T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 03.06.2014
Rapor No:
2014 / 8
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 02/06/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğü’nün 05/05/2014 tarih ve 14956 sayılı teklifi
üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; Belediyemizin
kullanımı ve gözetiminde bulunan ve teklif ekinde ayrıntılı olarak belirtilen hizmet binaları,
salonlar ve merkezler ile buralarda çalışan personelin koruma, güvenlik, gözetim, denetim ve
kontrol hizmetinin özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle 100 Kişilik Özel
Güvenlik Personeli Hizmet Alımı İşinin belediyemiz açısından daha uygun tekliflerin
verilmesini temin edeceği, ayrıca her yıl ihale masraflarının yapılmasını önleyeceğinden
01.10.2014- 31.12.2016 tarihleri arasında 27 aylık bir süreyi kapsayacak şekilde yıllara sari
olarak ihale yapılmasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67’nci maddesine uygun olacağı
kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur.
Av. Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Servet AYHAN
Üye
Tahir EMANET
Üye
Ahmet SUBAŞI
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 03.06.2014
Rapor No:
2014 / 09
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Personel Destek Hizmeti Alımı.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 02/06/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğü’nün 05/05/2014 tarih ve 14958 sayılı teklifi
üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; Belediyemiz Zabıta
Müdürlüğü hizmetlerinde (yıkım, seyyar, pazar çalışmalarında, şoför, işgal kaldırma, emanete
alınan malların korunması, dilenci, trafik hizmetlerinde) çalıştırılmak üzere 25 (Yirmibeş)
Kişilik Personel Destek Hizmet Alımı İşinin hizmet satın almak suretiyle yapılmasının ve
Belediyemiz açısından daha uygun tekliflerin verilmesini temin edeceği ayrıca her yıl ihale
masraflarının yapılmasını önleyeceğinden 01.10.2014- 31.12.2016 tarihleri arasında 27 aylık
bir süreyi kapsayacak şekilde yıllara sari olarak ihale yapılmasının 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 67’nci maddesine uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur.
Av. Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Servet AYHAN
Üye
Tahir EMANET
Üye
Ahmet SUBAŞI
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ
HUKUK KOMİSYONU-PLAN VE
Tarih
:103.06.2014
Rapor No:
2014 / 10
BÜTÇE KOMİSYONU
MÜŞTEREK RAPORU
KONU : Adil Mahallesi Muhtarlığına Yer Kiralama.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 02/06/2014 tarihli oturumunda
Komisyonlarımıza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 15/05/2014 tarih ve 17109
sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Komisyonlarımızca yapılan inceleme neticesinde; Adil Mahallesi
Muhtarlık binası olarak hizmet vermekte olan yapı yıkılıp yeni hizmet binası yapılıncaya kadar
60 m² civarında bir yerin yıllık 5.500,00-(Beşbinbeşyüz) TL kira bedelinin belediyemiz
tarafından kiralanmasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9’ncu maddesi ile aynı kanunun
75’nci maddesine uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur.
HUKUK KOMİSYONU
Av.Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Servet AYHAN
Üye
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Ahmet SUBAŞI
Üye
Tahir EMANET
Üye
BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU
Hüseyin SEZER
Komisyon Başkanı
Faruk LAFÇI
Üye
Mehmet YAMAN
Başkan Vekili
Murat ÇELEBİ
Üye
Ahmet DEMİR
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 03.06.2014
Rapor No :
2014 / 3
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Ödenek Aktarma.
TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi’nin 02.06.2014 tarihli oturumunda incelenmek
üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.05.2014 tarih ve
19083 sayılı “Ödenek Aktarma” konulu teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme
yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Komisyonumuzca yapılan inceleme ve araştırma sonucunda,
Fen İşleri Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün teklif ekinde sunulan
kodlarından 3.035.451,00-(Üçmilyonotuzbeşbindörtyüzellibir.) TL alınarak Destek
Hizmetleri Müdürlüğü ile Yeni Kurulan Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yine teklif
ekinde ayrıntılı olarak sunulan ilgili ödenek kodlarına aktarılmasının 5393 Sayılı Belediye
Kanunu’nun 18’nci maddesinin (b) bendine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur.
