Ponuka na modernizáciu – výmenu výťahu
Spoločenstvo vlastníkov bytov
Dneperská 4
040 01 Košice
IČO: 31265774
IČ DPH:
Modernizácia 1 výťahu
Projekt č. 5168251 Rev.
KE BD Dneperská 4
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
Váš regionálny partner :
Stredisko Košice
Rosná 22
040 01 Košice
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 31 402 828, IČ DPH: SK2020338419
Reg. Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 924/B
Citibank Slovakia a.s.
Číslo účtu :
2002690008/8130
Číslo oprávnenia :
0262/20/07/ZZ-M,R,O,S-Ac,f,Be/OPR
Obsah
I.
Náš návrh
3
II. Technická špecifikácia výťahu
4
III. Cena a obchodné podmienky
9
IV. Ďalšie dodacie podmienky
11
V. Záručné podmienky
12
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 31 402 828, IČ DPH: SK2020338419
Reg. Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 924/B
Citibank Slovakia a.s.
Číslo účtu :
2002690008/8130
Číslo oprávnenia :
0262/20/07/ZZ-M,R,O,S-Ac,f,Be/OPR
Projekt Nr. 5168251 – Ae.
I.
Náš návrh
Ponuka č. 120693436 - Zariadenie č. 80421
Rozsah modernizácie
Dovoz (doprava) a zloženie technológie, ekologická likvidácia odpadu pôvodného výťahu
Demontáž technológie pôvodného výťahu, ekologická likvidácia odpadu pôvodného výťahu
Montážne háky do šachty
Dodávku a montáž GSM brány bez SIM karty
Stavebné práce: vybúranie pôvodných betónových nárazníkov v priehlbni výťahovej
šachty, rozbitie pôvodnej betónovej protiváhy, protiprašný náter priehlbne výťahu, konečná
úprava nástupísk po osadení nových šachtových dverí, vyspravenie otvorov v hlave
šachty a osadenie vetracej mriežky,
Inštalácia nového výťahu Schindler 6300,
Záverečné vyčistenie technológie nového výťahu
Odvoz a likvidácia nenávratných obalov nového výťahu
Vykonanie zákonom požadovaných skúšok TUV/ TI SR
Vyhotovenie sprievodnej technickej dokumentácie
ALTERNATíVA
Ponuka č. 120693430 - Zariadenie č. 80421
Rozsah modernizácie
Dovoz (doprava) a zloženie technológie.
Demontáž technológie pôvodného výťahu, ekologická likvidácia odpadu pôvodného
výťahu
Stavebné práce: montážne háky do šachty, vybúranie pôvodných betónových nárazníkov
v priehlbni výťahovej šachty, rozbitie pôvodnej betónovej protiváhy, protiprašný náter priehlbne výťahu, konečná úprava nástupísk po osadení nových šachtových dverí, vyspravenie otvorov v hlave šachty a osadenie vetracej mriežky, vyspravenie strojovne
Výmena – náhrada existujúceho výťahu novým výťahom Schindler 6200EC
Dodávku a montáž GSM brány bez SIM karty
Záverečné vyčistenie technológie nového výťahu
Odvoz a likvidácia nenávratných obalov nového výťahu
Vykonanie zákonom požadovaných skúšok TUV/ TI SR
Vyhotovenie sprievodnej technickej dokumentácie
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 31 402 828, IČ DPH: SK2020338419
Reg. Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 924/B
Citibank Slovakia a.s.
Číslo účtu :
2002690008/8130
Číslo oprávnenia :
0262/20/07/ZZ-M,R,O,S-Ac,f,Be/OPR
Projekt Nr. 5168251 – Ae.
II.
