INVESTÍCIA DO ZMENIEK PRIVATE EQUITY SKUPINY SKYSIDE ǀ LIMITOVANÁ INVESTIČNÁ PONUKA SKYSIDE, PLATNÁ DO 31. AUGUSTA 2014
Investícia do zmeniek private equity
skupiny SKYSIDE
LIMITOVANÁ INVESTIČNÁ PONUKA SKYSIDE, PLATNÁ DO 31. AUGUSTA 2014
1.
2.
3.
4.
Naša filozofia
Rozvojový plán spoločnosti PKP DRINK s.r.o., člena skupiny SKYSIDE
Profil spoločnosti PKP DRINK s.r.o.
Rozvoj areálu spoločnosti TOP PELET s.r.o. využitím tepla z kombinovanej výroby elektrickej energie
a tepla spoločnosti TOP PELET s.r.o. projektu NOVA ENERGIA člen skupiny SKYSIDE
5. Profil energetického segmentu SKYSIDE
6. Rozvojový plán administratívno - rezidenčného komplexu ALŽBETINA, projektu SKYSIDE reality
7. Rozvojový plán assetu SKYSIDE, polyfunkčného objektu na ulici Bencúrova-Kmeťova-Thurzova
v Košiciach
8. Profil realitného segmentu SKYSIDE
9. Profil podnikateľskej skupiny SKYSIDE
10. Kontakt
www.skyside.eu
INVESTÍCIA DO ZMENIEK PRIVATE EQUITY SKUPINY SKYSIDE ǀ LIMITOVANÁ INVESTIČNÁ PONUKA SKYSIDE, PLATNÁ DO 31. AUGUSTA 2014
Naša filozofia
V skupine SKYSIDE investujeme do perspektívnych projektov v odvetviach obnoviteľných energií,
rýchloobrátkového tovaru a realít. V ére klesajúcich výnosov z vkladov v bankách vytvárame alternatívne
investičné príležitosti pre privátnych, ale aj korporátnych investorov. Môžu sa tak na priamo podieľať na výnosoch
z našich projektov. Našou ambíciou je ponúknuť kvalitný komplementárny produkt obmedzenej skupine
slovenských, ale aj zahraničných investorov, ktorí chcú zhodnocovať časť svojich financií prostredníctvom
investícií do cenných papierov naviazaných na reálne, hmatateľné aktíva v regióne Strednej Európy. Našu filozofiu
sme vniesli v roku 2011 aj do našich finančných produktov, ktoré predstavujú investičnú príležitosť pre limitovanú
skupinu investorov.
Aktuálne vydané zmenky skupiny SKYSIDE sú viazané na 4rozvojové projekty v skupine SKYSIDE. Naša dôvera v
tieto projekty je vyjadrená aj tým, že vzhľadom na ich predpokladaný výnos ponúkame investorom na našom
kapitálovom trhu vysoko konkurencieschopný produkt s ročným výnosom v závislosti od doby splatnosti zmenky
aj niekoľkonásobne prevyšujúcim výnosy na bankových depozitoch.
Hlavné investičné zámery v našich vybraných projektoch sú:
segment FMCG
v prípade spoločnosti PKP DRINK s.r.o. posilníme svoju pozíciu na domácom trhu
v sortimente výrobkov v baleniach 0,04l, 0,1l, 0,2l a budeme realizovať úplnú
rekonštrukciu a modernizáciu závodu za účelom zvýšenia kapacity spoločnosti a
za účelom rozšírenia produktovej rady o výrobky v baleniach 0,5l, 0,7l pod
názvom: ,,Modernizácia výrobného závodu na výrobu liehu a spracovanie liehu
ako liehovar na pálenie ovocia“
segment energetika
v prípade spoločnosti TOP PELET s.r.o. zabezpečíme rozvoj areálu spoločnosti
využitím tepla z kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla spoločnosti TOP
PELET s.r.o. prostredníctvom výstavby sušiarenských kapacít na rezivo a drevené
obaly, výroby sušeného palivového dreva a agropeliet a rovnako výstavbou
rozvodov tepla z centralizovaného zdroju tepla TOP PELET
segment reality
v prípade realitného projektu ALŽBETINA v Košiciach, vytvoríme v priestoroch
meštianskeho domu, kultúrnej pamiatky situovanej priamo v centre mesta Košice,
administratívno – rezidenčný komplex vysokého štandardu s priestormi a bytmi
na prenájom a predaj
v prípade realitného projektu polyfunkčného objektu na ulici BencúrovaKmeťova-Thurzova v Košiciach, vytvoríme administratívne priestory pre prenájom
lokalizované na hranici ochranného pásma mestskej pamiatkovej rezervácie
mesta Košice – na území bývalého „záhradného mesta“
www.skyside.eu
INVESTÍCIA DO ZMENIEK PRIVATE EQUITY SKUPINY SKYSIDE ǀ LIMITOVANÁ INVESTIČNÁ PONUKA SKYSIDE, PLATNÁ DO 31. AUGUSTA 2014
Segment FMCG
Rozvojový plán spoločnosti PKP DRINK s.r.o., člena skupiny SKYSIDE
Stratégiou spoločnosti PKP DRINK s.r.o. je posilniť svoju pozíciu na domácom trhu v sortimente výrobkov v
baleniach 0,04l, 0,1l, 0,2l. V súčasnosti prebiehajú viaceré rokovania a nedávno spoločnosť podpísala kontrakt so
známou slovenskou obchodnou sieťou, ktorá zastrešuje 8 nezávislých veľkoobchodov s 234 predajnými miestami.
