SM -OSTOM-021
Strana: 1 z 25
SMERNICA
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Cenník stomatologických výkonov
CENNÍK
STOMATOLOGICKÉ ODDELENIE
ÚVN SNP RUŽOMBEROK - FN
A) Cenník stomatologických výkonov, ktoré sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia
B) Euro cenník stomatologických výkonov za plnú úhradu.
Konzultoval
Uvoľnil
Schválil
Vyhotovenie č:
(výtlačok)
MUDr. Ružinák Radoslav
Ing. Jiří Schlachta
MUDr. Jozef Ježík
Skartačný znak:
Vypracoval (zodp. za obsah):
JV – EKIP Zvolen Okružná 2406/33,
960 01 Zvolen
Pracovisko Agentúra A-ZET Spišská
Nová Ves
Funkcia:
Dátum:
Certifikovaná firma
1.10.2013
Primár
Funkcia: Stomatologického
oddelenia
Funkcia: Manažér kvality
Dátum:
Dátum:
1.10.2013
1.10.2013
Funkcia
Dátum:
Riaditeľ ÚVN
SNP - FN
Verzia:
2
1
1.10.2013
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-OSTOM-021
Strana: 2 z 25
SMERNICA
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Cenník stomatologických výkonov
A. Zdravotné výkony uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia
1. Vyšetrenie, administratíva, anestézia a prevencia
Kód
Názov výkonu
Hodnota bodu 0,072370 €
cena výkonu
poisťovňa
pacient
uhrádza
uhrádza
21,71 €
21,71 €
0,00 €
D01
Komplexné stomatologické vyšetrenie.
D02
Preventívna stomatologická prehliadka
10,86 €
10,86 €
0,00 €
D02 a
Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve
10,86 €
10,86 €
0,00 €
D03
Cielené vyšetrenie
7,24 €
7,24 €
0,00 €
D05
Komplexné pedostomatologické vyšetrenie
21,71 €
21,71 €
0,00 €
D06
Kontrolné pedostomatologické vyšetrenie
7,96 €
7,96 €
0,00 €
D11
Vyžiadané akútne ošetrenie
3,62 €
3,62 €
0,00 €
5,89 €
2,89 €
3,00 €
D37
Krátky administratívny úkon
RTG – snímka intraorálna
10,62 €
3,62 €
7,00 €
D54
OPG snímka
30,00 €
15,00 €
15,00 €
A02
Infiltračná anestézia
9,34 €
4,34 €
5,00 €
12,34 €
4,34 €
8,00 €
A02a
Infiltračná anestézia intraligamentárna
D52

platnosť cenníka je do vydania nových zákonných úprav v Z.z.
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-OSTOM-021
Strana: 3 z 25
SMERNICA
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Cenník stomatologických výkonov
B. Zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia
1. Záchovná stomatológia
Kód
Jednoplôšková výplň zuba
Hodnota bodu 0,072370 €
cena výkonu
poisťovňa
pacient
uhrádza
uhrádza
19,24 €
7,24 €
12,00 €
Jednoplôšková výplň zuba
19,24 €
0,00 €
19,24 €
Dvojplôšková výplň zuba
30,92 €
15,92 €
15,00 €
Dvojplôšková výplň zuba
30,92 €
0,00 €
30,92€
Trojplôšková výplň zuba
37,54 €
19,54 €
18,00 €
Trojplôšková výplň zuba
37,54 €
0,00 €
37,54 €
24,24 €
7,24 €
17,00 €
36,92 €
15,92 €
21,00€
49,54 €
19,54 €
30,00 €
Názov výkonu
V01
V01 / A
Fotokompizit rozsah distálnych zubov
V02
V02 / A
Fotokompizit rozsah distálnych zubov
V03
V03 / A
Fotokompizit rozsah distálnych zubov
Fotokompozit jedna plôška
V05
V rozsahu frontálnych zubov
Fotokompozit dve plôšky
V06
V rozsahu frontálnych zubov
Fotokompozit tri plôšky
V07

V rozsahu frontálnych zubov
platnosť cenníka je do vydania nových zákonných úprav v Z.z.