Technická špecifikácia výťahu
Ponuka č. 120693436 - Zariadenie č. 80421
Schindler 6300
Vysoko štandardizované riešenie pre komplexnú výmenu výťahu poskytujúce všetky
dôležité a nevyhnutné výhody pre dobre premyslené dlhodobé investície:
- rozmery existujúcich šácht sú využité na maximum
- zníženie rozsahu potrebných stavebných prác vďaka flexibilnej a rýchlej inštalácii
- excelentný jazdný komfort, nízka úroveň hluku, vysoký bezpečnostný štandard,
priateľský k životnému prostrediu
- v súlade s STN EN 81-1 a novými smernicami EU pre existujúce výťahy
- najmodernejšia technológia bez strojovne
- široký výber atraktívnych a moderných interiérov a dekoračných štýlov
- udržateľnosť a ekologická efektívnosť
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 31 402 828, IČ DPH: SK2020338419
Reg. Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 924/B
Citibank Slovakia a.s.
Číslo účtu :
2002690008/8130
Číslo oprávnenia :
0262/20/07/ZZ-M,R,O,S-Ac,f,Be/OPR
Projekt Nr. 5168251 – Ae.
Hlavné parametre:
Nosnosť:
Počet osôb:
Nominálna rýchlosť:
Dopravný zdvih:
Maximálny počet jázd za hodinu:
Počet staníc:
Počet vstupov:
Počet dodaných šacht. dverí:
Umiestnenie strojovne:
320 kg
4
1,00 m/s
30,000 m
120/h
11
1
11
Bez strojovne – nie je potrebná
Hĺbka priehlbne:
Výška hlavy šachty:
Rozmery šachty (vnútorné):
1.200 mm
3.500 mm
Šírka:
1.170 mm
Hĺbka:
1.440 mm
Šírka:
770 mm
Hĺbka:
1.160 mm
Výška: 2.100 mm
Rozmery kabíny (vnútorné):
Typ dverí:
Vyhotovenie šachtových dverí:
Riadenie dverného pohonu:
Rozmery dverí (svetlosť):
Centrálne otvárané 4 panelové
so štandardnými zárubňami
Frekvenčne riadený s plynulou reguláciou
Šírka:
650 mm
Výška: 2000 mm
Pohon:
Typ pohonu:
Nominálny príkon motora:
Napájacie napätie:
Systém riadenia:
Bezprevodový stroj, regulovaný so spätnou väzbou
3,60 kW
3 x400 V, 50 Hz
"So zberom smerom dole”: Zapamätanie a potvr
denie volieb, obsluhuje a zberá vonkajšie voľby v
smere dole do hlavnej stanice ako aj zo suterénu
v smere do hlavnej stanice
Dizajn:
Vyhotovenie kabíny:
Osvetlenie
Čelná stena kabíny:
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 31 402 828, IČ DPH: SK2020338419
Reg. Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 924/B
Dizajnový štýl Saint-Tropez
Čerstvé farby a nápadné kontrasty
Strop umelý šedý
Podlaha škvrnitá čierna guma
na strope maticovou LED lampou
Dvere kontrolované svetelnou clonou
Citibank Slovakia a.s.
Číslo účtu :
2002690008/8130
Číslo oprávnenia :
0262/20/07/ZZ-M,R,O,S-Ac,f,Be/OPR
Projekt Nr. 5168251 – Ae.
Steny kabíny:
S rohovými profilmi
Kabínové ovládacie prvky:
Sklenený panel s dotykovým snímaním volieb
Typový štítok výťahu
Vonkajšie ovládacie prvky:
Sklenený privolávací panel
V hlavnej stanici tlačidlá pre smer hore aj dole
Signalizácia polohy kabíny v hlavnej stanici
Signalizácia smeru vo všetkých staniciach
Šachtové dvere:
Povrchová úprava dverí:
Nástrek (RAL7032)
Dodatočné vybavenie riadenia:
Automatická evakuácia do najbližšej stanice
Automatický návrat do hlavnej stanice
Automatický návrat do hlavnej stanice
zo všetkých staníc
Servitel® telealarm – obojstranná hlasová
komunikácia
Samostatná telefónna linka pre výťah
Výťah má EC typový certifikát v zmysle smernice EU a spĺňa požiadavky platnej legislatívy SR,
najnovších európskych smerníc a noriem. Je štandardne vybavený zariadením pre obojstrannú
hlasovú komunikáciu medzi kabínou a dispečingom.
