14.04.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın
14.04.2014 tarihli ve 67597785-301.01-160 sayılı yazısı ekinde sunulan, Meclis Katibi seçimine ait
Başkanlığın 10.04.2014 tarihli ve 67597785-301.01-160 sayılı yazısında aynen;
5393 sayılı Belediye Kanununun 19’ncu ve Çalışma Yönetmeliğinin 19’ncu maddeleri
uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisine ikisi yedek olmak üzere en az dört kâtip üye seçilmesi
gerekmektedir.
Büyükşehir Belediye Meclisine ikisi yedek olmak üzere en az dört kâtip üye seçiminin gizli
oyla yapılması ile gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 19’ncu ve Çalışma
Yönetmeliğinin 19’ncu maddeleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisine meclis katipleri olarak:
Asil üyeliklere:
Ertan SÜMER: 50 gizli oyla,
Ahmet TANRIVERDİ: 50 gizli oyla,
Yedek üyeliklere:
Metin BUĞA: 48 gizli oyla,
Oğuz ARIK: 48 gizli oyla seçilmelerine, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir
Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
Sayı: 67597785-050.01.04-117
Özü: Meclis Başkan Vekili Seçimi
14.04.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın
14.04.2014 tarihli ve 67597785-301.01-159 sayılı yazısı ekinde sunulan, Büyükşehir Belediye Meclis
Başkan Vekili seçimine ait Başkanlığın 10.04.2014 tarihli ve 67597785-301.01-159 sayılı yazısında
aynen;
5393 sayılı Belediye Kanununun 19’ncu ve Çalışma Yönetmeliğinin 19’ncu maddeleri
uyarınca Meclis 1.ve 2.Başkan Vekili seçilmesi gerekmektedir.
Büyükşehir Belediye Meclis 1.ve 2. Başkan Vekili seçiminin gizli oyla yapılması ile gerekli
kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 19’ncu ve Çalışma
Yönetmeliğinin 19’ncu maddeleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan vekilliğine
Salih GÖKÇE’ nin, 2. Başkan vekilliğine Ercan ÇETİN’ in 50’şer gizli oyla seçilmelerine, gerekli
işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğu ile karar
verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
Sayı: 67597785-050.01.04-118
Özü: Encümen üyesi seçimi
14.04.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın
14.04.2014 tarihli ve 67597785-301.01-161 sayılı yazısı ekinde sunulan, Encümen üyesi seçimine ait
Başkanlığın 10.04.2014 tarihli ve 67597785-301.01-161 sayılı yazısında aynen;
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16. maddesi ve Belediye Çalışma
Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Encümenine beş üye seçilmesi
gerekmektedir.
Bu nedenle yeni üyelerin GİZLİ oyla seçilmesi ile Encümen toplantılarının haftada en az bir
gün Çarşamba günü yapılmasına dair gerekli kararın alınmasını rica ederim.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16.maddesi
ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince, büyükşehir belediye encümenine üye
seçimine ait teklifin aynen kabulü ile,
1- Mahmut Sami BAYSAL’ ın 46 gizli oyla,
2- İbrahim DOĞMA’ nın 46 gizli oyla,
3- Mehmet ÖZCAN’ ın 46 gizli oyla,
4- Vahap ÇOLAK’ ın 45 gizli oyla,
5- Mehmet ESENDEMİR’ in 44 gizli oyla encümen üyeliğine seçilmelerine ve gerekli işlemlerin
yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oy çokluğuyla karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
17.04.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın
17.04.2014 tarihli ve 67597785-301.01-162 sayılı yazısı ekinde sunulan, İhtisas komisyonları üyeleri
seçimine ait Başkanlığın 10.04.2014 tarihli ve 67597785-301.01-162 sayılı yazısında aynen;
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun
24.maddesi gereğince bir yılı geçmemek üzere her siyasi parti grubunun Büyükşehir Belediye
Meclisindeki üye tam sayısına oranlama suretiyle aşağıdaki komisyonlara en az “5” en fazla “9”
üyenin seçilmesi hususunda gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15. maddesi
ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince;
PLAN VE BÜTÇE
KOMİSYONU
EĞİTİM - KÜLTÜR - GENÇLİK
VE SPOR KOMİSYONU
1-Ulaş ÇETİNKAYA
2-Metin BUĞA
3-Ahmet TANRIVERDİ
4-Mehmet ÖZCAN
5-Salih GÖKÇE
6-Mahmut SAMİ BAYSAL
7-Salim AKKOÇ
8-Abdullah SAKARYA
9-Aysun KOCABAŞ
1-Vahap ÇOLAK
2-Ertan SÜMER
3-Mehmet GÖKOĞLU
4-İbrahim DOĞMA
5-Recep İZCİ
6-M.Köksal GÜRALP
7-Mustafa KİRAZ
8-Ahmet Ali BOZKURT
9-Mehmet AKÇALI
İMAR VE BAYINDIRLIK
KOMİSYONU
ÇEVRE VE SAĞLIK
KOMİSYONU
1-Ercan ÇETİN
2-Serdar SEYHAN
3-Mehmet YASA
4-Mahmut DOĞRU
5-Soner DUMAN
6-H.İbrahim İLDEŞ
7-Abdullah ERSÖZ
8-Halil ŞAHAN
9-Özcan ÖZAL
1-Zafer MÜLAZIMOĞLU
2-Bülent ATALAY
3-Mustafa DURAK
4-Oğuz ARIK
5-Vedat ÖZDER
6-Yusuf KIZILOLUK
7-İbrahim ÖZEN
8-A.Kadir KARANALBANT
9-İbrahim DOĞAN
17.04.2014
KARAR
KANUNLAR KOMİSYONU
ULAŞIM KOMİSYONU
1-Aydın USLUPEHLİVAN
2-Mehmet ESENDEMİR
3-Nazım ALDIRMAZ
4-Ali ŞİMŞEK
5-Ramazan AKYUREK
6-Murat CEVHERİBUCAK
7-Zafer KARA
8-Ahmet Nuri SABUNCU
9-Cumali ALTINÖZ
1-Askeri DAĞLI
2-Hüsnü KARADELİ
3-Ali YAŞAR
4-Yalçın AKYOL
5-H.Ender ÇULHACI
6-M.Ali ERZİN
7-Vedat GUNDOĞAN
8-H.Hüseyin GUNDUZ
9-Adil YİĞENLER
KADIN ERKEK EŞİTLİK KOMİSYONU
1-Metin BUĞA
2-Aydın USLUPEHLİVAN
3-Cumali PORTAKAL
4-Tahsin ŞAHİN
5-Muhammet BAYRAM
6-Mehmet ÖZCAN
7-Aysun KOCABAŞ
8-İlyas KARABULUT
9-H.Ali ÇETİN’ in seçilmelerine, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye
Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SUMER
Meclis Katibi
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın
17.04.2014 tarihli ve 67597785-301.01-69 sayılı yazısı ekinde sunulan, Büyükşehir Belediyesi 2013
Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporuna ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 28.03.2014 tarih ve
27746840-770 sayılı yazısında aynen;
5393 sayılı Belediye Kanununun 25 nci maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Komisyonu
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Gelir-Gider ile hesap iş ve işlemlerini denetleyerek
Denetim Komisyonu Raporunu hazırlamıştır.
