Opis cenných papierov
Hypotekárne záložné listy OTP Banky Slovensko, a.s. XXI.
10 000 000 EUR
ISIN SK4120007253 , séria 01
Dátum vyhotovenia tohto opisu cenných papierov je
10. máj 2010
OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava
Obsah:
str.
I.
Rizikové faktory
3
II.
Ostatné informačné položky
4
1.
Zodpovedné osoby
4
2.
Rizikové faktory
7
3.
Kľúčové informácie
7
4.
Informácie týkajúce sa cenných papierov,
ktoré majú byť ponúkané
7
5.
Podmienky ponuky
10
6.
Prijatie na obchodovanie a dohody o obchodovaní
12
7.
Dodatočné informácie
12
V tomto dokumente znamená EUR,eur,€ alebo euro zákonnú menu Slovenskej republiky od 1. januára 2009 a Sk alebo SKK zákonnú menu
Slovenskej republiky do 31. decembra 2008.
2
I.
Rizikové faktory
Vstupom do eurozóny pokleslo medzinárodné politické a ekonomické riziko Slovenskej republiky. Po
obnovení pozitívneho medzikvartálneho rastu v druhej polovici roku 2009 sa hospodárska aktivita
zvyšovala aj na začiatku roka 2010. K obnoveniu rastu prispeli podporné opatrenia menovej politiky ECB,
ako aj vyššia spotrebiteľská a podnikateľská dôvera. Napriek tomu pretrváva vysoká miera neistoty v
súvislosti s udržateľnosťou budúceho hospodárskeho rastu.
V roku 2009 došlo k medziročnému poklesu HDP v stálych cenách o 4,7 %. Miera evidovanej
nezamestnanosti má naďalej vzrastajúcu tendenciu a v mesiaci február 2010 podľa Štatistického úradu SR
dosiahla 13,0%.
Okrem ekonomických a politických rizík, vyplývajúcich z doterajšieho vývoja ekonomiky Slovenska a z
predpokladov jej budúceho vývoja, je emitent pri svojej podnikateľskej činnosti vystavený aj ďalším
rizikovým faktorom a to predovšetkým:
•
•
•
•
rizikám kreditného charakteru:
- priame kreditné riziko
- riziko obchodného partnera.
- reziduálne riziko (riziko zaistenia)
- riziko vysporiadania
- riziko krajiny
- riziko koncentrácie a majetkovej angažovanosti
trhovým rizikám:
- devízové riziko
- úrokové riziko
- riziko kapitálových nástrojov
operačným rizikám,
riziku likvidity.
Na minimalizáciu týchto rizík uplatňuje emitent rôzne interné opatrenia a kontrolné mechanizmy. Činnosť
banky v tejto oblasti je aj predmetom dohľadu Národnej banky Slovenska, pričom emitent musí
dodržiavať pravidlá týkajúce sa kapitálovej primeranosti a obozretného podnikania.
Emisia HZL je štandardnou emisiou dlhových cenných papierov, vo forme zaknihovaných cenných
papierov, bez vloženej derivátovej zložky. Potenciálni investori by mali pred uskutočnením investičného
rozhodnutia zvážiť všetky riziká spolu s informáciami uvedenými v prospekte cenných papierov.
Súčasnú situáciu na kapitálovom trhu SR charakterizuje pretrvávajúca nízka likvidita trhu a emitent
nemôže dať záruku, že s dlhopismi sa bude aktívne obchodovať.
Z aktuálneho stavu na finančnom trhu, ako aj stavu v Slovenskej republike ako celku, sú zrejmé možné
riziká, ktoré by mohli byť podstatné pre cenné papiere a posúdenie trhových rizík s nimi spojených, avšak
emitent nevie posúdiť vplyv ani intenzitu vplyvu týchto rizík. Emitent nemôže dať žiadnu záruku, že
okrem uvedeného rizika sa nevyskytnú aj iné faktory, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na cenné
papiere.
Zdroj číselných údajov HDP a nezamestnanosť: Štatistický úrad SR
3
II.
Ostatné informačné položky,
vypracované podľa Prílohy V. NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 809/2004
Minimálne požiadavky na zverejnenie informácií pre oznámenie o cenných papieroch v súvislosti
s dlhovými cennými papiermi
(Dlhové cenné papiere s jednotkovou nominálnou hodnotou nižšou ako 50 000 EUR)
1. Zodpovedné osoby
1.1.