* - povoľujem zaokrúhľovať konečnú cenu na celé čísla smerom nadol
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-OSTOM-021
Strana: 4 z 25
SMERNICA
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Cenník stomatologických výkonov
B. Zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia
Kód
V41
Názov výkonu
cena výkonu
Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba
39,71 €
poisťovňa
pacient
uhrádza
uhrádza
21,71 €
18,00 €*
Endodontické ošetrenie – viackoreňového trvalého zuba
79,42 €
43,42 €
36,00 €*
poisťovňa
uhrádza
28,95 €
pacient
uhrádza
5,00 €
V42
3. Chirurgická stomatológia
Kód
E64

Názov výkonu
Egalizácia alveolárneho výbežku
cena výkonu
33,95 €
platnosť cenníka je do vydania nových zákonných úprav v Z.z.
* - povoľujem zaokrúhľovať konečnú cenu na celé čísla smerom nadol
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-OSTOM-021
Strana: 5 z 25
SMERNICA
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Cenník stomatologických výkonov
A. Zdravotné výkony uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia
2. Záchovná stomatológia
Kód
Názov výkonu
V12
Ošetrenie zubného kazu do 18. roku
V13
Ošetrenie zubného kazu po 18. roku
V20
Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu
V20 / A
Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu opakovane
V30
Extirpácia zubnej drene, preplach
V31
Paliatívne endodontické ošetrenie
V31/ A
Paliatívne endodontické ošetrenie opakovane
Hodnota bodu 0,072370 €
cena výkonu
poisťovňa
pacient
uhrádza
uhrádza
13,75 €
13,75 €
0,00 €
13,75 €
13,75 €
0,00 €
5,62 €
3,62 €
2,00 €
5,50 €
0,00 €
5,50 €
3,00 €
0,00 €
3,00 €
8,79 €
5,79 €
3,00 €
7,00 €
0,00 €
7,00 €
* - povoľujem zaokrúhľovať konečnú cenu na celé čísla smerom nadol
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-OSTOM-021
Strana: 6 z 25
SMERNICA
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Cenník stomatologických výkonov
A. Zdravotné výkony uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia
3. Chirurgická stomatológia
Kód
Názov výkonu
Infiltračná anestézia
Hodnota bodu 0,072370 €
cena výkonu
poisťovňa
pacient
uhrádza
uhrádza
9,34 €
4,34 €
5,00 €
A02
E01
Extrakcia dočasného zuba, koreňa
E11
Extrakcia trvalého zuba, koreňa
E12
Extrakcia viackoreňového zuba
E14
Sutúra extrakčnej rany, vstrebateľné šitie
E14a
Sutúra extrakčnej rany, nevstrebateľné šitie
E21
Komplikovaná extrakcia zuba ,nadštandard – chir.fréza,šitie, postup...
E22
Chirurgická extrakcia zuba, nadštandard, - chir.fréza,šitie, postup ...
E31
Dekapsulácia zuba
Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zub do 18 rokov – kauter chir. fréza...
4,34 €
4,34 €
0,00 €
7,24 €
7,24 €
0,00 €
10,86 €
10,86 €
0,00 €
10,62 €
3,62 €
7,00 €
6,62 €
3,62 €
3,00 €
28,09 €
18,09 €
10,00 €
48,95 €
28,95 €
23,00 €
10,79 €
5,79 €
5,00 €
37,33 €
25,33 €
12,00 €
E34
* - povoľujem zaokrúhľovať konečnú cenu na celé čísla smerom nadol
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-OSTOM-021
Strana: 7 z 25
SMERNICA
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Cenník stomatologických výkonov
A. Zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia
Kód
Názov výkonu
E40
Resekcia koreňového hrotu, nadštandard, chir.fréza,šitie, postup ...