Hazırlanan Denetim Komisyonu Raporu yazımız ekinde ek dosyaları ile birlikte sunulmuştur.
Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulmasını arz ederim.
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 MALİ YILI DENETİM RAPORU
5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi uyarınca oluşturulan Komisyonumuz
20.01.2014 tarihinde Pazartesi günü toplanarak çalışmaya başladı. İdareden hangi belgelerin
isteneceği ve çalışmanın esasları hakkında görüşmeler yapıldı. 2013 Mali yılına ait gelir ve gider
yevmiyeleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından aylar itibariyle istendi ve yevmiyeler üzerinde
denetim komisyonumuz tarafından gerekli incelemeler yapılmaya başlandı.
Komisyonumuz 27/01/2014 tarihinde Pazartesi günü toplanarak daire başkanlıkları ve şube
müdürlüklerine tarafımızca talep edilen belgelere ilişkin talimat verilmiştir. 04/02/2014 tarihinde
müdürlüklerden gelen evrakların incelenmesi için komisyon üyeleri arasında görev dağılımı
yapılmıştır
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 30 sayılı kararı gereği oluşturulan
denetim komisyonumuzca Adana Büyükşehir Belediyesinin 2013 Mali Yılına ait Gelir-Giderleri
hesap iş ve işlemleri tarafımızdan denetlenerek tenkit ve tavsiyeye değer görülen hususlar aşağıda
maddeler halinde açıklanmıştır. (EK: 1)
1- ÖNCEKİ TEFTİŞ VE SONUCU_________________ :
5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi uyarınca kurulan Denetleme komisyonu
01/01/2012 - 31/12/2012 tarihleri arası Gelir-Gider ve evrak kayıtlarını incelemiştir.
1 / 18
KARAR
2- BÜTÇE____________________________ :
2013 Mali Yılı Bütçesinin Hazırlanması;
Adana Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen
bütçe hazırlık sürecine uyulduğu gözlenmiştir. Bütçenin hazırlanması için Belediye birimlerine Üst
Yönetici tarafından 25.06.2012 gün ve M.01.1.ABB.0.12.05-841.01.01.-1010 sayılı talimatla yasal
çağrıda bulunulduğu, belediye birimlerinin de kendi dairelerine ait gider bütçesi ile ilgili cetvelleri
2012/Temmuz ayı içerisinde hazırlayarak gerekçesi ile birlikte Mali Hizmetler Birimi’ne gönderdiği
anlaşılmıştır. Mali Hizmetler Birimi harcama birimlerinden gelen gider bütçesi tekliflerini
birleştirerek Gider-Gelir Bütçesini ve izleyen 2 yılın gelir tahminleri ile birlikte Bütçe tasarısını
oluşturarak 15.08.2012 gün ve M.01.1.ABB.0.12.05-841.01.01.- 1374 sayılı yazı ile Üst Yöneticiye
sunmuştur. Üst Yönetici bütçe tasarısını 31.08.2012 gün ve 01-369 Sayılı yazı ile Encümene havale
etmiştir. Büyükşehir Belediye Encümeni süresi içerisinde bütçe tasarısını inceleyerek hazırladığı
raporla birlikte 26.09.2012 gün ve 2387 Sayılı Encümen Kararını Büyükşehir Belediye Meclisinin
Kasım ayı toplantısında görüşülmek üzere Belediye Başkanına gönderilmiştir. 12.11.2012 günlü
oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe- Kanunlar Müşterek Komisyonuna havale
edildiği anlaşılan 672.000.000.- TL gider, 580.000.000.-TL gelir ve -92.000.000.-TL Açık/Fazla
Finansman Tablosundaki kaynaklar esas alınarak hazırlanan 2013 Mali Yılı Bütçe taslağı; Adana
Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2012 oturumunda 224 Sayılı Kararı ile kesinleştirilmiştir.
İlgili Meclis kararı 05.12.2012 tarih ve M.01.0.ABB.10.01-301.05.03-522 Sayılı yazı ile Valilik
makamına gönderilmiştir.
2013 Mali Yılı Bütçesinde Yapılan Değişiklikler;
1) Belediyemiz Harcama birimlerinin yıl içerisinde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya
bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak
yapılmasında zorunluluk bulunan hizmetler için Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
36. ve 38. Maddeleri gereği yapılan aktarmalar ve Meclis kararı ile kaldırılan ve ihdas edilen
birimlere ödenek tahsisi ve iptalleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
a) Üst yönetici onayı ile
b) Encümen Kararı ile
c) Meclis Kararı ile
40.673.183,42 TL,
36.594.800,00 TL,
31.500.000,00 TL,
olmak üzere toplam 108.767.983,42 TL’lik ödenek aktarması, tahsis ve iptali yapılmıştır.
2) Bu değişiklikler sonucu 2013 yılı gider bütçesi aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde
gerçekleşmiştir.
KARAR
Aktarmayla
AÇIKLAMA
Bütçe İle
Verilen
Ödenek
Ek
Ödenek
Eklenen
Düşülen
(+)
(-)
1 Personel Giderleri
131.373.340,00
0
22.200.054,00
Sosyal Güvenlik
2 Kurumlarına Devlet Primi
Giderler
25.316.160,00
0
2.256.900,00
3
Mal Ve Hizmet Alım
Giderleri
300.875.500,00
41.093.032,42
Net Bütçe
Ödeneği
Toplamı
5.532.444,00 148.040.950,00
3.096.433,00
24.476.627,00
50.285.022,42 291.683.510,00
0
4 Faiz Giderleri
25.000.000,00
0
3.840.000,00
0,00
28.840.000,00
5 Cari Transferler
27.224.000,00
0
173.600,00
6.893.100,00
20.504.500,00
129.888.000,00
0
29.204.397,00
700.000,00
0
4.000.000,00
0,00
4.700.000,00
0,00
0
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
31.623.000,00
0
0,00
31.618.800,00
4.200,00
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye Transferleri
8 Borç Verme
9 Yedek Ödenekler
T O P LA M
672.000.000,00
11.342.184,00 147.750.213,00
0 108.767.983,42 108.767.983,42 672.000.000,00
KARAR
Gelir Bütçesinin durumu :
Bütçe İle
Tahmin Edilen
Gelir
AÇIKLAMA
Ek Bütçe(1)
Tahmin Edilen Gelir
Toplamı
37.595.000,00
31.835.000,00
165.674.000,00
133.656.240,00
904.000,00
500.000,00
325.985.000,00
290.998.000,00
6 Sermaye Gelirleri
50.092.000,00
50.260.760,00
9 Red Ve İadeler (-)
-250.000,00
-250.000,00
580.000.000,00
580.000.000,00
1 Vergi Gelirleri
3 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri
4 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler
5 Diğer Gelirler
T O P LA M
Finansman Tablosunun Durumu:
Bütçe İle
AÇIKLAMA
Tahmin Edilen Ek Bütçe(1)