Osoby zodpovedné za informácie uvedené v opise cenných papierov
Ako štatutárni zástupcovia OTP Banky Slovensko, a.s. (ďalej len "OTP", "banka" alebo "emitent"), nesú
zodpovednosť za informácie obsiahnuté v tomto opise cenných papierov ako aj v celom prospekte
cenných papierov, ktorý sa skladá z registračného dokumentu zo dňa 10.5.2010, tohto opisu cenných
papierov a zo súhrnného dokumentu zo dňa 10.5.2010:
Ing. Zita Zemková
predsedníčka predstavenstva OTP Banka Slovensko, a.s.
Ing. Radovan Jenis
člen predstavenstva OTP Banka Slovensko, a.s.
Opis cenných papierov vypracovali z podkladov príslušných odborných útvarov ústredia banky zamestnanci OTP,
divízie 2. Finance & Treasury a zodpovednosť za správnosť údajov v ňom uvedených nesú:
Ing. Martin Vanovčan
OTP Banka Slovensko, a.s.
riaditeľ odboru kreditných rizík
Štúrova 5, 813 54 Bratislava
zodpovedá za správnosť údajov uvedených v kapitole I. a v bode 2 kapitoly II. ,
Ing. Miroslav Kozák
OTP Banka Slovensko, a.s.
vedúci sam.odd.trhových a operačných rizík
Štúrova 5, 813 54 Bratislava
zodpovedá za správnosť údajov uvedených v kapitole I. a v bode 2 kapitole II.,
Ing., Mgr. Attila Angyal
OTP Banka Slovensko, a.s.
vedúci oddelenia metodiky účtovníctva a daní
Štúrova 5, 813 54 Bratislava
zodpovedá sa správnosť údajov uvedených v kapitole II v bode 4.14.
Ing. Rastislav Matejsko
OTP Banka Slovensko, a.s.
vedúci oddelenia controllingu a ALM
Štúrova 5, 813 54 Bratislava
zodpovedá za správnosť údajov uvedených v kapitole II. v bode 7.5.,
Ing. Jaroslav Hora
OTP Banka Slovensko, a.s.
riaditeľ odboru Treasury
Štúrova 5, 813 54 Bratislava
zodpovedá za správnosť údajov uvedených v bode 3. až 7. (okrem bodu 4.14. a 7.5) v kapitole II a v ostatných
častiach opisu cenných papierov.
4
1.2
Vyhlásenia osôb, ktoré sú zodpovedné za opis cenných papierov
Vyhlásenie štatutárnych zástupcov emitenta
Ako štatutárni zástupcovia OTP Banky Slovensko, a.s., nesieme zodpovednosť za informácie obsiahnuté v
tomto opise, ako aj v celom prospekte cenných papierov, ktorý sa skladá z registračného dokumentu zo
dňa 10.5.2010, tohto opisu cenných papierov a zo súhrnného dokumentu zo dňa 10.5.2010, vyhlasujeme,
že príprave opisu cenných papierov ako aj celého prospektu cenných papierov bola venovaná náležitá
starostlivosť, informácie v ňom obsiahnuté sú podľa našich najlepších vedomostí a znalostí aktuálne,
úplné, pravdivé a v súlade so skutočnosťou a neboli vynechané žiadne údaje a informácie, ktoré by mohli
nepriaznivo ovplyvniť význam opisu cenných papierov a celého prospektu a presné a správne posúdenie
emitovaných cenných papierov.
Bratislava, dňa 10.5.2010
________________________________
Ing. Zita Zemková
predsedníčka predstavenstva
OTP Banka Slovensko, a.s.
________________________________
Ing. Radovan Jenis
člen predstavenstva
OTP Banka Slovensko, a.s.
5
Vyhlásenie osôb zodpovedných za zostavenie opisu cenných papierov
Ako osoby zodpovedné za zostavenie opisu cenných papierov týmto vyhlasujeme, že informácie v opise
cenných papierov alebo jeho časti, za ktoré zodpovedáme, sú podľa našich najlepších vedomostí a znalostí
aktuálne, úplné, pravdivé a v súlade so skutočnosťou a neboli vynechané žiadne údaje a informácie, ktoré
by mohli nepriaznivo ovplyvniť význam opisu cenných papierov a presné a správne posúdenie
emitovaných cenných papierov.