Objem kontraktu je garantovaný na minimálne 1,2 mil. ks 0,04l „panákov“ ročne pri 4 príchutiach (historické
objemy siete to potvrdzujú), v prípade úspešnej spolupráce deklarácia rozšírenia o ďalšie príchute ako aj možnosť
začať pre sieť s produkciou 0,1l a 0,2l liehovín plnených do plastových obalov ako aj zaujímavých vyšších objemov
v skle (využitie novej linky). Z pohľadu možného exportu – exportné aktivity sú smerované predovšetkým na český
trh, kde sú rozpracované veľkoobchody – PNS ( min. 3 000 odberných miest), JIP a nezávislá „ vietnamská“ sieť o
veľkosti cca 3 000 odberných miest. Zároveň už niekoľko mesiacov prebiehajú skúšobné dodávky pre odberateľ
z Anglicka s prestupom aj na poľský trh. Spoločnosť pre napĺňanie tejto stratégie potrebuje prevádzkové zdroje
na nákup vstupov – liehu, aróm, cukru, obalov ako aj zdroje na krytie spotrebnej dane, ktorá je garantovaná
štátom. Priebežným financovaním výroby a zabezpečením stabilného finančného toku pre spoločnosť PKP DRINK
s.r.o. a kompletným využitím technológie je spoločnosť schopná dosahovať 20% prevádzkovej marže čo
zabezpečuje pre investorov do zmeniek dostatočný priestor na zhodnocovanie ich zdrojov.
V roku 2014-2015 plánuje spoločnosť PKP DRINK s.r.o. úplnú rekonštrukciu a modernizáciu závodu za účelom
zvýšenia kapacity spoločnosti a za účelom rozšírenia produktovej rady o výrobky v baleniach 0,5l, 0,7l pod
názvom: ,,Modernizácia výrobného závodu na výrobu liehu a spracovanie liehu ako liehovar na pálenie ovocia“.
Daná investícia bude zahŕňať výstavbu a rekonštrukciu jestvujúcich objektov, skladov, prístupových ciest
výstavbu výrobnej haly na nové technológie, obstaranie technológie na pálenie ovocia – ovocný liehovar,
obstaranie technológia na skladovanie a distribúciu liehu v rámci areálu, sklad liehu. Investícia do plniacej linky
pre výrobu alkoholických nápojov bude určená na plnoautomatické plnenie sklenených fliaš (0,5l a 0,7l )
prémiovej, strednej a konzumnej triedy rôzneho sortimentu výrobkov. Investícia do informačných
a komunikačných technológií. Investície do objektu pre colný úrad (stála colná služba). Realizácia vykurovania na
báze OZE – kotol na kukuričné peletky. Odhadované projektové náklady sú vo výške 2,8 mil. EUR, ktoré plánujeme
financovať z emisie zmeniek investičnej spoločnosti SKYSIDE a tiež formou nenávratných finančných prostriedkov
z európskej únie o ktoré sa bude spoločnosť uchádzať.
Investovaním do spoločnosti PKP DRINK s.r.o. vzniká investorom do zmeniek SKYSIDE príležitosť spolupodieľať sa
na rozvojovom pláne spoločnosti PKP DRINK, s.r.o., a zhodnotiť investované prostriedky cez obchodné úspechy
obnoveného a kapacitne rozšíreného závodu spoločnosti vo Vyšnej Pokorádzy okrese Rimavská Sobota.
Profil spoločnosti PKP DRINK s.r.o.
