Cenník/Pricelist lyžiarskych lístkov v stredisku Ružomberok-Malinô Brdo
Sezóna 2014/2015
Prvý sneh ... - 25.12.2014
TOP Sezóna - Nový rok
26.12.2014 - 07.01.2015
Hlavná sezóna
08.01.2015 - 08.03.2015
Jarná lyžovačka
09.03.2015 - ...
ZIMA 2014/2015
1 deň/day
2 hodiny/hours
4 hodiny/ hours
lanovka/sedačka
cableway/chairlift
SKIPASY PLATNÉ V
STREDISKU (VALID ONLY) lanovka + sedačka
Ružomberok-Malinô Brdo cableway+chairlift
snowboard pass 1 deň/day
sezónny/ all season
10 dní/sezóna/days from season
2 dni/days
3 dni/days
3 dni s LRC pobyt.balík/
3 days package with Liptov Card
SKIPASY PLATNÉ V
4 dni/days
STREDISKÁCH (VALID
5 dní/days
BOTH) RužomberokMalinô Brdo a Park Snow 5/7 dní /days
6 dní / days
Donovaly
6 dní s LRC pobyt.balík/
6 days package with Liptov Card
7 dní / days
sezónny skipas/ all season
DOSPELÍ/
ADULTS
19,00 €
11,50 €
15,00 €
JUNIOR/
SENIOR
15,00 €
9,00 €
12,00 €
DETI/
CHILDREN
14,50 €
8,50 €
11,50 €
DOSPELÍ
/ADULTS
29,00 €
17,50 €
23,50 €
JUNIOR/
SENIOR
23,50 €
14,00 €
19,00 €
DETI/
CHILDREN
22,00 €
13,00 €
17,50 €
DOSPELÍ
/ADULTS
25,50 €
15,50 €
20,50 €
JUNIOR/
SENIOR
20,00 €
12,00 €
16,00 €
DETI/
CHILDREN
19,00 €
11,50 €
15,00 €
DOSPELÍ/
ADULTS
20,00 €
12,00 €
16,00 €
JUNIOR/
SENIOR
16,00 €
9,50 €
13,00 €
DETI/
CHILDREN
15,00 €
9,00 €
12,00 €
6,50 €
5,00 €
5,00 €
6,50 €
5,00 €
5,00 €
6,50 €
5,00 €
5,00 €
6,50 €
5,00 €
5,00 €
9,50 €
7,50 €
7,50 €
9,50 €
7,50 €
7,50 €
9,50 €
7,50 €
7,50 €
9,50 €
7,50 €
7,50 €
12,00 €
12,00 € 12,00 €
do/till 30.11.2014
225,00 € 180,00 € 170,00 €
160,00 € 130,00 € 120,00 €
38,00 €
30,00 € 26,00 €
55,00 €
44,00 € 38,50 €
12,00 €
12,00 € 12,00 €
od/from 1.12.2014
295,00 € 235,00 € 220,00 €
210,00 € 169,00 € 159,00 €
59,00 €
47,00 € 41,00 €
86,50 €
69,00 € 60,50 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
51,00 €
75,00 €
41,00 €
60,00 €
35,00 €
52,50 €
40,00 €
56,00 €
32,00 €
45,00 €
28,00 €
39,00 €
44,00 €
35,00 €
31,00 €
69,00 €
55,00 €
48,00 €
60,00 €
48,00 €
42,00 €
45,00 €
36,00 €
31,00 €
-
-
-
110,50 €
132,00 €
145,00 €
151,00 €
88,50 €
105,50 €
116,00 €
121,00 €
77,50 €
92,50 €
101,50 €
106,00 €
96,00 €
114,50 €
126,00 €
131,00 €
77,00 €
92,00 €
101,00 €
105,00 €
67,00 €
80,00 €
88,00 €
91,50 €
66,00 €
71,50 €
79,00 €
53,00 €
57,00 €
63,00 €
46,00 €
50,00 €
55,00 €
-
-
-
121,00 €
97,00 €
85,00 €
105,00 €
84,00 €
73,00 €
63,00 €
50,00 €
44,00 €
265,00 €
212,00 € 185,00 €
168,00 €
300,00 €
134,50 € 117,50 €
240,00 € 210,00 €
146,00 €
300,00 €
117,00 € 102,00 €
240,00 € 210,00 €
92,00 €
300,00 €
73,50 € 64,50 €
240,00 € 210,00 €
POKYNY KU CENNÍKU:
PRICELIST RULES:
Snowboard pass je v predaji len v prípade, že je otvorený snow park a premáva lyž.vlek
P2.
