4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER VE
PARASAL LİMİTLER (01.02.2014 tarihinden itibaren)
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Md.8/ a, b, c
Eşik Değer
Genel bütçeye dahil daireler ve özel bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında
(4734 sayılı kanun 8/a)
868.486,00- TL
Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında (4734 sayılı kanun 1.447.479,00-TL
8/b)
Kanun kapsamındaki idarelerin YAPIM işlerinde (4734 sayılı kanun 8/c)
31.844.702,00 -TL
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İHALE İLAN SURELERİ MD.13 VE
5812 SAYILI KANUN 5 İNCİ MADDE
4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin başlığı 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 5812 sayılı kanunun 5 inci maddesi(yürürlük tarihi yayım tarihinden
itibaren doksan gün) "İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan" olarak değiştirilmiş, ikinci
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, maddede yer alan "Resmi Gazetede"
ibareleri "Kamu İhale Bülteninde" olarak değiştirilmiştir.
"İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde,
birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki (Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede
yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden; 1) Açık ihale usulü ile yapılacak
olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce,) ilan süresi yedi gün kısaltılabilir. İlan ile
ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan
erişimin temin edilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan
süresi ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterliği belirlenen
adaylara yapılacak kırk günlük davet süresi beş gün kısaltılabilir.
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İHALE İLAN SÜRELERİ MD.13
VE 5812 SAYILI KANUN 5 İNCİ MADDE
İdareler, yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlere eşit veya
bu değerleri aşan ihaleler için Kamu İhale Bülteninde ön ilan yapabilirler. Uluslararası
ilan yapılan haller dahil ön ilan yapılması halinde kırk günlük ilan ve davet süresi yirmi
dört güne kadar indirilebilir.
Ön ilanda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a)
İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b)
İhalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve
tahmini miktarlar, yapım işlerinde ise işin yapılacağı yer, yapı tekniği ve ihtiyaç programına
göre tahmin edilen fiziki miktarı veya kapsamı.
c)
Çerçeve anlaşma yapılıp yapılmayacağı.
d)
İhalenin yapılacağı yer.
e)
İhale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayımlanacağı.
Ön ilan yapılan hallerde, süre indiriminden faydalanılabilmesi için ihale ilanının ön
ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra yayımlanması gerekir. Ön ilan yapılmış olması
idareye ihale yapma yükümlülüğü getirmez.
Ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler arasında
ihale usullerinden biriyle gerçekleştirilmesi zorunludur.
Ön ilanlar Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanır."
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER
VE PARASAL LİMİTLER
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İHALE İLAN SÜRELERİ MD.13/A, 5812 SAYILI KANUN 5 İNCİ
MADDE VE KİK 2014 / 1 TEBLİĞİ
Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit
veya bu değerleri aşan ihaleler;
1- Açık İhale usulünde ihale tarihinden en az 40 gün önce Resmi Gazetede, En az bir
defa yayınlanmak suretiyle duyurulur.
2- Belli istekliler arasındaki ihalede ön yeterlik ilanları son başvuru tarihinden en az 14 gün önce
Resmi Gazetede,(ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden
en az 40 gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur) En az bir defa yayınlanmak suretiyle
duyurulur.
3- Pazarlık ile yapılacakların ilanları ihale tarihinden en az 25 gün önce Resmi Gazetede, En az bir
defa yayınlanmak suretiyle duyurulur.
NOT: (Resmi Gazete ibaresi 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5812 sayılı Kanunun 5 inci maddesi
ile Kamu İhale Bülteni olarak değiştirilmiştir. Yürürlük tarihi ise 5812 sayılı kanunun yayımı tarihinden doksan gün sonra)
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK
DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER (01.02.2014 tarihinden itibaren)
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İHALE İLAN
SÜRELERİ MD.13/B VE KİK 2014 / 1 TEBLİĞİ
aKiaşiK maliyeti ö inci maaaeae yer aıan eşi
değerlerin altında kalan ihaleler
1)
Yaklaşık maliyeti 94.751,00 Türk Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları
ile 189.511,00 Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi
gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde, En az birer
defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.
2)
Yaklaşık maliyeti 94.751,00 ile 189.511,00 Türk Lirası arasında olan mal veya
hizmet alımları ile 189.511,00 ile 1.579.327,00 Türk Lirası arasında olan yapım işlerinin
ihalesi, ihale tarihinden en az on dört gün önce Resmî Gazetede(05.03.2009 tarihinden
sonra Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, En az birer
defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.
3)
Yaklaşık maliyeti 189.511,00 Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan
mal veya hizmet alımları ile 1.579.327,00 Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında
olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmi bir gün önce
Resmî Gazetede(05.03.2009 tarihinden sonra Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı
yerde çıkan gazetelerin birinde, En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER VE
PARASAL LİMİTLER (01.02.2014 tarihinden itibaren)
Pazarlık Usulü
f) İdarelerin yaklaşık maliyeti 157.923,00 TL na kadar olan mamul mal, malzeme
veya hizmet alımları,
Kamu İhale Kanunu
Md.21 KİK 2014/1
Tebliği
Doğrudan Temin
(d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 47.373,00 TL , diğer
idarelerin 15.783,00 TL yi aşmayan ihtiyaçları,
Kamu İhale Kanunu
Md.22/d KİK 2014/1
Tebliği
Kamu İhale Kurumu Payı (On binde beş)
Düzenlenecek sözleşmelerden bedeli 315.856,00 TL yi aşanlar için
sözleşme bedelinin on binde beşi yükleniciden KİK payı olarak tahsil edilir(İdareler
ve noterler sözleşmenin imzalanması aşamasında bu tutarın KİK
hesabına yatırıldığını aramak zorundadır.
Kamu İhale Kanunu
Md.53/j-1 KİK 2015/1
Tebliği
İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine
uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek
kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, 175.297,00 TL olarak hesaplanmak
üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu
süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz.