Gelir
2013 yılı
Gerçekleşen
1 İç Borçlanma
96.080.371,00
0,00 105.756.856,90
2 Dış Borçlanma
-4.080.371,00
0,00
-8.527.301,75
0,00
0,00
-3.902.568,63
92.000.000,00
0,00
93.326.986,52
3 Likit Amaçlı Tut. Nak. Mevd. değişiklikler
T O P LA M
KARAR
2013 Mali Yılı Bütçesi Aşağıda Belirtilen Şekilde Gerçekleşmiştir.
GİDER BÜTÇESİ :
2013
2013
NET BÜTÇE
HARCAMA
148.040.950,00
134.405.068,87
90,79%
G erçekleşm e
AÇIKLAMA
Kod
Oranı (%)
01
PERSONEL GİDERLERİ
02
SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
24.476.627,00
21.749.043,68
76,13%
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
291.683.510,00
264.032.614,87
88,86%
04
FAİZ GİDERLERİ
28.840.000,00
28.704.204,15
99,53%
05
CARİ TRANSFERLER
20.504.500,00
20.408.169,88
99,53%
06
SERMAYE GİDERLERİ
147.750.213,00
139.467.928,96
94.39%
07
SERMAYE TRANSFERLERİ
4.700.000,00
1.996.122,04
42,47%
08
BORÇ VERME
6.000.000,00
6.000.000,00
100,00%
09
YEDEK ÖDENEKLER
4.200,00
0,00
-
* TOPLAM BÜTÇE GİDERİ
672.000.000,00
616.763.152.45
91,78%
KARAR
GELİR BÜTÇESİ :
Eko.
Kod
1
3
4
5
6
9
2013
2013
BÜTÇE
GELİR
AÇIKLAMA
Vergi Gelirleri
37.595.000,00
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri
165.674.000,00
Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler
904.000,00
Diğer Gelirler
325.985.000,00
Sermaye Gelirleri
50.092.000,00
Red Ve İadeler (-)
-250.000,00
T O P LA M
580.000.000,00
26.338.951,42
121.963.335,13
246.315,31
374.571.442,00
313.122,07
0,00
G erçekleşm e
Oranı(% )
70,01%
73,62%
27,58%
114,90%
0,63%
0,00%
90,25%
2013 Mali Yılı sonunda kullanılmayan 55.236.847,55 TL’lik ödenek ise Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 39. Maddesi gereği Üst Yöneticinin 31.12.2013 gün ve 64278695­
841.02.05-2627 sayılı onayı ile iptal edilmiştir.
Adana Büyükşehir Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçesi Personel Giderleri Oranını Gösterir
Cetvel 5393 sayılı kanunun 49. maddesi hükümlerine göre aşağıdaki gibidir.
2012 Yılı Kesin Hesabı
Bütçe Gelirleri
(TL)
2013 Yılı Yeniden
Değerleme Kat
Sayısı
%
465.241.371,63
7,80
Bulunan Miktar
(TL)
Belediyemizin
2013 Yılı Personel
Gideri
(TL)
Oran (%)
501.530.198,62
134.405.068,87
26,80%
Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere Personel Giderleri Oranı % 26,80’dir.
3- YASAL PAYLAR VE SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR_______:
Denetime tabi dönemde yasal payların bütçeye konulduğu ve paylardan İller Bankası ortaklık
payının iller Bankası Payından ve Maliye Bakanlığı payından kesildiği incelenmiştir. İller Bankası
ortaklık payı ödeme tarihleri aşağıya çıkartılmıştır.
KARAR
Yevmiye Tarihi
24.01.2013
15.02.2013
15.02.2013
14.03.2013
14.03.2013
05.04.2013
12.04.2013
20.05.2013
20.05.2013
12.06.2013
12.06.2013
03.07.2013
15.07.2013
06.08.2013
13.08.2013
17.09.2013
17.09.2013
21.10.2013
25.10.2013
13.11.2013
15.11.2013
12.12.2013
18.12.2013
31.12.2013
TOPLAM
Yevmiye No
1500
3288
3289
5283
5285
7126
7528
10066
10067
11780
11783
13753
14491
16458
16859
19525
19526
22098
22692
23988
24437
26447
26998
28671
Ödeme (TL)
280.475,32
369.651,73
217.998,03
268.764,04
463.351,55
451.893,25
260.605,51
332.653,77
201.467,74
227.916,49
387.588,13
480.059,19
285.099,08
377.047,23
252.296,84
364.412,31
279.655,73
265.363,48
443.291,44
228.782,23
379.221,12
245.835,88
376.823,05
458.994,33
7.899.247,47.-
4- TEMEL MALİ TABLOLAR
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 420. Maddesinde belirtilen aşağıdaki
tabloların 2013 yılı içerisinde hazırlandığı incelenmiştir. (EK:2)
a) Mizan cetveli (Örnek-76)
b) Bilanço (Örnek-77)
c) Faaliyet sonuçları tablosu (Örnek-78)
d) Bütçe uygulama sonuçları tablosu (Örnek-79)
e) İç borç değişim tablosu (Örnek-82)
f) Dış borç değişim tablosu (Örnek-83)
g) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-85)
h) Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek-86)
ı) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek-87)
i) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-88)
j) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-89)
KARAR
k) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek-90)
l) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek-91)
m) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu (Örnek-92)
n) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-93)
o) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu (Örnek-94)
5- BANKA KASA VE MENKUL KIYMETLER SAYIM TUTANAKLARI
:
Belediye Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca yılsonu sayımlarında kasa sayımı ve banka
mevcudu tespit tutanağı ile menkul kıymetler teminat mektupları sayımı tutanakları 3’er nüsha
düzenlendiği incelenmiştir. (EK: 3)
6- TAHSİLAT İŞLEMLERİ_____________________________________ :
Adana Büyükşehir Belediyesinin 2013 Mali Yılını oluşturan Tahsilat Denetimi Belediyenin
Teftiş Kurulu Başkanlığıyla müştereken yürütülmektedir. Denetleme komisyonumuz tahsilât
denetimi konusunda Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan tahsilât denetimi için gerekli
incelemeleri yapmıştır.