Snowboard pass is only on sale in case when the snow park is open and the P2 ski-lift is
running.
Všetky 2 až 7 dňové skipasy platia aj v stredisku Park Snow Donovaly, neplatí pre
viacdňové skipasy vydané s fixnou zľavou na Liptov Region Card, 5 až 7 dňové skipasy
platia aj na večerné lyžovanie v stredisku Park Snow Donovaly.
Multi-day (2-7 day and season) ski passes are also valid in the Park Snow Donovaly
ski resort, the LRC 5% fix discount are not valid, 5-7 days skippases are valid on the
evening skiing in Park Snow Donovaly ski resort.Seasonal and 10 of season ski passes
are nontransferable and issued only with photo.
Sezónne skipasy a skipasy 10/dní zo sezóny sú neprenosné a vydávané len
s fotografiou držiteľa !
Na prepravu používajte len skipasy zakúpené na oficiálnych predajných miestach
strediska. Lístky obdržané alebo zakúpené od iných osôb (dvojité použitie) sú
neplatné a budú ZABLOKOVANÉ!
2 a 4-hodinové skipasy platia od prvého prechodu cez turniket (nie od času predaja).
Use only ski passes purchased from official sales points in the resorts when using
transport systems. Tickets obtained or bought from other persons (double use) are
invalid and will be BLOCKED!
2 and 4-hour ski passes become valid when the skier passes a turnstile for the first time
(and not from the time of purchase).
Pri strate alebo zabudnutí skipasu sa neposkytuje žiadna náhrada.Nie je možná dodatočná
výmena, predĺženie alebo zmena platnosti skipasu.
No replacement ski pass will be offered in the event of loss or left behind ski pass.
Pri kúpe viacdenných skipasov, ktorých platnosť prechádza cez 2 časti lyžiarskej sezóny
sa nevypočítava zmiešaná cena skipasu, platí cena v deň nákupu skipasu!
When purchasing a multi-day ski pass, the validity of which covers 2 parts of the ski
season, the price is not calculated as a mixed ski pass but as the price on the date the ski
pass is purchased!
POZOR!: Pre náhradu cestovného po úraze je potrebné predložiť potvrdenku od lekára
alebo ošetrovateľa HZS. Vrátená čiastka zodpovedá obdobiu od momentu úrazu po koniec
platnosti daného skipasu. Peňažná náhrada sa pri použitých lyžiarskych lístkoch 2 a 4hodinových neposkytuje.
ATTENTION!: It is necessary to submit the relevant medical report from the doctor or from
the Mountain Rescue personnel to receive a refund on your ticket. The refund will equal
the amount from the time of the injury to the end of validity of the relevant ski pass.
Monetary refunds are not paid on 2 and 4-hour ski passes.
V období „Jarná lyžovačka“ sú všetky viacdňové skipasy platné v ľubovoľné dni, t.j. nie je
nutné ich využiť v dni po sebe nasledujúce.
During “Spring skiing”, multi day ski passes are valid on any days, i.e. it is not necessary to
use the ticket on consecutive days.
Všetky skipasy sú vydávané na čipové karty (platí sa záloha 2 €). Čipové karty je
možné po skončení lyžovačky vrátiť počas otváracích hodín v pokladniach strediska alebo
v automate na čipové karty umiestnenom pri pokladniach. Záloha za čipovú kartu bude
vrátená len za NEPORUŠENÉ a plne FUNKČNÉ čipové karty!!!
All ski passes are issued as a chip cards (paid deposit € 2). Chip cards can
be returned after skiing during opening hours at the cash box or the machine. Deposit will
be returned only on UNDAMAGED and fully FUNCTIONAL smart card!
Čipovú kartu - skipas - noste na ľavej strane, najlepšie vo vrecku na vetrovke na to
určenom a na požiadanie obsluhy dopravných zariadení v stredisku sa ňou preukážte!
Vyvarujte sa umiestneniu čipovej karty v bezprostrednej blízkosti mobilného telefónu (hrozí
vymazanie nakódovaného typu lístka bez nároku na opätovné bezplatné dobitie!) Čipovú
kartu pri prechode cez turniket nie je potrebné z vrecka vyberať.
Cestovné sa nevracia pri zlom počasí, strate, poškodení, nemoci, výpadku elektrickej
energie a odstavení zariadenia. Pri zistenom zneužití môže byť skipas odobratý. V cene
prepravného nie je zahrnuté poistenie.
