Zubná ambulancia ALFA DENT
www.alfadent.sk
MUDr. M. Nawaf
Stomatológ
Cenník stomatologických výkonov.
Vážení pacienti, všetky slovenské zdravotné poisťovne, okrem poisťovne Union limitujú
zubných lekárov určitým objemom dávok, ktoré lekárovi preplatia. Naša zubná ambulancia
má zmluvu so zdravotnou poisťovňou Union (bez limitu) a zdravotnou poisťovňou Dôvera
(s určitým mesačným limitom, po prekročení ktorého sme nútení ošetrovať poistencov tejto
zdravotnej poisťovne v režime priamych platieb). Preventívne prehliadky a akútne ošetrenie
realizujeme bez ohľadu na čerpanie limitov zdravotných poisťovní. Pre poistencov
zdravotných poisťovní Union a Dôvera, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku
v predchádzajúcom kalendárnom roku platí cenník so spoluúčasťou poisťovne.
1. Vyšetrenia, administratíva a anestézia.
Kód výkonu
D 01
Priama platba
príplatok k Z P
Vstupná komplexná prehliadka...........................................20 €
0€
Vyšetrenie zubov, parodontálnych tkanív, medzičeľustných vzťahov, temperomandibulárneho kĺbu, mäkkých tkanív, celkového zdravotného stavu, návrh liečebného plánu.
D 02
Preventívna prehliadka.......................................................10 €
0€
Platí 1 krát ročne.
D 03
D 05
D 06
Cielené stomatologické vyšetrenie.....................................10 €
Vstupné pedostomatologické vyšetrenie...........................15 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka.......................8 €
Platí raz za 6 mesiacov pred dovŕšením 18 roku veku.
D 11
D 14
D 15
D 37
D 52
D 70
A 02
Vyžiadané akútne ošetrenie................................................10 €
Vyžiadané ošetrenie mimo pracovného dňa......................30 €
Konzultácia..........................................................................10 €
Krátky administratívny úkon.................................................3 €
RTG snímka intraorálna (digitálna snímka).......................... 5 €
Vitalita zubov (tri zuby )....................................................... 5 €
Infiltračná anestézia..............................................................5 €
7€
0€
0€
10 €
30 €
10 €
1€
5€
5€
3€
Platí len pri chirurgických výkonoch a extripácii zubnej drene.
A 01 Slizničná anestézia (spray, gél)..............................................1 €
A 02z Zvodová anestézia.................................................................9 €
A 02i Intraligamentová anestézia...................................................9 €
1€
7€
7€
2. Dentálna hygiena, profylaxia.
Kód výkonu
N 01
N 03
N 04
N 11
Priama platba
príplatok k Z P
Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny (darček kefka)............. 10 €
Odstránenie zubného kameňa - 1 sextant............................5 €
Odstránenie zubných povlakov, (airflow) 1 sextant.............6 €
Lokálna fluoridácia – 2 zuboradia.......................................15 €
10 €
2€
6€
5€
Platí raz za 6 mesiacov pred dovŕšením 18 roku veku.
N 02
N 05
Lokálna fluoridácia – 1 zub....................................................1 €
Lokálna fluoridácia – 2 zuboradia.......................................20 €
1€
20 €
Bio krém obsahujúci vápnik, fosfát a látky, ktoré vedú k urýchlenej remineralizácii zubov.
P 05
B 00
B 01
B 02
B 03
B 05
B 04
Odstránenie lokálneho dráždenia.........................................3 €
Domáce bielenie................................................................100 €
Bielenie devitálneho zuba (vnútorne).................................35 €
Bielenie zubov ambulantné...............................................200 €
Ošetrenie Ozónom – 1 zub....................................................7 €
Profylaxia Ozónom – 1 zuboradie.......................................50 €
Ústna sprcha – 1 zuboradie...................................................5 €
1€
100 €
35 €
200 €
7€
50 €
5€
3. Záchovná stomatológia
Kód výkonu
V 01
V 02
V 03
V 03r
Priama platba
príplatok k Z P
Amalgámová výplň – 1 plôška.............................................20 €
Amalgámová výplň – 2 plôšky.............................................22 €
Amalgámová výplň – 3 plôšky.............................................27 €
Rekonštrukcia korunky z amalgámu...................................30 €
14 €
15 €
17 €
20 €
Predné zuby (1 – 3)
Biela výplň (fotokompozit)
V 05
V 06
V 07
V 07r
Fotokompozit - 1 plôška......................................................22 €
Fotokompozit - 2 plôška......................................................26 €
Fotokompozit - 3 plôšky......................................................30 €
Fotokompozit - Rekonštrukcia korunky..............................40 €
16 €
18 €
20 €
25 €
Skloionomér
V 05s
V 06s
V 07s
V 07rs
Skloionomér - 1 plôška........................................................17 €
Skloionomér - 2 plôšky........................................................21 €
Skloionomér - 3 plôšky........................................................25 €
Skloionomér - Rekonštrukcia korunky................................30 €
13 €
15 €
16 €
20 €
Zadné zuby (4 – 8), ZP nehradí biele plomby v zadnom úseku
Biela výplň (fotokompozit)
V 01b
V 02b
V 03b
V 03z
Fotokompozit - 1 plôška......................................................23 €
Fotokompozit - 2 plôšky......................................................30 €
Fotokompozit - 3 plôšky......................................................35 €
Fotokompozit - Rekonštrukcia korunky..............................40 €
23 €
30 €
35 €
40 €
Skloionomér
V 01s
V 02s
V 03s
V 03rs
Skloionomér - 1 plôška........................................................18 €
Skloionomér - 2 plôšky........................................................25 €
Skloionomér - 3 plôšky........................................................30 €
Skloionomér - Rekonštrukcia korunky................................35 €
18 €
25 €
30 €
35 €
Anatomická stratifikácia zuba (nadštandardným materiálom)
1 plôška...............................................................................50 €
2 plôšky................................................................................60 €
3 plôšky................................................................................70 €
