AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI
2014 SENESİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı yılı 2014 Senesi ARALIK ayı Meclis Toplantısı
01.12.2014 tarihinde başlayıp 05.12.2014 tarihinde tamamlanmış ve gündem maddelerinin görüşülmesi
neticesinde alınan kararlar aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir.
SIRA NO: KARAR NO:
KARAR ÖZETİ:
……………………………………………………………………………………………………………………….
01
2014/147
Ambarlı, Cihangir, Denizköşkler, Firuzköy, Merkez ve Üniversite
Mahallelerinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve
Hukuk Komisyonlarının 2014/33 sayılı müşterek raporu mevcudun oy
çokluğu ile kabul edildi.
02
2014/148
Yönetmelik Değişikliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 2014/37
raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
03
2014/149
Üniversite Mahallesi 6 pafta 22826 parsel sayılı yerle ilgili İmar
Komisyonunun 2014/35 sayılı raporu mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
04
2014/150
Cihangir Mahallesi 32 pafta 20651 parsel sayılı yerle ilgili olarak İmar
Komisyonunun 2014/36 sayılı raporu tamamlanamadığından bir sonraki aya
bırakılması mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
05
2014/151
Belediyemize ait 13 pafta 20508 nolu parselin satışı ile ilgili olarak İmar ve
Hukuk Komisyonlarının 2014/34 sayılı müşterek raporu mevcudun oy birliği
ile kabul edildi.
06
2014/152
45 pafta 21008 parsel sayılı yerle ilgili olarak İmar ve Hukuk
Komisyonlarının 2014/35 sayılı müşterek raporu mevcudun oy birliği ile
kabul edildi.
07
2014/153
Ödenek Aktarmayla ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunun 2014/4 sayılı
raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
08
2014/154
Macaristan’ ın Obuda Belediyesi ile Kardeş Belediye olunması ile ilgili
olarak Dış ilişkiler, Spor Komisyon ve Hukuk Komisyonlarının 2014/1 sayılı
raporu Dış ilişkiler, Spor Komisyon görüşünün çekilerek Hukuk Komisyon
görüşünün kabulü mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
09
2014/155
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanları çalışmaları hakkında Başkanlık
Makamına yetki verilmesi ile ilgili olarak İmar ve Hukuk Komisyonlarının
2014/36 sayılı müşterek raporu tamamlanamadığından bir sonraki aya
bırakılması mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
sayılı
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 27.11.2014
SAYI:2014/33
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Kasım ayı Meclis
toplantısının 03.11.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün 645440 yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Ambarlı, Cihangir, Denizköşkler, Firuzköy, Merkez ve
Üniversite Mahallelerinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün yazısı incelenmiştir.
İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Ambarlı, Cihangir,
Denizköşkler, Firuzköy, Merkez ve Üniversite Mahallelerine ait olan isimsiz sokaklara isim
verilmesiyle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebi incelenmiş olup; A1 Sokak: Kıvırcık,
C1 Sokak: Zeynep, C2 Sokak: Bade, C3 Sokak : Sabit, C4 Sokak : Sunay, D1 Sokak: Murat,
F1 Sokak : Mavi, F2 Sokak: Gülten, F3 Sokak: Şükrü, F4 Sokak: Merve F5 Sokak: Mermer,
F6 Sokak: Mikail, F7 Sokak: Yeditepe, F8 Sokak: Sadabat, F9 Sokak: Yusuf, F10 Sokak: Fidanlık,
F11Sokak: Bahçıvan, F12 Sokak: Firuze, F13 Sokak: Zerafet, F14Sokak: Hande,
F15 Sokak : Bilgehan, F16 Sokak: Tuba, F17 Sokak:Sadık, F18 Sokak: Eflatun, F19 Sokak:Bolat,
M1 Sokak: Akik, U1 Sokak: İlayda, U2 Sokak: Naz isimlerinin verilmesi komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
HUKUK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Ambarlı, Cihangir,
Denizköşkler, Firuzköy, Merkez ve Üniversite Mahallelerine ait olan isimsiz sokaklara aşağıda
belirtilen isimlerin verilmesinde hukuken bir sakınca olmayıp oy birliğiyle kabul edilmiştir.