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, bazı kalemleri üzerinde yaptığımız incelemede,
İLAN VE REKLÂM VERGİSİ
İlan reklâm vergisi, Yer Tahsis Ücreti ile ilgili, 2009 yılı ile 2013 yılları arasında yapılan
tahakkuk ve tahsilatla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İlan reklam Vergisinin tahsilat
oranının yükseltilmesi için ciddi çalışmalar yapılmış olup, bunlardan Gelir Müdürlüğü bünyesinde
icra servisi kurulmuş olduğu, görevlerine başladığı görülmüştür. Fakat tahakkuk ve tahsilatın üzerine
daha da titizlikle durulması gerekmektedir.
KÜMİLATİF
S.N.
YILI
TENZİL
TAHSİLAT
(TL)
(TL)
TAHAKKUK
(TL)
TAHSİL
EDİLMEYEN
(TL)
TAHSİLAT
ORANI %
1
2009
4.450.961,94
457.219,16
3.194.631,08
799.111,70
79,99
2
2010
6.316.436,63
1.299.414,52
3.642.832,52
1.374.189,59
72,61
3
2011
6.183.318,87
677.836,08
4.310.431,74
1.195.051,05
77,00
b- Ya
4
2012
8.406.134,59
406.555,81
5.577.441,39
2.422.137,39
66,00
5
2013
11.159.428,19
1.369.893,77
5.024.890,79
4.764.643,63
45,00
201
8 I 18
KARAR
3 mali yılında tahakkuk ettirilen Yangın Sigorta Vergisinin tamamının tahsil edildiği tespit edilmiştir.
c- KİRALAR
Belediyemizin Gayrimenkullerinin Kiralanması ile ilgili olarak 2009 yılı 2013 yılları arası
alacakların düzenli takip edildiği, tahsilâtının yapıldığı ve tahsil edilmeyenler için Hukuk
Müşavirliği aracılığı ile icra takibi başlatıldığı ve dava açıldığı tespit edilmiştir.
2009 yılı ve 2013 yılları arası yıllar itibariyle kira gelirindeki değişim aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
KÜMİLATİF
S.N.
YILI
TAHSİLAT
TAHSİL
TAHSİLAT
(TL)
EDİLMEYEN (TL)
ORANI %
TENZİL (TL)
TAHAKKUK (TL)
1
2009
9.048.946,84
154.447,87
8.021.578,03
872.920,94
90,00
2
2010
10.061.173,24
173.001,00
8.762.640,09
1.125.532,15
88,62
3
2011
16.178.129,53
180.997,38
9.226.065,56
6.771.066,59
58,00
4
2012
16.445.283,08
74.690,40
10.252.700,96
6.117.891,72
62,00
5
2013
13.060.939,05
103.606,07
10.817.346,62
2.139.986,36
83,00
2012 Mali Yılı Meclis Denetim Raporunda Büyükşehir Belediyesine ait gayrimenkullerin
daha iyi değerlendirilmesi, Kira ve Ecrimisil gelirlerinin takip edilmesi için bu ve benzeri
çalışmaların, iş ve işlemlerin Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı eliyle yürütülmesi tavsiye
edilmiştir.
Denetim Raporundaki tavsiyelere uyularak bu işlemler Belediye Meclisinin 16.01.2013 tarih
ve 09 sayılı kararı ile Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Kira ve Tahsis Şube
Müdürlüğüne yıl içerisinde devredilmiştir.
d- ECRİMİSİL GELİRLERİ
Bu gelir kaleminde de 2009-2013 yılları arası ecri misil gelirindeki değişim aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
KARAR
S.N.
TAHAKKUK
TAHSİLAT
TAHSİL
(TL)
(TL)
EDİLMEYEN (TL)
YILI
2
2009
93.142,50
93.142,50
0,00
3
2010
111.781,34
111.781,34
0,00
4
2011
221.666,78
221.666,78
0,00
5
2012
193.549,01
193.549,01
0,00
5
2013
279.037,68
279.037,68
0,00
Gayrimenkul Kiralarında olduğu gibi Ecrimisil de Denetim Raporundaki tavsiyelere uyularak
bu işlemler Belediye Meclisinin 16.01.2013 tarih ve 09 sayılı kararı ile Emlak İstimlak Dairesi
Başkanlığı bünyesinde kurulan Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğüne yıl içerisinde devredilmiştir.
e- HAL MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ
Hal gelirlerinin 2009-2013
çıkartılmıştır.
S.N.
yılları arası yıllar itibariyle değişim
TAHAKKUK
TENZİL
TAHSİLAT
(TL)
(TL)
(TL)
YILI
TAHSİL
EDİLMEYEN
(TL)
aşağıdaki tabloda
TAHSİLAT
ORANI %
1
2009
3.621.763,24
0,00
3.599.881,24
21.882,00
99,40
2
2010
3.506.947,29
0,00
3.461.399,29
45.548,00
98,70
3
2011
3.887.959,44
0,00
3.835.095,03
52.864,41
95,60
4
2012
1.361.331,67
0,00
1.276.057,48
85.274,19
94,00
5
2013
2.074.782,93
0,00
2.011.127,22
63.655,71
96,00
7- DEFTERLER VE MUHASEBE İŞLEMLERİ__________________:
Belediye Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca tutulması gereken defterlerin ve tabloların
bilgisayara girilen yevmiye kayıtlarından sonra Tahakkuk Esaslı Muhasebe Programı tarafından
hazırlanarak dökümlerin alındığı incelenmiştir.
KARAR
Denetime tabi dönem içerisinde hazırlanan tabloların ve tutulan defterlerin sayfalarının
mühürlendiği, defterlerin arka sayfalarının birim amirince onaylandığı incelenmiştir.
S- HARCAMALAR
:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2013 yılına ait harcamalarının 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun ilgili maddeleri (4734 sayılı kanunun 19, 21 ve 22) maddeler kapsamında yapıldığı
gözlenmiştir.
8.1- KDV, STOPAJ, DAMGA VERGİSİ ve S.G.K PİRİMLERİ
1KDV: Büyükşehir Belediyemizin 2013 Mali Yılında üç farklı vergi sicil numarasının
olduğu, bunlardan;
-EKMEK FABRİKASI: 2012 yılından 2013 yılına devir eden KDV alacağımız 250.311,76TL’dir. 2013 yılı içerisinde iade talebimiz 1.591.653,58.-TL’dir ve bunun tamamı için mahsuplaşma
talebinde bulunulmuştur. 1.410.700,65.-TL’nin mahsubu kesinleşmiş ve yapılmıştır. 2013 yılından
2014 yılına devir eden KDV iade alacağımız 431.264,69-TL’dir. Ekmek Fabrikasının geçmiş yıllara
ait vergi borcu 2011 Mali yılında 6111 sayılı Kanuna göre yapılandırılarak taksitlendirilmiş ve vadesi
gelenlerin ödendiği gözlenmiştir.
