T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 08.07.2014
Rapor No: 2014 / 11
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Projeleri.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 07/07/2014 tarihli oturumunda incelenmek
üzere Komisyonumuza havale edilen Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 29/05/2014 tarih ve
18893 sayılı teklifi üzerinde Komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon
Daire Başkanlığı “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin
Geliştirilmesi” Programına Belediyemiz tarafından başvuru yapılması ve başvurulan projenin
başarılı olması durumunda kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere
Belediye Başkanı Hüseyin KESKİN, Başkan Yardımcısı Dr. Ayhan KOÇ ve Strateji Geliştirme
Müdürü Halil İbrahim AKINCI’nın münferiden yetkilendirilmesinin 5393 Sayılı Belediye
Kanunu’nun 38’nci maddesinin (g) bendine uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Av. Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Servet AYHAN
Üye
Tahir EMANET
Üye
Ahmet SUBAŞI
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 08.07.2014
Rapor No: 2014 / 12
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : İlçe Emniyet Müdürlüğünün Araç Talebi.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 07/07/2014 tarihli oturumunda incelenmek
üzere Komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 23/06/2014 tarih ve 24054
sayılı teklifi üzerinde Komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere (6) altı
adet Binek Oto’nun (yakıt, sigorta, kasko, tamir ve bakımları belediyemiz tarafından karşılanmak
üzere) 31/07/2016 Tarihine kadar İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsisinin 5393 Sayılı Belediye
Kanunu’nun 75’nci maddesinin (b) bendine uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Av. Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Servet AYHAN
Üye
Tahir EMANET
Üye
Ahmet SUBAŞI
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 08.07.2014
Rapor No: 2014 / 13
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 07/07/2014 tarihli oturumunda incelenmek
üzere Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25/06/2014 tarih
ve 24281sayılı teklifi üzerinde Komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’nci maddesine uygun olarak
hazırlanan Belediyemiz personellerinin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Hizmet içi
Eğitim Yönetmeliğinin kabulünün aynı Kanunun 18’nci maddesinin (m) bendine uygun olacağı
kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Av. Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Servet AYHAN
Üye
Tahir EMANET
Üye
Ahmet SUBAŞI
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 08/07/2014
Rapor No :
2014 / 4
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Ödenek Aktarma.
TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi’nin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek
üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/06/2014 tarih ve
24523 sayılı teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda,
Müdürlüklerde kullanılmayan ve teklif ekindeki cetvelde ayrıntılı olarak gösterilen
ödeneklerin ihtiyacı bulunan Müdürlüklerin ilgili ödenek koduna aktarılmasını içeren
3.000.000,00-(ÜÇMİLYON.) TL tutarındaki ödenek aktarma işleminin kabulünün 5393
Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin (b) bendine uygun olduğu kanaatine
varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur.
Hüseyin SEZER
Komisyon Başkanı
Mehmet YAMAN
Başkan Vekili
Faruk LAFÇI
Üye
Murat ÇELEBİ
Üye
Ahmet DEMİR
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 10.07.2014
Rapor No: 2014 / 14
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Trampa Yoluyla Kamulaştırma.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 07/07/2014 tarihli oturumunda incelenmek
üzere Komisyonumuza havale edilen Emlâk ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 30/05/2014 tarih ve
20386 sayılı teklifi üzerinde Komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Rıfat DÜNDAR isimli şahsa ait; Mimar Sinan Mahallesi, Gülenay
Sokakta 6151 Ada, 2 Parselde bulunan 824,70 m² yüzölçümlü taşınmaz ile yine aynı şahsa ait
Battal Gazi Mahallesi 372 Ada, 5 Parsel, Mimar Sinan Mahallesi, 260 Ada, 9 Parsel ve Mimar
Sinan Mahallesi 218 Ada, 4 Parseldeki toplam 1087,33 m² hissenin Belediyemiz mülkiyetindeki
1078 m² yüzölçümlü 6152 Ada, 9 Parsel sayılı taşınmaz ile takas (trampa) yoluyla
kamulaştırılmasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h maddesine uygun olacağı kanaatine
varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Av. Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Servet AYHAN