A1 Sokak: Kıvırcık, C1 Sokak: Zeynep, C2 Sokak: Bade, C3 Sokak : Sabit, C4 Sokak : Sunay,
D1 Sokak: Murat, F1 Sokak : Mavi, F2 Sokak: Gülten, F3 Sokak: Şükrü, F4 Sokak: Merve,
F5 Sokak: Mermer, F6 Sokak: Mikail, F7 Sokak: Yeditepe, F8 Sokak: Sadabat, F9 Sokak: Yusuf,
F10 Sokak: Fidanlık, F11 Sokak: Bahçıvan, F12 Sokak: Firuze, F13 Sokak: Zerafet, F14 Sokak:
Hande, F15 Sokak : Bilgehan, F16 Sokak: Tuba, F17 Sokak: Sadık, F18 Sokak: Eflatun,
F19 Sokak:Bolat, M1 Sokak:Akik, U1 Sokak:İlayda, U2 Sokak:Naz.
Yüce Meclise arz olunur.
İMAR KOMİSYONU
Leyla POYRAZ
Başkan
Erol YILMAZ
Başk. Yard.
Eyüp DURSUN
Üye
Sebahattin OLCAY
Üye
Murat TERCAN
Raportör
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İsmet ÇELİK
Üye
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih: 04.12.2014
Sayı: 2014/ 37
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014 Senesi Aralık ayı
Meclis Toplantısının 01.12.2014 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen
Yönetmelik Değişikliği ile ilgili Teftiş Kurulu Müdürlüğünün 651678 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Seçim Yılı
Aralık 2014 (01.12.2014) toplantısında komisyonumuza sevk edilen Teftiş Kurulunun
12.11.2014 tarihli ve 651350-201-651678-202 sayılı yazısı incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İnceleme sonucunda Müdürlük yazısında ilgi gösterilen İçişleri
Bakanlığı İl Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 27.05.2013 tarih ve 71188846-010.0315635 sayılı yazısı dosya ekinde bulunamamıştır. İlgili Müdürlükten bahsi geçen yazı talep
edilmiş ve fakat zaman darlığı nedeni ile yazı alınamamıştır. Belirtilen eksikliğin giderilmesi
için ilgili yazı ve eklerinin Müdürlüğüne iadesi oy birliği ile kararlaştırılmıştır.
Yüce Meclise arz olunur.
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
(KATILMADI)
İsmet ÇELİK
Üye
İMAR KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 03.12.2014
SAYI: 2014/35
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Aralık ayı Meclis
toplantısının 01.12.2014 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen 17.11.2014 tarih ve
2014/287-325-R/635362-638978-378 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yazısı.
İNCELEME: Söz konusu havale edilen 17.11.2014 tarih ve 2014/287-325-R/635362638978-378 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yazısında, 27.02.2013 onanlı, Avcılar İlçesi,
Üniversite Mahallesi 6 pafta, 22826 parsel sayılı ve Konut+Ticaret 3 fonksiyonunda olan yerin Özel
Yurt fonksiyonu yapılması halinde İkiz Nizam 4 kat yapılaşma şartının geçerli olmasını içeren 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve ilgili evrakların sunulduğu; plan teklifinde üst ölçekli plan
kararlarına göre herhangi bir nüfus, yoğunluk artışı olmamaktadır ifadesi ile birlikte; plan teklifinin
değerlendirilmesi ve Belediye Meclisine havale edilmesi talep edildiği görülmüştür.
Avcılar İlçesi, 6 pafta, eski 20581, 388, 389 ve 20251 parsel sayılı, yeni 22826 parsel sayılı
yer; tapu kayıtlarına göre 877,65 m2 yüzölçüme sahip ve özel mülkiyette olup; tapu malikleri adına
düzenlenen noter tasdikli vekâletnameye göre başvuru yapıldığı anlaşılmıştır.
Söz konusu yer; 16.12.2010 tasdik tarihli ve 1/5000 ölçekli TEM ve D-100 Karayolları Arası
Nazım İmar Planı kararına göre Ticaret+Hizmet (T+H) alanında kalmakta olup, plan notuna göre;
“Ticaret+Hizmet alanlarında minimum ifraz büyüklüğü 5000 m2 olup, bu alanlarda maks.
