0 5 | 2 012
Trhový komentár
Mimoriadne úspešný prvý kvartál tohto roka, keď sme boli
svedkami veľmi dynamického rastu akciových indexov, ako aj
výrazného upokojenia dlhopisových trhov, vyvrcholil v priebehu
apríla a mája. Americké akciové indexy sa dostali na najvyššiu
úroveň od roku 2008. Americký trh je v porovnaní s ostatnými
regiónmi v súčasnej dobe jednoznačným lídrom. Jeho dynamiku dokumentuje aj veľmi atraktívne zhodnotenie Amerického akciového fonduTB (12,9 % za rok; 18,1 % za 2 roky;
57,7 % za 3 roky)!
V ostatnom období sa veľmi priaznivo vyvíja aj trh slovenských
dlhopisov. Riziková prirážka na „naše“ dlhopisy od jesene minulého roka významne klesla, čo napomáha rastu ich cien
Stabilne zhodnocuje
vaše peniaze
TB
Depozitný fond má za sebou prvý polrok od svojho vzniku.
Z tohto dôvodu sme sa rozhodli bližšie pozrieť na to, ako sa
mu darilo. Najmä, či sa mu podarilo dosiahnuť jeho cieľ, ktorým
je prekonať svojou výkonnosťou úrokové sadzby na polročných
termínovaných vkladoch.
a tým aj zhodnoteniu portfólií. Najlepšie to môžeme vidieť na
Euro dlhopisovom Plus fondeTB. Významný podiel slovenských štátnych dlhopisov v portfóliu, dynamická aktívna správa
a taktiež žiadne investície do dlhopisov problémových krajín,
zabezpečili atraktívne zhodnotenie fondu (4,76 % za rok;
5,28 % za 2 roky ; 6,35 % za 3 roky).
V súčasnosti môžeme opätovne sledovať nárast nervozity investorov, ktorý je hlavne spojený s neistotou ohľadom európskej dlhovej krízy. Voľby v Grécku a Francúzsku priniesli
víťazstvo kritikom doterajšieho postupu riešenia krízy. Či je súčasná nervozita iba atraktívnou investičnou príležitosťou (tak
ako to bolo v roku 2011 v lete) alebo je predzvesťou niečoho
horšieho (rok 2008) ukáže až čas. V portfóliách našich fondov
sme pripravení na vzniknutú situáciu adekvátne reagovať.
Ak máte záujem o dosiahnutie zaujímavého výnosu v krátkom
období, využite možnosť investovať do Depozitného fonduTB.
Neplatíte pritom žiadne vstupné a ani výstupné poplatky.
Vývoj Depozitného fondu
24.10.2011 - 24.04.2012
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
Z pohľadu uplynulého polroku Depozitný fondTB zaznamenal
výborný štart, vďaka svojej výkonnosti 0,9 % (1,8 % p.a.) prekonal krátkodobé termínované vklady, ktoré na rovnakom
6-mesačnom horizonte priniesli zhodnotenie približne 0,7 %
(1,4 % až 1,5 % p.a.).
0,2%
0,0%
0 5 | 2 012
2
Nový zákonný dokument
alebo konečne užitočná
pomôcka pre investorov?
zo siedmych kategórií (stupnica 1 – 7), vzhľadom na výnosovo-rizikový potenciál finančných nástrojov, do ktorých fond
investuje. Investor bude na základe týchto hodnôt hneď vedieť,
že fond zaradený do kategórie 2, má nižší výnosovo-rizikový
potenciál, ako napr. fond z kategórie 6. V KII sa investor dočíta
aj o ďalších rizikách, ktoré môžu ovplyvňovať vývoj fondu.
Nový zákon o kolektívnom investovaní (účinný od 1. júna 2011)
zmenil aj doposiaľ používanú dokumentáciu k podielovým fondom. K štatútom a predajným prospektom pribudli kľúčové informácie pre investorov (tzv. KII), ktoré do 30. júna 2012
nahradia doposiaľ používané zjednodušené predajné prospekty. Čo prinesú KII investorom?
Na druhej strane sa bude nachádzať popis poplatkov,
ktoré majú vplyv na hodnotu investície. Časť Minulá výkonnosť
priblíži investorovi, ako sa fondu darilo zhodnocovať prostriedky
v minulých obdobiach.