Kamu İhale Kanunu
Md.62/h
KİK 2014/1
Tebliği 5812 sayılı
Kanun
Md.24
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK
DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER (01.02.2014 tarihinden itibaren)
KİK'NA YAPILACAK ŞİKAYETLERDE ALINACAK TUTAR
(01.02.2014 tarihinden itibaren)
Mal ve hizmet alımı ihalelerinde;
- Yaklaşık maliyeti 716.167,00- TL na kadar olanlarda 1.429,00- TL
-Yaklaşık maliyeti 716.167,00- TL ile 1.432.337,00- TL arasında olanlarda 2.861,00- TL
-Yaklaşık maliyeti 1.432.337,00- TL ve üzerinde olanlarda 4.292,00-TL
Yapım işi ihalelerinde;
-Yaklaşık maliyeti 1.432.337,00-TL.na kadar olanlarda 1.429,00-TL
Yaklaşık maliyeti 1.432.337,00,- TL ile 14.323.396,00,- TL na kadar olanlarda 2.861,00- TL
Yaklaşık maliyeti 14.323.396,00- TL ile 28.646.792,00 TL arasında olanlarda
4.292,00-TL
Yaklaşık maliyeti 28.646.792,00- TL ve üzerinde olanlarda 5.727,00-TL
Kamu İh
ale Kan
unu
Md.53/j-2
KİK 2
014/1
Tebliği
5812
sayılı K
anun
Md.20
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER
VE PARASAL LİMİTLER (BAP)
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere
ilişkin 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554
sayılı Yükseköğretim kurumları tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f)
bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Kararnamenin eki esasların 6 ncı maddesinde belirtilen parasal
limitler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. 2014 yılı için Kamu İhale Tebliğine
göre;
157.923,00 X 3 =
6. maddenin (a) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların "Pazarlık Usulü"
başlığı altındaki 20 inci maddesinin (f) bendi için kullanılacak parasal limit 4734
473.769,00 TL
sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (f) bendi için belirlenen limitin üç
katı,
6. maddenin (b) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların "Doğrudan Temin" 15.783,00 X 3
başlığı altındaki 21 inci maddesinin (d) bendi için kullanılacak parasal limit 4734 = 47.349,00 TL
sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin (d) bendinde diğer idareler için
belirlenen tutarın üç katı,
6. maddenin (c) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların "Yerli İstekliler
için Düzenlemeler" başlığı altındaki 34 üncü maddesinin uygulanmasında
kullanılacak parasal limit 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8 inci maddesinin (a)
bendinde belirlenen tutar,
868.486,00 TL
GELİR VERGİSİ (285 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)
ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ (2014)
ORAN
11.000 Türk Lirasına kadar
%15
27.000 Türk Lirasının 11.000 TL'si için 1.650,00 TL, fazlası
%20
60.000 Türk Lirasının 27.000 TL'si için 4.850 ,00TL, (Ücret Gelirlerinde 97.000
TL'nin 27.000 TL 'si için 4.850 TL) fazlası
%27
60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, , (Ücret Gelirlerinde 97.000 %35
TL'den fazlasının 97.000 TL 'si için 23.750 TL) fazlası
Sakatlık İndirimi Oranları (2014)
I.DERECE ( Çalışma Gücünün Asgari %80 ini Kaybedenler)800,00 TL
II.DERECE ( Çalışma Gücünün Asgari %60 ını Kaybedenler)400,00 TL
III.DERECE ( Çalışma Gücünün Asgari %40 ını Kaybedenler) 190,00 TL
DAMGA VERGİSİ (57 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)
KONUSU
Maaş, Ücret, Harcırah, Tazminat gibi
Özlük Ödemeleri
DAYANAĞI
488 sayılı Kanuna ekli 1
sayılı tablo,
Damga
Vergisi
Kanunu
(seri
no:57)
Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet Genel Tebliği
(30.12.2013 tarihli ve 28867
alımlarına ilişkin ödemeler (avans
sayılı Resmi Gazete);
olarak yapılanlar dahil)
Sözleşme süre uzatımlarında
Oran-Nispi/Maktu
Binde 7,59
Binde 9,48
30,00 TL
Sözleşme keşif artışlarında
Binde 8,25
İhale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire
ve kurumların yetkili organlarınca verilen her
türlü ihale kararları
Binde 5,69
(Belli parayı ihtiva eden)
Mukavelenameler, taahhütnameler ve
temliknameler
Binde 9,48
ÖDEMEYE ESAS UNSURLAR
DAMGA VERGİSİ
GELİR VERGİSİ
Aylık
TABİ
TABİ
Kıdem Aylık
TABİ
TABİ
Taban Aylık
TABİ
TABİ
Yan Ödeme
TABİ
TABİ
Özel Hizmet Tazminatı
TABİ
TABİ DEĞİL
Makam Tazminatı
TABİ
TABİ DEĞİL
Görev Tazminatı
TABİ
TABİ DEĞİL
Temsil Tazminatı
TABİ
TABİ DEĞİL
Yabancı Dil Tazminatı
TABİ
TABİ DEĞİL
Üniversite Ödeneği
TABİ
TABİ DEĞİL
Geliştirme Ödeneği
TABİ
TABİ DEĞİL
Eğitim Öğretim Ödeneği
TABİ
TABİ DEĞİL
İdari Görev Ödeneği
TABİ
TABİ
Ek Ödeme
TABİ
TABİ DEĞİL
Ek Ders Ücreti
TABİ
TABİ
Vekalet Ücreti (avukat)
TABİ
TABİ
Harcırah
TABİ
TABİ DEĞİL
Fazla Çalışma Ücreti
TABİ
TABİ
Aile ve Çocuk Yardımı
TABİ DEĞİL
TABİ DEĞİL
Doğum Yardımı
TABİ DEĞİL
TABİ DEĞİL
Ölüm Yardımı
TABİ DEĞİL
TABİ DEĞİL
TABİ
TABİ DEĞİL
Sendika Ödeneği
KATMA DEĞER VERGİSİ
Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;
(2007/13033 SAYILI KDV ORANLARINA İLİŞKİN GENEL KARARNAME İLE BU KARARNAMEDE 2008/13234, 2008/13426, 2008/13902, 2008/14092
SAYILI KARARNAMELER İLE YAPILAN EK VE DEĞİŞİKLİKLER DAHİL)
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler
için,
%18
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için,
%1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için,
%8
Finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi
oranı uygulanır.
(I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde
bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan
ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.
(4) Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya
işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır.
Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek
usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende
teslim sayılır.
KATMA DEĞER VERGİSİ
Tevkifat kapsamına giren her bir işlemin bed eli Vergi Usul Kanunu'na göre 2014 yıl I için geçerli fatura
düzenleme sınırı olan 800,00 TL.nı (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 117) aşmadığı takdirde
hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ancak, tespit edilen tutarı aşan işlemlere ait
katma değer vergisinin tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılmayacak, aynı
işleme ait bedellerin toplamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.
KDV TEVKİFATININ KONUSU
TEVKİFAT ORANI
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
5/10
Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
2/10
Temizlik hizmetleri
7/10
Yemek Servisi, Bahçe ve Çevre Bakım, Danışmanlık ve Denetim ile Uluslararası
Gözetim Şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri
5/10
Özel Güvenlik Hizmetleri
9/10
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah
Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek
Gündelikler
2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU H CETVELİ
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar
40,50 TL
Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
37,50 TL
Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
35,00 TL
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar
31,50 TL
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
30,00 TL
* Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin b ve d fıkralarına göre yatacak yer temini için
ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı tutarı esas alınır.
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar"
ile "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/1/2009 tarihli ve
101 sayılı yazısı üzerine, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca
15/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR
KARAR (1/1/2009-31/12/2009 Döneminde Verilecek Gündelik Miktarları)
a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar
92,70 TL
b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar
77,25 TL
c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
61,80 TL
YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR
Yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla
gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin
yabancı para cinsinden miktarları anılan karara ekli cetvelde gösterilmiştir.
Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi
için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.
Çeşitli Kanunlara Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken
Parasal Sınırlara Ait Cetvel
2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İ Cetveli
a) Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;
1 5018 Kamu Mali
. Yönetimi ve Kontrol
Kanunu (35 inci madde
2 2014 yılı Merkezi,
. Yönetim Bütçe Kanunu İ
cetveli
3 Parasal Sınırlar ve
. Oranlar Hakkında Tebli
Savı:2014/1
İllerde, kuruluş
merkezlerinde, büvüksehir belediye
sınırları içindeki
ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde
f) İl dışına yapılacak
seyahatlerde kullanılacak akaryakıt
giderleri için
g) Mahkeme Harç ve Giderleri
j) Yükseköğretim Kurumları
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
görev alanına giren faaliyetlere
giren harcamalar için (a-1)
bendinde belirtilen tutarın beş katı kadar,
110,00 TL
5.600,00 TL
105.500,00 TL
5.500,00 TL
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E Cetveli 33.Md
Aşağıda yer alan her bir alım için;
a) Menkul mal alımlarında 20.000 Türk Lirasına,
b) Gayrimaddi hak alımlarında 16.000 Türk Lirasına,
c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 20.000 Türk Lirasına,
d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 48.000 Türk Lirasına,
kadar olan tutarlar "(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri"
tertiplerinden ödenir. Ancak, "(06) Sermaye Giderleri"ne ilişkin olarak
yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır.
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E Cetveli 47.Md
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel
bütçeli idarelerin bütçelerinin "03.4.2.01-Beyiye Aidatları"
ile "03.4.2.04-Mahkeme
Harç
ve
Giderleri"
ekonomik kodlarından yapılması gereken giderler, ödenek
gönderme belgesi
aranmaksızın
muhasebe
yetkilileri
tarafından ödenir ve gerekli ödenek ilgili kurum tarafından
Maliye Bakanlığı bütçesinin "12.01.31.00-01.1.2.66-1-09.9Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği" tertibinden talep edilir.
YÜKSEKÖĞRETİM BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK
EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK
KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE
USULLER
Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik
araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik
edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, proje özel hesaplarına
aktarılmak suretiyle kullanılır. Söz konusu ödenekleri, bu Kanunun 10 uncu
maddesinin ikinci fıkrasındaki sınırlamaya tabi olmaksızın ilgisine göre "05
Cari Transferler", "07- Sermaye Transferleri" ekonomik kodlarına
aktararak tahakkuka bağlamak suretiyle proje özel hesaplarına
ödemeye, Maliye
Bakanlığınca
belirlenecek
esaslar
dâhilinde
yükseköğretim kurumları yetkilidir.
Proje özel hesaplarına aktarılan tutarların kullanımı,
muhasebeleştirilmesi ve özel hesapların işleyişine ilişkin esas ve usuller
Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından
müştereken belirlenir. Bu kapsamda yapılan harcamalar 5018 sayılı Kanuna
göre denetlenir.
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (Sayı:2014/1) (Muhasebat Genel Müdürlüğü) (1)
A- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
1. KASA İŞLEMLERİ
1.1. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi ile Muhasebe Yetkilisi
Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri,Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu
maddesi gereğince, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerince kasadan
yapılacak ödeme tutarı.
Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe
birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçe malmüdürlükleri bünyesindeki muhasebe
birimlerinde,
1.150,00 TL
1.2. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak
üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde
gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı;
Diğer muhasebe birimlerinde
6.750,00 TL
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (Sayı:2014/1) (Muhasebat Genel Müdürlüğü) (2)
A- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
2. BANKA İŞLEMLERİ
Ödemelerde muhasebe birimlerince Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin
üncü maddesinin (c) fıkrasına göre bankaya önceden haber verilmesi gereken tutar,
524
56.000,00 TL
3. KAYBEDİLEN ALINDILAR
İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 528 inci
maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır,
675,00 TL
B- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
1. Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri:
1.1. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri,Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan
muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi
veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,
2.300,00 TL
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (Sayı:2014/1) (Muhasebat Genel Müdürlüğü) (3)
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin Tebliğde yapılan
açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı
fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır.
45.000,00 TL
E-TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI
Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak
limitler,
1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında
3.400,00 TL
2. Taşınırların hurdaya ayrılmasında, imha ve terkin edilmesinde
6.750,00 TL
3. Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde
17.000,00 TL
MAAŞ HESABINA ESAS KATSAYILAR
MAAŞ UNSURU
DAYANAĞI
KATSAYI
AYLIK KATSAYI
01.01.2014-31.12.2014
0,076998
TABAN AYLIK KATSAYISI
01.01.2014-31.12.2014
1,205,74
YAN ÖDEME
01.01.2014-31.12.2014
(Gösterge:
Vizeli Cetvelden Alınacak)
0,024416
2014
yılı
Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu
2014/1241
sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı
MAAŞ HESABI (1)
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı
( 1500 + 8000 ) X Aylık Katsayısı
Taban Aylığı
Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı
Kıdem Aylığı
Kıdem Yılı x 20 x Aylık Katsayı
Gösterge Aylığı
Aylık Gösterge x Aylık Katsayı
Ek Gösterge Aylığı
Ek Gösterge x Aylık Katsayı
Yan Ödeme Aylığı
Yan Ödeme Puanı x Yan Ödeme Katsayısı
Özel Hizmet Tazminatı
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Tazminat Oranı
Yabancı Dil Tazminatı
Yabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı
Eş Yardımı
2134 x Aylık Katsayı
Çocuk Yardımı
0-6 yaş için 500 x Aylık Katsayı, 6 yaşından büyük 250 x Aylık Katsayı
Üniversite Ödeneği
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x Üniversite Ödeneği Oranı
Geliştirme Ödeneği
(Aylık + Ek Gösterge) x Aylık Katsayı x Geliştirme Ödeneği Oranı
Eğitim Öğretim Ödeneği
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı / 12
İdari Görev Ödeneği
(Aylık + Ek Gösterge) x Aylık Katsayı x İdari Görev Ödeneği Oranı
Makam Tazminatı
Makam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı
Görev Tazminatı
Görev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı
Temsil Tazminatı
Temsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı
MAAŞ HESABI (2)
Ek Ödeme
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Ek Ödeme Oranı
Asgari Geçim İndirimi
2014 yılı brüt asgari ücreti 731,48TL 731,00 x 12 = 8.777,76
8.777,76 X % Asgari Geçim İndirim Oranı X %15 / 12 = Asgari Geçim
İndirim Tutarı
Gelir Vergisi Kesintisi
[(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme - (Emekli
Keseneği İştirakçi Payı (%16) veya SGK %9 + Genel Sağlık Sigortası şahıs primi
+ Özel Sigorta + Sakatlık İndirimi ) ] x Gelir Vergisi Oranı
Damga Vergisi Kesintisi
[(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + 657 sayılı Kanun 152 inci
maddeye göre ödenen zam ve tazminatlar + Ek Ödeme + Makam Tazminatı +
Görev Tazminatı +Üniversite Ödeneği+ İdari Görev Ödeneği + Geliştirme
Ödeneği + Eğitim Öğretim Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı + Sendika Ödeneği
) ] X %0,06
Sosyal Güvenlik Kesintisi (01.10.2008 öncesi) [Gösterge Aylığı* + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (En Yüksek
(Devlet katkısı)
Devlet Memuru Aylığı x Emekli Keseneği Oranı)] x %20
Sosyal Güvenlik Kesintisi
(01.10.2008 sonrası) (Devlet katkısı)
[ (Gösterge Aylığı* + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı + Makam
Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı +
Üniversite Ödeneği) ] X Prim Oranı %11
Sosyal Güvenlik Kesintisi (01.10.2008 öncesi) [Gösterge Aylığı* + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (En Yüksek
(şahıs keseneği)
Devlet Memuru Aylığı x Emekli Keseneği Oranı)] x %16
Sosyal Güvenlik Kesintisi
(01.10.2008 sonrası) (şahıs keseneği)
[ (Gösterge Aylığı* + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı + Makam
Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı +
Üniversite Ödeneği) ] X Prim Oranı %9
MAAŞ HESABI (3)
Genel Sağlık Sigortası (01.10.2008 öncesi) (Gösterge Aylığı* + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı ) x %12
(Devlet katkısı)
Genel Sağlık Sigortası
(01.10.2008 sonrası) (Devlet Katkısı)
[ (Gösterge Aylığı* + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı + Makam
Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı +
Üniversite Ödeneği) ] X Prim Oranı %7,5
Genel Sağlık Sigortası (01.10.2008 öncesi) (18.12.2009 tarihli ve 27436 sayılı
(Şahıs)
Kamu Personelinin İlk Defa Genel
Alınması Hakkında Tebliğ)
Genel Sağlık Sigortası
(01.10.2008 sonrası) (Şahıs)
Resmi
Sağlık
Gazetede
Sigortalısı
yayımlanan
Kapsamına
[ (Gösterge Aylığı* + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı + Makam
Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı +
Üniversite Ödeneği) ] X Prim Oranı %5
(Sosyal güvenlik primleri 01.10.2008 öncesinde işe başlayanlar için Emekli müktesebine esas aylığı,01.10.2008
sonrası göreve başlayanlar için kazanılmış hak aylığı üzerinden hesaplanır.)
Kefalet Kesintisi
Giriş Aidatı = 1500 x Aylık Katsayı (4 eşit taksitte) Aylık Aidat = 100 x Aylık
Katsayı
Sendika Kesintisi
Damga vergisine tâbi
tüzüğünde belirtilen oran
aylık
brüt
gelirleri
toplamı
x
Sendika
MAAŞ UNSURLARININ SINIFLANDIRMASI
AYLIKLAR
SOSYAL
YARDIMLAR
TAZMİNATLAR
ÖDENEKLER
Taban Aylığı
Aile Yardımı
Yabancı Dil Tazminatı
Üniversite Ödeneği
Yan Ödeme Aylığı ve Özel
Hizmet Tazminatı
İdari Görev Ödeneği
Çocuk Yardımı
Makam, Görev ve Temsil
Tazminatları
Geliştirme Ödeneği
Doğum Yardımı
Ek Ödeme
Eğitim Öğretim Ödeneği
Gösterge Aylığı
Kıdem Aylığı Ek Gösterge
Aylığı
Vekalet ve İkinci Görev
Aylıkları
2014 YILI PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI
(TABAN VE TAVAN)
Dönem
Alt Sınır
Üst Sınır
Günlük
Aylık
Günlük
Aylık
01.01.2014 - 30.06.2014
35,70
1.071,00
232,05
6.961,50
01.07.2014 - 31.12.2014
37,80
1.134,00
245,70
7.371,00
MAAŞ HESABINA ESAS UNSURLAR
TABAN AYLIĞI
27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK' nin değişik 1. maddesi hükmü uyarınca; aylıklarını 657 sayılı
Devlet Memurları Kanuna ve ... 2914 sayılı Yüksek öğretim Personel Kanuna göre almakta olan
personele "1.000" gösterge rakamının taban aylık katsayısı ile çarpılması sonucunda elde edilen tutar
kadar taban aylığı ödenmektedir
TABAN AYLIĞI = 1000 X Taban Aylık Katsayısı
KIDEM AYLIĞI
27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK' nin değişik 1. maddesi hükmü uyarınca; aylıklarını 657 sayılı
Devlet Memurları Kanuna ve ... 2914 sayılı Yüksek öğretim Personel Kanuna göre almakta olan
personele hizmet süresi itibariyle belirlenen kıdem göstergesinin memur aylık katsayısı ile çarpımı
sonucu bulunacak tutarı ifade etmektedir. Kıdem göstergesi her hizmet yılı için 20 olarak
belirlenmiştir. 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olarak hesaplanır.
KIDEM AYLIĞI = 20 X Hizmet Yılı X Aylık Katsayı
GÖSTERGE AYLIĞI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36, 43/a, 149,150,154 ve 155 inci maddeleri ile 2914 sayılı
Yüksek Öğretim Personel Kanunun 5 inci maddesinde yer alan hükümler uyarınca derece ve kademe
esasına göre düzenlenen aylık gösterge tablolarında yer alan gösterge rakamlarının memur aylık
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı ifade etmektedir.
Gösterge X Aylık Katsayı
EK GÖSTERGE AYLIĞI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B ve 154 üncü maddeleri ve 2914 sayılı
Yüksek Öğretim Personel Kanunun 5.maddesinde yer alan hükümler uyarınca Ek gösterge
cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen gösterge rakamlarının memur
aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı ifade etmektedir.
Ek Gösterge X Aylık Katsayı
GÖSTERGE TABLOSU (657 S. KANUNUN 43/A MADDESİ)
DRC/KDM
1
3
7
1320
1380
1440
1500
0
0
0
0
0
1155
1210
1265
1320
1380
1440
0
0
0
1020
1065
1110
1155
1210
1265
1320
1380
0
915
950
985
1020
1065
1110
1155
1210
1265
835
865
895
915
950
985
1020
1065
1110
760
785
810
835
865
895
915
950
985
705
720
740
760
785
810
835
865
895
660
675
690
705
720
740
760
785
810
620
630
645
660
675
690
705
720
740
10
590
600
610
620
630
645
660
675
690
11
560
570
580
590
600
610
620
630
645
545
550
555
560
570
580
590
600
610
13
530
535
540
545
550
555
560
570
580
14
515
520
525
530
535
540
545
550
555
500
505
510
515
520
525
530
535
540
3
5
7
9
15
İLGİLİ MEVZUAT
CETVEL
657 s. Kanuna tabi personelin ek
gösterge aylığı
Anılan kanuna ekli I ve II sayılı
cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamları
2914 Sayılı Kanuna tabi personelin
ek gösterge aylığı
Anılan kanuna ekli EK:4 unvan ve derecelere
göre belirlenen ek gösterge rakamları
2914 say. Kanuna tabi Personelin Ek Göstergeleri
Profesörlerden Rektör, Rektör Yrd., Dekan,
Dekan Yardımcısı Yüksekokul Müdürü Olanlar ile
Profesör kadrosunda 4 yılını tamamlayan Profesörler
(1.Derece)
6400
Diğer Prof. (1. Derece)
5300
Doçentler (1-3 Derece)
4800
Yardımcı Doçentler (3-5 Derece)
3600
Öğretim Görevlisi, Okutmanlar, Diğer Öğretim Yardımcıları
l.Derece
3600
2.Derece
2700
3-7.Derece
2300
YAN ÖDEME AYLIĞI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 152/1 maddesi ve Yan Ödeme Kararnamesi hükümleri
gereği gereği sınıf, unvan, derece, görev yeri vb. niteliklere göre tespit edilen . İş güçlüğü,
2.
İş riski,
3.
Temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı
puanlarının yan ödeme katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı ifade eder. Yan
ödeme; emekli keseneğine, damga vergisi ve gelir vergisi kesintisine tabidir ve 2914
sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personele ödenmemektedir. Yan ödemeye hak
kazanma takip eden aybaşından itibarendir.
Yan Ödeme Göstergesi X Yan Ödeme Katsayı
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 152/2 maddesi ve Yan Ödeme Kararnamesi gereği görevin
önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim
seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının
brüt tutarının belirli bir oranı şeklinde ödenen tutarı ifade etmektedir.
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı = (9500 X Aylık Katsayı) En
Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Tazminat Oranı
MAKAM TAZMİNATI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek 26. maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim
Personel Kanunun Ek 2 nci maddesi hükümleri uyarınca anılan Kanunlara ekli Makam
Tazminatı Cetvelinde yer alan kadro unvanlarına atanan personele anılan cetvellerde bu unvanlar
için belirlenen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak
miktar üzerinden makam tazminatı ödenmektedir
Makam Tazminatı Göstergesi X Aylık Katsayı
2914 SAYILI KANUNA GÖRE ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADRO
VE UNVANINA GÖRE UYGULANACAK MAKAM
TAZMİNATI
TAZMİNAT
GÖSTERGESİ
Rektör
7000
Profesör ( Bu kadroda üç yılını tamamlamış olanlar)
6000
Profesör
4500
Doçentler (Kazanılmış hak aylıkları birinci derece olmak şartıyla)
2000
657 SAYILI KANUNA EKLİ IV SAYILI CETVELDE ANILAN
UNVANLARA UYGULANACAK MAKAM TAZMİNATI
Birinci dereceli kadroya atanmış İç Denetçiler
TAZMİNAT GÖSTERGESİ
2.000
GÖREV TAZMİNATI
375 sayılı KHK ve 2008/13694 Sayılı BKK hükümleri uyarınca aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta personelden; bu kanunlarda
makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlara, belirlenen görev tazminatı oranının,
almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı
gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda
görev tazminatı ödenir. Ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev
tazminatının %20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının % 80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir.
Görev Tazminatı Oranı x Aylık Katsayı
ÜNVAN
Rektörler
Profesör Ünvanında 3
yılını tamamlayanlar
Diğer Prof.
Doç.(Kaz.Hak.Aylığı 1.der. ol.)
Makam Tazminatı
Görev Tazminatı
Toplam Görev Tazminatı
7.000
17.000
24.000
6.000
15.000
21.000
4.500
11.500
16.000
2.000
8.000
10.000
TEMSİL TAZMİNATI
4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 2000/457 sayılı BKK uyarınca Aylıklarını 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan
personelden ekli cetvelde yer alan gösterge rakamları üzerinden makam tazminatı alanlara, hizalarında
gösterilen gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda
Temsil Tazminatı ödenir. (Temsil tazminatı üniversitemizde Rektör için ödenmektedir. 4505 sayılı Kanun
uyarınca temsil tazminatı göstergesi : 17000)
Temsil Tazminatı Oranı x Aylık Katsayısı
EK ÖDEME
Bilindiği üzere, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde
24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrası ile yapılan değişiklikle,
anılan maddenin birinci fıkrasında sayılan kamu idarelerinde çalışan personele "2660" gösterge
rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yapılan ek ödeme
yerine, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil) (9500 gösterge rakamı ile memur aylık
katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutara) 16.08.2008 tarih ve 14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına
ekli "Ek Ödeme Cetveli"nde yer alan oranların uygulanması suretiyle hesaplanacak tutarın ödenmesi
öngörülmüştür.
Ek ödemenin oranı ile esas ve usullerinin, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem
ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, rütbesi, kadro veya görev
unvanı, derecesi, atanma usulü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele mali
haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarları
gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak belirlenmesi hususunda Maliye Bakanlığının
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.
EK ÖDEME
Ek ödemenin hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanacak ve
bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacaktır. Bu
ödeme, personelin mali haklarına bağlı olarak, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam,
tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan
benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacaktır.
Bir kadroya açıktan, kurum içinden veya kurum dışından vekâlet ettirilenlere vekâlet edilen
görev nedeniyle ve 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapan öğretim
üyelerine ek ödeme yapılmayacaktır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen
sözleşmeli personelden ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kamu idarelerinde istihdam edilenlere en
yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dâhil) 16.08.2008 tarih ve 14012 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararına ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan oranların uygulanması suretiyle hesaplanacak tutarda ek
ödeme yapılacaktır.
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Ek Ödeme Oranı
YABANCI DİL TAZMİNATI
27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK (570 s. KHK ile değişik 2. maddesi
)(Başbakanlıkça 11.04.1997 tarihinde bu tazminatın tespitine dair esaslar belirlenmiştir.)ile
düzenlenmiştir. Yabancı dil seviye tespit sınavı sonucunda her bir dil için tespit edilen oranın
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere yabancı dil tazminatı
ödenir. İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır. Yabancı dil
sınavları sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olup yeniden
sınava girmeyenlerden yabancı dil seviyeleri A ve B düzeyinde olanlara yabancı dil tazminatı bir
alt seviyeden ödenir, C düzeyinde olanlara ise yabancı dil tazminatı ödenmez. Ödenecek yabancı
dil tazminatı, yabancı dil bilgisinden faydalanıp faydalanmamasına göre değişir
Yabancı Dil Tazminatı (Yabancı dilden faydalanılması durumunda)
A düzeyi (90-100)900
B düzeyi (80-89)600
C düzeyi (70-79)300
Yaban
cı Dil Tazmi natı (Yabancı dilden faydalanılmadığı durumda)
A düzeyi (90-100)750
B düzeyi (80-89)500
C düzeyi (70-79)250
Yabancı Dil Tazminat Oranı x Aylık Katsayı
AİLE YARDIMI
657 sayılı Kanunun 202 inci maddesi (değişik 5473 sayılı kanun 3 üncü madde) gereği memurun
her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan ve sosyal güvenlik kurumlarından aylık
almayan eşi için 1500 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımının neticesi elde edilecek miktar
üzerinden ödenir. (Hiçbir vergi ve kesintiye tabii tutulmaz ve borç için haczedilemez.)
Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren
hak kazanır(657 S.K. 204.md).
Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin
ölümü hallerinin vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybeder(657 S.K. 205. md)
2134 X Aylık Katsayı
ÇOCUK YARDIMI
657 sayılı Kanunun 202 inci maddesi gereği (değişik 5473 sayılı kanun 3 üncü madde) memurun
çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat
artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla
çocuk için ödenmez.Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. (657 S.K.
Md.203). Eşlerden birinin iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği
daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Hiçbir vergi ve kesintiye tabii tutulmaz ve borç için
haczedilemez.)
Memur, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını çocuğun ölümü veya 206. maddedeki hallerin
vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybeder.(657 S.K. 205 md)
Devlet memurlarının geçimini sağladığı üvey çocukları ile evlat edinilen çocuklar içinde
bu ödenek verilir.
Çocuk Yardımı Göstergesi X Aylık Katsayı
ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12.maddesine göre akademik personele her ay
üniversite ödeneği ödenir. Bu ödenek kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.
En yüksek Devlet Memuru Maaşı X %Üniversite Ödeneği Oranı
ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ
ÜNVAN
1.Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı,Yüksekokul Müdürü
olanlar ile Profesörlük kadrosunda 3 yılını tamamlamış olanlar
%245
2.Diğer profesör kadrosunda Bulunanlar
%215
3-Doçent kadrosunda bulunanlar
%175
4-Yrd.Doçent Kadrosunda bulunanlar
%165
Diğer Öğretim Elemanları
ORAN
1. Dereceden aylık alanlarda
%130
2. Dereceden aylık alanlarda
%117
3. Dereceden aylık alanlarda
%110
4-5. Dereceden aylık alanlarda
%104
Diğer Derecelerden Aylık Alanlar
%98
GELİŞTİRME ÖDENEĞİ
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesi ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri
gereği akademik personele geliştirme ödeneği ödenir. Geliştirme ödeneği, çalışmayı izleyen aybaşında ödenir.
Geliştirme ödeneğine fiilen göreve başlanılan tarihte hak kazanılır ve görevden ayrılmalarda o ay içinde çalışılan günler
hesap edilerek ödenir. Profesör, Doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlileri dışındaki kadrolara atanmış olanlara
hesaplanan ödeneğin yarısı ödenir.
Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları ile ilgili hususlar Yükseköğretim Kurulu ile Milli
Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir.
[(Aylık Gösterge+Ek gösterge) X Aylık Katsayı] * %Geliştirme Ödeneği Oranı
GELİŞTİRME ÖDENEĞİ (BKK Sayı:2005/8681)
Merkez
230
Birecik
230
Bozova
240
Suruç
240
Viranşehir
240
Ceylanpınar
250
Halfeti
250
Hilvan
250
Siverek
250
Akçakale
260
Harran
260
İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 13. maddesine göre akademik personelden aşağıdaki
listede sayılan görevlerde bulunanlara İdari Görev Ödeneği ödenir.
[( Aylık Gösterge + Ek gösterge ) x Aylık Katsayı ] x %İdari Görev Ödeneği Oranı
İdari Görev Ödeneği Oranları
Rektör
%70
Rektör Yardımcısı ve Dekanlara
%30
Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul
Müdürleri, Konservatuar Müdürleri İle Bölüm Başkanlarına
%20
Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına
%15
EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ
2914 sayılı Kanun Ek-1 maddesi hükümleri uyarınca;
a)
2547 sayılı Kanunun 33 üncü ve 39 uncu maddesi ikinci fıkrası uyarınca
yurtdışına gönderilenler ile
b)
2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre yükseköğretim kurumlarındaki kadro
görevini yapmayıp diğer kurum veya kuruluşlarda görevlendirilenler hariç olmak üzere,
Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı brüt
tutarının on ikide biri her ay aylıklarla birlikte eğitim - öğretim ödeneği olarak ödenir.
[En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X 1/12]
SENDİKA ÖDENEĞİ
5473 sayılı "Değişik Adlar Altında ilave ödemesi bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele
Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanununun 1 inci maddesiyle 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye eklenen Ek 4 üncü maddenin birinci fıkrasında yapılan "25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikasına üye olup,
kendisinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, anılan kesintinin yapıldığı her ay 5 TL sendika
ödeneği verilir" düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 25.06.2009 gün ve Esas No: 2006-94,
Karar No:2009-92 nolu kararıyla iptal edilmiştir.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci
maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 32 nci maddesi 01/01/2008 tarihinden geçerli
olmak üzere başlığıyla birlikte asgari geçim indirimi olarak düzenlenmiş konu ile ilgili ayrıca 04.12.2007
tarih ve 265 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu yasal düzenlemeler
gereğince, çalışanın medeni hali ve aile durumu dikkate alınarak belirlenmiş indirim oranlarının yıllık
brüt asgari ücrete uygulanması ile bulunacak matrah üzerinden %15 oranında yıllık Asgari Geçim
İndirimi hesaplanacaktır. Hesaplanan asgari geçim indirimi hesaplanan gelir vergisi tutarını geçemez.
ORANI
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
Mükellefin Kendisi İçin
%50
Mükellefin Eşi İçin
%10
İlk İki Çocuk için ( ayrı ayrı )
%7,5
Diğer Çocuklar İçin ( ayrı ayrı )
%5
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (01/01/2014 Tarihinden İtibaren) 2014
Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç TL uygulanacak
Medeni Durum
Aylık Asgari Geçim
İndirimi Tutarı *
Bekâr
80,33 TL
Evli eşi çalışan
80,33 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuk
92,37 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuk
104.42 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuk
112,46 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuk
120,49 TL
Evli eşi çalışmayan
96,39 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk
108,44 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk
120,49 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk
128,52 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk
136,55 TL
Hesaplamada 2014 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır. (01.01.2014 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı
1071,00 TL )
GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (1)
Gelirin vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31,61,63 ve
103 maddeleri ile uygulamaya yönelik esasları belirlenmiştir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103'ncü
maddesi ise yıllık ücret dilimlerine uygulanacak gelir vergisi oranlarını düzenlemiştir.
GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (2)
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesine göre; Çalışma gücünün asgarî %
80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan
hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü
derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet
erbabının ücretinden indirilir.
Sakatlık İndirimi özürlü personel ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan personele
uygulanmaktadır. Sakatlık indiriminin aylık tutarının personelin aylık tevkifat matrahından indirilmesi
gerekmektedir.
(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge Aylığı + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme) - (Emekli Keseneği İştirakçi Payı
(%16) veya SGK %9 + Genel Sağlık Sigortası Şahıs Primi + Özel Sigorta + Sakatlık İndirimi) x Vergi
Dilimine Göre Belirlenen Vergi Oranı
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ
488 sayılı Damga vergisi Kanununun I sayılı Tablosuna göre kamu personeline ödenen aylıklardan "Aile
ve Çocuk Yardımı (657 S.Y 203 Md.)" dışında kalan kalemlerin hepsinden binde 7,59 oranında damga
vergisi alınır.
[(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + 657 sayılı Kanun 152 inci maddeye göre ödenen
zam ve tazminatlar + Ek Ödeme + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı +Üniversite Ödeneği+ İdari
Görev Ödeneği + Geliştirme Ödeneği + Eğitim Öğretim Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı + Sendika
Ödeneği ) ] X Binde 7,59
SENDİKA KESİNTİSİ
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre sendikaya üye olan personelden sendika aidatı kesilir. Kamu
görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler. Birden çok sendikaya üye
olunamaz. Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte
olan damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır.
Ödenti tutarı, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri
toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamaz. (4688 S.K. 25.md)
Buna göre sendika üye aidatları, personelin aylık bordrosundan tevkif edilmek suretiyle tahsil edilerek muhasebe
hesaplarında emanet hesabına alınacak, buradan ilgili sendikanın hesabına havale suretiyle gönderilecektir.
KEFALET AİDATI KESİNTİSİ
2489 sayılı Kefalet Kanununun 2 inci maddesine(Değişik : 25/6/2009-5917/5 md.) göre Kefalete tabi memurlardan;
1.
Giriş Aidatı: (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan
tutardır. İlk taksiti kefalete bağlı görevde tam olarak alınan ilk maaş veya ücretten başlamak üzere dört eşit taksitte kesilir.
2.
Aylık Aidat: (100) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan
tutardır. Aylık aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş veya ücretten kesilir.
Giriş Aidatı = 1500 x Aylık Katsayı (4 eşit
taksitte) Aylık Aidat = 100 x Aylık Katsayı
İCRA KESİNTİSİ
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 83 üncü maddesinde "Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve
hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar,
borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.
Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan
haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez " hükmü yer almaktadır.
Buna göre aile yardımı, doğum yardımı ve ölüm yardımı ödeneği borç için hacz edilemez.
SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN
ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)
01.10.2008'den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c'li sigortalıların emekli keseneğine
esas aylığının tespiti,
Emekli keseneklerinin tahakkuku,
Fiili hizmet süresi zammı ile itibari hizmet süresi karşılıkları,
% 100 artış farklarına ait prim bordrolarının gönderilmesi ve ödenmesi ile
ilgili işlemler 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmaya devam edilecektir.
Buna göre; Kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile ek göstergelerinin yürürlükteki katsayı ile
çarpımı sonucu bulunan tutarlarına(aylık, ek gösterge aylığı), taban aylığı, kıdem aylığı ve en yüksek
Devlet memuru aylığının kanunda belirtilen oranları eklenmek suretiyle emeklilik keseneğine esas aylık
miktarı tespit edilerek ;
1-İştirakçilerin aylıklarından her ay kesilecek % 16 oranında emeklilik keseneği ile
kurum bütçesinden ödenecek % 20 karşılık olmak üzere toplam % 36 oranında kesenek ve karşılığın,
2-Emeklilik keseneğine esas derece ve kademeleri ile ek göstergeleri yükselme suretiyle artanların
ilk aya ait artış farkının iştirakçiden %100 ve aynı miktarda kurum karşılığının, hesaplanması
sonucunda Kuruma ödenmesi gereken prim tutarı belirlenir.
[ (Gösterge Aylığı* + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı) + (En Yüksek Devlet
Memuru Aylığının x Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirlenen Bir Oran) ] x Emekli Keseneği Oranı *(Emekli
müktesebine esas aylık)
En Yüksek Devlet Memuru Aylığına, ekgöstergeye göre uygulanacak oranlar
Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda
%240
Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda
%180
Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda
%150
Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda
%130
Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda
%70
Diğerleri
%40
01.10.2008 ÖNCESİ İSE BAŞLAYANLAR İÇİN UYGULANACAK PRİM ORANLARI
Emekli Keseneği Kurum
(361-01.02.01)
%20
Emekli Keseneği Şahıs
(361-01.01.01)
%16
Emekli Keseneği Artış Kurum (361-01.02.03)
%100
Emekli Keseneği Artış Şahıs
%100
(361-01.01.03)
SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN
SONRA İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN) (2)
Prime esas kazanç uygulaması; aylıklarını/maaşlarını her ayın 1'i ile ayın sonu arası için hak edenler
bakımından 01.10.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak, ücretlerini/aylıklarını her ayın 15'i ile
müteakip ayın 14'ü arası için hak edenler bakımından da 15.10.2008 tarihi itibariyle başlanmıştır.
4/c kapsamına giren sigortalıların prime esas kazançlarının tespitinde 5510 sayılı Kanunun 82 nci
maddesinde belirtilen üst sınır aranmayacaktır.
5510 sayılı Kanuna göre 01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlardan aylıklarını
personel kanunlarına göre alanlar için prime esas kazançlar;
Taban Aylığı, Kıdem Aylığı, Gösterge Aylığı, Ek Gösterge Aylığı, 657 sayılı Kanunun 152. maddesine
istinaden ödenen zam ve tazminatlar(bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri
kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç), Makam Tazminatı,
Görev Tazminatı, Temsil Tazminatı ve Üniversite Ödeneği olarak hüküm altına alınmıştır.
Prime esas kazançların hesabında dikkate alınmayacak ödemeler; Vekâlet aylığı,
-İkinci görev karşılığında ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeler,
-Ödenen tazminatlar ve diğer ödemelerde bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve
benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar.
[ (Gösterge Aylığı + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı + Makam Tazminatı + Görev
Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği) ] X Prim Oranı *(Prime esas kazanç, kazanılmış
aylık üzerinden hesaplanır.)
SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (3) 01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlar için prim oranları
Sigorta Kolu
Toplam Prim Oranı(%)
Sigortalı Hissesi(%)
İşveren Hissesi(%)
2
1
1
Kısa vadeli sigorta kolları
Malullük, yaşlılık ve ölüm
(fiili hizmet süresi
uygulanmayan işlerde)
Malullük, yaşlılık ve ölüm
(fiili hizmet
süresi
zammı uygulanan işlerde)
20
23,33-30
11
14,33-21
9 9
Malullük, yaşlılık ve emeklilik primi (kurum)
361-10.02.01
Malullük, yaşlılık ve emeklilik primi (şahıs))
361-10.01.01
Fiili Hizmet Zammı
90
Malullük, yaşlılık
ve ölüm
Eklenecek Puan
Toplam M.Y.Ö.