Emsal;1.75’i geçmemek koşuluyla; Katlı otopark, iş merkezi, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağaza,
alışveriş merkezi, lokanta, otel-motel vb. konaklama tesisi, yönetim binaları, banka, finans kurumu ve
benzeri fonksiyonlar yer alabilir. Ayrıca kütüphane, nikâh salonu, halk eğitim merkezi, huzurevi,
çocuk bakımevi, müze, sinema, tiyatro, sergi salonu vb. gibi sosyal ve kültürel tesisler ve maks emsal;
1.75’i geçmemek koşuluyla özel sağlık/özel eğitim tesisleri, özel sosyal ve kültürel tesisler (yurt
binaları) da yapılabilir” hükmü bulunmaktadır.
Üst plan kararına göre düzenlenen ve 27.02.2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığınca onanan Avcılar İlçesi, Üniversite Mahallesi ve Firuzköy Bulvarına Cepheli Alanlarda
Firuzköy Mahallesinde Kalan Bölüme Ait 3. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise söz
konusu parsel; ön bahçe; 2.00 m., arka bahçe; 2.00 m., yan bahçe; 2.00 olmak üzere İkiz Nizam 3 kat
yapılaşma şartlarında olmak üzere K+T3 alanında kalmaktadır.
Söz konusu 27.02.2013 tasdik tarihli Uygulama İmar planının düzenlendiği hâlihazır pafta
altlığında, önceki 4 eski parselin yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla Uygulama İmar planının Plan
Notlarının 28. Maddesine göre; İfraz ve/veya tevhitle oluşacak parsel ve/veya parsellerin bina taban
alanı/alanları toplamı; ifraz ve/veya tevhitten önceki bina taban alanı toplamını geçemez hükmü
bulunduğu gibi; Konut+Ticaret 3 (K+T3) alanları;
“Bu alanlarda yeni yapılacak ifrazlarda min. parsel büyüklüğü 500 m2 olup, bu alanlarda
tamamen konut fonksiyonu veya tamamen ticaret fonksiyonu yer alabileceği gibi; konut ve ticaret
fonksiyonu bir arada yer alabilir” hükmü ile;
“Konut+Ticaret 3 alanları içerisinde; Katlı otopark, iş merkezi, ofis-büro, çarşı, çok katlı
mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, otel-motel vb. konaklama tesisi, yönetim binaları, banka, finans
kurumu ve benzeri fonksiyonlar ile kütüphane, nikâh salonu, halk eğitim merkezi, huzurevi, çocuk
bakımevi, müze, sinema, tiyatro, sergi salonu vb. sosyal ve kültürel tesisler ve çevre yapılanma
koşullarını aşmamak kaydı ile özel sağlık/özel eğitim tesisleri, özel sosyal ve kültürel tesisler (yurt
binaları) yapılabilir” açıklaması da plan notlarında yer almıştır.
Bu durumda teklif ile bu parselde “özel yurt” yapılabilmesi olanaklı duruma gelmiştir.
Yapılan teklife ek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftasında tasdik sınırı eski 20581,
388, 389 ve 20251 parsel sayılı yerlerden geçirilmiş olup; oluşturulan plan notunda ise;
“-Plan tasdik sınırı; İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Üniversite Mahallesi, Kabataş Mevkii, 6 pafta,
22826 sayılı parseli içermekte olup; bu alanda özel yurt yapılması ve başka amaçla kullanılmaması
koşuluyla İ-4 yapılaşma şartı geçerli olacaktır.
-Zemin etüt ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
-Açıklanmayan hususlarda 1/1000 ölçekli mer’i uygulama imar planı ve mer’i yönetmelik
hükümleri geçerlidir.” Hükümlerinin yer aldığı görülmüştür.
Konu ile ilgili alınan İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü ile İBB
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme
Müdürlüğü’nün görüşleri sunulmuştur.
02.09.2014 tarih ve TN;884985-2611 sayılı İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama
Müdürlüğü’nün yazısında yer alan “Ulaşım Kararı”’ın da, özetle;
“1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi; fonksiyon açısından uygun olmakla birlikte; yapılanma
koşulları açısından bölgeye ilave inşaat alanı getirerek emsal teşkil edeceği belirlendiğinden, bölgesel
ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır” denilmiştir.
