T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu :
79847095-010.06.02-[115708-184]-247
Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli
Ücret Tavanları
08 /01 /2015
GENELGE
(Sıra No: 4)
14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu
Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin
2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 5 inci maddesinin
dördüncü fıkrası çerçevesinde Bakanlığımız tarafından çıkarılan 31.12.2014 tarihli ve
27998389-010-06-02-[913]-11868 sayılı Genelge ile 1/1/2015–30/06/2015 döneminde
geçerli olmak üzere;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge
tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde
uygulanacak aylık katsayısı (0,079308) olarak; memuriyet taban aylığı göstergesine
uygulanacak taban aylık katsayısı (1,24144) olarak; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve
mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı
ise (0,025149) olarak belirlenmiştir.
Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2015
yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde,
sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak
işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
1- 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle yapılan düzenleme
neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan
“İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına” ibaresi, “İçişleri Bakanlığına” şeklinde
değiştirilmiştir. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü
ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşmelerin örnekleri Maliye
Bakanlığına gönderilmeyecektir.
2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak
sözleşmeli personel için 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları,
asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate
alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti
Cetveli’nde gösterilmiştir.
Buna göre;
a) Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya
büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu
maddesi çerçevesinde 1/1/2015 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2015
yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için ekli (1) Sayılı
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ayrıntılı bilgi için irtibat:Ö.KÜÇÜKEVCİLİOĞLU Maliye Uzmanı
Telefon: (312) 415 14 89 Faks: (312) 415 26 96
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.maliye.gov.tr
Sözleşme Ücreti Cetveli’nde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine
yetkilidir.
b)5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2014 yılında çalıştırılan
sözleşmeli personelden 2015 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin net
ücretlerinin tespitine ilişkin yetkili meclis veya yönetim kurulu kararı Ocak/2015 ayı
içerisinde alınacak ve ilgililerle 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak
sözleşmelerin yenileme işlemleri de yine Ocak/2015 ayı içerisinde tamamlanacaktır.
Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur
kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin,
sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli
personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği de en geç
1/2/2015 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.
Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli
personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen
iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli
personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir
kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de
açıkça karara bağlanacaktır.
c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken
asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate
alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) Sayılı Sözleşme
Ücreti Cetveli’nde gösterilen tutarlar aşılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak istihdam
edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlere
uygun olarak işlem tesis edilecektir.
3- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı
sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek
9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama,
14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yerel Yönetim Hizmet Koluna
İlişkin Toplu Sözleşme”nin 2 nci maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu
çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ile bu oranların
karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli’nde
gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından
yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”da belirtilen
usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.
a) İlgili personel için, ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın
ve 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere; 2015 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro
unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet
süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelge’ye
ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli’nde denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek
ödeme hesabı yapılacaktır.
b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi
zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından
yararlandırılmayacaktır.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ayrıntılı bilgi için irtibat:Ö.KÜÇÜKEVCİLİOĞLU Maliye Uzmanı
Telefon: (312) 415 14 89 Faks: (312) 415 26 96
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.maliye.gov.tr
c) Ek ödemeler, sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu
ödemelerden sigorta primi kesilmeyecek olup, bu ek ödemeden sadece damga vergisi
kesilecektir.
ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden sonra gelmek üzere
yeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir.
d)Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir
sütun halinde ayrıca gösterilecektir.
5- Anılan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 8 inci maddesinde, sözleşmeli personel
pozisyonlarında çalışanların 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul
ve esaslar çerçevesinde yararlanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, 5393 sayılı Kanunun
49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam
edilenler, sözleşmelerinde belirtilen unvanda Devlet memuru olarak çalışmakta olanların
ödemekte oldukları yemek bedeli kendilerinden tahsil edilmek suretiyle ve anılan
Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak 31/12/2015 tarihine kadar yiyecek
yardımından yararlandırılmaya devam olunacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Bakan a.
