Cenník služieb
Price list
Prevencia, konzervačné ošetrenie, hygiena, endodoncia
Prevention, conservative treatment, hygiene, root canal treatment
Vstupné vyšetrenie, liečebná karta, plán
Entrance examination, treatment plan
Vstupné vyšetrenie do 15.teho roku
Entrance examination before 15th year
Cielené vyšetrenie
Targeted examination
Preventívna prehliadka po 18.tom roku
Preventive examination after 18th year
Preventívna prehliadka do 18.teho roku
Preventive examination before 18th year
Hygiena , odstránenie povlakov a kameňa –½ hodinové sedenie
Hygiene, removal of coating and stone - ½ hour treatment
Hygiena, odstránenie povlakov a kameňa- 1 hodinové sedenie
Hygiene, removal of coating and stone - 1 hour treatment
Hygiena u detí, nácvik hygieny do 6 rokov
Hygiene of children, hygiene practice before 6th year
Pieskovanie zubov - 1 sextant
Air polishing
Rtg snímka intraorálna
Xray intraoral
Rtg snímka bitewing
Xray bitewing
Omeškaný termín
Missed deadline
Záloha na ďaľší termín
Advance to the next term
Odpočítanie zálohy na termín
Deduction of the deposit for the term
Nasadenie koferdamu
Deployment of cofferdam
Fluoridácia – 1 zubný oblúk
Fluoridation one dental arch
Pečatenie fisúr a jamôk/ 1 zub/ + aplikácia ozónu
Sealing fissures + aplication of ozone
Amalgám 1 plôška
Amalgam fillings
Amalgám 2 plôšky
Amalgam fillings
Amalgám 3 plôšky
Amalgam fillings
Rekonštrukcia zuba z amalgámu
Reconstruction of amalgam tooth
Kompozit 1 plôška
Composite
Kompozit 2 plôšky
Composite
Kompozit 3 plôšky
Composite
Rekonštrukcia zuba z kompozitu
Reconstrukcion of composite tooth
Kompozit 1 plôška zadný úsek
25,00 €
18,00 €
20,00 €
18,00 €
13,00 €
25,00 €
45,00 €
10,00 €
13,50 €
9,00 €
10,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
10,00 €
15,00 €
20,00 €
37,00 €
43,00 €
48,00 €
55,00 €
36,00 €
48,00 €
55,00 €
65,00 €
45,00 €
Composite
Kompozit 2 plôšky zadný úsek
Composite
Kompozit 3 plôška zadný úsek
Composite
Rekonštrukcia zuba z kompozitu zadný úsek
Reconstruction of composite tooth
Kompozitná fazeta
Composite veneer
Parapulpálny čap
Parapulpal post
Provizórna výplň – klasický cement
Temporary filling - clasical cement
Provizórna výplň – glassionomérny cement
Temporary filling - glasionomer cement
Paliatívne endodontické ošetrenie - prvá pomoc
Emergency root canal treatment - first emergency
Extirpácia zubnej drene každý kanál
Extirpation of the pulp - each root canal
Odstránenie starej koreňovej výplne jeden kanálik
Remove of the old root fillings - each root canal
Dostavba zuba pred endodontickým ošetrením
Build up prior to endodontic treatment
Ošetrenie koreňového kanála- 1 kanál
Root canal filling - 1.st canal
Ošetrenie koreňového kanála – každý ďalší kanál
Root canal filling - each additional root canal
Ošetrenie kanálika pod mikroskopom + pripočítava sa k výkonu
Endodontic treatment under the microscope +
Zavedenie koreňového čapu FRC
Introduction of core buildups
Odstránenie koreňového čapu
Remove of core buildups
Infiltračná anestéza
Infiltration anesthesia
Zvodová anestéza
Leakage anesthesia
Intraligamentárna anestéza
Intraligamentar anesthesia
57,00 €
60,00 €
70,00 €
60,00 €
10,00 €
10,00 €
25,00 €
15,00 €
10,00 €
15,00 €
30,00 €
40,00 €
25,00 €
30,00 €
30,00 €
10,00 €
10,00 €
12,00 €
13,00
!!