31.07.2014 tarih ve 1244-148365 sayılı İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme
Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün yazısında yer alan görüşte ise;
“Sonuç olarak; yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz
önüne alınması, alanda bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip,
gerekli görülmesi durumunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması
gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve ayrıca belirtilen bu
hususların ayrıntılı olarak araştırılması sonucu hazırlanacak olan geoteknik rapor sonucuna göre
uygulama projelerinin hazırlanarak, bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu
1/1000 ölçekli uygulama İmar planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir”
denilmiştir.
İSKİ Genel Müdürlüğü’nün yazsısında ise, özetle; bahse konu alan çevresinden 1200 BA
yağmursuyu, 300-600 MBB Atıksu hatlarının geçtiği; ayrıca bahse konu alan sınırından 600 DF içme
suyu hattının geçtiği ifade edilerek;
“Söz konusu imar plan tadilatıyla mevcut duruma göre yoğunluğun arttırılmasından dolayı
İdarenin altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince
karşılanmalıdır” tespiti yapılmıştır.
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin, Uygulama İmar Planı ile ilgili 24. cü maddesinde;
Uygulama İmar Planının, nazım imar planının ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü ve genel
işleyişini bozmamak ilkesini getirmiştir. Aynı yönetmeliğin 26 ncı maddesinde de; imar planı
değişikliğinin, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini
bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı olarak öngörmüştür.
Yine aynı madde de;
-Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan
değişikliği yapılamaz,
-Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim
özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silueti,
yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak
yapılır,
-İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi
sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde; artan nüfusun ihtiyacı
olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet
vermek üzere ayrılır; nüfus yoğunluğuna bağlı olmaksızın, kat adedinin arttırılmasının istenmesi
durumunda, önerilecek kat adetlerinin tayininde belirtilen formüle göre bulunacak bina cepheleri
arasındaki asgari uzaklık sağlanacaktır; parsellerin birleştirilmesi ve yapı düzeni değişikliği içeren, kat
adedinin arttırılmasına yönelik uygulama imar planı değişikliklerinde de yine aynı formüle uyulması
esastır” şeklinde hükümler getirilmiştir.
Söz konusu parselin yer aldığı alanda 16.12.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım imar
planı kararlarına uygun olarak Uygulama İmar Planı kararları düzenlenmiş olup; İlçe Belediye
Meclisimizce uygun görülen kararlar ilgili mevzuat gereği değerlendirilerek karar alınmak üzere
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
kararları İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonunda değerlendirilirken, söz
konusu bölgede kat adetleri 4 kattan 3 kata düşürülerek tadilen kabul edilmiş ve planlar bu şekli ile
onanmıştır. Bilahare askı süresi içinde bu alanda kimi parseller kat adedine askı süresi içinde itiraz
etmiş ve bu itiraz İlçe Belediye Meclisince uygun görülmüş yine ilgili mevzuat gereği İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir. Ancak bu karar da İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisince uygun görülmemiştir.
Dolayısıyla söz konusu plan değişikliği teklifi; Müdürlüğünce yürürlükte olan uygulama imar
planı kararına göre yoğunluk artırıcı konumda bulunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Söz konusu 17.11.2014 tarih ve 2014/287-325-R/635362-638978-378 sayılı
Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yazısında ifade edilen 27.02.2013 onanlı, Avcılar İlçesi, Üniversite
Mahallesi ve Firuzköy Bulvarına Cepheli Alanlarda Firuzköy Mahallesinde Kalan Bölüme Ait 3. Etap
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, 6 pafta, 22826 parsel sayılı yerde teklif edilen uygulama imar
planı tadilat teklifinin üst plan yoğunluklarına uygun olduğu, Emsalin 1.75 olarak belirlendiği ve
komşu adalarda da 4 kat yapılaşma verildiğinin görüldüğü ayrıca kamu yararı açısından
Komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Leyla POYRAZ
İmar Komisyonu Başkanı
Eyüp DURSUN
Üye
Erol YILMAZ
Başkan Yardımcısı
Sebahattin OLCAY
Üye
Murat TERCAN
Raportör
İMAR KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 04.12.2014
SAYI: 2014/36
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Aralık ayı Meclis
toplantısının 01.12.2014 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen Plan ve Proje
Müdürlüğü’nün 640233 sayılı yazısı.
