01 | 2 015
Zhodnotenie roka 2014
Rok 2014 bol bez najmenších pochýb rokom dlhopisov.
Predovšetkým tie európske priniesli investorom najväčšie zisky
a profitovali z toho aj fondy Tatra Asset Managementu. Minulý
rok takisto ukázal, aké ťažké je predpovedať vývoj na finančných trhoch. Keď sa v januári spravodajská spoločnosť Bloomberg opýtala 49 analytikov najväčších svetových bánk
a investičných spoločností, kde vidia úroveň výnosov z amerických dlhopisov na konci roka, 49 z nich uviedlo vyššie
úrovne, ako boli v tom čase. Keďže v dlhopisoch platí, že vyšší
výnos znamená nižšiu cenu a, naopak, nižší výnos cenu vyššiu,
je zrejmé, že všetci do jedného očakávali pokles cien dlhopisov. A všetci sa nakoniec aj mýlili. Výnosy dlhopisov popadali
nadol, ceny vystrelili do rekordných úrovní a spravili
z tohto aktíva jedno z najziskovejších v roku 2014. Aj to
len dokazuje, že netreba počúvať rôzne prognózy o tom, kde
sa trhy budú nachádzať o týždeň, mesiac alebo o rok.
Tatra Asset Management už dlhodobo uplatňuje v investovaní reakčný prístup – neriadi sa prognózami a analýzami,
ale reaguje na vývoj na trhoch a podľa toho nakupuje alebo
predáva. Vďaka tomuto prístupu mali fondy Tatra Asset Management nakúpené dlhopisy nielen v konzervatívnych riešeniach, ale aj v ostatných fondoch a práve na tomto aktíve minulý
rok aj najviac zarobili.
Prekvapivo silný rok na dlhopisoch, samozrejme, výrazne
pomohol konzervatívnym fondom. Depozitný fondTB priniesol v súčasnom prostredí veľmi nízkych sadzieb bezpochyby atraktívne ročné zhodnotenie finančnej rezervy na úrovni +0,7 %.
Takéto zhodnotenie znamenalo pre klientov Tatra banky vyšší
výnos, ako bolo možné získať na niekoľkoročnom termínovanom vklade. Takisto Euro dlhopisový PLUS fondTB profitoval
z rastu cien dlhopisov v eurozóne. Očakávania ďalšieho uvoľňovania monetárnej politiky zo strany Európskej centrálnej
banky vystrelili ceny dlhopisov Nemecka, Talianska, Španielska,
ale aj Slovenska do nových rekordných maxím. Euro dlhopisový PLUS fondTB si vďaka tomu pripísal výnos +2,3 %
a dlhodobo ukazuje veľkú stabilitu výkonnosti pri nízkej miere
rizika. Tretím fondom, ktorý mal najväčšiu časť svojich aktív zainvestovanú v dlhopisoch bol Zaistený fondTB. Vďaka svojej stratégii zaistenia výnosov na 5-ročnom horizonte mal nakúpené
dlhopisy s najdlhšou splatnosťou, a preto na dlhopisových rastoch profitoval najväčšou mierou a zarobil minulý rok +4,5 %.
Tatra Asset Management v roku 2014 uviedol nový Alfa fondTB,
určený najmä začínajúcim konzervatívnym investorom, ktorého
cieľom je vďaka spájaniu veľkého množstva rozličných stratégií
realizovaných na rôznych aktívach priniesť vyšší výnos v krát-
kom investičnom horizonte. Tento cieľ fond naplnil do bodky
a hneď v prvom roku svojej existencie priniesol investorom výnos +2,0 %. Fond sa tešil mimoriadnej popularite
a aktíva v tomto fonde narástli ku koncu roka až na vyše 116
miliónov eur.