Bratislava, dňa 10. 5. 2010
Ing. Martin Vanovčan
________________________
Ing. Miroslav Kozák
________________________
Ing., Mgr. Attila Angyal
________________________
Ing. Rastislav Matejsko
________________________
Ing. Jaroslav Hora
________________________
6
2. Rizikové faktory
Popis rizikových faktorov podstatných pre cenné papiere je uvedený na strane 3 tohto Opisu
cenných papierov.
3. Kľúčové informácie
3.1.
Záujmy fyzických a právnických osôb zainteresovaných na emisii
Emitentovi nie sú známe žiadne záujmy, vrátane konfliktných záujmov, ktoré sú podstatné
z hľadiska predmetnej emisie.
3.2.
Dôvody emisie a použitie výnosov
Dôvodom emisie HZL je zabezpečenie zdrojov na financovanie hypotekárnych úverov, ktoré OTP
Banka Slovensko, a.s. poskytla svojim klientom.
Emisia je v zmysle § 16 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov krytá
vo výške 116,04% riadnym krytím, t.j. pohľadávkami z hypotekárnych úverov, ktoré nepresahujú
70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti v prospech emitenta.
Odhadovaný čistý výnos z emisie znížený o odhadované náklady na emisiu vo výške 15 000 EUR
(súvisiace s priradením kódu ISIN, registráciou emisie dlhopisov a ich pripísaním na účty prvých
majiteľov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., nákladov spojených s inzerciou,
nákladov spojených so schvaľovacím procesom v Národnej banke Slovenska a prijatím dlhopisov
na reguľovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.,) emitent odhaduje na
9 985 000 EUR.
4. Informácie týkajúce sa cenných papierov,ktoré majú byť ponúkané
Názov cenného papiera a číselné označenie:
Hypotekárny záložný list OTP Banky Slovensko, a.s. XXI.
(ďalej len “HZL“ alebo "dlhopis“)
4.1.
Druh a trieda cenného papiera, označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému
číslovania na identifikáciu cenných papierov
Dlhopis
Hypotekárny záložný list
ISIN: SK4120007253 , séria 01
4.2.
Právne predpisy a právne skutočnosti, na základe ktorých budú cenné papiere vydané
-
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov
Stanovy spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s.
Uznesenie Predstavenstva zo dňa 20. apríla 2010, zápisnica č.26/10
Uznesenie Dozornej rady č. 01/09/10 zo dňa 22. apríla 2010 (písomné hlasovanie per rollam),
zápisnica č. 09/2010
7
4.3.
Forma a podoba cenných papierov
Cenné papiere sú v podobe na doručiteľa, vo forme zaknihovaných cenných papierov. Celá emisia
cenných papierov bude registrovaná v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. so sídlom
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava., IČO: 31 338 976, zapísanom v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa vložka číslo 493/B (ďalej len CDCP).
4.4.
Mena emisie cenných papierov
Cenné papiere budú vydané v eurách (EUR).
4.5.
Klasifikácia cenných papierov
Cenné papiere zakladajú priame, všeobecné, nezabezpečené a nepodmienečné záväzky emitenta,
ktoré sú vzájomne rovnocenné a budú vždy postavené aspoň na roveň so všetkými súčasnými aj
budúcimi nezabezpečenými a nepodriadenými záväzkami emitenta.
4.6.
Popis práv spojených s cenným papierom
Vyhlásenie a záväzok emitenta: Emitent vyhlasuje, že dlhuje majiteľovi menovitú hodnotu HZL.
Emitent sa zaväzuje vyplácať majiteľovi výnosy z HZL a splatiť menovitú hodnotu v súlade
s podmienkami uvedenými v prospekte cenných papierov.
Práva spojené s dlhopisom a obmedzenia práv a postup pri ich vykonávaní sú obsiahnuté
v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky, najmä v zákone o dlhopisoch, zákone o
cenných papieroch a investičných službách, Obchodnom zákonníku a v podmienkach a
ustanoveniach uvedených v prospekte. Neexistuje žiadne obmedzenie práv spojených
s dlhopisom.
4.7.
Nominálna úroková miera a ustanovenia týkajúce sa úroku, ktorý sa má vyplatiť
HZL budú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,50 % p.a. z menovitej hodnoty. Báza
pre výpočet výnosu 30/360.