Üye
Tahir EMANET
Üye
Ahmet SUBAŞI
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ
HUKUK KOMİSYONU-PLAN VE
Tarih
:110.07.2014
Rapor No:
2014 / 12
BÜTÇE KOMİSYONU
MÜŞTEREK RAPORU
KONU : 2014-2015 Kamyon, Kamyonet, Tanker, Dorseli Çekici Kiralanması ve Sulama
Hizmet Alımı İşi.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 07/07/2014 tarihli oturumunda incelenmek
üzere Komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü’nün 06/06/2014 tarih ve 21734
sayılı teklifi üzerinde Komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan Kamyon,
Kamyonet, Tanker, Dorseli Çekici Kiralanması ve Sulama Hizmet alımı işinin Belediyemiz
açısından daha uygun tekliflerin verilmesini temin edeceği ve her yıl ihale masraflarının
yapılmasını önleyeceğinden 10/07/2014-31/12/2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere
ihaleye çıkarılmasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67’nci maddesine uygun olacağı
kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
HUKUK KOMİSYONU
Av.Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Servet AYHAN
Üye
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Ahmet SUBAŞI
Üye
Tahir EMANET
Üye
BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU
Hüseyin SEZER
Komisyon Başkanı
Faruk LAFÇI
Üye
Mehmet YAMAN
Başkan Vekili
Murat ÇELEBİ
Üye
Ahmet DEMİR
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ
Tarih
: 10/07/2014
HUKUK KOMİSYONU-PLAN VE BÜTÇE
KOMİSYONU-ÇEVRE VE SAĞLIK
Rapor No : 2014 / 1
KOMİSYONU
MÜŞTEREK RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Tente Talebi.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 07/07/2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere
Komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü’nün 16/06/2014 tarih ve 22903 sayılı teklifi
üzerinde Komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan Camii ve Kurumlardan gelen mafsallı
tente taleplerinin Belediyemizin demirbaşına kayıtlı bulunan mafsallı tentelerden karşılanması ve
bedelsiz olarak ilgili kurumlara devir yapılmasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’nci maddesi
uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
HUKUK KOMİSYONU
Av. Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Servet AYHAN
Üye
Tahir EMANET
Üye
Ahmet SUBAŞI
Üye
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Hüseyin SEZER
Komisyon Başkanı
Mehmet YAMAN
Başkan Vekili
Faruk LAFÇI
Üye
Ahmet DEMİR
Üye
Murat ÇELEBİ
Üye
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
Dr.Ayhan KOÇ
TEOMAN
Komisyon Başkanı
Fatih ADAR
Üye
Abdurrahman HİÇYILMAZ
Başkan Vekili
Neşet SÖNMEZ
Üye
Gülten
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE
MECLİSİ
Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
Rapor No :
: 10/07/2014
2014 / 28
İMAR VE PLANLAMA
KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Mimari-Estetik Komisyonu Kurulması.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 07/07/2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere
Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/06/2014 tarih ve 24902 sayılı teklifi
üzerinde Komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : İlçemizdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartları dikkate alınarak
belli bir düzen içinde teşekkülünün sağlanabilmesi için Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 10’ncu
maddesi uyarınca “Mimari Estetik Komisyonu” kurularak teklif ekinde belirtilen belediye personelinin
ilgili komisyon üyeleri olarak kabulünün ve karar tarihi itibariyle söz konusu komisyon üyeliğine
yapılacak olan atamalarda Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Mehmet ÇON
Komisyon Başkanı
Gönül ÇOLAK
Üye
Fatih POYRAZ
Başkan Vekili
Muhammed ÇİMEN
Üye
Zafer SÖĞÜTÇÜ
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE
MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
Tarih
:
10/07/2014
Rapor No :
2014 / 29
İMAR VE PLANLAMA
KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : G-1 Bölgesi Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar
hakkında.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 07/07/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/052014 tarih ve
2014/19462 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
TEKLİFİN GEÇMİŞİ : Sultanbeyli G-1 Bölgesi Uygulama İmar Planı 08.11.2013 tarih ve
2013/67 sayılı Sultanbeyli Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilerek onay kararı alınmak üzere
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiş olup Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2014
tarih ve 2014/99 sayılı kararı ile tadilen kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca
17.01.2014 tarihinde onanmıştır.