Chirurgia
Surgery
Ošetrenie mäkkých tkanív
Treatment soft tissue
Dekapsulácia
Dekapsulation
Ošetrenie sťaženého prerezávania
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa
Extraction milk teeth or root
Extrakcia jednokoreňového zuba, alebo koreňa
Extraction one root teeth or root
Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa
Extraction multi-rooted teeth or root
Komplikovaná extrakcia
Making elaborate extraction
Chirurgická extrakcia
Surgical extraction
Egalizácia
Egalisation
7,00 €
18,00 €
10,00 €
10,00 €
25,00 €
35,00 €
+ 50,00 €
100,00 €
30,00 €
Frenulektómia /chirurg. Zákrok/
Frenulectomia
Gingivektómia
Gingivectomia
Prehĺbenie vestibula / chirurg. zákrok /
Deepen of vestibule
Resekcia / chirurg. zákrok /
Resection
Resekcia viackoreňového zuba
Resection of multi-rooted teeth
Chirurg. kyretáž parodontálnych vačkov
Surgical curettage periodontal pouch
Augmentácia kostných defektov + materiál sa pripočítava
Bone augmentation
Kostný augmentât
Bone augmentation - material
Kolagénová membrána
Collagen membrane
Emdogain plus
Emdogain plus
Operácia sinus lift + materiál sa pripočítava
Sinus lift - surgical operation
Fenestrácia
Fenestration
Sutura extrakčnej rany
Suture extraction wounds
Chirurgická kontrola
Surgical control
Ošetrenie suchého lôžka
Treatment dry socket
Intraorálna incízia
Intraoral incision
Zavedenie drénu
Split alveolárneho hrebeňa
Split alveolar ridge
Odstránenie vlajúceho hrebeňa
Remove billowing ridge
Plastický posun
Plastically shift
Cystektómia
Cystectomy
Explantácia intraoseálneho implantátu
Explantation intraoseal implant
Wassmundova plastika
Wassmund
Ošetrenie gingívy paro vačku
treatment gingiva, periodontal pouch
Vyšetrenie TMK
Examination maxillary joint
Implantát Ankylos + zavedenie
Implantat Ankylos
Vhojovacia čiapočka Ankylos + zavedenie
Healing cup
Nadstavba implantátu Ankylos
Body of implant
Provizórna nadstavba na implantát
Temporary body of implant
Zavedenie analógu
Introduction of body implant
Konzultácia stomatochirurgická , paradentologická
80,00 €
5,00 €
120,00 €
180,00 €
220,00 €
150,00 €
160,00 €
140,00 €
130,00 €
160,00 €
370,00 €
210,00 €
8,00 €
10,00 €
8,00 €
10,00 €
5,00 €
150,00 €
250,00 €
220,00 €
150,00 €
150,00 €
50,00 €
8,00 €
16,00 €
670,00 €
65,00 €
50,00 - 350,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
Consultation Surgical and periodontal
Koreňový čap prefabrikát iný materiál
Extension of crown prefabrication
Ošetrenie citlivých zubných plôch- prvý zub
Treatment sensitive layer of tooth - 1.st teeth
Za každý ďalší
Each next teeth
Skúška vitality- 1 zub
Tes vitality 1 teeth
Bielenie: dlaha
Bleeching forms
Bielenie domáce 1 náplň 10% a 15%
Bleeching home
Bielenie ambulantné
Bleeching chairside
Liečba kazu ozónom- Healozone /pieskovanie,dg. kazu laserom,liečba/ 1 zub
Caries treatment with ozone
Liečba kazu ozónom- mliečny zub
Caries treatment with ozone - milk teeth
Opakovaná aplikácia Healozone
Repeated application of ozone
Aplikácia Healozone v krčkovej oblasti
Application of ozone in the neck teeth area
Liečba mäkkých tkanív Healozone- herpes, afta, gingivitída
Treatment soft tissue Helozone - hopes, afts, gingivitis
Domáci remineralizačný set
Home remineralisation box
Kontrola liečby ozónom / pieskovanie, detekcia kazu /
Control ozone therapy
Aplikácia ozónu pri hlbokom kaze- sterilizácia kavity
Application of ozone in the deep caries
Ošetrenie všetkých trvalých premolárov a molárov Healozone- prevencia
Treatment all permanent tooth as preventive method
Vyžiadané akútne ošetrenie v ordinačnom čase / + cena za ošetrenie /
Acute treatment during office hours
Vyžiadané akútne ošetrenie mimo ordinačných hodín / + cena za ošetrenie/
Acute treatment outside office hours
Vyžiadané akútne ošetrenie v nočných hodinách / + cena za ošetrenie /
Acute treatment during night time
Príplatok za ošetrenie cez víkend / + cena za ošetrenie /
Krátky administratívny výkon, vyžiadaný
Short administrative effort
Odstránenie miestneho dráždenia
Elimination of local irritation
50,00 €
8,00 €
2,00 €
2,00 €
30,00 €
36,00 €
230,00 €
35,00 €
16,00 €
10,00 €
16,00 €
16,00 €
20,00 €
5,00 €
10,00 €
300,00 €
15,00 €
50,00 €
100,00 €
100,00 €
5,00 €
5,00 €
!!