İNCELEME: Cihangir Mahallesi 32 pafta 20651 parsel sayılı yer ile ilgili Plan ve Proje
Müdürlüğü’nün talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Meclis gündeminin yoğun olması nedeniyle 4 nolu maddenin
incelenmesi devam ettiğinden dolayı komisyonda kalmasına karar verildi.
Yüce Meclise arz olunur.
Leyla POYRAZ
İmar Komisyonu Başkanı
Eyüp DURSUN
Üye
Erol YILMAZ
Başkan Yardımcısı
Sebahattin OLCAY
Üye
Murat TERCAN
Raportör
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 04.12.2014
SAYI:2014/34
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Aralık ayı Meclis
toplantısının 01.12.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü’nün 613475 yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Belediyemize ait 13 pafta 20508 nolu parselin satışı ile ilgili
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazısı incelenmiştir.
İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: 17.11.2014 tarih 613475 sayılı Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü’nün yazısına istinaden Hukuk Komisyonu ile yapmış olduğumuz toplantı sonucu
taşınmazın E-5 yanyola cepheli olmasından dolayı, biçilen satış değerinin düşük olmasından dolayı
Müdürlüğüne iadesine oy birliği ile karar verilmiştir.
HUKUK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: İnceleme İmar Komisyonu ile birlikte yapılmış.Satışa
konu parselin konumunun ana cadde kenarı büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda 17.06.2014
tarihli Belediye Kıymet Takdir Komisyon kararında mahalle bazlı tespit üzerinden satışın belediyemiz
zararına olacağı değerlendirilmiştir.Belirtilen nedenlerle Kıymet Takdir Komisyonunun parsel bazlı
kıymet takdiri yapmasından sonra ilgili evrakların tekrar Meclis gündemine havalesine oy birliğiyle
karar verilmiştir.
Yüce Meclise arz olunur.
İMAR KOMİSYONU
Leyla POYRAZ
Başkan
Erol YILMAZ
Başk. Yard.
Eyüp DURSUN
Üye
Sebahattin OLCAY
Üye
Murat TERCAN
Raportör
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mahir DOĞAN
Raportör
(KATILMADI)
Mustafa AKOT
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İsmet ÇELİK
Üye
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 03.12.2014
SAYI:2014/35
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Aralık ayı Meclis
toplantısının 01.12.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü’nün 624209 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: 45 pafta 21008
Müdürlüğü’nün yazısı incelenmiştir.
nolu parsel ile ilgili Emlak ve İstimlak
İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: 17.11.2014 tarih 624209 sayılı Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü’nün parsel satışı ile ilgili gayrimenkulün yapılaşmaya elverişli olmadığından dolayı komşu
19573 parsel ile tevhit şartı konulduğundan dolayı parselin satışı komisyonumuzca oy birliği ile
uygun görülmüştür.
HUKUK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: İnceleme İmar Komisyonu ile birlikte de görüşülmüştür.
İlgili 45 pafta 21008 parselin tevhit şartı olduğu ve belediyemizce değerlendirilemeyeceği ve fiilen
kamu hizmetine tahsis edilmediği tespit edilmiştir. Belirtilen nedenlerle ilgili parsel üzerindeki
kamuya tahsislidir ve haczedilemez şerhinin kaldırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Ayrıca ilgili
parselin satışı 17.06.2014 tarihli Belediye Kıymet Takdir Komisyonu kararı ile tespit edilen
M.Kemal Paşa Mah. Birim m2 fiyatı olan 4.500 TL üzerinden satışı uygun görülmüştür. Karar oy
birliğiyle alınmıştır.
Yüce Meclise arz olunur.
İMAR KOMİSYONU
Leyla POYRAZ
Başkan
Erol YILMAZ
Başk. Yard.