Bahse konu Sultanbeyli İlçesi G-1 Bölgesi Uygulama İmar Planı 18.03.2014 tarih ve
91442078-310.01.03-2014/848-B.N:3005-İBB No:51242 saylı İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ekinde Başkanlığımıza iletilmiş ve Belediyemizce 09.04.201409.05.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
TEKLİF : Askı süresi içinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yapılan;
İlgi : a-1) 11.04.2014 tarih ve 2014-12110 sayılı dilekçe ve ekleri
a-2) 17.04.2014 tarih ve 2014-12769 sayılı dilekçe ve ekleri
a-3) 02.05.2014 tarih ve 2014-14871 sayılı dilekçe ve ekleri
b-1) 17.04.2014 tarih ve 2014-12883 sayılı dilekçe ve ekleri
b-2) 21.04.2014 tarih ve 2014-13211 sayılı dilekçe ve ekleri
b-3) 21.04.2014 tarih ve 2014-13212 sayılı dilekçe ve ekleri
b-4) 05.05.2014 tarih ve 2014-15089 sayılı dilekçe ve ekleri
b-5) 05.05.2014 tarih ve 2014-15094 sayılı dilekçe ve ekleri
c) 25.04.2014 tarih ve 2014-13923 sayılı dilekçe ve ekleri
d-1) 29.04.2014 tarih ve 2014-14376 sayılı dilekçe ve ekleri
d-2) 29.04.2014 tarih ve 2014-14379 sayılı dilekçe ve ekleri
d-3) 29.04.2014 tarih ve 2014-14610 sayılı dilekçe ve ekleri
e) 02.05.2014 tarih ve 2014-14896 sayılı dilekçe ve ekleri
f) 08.05.2014 tarih ve 2014-15761 sayılı dilekçe ve ekleri
g-1) 08.05.2014 tarih ve 2014-15834 sayılı dilekçe ve ekleri
g-2) 09.05.2014 tarih ve 2014-16066 sayılı dilekçe ve ekleri
h-1) 09.05.2014 tarih ve 2014-16073 sayılı dilekçe ve ekleri
h-2) 09.05.2014 tarih ve 2014-16099 sayılı dilekçe ve ekleri
ı) 21.04.2014 tarih ve 2014-13307 sayılı dilekçe ve ekleri
i) 15.04.2014 tarih ve 2014-12557 sayılı dilekçe ve ekleri
j) 03.05.2014 tarih ve 24272852-310.01.03-222543 sayılı İSKİ, 12.05.2014 tarih ve 201416258 evrak kayıt numaralı yazı ve ekleri
1/4
Talep 1:
İlgi (a-1) dilekçe ile; 5917 ada 17 nolu parselin imar yolundan cephe alamadığı belirtilerek
eski plandaki şekliyle korunması ve kapanan yolun açılması hususunda itirazda bulunulmaktadır.
İlgi (a-2) dilekçe ile; 0/1514 nolu kadastral parselin imar yolundan cephe alamadığı
belirtilerek, parselin doğusunda yer alan otoparkın, 0/1514 nolu parsele, uzatılarak kapanan yolun
açılması hususunda itirazda bulunulmaktadır.
İlgi (a-3) dilekçe ile; 5917 ada 18 nolu parselin doğusunda yer alan otoparkın iptal edilerek
konut alanına alınması hususunda itirazda bulunulmaktadır.
Talep 2:
İlgi (b-1) dilekçe ile; 0/1352 nolu kadastral parselde yer alan, Hasanpaşa Mahallesi
Beydağı Sokak numara 36’daki evin ve arsanın, imar planında “Otopark” alanında kaldığı
belirtilerek binanın “Otopark” alanından çıkartılması hususunda itirazda bulunulmaktadır.
İlgi (b-2) dilekçe ile; 0/1352 nolu kadastral parselde yer alan Hasanpaşa Mahallesi
Beydağı Sokak numara 40’daki evin ve arsanın, imar planında “Otopark” alanında kaldığı
belirtilerek binanın “Otopark” alanından çıkartılması hususunda itirazda bulunulmaktadır.
İlgi (b-3) dilekçe ile; 0/1352 nolu kadastral parselde yer alan Hasanpaşa Mahallesi
Beydağı Sokak numara 42’daki evin ve arsanın, imar planında “Otopark” alanında kaldığı
belirtilerek arsanın “Otopark” alanından çıkartılması hususunda itirazda bulunulmaktadır.