E42
Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotu
E45
Trepanácia alveoly
E51
Zastavenie poextrakčného krvácania
Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie
cena výkonu
68,19 €
poisťovňa
pacient
uhrádza
uhrádza
36,19 €
35,00 €
15,86 €
10,86 €
5,00 €
16,41 €
9,41 €
7,00 €
13,68 €
8,68 €
5,00 €
3,62 €
3,62 €
0,00 €
3,62 €
3,62 €
0,00 €
8,68 €
8,68 €
0,00 €
4,34 €
4,34 €
0,00 €
E60
E61
Ošetrenie po chirurgickom zákroku
E63
Chirurgická revízia rany
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti
C07
C08
4,34 €
4,34 €
0,00 €
Úprava prominujúcej alveoly
Excízia mäkkých tkanív
14,58 €
11,58 €
3,00 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu
10,68 €
8,68 €
2,00 €
Primárna plastika oroantrálnej komunikácie
48,42 €
43,42 €
5,00 €
Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba, nalomenej alveoly alebo
alveolárneho výbežku
Manuálna repozícia luxácie temporomandibulárneho kĺbu (TMK )
41,19 €
36,19 €
5,00 €
14,24 €
7,24 €
7,00 €
C10
C41
C51
C61
T01

platnosť cenníka je do vydania nových zákonných úprav v Z.z.
* - povoľujem zaokrúhľovať konečnú cenu na celé čísla smerom nadol
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-OSTOM-021
Strana: 8 z 25
SMERNICA
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Cenník stomatologických výkonov
A. Zdravotné výkony uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia
4. Parodontológia a ochorenia sliznice ústnej dutiny
Hodnota bodu
Kód
Názov výkonu
P02
Kontrolné parodontologické vyšetrenie
P05
Odstránenie miestneho dráždenia
P07
Lokálne ošetrenie gingívy a sliznice
Odber materiálu na laboratórne vyšetrenie
cena výkonu
0,072370 €
5,07 €
poisťovňa
uhrádza
5,07 €
pacient
uhrádza
0,00 €
3,62 €
3,62 €
0,00 €
4,62 €
3,62 €
1,00 €
3,62 €
3,62 €
0,00 €
P40

platnosť cenníka je do vydania nových zákonných úprav v Z.z.
* - povoľujem zaokrúhľovať konečnú cenu na celé čísla smerom nadol
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-OSTOM-021
Strana: 9 z 25
SMERNICA
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Cenník stomatologických výkonov
B. Zdravotné výkony uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia
4. Parodontológia
Hodnota bodu
Kód

Názov výkonu
cena výkonu
0,072370 €
P01
Komplexné parodontologické vyšetrenie
poisťovňa
uhrádza
25,33€
pacient
uhrádza
5,00€
P02a
Kontrolné parodontologické vyšetrenie
5,07€
3,00€
P06
Celkové vyartikulovanie chrupu
18,09€
5,00€
P08
Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov
28,95€
8,00€
P09
Vestibuloplastika
43,42€
20,00€
P23
Gingivektómia
4,34€
2,00€
P32
Odklopenie frontálneho mukoperiostálneho laloka
50,66€
15,00€
P33
Odklopenie laterálneho mukoperiostálneho laloka
57,90€
20,00€
platnosť cenníka je do vydania nových zákonných úprav v Z.z.
* - povoľujem zaokrúhľovať konečnú cenu na celé čísla smerom nadol
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-OSTOM-021
Strana: 10 z 25
SMERNICA
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Cenník stomatologických výkonov
B. Zdravotné výkony uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia
5. Príplatok k operáciám v ambulancii
Hodnota bodu
Kód
P65a
Názov výkonu
Príplatok k certifikovaným výkonom
cena výkonu
21,71€
0,072370 €
poisťovňa
uhrádza
21,71€
pacient
uhrádza
7,00€
6. Stomatologická protetika
Hodnota bodu
Kód

Názov výkonu
cena výkonu
0,072370 €
poisťovňa
uhrádza
pacient
uhrádza
F01
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie
33,71€
21,71€
12,00€
F63
Stiahnutie korunky
9,34€
4,34€
5,00€
platnosť cenníka je do vydania nových zákonných úprav v Z.z.