Spôsob, termíny a miesto výplaty výnosov z dlhopisu
Termín výplaty výnosu je stanovený ročne, vždy k 20.5. bežného roka, počnúc 20.5.2011. Ak deň
splatnosti výnosu pripadne na deň, v ktorý banky na území Slovenskej republiky nevykonávajú
platobný styk, výnos je splatný nasledujúci pracovný deň. Výplata výnosov z HZL bude
realizovaná bezhotovostným prevodom na účet majiteľa. Výplatným miestom je OTP Banka
Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava.
Lehota, v ktorej možno uplatniť nároky na vyplatenie výnosov z dlhopisu
Je stanovená dátumom ex-kupónu, t.j. 30. kalendárny deň pred príslušným dátumom výplaty
výnosov. Výplatu výnosu za príslušné obdobie dostane iba ten majiteľ HZL, ktorý bude
zaregistrovaný v CDCP v pracovný deň predchádzajúci bezprostredne dátumu ex-kupónu.
Lehota platnosti nárokov na úroky a splatenie istiny
V zmysle platných právnych predpisov sa práva z dlhopisov premlčujú uplynutím 10 rokov odo
dňa ich splatnosti. Manažér emisie cenných papierov je totožný s emitentom.
4.8.
Dátum splatnosti a mechanizmy na umorovanie pôžičky
Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu: 20. máj 2013.
8
Spôsob, termín a miesto výplaty menovitej hodnoty dlhopisu
Výplata menovitej hodnoty HZL bude realizovaná jednorázovo v deň splatnosti HZL, po troch
rokoch od dátumu začiatku vydávania HZL, v termíne 20.5.2013, bezhotovostným prevodom na
účet majiteľa. Výplatným miestom je OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, 813 54 Bratislava.
Menovitá hodnota a výnosy z HZL budú splatné v eurách.
Lehota, v ktorej možno uplatniť nároky na vyplatenie menovitej hodnoty dlhopisu
Je stanovená dátumom ex-istiny, t.j. 30. kalendárny deň pred dátumom splatnosti HZL. Menovitá
hodnota dlhopisu bude vyplatená iba tomu majiteľovi dlhopisu, ktorý bude zaregistrovaný v
CDCP v pracovný deň predchádzajúci bezprostredne dátumu ex-istiny.
Emitent sa zaväzuje k predčasnému splateniu menovitej hodnoty dlhopisov za podmienok
uvedených nižšie v časti „Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov“.
Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov
Emitent sa zaväzuje k predčasnému splateniu menovitej hodnoty dlhopisov po dvoch rokoch od
dátumu emisie, t.j. k 20.5.2012 v kurze 98,30% z menovitej hodnoty všetkých dlhopisov, ktorých
predčasné splatenie menovitej hodnoty majiteľ žiada. Možnosť predčasného splatenia sa týka len
tých majiteľov dlhopisov, ktorí nadobudli tieto dlhopisy v rámci primárneho predaja emisie a
zároveň budú zaregistrovaní v CDCP v pracovný deň predchádzajúci bezprostredne dátumu existiny t.j. tridsiaty kalendárny deň pred dátumom predčasnej splatnosti HZL t.j. k 20.5.2012.
Predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisu bude zrealizované v prípade, ak o to vyššie
uvedený majiteľ dlhopisu písomne požiada emitenta (OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813
54 Bratislava, Oddelenie SAP) v lehote od 20.3.2012 do 20.4.2012. Pri predčasnom splatení
menovitej hodnoty dlhopisu z rozhodnutia majiteľa dlhopisu, má majiteľ dlhopisu právo na
pomerný výnos z dlhopisu ku dňu jeho predčasného splatenia. Po predčasnom splatení menovitej
hodnoty dlhopisu zanikajú bývalému majiteľovi ďalšie nároky na výplatu výnosov dlhopisov a
splatenie menovitej hodnoty dlhopisu. K dlhopisom, pri ktorých majitelia neprejavili záujem o
predčasné splatenie menovitej hodnoty sa ďalej viažu záväzky emitenta vyplývajúce z podmienok
a ustanoveniach uvedených v prospekte.