İlgi (b-4) dilekçe ile; 0/1352 nolu kadastral parselde yer alan Hasanpaşa Mahallesi
Beydağı Sokak numara 44’deki evin ve arsanın, imar planında “Otopark” alanında kaldığı
belirtilerek mevcutta kullanılan arsanın “Otopark” alanından çıkartılarak Ticaret + Konut Alanına
alınması hususunda itirazda bulunulmaktadır.
İlgi (b-5) dilekçe ile; Beydağı Sokağın 10m’ye daraltılarak, Hasanpaşa Mahallesi Beydağı
Sokak numara 44’deki evin ve arsanın mevcutta kullanılan sınırlarının korunması, Beydağı
Sokağın kaldırım genişliğinin ise artırılması hususunda itirazda bulunulmaktadır.
Talep 3:
İlgi (c) dilekçe ile; 7465 ada 1 nolu parselin önünden geçen Ayvacık Sokağın kapatılması
hususunda itirazda bulunulmaktadır.
Talep 4:
İlgi (d-1), (d-2) ve (d-3) dilekçeler ile; 7086 ada 7 nolu parselin Park Alanı’nda kaldığı, bu
parselin DOP kesintisi yapılarak oluşturulduğu belirtilerek parselin Park Alanı’ndan çıkartılarak
Ticaret + Konut Alanı’na alınması hususunda itirazda bulunulmaktadır.
Talep 5:
İlgi (e) dilekçe ile; Mehmet Akif Mahallesi Cenk Sokağın imar planında otopark, park
veya yaya ağırlıklı taşıt yolu olarak değerlendirilmesi hususunda itirazda bulunulmaktadır.
Talep 6:
İlgi (f) dilekçe ile; 4477 ada 53 nolu parselin 61 m² yüzölçümü olduğu ve plan notlarına
göre 100 m² ve altı parsellere yapılaşma izni verilmeyeceğinden bahisle G-1 Bölgesi 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın iptal edilmesi talep dilmektedir.
2/4
Talep 7:
İlgi (g-1) ve (g-2) dilekçeler ile; Hasanpaşa Mahallesi 0/963 nolu kadastral parsel ile 0/922
nolu kadastral parsel arasında daha önceden 8 m. genişliğinde yol olduğu bu yolun zamanla parsel
işgalcileri tarafından kapatıldığı ve bu sebeple imar planlarına işlenmediğinden bahisle, 0/963
nolu kadastral parsel ile 0/922 nolu kadastral parsel arasına, yol açılması talep edilmektedir.
Talep 8:
İlgi (h-1) dilekçe ile; Hasanpaşa Mahallesi 0/920 nolu kadastral parselin bir kısmının
“Park” Alanında kaldığı belirtilerek, söz konusu alanın Ticaret + Konut Alanına alınması talep
edilmektedir.
İlgi (h-2) dilekçe ile; Hasanpaşa Mahallesi 0/921 nolu kadastral parselin bir kısmının
“Park” Alanında kaldığı belirtilerek, söz konusu alanın Ticaret + Konut Alanına alınması talep
edilmektedir.
Talep 9:
İlgi (ı) dilekçe ile; Hasanpaşa Mahallesi 7086 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin maliki olduğu
belirtilerek, 7086 ada 1 nolu parselin tamamı ile 2 nolu parselin ise bir kısmının üzerinde 2001
yılında ruhsatı alınarak kurulan akaryakıt istasyonu, kanopisi ve idari binasının bulunduğu, 3 nolu
parselin üzerinde ise yakıt tankları, LPG tankları ve diğer tesislerin bulunduğu belirtilerek, 7086
ada 2 ve 3 nolu parsellerin Ticaret + Konut Alanı’ndan çıkartılarak Akaryakıt Alanı’na alınması
talep edilmektedir.
Talep 10:
İlgi (i) dilekçe ile; 1418 nolu kadastral parselde yer alan, 1989 yılından beri faaliyet
gösteren Özel Ersoy Hastanesi ve açık alanları G-1 Bölgesi Uygulama İmar Planı’ndan Özel
Sağlık Tesis Alanı’nda kaldığı belirtilmiştir.
Gelecekte sosyal ihtiyaçlar açısından hastane yerinin Özel Sağlık Tesis Alanı, ek kroki ile
gösterilen açık alanların ise Ticaret + Konut Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.