Dlhopisy boli vo veľkej miere nakupované aj v zmiešaných
fondoch. Ich investičnou stratégiou je neustále sa preskupovať
do aktív, ktorým sa darí, a naopak, držať sa bokom od trhov,
ktoré klesajú. Smart fondTB mal počas veľkej časti roka nakúpené nemecké a americké dlhopisy, ktoré spoločne s americkými realitnými akciami najviac pomohli fondu k pozitívnej
výkonnosti. Fond bol takisto zainvestovaný v najúspešnejšej
mene minulého roka, ktorou bol americký dolár. Naopak, vyhol
sa komoditám, ktoré zaznamenali najhorší rok od čias krízy
z roku 2008. Ročná výkonnosť fondu sa tak vrátila späť do
pásma, kde ju dlhodobo očakávame (3-4 %). Rovnaké konštatovanie platí aj pre DynamicAlpha fondTB, ktorého stratégia je
postavená na podobných princípoch ako stratégia Smart fonduTB, avšak pri vyššom rizikovom profile. Vďaka tomu aj jeho
výnos bol minulý rok o niečo vyšší: +4,4 %. Nižšiu výkonnosť,
naopak, zaznamenal fond SporenieTB, ktorý vyťažil menej zo
silného „býčieho“ trhu na dlhopisoch.
01 | 2 015
2
minulý, keď akcie stagnujú darí sa, naopak, dlhopisom alebo
americkému doláru, vyššiu výkonnosť spravidla dosiahne
Smart fondTB. Keďže na začiatku roka nevieme povedať, ktorým aktívam sa bude dariť viac, riešením je rozdeliť investíciu
investora rovnomerne medzi oba fondy. Conservative fondTB
a Strategic fondTB majú rovnakú investičnú stratégiu ako Harmonic fondTB a rozdiel medzi nimi je v ich výnosovo-rizikovom
potenciáli.
Ak za víťaza minulého roka označíme dlhopisy, tak suverénnym porazeným boli komodity. Slabší ekonomický rast
vo svete spojený s posilňujúcim dolárom a nárastom produkcie
pripravili pôdu pre obrovské poklesy cien komodít. Nadol ich
ťahala predovšetkým ropa, ktorá padla na najnižšie úrovne od
roku 2009 a aj vďaka nej skončili komoditné indexy v stratách
niekoľkých desiatok percent. Vo svetle tohto vývoja je mierny
pokles (–0,8 %) Komoditného fonduTB určite úspechom jeho
investičnej stratégie. Naďalej veľmi stabilný výnos priniesol Realitný fondTB (+3,2 %). Do portfólia fondu boli aj v minulom
roku nakúpené dve nové nehnuteľnosti a celkový počet investícií vo fonde vzrástol na pätnásť. Táto skutočnosť prispieva
k jeho zaujímavému výnosovému potenciálu.
Akciové trhy nemali minulý rok ani zďaleka taký úspešný
ako rok 2013, aj keď by sa to pri pohľade na americké
akciové indexy nezdalo. Ekonomika USA je v súčasnosti najrýchlejšie rastúcou spomedzi rozvinutých krajín a krajina sa už
definitívne spamätala z finančnej krízy. To pomáha aj akciám,
ktoré zaznamenali ďalšie dvojciferné zisky a rok končili na nových rekordných maximách. Odzrkadlilo sa to aj na Americkom akciovom fondeTB. Tento náš najviac oceňovaný fond
priniesol minulý rok zisk +10,7 % v dolárovom vyjadrení, euroví
investori v tomto fonde vďaka posilneniu dolára zarobili dokonca viac ako 25 %. Svetovým akciám sa však vo všeobecnosti darilo menej. Európske akcie skončili len v miernom
pluse (Európsky akciový fondTB +2,0 %), keď ekonomické
oživenie bolo prudko zastavené novým konfliktom na Ukrajine
a s ním súvisiacimi vzájomnými sankciami medzi Európou a Ruskom. Eurozóna sa ešte stále nespamätala z dôsledkov krízy
a vysoké dlhy v spojení s vysokou nezamestnanosťou dusia
ekonomický rast. Ešte horšie dopadli akcie rozvojových krajín,
ktoré skončili rok v stratách. Hlavným dôvodom boli obavy
z blížiaceho sa zvyšovania sadzieb zo strany americkej centrálnej banky, ktoré by mohli spôsobiť odliv kapitálu z týchto trhov.