Likérka PKP drink, s.r.o. bola založená v roku 2004 a v súčasnosti sa zaoberá výrobou alkoholických nápojov v
spotrebiteľskom balení určených na predaj konečnému spotrebiteľovi. Spoločnosť vyrába alkoholické nápoje v
nasledovných baleniach: 0,04l pod značkou Gemerská a 0,1l, 0,2l pod značkou GoFLASK. Alkoholické nápoje
vyrábané v spoločnosti sú charakterizované ako destiláty a liehoviny. Výrobná prevádzka sa nachádza vo Vyšnej
Pokorádzy pri Rimavskej Sobote.
www.skyside.eu
INVESTÍCIA DO ZMENIEK PRIVATE EQUITY SKUPINY SKYSIDE ǀ LIMITOVANÁ INVESTIČNÁ PONUKA SKYSIDE, PLATNÁ DO 31. AUGUSTA 2014
Segment energetika
Rozvoj areálu spoločnosti TOP PELET s.r.o. využitím tepla z kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla
spoločnosti TOP PELET s.r.o. projektu NOVA ENERGIA člen skupiny SKYSIDE
Projekt kombinovanej výroby elektrickej energie tepla spoločnosti TOP PELET s.r.o. projekt spoločnosti NOVA
ENERGIA člen skupiny SKYSIDE zavŕši v roku 2014 prvý rok svojho fungovania. Projekt do februára 2014 vyrobil
a predal 5 000 MWh elektrickej energie a vyrobil takmer 82 000 GJ tepla čím potvrdil predpoklady finančného
plánu a plní stanovené parametre pre financujúcu banku a investorov. Potenciál pre rast ziskovosti a výnosnosti
projektu zabezpečí pre TOP PELET vyšší podiel využitia tepla z kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla.
Vyrobené teplo už v súčasnosti využívame v sušiarenských zariadeniach s celkovou potrebou tepla 25 000 GJ
ročne. Ďalší rozvoj využitia tepla plánujeme s realizáciou nasledovných projektov:




Výstavba sušiarenských kapacít na rezivo a drevené obaly
Výroba sušeného palivového dreva
Výroba agropeliet
Výstavba rozvodov tepla z centralizovaného zdroju tepla TOP PELET.
Celková požadovaná výška investície pre tieto zámery je vo výške 2.8 mil. EUR kde v súčasnosti máme
zabezpečené zdroje z podporných programov európskej únie vo výške takmer 900 tisíc EUR čo prispeje ku
konkurencieschopnosti jednotlivých projektov a zvýšenej návratnosti investície. Realizáciou týchto aktivít
prispejeme k rastu odberu tepla vo výške takmer 75 000 GJ ročne čím naplníme celkovú kapacitu výroby tepla vo
výške 100 000 GJ ročne. SKYSIDE ponúka investorom do zmeniek príležitosť spolupodieľať sa na projektoch, ktoré
svojou povahou majú ekonomický základ a majú zabezpečenú návratnosť cez dlhodobé obchodné zmluvy na
jednotlivé komodity, ktoré vytvárajú. Ďalším prínosom pre investora je zhodnocovanie primárnej investície
spoločnosti TOP PELET s.r.o. cez predaj tepla, ktorý má vplyv na rast hodnoty spoločnosti. Týmto si TOP PELET
zabezpečí stabilný výnos pre NOVA ENERGIA – člen skupiny SKYSIDE a zvyšuje svoju hodnotu pre možný exit
projektu t.j. jeho odpredaj do energetického fondu za plánovanú hodnotu vlastných zdrojov vo výške 4 mil. EUR.
Profil energetického segmentu SKYSIDE
Spoločnosť NOVA ENERGIA a.s. a spoločnosť TOP PELET s.r.o. realizujúca projekt kombinovanej výroby elektrickej
energie a tepla a pridružených investícií v rámci areálu spoločnosti TOP PELET s.r.o. patria do energetického
segmentu skupiny SKYSIDE. Energetický segment zastúpený spoločnosťou NOVA ENERGIA a.s. má za sebou
viacero úspešných realizácií podobného zamerania výstavba 14,2 MW fotovoltaických elektrárni na Slovensku
z toho úspešný exit z projektu pri 13,2 MWp a výstavba a úspešný exit pri 8 MW fotovoltaických elektrárni
v Bulharsku. Viacej informácií na http://www.skyside.eu/energetika .
www.skyside.eu
INVESTÍCIA DO ZMENIEK PRIVATE EQUITY SKUPINY SKYSIDE ǀ LIMITOVANÁ INVESTIČNÁ PONUKA SKYSIDE, PLATNÁ DO 31. AUGUSTA 2014
Segment reality
Rozvojový plán administratívno – rezidenčného komplexu ALŽBETINA, projektu SKYSIDE reality
Budova meštianskeho domu, kultúrnej pamiatky v centre Košíc bude počas najbližších mesiacov v rekonštrukcii.