* - povoľujem zaokrúhľovať konečnú cenu na celé čísla smerom nadol
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-OSTOM-021
Strana: 11 z 25
SMERNICA
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Cenník stomatologických výkonov
A. Zdravotné výkony uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia
5. Príplatok k operáciám v ambulancii
Hodnota bodu
Kód
P65
Názov výkonu
Príplatok k certifikovaným výkonom
cena výkonu
21,71€
0,072370 €
poisťovňa
uhrádza
21,71 €
pacient
uhrádza
0,00€
Za potrebnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy na vykonanie
operácie v ambulancii k výkonom C51,E22, E34, E40, P09
(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú štandardné dentálne materiály. Ak sa poistenec dohodne na poskytnutí stomatologických
výkonov uvedených v písm. A z iných ako štandardných materiálov, poisťovňa sa na ich úhrade podieľa vo výške úhrad za stomatologické výkony uvedené
v písm. A. Zoznam štandardných dentálnych materiálov ustanovuje osobitný predpis ( § 5 ods. 2 zákona o rozsahu).
(2) Ak zákonný zástupca dieťaťa vo veku do 18 rokov súhlasí s nadštandardným ošetrením zubného kazu, vykazujú sa namiesto výkonu V 12 výkony V01 až
V07

platnosť cenníka je do vydania nových zákonných úprav v Z.z.
* - povoľujem zaokrúhľovať konečnú cenu na celé čísla smerom nadol
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-OSTOM-021
Strana: 12 z 25
SMERNICA
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Cenník stomatologických výkonov
6.Stomatologická protetika
A. Stomatologické výkony
Kód
Názov výkonu
Cena v Euro
Pr 06
Stiahnutie fixnej náhrady za každý pilier
5,00€
Pr 07
Opätovné nasadenie fixnej náhrady
7,00€
Pr 80
Vyčistenie snímateľnej náhrady
15,81€
B. Koeficienty náročnosti pre protetické práce
Kód
Názov výkonu
Cena v Euro
K1
Koeficient náročnosti pre kovokeramiku
1,2
K2
Koeficient náročnosti pre estetické zhotovenie
1,3
K3
Koeficient náročnosti pre estetickú kovokeramiku
1,4
K4
Koeficient náročnosti pre individuálne návrhy
1,6
* - povoľujem zaokrúhľovať konečnú cenu na celé čísla smerom nadol
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-OSTOM-021
Strana: 13 z 25
SMERNICA
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Cenník stomatologických výkonov
6.Stomatologická protetika
Kód
11101
11102
12101
12105
12105a
12107
12107a
12108
12108a
20201
20202
20203
20204
41108
41109
41111
Názov výkonu
Inlay jednoplôšková priama liata
Inlay koreňová, jeden kanálik – nepriama liata
Korunka plášťová celoliata
Korunka fazetovaná
Korunka fazetovaná od 4 – ky dozadu
Člen mostíka celoliaty
Člen mostíka celoliaty- od 4-ky dozadu
Člen mostíka fazetovaný
Člen mostíka fazetovaný – od 4-ka dozadu
Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná,
Čiastočná snímateľná náhrada so zachovanými opornými zónami, + kotviace prvky
Čiastočná snímateľná náhrada bez zachovania oporných zón+ kotviace prvky
Medzerník
Liaty sublinguálny strmeň – leštený do 3 zubov
Spona dvojramenná kombinovaná
Spona trojramenná kombinovaná
Cena v Euro
28€
28€
43€
72€
79€
19€
27€
32€
36€
85€
73€
78€
60€
26€
0
0
* - povoľujem zaokrúhľovať konečnú cenu na celé čísla smerom nadol
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-OSTOM-021
Strana: 14 z 25
SMERNICA
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Cenník stomatologických výkonov
EURO cenník stomatologických výkonov za plnú úhradu
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-OSTOM-021