Rozvojovým krajinám nepomohla ani rusko-ukrajinská kríza
a v druhej polovici roka prudký pád cien ropy, keďže veľa z týchto krajín patrí k producentom čierneho zlata. Fond NewMarketsTB vďaka aktívnej správe a možnosti vypredať väčšinu akcií
v negatívnom období dokázal investorov uchrániť od poklesov
a skončil rok v pluse.
Dobrý rok majú za sebou fondy DDS Tatra banky. Aj tu sa
naplno prejavila aktivita ich investičných stratégií, keď počas
roka významne nakupovali dlhopisy. Menej rizikové fondy
Konzervatívny fond a Zaistený fond najviac vyťažili z výbornej
výkonnosti slovenských dlhopisov. Tie zohrali dôležitú úlohu aj
vo Vyváženom fonde a v menšej miere aj v Rastovom fonde.
Popri slovenských dlhopisoch však tieto fondy zarobili hlavne
vďaka stratégiám aktívne sa preskupujúcim do rastúcich aktív.
Okrem amerických a európskych dlhopisov boli tieto stratégie
po väčšinu roka najviac navážené v americkom dolári a amerických realitných spoločnostiach.
Minulý rok tiež názorne ukázal rozdiel medzi fondmi Harmonic
fondTB a Smart fondTB. Obidva fondy sú zmiešané fondy, ktoré
investujú do rôznych typov aktív. Rozdielom je však, že v Harmonic fondeTB majú väčšiu dôležitosť akcie a v Smart fondeTB
ostatné druhy aktív. Ak sa v nejakom roku viac darí akciám
a menej iným typom aktív (dlhopisy, komodity, meny), ako to
bolo v roku 2013, lepšiu výkonnosť spomedzi týchto dvoch
fondov má Harmonic fondTB. Naopak, keď príde rok ako ten
*výkonnosť od otvorenia fondu 15. 1. 2014
Podielový fond
Výkonnosť 2014
Depozitný fondTB
Euro dlhopisový PLUS fondTB
Alfa fondTB
Conservative fondTB
Smart fondTB
SporenieTB
Zaistený fondTB
Harmonic fondTB
Realitný fondTB
Strategic fondTB
DynamicAlpha fondTB
Komoditný fondTB
Americký akciový fondTB (USD)
Európsky akciový fondTB
NewMarketsTB (USD)
Doplnkový dôchodkový fond DDS TB
Konzervatívny fond
Vyvážený fond
Zaistený fond
Rastový fond
Výplatný fond
0,7 %
2,3 %
2,0 %*
1,5 %
3,4 %
1,0 %
4,5 %
1,8 %
3,2 %
1,8 %
4,4 %
–0,8 %
10,7 %
2,0 %
2,0 %
Výkonnosť 2014
1,5 %
3,5 %
3,5 %
3,6 %
0,3 %
01 | 2 015
Výplata výnosov
Realitného fonduTB
Realitný fondTB začiatkom januára 2015 opäť vyplatil svojim
podielnikom ich podiel na časti výnosov fondu za predchádzajúci štvrťrok. Celkovo sa medzi podielnikov prerozdelila suma zodpovedajúca 1,2 % čistej hodnoty majetku fondu
k 31. decembru 2014. V dôsledku výplaty podielov na
výnosoch fondu poklesla čistá hodnota majetku fondu, čo
spôsobilo zníženie kurzu fondu k 2. januáru 2015.
Výnosy, ktoré sú predmetom prerozdelenia, podliehajú zrážkovej dani, pričom daň odviedol za podielnika správca fondu.
Podielnik získal vyplatené, resp. reinvestované podiely po
zdanení.
Odpočítajte si zo
základu dane
príspevky na DDS
Odpočítajte si aj vy zo základu dane zaplatené vlastné
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie až do
výšky 180 eur, ak spĺňate tieto podmienky:
• uzatvorili ste účastnícku zmluvu po 1. 1. 2014 alebo ste podpísali dodatok k platnej účastníckej zmluve na nové podmienky sporenia platné podľa zákonnej úpravy od 1. 1. 2014
a súčasne
3
Vyplatené výnosy za rok 2014
Obdobie
1. kvartál 2014
2. kvartál 2014
3. kvartál 2014
4. kvartál 2014
Výška vyplatených výnosov v % z investície
0,8 %
1,3 %
1,2 %
1,2 %
Najbližšiu výplatu výnosov uskutoční fond začiatkom apríla
2015, nárok budú mať všetci podielnici vo fonde k 31. marcu
2015. V prípade, že máte ako investor Realitného fonduTB záujem o vyplatenie už tejto dividendy, požiadajte o jej vyplácanie
v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky najneskôr desať dní pred
koncom aktuálneho štvrťroka.