Rekonštrukcia korunky........................................................80 €
50 €
60 €
70 €
80 €
V 12
V 13
N 30
V 16
V 20
V 50
V 51
V 52
V 53
0€
0€
10 €
3€
4€
2€
5€
10 €
10 €
Ošetrenie zubného kazu (do 18 rokov)...............................10 €
Ošetrenie zubného kazu (po dovŕšení 18 rokov)................12 €
Pečatenie fisúr a jamôk – 1 zub..........................................10 €
Ošetrenie citlivých krčkov – 1 zub.........................................3 €
Dočasná vložka......................................................................8 €
Podložka................................................................................2 €
Podložka zo skloionomérneho cementu...............................5 €
Parapulpálny čap.................................................................10 €
Nasadenie koferdamovej blany..........................................10 €
4. Endodoncia – ošetrenie koreňových kanálikov
Kód výkonu
V 32
V 43
V 31
Priama platba
príplatok k Z P
Exstrpácia zubnej drene (za každý kanálik)...........................8 €
Provizórne ošetrenie koreňového kanálika..........................7 €
Devitalizačná vložka 10 € 5 €
8€
7€
Toxavit, dočasná vložka.
V 41
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba................25 €
10 €
Vyčistenie, výplach a vysušenie koreňového kanálika, hermetické plnenie koreňového
kanálika sealerom a gutaperčou.
V 30
V 42
Reendodoncia.....................................................................10 €
Výplň koreňových kanálikov (2 koreňový zub)...................50 €
10 €
20 €
V 42t Výplň koreňových kanálikov (3 koreňový zub)...................75 €
V 42š Výplň koreňových kanálikov (4 koreňový zub)...................80 €
V 45 Použitie čapu THERMAFILE (za každý kanálik)....................30 €
40 €
50 €
30 €
5. Chirurgická stomatológia
Kód výkonu
E 01
E 11
E 12
E 21
E 22
E 22p
P 08
P 09
P 46
E 80
E 40
E 40p
E 64
C 10
E 34
C 61
P 32
P 45
E 95
E 96
E 14
C 41
E 63
P 23
T 01
P 90
E 31
E 45
E 51
E 61
Priama platba
príplatok k Z P
Extrakcia dočasného (mliečneho) zuba.................................7 €
Extrakcia jednokoreňového zuba........................................18 €
Extrakcia viackoreňového zuba...........................................23 €
Chirurgické extrakcia zuba alebo jeho častí........................50 €
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti.................................100 €
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti (piezotechnika).......150 €
Frenulektómia.....................................................................50 €
Prehĺbenia vestibula..........................................................140 €
Reverse alveoloplasty........................................................400 €
Sinus lifting (plus cena materiálu).....................................200 €
Resekcia koreňového hrotu..............................................150 €
Resekcia koreňového hrotu(piezotechnika).....................220 €
Egalizácia.............................................................................34 €
Excízia mäkkých tkanív........................................................50 €
Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zub.....................50 €
Repozícia luxovaného zuba.................................................35 €
Chirurgická kyretáž parodontálnych vačkov.....................100 €
Koronálný posun laloka.....................................................100 €
Riadená kostná regenerácia..............................................100 €
Kolagenová membrána.......................................................50 €
Sutúra extrakčnej rany..........................................................8 €
Intraorálna incízia..................................................................8 €
Antiseptická vložka do extrakčnej rany.................................8 €
Úprava gingivy laserom – 1 zub..........................................10 €
Manuálna repozícia luxácia TMK..........................................7 €
Hĺbková kyretáž (1 zub).........................................................5 €
Ošetrenie sťaženého prerezávanie zubu múdrosti.............20 €
Trepanácia alveoly...............................................................10 €
Zastavenie poextrakčného krvácania..................................10 €
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej
chirurgie................................................................................3 €
4€
12 €
13 €
33 €
100 €
150 €
50 €
140 €
400 €
200 €
150 €
220 €
26 €
50 €
50 €
10 €
100 €
100 €
100 €
50 €
4€
3€
3€
10 €
0€
5€
15 €
3€
5€
Použitie laseru na dezinfekciu parodontálných vačkov,
koreňových kanálikov, áft, Herpes (1 zub)..........................10 €
0€
10 €
6. Stomatologická protetika
Kód výkonu
Priama platba
príplatok k Z P
Stiahnutie fixnej náhrady (za každý pilier)............................7 €
Fixácia (cementovanie) fixnej náhrady (za každý pilier).......5 €
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii......................12 €
Silikónový odtlačok..............................................................10 €
Alginátový odtlačok...............................................................7 €
Zhotovenie študijného modelu...........................................20 €
Vyartikulovanie chrupu.......................................................10 €
4€
5€
12 €
10 €
7€
17 €
10 €
Fixné náhrady
11102 Koreňový čap – priamy........................................................50 €
F 67
Dostavba pahýľu..................................................................17 €
11102n Koreňový čap – nepriamy....................................................50 €
F 70
Keramická inlay, onlay (celokeramické)............................170 €
F 71
Kovokeramická inlay, onlay...............................................110 €
F 72
Estetická keramická fazeta................................................200 €
F 72l Estetická keramická fazeta (lumineer)..............................350 €
42 €
17 €
42 €
170 €
110 €
200 €
350 €
F 63
F 64
F 65
F 66
F 68
42104
P 06
Bez brúsenia, tzv. Hollywood smile.
