Dlhopisy TMR 6,00 % / 2021
Popis Emitenta
Základné parametre
Emitent
Administrátor, kotačný agent
Hlavný manažér emisie
Aranžér emisie
Názov dlhopisu
ISIN
Celkový objem emisie
Menovitá hodnota dlhopisu
Úrok
Výplata úroku
Mena emisie
Emisný kurz
Dátum emisie dlhopisov
Upisovacia lehota
Splatnosť dlhopisov
Status
Forma cenného papiera
Podoba cenného papiera
Kotácia
Predčasné splatenie
Tatry Mountain Resorts, a.s.
J&T BANKA, a.s.
J&T BANKA, a.s.
J&T IB and Capital Markets, a.s.
TMR II 6,00% / 2021
SK4120009614
110.000.000,- EUR
1.000,- EUR
6,00 % p.a.
Ročne, vždy 5. februára
EUR
100 % + AÚV
5.2.2014
Do 5.8.2014
5.2.2021
Podriadený, nezaistený
Na doručiteľa
Zaknihované
BCPB, voľný trh
Nie
Trieda aktív
Riziková trieda podľa internej metodiky J&T
Dlhopisy/Zmenky
5/9 (dlhopis s vyšším rizikom)
Akciová spoločnosť Tatry mountain resorts
(Emitent, TMR) patrí medzi najväčších
poskytovateľov celoročných turistických
služieb v strednej a východnej Európe.
Obchodné činnosti Emitenta tvoria 3 kľúčové
segmenty: Hory a Aquapark, Hotelierstvo
a Realitné projekty. Emitent prevádzkuje
horské strediská Nízke Tatry – Jasná, Vysoké
Tatry – Tatranská Lomnica, Starý Smokovec
a Štrbské pleso. Aquapark Tatralandia je
najväčším celoročným vodným zábavným
parkom v strednej Európe. V Českej republike
TMR prevádzkuje lyžiarske stredisko
Špindlerův Mlýn, ktoré má v prenájme na 20
rokov. Hotelierstvo disponuje kapacitou viac
ako 2 tisíc lôžok v zariadeniach ako sú
napríklad Tri Studničky, Hotel Srdiečko,
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica alebo
Grandhotel Starý Smokovec.
Pohľadávky z Dlhopisov sú spojené so
záväzkom podriadenosti, a tak nemôžu byť
v konkurze uspokojené pred uspokojením
pohľadávok ostatných nepodriadených
veriteľov a nemôžu byť predčasne splatené
ani v prípade porušenia povinnosti Emitenta.
Úrokové výnosy budú vyplatené za každé
výnosové obdobie spätne, ale iba vtedy ak
bude podľa posledných zverejnených
auditovaných finančných výkazov Emitenta
čistý zisk Emitenta po zdanení vyšší než 1,00
EUR a ukazovateľ seniorného dlhu k EBITDA
na úrovni max. 5,25.
Detailné informácie k povinnostiam
a záväzkom Emitenta sú popísané
v Prospekte. Finančné výkazy spoločnosti
TMR, a.s. nájdete na stránke
http://www.tmr.sk/pre-investorov/.
Vybrané ekonomické ukazovatele
Najväčšie výnosy Emitenta tvoria príjmy
z predaja skipasov, lístkov na lanovky a zo
vstupného do aquaparku. Ďalšie výnosy
pochádzajú z ubytovacích služieb z hotelov,
ktoré Emitent vlastní alebo prevádzkuje.
1. novembra 2012 — 31. júla 2013
EBITDA:
14,7 mil. EUR
Celkové výnosy:
43,2 mil. EUR
Informácie o emisii
Dlhopis predstavuje povinnosti Emitenta
splatiť dlžnú sumu a úroky z nej za
podmienok a v termíne stanovenom
emisnými podmienkami dlhopisu. Dlhopis
vypláca obvykle úroky (kupóny) v
pravidelných intervaloch. Splatnosť istiny
dlhopisu pri jeho vydaní býva dlhšia ako
jeden rok. Bežné sú napríklad štátne dlhopisy
s lehotou splatnosti tridsať rokov.
Čistý celkový výťažok emisie dlhopisov Emitent
použije na výplatu akcionárov Emitenta
z dôvodu zníženia základného imania TMR, a.s.
Dlhopis TMR II je vydávaný podľa slovenského
zákona, je splatný v roku 2021 a nesie ročne
vyplácaný úrok vo výške 6.00 % p.a. Celková
plánovaná nominálna hodnota emisie je
110 000 000 EUR.