-MERKEZ OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ:
2013 Mali Yılı toplam KDV tahakkuku
647.146,53.-TL’dir. Bu tutarın tamamı ödenmiştir.
Otogar Müdürlüğünün geçmiş yıllara ait KDV borcu 2011 Mali yılında 6111 sayılı Kanuna
göre yapılandırılarak taksitlendirildiği ve vadesi gelenlerinin ödendiği gözlenmiştir.
-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: KDV mükellefiyeti yönünden 2012 yılından 2013 yılına
devreden KDV alacak tahakkukumuz 167.453.610,98.-TL’dir. 2013 yılından 2014 yılına devreden
indirilecek KDV tahakkukumuz 217.060.273,95.-TL’dir.
2- STOPAJ, DAMGA VERGİSİ
OCAK AYI
1.423.393,84
EKMEK
FABRİKASI
(TL)
94.849,55
ŞUBAT
1.262.837,78
198.151,48
21.273,65
MART
1.523.366,35
231.O66,O7
2O.O57,49
NİSAN
1.461.389,37
259.337,O3
44.45O,49
MAYIS
2.359.O92,55
548.642,34
47.564,75
HAZİRAN
2.O15.615,36
196.548,48
46.973,83
AİT OLDUĞU AYI
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ (TL)
MERKEZ
OTOGAR MÜD.
(TL)
29.446,O3
KARAR
TEMMUZ
2.159.195,67
333.281,48
43.171,87
AĞUSTOS
2.580.644,55
209.324,40
53.982,58
EYLÜL
2.087.061,12
389.283,76
75.912,56
EKİM
3.896.268,88
288.371,09
76.626,11
KASIM
2.534.745,30
208.374,50
73.729,36
ARALIK
5.009.414,80
329.239,36
87.140,00
28.313.025,57
3.286.469,55
620.328,72
TOPLAM
Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kuruluşlarından yukarıda belirtilen Stopaj, Damga Vergisi,
Katma Değer Vergisi ve Katma Değer Vergisi Tevkifatı tahakkuk ettirildiği ve ilgili kurumla Ekmek
Fabrikası tarafından mahsuplaşmaların ve kısmen ödemelerin yapıldığı, Otogar Müdürlüğü ve
Büyükşehir Belediyesi adına olan tahakkukların ise kısmen nakit olarak ödendiği ve bu borçlara
istinaden, 6111 sayılı kanuna göre taksitlendirme yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca Büyükşehir
Belediyemizin 6111 sayılı Kanuna göre yapılandırma kapsamına alınmayan vergilerinin 5779 sayılı
Kanun çerçevesinde Belediyemizin genel bütçe vergi gelirlerinden % 40 kesinti dâhilinde bu
vergilerle ilgili kesinti yapıldığı tespit edilmiştir.
3S.G.K PİRİMLERİ ve EMEKLİ KESENEKLERİ: Adana Büyükşehir Belediyemizde
657 Sayılı Kanuna tabi çalışan Devlet Memurlarından kesilen emekli keseneği ile 4857 sayılı yasaya
tabi olarak çalışan işçi personellerden kesilen SGK prim ve karşılıklarının ilgili kanun hükümlerine
uygun olarak kesildiği ve ilgili dairelere tahakkuklarının zamanında yaptırıldığı tespit edilmiştir.
S.G.K PİRİMLERİ TAHAKKUK CETVELİ
İŞYERİ
15 İŞ YERİNİN S.G.K
PİRİMLERİ TOPLAMI
15 İŞ YERİNİN S.G.K
PİRİMLERİ TOPLAMI
15 İŞ YERİNİN S.G.K
PİRİMLERİ TOPLAMI
15 İŞ YERİNİN S.G.K
PİRİMLERİ TOPLAMI
15 İŞ YERİNİN S.G.K
PİRİMLERİ TOPLAMI
15 İŞ YERİNİN S.G.K
PİRİMLERİ TOPLAMI
15 İŞ YERİNİN S.G.K
PİRİMLERİ TOPLAMI
15 İŞ YERİNİN S.G.K
AYI (2013)
TUTAR (TL)
OCAK AYI İÇİN
2.299.068,72
ŞUBAT AYI İÇİN
2.500.893,97
MART AYI İÇİN
2.292.916,42
NİSAN AYI İÇİN
2.363.909,83
MAYIS AYI İÇİN
2.746.856,26
HAZİRAN AYI İÇİN
2.516.861,11
TEMMUZ AYI İÇİN
2.625.680,34
AĞUSTOS AYI İÇİN
2.879.495,25
KARAR
PİRİMLERİ TOPLAMI
15 İŞ YERİNİN S.G.K
PİRİMLERİ TOPLAMI
15 İŞ YERİNİN S.G.K
PİRİMLERİ TOPLAMI
15 İŞ YERİNİN S.G.K
PİRİMLERİ TOPLAMI
15 İŞ YERİNİN S.G.K
PİRİMLERİ TOPLAMI
EYLÜL AYI İÇİN
2.385.584,91
EKİM AYI İÇİN
2.751.794,73
KASIM AYI İÇİN
2.747.835,52
ARALIK AYI İÇİN
2.357.193,10
Ödenemeyen SGK Primlerinin 6111 sayılı Kanuna göre yapılandırılabilecek kısmının
yapılandırılarak taksitlendirildiği ve ödemelerinin yapıldığı tespit edilmiştir. 6111 sayılı Kanuna göre
yapılandırma kapsamına alınmayan SGK Primlerinin 5779 sayılı Kanun çerçevesinde Belediyemizin
genel bütçe vergi gelirlerinden %40 kesinti dahilinde bu primlerle ilgili kesinti yapıldığı tespit
edilmiştir.
8.2- 2013 YILINDA FEN İŞL.DAİRE BŞK. TARAFINDAN YAPILAN İHALELER :
108 Adet Açık ihale Usulü (19.Md.) ile,
3 Adet Pazarlık Usulü (21/f.Md.) ile,
3 Adet Pazarlık Usulü (21/b.Md.) ile,
271 Adet Doğrudan Temin Usulü (22.Md.) ile ihale yapılmıştır. (EK: 4)
108 adet Açık İhale Usulü ile yapılan ihalelerde yerel basın ve Kamu İhale Kurumunda ihale
ilanlarının yapıldığı, 6 adet Pazarlık Usulü (21.Md.) ile yapılan ihalelerde ise Kamu İhale
Kurumundan kayıt numarası alındığı tespit edilmiştir.