Strana: 15 z 25
SMERNICA
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Cenník stomatologických výkonov
Kód
116
121
122
123
128
128a
140
142
143
144
148
148a
150
151
152
152 a
157
162
163
164
165
168
169
173
206
207
208
210
211
212
212a
Názov výkonu
Estetická fazeta, špeciálna živica
Korunka plášťová – živicová
Korunka plášťová – živicová, špeciálna živica
Korunka porcelánová – bezkovová keramika
Korunka porcelánová - kovokeramika
Korunka ochranná
Korunka fazetovaná
Člen mostíka fazetovaný,
Člen mostíka fazetovaný, od 4- ky dozadu
Člen mostíka porcelánový
Oporný strmeň, individuálne zhotovený
Jazdec na oporný strmeň
Sponová modelácia prvkov
Frézovanie - pilierová konštrukcia alebo člen mostíka
Attachment – zásuvný spoj. matrica
Attachment, patrica
Spojovací strmeň pri stéme alebo diastéme
Nová živicová fazeta do mostíka – štandardný materiál
Nová živicová fazeta do mostíka – neštandardný materiál
Oprava fixnej náhrady alebo spájanie dielov mostíka, za spoj
Nová fazeta do mostíka TARGIS
Preleštenie fixnej náhrady po úprave v ambulancii
Čistenie dentálnych kovov za kus
Oprava fixnej náhrady z kovokeramiky
Čiastočná imediátna náhrada
Celková imediátna náhrada
Oprava snímateľnej náhrady bez podliatia ( vypadnutý zub )
Oprava náhrady s odtlačkom -náhrada zuba po extrakcii
Oprava náhrady s podliatím ( lom, prasknutie )
Rozšírenie snímateľnej náhrady s odtlačkom – zuby a kotviace prvky sa pripočítavajú
Oprava náhrady s odtlačkom - spona
Cena v Euro
15€
55€
65€
250€
130€
35€
96€
62€
66€
130€
31€
20€
5€
16€
38€
38€
15€
15€
20€
7€
17€
8€
7€
41€
90€
120€
5€
5€
10€
15€
18€
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-OSTOM-021
Strana: 16 z 25
SMERNICA
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Cenník stomatologických výkonov
213
Kód
214
216
217
218
218a
218b
220
221
221a
222
224a
226
227
228
231
233
234
235
236
238
239
240
244
244a
Rebazácia náhrady nepriama
Názov výkonu
Preleštenie snímateľnej náhrady po úprave v ambulancii
Platňová konštrukcia pre čiastočnú snímateľnú náhradu
Strmeňová konštrukcia pre čiastočnú snímateľnú náhradu
Liaty vystužený strmeň zanorený do živice
Mriežka do náhrady - strieborná
Mriežka do náhrady - pozlátená
Oprava náhrady drôtenou výstuhou
Priebežná spona za každý zub
Rozšírená priebežná spona(skelet )
Konštrukcia pre fazetu na strmeňovej náhrade alebo priebežnej spone
Stabilizačné oporné rameno( pri zásuvných spojoch)
Retenčné rameno spony z drôtu jednoduché
Slučková spona z drôtu
Oprava kovovej konštrukcie, spájanie a letovanie
Vyhotovenie nových sediel pri úprave konštrukcie
Individuálna lyžica a odliatie funkčného modelu
Stavanie zubov pri opakovanej skúške
Zhryzové šablóny
Zabudovanie modelov do artikulátora
Individuálne zhotovený zub do snímateľnej náhrady – štandardná živica
Individuálne zhotovený zub do snímateľnej náhrady – špeciálna živica
Transparentné priesvitné podnebie snímateľnej náhrady
Neštandardné zuby http alebo DTP
Neštandardné zuby frontálne alebo distálne
48€
Cena v Eur
7€
7€
4€
38€
5€
10€
12€
37€
37€
30€
38€
4€
6€
34€
26€
15€
2€
10€
17€
6€
16€
10€
14€
8€
* - povoľujem zaokrúhľovať konečnú cenu na celé čísla smerom nadol
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-OSTOM-021
Strana: 17 z 25
SMERNICA
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Cenník stomatologických výkonov
1. Základné stomatologické výkony
Kód
D01
D02
D03
D05
D06
Názov výkonu
Komplexné stomatologické vyšetrenie