Talep 11:
İlgi (j) yazı ile; Konu ile ilgili olarak:
1. Söz konusu plan sahasına ilişkin mevcut altyapı tesislerini gösterir CD’nin yazı ekinde
gönderildiği,
2. Bahse konu plan sahasında yer alan hatların geçtiği güzergâhların imar yolu olarak
korunması, uygulama sırasında hatlara zarar verilmemesi,
3. Mevcut ve planlanan atık su – yağmur suyu altyapı hatlarının geçtiği imar yolları ve
yeşil alanla içim Ø300 mm – Ø600 mm. Arası çaplar en az 5 m., Ø700 mm – Ø1200
mm çaplar için en az 10 m., üstü çaplar için ise en az 15 m. Olacak şekilde
düzenlenmesi gerektiği,
3/4
4. Söz konusu plan sahasından geçmekte olan büyük çaplı isale hatlarının geçtiği
güzergâhların imar yolu olarak korunmadığının tespit edildiği, imar planlarında mevcut
ve planlanan içme suyu borularının geçtiği yol güzergahlarının Ø600 mm – Ø1000 mm
arası çaplar için min. 10m., Ø1200mm – 1600 mm arası çaplar için min. 15 m. Ø1800
mm ve üstü çaplar için min. 20 m. Olacak şekilde imar yolu olarak düzenlenmesi
gerektiği,
5. Karanlık Deresi’ne ait dere işletme bandının ilgi (j) yazı eki dilekçede gönderildiği ve
Dere İşletme bandının ayrılması gerektiği ve bu alanda yapılaşmaya izin verilmemesi
gerektiği ayrıca dere işletme bandı içerisinde kalan alanın imar yolu olarak
kullanılmaması gerektiği,
6. Dere ıslah ve işletme bantları içinde ilgi (j) yazıda bahsedilen hususlara dikkat edilmesi
ve uyulması gerekliliği,
7. Yapılacak inşaat ve uygulama çalışmalarında, ilgi (j) yazıda bahsedilen hususlara
dikkat edilmesi ve uyulması gerekliliğinden bahsedilmektedir.
Söz konusu imar planının yukarıda bahsi geçen hususlar doğrultusunda revize edilmesi
hususunda itiraz edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; 1, 3, 5, 6 ve 8 nolu Taleplerin plan
bütünlüğüne aykırılık teşkil edeceğinden dolayı itirazların kabulünün uygun olmayacağı,
2 nolu Talep’te kaldırılması istenilen otopark alanının itiraz sahiplerine ait olmadığı ve söz konu
düzenlemenin donatı alanlarını azaltıcı nitelikte olduğundan dolayı itirazların kabulünün uygun
olmayacağı,
4 nolu Talep’te bahsedilen itiraza konu alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Park Alanı
olarak planlanması sebebiyle üst ölçek plan kararları ile uyumsuzluk teşkil edeceğinden dolayı
itirazların kabulünün uygun olmayacağı,
10 nolu Talep’te bahsedilen itiraza konu alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Özel Sağlık
Tesis Alanı olarak planlanması sebebiyle üst ölçek plan kararları ile uyumsuzluk teşkil edeceği,
yapılmak istenilen düzenlemenin yoğunluk artırıcı olduğundan dolayı itirazın kabulünün uygun
olmayacağı,
11 nolu Talep’te yer alan Karanlık Deresi’ne ait Dere İşletme Bandının planda Park alanı olarak
korunduğu, mevcut ve planlanan Atıksu - Yağmursuyu hatlarının imar yolu olarak korunduğu,
diğer hatların ise imar yolu olarak açılması halinde plan bütünlüğüne aykırılık teşkil edeceğinden
dolayı itirazın kabulünün uygun olmayacağı,
7 nolu Talep, bilgi föyünde gösterilen alanın park alanı olarak düzenlenmesi halinde kabulünün
uygun olacağı,
9 nolu Talep’te istenilen düzenlemenin müktesep hakların korunmasını amaçladığı, yoğunluk
artırıcı nitelikte olmadığı ve düzenlemenin talep edildiği alana ait mülkiyetlerin aynı kişilere ait
olmasından dolayı, söz konusu düzenlemenin bilgi föyünde gösterildiği şekliyle kabulünün uygun
olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Mehmet ÇON
Komisyon Başkanı
Gönül ÇOLAK
Üye
Fatih POYRAZ
Başkan Vekili
Muhammed ÇİMEN
Üye
4/4
Zafer SÖĞÜTÇÜ
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE
MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
Tarih
: 10/07/2014
Rapor No :
2014 / 30
İMAR VE PLANLAMA
KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : K-3 Bölgesi Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar
hakkında.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 07/07/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20/02/2014 tarih ve
68347279-000-251 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
TEKLİFİN GEÇMİŞİ : Sultanbeyli K-3 Bölgesi Uygulama İmar Planı 06.09.2013 tarih ve
2013/57 sayılı Sultanbeyli Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilerek onay kararı alınmak üzere
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiş olup Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2013
tarih ve 2277 sayılı kararı ile tadilen kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 24.11.2013
tarihinde onanmıştır.