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
-10 %
-20 %
-30 %
-40 %
zastúpenie akcií
Inovácie zaistenej stratégie
1. Zvýšenie výnosového potenciálu
Akciový trh, konkrétne americký index S&P 500, zaznamenal
v prvom štvrťroku 2012 najväčší nárast za posledných 14 rokov
a to na úrovni 12,6 %. Aby sme zvýšili šancu investorov v zais-
Nový Zaistený fond TB
uzamknutie
2011
2010
2009
2008
2007
-50 %
2006
1. Zvýšiť výnosový potenciál
2. Zaistiť nielen istinu, ale aj maximálny dosiahnutý zisk
50 %
2005
Tatra Asset Management priniesol v roku 2006 na trh Zaistené fondyTB. Ich úlohou bolo zarábať na raste cien akcií v dobrých časoch a chrániť peniaze investorov v časoch ich poklesu.
Zaistený fond I. dokázal ihneď profitovať z rastúcich akciových
trhov a za dva roky dosiahol zhodnotenie približne 10 %. Dôležitá skúška Zaistených fondovTB prišla so začiatkom krízy
v lete 2008. Hlavné akciové trhy v priebehu roka klesli aj o viac
ako 50 % . Klienti, ktorí investovali do Zaistených fondovTB sa
však v dôsledku úspešného zaistenia dokázali týmto vysokým
stratám vyhnúť. Zavedením zaistenej investičnej stratégie pred
príchodom krízy sme investorom uchránili niekoľko miliónov
korún.
Po analýze fungovania Zaistených fondovTB počas posledných
rokov reagujeme na zmenené podmienky na finančnom trhu
a prichádzame s vylepšením konceptu Zaistených fondovTB.
Inováciou sledujeme tieto ciele:
tenom riešení dosiahnuť v takýchto dobrých časoch vyšší
výnos, museli sme sa zamyslieť nad tým ako zvýšiť podiel akcií
v portfóliu Zaistených fondovTB bez toho, aby sme ohrozili zaisťovanie investovaných peňazí.
Tento cieľ sme dosiahli predĺžením investičného horizontu
z dvoch na tri roky. V Novom Zaistenom fondeTB platí, že
odo dňa zaistenia posledného najvyššieho výnosu, bude v prípade poklesu akciových trhov hodnota fondu naspäť na jeho
najvyššej úrovni najneskôr o tri roky.
2004
Nový Zaistený fondTB
2003
Ukazovateľ výnosnosti a rizík zaradí každý fond do jednej
Kým zákonné požiadavky na znenia zjednodušených predajných prospektov reálne neumožňovali zjednodušiť investorov
pohľad na investovanie, kľúčové informácie pre investorov
majú predpoklady na to, aby skutočne poslúžili svojmu
účelu a stali sa užitočnou pomôckou. Čas a reakcie investorov ukážu, či sa im to podarilo.
2002
Na prvej strane dokumentu sa investor v časti ciele a investičná
politika fondu dozvie, aké ciele fond sleduje a akým spôsobom
ich bude dosahovať.
2001
Účelom KII je poskytnúť investorom pred rozhodnutím
o investícií základné informácie o podielovom fonde, a to
jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Prínosom pre
investorov bude ľahšia porovnateľnosť podielových fondov
medzi sebou. Formát dokumentu (dve strany A4), obsah, ako
aj používaný jazyk upravuje usmernenie Národnej banky Slovenska.
V závere dokumentu sa klient dozvie o ďalších dôležitých informáciách v súvislosti s investovaním, ako napr. číslo účtu
fondu, minimálna investícia, alebo kde sú k dispozícii ostatné
dokumenty fondu.
Plusom pre investora je aj skutočnosť, že jazyk používaný v KII
musí byť stručný a netechnický, zrozumiteľný aj neprofesionálnym investorom bez použitia odbornej terminológie (v opačnom
prípade je potrebné jej dovysvetlenie).
americké akcie
Zdroj: Tatra Asset Management
Ako vyplýva z grafu, stratégia Nového Zaisteného fonduTB by
v predchádzajúcich rokoch dosiahla stabilnejší rast a zaznamenala by výrazne nižšie poklesy ako americký akciový trh (reprezentovaný indexom S&P 500). Graf znázorňuje aj ako by sa
menilo percentuálne zastúpenie akcií vo fonde vzhľadom na vývoj
akciového trhu, ako aj uzamykanie najvyššej dosiahnutej hodnoty.
0 5 | 2 012
3
2. Zaistenie maximálne dosiahnutého výnosu
Nový Zaistený fondTB prináša:
Ďalším cieľom bolo, aby pri zmene trendu investor neprišiel
o výnos, ktorý medzičasom dosiahol. Ak sa akciovým trhom
bude dariť, Nový Zaistený fondTB bude zarábať. Ak však akcie
dosiahnu maximum a následne začnú klesať, aktivuje sa zaistenie. Zaisťuje sa tak každá maximálne dosiahnutá hodnota,
ktorú fond dosiahol. Pre investorov to znamená, že ak akciové
trhy budú rásť, budú z toho profitovať. Pri otočení trendu sa
však maximálne dosiahnutá hodnota zaistí a investor vie, že ak
sa fond nedostane do troch rokov na ešte vyššiu úroveň, tak
presne po troch rokoch od posledného zaistenia sa hodnota
fondu na túto poslednú zaistenú úroveň vráti.