Jej realizátorom bude spoločnosť Alžbetina s.r.o. Komplex po rekonštrukcii ponúkne v rámci 4 podlažnej budovy
priestory na prenájom ako aj 4 mezonetové byty určené na predaj. Budú tu kancelárske priestory, reštaurácia,
vinotéka, wellness a lekáreň. Projekcia výnosov administratívno – rezidenčného komplexu ALŽBETINA sa bude
skladať z príjmov za predaj bytov a dlhodobý prenájom priestorov, prípadne z výnosov z predaja budovy
realitnému fondu. SKYSIDE ponúka investorom do zmeniek príležitosť spolupodieľať sa na projekte
administratívno - rezidenčného komplexu ALŽBETINA, a zhodnotiť svoje prostriedky cez predaj resp. prenájom
exkluzívnych priestorov v historickom centre Košíc.
Rozvojový plán assetu SKYSIDE, polyfunkčného objektu na ulici Bencúrova-Kmeťova-Thurzova v Košiciach
Nehnuteľnosti pozostávajú zo súboru navzájom prepojených podnikateľských jedno- až dvojpodlažných objektov
prevádzkovo - administratívnej funkcie. Nehnuteľnosti sú situované na hranici ochranného pásma mestskej
pamiatkovej rezervácie mesta Košice – na území bývalého „záhradného mesta“. Vlastník nehnuteľnosti,
spoločnosť J&J stav s.r.o. nedávno zahájila proces rekonštrukcie celého objektu, za účelom dosiahnutia
maximalizácie možného výnosu z projektu. V priebehu niekoľkých mesiacov vzniknú nové administratívne
priestory, ako aj ďalšie priestory iného charakteru určené na prenájom.
Projekcia výnosov tohto projektu vychádza z prognózy dlhodobého prenájmu celého objektu jednému subjektu,
pričom uvedený projekt je v rámci výnosovej stránky v súčasnosti už zmluvne zastrešený. Ďalší možný exit
projektu predstavuje jeho odpredaj do realitného fondu. Vzhľadom na benefity, ktoré projekt ponúka, bol
zaradený do investičnej ponuky zmenkového programu skupiny SKYSIDE PRIVATE EQUITY.
Profil realitného segmentu SKYSIDE
Spoločnosť Alžbetina s.r.o., realizujúca projekt administratívno-rezidenčného charakteru ako aj spoločnosť J&J
stav s.r.o., realizujúca projekt polyfunkčného objektu na Bencúrovej ulici, patria do realitného segmentu skupiny
SKYSIDE. Segment nehnuteľností v rámci skupiny okrem spoločnosti Alžbetina s.r.o. a J&J stav s.r.o. reprezentujú
spoločnosti Ramon s.r.o., Structura s.r.o. a SKY Reality s.r.o. Tieto spoločnosti patriace do portfólia skupiny
SKYSIDE reprezentujú Penzión Kukučka v Štrbe, ktorý je aktuálne v prevádzke a pred rekonštrukciou
a dobudovaním wellness centra a Hotel SEMAFOR v Štrbe pred rozsiahlou rekonštrukciou, ako aj developerský
zámer v Trnave. Viac informácii na www.skyside.eu/reality
www.skyside.eu
INVESTÍCIA DO ZMENIEK PRIVATE EQUITY SKUPINY SKYSIDE ǀ LIMITOVANÁ INVESTIČNÁ PONUKA SKYSIDE, PLATNÁ DO 31. AUGUSTA 2014
Profil podnikateľskej skupiny SKYSIDE
Skupina SKYSIDE na Slovensku úspešne podniká už viac ako 10 rokov a dynamicky rozvíja svoju činnosť vo
viacerých oblastiach hospodárstva. Je investične aktívna najmä v energetike, v realitnom developmente v oblasti
rýchloobrátkového tovaru (FMCG), ktoré ponúkajú investičnú príležitosť a možnosť vytvárania dlhodobo stabilnej
trhovej pozície v jednotlivých segmentoch. Skupina SKYSIDE má v súčasnosti prostredníctvom svojich dcérskych
spoločností tím viac ako 250 spolupracovníkov, profesionálov v oblastiach financií, energetiky, stavebníctva,
potravinárstva, realít a logistiky. Svoju činnosť organizuje prostredníctvom svojich pobočiek v Bratislave, v
Košiciach, v Prahe, v Amsterdame a v Sofii. Skupina SKYSIDE, rešpektuje zásady spoločensky zodpovedného
podnikania, je aktívna aj v projektoch zameraných na podporu talentovanej mládeže v oblastiach športu, či
kultúry a prihliada na to, aby projekty riadené skupinou nemali negatívny dopad na životné prostredie.
Kontakt
SKYSIDE private equity,
AUPARK TOWER, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
email: [email protected]
web: www.skyside.eu
www.skyside.eu
Download

Investícia do zmeniek private equity skupiny