EK :
Ek-1 (1) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli
Ek-2 (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ayrıntılı bilgi için irtibat:Ö.KÜÇÜKEVCİLİOĞLU Maliye Uzmanı
Telefon: (312) 415 14 89 Faks: (312) 415 26 96
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.maliye.gov.tr
(1) SAYILI CETVEL
1/1/2015 - 30/6/2015 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ
PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL)
UNVAN
SINIF
DERECE
Avukat
AH
1/1
Mimar
TH
1/1
Mühendis
TH
1/1
Veteriner
SH
1/1
Şehir Plancısı
TH
1/1
Fizikçi
TH
1/1
Kimyager
TH
1/1
İstatistikçi
TH
1/1
Jeolog
TH
1/1
Arkeolog
TH
1/1
Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
Tekniker
TH
1/1
Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
Hidrobiyolog
TH
1/1
Hidrolog
TH
1/1
Jeofizikçi
TH
1/1
Jeomorfolog
TH
1/1
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
Matematikçi
TH
1/1
Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
Pilot
TH
1/1
Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
Sanat Tarihçisi
TH
1/1
Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
Programcı (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
Hukuk Müşaviri
GİH
1/1
Mütercim
GİH
1/1
Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
3/1
Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
3/1
Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
GİH
3/1
Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
3/1
Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
GİH
3/1
Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
1/1
Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
1/1
Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
4/1
Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
GİH
4/1
Sosyolog
TH
1/1
Uzman Tabip
SH
1/1
Tabip
SH
1/1
Diş Tabibi
SH
1/1
Psigolog
SH
1/1
Biyolog
SH
1/1
Bakteriyolog
SH
1/1
Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
Sağlık Teknikeri
SH
1/1
Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu)
SH
3/1
Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu)
SH
3/1
Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu)
SH
1/1
Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu)
SH
3/1
Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
SH
3/1
Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
SH
3/1
Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)
SH
1/1
Eczacı
SH
1/1
Fizyoterapist
SH
1/1
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
SH
3/1
Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)
SH
1/1
Veteriner Sağlık Teknikeri
SH
1/1
Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim)
SH
3/1
Antropolog
SH
1/1
Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
Ekonomist (Lisans Mezunu)
TH
1/1
657 SAYILI
KANUNA
GÖRE NET
AYLIK TUTAR
2.114,16
2.285,87
2.285,87
2.143,37
2.285,87
2.088,89
2.088,89
2.088,89
2.088,89
2.044,08
1.818,18
1.817,13
1.818,18
1.818,18
1.466,73
1.466,73
1.808,88
1.821,54
2.088,89
2.088,89
2.088,89
1.466,73
2.088,89
1.466,73
1.821,54
1.466,73
1.818,18
1.821,54
1.821,54
2.602,41
1.499,16
1.415,18
1.404,58
1.387,77
1.404,58
1.387,77
1.451,17
1.451,17
1.381,89
1.373,49
1.821,54
2.448,00
2.177,83
1.986,72
1.828,90
1.801,05
1.828,90
1.828,90
1.828,90
1.736,23
1.828,90
1.828,90
1.529,72
1.529,72
1.788,56
1.736,23
1.529,72
1.529,72
1.529,72
1.828,90
1.903,55
1.828,90
1.529,72
2.179,95
1.745,76
1.545,09
1.791,74
1.822,65
1.470,83
KISMİ ZAMANLI
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL NET
ÜCRET TAVANI
TAM ZAMANLI
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL NET
ÜCRET TAVANI
1.057,08
2.642,70
1.142,94
2.857,34
1.142,94
2.857,34
1.071,69
2.679,21
2.857,34
2.611,11
2.611,11
2.611,11
2.611,11
2.555,10
2.272,73
2.271,41
2.272,73
2.272,73
1.833,41
1.833,41
2.261,10
2.276,93
2.611,11
2.611,11
2.611,11
1.833,41
2.611,11
1.833,41
2.276,93
1.833,41
2.272,73
2.276,93
2.276,93
3.253,01
1.873,95
1.768,98
1.755,73
1.734,71
1.755,73
1.734,71
1.813,96
1.813,96
1.727,36
1.716,86
2.276,93
3.060,00
2.722,29
2.483,40
2.286,13
2.251,31
2.286,13
2.286,13
2.286,13
2.170,29
2.286,13
2.286,13
1.912,15
1.912,15
2.235,70
2.170,29
1.912,15
1.912,15
1.912,15
2.286,13
2.379,44
