KG »l!NU,#
/ & ö. A
-
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03-l U k ^ - 3 0 5 ®
Konu: Sarılar Mahallesi
1353 p . NİP.
o ® o
^
• *
EXP02016
ANTALYA
^.1/07/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Antalya İli Manavgat İlçesi, Sarılar Mahallesi sınırlan içerisinde 026-B-24-B
paftasında yer alan 1353 no’lu parselde kadastral mülkiyet sınırları ile orman sınırları
arasındaki farklılıktan kaynaklanan uyumsuzluğun giderilmesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine
havalesi hususunu arz ederim.
Hüsame
İmar ve Şehirci
anı V.
Uygun gö
Bed
Genel S
Yardımcısı V.
Uygun görüşle arz ederim.
..../07/2C
-----------Parük-KA-RAÇAY-^
Genel Sekreter V.
BELEDİYE MECLİSİNE
l p:l...)ûV 2014
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
A d re s: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
A yrıntılı bilgi için irtibat: A .Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
W eb : w w w .antalva.bel.tr
E -p o sta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
ANTALYA MANAVGAT İLÇE BELEDİYESİ
SARILAR MAHALLESİ 1353 NUMARALI PARSEL
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Plan değişikliğine konu alan; Antalya İli, Manavgat İlçesi, Sanlar Mahallesi, 026-B24-B imar paftasında yer alan 1353 parsel nolu taşınmazı kapsamaktadır. Plan değişikliğine
konu alan tapu kaydına göre 1300 m2 yüzölçüme sahiptir. Parsel, Manavgat kent merkezini
Sarılar ve Oymapınar yerleşim alanlarına bağlayan 20 metrelik Hastane Caddesi üzerinde ve
orman sınırında yer almaktadır.
PLAN
DEĞİŞİKLİĞİNE
KONU ALAN
(
i
^ g r f l r l Ö P a 'ih j
e
Şekil 1: Plan değişikliğine konu alanın uydu haritasındaki görünümü
2. PLANLAMANIN AM AÇ VE KAPSAMI
Hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile; orman sınırında yer alan 1353 nolu
parselde, kadastral mülkiyet sınırları ile Orman İşletme Müdürlüğü’nün sayısal ölçümleri ile
elde edilen orman sınırlan arasındaki farklılıktan kaynaklanan uyumsuzluğun giderilmesi ve
güncel mülkiyet sınırlan doğrultusunda planın revize edilmesi amaçlanmıştır.
1
^
3. M E Rİ İMAR PLANI KARARLARI VE BUGÜNKÜ A R A Zİ KULLANIMI/
KADASTRAL DURUM
Plan değişikliğine konu alan, Manavgat Kent Merkezi 1/5000 Ölçekli Revizyon+İlave
Nazım İmar Planı içerisinde yer almaktadır. Yürürlükte bulunan onaylı imar planı kararlarına
göre; plan değişikliğine konu parsel az yoğunlukta meskun konut + ticaret alanı olarak
tanımlanmıştır.
Planlama alanına ilişkin halihazır ve kadastral durum aşağıdaki haritada verilmiştir.
Şekil 2: Halihazır Harita ve Kadastral Durum
2
@4
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliğine konu 1353 nolu parsel, orman sınırında yer almakta olup, mevcut
imar planlarında kadastral parsel sınırlan doğrultusunda plan karan getirilmiştir. Kadastro
Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü arasında yapılan yazışmalar neticesinde, Orman
İşletme Müdürlüğü’nün sayısal ölçümleri ile elde edilen smırlara göre parselin kadastral
sınırlarının farklı olduğu ortaya çıkmıştır (bkz ek-1). Orman sınırında yer alan bu alanda,
güncel mülkiyet sınırlan doğrultusunda planda değişiklik yapılması gereği oluşmuştur.
Hazırlanan nazım imar planı değişikliğinde; güncel mülkiyet sınırlan doğrultusunda
imar adası ile orman sınırları arasındaki uyumsuzluklar giderilmiş, yapı adası güncel kadastral
sınırlar doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Arazi kullanım karan çevresindeki yapı
adalarında olduğu gibi orta yoğunlukta meskûn konut+ticaret alanı olarak öngörülmüştür.
C
MANAVGAT BELEDİYESİ
G ER E K ÇE: M E VCU T PLANDAKİ AD A SINIRI İLE
G Ü N CEL MÛLKJYET (K ADASTRAL) SİNİRİ ARASINDAKİ
UYUM SUZLUĞUN GİDERİLMESİ
PARSEL NO: 1353
PAFTA NO: 026B24B
K
ÖLÇEK: 1/5000
ÛNERİ PLAN
MEVCUT PLAN
c
ORMAN ALANI SINIRI
ORMAN ALANI
MESKUN KONUT + TİCARET ALANI (ORTA YOĞ.)
II. DERECE KENTİÇİ YOLLAR
Şekil 3. Plan Örneği
ESRA AK KARASOY
Seydihan Çam ur
Şehir Plancısı - OD CÜ
Oda
Şehit ve Bölge Plancısı
Â.Ksar Müh. Kükümat Cad. No.Ç/2
MANAVGM * O da StclHNo:<652
Tel:055S 966 40 60 Dip. No: 071212601S
Manavgol V.D.No: 1
3
MANAVGAT BELEDİYESİ
V; m
•
;
: İ>
1*5
••
V.
'
tf ij*
■
PARSEL NO: 1353
PAFTA NO: 026B24B
MEVCUT PLAN
GEREKÇE: MEVCUT PLANDAKİ ADA SINIRI İLE
GÜNCEL MÜLKİYET (KADASTRAL) SINIRI ARASINDAKİ
UYUMSUZLUĞUN GİDERİLMESİ
Download

TC ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ imar ve Şehircilik Dairesi