Bahse konu Sultanbeyli İlçesi K-3 Bölgesi Uygulama İmar Planı 27.01.2014 tarih ve 91442078310.01.03-2014/26057 saylı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı
ekinde Başkanlığımıza iletilmiş ve Belediyemizce 12.02.2014-13.03.2014 tarihleri arasında askıya
çıkartılmıştır.
TEKLİF : İlgili Müdürlüğünce söz konusu planın plan notlarında askı süresi içinde yapılan
incelemelerde;
Uygulama Hükümleri başlığı altında o) maddesi olarak;
“Planda verilen emsal değerlerini aşmamak ve hava mania kriterlerine uymak koşulu ile
Hmax:60.50 m. olarak uygulanacaktır.” plan notunun eklenmesi hususu tespit edilmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; itiraza konu değişikliklerin,
müdürlüğünce talep edildiği şekliyle uygulanmasının uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Mehmet ÇON
Komisyon Başkanı
Gönül ÇOLAK
Üye
Fatih POYRAZ
Başkan Vekili
Muhammed ÇİMEN
Üye
Zafer SÖĞÜTÇÜ
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE
MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
Tarih
:
10/07/2014
Rapor No :
2014 / 31
İMAR VE PLANLAMA
KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : İmar Planı Askı İtirazı.(G-1 Bölgesi Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde
yapılan itirazlar hakkında.)
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 07/07/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07/05/2014 tarih ve
2014/15479 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
TEKLİFİN GEÇMİŞİ : Sultanbeyli G-1 Bölgesi Uygulama İmar Planı 08.11.2013 tarih ve
2013/67 sayılı Sultanbeyli Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilerek onay kararı alınmak üzere
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiş olup Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2014
tarih ve 2014/99 sayılı kararı ile tadilen kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca
17.01.2014 tarihinde onanmıştır.
Bahse konu Sultanbeyli İlçesi G-1 Bölgesi Uygulama İmar Planı 18.03.2014 tarih ve
91442078-310.01.03-2014/848-B.N:3005-İBB No:51242 saylı İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ekinde Başkanlığımıza iletilmiş ve Belediyemizce 09.04.201409.05.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
TEKLİF : Askı süresi içinde, ilgili müdürlüğünce tespit edilen hususlara ilişkin itirazlar;
İtiraz 1: Bosna Bulvarı’nın Ahmet Yesevi Mahallesi’ne bağlandığı köprünün, imar planındaki
durumu ile fiili durumu uyuşmamaktadır. Bu uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla “Yol” hattının
düzeltmesi hususunda G-1 Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz edilmektedir.
İtiraz 2: Yerleşime uygunluk haritaları ile Uygulama imar planı plan paftaları arasındaki
uyumsuzlukların giderilmesi hususunda G-1 Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz
edilmektedir.
İtiraz 3: Plan Notlarına ilişkin düzenlemeler:
G-1 Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları,
Uygulama Hükümleri başlığı altında, ğ) maddesi olarak;
“Planda verilen emsal değerlerini aşmamak ve hava mania kriterlerine uymak koşulu ile
Hmax:60.50 m. olarak uygulanacaktır.” plan notunun eklenmesi hususunda G-1 Bölgesi 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına itiraz edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; itiraza
konu değişikliklerin, müdürlüğünce talep edildiği şekliyle uygulanmasının uygun olduğu
kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Mehmet ÇON
Komisyon Başkanı
Gönül ÇOLAK
Üye
Fatih POYRAZ
Başkan Vekili
Muhammed ÇİMEN
Üye
Zafer SÖĞÜTÇÜ
Üye
Download

imar planlama ve gecekondu komisyonu raporu