• nie ste poberateľom doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku na základe účastníckej zmluvy podpísanej do 31. 12. 2013.
Zaslaný ročný výpis (aj v elektronickej podobe) v plnej
miere nahrádza potvrdenie o zaplatených príspevkoch
účastníka do DDS podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov.
Klienti, ktorým ročné zúčtovanie dane vykonáva zamestnávateľ,
majú povinnosť doručiť tento výpis svojmu zamestnávateľovi/
mzdovému oddeleniu najneskôr do 15. 2. 2015.
Klienti, ktorí podávajú daňové priznanie za rok 2014 sami, nemajú povinnosť priložiť k daňovému priznaniu doklad o zaplatených príspevkoch na DDS.
Napíšte nám
Budeme radi, ak sa do tvorby časopisu zapojíte aj vy a svojimi podnetmi obohatíte Investičné tamtamy. Návrhy tém nám zasielajte
na e-mail: [email protected]
Upozornenie: Výnosy z investície do podielového fondu dosiahnuté
v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty
majetku v podielovom fonde a výnosov z hospodárenia s majetkom
v podielovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko
a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície
do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať
a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku, v prípade
fondu TAM-ZAF to platí najmä vtedy, ak obdobie, počas ktorého bol
podielnikom podielového fondu, nie je totožné s referenčným obdobím, resp. viacerými za sebou nasledujúcimi referenčnými obdobiami.
Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správcovská spoločnosť žiadnym
spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Štatút,
predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového
fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom
jazyku. Podielové fondy vytvorila a spravuje Tatra Asset Management,
správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 3, 811 06 Bratislava.
Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie možno investovať až 100 % hodnoty majetku v TAM-EDPF, TAM-REF, TAM-EAF,
TAM-ZAF, TAM-SMF, TAM-SPF, TAM-DAF, TAM-KOF a TAM-ALF. Ustanovenie v predchádzajúcej vete sa v prípade TAM-AAF vzťahuje na
Spojené štáty americké. Peňažné prostriedky môžu byť v prípade
TAM-CSF, TAM-HRF, TAM-STF, TAM-ZAF, TAM-SMF, TAM-DAF, TAMSPF a TAM-ALF investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. V prípade
TAM-DEF môžu byť peňažné prostriedky investované aj do podielových listov podielových fondov spravovaných Spoločnosťou. Investovanie majetku v TAM-KOF je zamerané na investície do komoditného
sektora, pričom ide o investície, ktorých výnos je odvodený od vývoja
hodnoty energií (napr. ropa, zemný plyn), vzácnych kovov (napr. zlato,
striebro), priemyselných kovov (napr. meď, platina), obilnín (napr. kukurica, pšenica), mäsa (napr. bravčové a hovädzie) a ostatných komodít (napr. cukor, bavlna). Oficiálne skrátené názvy podielových
fondov v správe spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol.,
a. s., uvedených v upozornení: TAM-DEF TAM – Depozitný fond
| TAM-EDPF TAM – Euro dlhopisový plus fond | TAM-EAF TAM – Európsky akciový fond | TAM-AAF TAM – Americký akciový fond | TAMNMF TAM – NewMarkets | TAM-CSF TAM – ConservativeFund
| TAM-HRF TAM – HarmonicFund | TAM-STF TAM – StrategicFund
| TAM-ZAF TAM – Zaistený fond | TAM-REF TAM – RealitnýFond
| TAM-SMF TAM – SmartFund | TAM-SPF TAM – Sporenie | TAMALF – TAM - Alfa fond | TAM-DAF TAM – DynamicAlpha Fund | TAMKOF TAM – Komoditný fond.
Download

Zhodnotenie roka 2014 - Tatra Asset Management