Ostatné:
Po realizácii vykonáme:
Potrebné skúšky a certifikáty
Záverečné vyčistenie
Cena za vyššie špecifikovanú ponuku
Cena spolu bez DPH
EUR
34 950,00
„Zo starého výťahu nebude nič ponechané!“
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 31 402 828, IČ DPH: SK2020338419
Reg. Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 924/B
Citibank Slovakia a.s.
Číslo účtu :
2002690008/8130
Číslo oprávnenia :
0262/20/07/ZZ-M,R,O,S-Ac,f,Be/OPR
Projekt Nr. 5168251 – Ae.
ALTERNATíVA
Ponuka č. 120693430 - Zariadenie č. 80421
Typ výtahu: Schindler 6200 EC
Základné technické parametre:
Nosnosť výťahu:
Počet osôb:
Počet staníc:
Zdvih:
Poloha strojovne:
Menovitá rýchlosť:
Výťahy v skupine:
Výťahová šachta:
Vyhotovenie šachty:
Šírka:
Hĺbka:
Horný prejazd:
Hĺbka priehlbne (HSG):
Prostredie:
320 kg
4
11
30,000 m
Nad šachtou
1,00 m/s
1
Betónová
1.170 mm
1.440 mm
3.500 mm
1.200 mm
Vodidlá kabíny:
normálne podľa STN 33 2000-5-51, a podľa STN
EN 81(teplota +5°C až +40°C)
dodáme nové pevné vodidlá kabiny vrátane konzol
Vodidlá protiváhy:
Protiváha:
dodáme nové pevné vodidla vrátane konzol
dodáme novú
Pohon:
Označenie pohonu:
Nominálny výkon motora:
Príkon:
Nominálny prúd:
Záberový prúd:
Istenie hlavného prívodu
Charakteristika prívodu:
FM160SG-4A512
3.89 kW
5.76 kVA
9.8 A
15.2 A
16 A
3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S a 1 NPE 50 Hz/TN-S
Riadenie:
Rozvádzač:
Frekvenčný menič:
Presnosť zastavenia:
mikroprocesorový riadiací systém Bionic BX
áno, pre plynulý rozjazd a dojazd výťahu
max. +/- 10 mm
Počet štartov za hodinu:
Nosné prostriedky:
Kabína:
Počet vstupov:
Svetlá šírka:
Svetlá hĺbka:
120
Ploché nosné prostriedky (pásy)
1
800 mm
1.100 mm
Svetlá výška:
Dekorácia kabíny:
2.100 mm
lakovaná práškovou farbou, odtieň podľa
Strop:
Nerezové vyhotovenie
Osvetlenie:
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 31 402 828, IČ DPH: SK2020338419
Reg. Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 924/B
katalógu (nerezové vyhotovenie za príplatok)
Bodové LED
Citibank Slovakia a.s.
Číslo účtu :
2002690008/8130
Číslo oprávnenia :
0262/20/07/ZZ-M,R,O,S-Ac,f,Be/OPR
Projekt Nr. 5168251 – Ae.
Podlaha:
Zábradlie na kabíne:
Altro
áno, na zadnej strane
Zrkadlo:
Madlo:
Na zadnej stene do ½ výšky
Na zadnej stene
Označenie staníc:
-1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10
0
Ovládací panel:
Hlavná stanica:
Okopové plechy:
Núdzové osvetlenie
nerezový, vyhotovenie ANTIVANDAL
mechanické tlačidla s potvrdením voľby
ukazovateľ polohy a smerové šípky
tlačidlo zatvárania a otvárania dverí
integrované núdzové osvetlenie kabíny
indikátor přeťaženia klietky
tlačidlo ALARM
Nové
Nové integrované
Dvere:
Šírka šachtových a kabínových dverí:
700 mm
Výška šachtových a kabinových dverí:
Typ dverí:
Vyhotovenie dverí/vzhľad:
2.000 mm
šachtové centrálne teleskopické štvordielne.