F 73
Inlay, Onlay (Composite).....................................................90 €
90 €
12105 Korunka fazetovaná (keramická)......................................120 €
110 €
12105k Korunka kovokeramická....................................................170 €
150 €
12108 Člen mostíka fazetovaný...................................................120 €
110 €
12108k Člen mostíka kovokeramický.............................................170 €
150 €
F 73
Korunka celokeramická (Empress 2).................................230 €
230 €
F 74
Korunka celokeramická (Cercon)......................................320 €
320 €
F 80
Nadstavba na implntát.....................................................od 200 do 350 €
F 75
Dlaha fixná liata.................................................................150 €
150 €
F 81
Composite fiber splint.........................................................20 €
20 €
F 82
Dlaha drôtená......................................................................20 €
20 €
F 83
Fixácia dlahy (každý zub )......................................................5 €
5€
Snímateľné náhrady
20202 Skeletová náhrada H alebo D............................................350 €
20201 Totálna náhrada – H alebo D.............................................200 €
F 75
Imediátna náhrada............................................................135 €
20202p Parciálna náhrada..............................................................200 €
F 76
Zásuvný spoj......................................................................135 €
41109 Spona trojfunkčná kombinovaná........................................20 €
41108 Liaty výstužný strmeň..........................................................25 €
260 €
80 €
135 €
110 €
135 €
11 €
8€
Dlahy
F 77
Dlaha na bielenie - 1 zuboradie...........................................35 €
23115 Náhryzová dlaha na zvýšenie zhryzu...................................60 €
35 €
35 €
Oprava náhrady a rebázy
23111 Rebazácia.............................................................................85 €
23111m Rebazácia protéz elastickým silikónom (zostáva
permanentne mäkký)........................................................120 €
40112 Oprava náhrady...................................................................25 €
F 78
Ambulantné dobrúsenie protézy..........................................4 €
50 €
90 €
23 €
4€
7. Implantológia
Kód výkonu
E 90
E 93
Priama platba
príplatok k Z P
Zavedenie intraoseálneho implantátu..............................750 €
Zavedenie intraoseálneho implantátu (INICELL povrch). .800 €
750 €
800 €
Na urýchlenie procesu hojenia (6 až 8 týždňov).
E 91
E 92
E 94
Vyhojovacia čiapočka..........................................................40 €
Implantačná šablóna...........................................................40 €
Zavedenie Miniimplantátov do sánky.............................1500 €
40 €
40 €
1500 €
Kompletná terapia zahŕňa 4 miniimplantáty, dolnú totálnu náhradu, anestéziu, odtlačky,
rebazovací materiál.
E 95
Zavedenie Miniimplantátov do čeľuste..........................1800 €
1800 €
Kompletná terapia zahŕňa 6 miniimplantátov, hornú totálnu náhradu, anestéziu, odtlačky,
rebazovací materiál.
Možnosť ošetrenia aj na splátky.
Vážení pacienti, v našej zubnej ambulancii používame nadštandardné materiály a
technológie, sústavne sa vzdelávame a investujeme nemalé prostriedky do najnovších
prístrojov a poznatkov v našom odbore. Na našich pacientov si vždy nájdeme čas a
ošetrujeme ich tak, ako by sme si želali byť ošetrení my. Zároveň réžia zubnej ambulancie si
vyžaduje určité náklady na prevádzku a personál. Preto Vás žiadame oznámiť nám Vašu
neprítomnosť aspoň 24 hod. pred dohodnutým termínom. Je to prejav vzájomného rešpektu
a racionálneho využitia času, ktorý Vám venujeme.
Download

Zubná ambulancia ALFA DENT MUDr. M. Nawaf