Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018
Základné parametre
Emitent
Administrátor, kotačný agent
Manažér emisie
Aranžér emisie
Názov dlhopisu
ISIN
Celkový objem emisie
Menovitá hodnota dlhopisu
Úrok
Výplata úroku
Mena emisie
Emisný kurz
Dátum emisie dlhopisov
Upisovacia lehota
Splatnosť dlhopisov
Status
Forma cenného papiera
Podoba cenného papiera
Kotácia
Call opcia emitenta
JOJ Media House, a. s.
J&T BANKA, a. s.
J&T BANKA, a. s.
J&T IB and Capital Markets, a. s.
JOJ Media House 6,30/2018
SK4120009382
55 000 000,- EUR
1 000,- EUR
6,30 % p. a.
ročne, vždy 15. 8.
EUR
100 % + AÚV
15. 8. 2013
max. 1 mesiac od dátumu emisie
15. 8. 2018
seniorný, nezaistený
na doručiteľa
zaknihované
BCPB, voľný trh
áno, najskôr však po 3 rokoch od emisie
Popis emitenta
Informácie o emisii
Emitentom dlhopisu je významná slovenská
mediálna spoločnosť holdingového charakteru
JOJ Media House, a. s. Emitent vlastní,
spravuje a financuje podiely a účasti
v spoločnostiach v oblasti mediálneho
priemyslu. JOJ Media House, a. s. vznikla
v roku 2010. K spoločnostiam zo skupiny
Emitenta patria napr. Starhouse Media,
Akcie.sk, BigBoard a Slovenská produkčná.
Prostredníctvom spoločnosti Slovenská
produkčná, a. s. drží Emitent 100 % podiel
v spoločnosti MAC TV, držiteľovi licencie
na vysielanie televíznych staníc TV JOJ, JOJ
PLUS, WAU a prevádzkovateľa internetových
portálov joj.sk a huste.tv. Podnikateľské
aktivity Emitenta sa sústreďujú do sektorov
televízneho vysielania a trhu vonkajšej
reklamy. Kľúčovým zdrojom tržieb skupiny
Emitenta je predaj reklamného priestoru.
Významným aktívom je TV JOJ
so stabilným príjmom z reklamy. Podľa
odhadov z hľadiska predaja televízneho
reklamného priestoru je TV JOJ na 2. mieste
na slovenskom reklamnom trhu s podielom
okolo 40 %. Je držiteľom licencie na digitálne
vysielanie platnej na neurčitý čas. Ku dňu
vyhotovenia prospektu má TV JOJ pokrytie
95,1 % domácností v Slovenskej republike a ku
koncu roka 2012 dosahovala priemernú
celodennú sledovanosť vyše 25 %.
V priebehu roka 2012 Emitent diverzifikoval
svoje podnikateľské činnosti v mediálnom
sektore do viacerých krajín strednej Európy
a Balkánu.
Emitent vydáva päťročné dlhopisy s fixnou
úrokovou sadzbou vo výške 6,30 % p. a. podľa
slovenského práva a na území Slovenskej
republiky formou verejnej ponuky. Emisia je
denominovaná v eurách. Finančné
prostriedky získané z emisie dlhopisov budú
použité na refinancovanie súčasných úverov.
Emitent sa zaväzuje do lehoty splnenia
všetkých svojich záväzkov vyplývajúcich
z vydaných a doposiaľ nesplatených dlhopisov
nezriaďovať zaistenie akýchkoľvek svojich
záväzkov právami tretích osôb, ktoré by
obmedzili práva Emitenta na jeho majetok,
aktíva alebo príjmy (ak súčasne nezaistí, aby
jeho záväzky z dlhopisov boli zaistené
rovnocenne). Detailné informácie
o povinnostiach a záväzkoch Emitenta sú
definované v Prospekte. Prospekt emisie
dlhopisov a finančné výkazy Emitenta nájdete
na stránke: www.jojmediahouse.sk.
Dlhopis – cenný papier s pevným
výnosom
Dlhopis predstavuje povinnosti Emitenta
splatiť dlžnú sumu a úroky z nej za
podmienok a v termíne stanovenom
emisnými podmienkami dlhopisu. Dlhopis
vypláca obvykle úroky (kupóny)
v pravidelných intervaloch. Splatnosť istiny
dlhopisu pri jeho vydaní býva dlhšia ako jeden
rok. Bežné sú napríklad štátne dlhopisy s
lehotou splatnosti tridsať rokov.
Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente
prospekt alebo poskytnúť jeho kompletné
územia Slovenskej republiky môže byť
nemusia byť vhodné alebo primerané pre určitých
zhrnutie. Prospekt Emitenta je k dispozícii
obmedzené alebo zakázané právnym
konkrétnych investorov, a to v závislosti od ich
na stránkach: http://www.jojmediahouse.sk/pre-
poriadkom tretieho štátu.
špecifických investičných cieľov, časového horizontu
investorov.html,
Aktualizované ku dňu: 14. 8. 2013. Banka
investície, v súvislosti s ich celkovou finančnou
www.jt-banka.sk, www.jtbank.cz a v papierovej
je oprávnená ponuku kedykoľvek zmeniť.
situáciou alebo vzhľadom na ich znalosti a
podobe bude dostupný u Emitenta, v pobočke aj
skúsenosti, ktoré im umožňujú porozumieť rizikám
v centrále Banky. Podrobnejšie informácie
spojeným s finančnými nástrojmi alebo s investičnou
o výhodách, rizikách a o ďalších podstatných
službou.
okolnostiach týkajúcich sa dlhopisov JOJ Media
výkonnosti. Na tento dokument sa nemožno
Druh dokumentu
House 6,30/2018 poskytnú zamestnanci
spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených
Tento dokument predstavuje marketingové
s investovaním do uvedeného finančného nástroja
oznámenie J&T BANKY, a. s., so sídlom Pobřežní 14,
alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká
186 00 Praha 8, IČ: 47115378, zapísanej
uvedené v tomto opise sa môžu vzájomne
v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v
kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené
Prahe, oddiel: B, vložka č. 1731, podnikajúcej na
s investíciou môže zvýšiť.
území Slovenskej republiky prostredníctvom
S investíciou do dlhových cenných papierov je
organizačnej zložky J&T BANKA, a. s., pobočky
spojené hlavne (i) riziko insolventnosti (Emitent
zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8,
môže byť dočasne alebo trvale neschopný splatiť
811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísanej
dlžnú sumu. Jeho schopnosť splniť záväzky závisí
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
hlavne od faktorov ako veľkosť Emitenta, oblasť
Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1320/B (ďalej len
podnikania, politická a ekonomická situácia v krajine
„Banka“) v zmysle §73c a súvisiacich ustanovení
Emitenta); (ii) riziko zmeny úrokových sadzieb
zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
(zníženie úrokových sadzieb vplýva na výnos cenných
a investičných službách a o zmene a doplnení
papierov s fixným úrokom pozitívne a zvýšenie
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
úrokových sadzieb vplýva na výnos negatívne).
pričom nebolo pripravené podľa všeobecne
Základnou mierou, ktorou sa meria úrokové riziko
záväzných právnych predpisov
pevne úročených cenných papierov a portfólií,
upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu
v ktorých sú zastúpené, je durácia. Vypočíta sa ako
a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred
vážený priemer splatnosti všetkých peňažných tokov,
jeho rozšírením. Informácie uvedené v tomto
hlavne istiny a kupónov. Čím je durácia vyššia, tým
dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo
vyššia je citlivosť cenného papiera na zmeny
osobným odporúčaním.
úrokových sadzieb na dlhopisovom trhu.
Všetky informácie uvedené v tomto materiáli majú
Upozornenie na riziká
Investície do finančných nástrojov sú spojené
s rizikom, ktoré závisí od zvolenej investičnej
stratégie. Hodnota investície a výnos z nej plynúci
môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť
pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti
nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúcu
výkonnosť. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v
budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom
iba informačný charakter a ich cieľom nie je nahradiť
zodpovední Banky.
Tento dokument slúži len na informačné účely
a nepredstavuje akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu
týkajúcu sa uvedeného finančného nástroja alebo
investičnej služby s osobou, ktorá odpovie na toto
marketingové oznámenie, a neobsahuje ani výzvu,
aby osoba, ktorá odpovie na toto marketingové
oznámenie, predložila ponuku uzavrieť zmluvu
týkajúcu sa uvedeného finančného nástroja alebo
investičnej služby. Tento dokument ani ktorákoľvek
jeho časť nie je podkladom na uzavretie akejkoľvek
zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek
druhu, ani sa naň nemožno odvolávať v súvislosti
s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním
akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako
presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie
akejkoľvek zmluvy alebo na dojednanie záväzku
akéhokoľvek druhu.
Tento dokument je vlastníctvom Banky. Akékoľvek
ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie,
kopírovanie alebo zaznamenávanie informácií
alebo ich časti obsiahnutých v tejto prezentácii
vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti Banky.
Šírenie tejto prezentácie alebo jej časti mimo
Download

Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018