 780 ada 8 parselde "yeşil alan" oluşturulmasına, 11437 ada 3 parselde "Sosyal ve
Kültürel Tesis Alanı" oluşturulmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifine ait plan ve
notlarının aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - PLAN VE BÜTÇE -EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR ULAŞIM - KANUNLAR - Ç E V R E VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM VE SANAT - KENT
EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA
İLİŞKİLER - AB VE DIŞ İLİŞKİLER- KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Mehmet YASA
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Metin BUĞA
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Soner DUMAN
Üye
U. Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Recep İZCİ
Üye
Ertan SÜMER
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
Ali YAŞAR
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Zafer KARA
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Mustafa DURAK
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
Ozan GÜLAÇTI
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
Üye
A. Nuri SABUNCU Cumali ALTINÖZ
Üye
İlyas KARABULUT
Üye
Remzi KAR
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Oğuz ARIK
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Üye
Cumali PORTAKAL Tahsin ŞAHİN
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-345
Özü:
Nazım
imar planı
09.10.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.10.2014
tarihli ve 67597785-301.01-243 sayılı yazısı ekinde sunulan, Büyükşehir Belediye Meclisinin almış
olduğu 12.09.2013 tarih ve 232 sayılı Müdürlük dışında kıyılacak nikah için ücret alınmaması ile ilgili
kararın yeniden görüşülmesine ait Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe
- Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu 12.09.2013
tarih ve 232 sayılı Müdürlük dışında kıyılacak nikah için ücret alınmaması ile ilgili kararın yeniden
görüşülmesine ait Başkanlığın 13.09.2013 tarih ve 67597785-301.01-469 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 01.11.2013 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Toplumun en küçük birimi olarak tanımlanan aile kurumunun oluşmasının temeli olan nikah
işleminin sosyolojik ve toplumsal önemi göz önüne alındığında ve belediyelerin de bu denli önemli bir
toplumsal olayı desteklemesinin kamunun yararına doğuracağı sonuçlar değerlendirildiğinde 5216 sayılı
yasanın Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri başlıklı 16.maddesinin "j" bendi uyarınca
nikah kıymak Belediye Başkanının görevleri arasında sayılmış olması karşısında bu görevin ifası için
bedel talep edilmesinin uygun olmayacağı düşüncesiyle Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.09.2013 tarih ve 232 sayılı kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14/1 maddesi
uyarınca yeniden görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini rica ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; değerli kağıt bedeli hariç müdürlük
dışında kıyılacak nikahlar için 100,00 TL (yüztürklirası) ücret alınmasına, gerekli kararın alınması için
evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; değerli kağıt bedeli hariç müdürlük dışında kıyılacak
nikahlar için 100,00 TL (yüztürklirası) ücret alınmasına ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli
işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe
- Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu 12.09.2013
tarih ve 232 sayılı Müdürlük dışında kıyılacak nikah için ücret alınmaması ile ilgili kararın yeniden
görüşülmesine ait Başkanlığın 13.09.2013 tarih ve 67597785-301.01-469 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 01.11.2013 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Toplumun en küçük birimi olarak tanımlanan aile kurumunun oluşmasının temeli olan nikah
işleminin sosyolojik ve toplumsal önemi göz önüne alındığında ve belediyelerin de bu denli önemli bir
toplumsal olayı desteklemesinin kamunun yararına doğuracağı sonuçlar değerlendirildiğinde 5216 sayılı
yasanın Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri başlıklı 16.maddesinin "j" bendi uyarınca
nikah kıymak Belediye Başkanının görevleri arasında sayılmış olması karşısında bu görevin ifası için
bedel talep edilmesinin uygun olmayacağı düşüncesiyle Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.09.2013 tarih ve 232 sayılı kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14/1 maddesi
uyarınca yeniden görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini rica ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; değerli kağıt bedeli hariç müdürlük
dışında kıyılacak nikahlar için 100,00 TL (yüztürklirası) ücret alınmasına, gerekli kararın alınması için
evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
PLAN BÜTÇE - KANUNLAR KOMİSYONU
BAŞKAN
MUSTAFA KIZILELMA
ÜYE
NECMİ ÖZCANLI
ÜYE
MUSTAFA KEBÜDE
ÜYE
AHMET ASAF USLU
ÜYE
NECATİ CENGİZ
ÜYE
ALİ ACEMBEKİROĞLU
ÜYE
İLKER MENGÜ
ÜYE
AHMET ASLAN
ÜYE
ASUMAN TAPANYİĞİT
ÜYE
HALİL TÜM
ÜYE
NECMETTİN ATAY
ÜYE
HÜSNÜ KARADELİ
ÜYE
ABDULLAH DOĞRU
ÜYE
MUSTAFA AKYÜZ
ÜYE
HAYRİ HAKÖVER
ÜYE
RİFAT KÖROĞLU
Download

K A R A R - Adana Büyükşehir Belediyesi