8.3- 2013 YILINDA EKMEK FABRİKALARI VE MAKİNE İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN YAPILAN İHALELER :
Makine İkmal Daire Başkanlığı tarafından yapılan ihalelerde;
12 Adet Açık ihale Usulü (19.Md.) ile,
3 Adet Pazarlık Usulü (21.Md.) ile ihale yapılmıştır. (EK: 5)
Belediye Ekmek Fabrikaları tarafından yapılan ihalelerde;
2 Adet Açık ihale Usulü (19.Md.) ile,
14 Adet 4734/3-g Maddesi istisnai kapsamında,
127 Adet doğrudan temin usulü (22/d) ile ihale yapılmıştır. (EK: 6)
8.4- 2013 YILINDA SPOR VE KÜLTÜREL FAALİYET ÖDEMELERİ :
5253 Sayılı Dernekler kanuna tabi derneklere 2013 yılında spor ve kültürel faaliyetler
kesintisinden; Adana İl Dernekler Müdürlüğü izni ve Valilik Makamının onayı ile kurulmuş, Adana
Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Federasyonu Adana Bölge Müdürlüğü bünyesinde
tescil edilmiş olan Amatör Spor Kulübü Dernekleri ve yine Adana İl Dernekler Müdürlüğü izni ve
Valilik Makamının onayı ile kurulan kültürel amaçlı derneklere; Belediye ile 1 Nolu Belediye İş
Sendikası arasında 13.04.2012 tarihinde bağıtlanan Toplu İş Sözleşmesinin Geçici 1. Maddesi
KARAR
uyarınca; Adana Büyükşehir Belediyesi (Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddesine dayanılarak) 2013
yılında 166 adet Amatör spor kulübü derneklerine belediyenin imkânları ölçüsünde toplam
5.847.528,93.-TL yardımda bulunmuştur. (EK: 7)
(Belediye ile 1 Nolu Belediye İş Sendikası arasında 13.04.2012 tarihinde bağıtlanan Toplu İş
Sözleşmesinin Geçici 1. Maddesinde;
“Sportif faaliyetlerde, sportif tesis yapımında, şehit ailelerine yardımda ve kültürel faaliyetlerde ayni
ve nakdi kullanılmak üzere işçilerin ücretlerinden, 01.03.2012-28.02.2014 tarihlerini kapsamak
üzere, 01.03.2012 tarihinden itibaren aylık net 460,00.-TL Spor ve Kültürel Faaliyetler kesintisi
yapılır.
Bu kesintinin yapılmasına, dağıtımına Sendika bu maddenin karşılıklı imzalanmasıyla birlikte
peşinen muvafakat eder. Bu kesintilerden biriken meblağın spor faaliyetleri, şehit ailelerine yardım
ve kültürel faaliyetlerde kullanılmasında Büyükşehir Belediye Başkanı veya yazılı olarak
belirleyeceği bir kişi tek yetkilidir. Bu konu hakkında gerektiğinde Sendika ve Kamuoyu
bilgilendirilir.
Sportif faaliyetlerde, sportif tesis yapımında, şehit ailelerine yardımda ve kültürel
faaliyetlerde kullanılmak üzere işçilerin ücretlerinden kesilecek olan tutar işçilerden alınacak peşinen
muvafakat name ile gerçekleşecektir.
Herhangi bir sebeple Toplu İş Sözleşmesinin süresinin uzaması, yenisinin imzalanmasının gecikmesi
halinde ilgili madde Toplu İş sözleşmesinin yenisi imzalanıncaya kadar geçerli olacaktır.”
denilmektedir.)
9- BELEDİYEDE ÇALIŞAN VE EMEKLİ OLAN PERSONELLER :
Belediyede çalışan işçi ve memur personellerin maaş alacaklarını gecikme olmadan tahsil
ettikleri hiç bir hak ve alacaklarının olmadığı, ayrıca Emekli Sandığı Primlerinin düzenli olarak ilgili
kuruma yatırıldığı tespit edilmiştir. Ancak 2013 Mali Yılında geçmiş dönem SGK Prim borçlarının
taksitler halinde Merkezi İdareden gelen paylardan kesildiği gözlenmiştir.
Ayrıca 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 22. Maddesinde belirtilen norm kadro ve
personel istihdamı kurallarına uyulduğu tespit edilmiştir.
2013 Mali Yılı içerisinde kesinleşen personel harcamaları toplamı 134.405.068,87.-TL’dir.
5393 Sayılı Belediye Kanununun norm kadro ve personel istihdamı ile ilgili 49. Maddesi Belediyenin
yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 Sayılı Vergi Usul
Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktar ise
501.530.198,62.-TL’dir. Dolayısıyla 2013 yılı personel harcamaları oranı % 26,80 olup, % 30 oranını
aşmamıştır.
10- BÜTÇE İÇİ PERSONEL AVANSLARI___________:
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35. maddesi ve 6245 Sayılı Harcırah
Kanununun 59. Madde hükmü gereğince acele ve çeşitli giderler için avans verildiği, avansın mal ve
hizmet alımında kullanıldığı tespit edilmiştir.
11- ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKLERİ :
KARAR
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Yeni Adana İmar İnş. Tic.A.Ş., Koza Kültür
Sanat ve Turizm Hizmetleri A.Ş., Adana Ulaşım Org. Turz. Zir. Su Tes. Gıda Tic. A.Ş, Beldetaş
Belde Sağlık San. ve Tic. A.Ş. ve Çukurova Fuarcılık A.Ş. gibi kuruluşların olduğu tespit edilmiştir.
Teftiş dönemimizde gerek görülen bilgi ve belgeler söz konusu iştiraklerden istenmiştir. Bahse konu
iştiraklerden gelen cevabi yazılarda İçişleri bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün
04/06/2007tarih ve B.05.0.MAH.0.65.001/80000-14234 sayılı görüş yazısının 3. Maddesi gereği
meclis denetim komisyonunun denetim yetkisinde olmadığı bildirildiğinden, ilgili belediye iştirakleri
komisyonumuzca incelenmemiştir. (EK: 8)
12- GÖREV, SONUÇ VE ÖNERİLER
-
:
Yapılan incelemelerimizde; komisyonumuz tarafından bir önceki yıllara göre Doğrudan
Temin alımlarında azalma görülmekle birlikte Doğrudan Temin Piyasa fiyat
araştırmalarında tespit edilen özellikle mal ve hizmet alımlarında aynı firmalardan teklif
alındığı görülmektedir. Doğrudan temin piyasa araştırma komisyonlarının daha detaylı
araştırma yaparak teklif almaları gerekmektedir.
- Zorunlu olmadıkça doğrudan temin yolu ile sık sık alıma gidilmemesi, şayet doğrudan
temin usulü ile alım zorunlu ise; mal ve hizmet alımları konusunda azami şekilde
hassasiyet gösterilerek alımların yapılmasına dikkat edilmesi sağlanmalıdır.
- Doğrudan Temin usulü ile yapılan alımlarda piyasa araştırmalarının daha kapsamlı
yapılması ve rekabetin sağlanması için alımların toplu olarak açık ihale usulüne göre
yapılması gerekmektedir.