Preventívna stomatologická prehliadka
Cielené stomatologické vyšetrenie
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie
Kontrolna pedostomatologická prehliadka
Cena v Euro
39,52€
19,76€
14,24€
36,71€
19,76€
D11
Akútne vyšetrenie
8,62€
D37
D38
Krátky administratívny úkon
Dlhší administratívny úkon
6,89€
15,81€
D52
D53
D54
D69
D70
RTG –intraorálna snímka zubov a ústnych tkanív
RVG –intraorálna snímka zubov a ústnych tkanív
RTG –snímka ortopantomogram
Snímka intraorálnou kamerou
Dokumentačná fotografia
10,62€
15,81€
46,10€
7,90€
4,61€
D71
Skúška vitality 3 zuby
10,54€
* - povoľujem zaokrúhľovať konečnú cenu na celé čísla smerom nadol
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SMERNICA
Cenník stomatologických výkonov
Kód
A01
A02
A03
A03v
A04
A04v
Názov výkonu
Povrchová slizničná anestézia
Intraligamentárna anestézia
Infiltračná anestézia
Infiltračná anestézia – anestetikum vyššieho radu
Zvodová anestézia
Zvodová anestézia – anestetikum vyššieho radu
N01
N02
N03
N04
N11
N30
N31
N32
N40
Ústna hygiena- profylaktická inštruktáž
Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí
Odstránenie zubného kameňa – jeden sextant
Odstránenie zubného povlaku – jeden sextant
Lokálna floridácia za každé zuboradie
Pečatenie fisúr (každý zuba)
Vyleštenie a iné úpravy výplne – za jednu výplň
Terapeutický spray – za zuboradie
Odstránenie strangulácie článku prsta rozrezaním obrúčky, prsteňa
SM-OSTOM-021
Strana: 18 z 25
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Cena v Euro
6,59€
12,34€
12,34€
14,49€
15,81€
17,12€
26,34€
13,17€
9,62€
8,50€
15,81€
13,17€
5,27€
9,22€
11,86€
* - povoľujem zaokrúhľovať konečnú cenu na celé čísla smerom nadol
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SMERNICA
Cenník stomatologických výkonov
SM-OSTOM-021
Strana: 19 z 25
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
2. Záchovná stomatológia
Kód
V01
V01v
V02
V02v
V03
V03v
V05
V05v
V06
V06v
V07
V07v
V10
V10v
Názov výkonu
Jednoplôšková výplň zuba
Jednoplôšková výplň zuba – materiál vyššieho radu
Dvojplôšková výplň zuba
Dvojplôšková výplň zuba – materiál vyššieho radu
Trojplôšková výplň zuba
Trojplôšková výplň zuba – materiál vyššieho radu
Fotokompozit – dve plôšky
Fotokompozit – dve plôšky materiál vyššieho radu
Fotokompozit - tri plôšky
Fotokompozit - tri plôšky materiál vyššieho radu
Rekonštrukcia zuba priama
Fotokompozit
Rekonštrukcia zuba priama
Rekonštrukcia zuba priama- materiál vyššieho radu
Cena v Euro
19,24€
24,50€
30,92€
42,68€
37,54€
51,37€
24,24€
33,99€
36,92€
51,37€
49,54€
62,44€
65,86€
79,03€
* - povoľujem zaokrúhľovať konečnú cenu na celé čísla smerom nadol
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SMERNICA
Cenník stomatologických výkonov
SM-OSTOM-021
Strana: 20 z 25
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Kód
V16a
V16b
V20
V30
V31
V35
Názov výkonu
Ošetrenie citlivých zubných plôšok – prvý zub
Ošetrenie citlivých zubných plôšok – každý ďalši zub
Provizórne ošetrenie jednoduchého zubného kazu
Extirpácia zubnej drene – za každý kanálik
Paliatívne endodontické ošetrenie
Vitálna amputácia zubnej drene s priamym prekrytím
V41
V41v
V41f
V41fv
V41r
V42
V42v
V42p
V42pv
Endodontické ošetrenie - jednokoreňového zuba
Endodontické ošetrenie - jednokoreňového zuba- pracovný postup a materiál vyššieho radu
Endodontické ošetrenie - jednokoreňového zuba – za každý kanálik frontálny úsek
Endodontické ošetrenie - jednokoreňového zuba- pracovný postup a materiál vyššieho radu