Hüseyin SEZER
Komisyon Başkanı
Mehmet YAMAN
Başkan Vekili
Faruk LAFÇI
Üye
Murat ÇELEBİ
Üye
Ahmet DEMİR
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 05.06.2014
Rapor No: 2014 / 10
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 02/06/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü’nün 02/06/2014 tarih ve 20460
sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; Belediye
Meclisimizin 04/04/2012 tarih ve 2012/22 sayılı kararı ile onaylanan Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 8’nci maddesinin (i) bendinden sonra gelmek
üzere;
“ j) Diğer kamu, kurum ve kuruluşlar ile dernek vb. kurumlarla ortak projeler
yürüterek, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında İlçemizde ikamet
eden öğrencilere misafirhane hizmetleri yapmak veya yaptırmak.” bendinin eklenmesinin
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin (m) bendine uygun olacağı kanaatine
varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur.
Av. Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Servet AYHAN
Üye
Tahir EMANET
Üye
Ahmet SUBAŞI
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE
MECLİSİ
Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
Rapor No :
: 05/06/2014
2014 / 27
İMAR VE PLANLAMA
KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : İmar Planı Askı İtirazı.(K-3 Bölgesi Uygulama İmar Planında 5454 ada 1,2,3,4,5
sayılı parsellerin Park alanından çıkartılıp Ticaret+Konut alanına alınması hakkında.)
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 05/05/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2014/13447 sayılı teklifi
üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
TEKLİFİN GEÇMİŞİ : Sultanbeyli K-3 Bölgesi Uygulama İmar Planı 06.09.2013 tarih ve
2013/57 sayılı Sultanbeyli Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilerek onay kararı alınmak üzere
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiş olup Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2013
tarih ve 2277 sayılı kararı ile tadilen kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 24.11.2013
tarihinde onanmıştır.
Bahse konu Sultanbeyli İlçesi K-3 Bölgesi Uygulama İmar Planı 27.01.2014 tarih ve
91442078-310.01.03-2014/26057 saylı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama
Müdürlüğü yazısı ekinde Başkanlığımıza iletilmiş ve Belediyemizce 12.02.2014-13.03.2014
tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
TEKLİF : Askı süresi içinde Müdürlüğümüze yapılan 11.03.2014 tarih ve 3475 sayılı itiraz
dilekçesinde, Adil mahallesi 5454 ada 1,2,3,4,5 sayılı parsellerin Park alanından çıkartılıp
Ticaret+Konut alanı lejantına alınması ve planın iptal edilmesi talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde;
Söz konusu alanın, 2008 yılı planında İSKİ Rekreasyon Alanında kalması ve plan yapım
sürecinde İSKİ’den alınan görüşler ile 1/5000 ölçekli Nazım imar planında 14.06.2013 tarih ve
1317 sayılı İBB Meclis Kararı ile dere yapı yaklaşma alanları hakkında yapılan plan değişikliğine
aykırılık teşkil edeceğinden söz konusu itirazın kabulünün uygun olmayacağı kanaatine
varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Mehmet ÇON
Komisyon Başkanı
Gönül ÇOLAK
Üye
Fatih POYRAZ
Başkan Vekili
Muhammed ÇİMEN
Üye
Zafer SÖĞÜTÇÜ
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ
HUKUK KOMİSYONU-PLAN VE
Tarih
:105.06.2014
Rapor No:
2014 / 11
BÜTÇE KOMİSYONU
MÜŞTEREK RAPORU
KONU : Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin Yardım Talebi.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 02/06/2014 tarihli oturumunda
Komisyonlarımıza havale edilen Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 29/05/2014 tarih ve 20142
sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : İlçemiz sınırları içerisinde hizmet vermekte olan Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği’nin Sultanbeyli Kaymakamlığına sunmuş oldukları dilekçe ile Yavuz Selim
Mahallesinde bulunan Cem Evi projesi için Belediyemiz tarafından 70.000.00- yardım yapılması
talep edilmiş, Kaymakamlık Makamının 07/05/2014 tarih ve 1132 sayılı yazısı ile gereği için
ilgili talep yazısı Belediyemize iletmiştir.
Komisyonlarımızca yapılan inceleme neticesinde söz konusu Cem Evi Projesinin çevre
düzenlemesi ve inşaat yapımında kullanılmak üzere inşaat malzemesi yardımı yapılmak üzere
70.000,00.- (Yetmişbin) TL kaynak aktarılmasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’nci
maddesinin (c) bendine uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisinin
takdirlerine arz olunur.
HUKUK KOMİSYONU
Av.Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Servet AYHAN
Üye
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Ahmet SUBAŞI
Üye
Tahir EMANET
Üye
BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU
Hüseyin SEZER
Komisyon Başkanı
Faruk LAFÇI
Üye
Mehmet YAMAN
Başkan Vekili
Murat ÇELEBİ
Üye
Ahmet DEMİR
Üye
Download

imar planlama ve gecekondu komisyonu raporu