POZOR od 16:30 do 8:30 sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä
navijákových s rozvinutým lanom!
Keycard – ski pass – wear it on your left side, even better in a jacket pocket, so it can be
easily shown upon demand to our operating personnel. It is not advised to have your chip
card near a mobile phone (the coded ski pass type can easily be erased and there is no
right to the repeat free of charge reloading of info). It is not necessary to take out the ski
pass when going through the turnstile
No refund in case of bad weather, lost, damage, sickness, electricity blackout and put
aside arrangement. In case of misusage the skipass can be taken. There is no insurance
included in the skipass.
WARNING from 4:30 p.m. to 8:30 a.m. the SKI SLOPES are CLOSED!
There is the risk of injury from snow cannon cables and from the machines preparing the
slopes mainly when they have to use cables to move up and down the slopes!
The operator has the right to change prices and operation times of lifts.
ZĽAVY:
DISCOUNTS:
Deti do 6 rokov v sprievode dospelej osoby zadarmo.
Children up to the age 6 are free when accompanied by adults.
Detský skipas platí pre deti do 12 rokov, držiteľov preukazov Euro26,Go26,ISIC,ITIC len
na celodenný skipas.
Children skipass is valid for children up to the age of 12, the Euro26, ISIC and ITIC card
holders only for one day skipass.
Seniorský skipas platí pre osoby muži nad 60 rokov, ženy nad 55 rokov a držiteľov
preukazov ZŤP a ZŤPS.
Senior skipass is valid for persons man over 60, women over 55 years and ZŤP, ZŤPS
card owners.
Juniorský skipass platí pre osoby do 18 rokov.
Junior skipass is valid for persons till 18 years.
Pri kúpe skipasov v detskej tarife alebo v tarife junior resp.senior je potrebné preukázať sa
bez vyzvania vek kartou poistenca, občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným
preukazom totožnosti . Prosíme o dodržiavanie tohto pravidla, nakoľko pracovníci
pokladne nemôžu urobiť žiadne výnimky.
When purchasing a children’s tariff ski pass either a valid health ID, personal ID, passport
or other form of identification must be produced without asking. Please adhere to these
regulations because cash desk personnel cannot make any exceptions to them.
Group discounts
Skupinová zľava. Za skupinu sa považuje skupina min. 30 osôb. Pri kúpe rovnakého
druhu skipasu sa poskytuje zľava 10%. Vyžaduje sa menný zoznam, pečiatka, podpis.
Skupinové lístky kupuje a platí jedna osoba (vedúci skupiny).
A group is understood to be at least 30 persons. When purchasing identical tickets we offer
10% discount. We require a list of names, stamped and signed. The skipasses for group
are bought by one person.
Ostatné zľavy sú možné po dohovore s vedúcim strediska.
The other discounts must be agreed only with manager of ski resort.
Zľava pre ubytovaných hostí – Liptov Region Card
Discount for guests with paid for accommodation - Liptov Region Card
Skipas LRC pobyt.balík 3 dni 20% zľava resp.6 dní zľava 30% platí pre hostí (držiteľov
Liptov Region Card) zmluvných ubytovacích zariadení, pre výpočet zľavy je rozhodujúca
cena 1-dňového skipasu x 3 resp.6 dní. Pri pobytoch do 25.12.2014 sa 6-dňové skipasy
nepredávajú.
Discounts are given only on 3 day 20% and 6 day 30% ski passes. Discounts on these
two types of ski pass are offered to holders of “Liptov Region Card” which the holder
receives from contract partner accommodation facilities. The discount is calculated from
the price of 1-day skipass x 3 or 6 days. Until 2014 Dec 25th 6-day ski passes are not sold.
Fixná zľava – Liptov Region Card
Fix discount - Liptov Region Card
Skipas LRC 5% zľava na viacdňové skipasy. V období do 25.12.2014 sa 4 a viacdňové
skipasy nepredávajú.
V prípade zneužitia zľavneného lístka si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na jeho
odobratie bez nároku na odškodnenie!
Skipass LRC 5% discount for multi-day skipasses. Until 2014 Dec 25th 4-day and more
day ski passes are not sold.
In the event of a discounted ski pass being misused the operator is authorised to
confiscate the ticket!
Zľavy sa NEKUMULUJÚ!
Discounts DO NOT ACCUMULATE!
Download

ZIMA 2014/2015 - Malinô Brdo ski & bike park, Ružomberok