šachtové dvere lakované podľa vzorkovníka
(RAL)
Typ kabinových dverí:
kabínové dvere centrálne štvordielne vo vyhotovení
podľa odtieňa kabíny
Nástupište:
Ovládacie panely:
Tlačidlá:
Signalizácia LOP:
zapustené v ráme dverí alebo na povrchu vo
vyhotovení nerez
mechanické tlačidlá s potvrdením voľby
signalizácia polohy kabíny vo všetkých staniciach
Cena za vyššie špecifikovanú ponuku
Cena spolu bez DPH
EUR
35 950,00
„Zo starého výťahu nebude nič ponechané!“
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 31 402 828, IČ DPH: SK2020338419
Reg. Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 924/B
Citibank Slovakia a.s.
Číslo účtu :
2002690008/8130
Číslo oprávnenia :
0262/20/07/ZZ-M,R,O,S-Ac,f,Be/OPR
Projekt Nr. 5168251 – Ae.
III.
Cena a obchodné podmienky
V cenovej ponuke je zahrnuté: demontáž pôvodného výťahu a jeho ekologická likvidácia, dodávka technológie nového výťahu/ov na stavbu, montáž technológie, zriadenie a nastavenie,
vyhotovenie sprievodnej technickej dokumentácie, vykonanie zákonom požadovaných skúšok
vrátane potvrdení a certifikátov, v zmysle špecifikácie uvedenej v tejto ponuke, s nasledovnými
cenovými a dodacími podmienkami:
Cena
EUR
Ponuka č. 120693436 - Zariadenie č. 80421
34 950,00
Cena bez DPH
34 950,00
DPH 20.00 %
6 990,00
Cena spolu s DPH
41 940,00
Cena ALTERNATíVY
EUR
Ponuka č. 120693430 - Zariadenie č. 80421
35 950,00
Cena bez DPH
35 950,00
DPH 20.00 %
7 190,00
Cena spolu s DPH
43 140,00
V cene sú zahrnuté náklady za montáž vykonávanú počas štandardného pracovného času vrátane dopravných nákladov s tým spojených.
Ďalšie podmienky:
Dodacia doba:
Demontáž, požadované stavebné úpravy, dodávka a montáž vrátane vykonania predpísaných skúšok do 20 týždňov od podpisu
Zmluvy o dielo resp. potvrdení objednávky, vyjasnení všetkých
technických detailov a splnení dohodnutých platobných podmienok.
Štandardná doba odstavenia výťahu je 5 – 6 týždňov v závislosti od
počtu staníc a celkového rozsahu prác a dodávok. Presný termín
realizácie a odstavenia výťahu bude spresnený v ZoD v závislosti
od vzájomnej dohody a kapacitných možností zhotoviteľa v danom
období. Budeme sa snažiť vykonávať práce tak, aby sme v maximálnej možnej miere minimalizovali vplyv našich prác na obyvateľov
resp. užívateľov objektu, a aby čas odstavenia bol čo najkratší.
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 31 402 828, IČ DPH: SK2020338419
Reg. Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 924/B
Citibank Slovakia a.s.
Číslo účtu :
2002690008/8130
Číslo oprávnenia :
0262/20/07/ZZ-M,R,O,S-Ac,f,Be/OPR
Projekt Nr. 5168251 – Ae.
Demontáž:
Naša cena zahŕňa demontáž a likvidáciu pôvodného výťahu.
