INFOLETTER Arca Capital CEE
září 2014
Základní informace
Vznik fondu: 2008
Měna: CZK
Základní kapitál při založení: 50 000 000 CZK
Základní kapitál k 31. 1. 2014: 292 000 000 CZK
Objem majetku fondu (NAV) k 31. 7. 2014:
360,1 mil. CZK (neauditováno)
Charakter fondu: fond kvalifikovaných investorů
Správce fondu: Arca Capital CEE (samosprávný
fond)
Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic,
a.s.
Auditor fondu: KPMG Česká republika
Fond podléhá regulaci a dohledu ze strany ČNB
Splatnost emise dluhopisů
30. 9. 2014 je splatná první korunová emise
dluhopisů vydaná v roce 2011. Jedná se o Dluhopis
Arca Acquisition Capital 2011-2014, 7,0 %, ISIN: CZ
0003501777. Tento dluhopis byl vydán v
zaknihované podobě a s nominální hodnotou
jednoho dluhopisu 100 000,- Kč. V letech 2012 a
2013, vždy k 30.9. příslušného roku, probíhala
v souladu s emisními podmínkami dluhopisů
výplata ročních kupónů, ve výši 7% p.a. Tento
výnos ještě podléhal srážkové dani ve výši 15%,
takže čistý roční výnos představoval 5,95%.
Aktuální nabídka dluhopisů
Vzhledem k velkému zájmu investorů o privátní
emise dluhopisů Arca Capital, vydávaných
prostřednictvím společnosti Arca Acquisition
Capital, a.s. (100% dceřinou společností našeho
fondu Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond,
a.s.) jsme investorům nabídli několik dalších
nových emisí dluhopisů a i v současnosti je v naší
nabídce investičních instrumentů Dluhopis Arca
Acquisition Capital II. 2014-2017, 5,0 %, ISIN:
CZ0003511552. Úpis této emise dluhopisů právě
probíhá a do 30. 9. 2014 je možné tyto dluhopisy
upisovat pouze za nominální hodnotu, bez tzv.
AÚV (alikvotní úrokový výnos). Po tomto datu se k
ceně dluhopisů připočítává narostlý úrok (AÚV),
který se každým dnem zvyšuje.
Možnosti reinvestování
Protože řada investorů první emise dluhopisů
projevuje zájem o současnou emisi, rozhodli jsme
se umožnit jim reinvestovat jistinu dluhopisů,
která bude splacena 30. 9. 2014, do nové emise
dluhopisů a to tak, abychom minimalizovali
transakční náklady a samotnou reinvestici jistiny,
případně i výnosu, z administrativního hlediska
maximálně zjednodušili.
Investor, který se rozhodne splácenou jistinu
reinvestovat, podepíše a doručí emitentovi v
termínu do středy 25. 9. 2014 “Platební instrukci”
s pokynem na zaslání splácené jistiny na účet
emitenta (Arca Acquisition Capital, a.s.). Vzor
“Platební instrukce” je k dispozici na vyžádání v
sídle emitenta a můžeme jej zaslat i v elektronické
podobě. Investor bude mít možnost reinvestovat
buď pouze jistinu dluhopisů a kupónovou platbu si
nechat vyplatit, případně může požádat o
reinvestici jistiny i kupónového výnosu. V
“Platební
instrukci”
je
možnost
požádat o reinvestici jistiny včetně výnosu
(kupónu) dluhopisů uvedena. Investor má
samozřejmě i možnost navýšení stávající investice
nad úroveň splacené jistiny. Připomínám, že je
vždy potřeba vyplnit a zaslat i “Objednávku úpisu”
nové emise dluhopisů.
Vývoj úrokových sazeb na trhu
Letos Evropská centrální banka oznámila snížení
úrokové sazby na nové rekordní minimum 0,05 %.
Chce tím podpořit ekonomiku a zabránit deflaci.
Šéf centrální banky Mario Draghi oznámil nová
opatření na podporu ekonomiky eurozóny. ECB
tedy začne nakupovat od bank zajištěné cenné
papíry. Přebytek likvidity na trhu tuto situaci dále
prohlubuje.
Současný výnos našich dluhopisů s tříletou
splatností, stanovený na 5% p.a. představuje
vysoce atraktivní nabídku, zvláště s ohledem na
možné další snížení úrokových sazeb na trhu.
Podrobné informace o investičním fondu, včetně
statutu a stanov fondu, je možno získat na
následujících kontaktních spojeních:
Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
Doudlebská 1699/5
140 00 Praha 4
Česká republika
Telefon: +420 224 231 813
E-mail: [email protected]
www.arcacapitalcee.com
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Makovec
http://makovecpavel.blog.idnes.cz/
Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační
charakter a nepředstavují žádnou konkrétní investiční
nabídku. Příjemci investičních doporučení vydaných
společností Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
doporučujeme, vedle informací poskytovaných touto
společností, použití i dalších zdrojů informací.
Download

INFOLETTER Arca Capital CEE září 2014 Splatnost emise