Protetika
Prosthetics
Silikónový otlačok
Silicone imprassion
Alginátový otlačok
Alginat impression
Koreňový čap nepriamy
Root body indirect
Sňatie čapu z koreňového kanála
Remove root body
Provizórna korunka v ambulancii
Temporary crown making chair side
Provizórna korunka v laboratóriu
Temporary crown making in laboratory
15,00 €
10,00 €
50,00 €
10,00 €
20,00 €
40,00 €
Proviz’rna korunka s nadstavbou na implantát skrutkovaná
Temporary crown with body with screw on the implant
Fazetovaná korunka alebo medzičlen
Veneering crown
Celoliata korunka alebo medzičlen
!Keramická korunka bezkovová
Ceramic crown without metal
Zirkónoxid keramická korunka
Zircon- ceramic crown
Kovokeramická korunka alebo medzičlen
Metalceramic crown
Korunka Cerec Suprinity - zirkónom zosilnená keramika
Crown Cerec Suprinity - zirconia ceramics amplified
Korunka Cerec Enamic - keramika zjemnená kompozitom
Crown Cerec Enamic -ceramic composite refinements
Korunka Cerec VitaMark II
Crown Verec VitaMarkII
Korunka Cerec IPS e.max CAD
Crown Cerec IPS w.max CAD
Inlej , onlej kovová
Inley, owerlay metal
Inlej, onlej keramická
Inley, owerlay ceramic
Inlej, onlej zirkónoxid keramická
Inlej, owerlay zirkon-ceramic
Inlej, onlay Cerec keramika
Inlay, owerlay Cerec ceramic
Inlay, onlay cerec LAVA kompozit
Inlay, owerlay cerec LAVA composite
Keramická fazeta
Ceramic veneers
Fazeta Cerec IPS e.max CAD Impulse
Veneers Cerec IPS e.max CAD Impulse
Stiahnutie korunky- 1 člen
Remove crown 1.st
Stiahnutie korunky- každý ďalší člen
Remove crown . each next
Znovunacementovanie korunky- 1. člen
Cementation crown 1.st crown
Každý ďalší člen
Each next crown
Frézovanie- 1 člen
Milling
Medzerník
Spacer
Celková snímateľná náhrada
Totally dentures
Rebazácia
Rebasation
Čiastočná snímateľná náhrada do 6 zubov
Partial dentures to 6 teeeth
Čiastočná snímateľná náhrada nad 6 členov
Partial dentures up 6 teeth
Oprava náhrady zlomená alebo prasknutá
Repair of dentures croced, broken
Oprava s odtlačkom
Repair of dentures with imprint
Doplnenie zuba
Amendment tooth
80,00 €
140,00 €
120,00 €
260,00 €
314,80 €
200,00 €
280,00 €
260,00 €
280,00 €
300,00 €
135,00 €
250,00 €
280,00 €
230,00 €
200,00 €
250,00 €
230,00 €
12,00 €
4,00 €
10,00 €
3,00 €
30,00 €
90,00 €
360,00 €
85,00 €
180,00 €
190,00 €
60,00 €
60,00 €
20,00 €
Oprava spony
Repair clamps
Strmeňová alebo platňová konštrukcia
Contruction of dentures
Gilmorov strmeň
Gilmor
Výstuž zanorená do živice
Reinforcement dentures
Dvojramenná spona kombinovaná
Clamps the double
Trojramenná spona liata
Clamps the triple
Trojramenná spona kombinovaná
Clamps combination
Zásuvný spoj
Attachment
Úprava snímateľnej náhrady
Repair dentures
Silikónová dlaha
Silicone splint
Dlaha na bruxizmus
Bruxist. splint
10,00 €
97,60 €
90,00 €
40,00 €
15,00 €
28,00 €
25,00 €
110,00 €
6,00 €
65,00 €
85,00 €
!!
!Ceny kombinovaných protetických prác budú kalkulované podľa spôsobu ošetrenia.
Prices combined prosthetics dentures will be calculated according to the method of treatment
!Ceny môžu byť upravené podľa aktuálneho cenníka zubnej techniky.
Prices may be adjusted according to the current price list dental technology
!
!
!!
!
Download

aktuálny cenník