Zabezpečenie peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a
vyplatenie výnosov z HZL
Splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov z HZL bude zabezpečené výnosmi z
poskytnutých hypotekárnych úverov (v zmysle § 16 odseku 4 zákona č. 530/1990 Zb. o
dlhopisoch v znení neskorších predpisov celková menovitá hodnota vydaných HZL musí byť
krytá najmenej v rovnakej výške a najmenej s rovnakým výnosom, ako je menovitá hodnota
pohľadávok emitenta ako hypotekárnej banky z hypotekárnych úverov a predstavuje riadne
krytie). Riadne krytie možno nahradiť náhradným krytím v zmysle § 16 odseku 5 zákona č.
530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
4.9.
Údaje o výnose, spôsob určenia výnosu
Pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,50 % p.a. z menovitej hodnoty. Báza pre výpočet výnosu
30/360. Termín výplaty výnosu je stanovený ročne, vždy k 20.5. bežného roka, počnúc 20.5.2011.
Výška výnosu na príslušné úrokové obdobie sa vypočíta ako súčin počtu cenných papierov,
menovitej hodnoty jedného cenného papiera a úrokovej sadzby na dané úrokové obdobie.
4.10.
Zastúpenie držiteľov dlhopisov
Neexistuje zastúpenie držiteľov dlhových cenných papierov, ani organizácia zastupujúca
investorov.
9
4.11.
Vyhlásenie o uzneseniach, povoleniach a schváleniach, na základe ktorých boli cenné
papiere vydané
Návrh rámcových podmienok emisií hypotekárnych záložných listov OTP Banky Slovensko, a.s.
XXI schválila Dozorná rada OTP Banka Slovensko, a.s., formou písomného hlasovania per
rollam (uznesenie Dozornej rady č.01/09/10, zápisnica č.09/2010 zo dňa 22. apríla 2010).
Realizácia emisie bola schválená predstavenstvom banky dňa 20.apríla 2010, zápisnica zo
zasadnutia predstavenstva č. 26/10. Cenné papiere budú vydané na základe zmluvy o registrácii
emisie s Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. momentom pripísania cenných
papierov na majetkové účty ich prvých nadobúdateľov.
4.12.
Dátum emisie
Emitent začne vydávať dlhopisy dňa 20.5.2010, ktorý je zároveň dátumom začiatku vydávania
dlhopisov.
4.13.
Opis obmedzení voľnej prevoditeľnosti cenných papierov
Dlhopis je prevoditeľný na nového majiteľa, pričom jeho prevoditeľnosť nie je obmedzená.
Evidencia o stave a pohybe dlhopisov bude vedená v Centrálnom depozitári cenných papierov SR,
a.s. so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 841 80 Bratislava, IČO: 31 338 976, zapísaným v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 493/B (ďalej len „CDCP“).
4.14.
Spôsob zdaňovania výnosov z dlhopisu
Výnosy z dlhopisov podliehajú zdaneniu v zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov. Podľa ustanovenia § 43 výnosy podliehajú zrážkovej dani
pri zdroji u vymedzeného okruhu osôb. Emitent, ako platiteľ zrážkovej dane, zodpovedá za
správny výber a odvod zrážkovej dane správcovi dane.
Pri zdanení výnosov z dlhopisov sa postupuje podľa zákona o dani z príjmov platného v čase
výplaty výnosov.
5. Podmienky ponuky
5.1.
Podmienky, štatistické údaje o ponuke, očakávaný harmonogram a požadované kroky pri
podávaní žiadostí na ponuku
5.1.1.
Podmienky, ktorým ponuka podlieha a spôsob primárneho predaja
Dlhopisy budú vydávané na základe verejnej ponuky a budú ponúkané v Slovenskej
republike predovšetkým retailovým investorom prostredníctvom obchodnej siete emitenta
a príslušných organizačných zložiek ústredia. Ponuka cenných papierov je založená na
podmienkach a ustanoveniach uvedených v prospekte. Emitent bude ponúkať túto emisiu
cenných papierov počas obdobia primárneho predaja, ktorý sa začne dňa 20.5.2010, ktorý
je zároveň dátumom emisie a bude ukončený dňa 19.11.2010. Emitent bude vydávať
dlhopisy na základe záväzných objednávok primárneho nákupu len tým investorom, ktorí
k príslušnému dátumu nákupu uhradia emisný kurz a alikvótny úrokový výnos dlhopisu
na účet banky uvedený v záväznej objednávke. Cena pre nadobúdateľa bude stanovená
ako násobok emisného kurzu, ktorý je 100 % z menovitej hodnoty dlhopisu, počtu kusov
dlhopisov a ich menovitej hodnoty, vrátane pomernej časti úrokového výnosu (AUV),
počítaného počas celého obdobia primárneho predaja, začínajúc dátumom emisie. Na
nákup cenných papierov sa pre investorov nevzťahujú žiadne poplatky. Emitent na
základe došlej platby zabezpečí pripísanie daného množstva dlhopisov na majetkový účet.