2.286,13
1.912,15
2.724,94
2.182,20
1.931,36
2.239,68
2.278,31
1.838,54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ayrıntılı bilgi için irtibat:Ö.KÜÇÜKEVCİLİOĞLU Maliye Uzmanı
Telefon: (312) 415 14 89 Faks: (312) 415 26 96
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.maliye.gov.tr
(2) SAYILI CETVEL
5393 SAYILI KANUN ÇERÇVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME
ORAN VE TUTARLARI
UNVAN
Öğrenim
Durumu
Hukuk Müşaviri
Avukat
Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı
Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi,
Jeomorfolog, Matematikçi
Lisans mezunu
olanlar
Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam,
Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist,
Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru,
Kütüphaneci
Önlisans
mezunu olanlar
Diğerleri
Uzman Tabip
Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)
Diş Tabibi
Veteriner
Eczacı
Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog,
Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropolog
Sağlık bilimleri
lisansiyeri
olanlar
Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner
Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni,
Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni
Önlisans
mezunu olanlar
Diğerleri
Çözümleyici, Programcı, Mütercim
Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman,
Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Kameraman
Yükseköğrenim
mezunu olanlar
Diğerleri
Hizmet Yılı
a) 13 yıl ve daha fazla olanlar
b) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 19 yıl ve daha fazla olanlar
b) 13-18 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 18 yıl ve daha fazla olanlar
b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar
a)18 yıl ve daha fazla olanlar
b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 21 yıl ve daha fazla olanlar
b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar
d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 23 yıl ve daha fazla olanlar
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 13 yıl ve daha fazla olanlar
b) 7-12 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-6 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 16 yıl ve daha fazla olanlar
b) 10-15 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-9 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 17 yıl ve daha fazla olanlar
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 17 yıl ve daha fazla olanlar
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 17 yıl ve daha fazla olanlar
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 18 yıl ve daha fazla olanlar
b) 12-27 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 3-11 (dahil) yıl arasında olanlar
d) 0-2 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 21 yıl ve daha fazla olanlar
b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar
d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 23 yıl ve daha fazla olanlar
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 23 yıl ve daha fazla olanlar
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar
Oran (%)
170
130
150
140
130
150
140
130
120
110
100
110
100
90
85
110
100
90
85
100
90
85
200
190
180
190
180
170
185
175
165
165
155
145
140
130
120
115
105
95
90
115
105
95
90
115
105
95
90
105
95
90
115
110
100
110
100
90
85
100
90
85
01/01/2015-30/06/2015
DÖNEMİ BRÜT
TUTAR
1.280,82
979,45
1.130,14
1.054,80
979,45
1.130,14
1.054,80
979,45
904,11
828,77
753,43
828,77
753,43
678,08
640,41
828,77
753,43
678,08
640,41
753,43
678,08
640,41
1.506,85
1.431,51
1.356,17
1.431,51
1.356,17
1.280,82
1.393,84
1.318,50
1.243,15
1.243,15
1.167,81
1.092,47
1.054,80
979,45
904,11
866,44
791,10
715,75
678,08
866,44
791,10
715,75
678,08
866,44
791,10
715,75
678,08
791,10
715,75
678,08
866,44
828,77
753,43
828,77
753,43
678,08
640,41
753,43
678,08
640,41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ayrıntılı bilgi için irtibat:Ö.KÜÇÜKEVCİLİOĞLU Maliye Uzmanı
Telefon: (312) 415 14 89 Faks: (312) 415 26 96
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.maliye.gov.tr
Download

Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları