Starland Holding a.s.
so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 35 683 015
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka číslo: 1007/B
__________________________________________________________________________________
V Bratislave dňa 20.07.2011
VEC: Splnenie oznamovacej povinnosti
Spoločnosť Starland Holding a.s., so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 35
683 015, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
číslo: 1007/B, ako emitent cenných papierov – akcií (ďalej ako „Emitent“) kótovaných na
regulovanom voľnom trhu burzy cenných papierov – Burza cenných papierov v Bratislave,
a.s. (ďalej ako „BCPB“), ISIN: SK1120005113, oznamuje BCPB v zmysle zákona č.
429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení (ďalej ako „ZBCP“) a v zmysle
Burzových pravidiel (ďalej ako „BP“) (predovšetkým v zmysle článku 5, ods. 5.14 BP
a článku 6 ods. 6.2 BP) nasledovné regulované informácie:
Dňa 30.06.2011 jediný akcionár Emitenta, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu BCPB a sú s nimi spojené hlasovacie práva – spoločnosť NIAGA
EQUITY LIMITED, sídlo: Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st Floor, Flat 102,
P.C. 2082 Nikózia, Cyprus, registrovaný v Ministry of Commerce, Industry and
Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver Nicosia, reg. č.:
HE 285 146, prijal Rozhodnutie jediného akcionára Emitenta pri výkone pôsobnosti
valného zhromaždenia Emitenta vo forme notárskej zápisnice (príloha č. 1), v zmysle
ktorého sa prijali a schválili nasledovné uznesenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
prerokovanie a schválenie výročnej správy predstavenstva o výsledkoch
hospodárenia, výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku za rok 2010
oboznámenie sa so správou audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k
31.12.2010 a k výročnej správe za rok 2010
oboznámenie sa so správou dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej
účtovnej závierky za rok 2010
schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010 a schválenie
vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2010
oboznámenie sa s informáciou predstavenstva o koncepcii rozvoja Emitenta na rok
2011
schválenie zvýšenia základného imania Emitenta o 143.361.200,- EUR (slovom: sto
štyridsať tri miliónov tristo šesťdesiat jeden tisíc dvesto Euro) upísaním nových
akcií v počte 1.433.612 kusov (slovom: jeden milión štyristo tridsaťtri tisíc šesťsto
dvanásť kusov), kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa, s menovitou
hodnotou jednej akcie 100,- EUR (slovom: sto Euro), ktoré budú splatené
peňažnými vkladmi s emisným kurzom 100,- EUR (slovom: sto Euro) za jednu
akciu
schválenie zmeny stanov
Emitent zároveň oznamuje, že predmetné regulované informácie – rozhodnutie jediného
akcionára bolo zverejnené spôsobom podľa § 47 ods. 4 písm. a) na internetovej stránke
emitenta www.starlandholding.sk, a spôsobom podľa § 47 ods. 5, teda iným vhodným
spôsobom na úradnej tabuli v sídle spoločnosti; všetko podľa ZBCP dňa 01.07.2011.
S pozdravom
Ing. Štefan Kráľ
predseda predstavenstva
Starland Holding a.s.
Ing. Ján Kráľ
člen predstavenstva
Starland Holding a.s.
Príloha – Rozhodnutie jediného akcionára Emitenta zo dňa 30.06.2011
Download

20.07.2011 Rozhodnutie jedineho akcionara