Platnosť ponuky: Táto ponuka platí 30 dní odo dňa jej spracovania. Na túto ponuku
sa vzťahujú podmienky vykonávania opráv a modernizácii uvedené
v tejto ponuke.
Platobné podmienky:
Podpis zmluvy o dielo / potvrdenie objednávky
Materiál pripravený na dovoz
Ukončenie montáže
%
50.00
30.00
20.00
Splatnosť do 15 dní
Splatnosť do 15 dní
Splatnosť do 15 dní
Štandardne je prvá faktúra vystavená a zaslaná ako preddavková do 5 pracovných dní odo dňa
podpisu ZoD, ďalšie faktúry sú čiastkové faktúry vystavované do troch dní odo dňa splnenia
podmienok fakturácie. Posledná faktúra je vystavovaná do 3 pracovných dní odo dňa splnenia
podmienky fakturácie ako konečná zúčtovacia faktúra s odpočítaním uhradeného preddavku.
Váš tím modernizácii
Obchodný zástupca: Marek Svoboda
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 31 402 828, IČ DPH: SK2020338419
Reg. Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 924/B
Tel.
Fax
Mobil
+421556252464
1421557287811
+421911421788
Citibank Slovakia a.s.
Číslo účtu :
2002690008/8130
Číslo oprávnenia :
0262/20/07/ZZ-M,R,O,S-Ac,f,Be/OPR
Projekt Nr. 5168251 – Ae.
IV.
Ďalšie dodacie podmienky
Ponuka nezahŕňa :
Dodávky a práce ktoré nie sú výslovne detailne špecifikované v tejto ponuke a jej prílohách
Nevyhnutné pomocné práce, ktoré nie sú výslovne uvedené v ponuke
Elektrická energia potrebná pre realizáciu diela
Požiadavky štátnych orgánov a organizácii ako sú stavebný úrad, pamiatkový úrad atď.
Úprava alebo vyhotovenie nového prívodu elektrickej energie, zabezpečenie vetrania strojovne
a šachty, hasiaci prístroj. Tieto práce a dodávky musia byť zabezpečené objednávateľom v
zmysle platných zákonov a technických noriem ( požiadavky sú uvedené v podkladoch zhotoviteľa). Zariadenie je konštruované pre normálne suché prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51,
teplotný rozsah +5O až +40OC ( zabezpečí objednávateľ).
Statický posudok nie je predmetom ponuky, pokiaľ nie je uvedené inak.
Predmetom tejto ponuky nie su práce nesúvisiace priamo s rekonštrukciou výťahu ( statické posudky, terénne úpravy, premiestnenie inštalácii nesúvisiacich s výťahom a ďalšie stavebné práce), ak nie je v špecifikácii uvedené inak.
V prípade, že je potrebné stavebné povolenie, tieto úkony zaistí objednávateľ.
Objednávateľ/zákazník je povinný informovať zhotoviteľa o prípadných priestoroch nachádzajúcich sa pod výťahovou šachtou. Táto skutočnosť nie je zahrnutá v tejto ponuke.
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 31 402 828, IČ DPH: SK2020338419
Reg. Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 924/B
Citibank Slovakia a.s.
Číslo účtu :
2002690008/8130
Číslo oprávnenia :
0262/20/07/ZZ-M,R,O,S-Ac,f,Be/OPR
Projekt Nr. 5168251 – Ae.
V.