Dlhopis – cenný papier s pevným
výnosom
Druh dokumentu
Tento dokument predstavuje
marketingové oznámenie J&T BANKY, a.s.,
so sídlom Pobřežní 14, 186 00 Praha 8, IČ:
47115378, zapísanej v obchodnom registri
vedenom Mestským súdom v Prahe,
oddiel: B, vložka č. 1731, podnikajúcej na
území Slovenskej republiky
prostredníctvom organizačnej zložky J&T
BANKA, a. s., pobočky zahraničnej banky,
so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02
Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísanej
v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č.
1320/B (ďalej len „Banka“) v zmysle §73c
a súvisiacich ustanovení zákona č.
566/2001 Z. z. o cenných papieroch a
investičných službách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov, pričom nebolo
pripravené podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov
upravujúcich nezávislosť investičného pri
eskumu a nevzťahuje
sa naň zákaz obchodovania pred jeho
rozšírením. Informácie uvedené v tomto
dokumente nie sú investičným
poradenstvom alebo osobným
odporúčaním.
Všetky informácie uvedené v tomto
materiáli majú iba informačný charakter a
ich cieľom nie je nahradiť prospekt alebo
poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Prospekt Emitenta je k dispozícii na
stránkach: http://tmr.sk/pre-investorov/,
http://www.jtbank.cz, http://
www.jtbank.sk a v papierovej podobe
bude dostupný u Emitenta, v pobočke aj v
centrále Banky. Podrobnejšie informácie o
výhodách, rizikách a o ďalších
podstatných okolnostiach týkajúcich sa
dlhopisov TMR II 6,00% / 2021 poskytnú
zamestnanci Banky.
Tento dokument je vlastníctvom Banky.
Akékoľvek ďalšie použitie, rozmnožovanie,
zverejňovanie, kopírovanie alebo
zaznamenávanie informácií alebo ich časti
obsiahnutých v tejto prezentácii vyžaduje
predchádzajúci súhlas spoločnosti Banky.
Šírenie tejto prezentácie alebo jej časti
mimo územia Slovenskej republiky môže
byť obmedzené alebo zakázané právnym
poriadkom tretieho štátu.
Všeobecné upozornenie na riziká
Banka upozorňuje investorov, že hodnota
investície a výnos z nej plynúci môže rásť
alebo klesať a nie je zaručená návratnosť
pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v
minulosti nie je spoľahlivým
ukazovateľom pre budúcu výkonnosť.
Akékoľvek predpovede o výkonnosti v
budúcnosti nie sú spoľahlivým
ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti.
Na tento dokument sa nemožno
spoliehať ako na vysvetlenie všetkých
rizík spojených s investovaním do
uvedeného finančného nástroja alebo s
využitím investičnej služby. Všetky riziká
uvedené v tomto opise sa môžu
vzájomne kombinovať, čím sa výsledné
riziko spojené s investíciou môže zvýšiť.
Investičné možnosti uvádzané v tomto
dokumente nemusia byť vhodné alebo
primerané pre určitých konkrétnych
investorov, a to v závislosti od ich
špecifických investičných cieľov,
časového horizontu investície, v
súvislosti s ich celkovou finančnou
situáciou alebo vzhľadom na ich znalosti
a skúsenosti, ktoré im umožňujú
porozumieť rizikám spojeným s
finančnými nástrojmi alebo s investičnou
službou.
Iné upozornenia
Banka výslovne upozorňuje na
skutočnosť, že tento dokument môže
obsahovať informácie týkajúce sa
finančných nástrojov alebo emitentov,
u ktorých má vlastné záujmy Banka
alebo niektorý zo subjektov, ktorý sa
podieľa na príprave tohto dokumentu.
Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo
nepriamom podiele na týchto
subjektoch alebo vo vykonávaní
operácií s finančnými nástrojmi
týkajúcimi sa týchto subjektov.
Banka v tejto súvislosti taktiež
informuje investorov o skutočnosti, že
po ukončení úpisu Dlhopisov od
Emitenta získa odmenu za
umiestňovanie Dlhopisov. Výška
odmeny je stanovená percentuálnou
sadzbou z celkového objemu investícií
do týchto Dlhopisov sprostredkovaných
Bankou. Za sprostredkovanie úpisu
Dlhopisov Banka po ukončení úpisu
môže vyplatiť svojim zmluvným
partnerom (sprostredkovateľom)
províziu z objemu sprostredkovaných
investícií do Dlhopisov a to vo výške
neprevyšujúcej odmenu Banky.
Aktualizované ku dňu: 07. 03. 2014
Banka je oprávnená ponuku kedykoľvek
zmeniť.
Download

Dlhopisy TMR 6,00 % / 2021