Peroperačné plnenie koreňového kanálka, MTA
Endodontické ošetrenie - viackoreňového zuba
Endodontické ošetrenie - viackoreňového zuba- pracovný postup a materiál vyššieho radu
Endodontické ošetrenie - viackoreňového zuba- za každý kanálik premolárny úsek
Endodontické ošetrenie - viackoreňového zuba- za každý kanálik premolárny úsek- pracovný postup
a materiál vyššieho radu
Endodontické ošetrenie - viackoreňového zuba- za každý kanálik molárny úsek
Endodontické ošetrenie - viackoreňového zuba- - za každý kanálik molárny úsek - pracovný postup
a materiál vyššieho radu
39,71€
60,07€
30,30€
39,52€
10,00€
79,42€
118,55€
32,93€
46,10€
V45
Apexifikácia
59,28€
V46
V46v
V47
V47v
Zavedenie parapulpálneho čapu – titan
Zavedenie parapulpálneho čapu -materiál vyššieho radu
Zavedenie pulpálneho čapu- titan
Zavedenie pulpálneho čapu -materiál vyššieho radu (sklenený pilier)
19,76€
26,34€
23,05€
30,30€
V42m
V42mv
Cena v Euro
4,49€
3,05€
7,62€
8,44€
10,79€
27,66€
35,59€
51,37€
* - povoľujem zaokrúhľovať konečnú cenu na celé čísla smerom nadol
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SMERNICA
Cenník stomatologických výkonov
SM-OSTOM-021
Strana: 21 z 25
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
3. Chirurgická stomatológia
Kód
E01
E11
E12
E14
Názov výkonu
Extrakcia dočasného zuba, koreňa
Extrakcia trvalého zuba, koreňa
Extrakcia viackoreňového zuba
Sutúra extrakčnej rany
E21
E21m
E22
E31
E34
E40
E42
E45
E48
E51
E60
E61
E63
Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho časti
Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho časti – molárna oblasť
Chirurgická extrakcia zuba
Dekapsulácia zuba
Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zub
Resekcia koreňového hrotu
Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotu
Trepanácia alveoly
Hemiextrakcia
Zastavenie poextrakčného krvácania
Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie
Ošetrenie a kontrola po chirurgickom zákroku
Chirurgická revízia rany
Cena v Euro
7,34€
17,24€
22,86€
12,62€
45,09€
59,28€
65,95€
12,79€
51,33€
81,19€
25,86€
16,41€
27,66€
29,68€
11,62€
11,62€
14,68€
* - povoľujem zaokrúhľovať konečnú cenu na celé čísla smerom nadol
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SMERNICA
Cenník stomatologických výkonov
Kód
E64
C07
C08
C10
C41
C51
C61
C62
C77
C92
T01
T02
T03
Názov výkonu
SM-OSTOM-021
Strana: 22 z 25
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Cena v Euro
Egalizácia alveolárneho výbežku
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti
Úprava prominujúcej alveoly
Excízia mäkkých tkanív
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu
Primárna plastika oroantrálnej komunikácie po extrakcii zuba
Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba, nalomenej alveoly alebo alveolárneho výbežku
Ošetrenie frakturovaného zuba provizórnou ochrannou korunkou
Odstránenie dlahy a fixačnej hmoty po úrazoch zubov a čeľustí
Sutúra slizničnej rany
52,69€
7,34€
12,34€
16,58€
12,68€
83,42€
56,19€
19,76€
26,34€
19,76€
Manuálna repozícia luxácie temporomandibulárneho kĺbu (TMK )
Svalové rehabilitačné cvičenie
Fyzikálna terapia – jedno sedenie
12,24
11,86€
13,17€
* - povoľujem zaokrúhľovať konečnú cenu na celé čísla smerom nadol
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-OSTOM-021
Strana: 23 z 25
SMERNICA
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Cenník stomatologických výkonov
4. Parodontológia a ochorenia sliznice ústnej dutiny