V prípade skoršieho vypredania objemu emisie bude predaj ukončený pred uvedeným
dátumom ukončenia predaja. Po naplnení celkového objemu emisie alebo po uplynutí
uvedeného obdobia primárneho predaja nebudú akceptované ďalšie záväzné objednávky.
10
5.1.2.
Celková výška emisie
Počet dlhopisov: 10 000 ks
Menovitá hodnota dlhopisu: 1 000 EUR
Najvyššia suma menovitých hodnôt dlhopisov: 10 000 000 EUR
5.1.3.
Lehota, počas ktorej je ponuka otvorená
Predpokladaná lehota primárneho predaja je stanovená od 20.5.2010, ktorý je zároveň
dátumom emisie do 19.11.2010. V prípade skoršieho vypredania objemu emisie bude
predaj ukončený pred uvedeným dátumom ukončenia predaja.
5.1.4.
Minimálna a maximálna výška žiadosti
Minimálna výška žiadosti o investovanie je daná menovitou hodnotou dlhopisu, t.j.
1 000 EUR. Maximálna výška žiadosti nebola v ponuke emitentom stanovená.
5.1.5.
Spôsob a lehoty na zaplatenie cenných papierov a na doručenie cenných papierov
Emisný kurz dlhopisov a spôsob zaplatenia emisného kurzu
Emisný kurz dlhopisu : 100 % menovitej hodnoty dlhopisu
Spôsob zaplatenia emisného kurzu: formou bezhotovostného prevodu na účet emitenta
11309767/5200, variabilný symbol ISIN bez SK, špec. symbol IČO resp. rodné číslo.
Lehota na zaplatenie dlhopisu, dátum finančného vysporiadania:
5.1.6.
Emitent bude vydávať dlhopisy na základe záväzných objednávok primárneho nákupu len
tým investorom, ktorí k príslušnému dátumu nákupu uhradia emisný kurz a alikvótny
úrokový výnos dlhopisu na účet banky uvedený v záväznej objednávke. Emitent na
základe došlej platby zabezpečí pripísanie daného množstva dlhopisov na majetkový účet
investora.
Lehota doručenia cenných papierov, t.j. dátum majetkového vysporiadania:
Cenné papiere budú pripísané na účet kupujúceho v CDCP najneskôr do 5 pracovných dní
od uhradenia kúpnej ceny.
5.1.7.
Spôsob a čas zverejnenia výsledkov ponuky
Výsledky vydávania emisie formou verejnej ponuky budú zverejnené na internetovej
stránke emitenta bezprostredne po ukončení predaja.
5.1.8.
Spôsob uplatňovania predkupného práva
Emitent nestanovil možnosť využitia predkupného práva, ani spôsob nakladania
s nevykonanými právami upisovania. Rovnako nie je možné previesť práva, vyplývajúce
z upísania cenných papierov na iné osoby.
5.2.
Plán distribúcie a prideľovania
Dlhopisy budú vydávané na základe verejnej ponuky a budú ponúkané v Slovenskej
republike predovšetkým retailovým investorom prostredníctvom obchodnej siete emitenta
a príslušných organizačných zložiek ústredia. Investor po zvážení podmienok emisie
potvrdí záväznú objednávku a objem, o ktorý má záujem. Investor k príslušnému dátumu
nákupu uhradí emisný kurz a alikvótny úrokový výnos dlhopisu na účet banky uvedený v
záväznej objednávke. Emitent na základe došlej platby zabezpečí pripísanie daného
11
množstva dlhopisov na majetkový účet investora najneskôr do 5 pracovných dní od
uhradenia kúpnej ceny.
5.3.
