Dlhopisy skupiny SKYSIDE
Emitent
Mena
NOVA ENERGIA a.s.
EUR
Objem emisie
6 000 000 EUR
Menovitá hodnota
Minimálna investícia Úrokový výnos p.a.
Frekvencia kupónu
1 000 EUR
8,50 %
ročne
Emisný kurz
100%
Splatnosť
3 rokov
Forma CP
na meno
Podoba CP
listinné
Predčasné splatenie
možné po 2 rokoch
Ver. obchodovateľnosť
Registrácia u CDCP
3 000 EUR
nie
nie
SKYSIDE B.V.
EUR
10 000 000 EUR
1 000 EUR
5 000 EUR
8,00 %
ročne
100%
5 rokov
na doručiteľa
zaknihované
možné po 3 rokoch
áno
áno
Informácie o použití výťažku emisie dlhopisov
Prvá emisia dlhopisov bude emitovaná spoločnosťou NOVA ENERGIA, a.s. Druhá emisia dlhopisov bude emitovaná spoločnosťou
SKYSIDE B.V. Čistý výťažok z emisie dlhopisov emitivaných spoločnosťou NOVA ENERGIA, a.s. bude použitý predovšetkým
na financovanie projektovej expanzie emitenta. Čistý výťažok z emisie dlhopisov emitovaných spoločnosťou SKYSIDE B.V. bude
použitý predovšetkým na financovanie rozvojových projektov/obchodov jednotlivých spoločností v skupine. Komplexné informácie
o použití výťažku emisie dlhopisov sú v prospekte emitenta.
Definícia dlhopisu
Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa („veriteľa“) požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej
hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy („emitenta“)
tieto záväzky splniť. Majiteľ dlhopisu nemá právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení emitenta a ani inak
ovplyvňovať jeho hospodárenie. Po vyplatení všetkých výnosov a menovitej hodnoty dlhopis zaniká. Výnosy z dlhopisov
podliehajú dani z príjmov.
Dlhopisy skupiny SKYSIDE
Informácie o emitentovi dlhopisov
Emitentom dlhopisov je spoločnosť NOVA ENERGIA, a.s., so sídlom Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 45 958 335, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel Sa, vložka č. 1533/V. Emitentom skupinových dlhopisov je spoločnosť
SKYSIDE BV, so sídlom v Haaksbergweg 71, Suite 3, 1101BR Amsterdam Zuidoost, Holandské kráľovstvo, registračné číslo
56176155.
Upozornenie na riziká spojené s investovaním do dlhopisu
Všetky investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a ich budúca hodnota a výnosy z nich plynúce môžu rásť alebo
klesať. Ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre finančných nástrojov z minulosti, prípadne akékoľvek predpovede
výkonnosti v budúcnosti v žiadnom prípade nezaručujú skutočnú budúcu návratnosť a výnosnosť prostriedkov investovaných
do finančných nástrojov. Riziko straty z investícií nesie vždy investor, ktorý by v prípade akýchkoľvek nejasností mal svoje investičné
rozhodnutia vopred konzultovať s odborníkmi na investovanie. Riziká spojené s investíciami do finančných nástrojov sa môžu
ich vzájomnou kombináciou zvýšiť.
Vyhlásenie o povahe tohto dokumentu
Tento dokument je marketingovým oznámením obchodnej spoločnosti SKYSIDE B.V., so sídlom v Haaksbergweg 71, Suite 3, 1101BR
Amsterdam Zuidoost, Holandské kráľovstvo, registračné číslo 56176155. V zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách, úlohou tohto dokumentu je poskytnúť investorovi dôležité informácie súvisiace s obchodom a upozorniť
ho na dôležité skutočnosti a riziká súvisiace s jeho investíciou. Komplexnú informáciu ohľadom emisie dlhopisov obsahuje prospekt
emitenta. Tento dokument v žiadnom prípade nemožno považovať za investičné odporúčanie. Hoci bol tento dokument vypracovaný
s vynaložením maximálnej starostlivosti a zodpovednosti, slúži iba na informačné účely a spoločnosť SKYSIDE B.V. preto nezodpovedá
za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s použitím akýchkoľvek údajov v ňom obsiahnutých.
Download

Dlhopisy skupiny SKYSIDE