AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
DERECE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
KADEME
1
1320
1155
1020
915
835
760
705
660
620
590
560
545
530
515
500
2
1380
1210
1065
950
865
785
720
675
630
600
570
550
535
520
505
3
1440
1265
1110
985
895
810
740
690
645
610
580
555
540
525
510
4
1500
1320
1155
1020
915
835
760
705
660
620
590
560
545
530
515
ÖĞRENİM DURUMU
İlkokulu bitirenler
Ortaokulu bitirenler
Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
Liseyi bitirenler
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik
öğrenimi bitirenler
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5
yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki
öğrenimi bitirenler
2 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler
3 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler
4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler
5 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler
6 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler
5
6
7
8
9
1380
1210
1065
950
865
785
720
675
630
600
570
550
535
520
1440
1265
1110
985
895
810
740
690
645
610
580
555
540
525
1320
1155
1020
915
835
760
705
660
620
590
560
545
530
1380
1210
1065
950
865
785
720
675
630
600
570
550
535
1265
1110
985
895
810
740
690
645
610
580
555
540
GİRİŞ
DERECE KADEME
YÜKSELİNEBİLECEK
DERECE
KADEME
15
14
14
13
13
13
12
1
2
3
1
2
3
2
7
5
5
4
4
3
3
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
11
1
2
Son
10
1
2
Son
10
2
2
Son
10
10
9
9
9
2
3
1
2
3
1
1
1
1
1
Son
Son
Son
Son
Son
EK GÖSTERGE TABLOSU
PUANI
Genel Sekreter(Değişik:24.7.2003tarihli R.G)
Teknik Daire Başkanı
Daire Başkanı
Genel Sekreter Yrd
Hukuk Müşaviri
Fakülte Sekreteri
İşletme Müdürü
1
1
1
1
1
1
1
3600
3600
3600
3000
3000
3000
3000
Yükseköğrenim görenler
1
2
3
4
2200
1600
1100
800
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1500
1100
800
650
3600
3000
2200
1600
1300
1150
950
850
1
2
3
4
5
6
7
8
3000
2200
1600
1500
1200
1100
900
800
1
2
3
4
1
2
3
4
2200
1600
1500
1100
1500
1100
800
650
Diğerleri
Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl
süreli yükseköğretim veren fakülte veya
yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki
hükümlere göre Yüksek Mühendis,
Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile Şehir
Plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış
olanlar
(Değişik: 1/5/2003-4856/42/d md.)
Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl
süreli yükseköğretim veren fakülte ve
yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki
hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog,
Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi,
Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci
(hareket araştırmacısı), Matematiksel
İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını
almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen
Okulu mezunları,
Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda
sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim
mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker
unvanını almış olanlar
Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda
sayılanlar dışında kalanlar
UNVANI
DRC.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
PUANI
3600
3000
2200
1600
1300
1150
950
850
3000
2200
1600
1500
1200
1100
900
800
2200
1600
1100
800
Diğerleri
1
2
3
4
1500
1100
800
650
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan
1
2
3
4
5
6
7
8
3000
2200
1600
1500
1200
1100
900
800
(Değişik: 31/07/2003-4969 S.K./4. md.)
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
DRC.
AVUKATLIK
HİZMETLERİ SINIFI (*)
TEKNİK HİZMETLER SINIFI
GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI
UNVANI
Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi,
Uzman Veteriner Hekim, Veteriner
Hekim, Eczacı Biyolog, Tıpta
Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda
uzmanlık belgesi alanlar veya bu
dallarda uzmanlık unvanını doktora
aşaması ile kazanmış bulunanlar
Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri
Kadroları bu sınıfa dahil olup da
yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;
Yüksek öğrenim görenler
EK GÖSTERGELER KAZANILMIŞ HAK AYLIĞI
ÜZERİNDEN VERİLİR. ANCAK TORBA KADROLARDA
KADRO DERECESİ ÜZERİNDEN VERİLİR.
NOT:
(*) 1. ve 3. derecelerin ek göstergeleri, Anayasa Mahkemesinin 11/9/2003 tarihli ve E.:2003/77, K.:2003/81 sayılı ve 27/1/2004 tarihli ve
E.:2004/6, K.:2004/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiş, daha sonra 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle Avukatlık
Hizmetleri Sınıfının ek göstergeleri yeniden düzenlenmiştir.
IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ
(Ek: 9.4.1990- KHK 418/10 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5.2.1992 tarihli ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; Değişik:
13.7.1993- KHK 486/3 md.; Ek: 24.11.1994- 4048/2 md.; Değişik: 23.2.1995- KHK 547/6 md.; 20.3.1997- KHK 570/10 md.)
Sıra No
7
Kadro ve Görev Unvanı
Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla Üniversite Genel Sekreterleri
Tazminat Göstergesi
2000
Download

Ek Gösterge Cetveli 2