Tvorba cien
5.3.1. Cena za ktorú budú cenné papiere ponúkané:
Cena pre nadobúdateľa bude stanovená ako násobok emisného kurzu, ktorý je 100 % z
menovitej hodnoty dlhopisu, počtu kusov dlhopisov a ich menovitej hodnoty, vrátane
pomernej časti úrokového výnosu (AUV) počítaného počas celého obdobia primárneho
predaja, začínajúceho dátumom emisie. Nadobúdateľovi nebudú účtované žiadne
poplatky.
5.4.
Umiestňovanie a upisovanie
5.4.1. Ponuku realizuje emitent. Koordinátor ponuky nebol ustanovený.
5.4.2.
Upisovanie nebude realizované prostredníctvom platobných a depozitných agentov.
5.4.3. Za účelom umiestnenia emisie alebo upísania emisie neboli a nebudú uzavreté žiadne
pevné dohody na upísanie ani dohody o umiestnení typu „najlepšia snaha“.
6. Prijatie na obchodovanie a dohody o obchodovaní
6.1.
Emitent po ukončení verejnej ponuky požiada Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká
17, 811 06 Bratislava, IČO 00 604 054, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 117/B o prijatie HZL k obchodovaniu na jej regulovaný
voľný trh. HZL nie sú a nebudú predmetom žiadosti o prijatie na žiadny trh kótovaných cenných
papierov alebo regulovaný voľný trh inej burzy alebo zahraničnej burzy.
6.2.
Všetky dlhopisy emitenta už prijaté na obchodovanie boli prijaté na obchodovanie na kótovaný
paralelný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. K dátumu vypracovania opisu na kótovaný
paralelný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. boli prijaté na obchodovanie dlhopisy
uvedené v tabuľke:
Názov
HZL OTP Banka I.
HZL OTP Banka V.
HZL OTP Banka VII.
HZL OTP Banka XII.
HZL OTP Banka XIII.
HZL OTP Banka XVII.
HZL OTP Banka XIX.
HZL OTP Banka XX.
6.3.
ISIN
SK4120004060
SK4120004433
SK4120004896
SK4120005612
SK4120005844
SK4120006651
SK4120006842
SK4120007139
Emitent neuzavrel so žiadnym subjektom dohodu o sprostredkovaní v sekundárnom obchodovaní.
7. Dodatočné informácie
7.1.
Pri ponuke nebudú vystupovať poradcovia.
7.2.
V opise cenných papierov sa nenachádzajú informácie, ktoré boli podrobené auditu a kde audítori
vypracovali správu.
7.3.
V tomto opise cenných papierov sa nenachádzajú vyhlásenia alebo správy znalcov.
12
7.4.
Do tohto opisu cenných papierov okrem údajov uvedených na strane 3 a 13 nie sú zahrnuté
informácie získané od tretej strany.
Emitent vyhlasuje, že informácie získané od tretej strany boli správne reprodukované do tej miery,
do akej si je emitent vedomý a je schopný zistiť z informácií uverejnených touto treťou stranou.
Neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by spôsobili, že reprodukované informácie budú
nesprávne alebo zavádzajúce.
7.5.
Ratingové hodnotenie OTP Banky Slovensko, a.s. agentúrou Moody´s, Máj 2009
Dlhodobé vklady
Krátkodobé vklady v cudzej mene a domácej mene
Finančná sila
Baa3
P-3
D-
Ratingy sú posudzované s možnosťou zníženia.
Zdroj : www.moodys.com
Tento opis cenných papierov tvorí samostatnú časť prospektu cenného papiera vypracovaného pre
Hypotekárne záložné listy OTP Banky Slovensko, a.s. XXI. ISIN SK4120007253, séria 01, ktorý
sa skladá z troch samostatných dokumentov, a to z registračného dokumentu zo dňa 10.5.2010,
tohto opisu cenných papierov a zo súhrnného dokumentu zo dňa 10.5.2010. Tento opis cenných
papierov ako aj registračný dokument zo dňa 10.5.2010 a súhrnný dokument zo dňa 10.5.2010 je
možné získať v písomnej forme bezplatne v sídle emitenta a v elektronickej forme na internetovej
stránke emitenta (www.otpbanka.sk). Oznam o zverejnení prospektu bude po jeho schválení,
uverejnený v Hospodárskych novinách súčasne s jeho sprístupnením.
13
Download

Opis cenných papierov 10. máj 2010