%20
5
%25
GENEL SAĞLIK SİGORTASI (1)
18.12.2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin İlk
Defa Genel Sağlık Sigortalısı Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ ile, 2008 yılı Ekim ayı
başından önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış
olmaları sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4
üncü maddesi kapsamında sayılanların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık
hizmetleri 15/01/2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
devralınmıştır.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işe başlamış ve çalışmakta olanlarla ilgili olarak
ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar genel sağlık sigortası primi
ödenmemekteydi, ancak kayıt ve işlemlerin Kurum tarafından devralındığı 15.01.2010
tarihinden itibaren ilgili personel için emekli keseneklerine esas aylıklar üzerinden Kamu
idaresince %12 oranında genel sağlık sigortası primi ödenecektir.
01.10.2008 öncesi işe başlayanlar için; (Gösterge
Aylığı + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı) x Prim Oranı
Genel Sağlık Sigortası Primi %12
(Kurum)
361-10.02.03
GENEL SAĞLIK SİGORTASI (2)
Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 sonrasında ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılar için Kanunun 81 inci maddesinde öngörülen
oranlarda genel sağlık sigortası primi kesintisi yapılacaktır. (%5 şahıs ve %7,5 işveren olmak
üzere toplam %12,5)
Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa kamu görevlisi olarak göreve
başlayan kamu görevlilerinin sağlık yardımlarından yararlanmaları için 30 gün prim ödeme
şartı aranacaktır.
01.10.2008 sonrası işe başlayan 4/c liler için; [ (Gösterge Aylığı +
Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Özel
Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği) ] X Prim Oranı
Genel Sağlık Sigortası Primi %7,5
(Kurum)
361-10.02.03
Genel Sağlık Sigortası Primi %5
(Şahıs)
361-10.01.02
EK DERS ÜCRETİ (1)
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri gereği Yükseköğretim
Kurumlarında kısmı statüde çalışanlar dahil Öğretim Elemanlarına ek ders ücreti ödenir. Ek ders
ücreti haftalık ders yükü sınırını aşan teorik dersler ve diğer faaliyetler için ödenir. Teorik dersler
dışındaki faaliyetlerin haftalık ders yükünü tamamlamasından sonraki kısmı ek ders ücretinin
hesabında dikkate alınır.
Maaş karşılığı haftalık ders yükü;
Öğretim üyeleri için 10 saat,
Öğretim görevlileri ve okutmalar için 12 saat
Ücret karşılığı verilebilecek ek ders;
örgün öğretimde en çok 20 saat,
ikinci öğretimde ise en çok 10 saat,
Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin en çok 10 saati değerlendirilir.
Rektör, Dekan, Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğu
aranmaz, bunların yardımcıları ile bölüm başkanlarının haftalık ders yükü ise yukarıda belirtilen ders
yükünün yarısıdır.
EK DERS ÜCRETİ (2)
Bir öğretim elemanı hem normal hem de ikinci öğretim görev alıyorsa en çok otuz
saate kadar(20 saati normal, 10 saati ikinci öğretim) ek ders ücreti ödenir ve ders
yüklerinin hesaplanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate
alınır.
Müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat
17.00'den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde
yukarıdaki şekilde hesaplanan ek ders ücretleri % 60 zamlı ödenir. Yaz ve yarı yıl tatillerinde yapılan
öğretim için verilecek ek ders ücretinin hesabında ders yükü dikkate alınmaz." hükmü yer
almaktadır.
3843 sayılı kanunun 10 uncu maddesi gereği Normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü
doldurmuş olan öğretim elemanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için; dolduramamış olan
öğretim elemanlarına bu yükün doldurulmasından sonra verdikleri her ders için, 2914 sayılı
Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders
ücreti ile ara sınav, yarıyıl ve yıl sonu sınavları için ödenecek ücretlerin üç katını aşmayacak şekilde
ikinci öğretim programları esas alınarak, Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Milli Eğitim Bakanlığının
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek ders ücreti ödenir.
(İkinci öğretimde ödenen ek ders, sınav ve fazla çalışma ücretlerinin toplamı, elde edilen ikinci
öğretim gelirinin %70 'ini aşamaz)
Öğretim elemanlarının toplam ders yükü ve ek ders saatleri tablosu
Görev Unvanları
Haftalık
Ders Yükü
Maksimum Ek Ders Saati
Normal Örgün Eğitim
Mecburi
İstekle
Il.Örgün Eğit
im
İstekle
Toplam
Genel Topla
m
Prof.
10
2
18
10
30
40
Doç.
10
4
16
10
30
40
Yrd.Doç.
10
8
12
10
30
40
Öğretim
Gör evlisi
Okutman
12
12
8
10
30
42
12
12
8
10
30
42
2914 SAYILI KANUN 11 İNCİ MADDE (EK DERS SAAT ÜCRETİ)
Profesör
300 X Aylık Katsayı
Doçent
250 X Aylık Katsayı
Yardımcı Doçent
200 X Aylık Katsayı
Öğretim Görevlisi
160 X Aylık Katsayı
Okutman
160 X Aylık Katsayı
SINAV ÜCRETİ
Dersi veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarı yıl ve yıl sonu genel
sınav dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı
sonucu bulunacak tutar kadar sınav ücreti ödenir. Sınav ücretinin hesabında 500 öğrenciden fazlası
dikkate alınmaz. Ara sınavlar ve bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez. Sınavın dersi veren
öğretim elemanı tarafından yapılmaması halinde sınav ücreti ödenmez.
(İkinci öğretimde ödenen ek ders, sınav ve fazla çalışma ücretlerinin toplamı, elde edilen
ikinci öğretim gelirinin %70 'ini ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci
maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile ara sınav, yarıyıl ve yıl sonu
sınavları için ödenecek ücretlerin üç katını aşamaz)
***Üniversitemiz 2007 ve 2008 Mali Yılı hesaplarının incelenmesi sonucunda Sayıştay
Başkanlığının düzenlediği sorgularda ve 2007 Mali Yılına ilişkin Sayıştay İlamında da belirtildiği
üzere; örgün ve ikinci öğretimde görevli öğretim elemanlarının sınav ücreti hesabında, her ders için
derse giren toplam öğrenci sayısının dikkate alınması yerine, farklı ya da aynı bölümler arasında ve
aynı ad ile aynı öğretim elemanı tarafından okutulan derslerin sınavının, farklı tarihlerde ya da
farklı saatlerde yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın aynı dersi alan tüm öğrencilerin sayısının
dikkate alınması suretiyle hesaplanarak ücretinin tahakkuk ettirilmesi gerektiğidir.
Sınav Ücreti
Her 50 Öğrenci için (500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz)
300
Download

2014 Yılı Pratik Bilgiler