° podieľanie sa na podnikaní veľkých spoločností
° výnosový potenciál nad úrovňou termínovaných vkladov a „peňažných“ fondov
° zaistenie dosiahnutých výnosov
° nulové vstupné a výstupné poplatky
° jednorazové investovanie od 150 EUR
° pravidelné sporenie už od 15 EUR
15%
14%
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
2012
uzamknutie výnosov dosiahnutých v priaznivom období
v prípade poklesu poznáte
dátum, kedy sa fond
najneskôr vráti na svoju
najvyššiu hodnotu
3 roky
2013
2014
2015
2016
2017
2018
V Novom Zaistenom fondeTB bude možné investovať aj priebežne a novinkou je aj možnosť sporiť prostredníctvom Programu sporenia PLUS.
Do Nového Zaisteného fonduTB môžete investovať bez vstupných poplatkov a pri dodržaní horizontu troch rokov neplatíte
ani výstupné poplatky.
Napíšte nám
Budeme radi, ak sa do tvorby časopisu zapojíte aj vy a svojimi podnetmi obohatíte vaše Investičné tamtamy. Návrhy tém nám
zasielajte na e-mail: [email protected]
Upozornenie: Výnosy z investície do podielového fondu dosiahnuté
v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty
majetku v podielovom fonde a výnosov z hospodárenia s majetkom
v podielovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do
podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku, v prípade fondov
TAM-ZF1, TAM-ZF2, TAM-ZF3, TAM-ZF4 a TAM-SZF to platí najmä
vtedy, ak obdobie, počas ktorého bol podielnikom podielového fondu,
nie je totožné s referenčným obdobím, resp. viacerými za sebou nasledujúcimi referenčnými obdobiami. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť.
Správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie
cieľa investičnej politiky. Štatút, predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt alebo kľúčové informácie pre investorov podielového
fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. Podielové fondy
vytvorila a spravuje Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 3, 811 06 Bratislava. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených
členským štátom Európskej únie možno investovať až 100 % hodnoty
majetku v TAM-EPF, TAM-DEF, TAM-EDPF, TAM-REF, TAM-EAF, TAMZF1, TAM-ZF2, TAM-ZF3, TAM-ZF4, TAM-SMF a TAM-SZF pričom majetok v podielovom fonde musí tvoriť najmenej šesť emisií takýchto
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu a hodnota
takejto jednej emisie nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku
v podielovom fonde. Do prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu členského štátu Európskej únie alebo ním zaručených prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného
trhu je možné investovať viac ako 35 % hodnoty majetku v podielových
fondoch podľa predchádzajúcej vety. Ustanovenia v predchádzajúcich
dvoch vetách sa v prípade TAM-AAF vzťahujú na Spojené štáty americké. Peňažné prostriedky môžu byť v prípade TAM-CSF, TAM-HRF,
TAM-STF, TAM-ZF1,TAM-ZF2, TAM-ZF3, TAM-ZF4, TAM-SMF a TAMSZF investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. V prípade TAM-DEF
môžu byť peňažné prostriedky investované aj do podielových listov podielových fondov spravovaných Spoločnosťou. Oficiálne skrátené názvy
podielových fondov v správe spoločnosti Tatra Asset Management,
správ. spol., a. s., uvedených v upozornení: TAM-EPF TAM – Euro peňažný fond | TAM-DEF TAM – Depozitný fond | TAM-EDPF TAM – Euro
dlhopisový plus fond | TAM-EAF TAM – Európsky akciový fond | TAMAAF TAM – Americký akciový fond | TAM-SAF TAM – Stredoeurópsky
akciový fond | TAM-CSF TAM – ConservativeFund | TAM-HRF TAM –
HarmonicFund | TAM-STF TAM – StrategicFund | TAM-ZF1 TAM – Zaistený fond I. | TAM-ZF2 TAM – Zaistený fond II. | TAM-ZF3 TAM – Zaistený fond III. | TAM-ZF4 TAM – Zaistený fond IV. | TAM-REF TAM –
RealitnýFond | TAM-SMF TAM – SmartFund | TAM-SZF TAM – Spoločensky zodpovedný fond.
Download

Trhový komentár Stabilne zhodnocuje vaše peniaze