Eyüp DURSUN
Üye
Sebahattin OLCAY
Üye
Murat TERCAN
Raportör
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İsmet ÇELİK
Üye
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Tarih: 04.12.2014
Sayı: 2014/4
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014
senesi Aralık ayı Meclis Toplantısının 01.12.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Ödenek Aktarımı ile ilgili Temizlik İşleri
Müdürlüğü’nün 657760 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Ödenek Aktarımı ile ilgili Temizlik İşleri
Müdürlüğü’nün teklifi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1.
toplantı yılı 2014 senesi Aralık ayı Meclis toplantısının 01.12.2014 tarihli
oturumunda komisyonumuza havale edilen, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36.ncı maddesine istinaden Emlak ve
İstimlak Müdürlüğünün 06.4.2.90 Diğer bütçe tertibinden 1.462.868,00 ve Park
ve Bahçeler Müdürlüğünün 06.6.7.01 Müteahhitlik Hizmetleri tertibinden
3.500.000,00 toplam 4.962.868,00 TL’sinin Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
bütçe tertibine ödenek aktarılması hususunun görüşülerek, komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Gülten YARBASAN
Başkan
Nedim SUKUŞU
Başk. Yard.
Mehmet ÖZGÜR
Üye
Şebnem GÖKMEN
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
DIŞ İLİŞKİLER VE SPOR, HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih: 03.12.2014
Sayı: 2014/1
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi 1. toplantı Yılı 2014 Senesi Aralık ayı Meclis
toplantısının 01.12.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen Macaristan’ ın Obuda
Belediyesi ile Kardeş Belediye olunması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 656922 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Macaristan’ın Obuda Belediyesi ile Kardeş Belediye
olunması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
DIŞ İLİŞKİLER VE SPOR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim
dönemi 1. toplantı yılı 2014 senesi Aralık ayı Meclis toplantısının 01.12.2014 tarihli oturumunda
komisyonumuza havale edilen 2385/656922 sayılı yazınıza istinaden Macaristan’ ın Obuda
Belediyesiyle Belediyemiz arasında sosyal, kültürel, ekonomik dayanışma ve işbirliği
çerçevesinde ve kapılarımızı dış dünyaya açmak amacıyla 5393 sayılı belediye kanununun
18.maddesinin (p) bendi gereğince Kardeş Belediye olunması komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
HUKUK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: İnceleme sonucunda; Belediyemizle Macaristan’ ın Obuda
Belediyesi arasında sosyal, kültürel, ekonomik dayanışma ve işbirliği çerçevesinde 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18.maddesinin (p) bendine göre Kardeş Belediye olunması için protokol
işbirliği gerekçesi ve belediyemize katacağı avantaj ve faydaları içeren yazılarla tekrar
gündeme alınması gerektiğinden dolayı ilgili eksikliklerin tamamlanarak Meclise havalesinin
daha uygun olacağı görüşü ile evrakın ilgili Müdürlüğe iadesi uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
DIŞ İLİŞKİLER VE SPOR KOMİSYONU
Fahrettin USLU
Başkan
Ali Rıza AYDIN
Üye
Gülten YARBASAN
Başkan Yardımcısı
İsmet ÇELİK
Üye
Mehmet GENÇ
Üye
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
(KATILMADI)
Mustafa AKOT
Üye
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
TARİH:04.12.2014
SAYI:2014/36
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Aralık ayı Meclis
toplantısının 01.12.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü’nün 657779 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanları çalışmaları hakkında
Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yazısı incelenmiştir.
İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Meclis gündeminin yoğun olması nedeniyle 9 nolu
maddenin incelemesi devam ettiğinden dolayı komisyonda kalmasına karar verildi.
HUKUK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Seçim
yılı Aralık ayı (01.12.2014 ) toplantısında komisyonumuza sevk edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün
25.11.2014 tarih ve 395/657779 sayılı yazısı ortak komisyon İmar Komisyonunda yoğunluğu ve
komisyonumuzun yoğunluğu nedeniyle incelenememiştir. Komisyonumuza ek süre verilmesi talebi ile
Yüce Meclise arz olunur.
İMAR KOMİSYONU
Leyla POYRAZ
Başkan
Erol YILMAZ
Başk. Yard.
Eyüp DURSUN
Üye
Sebahattin OLCAY
Üye
Murat TERCAN
Raportör
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Mahir DOĞAN
Raportör
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
(KATILMADI)
İsmet ÇELİK
Üye
Download

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5