Záručné podmienky
Pre záruku za kvalitu diela platí ustanovenie podľa § 563 Obchodného zákonníka. Podmienkou
platnosti záruky je používanie zariadenia v súlade s technickými podmienkami výrobcu, dodržiavanie návodov na používanie výťahu, ktorý sa používa na účel, pre ktorý bol projektovaný a
dodaný. Záručná doba je 24 mesiacov od začiatku skutočného používania zariadenia objednávateľom, najneskôr od vykonania overenia zhody pred uvedením do prevádzky bez závad na
strane zhotoviteľa (alebo ak dielo bolo dokončené a k overeniu zhody pred uvedením do prevádzky nedošlo meškaním stavby alebo iným dôvodom na strane objednávateľa od oznámenia
o dokončení diela). Záručná doba sa celkovo predĺži na 36 mesiacov, pokiaľ toto zariadenie
bude po celú dobu záruky v odbornej servisnej starostlivosti zhotoviteľa na základe podpísania
servisnej zmluvy. Nároky z vád musí objednávateľ reklamovať písomne bezprostredne od ich
zistenia.
Opravy vykonané v priebehu záručnej doby túto dobu nepredlžujú, pokiaľ oprava záručnej vady
nevyradila výťah z prevádzky na dobu dlhšiu ako 1 deň.
Vady zistené a reklamované v záručnej dobe zhotoviteľ odstráni podľa svojho rozhodnutia na
mieste plnenia, vo výrobnom závode alebo výmenou chybného dielu. Vymenené súčiastky a
príslušenstvo diela v rámci záručnej opravy prechádzajú späť do vlastníctva zhotoviteľa a musia
byť, pokiaľ nie je dohodnuté inak, do dvoch mesiacov vrátené zhotoviteľovi.
Záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebovaniu, výmene prevádzkových kvapalín, na škody vzniknuté v dôsledku vandalizmu, nedodržania prevádzkových predpisov, nadmerného preťaženia, použitia nevhodných prevádzkových prostriedkov (napr. mazadiel), v dôsledku chybných stavebných prác (nevykonanými zhotoviteľom), nesprávnej a neodbornej obsluhy zariadenia, kontaktu častí zariadenia s vodou (zvýšená vlhkosť, spodná voda a
pod.), poklesu budov, vyššej moci a iných dôvodov, za ktoré nie je zhotoviteľ zodpovedný. Poruchy výťahu vyplývajúce z tohto bodu sa nepovažujú za vady diela a ich odstraňovanie sa vykonáva za úhradu v zmysle dohodnutej servisnej zmluvy, resp. objednávky.
Záruka zaniká, ak objednávateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa sám vykoná alebo nechá vykonať treťou osobou zmeny alebo opravy na zariadení.
Záruka zaniká, ak nebude zabezpečená priebežná odborná starostlivosť o zariadenie po celú
dobu záruky.
Záruka na vykonané montážne práce na výťahoch je 60 mesiacov odo dňa podpisu Odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
V prípade požiadavky objednávateľa na používanie zariadenia pred odovzdaním predmetu
zmluvy, objednávateľ vystaví za týmto účelom objednávku v zmysle ponuky zhotoviteľa. Zodpovednosť za prípadné poškodenie šachtových dverí, interiéru kabíny, privolávačov a iných namontovaných častí výťahu bude vznesená na objednávateľa. V prípade požiadavky na nepretržitú prevádzku výťahu pred odovzdaním predmetu zmluvy, záručná doba začne plynúť od prvého dňa prevádzky.
V prípade, že zhotoviteľ dodá na miesto zhotovenia diela technológiu alebo túto má preukázateľne uskladnenú vo svojich priestoroch, v prenajatých priestoroch alebo v priestoroch objednávateľa a túto nemôže pre prekážky na strane objednávateľa inštalovať po dobu dlhšiu ako 90
kalendárnych dní od jej dodania na miesto zhotovenia diela alebo uskladnenia, začína plynúť
záručná doba už odo dňa nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej doby od jej dodania na miesto zhotovenia diela alebo uskladnenia.
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 31 402 828, IČ DPH: SK2020338419
Reg. Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 924/B
Citibank Slovakia a.s.
Číslo účtu :
2002690008/8130
Číslo oprávnenia :
0262/20/07/ZZ-M,R,O,S-Ac,f,Be/OPR
Download

Ponuka na modernizáciu – výmenu výťahu