Kód
P01
P02
P03
Názov výkonu
Komplexné parodontologické vyšetrenie
Kontrolné parodontologické vyšetrenie
Komplexné vyšetrenie ústnej sliznice špecialistom
Cena v Euro
46,10€
15,07€
46,10€
P05
Odstránenie lokálneho dráždenia
6,62€
P06
P07
Celkové vyartikulovanie chrupu
Lokálne ošetrenie gingívy a sliznice
32,93€
6,62€
P08
P09
P23
P32
P33
P34
Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov v oblasti čeľustí
Vestibuloplastika vo frontálnom úseku sánky
Gingivektómia – za každý zub
Odklopenie frontálneho mukoperiostálneho laloka
Odklopenie laterálneho mukoperiostálneho laloka
Kyretáž steny koreňa otvorená (každý zub)
52,69€
92,21€
26,34€
79,03€
92,21€
13,17€
P40
Odber materiálu na laboratórne vyšetrenie
6,62€
P41
P42
P43
P44
Meranie galvanických prúdov
Meranie salivácie
Sondovanie vývodu slinnej žľazy
Preplach vývodu slinnej žľazy
7,90€
7,90€
11,86€
19,76€
* - povoľujem zaokrúhľovať konečnú cenu na celé čísla smerom nadol
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SMERNICA
Cenník stomatologických výkonov
SM-OSTOM-021
Strana: 24 z 25
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
5. Príplatok k operáciám v ambulancii
Kód
P65
Názov výkonu
Príplatok k certifikovaným výkonom
Cena v Euro
36,71€
6. Parodontológia a ochorenia sliznice ústnej dutiny
Kód
B01
B02
B03
Názov výkonu
Vnútorné bielenie zubov – jeden zub
Vonkajšie bielenie zubov, aplikácia v ambulancii – jedno zuboradie ***
Vonkajšie bielenie zubov – aplikácia doma – jedno zuboradie ***
Cena v Euro
36,51€
73,03€
18,26€
7. Parodontológia a ochorenia sliznice ústnej dutiny
Kód
PA21
PA22
PA23
PA24
PA25
PA26
PA27
PA28
PA29
PA30
Kód
PK01
Názov výkonu
Ošetrenie bezvládnych
Ošetrenie objednaného pacienta v ordinačných hodinách
Ošetrenie po ordinačných hodinách bez objednania
Príplatok za noc od 22 do 7 hod.
Príplatok za voľné dni a sviatok
Príplatok za uprednostnenie v poradí , komfortná prevádzka
Príplatok za nedodržanie objednávacieho termínu
Príplatok za ošetrenie cudzinca, jazykový príplatok
Príplatok za okamžité vystavenie posudku, návrhu, nálezu
Príplatok za vyžiadanie výkonu navyše
Názov výkonu
Konzultácia a vysvetľovanie pacientovi za každých začatých 10 minút
Cena v Euro
50%
30%
50%
100%
100%
50%
100%
150%
50%
25%
Cena v Euro
13,17 €
* - povoľujem zaokrúhľovať konečnú cenu na celé čísla smerom nadol
*Príplatok sa pripočítava k realizovaným výkonom
*** za noc vo sviatok sa počíta kód PA24 a PA 25
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SMERNICA
Cenník stomatologických výkonov
SM-OSTOM-021
Strana: 25 z 25
Verzia č: 1
Platí od: 01.10.2013
Prvá časť cenového systému vychádza z platného „C Zoznamu stomatologických výkonov“ definované v časti A a časti B, kde doplatok
predstavuje rozdiel medzi cenou zubnej ambulancie a úhradou zo zdravotnej poisťovne (ZP) podľa výkonov.
(Pre poistencov ZP).
Druhá časť cenového systému je zoznam podľa „C Zoznamu stomatologických výkonov“ a je doplnený aj o výkony ktoré zdravotná
poisťovňa (ZP) neuhrádza , ale sú pre diagnostiku a liečbu pacientov v ambulancii potrebné .
Ceny výkonov do tejto časti sú uvádzané za plnú úhradu.
(Platby samoplatcov a ostatné výkony neuhrádzané ZP).
Stomatologické oddelenie v ÚVN SNP Ružomberok - FN využíva pri liečbe pacientov najnovšie poznatky v oblasti medicíny a preto používa
aj nadštandardné metódy ošetrenia a materiály.
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
Download

Cenník stomatologických výkonov