- Belediyenin tüm birimlerinin ihtiyacı olan malzemeler için, ihtiyaca binaen alınacak
malzemelerin toplu şekilde alınması, malzemeyi alan Destek Hizmetler birimi tarafından
dairelerin ihtiyacına göre malzemenin ambardan çıkışı yapılarak diğer dairelere teslim
edilmesi sağlanmalıdır.
- Personel izinlerinin yasal çerçevede belediye hizmetlerini aksatmadan kullandırılması,
İzin kullanmayan personellerin izinlerini kullanması sağlanmalıdır.
- Makine İkmal Daire Başkanlığınca hizmet alımı ile kiralanan araçların ihtiyacın üzerinde
olduğu ve yoğunlukla özel işlerde kullanıldığı gözlenmiş olup, bu hizmet alımlarının
asgariye indirilmesi tavsiye edilmiştir..
- Belediye Taşınırlarının Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun şekilde
kayıtlara alındığı görülmüş olup, barkod sistemine geçiş sağlanmalıdır.
- Belediyenin gayrimenkul envanterlerinin Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından
çıkartıldığı tespit edilmiştir. Fakat bu envanterlerde kayıtlı gayrimenkullerin (İmar
yönünden ve tapu kayıtları yönünden) güncel olmadığı görülmüştür. İncelemeler
sonucunda hala Adana belediyesi adına tapu kayıtlarına rastlanılmıştır. Adana Büyükşehir
Belediyesi adına kayıtlı gayrimenkullerin listesinin Emlak ve İstimlak Daire
Başkanlığınca, İmar ve şehircilik Daire Başkanlığına gönderilerek incelenmesi, kayıtların
KARAR
güncellenerek, Tekrar ilgili daire başkanlığına gönderilerek emlak değerlendirme
şirketlerine değerlendirme yaptırılarak güncel envanterlerin çıkartılması gerekmektedir.
-
Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı metronun yolcu sayısının her gün artışta olduğu tespit
edilmiştir. Bu çizgide devam edilmesi sağlanmalıdır.
-
Ekmek fabrikalarında üretilen ekmek çeşitliliğinin arttırılması ve vatandaşa sunumu
sağlanmalıdır.
-
Ekmek satış yerlerindeki ekmek büfelerinin ihtiyaca göre sayılarının artırılması ve ekmek
çeşitliliğine göre modern hale getirilmesi sağlanmalıdır.
-
Encümen ve meclis kararlarının elektronik ortamda bir otomasyon programında yazılması
ve arşivlenmesi gerekmektedir.
-
İtfaiye Daire Başkanlığı araç ve ekipmanlarının yetersiz olduğu görülmüştür. İtfaiye
birimin düzenli ve planlı bir şekilde hizmet verebilmesi için ve araç gereçlerinin
yenilenip, modern hale getirilmesi sağlanmalıdır.
- Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Kültür ve sosyal
işler Daire Başkanlığı harcamalarının incelenmesinde reklam harcamalarının fazla olduğu
görülmüştür. Bu müdürlüklerin harcamalarda tasarrufa gidilmesi konusunda hassasiyet
gösterilmesi gerektiği düşünülmektedir.
- Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki orta refüj ve göbeklerdeki yeşil alanların
sulanması tamamen otomatik sulama sistemine dönüştürülmesi sağlanmalıdır.
- Belediye hizmetlerinin tanıtımı, özel gün ve hafta kutlamaları amacı ile yapılan reklam ve
duyuru çalışmalarında, mevcut genelgelerin dikkate alınarak, etkinliklerin ön plana
çıkarıldığı uygulamaların hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.
- Belediyenin borçlarının listesi rapor ekinde olup, Belediye harcamalarında tasarrufa
gidilmesi sağlamalıdır. (EK: 9)
- Belediyenin Mali sıkıntı içerisinde olduğu aşikârdır. Fen İşleri Dairesi tarafından
kaldırım, kavşak vb. gibi düzenleme işlerinde acil olmayan yerlerin yenilenmesi yerine
tamir bakımına gidilmesi tavsiye edilmekte olup, Ayrıca yatırımlarda (Yol yapımı-Köprü
yapımı -Kamulaştırma vb. gibi) aciliyet durumuna göre zamana yayılarak yapılması
önerilmektedir.
- Kent Estetiği Daire Başkanlığı İlan Reklam Şube Müdürlüğü tarafından cadde, yol,
kaldırım ve bulvarlara farklı konularda verilen uygunluk belgelerinde vatandaşlara eşit
davranılmadığı görülmekte olup, tüm vatandaşlara eşit davranılması gerekmektedir. Ortak
kullanım alanlarının özel işletmelere işgal ettirilmemesine azami özen gösterilmelidir.
Cemalpaşa ve Kurtuluş mahallelerinde imar plandaki bazı yollar meclis kararı olmaksızın
daraltılmış, bu alanlara gereksiz harcamalar yapılmış ve bu yollar üzerindeki esnaflar
KARAR
mağdur edilmiştir. Konunun ivedilikle değerlendirilip, gerekli düzenleme yapılması
tavsiye edilmiştir.
-
Belediyenin Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Müdürlüğü içerisinde 2013 yılında
icra servisi kurulduğu görülmektedir. Yeni kurulan icra servisi tarafından İlan reklam
vergisi ve diğer gelirlerin alacakları takip edilerek, tahsil edilemeyen gelirler 6183 Sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre icra takibine konulmaktadır.
6183 Sayılı kanuna girmeyen alacaklar ise Hukuk Müşavirliğince 2004 sayılı İcra İflas
Kanununa göre tahsil edilmektedir.
- Gerek mülkiyeti belediyeye ait ve gerekse hizmet alımı yoluyla kiralanan tüm araçların (iş
makinaları hariç) akaryakıt tüketiminde taşıt tanıma sistemine geçilmemiş olması
sebebiyle kayıp, kaçak ve suistimallerin olduğu gözlenmiştir.
En kısa zamanda bu
sistemin satın alınarak akaryakıtın kullanımının kontrol altına alınması komisyonumuzca
tavsiye edilmiştir.
- Büyükşehir belediye mücavir alan içerisinde bulunan merkez ilçelerle koordineli olacak
şekilde Kent Bilgi Sisteminin acilen kurulması tavsiye edilmiştir.
- Büyükşehir Belediyesi birimleri arasında elektronik ortak kullanım ağı henüz
kurulamamıştır. Bundan dolayı kırtasiye giderleri ve zamandan tasarruf edilememektedir.
En kısa zamanda bu otomasyon sisteme geçilmesi tavsiye edilmektedir.
- Belediye Personellerinin eğitim çalışmaları artırılmalıdır. Özellikle vatandaşla birebir
diyaloğa geçen birimlerdeki belediye personellerinin eğitim çalışmaları gerek kurum
içinde ve gerekse kurum dışından eğitim seminerleri verilerek geliştirilmelidir.
- Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personellerin çalışma
şartları ve ücretleri iyileştirilmelidir. Bu personellerin maaşlarının düzenli olarak
ödenmesine azami özen gösterilmesine tavsiye edilmiştir.
- Büyükşehir Belediye hizmet binası yeteri kadar hizmet verememektedir. Bu binanın
ASKİ’ye satılıp, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Adana’ya yakışan ulaşım,
otopark ve diğer ihtiyaçları da karşılayacak şekilde yeni bir hizmet binası yapılması
tavsiye edilmektedir.
- Adana Büyükşehir Belediye personellerinin kaynaşmasını sağlayacak ihtiyaçları
doğrultusunda sosyal etkinliklere önem verilmesi ile birlikte bu etkinliklerin
yapılabileceği ve pek çok ihtiyacın karşılanabileceği sosyal eğitim ve konaklama tesisin
yapılması tavsiye edilmektedir.
- Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan parkomat işi, şehir trafiğini
aksatmayacak yollarda uygulanması ve aynı zamanda araç yoğunluğunun fazla olduğu
bölgelerde katlı otopark yapımı ve işletilmesi ivedilikle gerçekleştirilmesi önerilmektedir.
- Spor fonu harcamalarının amacına ve kanunun öngördüğü şekilde dağıtımı yapılmasına
özen gösterilmelidir.
17.04.2014
KARAR
-
2013 Mali Yılı Denetiminde hazırlanan komisyon raporunun görev, sonuç ve öneriler
bölümünde belirtilen hususların ilgili daire başkanlıkları ve müdürlüklere yazılı olarak
tebliğ edilmesi sağlanmalıdır. Bu hususların yerine getirilip getirilmediği idare tarafından
kontrol edilmelidir.
İş bu 01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasına ait Adana Büyükşehir Belediyesi Denetim
Raporu ........ (............. ) sahifeden ibaret olup 3 nüsha olarak düzenlenerek Büyükşehir Belediye
Meclis Başkanlığının bilgisine sunulmak üzere 28.03.2014 tarihinde imza altına alınmıştır.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Büyükşehir Belediyesinin 2013 yılı Gelir - Gider, Hesap İş
ve İşlemlerinin denetlenmesine ait Denetim Komisyonu Raporu hakkında bilgi verildi, gerekli
işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
Sayı: 67597785-050.01.04-121
Özü: Danışmanlık ücret tespiti
17.04.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın
17.04.2014 tarihli ve 67597785-301.01-70 sayılı yazısı ekinde sunulan, Danışmanlık ücret tespitine
ait İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığının 14.04.2014 tarih ve 15158420.903.02-1575 sayılı
yazısında aynen;
23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanununun 20. Maddesinde “Danışmanlara, her türlü ödemeler dahil,
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarın %75’ini aşmamak üzere
Belediye Meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir” denilmektedir.
10.04.2014
tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlar
ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Adana’nın nüfusunun 2.149.260 olduğu belirtilmekte olup
Başkanlık Makamınca görevlendirilecek olan Başkan Danışmanları için ödenecek aylık miktarın ne
kadar olacağına dair karar alınmak üzere yazımızın Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim.”
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği Başkanlık
Makamınca görevlendirilecek olan Başkan Danışmanları için ödenecek aylık miktarın yasa
doğrultusunda en üst düzeyde ödenmesine, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir
Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
17.04.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın
17.04.2014 tarihli ve 67597785-301.01-81 sayılı yazısı ekinde sunulan, numarataj yetki devrine İmar
ve Şehircilik Daire Başkanlığının 11.04.2014 tarih ve 22351367-301.05-3242 sayılı yazısında aynen;
İlgi: a) İçişleri Bakanlığının(Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) 21.03.2014 tarih ve 29002
sayılı yazısı.
b)
Adana Valiliğinin(Adana İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü) 03.04.2014 tarih ve 5644 sayılı
yazısı.
İlgi(a) ve İlgi(b) yazılar özetle;
• 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “On üç ilde
büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde
değişiklik yapılmasına dair” 6360 sayılı kanunun 1.maddesinin 2.fıkrası gereğince; “Adana
Büyükşehir Belediyesinin sınırının il mülki sınırıdır.” hükmüne bağlandığı,
• 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve
Sorumlulukları başlıklı 7.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendindeki: “meydan, bulvar, cadde, yol ve
sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.”
Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayıldığını, yine aynı maddenin (z)
bendinde “Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik
hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe
belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.” hükmünde olduğunu bildirerek, belirtilen mevzuat
hükümleri çerçevesinde mahalli idareler genel seçimini müteakip yapılacak ilk belediye meclis
toplantısında “adres ve numaralamaya ilişkin görevlerin” ilçe belediyelerine yetki devri yapılıp
yapılamayacağı hususunun karara bağlanması ve yapılan işlem sonucundan 25 Nisan 2014 tarihine
kadar [email protected] e-posta adresine ve posta ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ve
Adana Valiliğine bilgi verilmesi istenilmiştir.
Buna göre, meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara
numara verilmesi iş ve işlemlerinin Büyükşehir Belediyesince uygulanması mesafe koşulları göz
önüne alındığında uygulamada sorunlara neden olacağından, “meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad
ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.” yetkisinin
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının 7.maddesinin 1.fıkrasının (z) bendine istinaden İlçe
Belediyelerine devredilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini
“OLUR” emirlerinize arz ederim. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile
bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi iş ve işlemlerinin Büyükşehir Belediyesince uygulanması
mesafe koşulları göz önüne alındığında uygulamada sorunlara neden olacağından, “meydan, bulvar,
cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini
gerçekleştirmek” yetkisinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasasının 7.maddesinin 1.fıkrasının
(z) bendine istinaden İlçe Belediyelerine devredilmesine ait teklifin aynen kabulüne, gerekli işlemlerin
yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
17.04.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın
17.04.2014 tarihli ve 67597785-301.01-68 sayılı yazısı ekinde sunulan, Büyükşehir Belediyesi 2013
yılı Faaliyet Raporuna ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 25.03.2014 tarih ve 48808316-040.05­
699 sayılı yazısında aynen;
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41.maddesi uyarınca ve “Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda
Belediyemiz 2013 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
İlgili Yönetmeliğin 11.maddesinde; “Mahalli İdarelerce Hazırlanan İdare Faaliyet
Raporlarından; belediyelerin faaliyet raporları Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından
Belediye Meclisine sunulur” denilmektedir.
Bu doğrultuda; Belediyemizin 2013 yılı İdare Faaliyet Raporunun Belediyemiz Meclisi’ne
havale edilmesini arz ederim. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Büyükşehir Belediyesinin 2013 yılı Faaliyet Raporunun
aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.
Salih GÖKÇE
Meclis I. Başkan V.
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SUMER
Meclis Katibi
Download

Nisan 2014 Tarihli Meclis Kararı